Skip to main content

Full text of "Lexicon Athanasianum"

See other formats


& 1G60c910 [942!|ι € 


— WUÜNUES πὰ 


ΟΙΝΟΒΟΙ JO ALISH3AINO ' 


LEXICON ATHANASIANUM 


LEXICON 
AIHANASIANUM 


digessit et illustravit 


GUIDO MÜLLER SJ. 


ὃ 


I952 
WC LITER ESRB COBLUYTER CO. 


VORMALS 6.1. GÓSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG 
J GUTTENTAG, VERLAGSBUCHHANDLUNG - GEORG REIMER 
KARL J.TRÜBNER - VEIT ἃ COME. 


BERLIN 


/A EZ 
"i i 
Í / 
B / 
I 5 δι 
Ψ ΓΕΡ -( Bb 
Y or rov 7 
E . . 
e — 


Archiv-Nr. 32 12 52 
Printed in Germany 


Druck: Walter de Gruyter & Co., Berlin W 35 


Praemonitio 


Commissio quae dicitur patristica apud Academiam Scientiarum Berolinensem con- 
stituta ante tria decennia, cum ipsa in eo esset, ut editionem criticam operum Athanasii 
Alexandrini inchoaret, certior est facta Guidonem Muellerum professorem Lexicon Athanasi- 
anum elucubrasse. Cuius opus quippe quod plane textu in Cursu Patrologiae Graecae Migne- 
ano exhibito nitatur, futurae editioni ab Academia paratae vix adaptari posse videbatur. 
Sed ne totus scriptoris labor sub modio lateret, supra dicta commissio re diligenter deliberata 
adeo illi viam ad prelum non occlusit, ut suae ipsius criticae editioni e collectione Migneana 
columnas cum litteris ibidem per medium paginarum interiectis in margine dilucide dispositas 
apponere decerneret. Atque ita adiumentum istud sorte quadam felici scriptis Athanasianis 
illustrandis utilissimum posteritati servatum gratulamur. Textum tamen criticum non raro a 
pristino aliquantum differentem nemo doctus aegrius feret. 


Commissio patristica 


apud Academiam Germanicam Scientiarum Berolinensem constituta 


Praefatio auctoris 


Ut ad primordia Lexici Athanasiani perveniamus, animo regrediendum nobis est am- 
plius quattuor decennia, quando auctor magistri puerorum officio occupatus materiam operis 
sui pergrandem colligere, perscribere, disponere coepit. Ita autem factum est, ut excitato in 
priore bello universali otium suum satis parcum in elaborandis vocabulorum singulorum 
notionibus consumere posset. At quia (sicut notum est omnibus) aetas tota bellum subsequens 
inceptis maxime litterariis minus amicam se praebebat, saeviente interim novi belli furore 
ac gravissimis universim exortis rerum civilium calamitatibus labor omnis frustra perisse 
videbatur. Nam ut pauca comprehendam, accessit iactura ipsius exemplaris manu scripti 
per multos menses fere desperanda, dispersio officinae typographicae eiusque apparatus, 
deficientis papyri comparatio, penuria artificum plane idoneorum. 

Deo autem O. M. inprimis pie providente praeter spem ex tot angustiis prosper exitus 
patuit, ut tandem opus perfectum in publicum edi liceret. Neque vero minus sincero animo 
Academiae Scientiarum quae dicitur Berolinensi gratias exhibemus, quippe quae ab initio 
cum favore suo tum adiumento liberalissime in corrigendis schedis e prelo exeuntibus praestito 
editionem operis strenue maturaverit. Postremo denique societati Gruyterianae libenter 
gratulamur de monumento hoc artis typographicae egregio et operariorum sollertiae docu- 
mento eximio. 

Monachi Guido Müller S. J. 


Lectores sive philologi, sive theologi, sive historici, in lexico non solum invenient, quibus 
locis operum Athanasianorum singula alicuius momenti vocabula afferantur, sed simul e 
contextu congestum conspicient, quidquid ad meliorem cuiusque loci intelligentiam con- 
ducit. — Continentur autem universa lexici vocabula in tomis 25. et 26. collectionis Mig- 
neanae, si excipias librum unicum, qui inscribitur ,,De virginitate*5, cuius editione critica 
ab Ed. v. d. Goltz TU 29 (— N. S. 14) 1906, fasc. 2 a confecta usi sumus. Compendii quidem 
causa tituli librorum singulorum secundum ordinem Migneanum numeris crassioribu$ 
redduntur ita, ut 1—14 in tomo 25., 15—36 in tomo 26., 37 denique in serie quae dicitur TU 
invenias. Notionem autem ipsis numeris subiectam cognosces e catalogo A. 


Opera Athanasii plurima decreta epistulasque synodales et varios locos e scriptoribus 
alienis depromptos continere notum est. Quorum origo ut discernatur a sermone Athanasii, 
semper litteris inclinatis (— Rwrsiv) expressa uncisque inclusa locis allatis praefigitur. Ab- 
breviationum autem notitiam colliges e catalogo B. — Collectionem versuum e Scriptura 
sacra ad verbum redditorum in fine operis adnexum reperies. — Ubi vis et usus vocabulorum 
subdividuntur, singulae particulae eiusdem generis ordine alphabetico inter se sequuntur. 


Ut ergo locus quilibet facilius et investigetur et perspiciatur, haec ei praefigantur opus est: 


I. signum operis Athanasiani e catalogo À excerptum; ex ipso numero per se patet, uter 
tomus Migneanus sit inspiciendus; 


2. columna tomi cum littera ibidem paginae interposita; 
3. linea litteram hanc proxime subsequens; 


4. saepissime adnectitur, quidquid e contextu graeco ad intelligentiam ipsius loci con- 
ducit. 


Legas e. gr. 1511I420B13 — Oratio contra Arianos tertia; (tomi 26) columna 420, 
caput B, linea 18. Vel (ex articulo χρόνος): 6(epSard3.)325C7 — Apologia contra 
Arianos; verba ex epist. synodi Sardic. tertia deprompta; (tomi 25.) columna 325 cum littera C 
(capitis indice) significante lineam 7. proxime sequentem; cetera, quae adduntur e textu 
graeco, sensum loci illustrant. 


Catalogus operum Athanasii, 


quae in Lexico numeris (crassioribus) notae instar 


distinguantur e collect. Patrol. graecae... Migneanae 
tom. 25. 

] — oratio contra gentes 4— 96 17 — de synodis 681—793 
2 — oratio de incarnat. Verbi 96-—197 18 — tomus ad Antiochenos 796—809 
3 — expositio fidei 197—208 19 — epist. ad Jovianum 813—824 
4 — in illud ,, Omnia mihi tradita^ — 208—220 20 — vità Antonii monachi 837—977 
5 — epist. encycl. ad epp. 221—240 21 — epistulae 2 ad Orsisium 977—980 
6 — apologia contra Arianos 241—409 22 — epist. ad Ammonium episc. 980—981 
7 — de decretis Nicaenae synodi 416—476*) 23 — deincarnat. Verbi et contra Ar. | 984—41028 
8 — de sententia Dionysii 480—521 24 — epist. ad epp. Afros 1029—1048 
9 — epist. ad Dracontium 524—533 25 — epist. ad Epictetum episc. 1049—1069 
10 — epist. ad epp. Aegypti 537—593 26 — epist. ad Adelphium episc. 1072——1084 
11 — apologia ad Constantium 596—641 27 — epist. ad Maximum philos. 1085—-1089 
12 — apologia de fuga sua 644—680 281 - contra Apollinarium 1l. 1. 1093—4132 
13 — epist. ad Serapionem 685—689 2811 — contra Apollinarium 1. 2. 1132—1165 
14 — historia Arianorum 692—796 29 — epist. ad Joannem et Antiochum 1165—1168 
tom. 26 30 — epist. ad Palladium presb. 1168—1169 
151 — oratio 1. contra Arianos 12—145 31 — epist. ad Amunem monach. 1169—1176 
1511 — oratio 2. contra Arianos 145—321 32 — epist. ad Rufinianum episc. 1180—1181 
15Π| — oratio 3. contra Arianos 321—468 33 — epist. ad monachos 1185—1188 
15IV — oratio 4. contra Arianos 468—525 34 — interpretatio in symbolum 1232 
161 — epist. ad Serapionem 1. 529—608 35 — sermo maior de fide 1264—1293 
1601 — epist. ad Serapionem 2. 608—624 36 — excerpta ex epist. festal. (1.—45.) 1377—1444 

16III — epist. ad Serapionem 3. 624—637 87 — de virg. ex TU 29-(- NF 14) 
16IV — epist. ad Serapionem 4. 637—676 Heft 2a 35—960 


B 


Catalogus abbreviationum, quibus documenta quaevis aliena per opera Athanasii 
dispersa insigniuntur 


(AlThess) — Alexander episc. Thessalonic. 
(ArThal) — Arii Thalia 

(Arsen) — Arsenius episc. 

(Aster) — Asterius sophista 

(Ath.Naz) — Athanasius Nazarbit. episc. 
(blaspbhAr) — blasphemiae Arii 

(breuMelet) — breviarium Meletianum 
(Cin"*) — Constantinus imperator 

(Ci"*) — Constantius imperator 

(clerALAr) — clerus Alexandr. Arianus 


vo — Ischyras presbyt. Aegypt. 
(Jov) — Jovianus imperator 
(Jul) — Julius episc. Romanus 
(Orig) — Origenes 
po — Paulinus episc. Antiochen. 
(Pinnes) — P. presb. Aegypt. 
(Theogn) — 'Theognostus Alexandr. 
(UrsVal) — Ursacius et Valens, epp. Ariani 
(FlavHemer) — Flavius Hemerius, officialis imperat. 
(cont2.) — contestatio (διαμαρτυρία) secunda 
(clerMar) — clerus Mareoticus (decrSirm) — decretum synodi Sirmiens. 
(DionAl) — Dionysius episc. Alexandr. j Sard 1.2.3.) — epistula synodi Sardicens. prima etc. 
(Dion com) — Dionysius comes Ar1.—10. ja — formula fidei Ariana Murs etc. 
(DionRom) — Dionysius episc. Romanus (6. an 1.—27.) — form. fidei Ar. 6. anathema 
(ebbAeg) — episcopi Aegyptii primum etc. 
(Eus.Nicom [vel] Verc) — Eusebius episc. Nicomed. — (f Ni) form. fid. synodi Nicaenae 

vel Vercellens. fSirm) — form. fidei synodi Sirmiensis 
(GeorgLaod) — Georgius episc. Laodiceae (petAr1.2.8.4.) — petitio Arianorum prima etc. 
(Hos) — Hosius episc. Hispanus (syn AI) — epistula synodi Alexandrinae 
(4gnM) — Ignatius Martyr, nonnullis locis (syndr) — epistula synodi Ariminensis 

(JgnÁnt) — I. Antiochenus (synHier) — epistula synodi Hierosolymitanae 


*) in edit. Migne a. 1857 (columnis 425—456 falsis) substituantur recte coll. 417—448. 


Abbreviatae voces, quae in Lexico frequenter occurrunt 


abbr(ev). — abbreviatum 

abl. — ablativus 

abs(olute) ' 

acc. — accusativus 

a. c.i. — accus. c. inf. 

add. — additur | additam. — additamentum 

adv(erbialiter) 

al. — alia, alias, aliter 

alqs, alqd, alcs, alci, alqm 

an(athema) 

antec. — antecedit 

ap. — apud 

c. — cum 

controv. — controversiae: christol.(ogicae), dog- 
mat.(icae), trinit.(ariae) 

dat. — dativus 

dict. — dictio 

div. — divinus 

DM - Depon. Med. 

DP — Depon. Pass. 

dub. — dubius locus 

e med. — e medio 

enunt. — enuntiatum 

ep. -- episcopus | epp. — episcopi 

epist. — epistula 

epith(eton) 

explic. — explicatur 

extr, — extrema 

f. — femininum 

ff. — formula fidei 

form. — formula 

gen. — genetivus 

gener(atim) 

1Je. —'id est 

init. — initio (scil. sententiae) 

inscr(ibitur epist.) 

in(ter)serit. — in(ter)seritur 

interic. — intericitur 

intrs — intransitive 

interrog. — interrogatio, interrogativus 

l.s. — locus sacer | ll. ss. — loci sacri 

m -- masculinum 

M -— Medium 

m(em)br. —- membrum 

met(aphorice) 


meton(ymice) 

mut. — mutatum 

n — neutrum 

om. — omittitur 

op(positum) 

ord. invers. — ordine inverso 

P — Passivum 

pers(ona) 

pl(uralis) 

praes(ertim) 

prof. — profanas 

ps vel Ps — psalmus 

s. — sensu: comm.(uni), lat.(iore), loc.(ali), 
mor.(ali, obv.(io), pr.(oprio), prof.(ano), 
relig.(ioso), str.(icto), supern.(aturali), 
vulg.(ari) 

sbscr — subscribitur (epist.) 

sbst — substantive 

Script. (s.) — Scriptura (sacra) 

sec(undum) 

seq. — sequitur 

sgl — singularis 

sim. — similiter 

spec(ialiter) 

subaud. -- subauditur 

suppl. - supplendum 

s. V. — sub voce 

syn(onymon) 

T — Testamentum: NT — Nov. ΤΟ VT — Vet. T. 

term. — terminus: dogm.(aticus), eccl.(esiasticus), 
haeret.(icus), scientif.(icus), theol.(ogicus) 

tit. — titulus: eccles.(iasticus), epist.(ularis), im- 
perat.(orius) 

trans(itive) 

ult. — ultimum 

vers. intercal. — versus intercalaris 

ν. 5. — vide sub 


O — Θεός 

A — Aóyos 

IT -- Πατήρ 

Πν -- Πνεῦμα 

Xp -- Χριστός | ΙΧρ -- ἰησοῦς Xp. | Xpl — Xp. 
Ιησοῦς 


Xp — A^ vel al. (significat.: promiscue sumitur) 


Explicantur varia per Lexicon signa 


— (locum a loco separans) — locus praecedenti 


ad verbum aequalis 


insertum) — 


.- (textui graeco 
synonyma vel 


contextu certae) 
affinis 


Ἔ (novo loco praefixum) — locus sequens ex 


opere vel eodem vel diverso assumptus 


vox voci (e 
sensu 


— (longius ductum) — supplendum est vocabu- 
lum articulo cuique lexici praefixum 
- (lineola quaedam duas res coniungens e. gr. 
Λουΐός — utrumque promiscue intelligas 
[](Gnitio articuli additum) exhibet quae ad 
grammaticas formas spectant; (alio vero 
loco additum) declarat, quidquid auctor 
commemorandum censet. 


α’ -- εἷς 36(εῤ69)14378Βᾳ -- πρῶτος 36(e539.) 
1437A5 et 6 τ’ 

Ααρων, frater Mosis 2157A2 | 160A10.Vum20,28 

151109A4 1258,12 1511161A13 14 B12 Có(bis) 

10 165B9 204B12 321180C13 Ex22 


ἀβάπτιστος 2 — non baptizatus 5233C8 


Aapet — Nebo 12668B2 τὸ ὄρος τὸ — 
ἀβαρής 2 — non molestus 20916C5 op ὀχληρός 
ἀββᾶ, à, à, ἃ — abbas tit. monast. ᾿ωὡρσίσιος 


219727C8 Πάμμων 22980D8 981A3 6 13 14 
B2 3 

᾿Αβδίας — hebr. Αβδιου, οἰκονόμος Achab regis 
14757B11 et 151144C6 2Reg18,4 

ἀβέβαιος 2 — instabilis met 161597B6 τελεί- 
ωσις 

Ἀβειρὼν .Num16,32 3738,6 οἱ περὶ — τΔαθαν 

Αβελ, filius Adam 215603 7424A4 

Αβεσσαλωμ. — Absalom 6356C2 15111336A5 
2 Reg15,13 

ἀβιάστως — sine violentia met 17(f/4r5.)736 
A2 μαρτυρούμενον 

Αβιμελεχ 1. vir Aeg. Gen20,06 7428C7 
2. rex Geth 1£eg21,12 12657B3 ap. LXX vocatur 
Αγχους 

ἀβλαβής 2 1. act -- innoxius 172B8 χρῆσις 

2, pass — ineolumis 2160412 20861B8 ἄρτοι 

865B13 2921A8 2973A1^ 5. mor. 19816A7 
πίστις 20848C4 διέβαινε τούτων-- — vexationibus 
non laesus. 917C3 — ἀπὸ πανουργίας 

ἀβλεπτέω - caeeutio met 2811093B3 

ἀβούλητος 2 -— involuntzrius, term. theol. 
ἀνάγκη 17(ffAró.)732D1 in TT. 4 ἀπροαίρετος 
sbst τὸ — 1511I464A1 in TT. op τὸ θέλειν v. s. 
ἀθέλητος 

ἁἀβουλήτως -- conira voluntatem 15111461C7 
— ἀγαθός syn ἀθελήτως — 311172B9 ἔκκρισις — 
γίνεται 
; ᾿Αβουνδάντιος, ep. Γαλλίας 6(epSard3.)337B12 
sbser 

᾿Αβουτήριος, laicus orthod. 11604C2 epith 
γνήσιος 

Αβρααμ. patriarcha 2156D5(bis) 157A15 D35 
Genl2,10 160A7 Gen25,8 165C8 11 168B6 
7424A1 2 3425C4 A428C6 Gen20,606 433A13 
10588B1Hbr]1,8 12661C6 Gen25,8 15189A9 
92A10 Genl8,2 41^44C5 Genl4,l4sqg 1511153A3 
Genl8,12. 160A10 Genll,á8 173A41 Genl8,2 218 
A10 Genló. 253C2 Gen21,8 260A9 708,58 10 
15111348C9 352A3 14 436C11 Gen26,24 151V 
497A13 jo8,58 B1 2 708,58 505B3 161569A3 ὃ 

572A8 Genl5,60 31611617A12 Mt1,2 161V645 
C5 7 WMQ(fíAr6. an 15.)737C2 — 18804CA(bis) 


Athanasius 


᾿Αβραιϑίων, ep. Aeg. 6(cppAeg)392CA sbser 

ἀβραμιαῖος 3. 1. — ortus ex Abraham 1511] 
408C11 θυγάτηρ Lucl2,16 2. met — senectute 
Abrahae aequalis 14748C1 γέρων scil Hosius ep. 

ἄβυσσος ἡ — vorago s. pr. 15111420B3 op 
καταρράκται οὐρανοῦ Gen7,]11 1611613B13 «τ 
θάλασσα met -- infernum 3739,10 

"Axvaocproph. 4c(21,10 161544B8 604B11 23 
1016A1 

᾿Αγαθάμμων, ep. Aeg. 6(eoSard3.)340A9 sbscr 

(brevMelet)377A1 ἐν ᾿Αλεξανδρέων χώρᾳ sbser 
(ebbAeg)392C32.sbser 

᾿Αγαθοδαίμων, ep. Aeg. 14780B7 
inser. 808B11 sbscr 

ἀγαθός 3 — bonus I. pers. 1. deus a) gener 
15C41 et 81D3 - ὑπέρκαλος 16D5 £69A12 Ὁ 


18796A8 


φιλάνθρωπος 81.4.8 sbst ὁ — —-- 0. 8449 2101 
A14 108A15 116A5 14 1511176B6 309B8 
(bis) 15111336C4 453C7 - οἰκτίρμων — 456A4 
φύσει 17709A2 - δίκαιος — 231012A17 sbst ὁ 


μόνος — Mti19,17 b) TT. 181A11 13 89Β1 93 
B9 297A4 151II461C6 8 e) υἱός, ^, Xp. 181 
A13 C10 93B9 -- γέννημα C14 - δημιουργός 

231012B2 M:19,77 . d) Πν. 231012A17 B5 
P;142,10 — e) bonum principium Manich. op 
φαῦλος 113C1 10 12 D1 3 Arian. 15111453 
C10(bis) 456A2 ἀνάγκῃ καὶ μὴ θέλων — l7(cler 
ALAr)708D4 2. spiritus caelestes 20893C6 syn 
ἅγιος op φαῦλος 3. homines sbst ὁ — 181D4 

2101B1 196B7 op ol φαῦλα πράξαντες 151117 
B13 23993B3(bi) -— ἀνήρ 14700B2 - τέλειος 
716A2 - ὀρθόδοξος — ἄνθρωπος 18805B14 
— διδάσκαλος 2121C7 — ἐπίσκοπος 12649B2 
732B13 

MH. res 1. s. mor., supernat. sbst TÓ-, TÓ- 
116C3 op κακία 2196B6 op φοῦλος 265,700 6 
(Cin«))361C15 τὸ — τῆς γνώμης 7468B10 8S(Dion 
41)513A17 10540A12 14789C13 -- praemia 
aeterna 161556A9 et 20865B2 et 905B^ τὰ μέλ- 
Aovra — 23993B4 et 13 διαφέρει θεῷ, Χριστῷ 
Mt19,17 14 — virtus 1012A12 Lucl1,I 3749,12 

53,2 epith ἐπουράνιος 54,1 2. epith ἅμιλλα 
20837A2 -- ἕξις 20852B12 — ἦθος 20893A4 
— καρπός 20937B14 -- λόγος 12672A8 — evang. 

— παρουσία 2113C16 — πηγή 181C10 — πολι- 
τεία 3741,21 — πρόθεσις 18800B10 — προσδοκία 
11609D4 — πρόσοψις 11620C7 — συνείδησις 8 
509A3 15111413B7 1611609A1 161V648U1 17 
772B10 C2 251069B5 301168C13 

HIE impers. ἀγαθόν(ἐστιν) c. inf. 12673B15 
πεποιθέναι Ps117,8 3748,16 19 

syn ἅγιος, δίκαιος, οἰκτίρμων, τέλειος, φιλάνθρω- 
πος ορ φαῦλος 

᾿Αγαθός, ep. Aeg. 12653A6 1478087 18796 
ΑΒ inser 808B8 sbscer 


14 


1 


ω- 


ἀγαθέτης 


ἄγγελος 4 


ἀγαθότης, ητος ἡ 1. — bonitas 2101A15 


9. — benevolentia, beneficentia a) dei 2108A8 

B5 op ἀσθένεια 13 112C9 117Β15 - φιλαν- 
6poTía 172C10 7433D6 - δύναμις — 36(ep29.) 
1436A3 5) Πατρός 297C3 - φιλανθρωπία 7417 
B4 6) υἱοῦ, A., Xp. 297B4 173B2 351268 
D11 - κυβέρνησις 10537A7 151101A7 ἡ εἰς 
ἡμᾶς γενομένηη 20932Β11 d) imperatoris 11 
616D1 

᾿Αγάθων monach. 9532A6 


ἀγαλλίασις, ἡ — exultatio 151109A6 P;44,8 
15111393A13 et 20897A2 Luc1,44 896A5 Lucl,14 
* χαρά 
ἀγαλλιάομαι 
B1 ἐπὶ ἐλπίδι 21977B10 


ἀγάλλομαι — exulto 15D6 abs. 


ἄγαλμα, «ros τό — simulacrum falsi dei 137 
D4 40C3 - τελεταὶ 41C5 12 060A9 τὰ ἐν 
λίθοις -- 


ἀγαλματοποιός ὁ -- simulacrorum opifex 128 
D1 Phidias 

ἄγαμος 2 — innuptus 14721C8 — virgo 

ἄγαν adv — immodice 20932B1 ἡ — ἄσκησιὁ 

ἀγανακτέω -— aegre fero 1. abs. 5224B13 225 
C12 236C!0 6(5n14L)264D4 (Jul284C10 10 
577B12 15124C13 - οὐ φέρω 1770104 769 
A14 18800C8 20933B7 941A5 - θυμόομαι 
2. κατά c. gen. pers. 5236B12 6(synA4/)280B7 
A8 15133A2 151V477C14 D3 20869C4 
B7 3. &rí c7 dat. rei 5228C13 237A415 
(cont.2.)796B17 


exulto 20896C7 708,56 908 


281 
941 
14 
4. πρός c. acc. pers. vel rei 6 
(syrAD)252C15 14736D3 b. ὅτι 6( Jul)288B8 
- 292C1 1511310C9 20941B7 3738,13 
ἀγανάκτησις ἡ indignatio 6(7u/)285B13 
γαπάω amo 1. s. pr. — diligo, δρρεῖον» 
approbo a) deus amat filium et vice versa 151] 
.464A3 13 C4 ὅ τ θέλω, τιμάω 3749,18 P ὁ ἠγα- 
πημένος σου παῖς -- hominem 151120B13 op 
μισξω 121A6 9 abs op μισέω -- δικαιοσύνην, 
— as 151120A5 et B11 op picto Ps44,8 121A1 op 
μισέω Ps10,7 120B6 gener τὸ μέν — op μισέω 
b) homo amat a. θεόν (Π.) 2197A11 7C2,9 10593 
AS 761,12 3742,4 60,9 102,9 -- κύριον 20921 
B8 .261080C10 — Χριστόν 10560C12 . Q. ho- 
minem 6(C:^«4360B10 et 361 C7 ὑμᾶς αὐτούς 9 
5029D4 532A3P 11605A16 et 608A1 Constantem 
imperat. 7 14697A5 6 724C13 op μισέω 736 
A^ op ἀποστρέφομαι 784C8 20845A9P — Yy.rem 
ἀργύριον 3742,3 -- βίον asctt. 14721C10 — τὰ 
δηλωθέντα 251052B11 - διατριβήν 20961B9 
— δόξαν 3748,13 - ἐπιφάνειαν 10593A8 -- ἡσυ- 
χίαν 3757,10 -- κενοδοξίαν 6( 7u/)289C9 op κατα- 


φρονέω : -- κοινωνίαν 147098ἨἬἈ, 7120 5 -- νη- 
στείαν 3739,27 - ὁμολογίαν 291168A15 -- περι- 
τομήν 151125A8 -- ῥήματα 17752A11 -- σχίσ- 
ματα 18805B13 - τόπον 20916A13 - σωφρο- 
σύνην 20965B1 ; — φίλτρον 6(Ci7«)361C5 

2. s. lat. a) — cupio c. inf. 36(ep43.) 1441B8 b) — 


satis habeo c. ὅτι 1511192B9 


ἀγάπη ἡ — amor 1. benevolentia animi a) dei 
TT. in filium 151V505A415 τὴν εἰς αὐτόν in homines 
2188C10 10585B7 Rom$,35 161600C11 et 1611 
633B10 2C13,13 20856B12 . b) spirituum bo- 
norum in homines 20896A15 c) hominum in 
deum, Chr. 20865A15 et 956A9 εἰς Xp. 896C4 
εἰς 0." inter se 6(C5»))360C15 κατὰ φύσιν ἡ 
— ἐξευρίσκεται | 3756,18 et 19 εἰς τὸν πλησίον 


| πόθος 


spec. fidelium unio relig. 5225B9 ἔχειν πρὸς ἀλ 
λήλους τ εἰρήνη 6281A7 - κοινωνία (7ul)281B4 
op φιλονεικία { 9 et 10 μετὰ — ns op φιλονεικία -Ὁ 
11 « 284B5 op φιλονεικία 309C9 - κοινωνία (ep 
Sardl.j316B2 — (ep2.)321C5 τῆς — λόγος (Cim) 
360B10 λιμὴν τῆς — 14693D5 ἀσπάσασθε ἀλλή- 
λους ἐν -- ]Ριτό,]4 15111368B10 et 372C7 Col3,14 
161V653C14 2C2,8 20845Β6 εἰς ἀλλήλους 900 
Βά - προτροπή 908B3 εἰς ἀλλήλους -- συμφωνία 
pietas fidelium in episc. 6( Jul)344C2 -- 3545.3 Ὁ 
(synHier)352C1 et 4 Col3,14 — d) amor dei 
et proximi 3756,59. 14 9. meton tit. epist. - 
caritas 6(epSard1.)312D4 — (ep2.)320B6 (UrsVal) 
356A5 syn εἰρήνη, κοινωνία, πόθος, συμφωνία op 
φιλονεικία 
ἀγαπητός 3 — dilectus L spec 
lI. filius dei — μονογενής 2 188C8 151V504C3 ex 
P44,1 et 155,1. 505412 B1 509A10 2. filius 
hum. 151V513C1 11 sec omOd.2,365 13 ὁ μόνος 
ὧν τῷ TIT. — λέγεται 
II. tit. epist. 1. attrib. a) ap. nom. propr. ᾿Αθα- 
váciog 14748D5 Βασίλειος 291168A12 . 301168 
C4 Δάμασος 241045C11 Δάνιος 301168C3 14 
Apaxóvriog 9524A5 525A6 528A10 C9 529 
B15 C8 532C14 'Ivokévrios 301168B11 — b) ap. 
nom. appell. — ἀδελφή (virgo) 3759,25 — ἀδελφός 
a. episc. 6(synA/)252B9 -- ποθεινός inser τ 11 (Jul) 
281A15 - 308C11 -- ποθεινός (epSard1.)312A14 — 
(ep2.)317C1 - 316A2 — 321B5 (epSard3.)324B8 -- 
325A2 - 328A10 - 333C10 - 337A1 (UrsVal 
356A5 (C«)372A15 18797A12 251049A1 
B. cleric. 6(epSard1.)312C13 -- (ep2.)320A15 — ol 
πρεσβύτεροι — (Pinnes))368C1 — (Cim»)373B14 
Y. laici 6(Ci^»)360B3 - 361D3 τ 408A5 δ. cle- 
rici cum laicis 6(7u/)344B10 - 345A14 - 348A5 
* (synHier)353A13 -- ποθεινός €. monachi Ὁ 
ποθεινός 14692A4. 21977C10 980A9 14 C1 33 
1185C3 — κύριος 5221A4 inser. — πάπας 6( Arsen) 
372B15 -— πατήρ 6(clerMar)384B13 et D2 — συλ- 
λειτουργός 18796A3 et B8 - ποθεινός — υἱός 6(A1 
Thess))368A1 | 271085A1 - ποθεινός 291165C4 
1168B2 : ποθεινός 301168B7 1169A2 2. sbsl 
ὁ, ol — 8) episc. 5236D2 6(synAD)253B12 - 2964 
A8-277D8-4«280B2 4(Jul)285C5 -288A10--289C 
10 144292C3 124 293B14-- 300A10-- C14 - 305 C6 
-D6 (epSard1.)313D1 — (ep2.)321A12 (epSard3.) 
325B8 add. συλλειτουργός —- 336B14 7420A8 
476B15 9529B4 JD41 161529A12 - ποθεινός 
161V648C1 17768C8 18796B6 (δ 241029A1 
- guAAerTOUpyós | 1032B6 1033B8 251069B42 
et 261073A14 et 1080C10 et 1084B10 - ποθεινός 
2811093A2 1132A1 b) clerici vel laici 6(ep 
Sardl1.)343D4 (ep2.)321A12 — (Cin«:)349A10 
(synHier)352B1 9533D1 301168D3 7 36(5539. 
1440A1 c) monachi 14693B11 21980B5 3 
1188B3 d) virgo asceta 3741,23 58,13 
᾿Αγαπητός diaconus 18808A10 sbscr. 
᾿Αγγαῖος proph. V. Ti. 2165A3 161564A3 
ἀγγεῖον τό — vas 14708C2 ἐν — ἔφερον ἔλαιον 
καὶ οἶνον 
ἀγγελικός 3 — ad angelos pertinens 3741,22 
τάξις met angelorum similis 311173C3 ὁδός 
scil virginitas τἀνυπέρβλητος op βιωτικός 
ἄγγελος consp. mater. Α. s. pr. — nun- 
tius missus 1. res nuntiata 2. legatus nun- 
tians alqd— B. s. theol. — angelus I. doctr. 
christ. de angelis 1. sunt creati 2. sunt multi, 
gradibus distincti — 3. sunt caelicolae ^ 4. pars 
angelorum peccavit 5. relatio inter deum et 


filius unicus 


5 ἄγγελος 
.angelos 2a) eorum potentia est eximia, sed non 
divina b) vident gloriam dei c) dei ministri sunt 
6. relatio angelorum ad homines 4) natura 
sunt superiores hominibus b) mittuntur ad ho- 
mines c) sunt testes et patroni hominum II. 
doctr. orthod. 1. impugnatur ab haeret. di- 
vina eis attribuendo 2. defenditur ab orthod. 
ἄγγελος ὁ — nuntius A.s. pr. — nuntius alqo 
missus 1l. res nuntius verbis prolatus 11(Cs»:) 
633C4 τοσούτων — scil fama urbis Alexandrinae 
divulgata 2. persona — legatus alcs nomine 
missus, spec l. div. 140C6 et 12 sec. philos. gentil. 
deus in idolis et per idola naturam et voluntatem 
suam significat epith θεῖος -- δυνάμεις sec 759,6 
Messias (vel A.) vocatur — (μεγάλης βουλῆς) 189A6 
et 15111345C13 et 457A11 τοῦ IT. 8516A5 - ép- 
μηνεύς 15111349A9 

B. s. theol. spiritus caelestis dei ministerio 
maxime constitutus, angelus 1, doctr. christ. de 
angelis ad haec capita revocatur 1. sunt in 
numero rerum creatarum 1511241A10 περὶ — ἢ 
ἑτέρου τινὸς τῶν γενητῶν 1511I345B9 παρὰ τῶν 
— ἢ παρά τινος τῶν ἄλλων κτισμάτων C6 τῷ 
κτίσαντι αὐτοὺς θ. 10 τῶν κτισθέντων -- 161560 
B10 Mos. £x33,2 γινώσκων τοὺς -- κτίσματα 161} 
612B9 -- πρὸς ἑαντοὺς καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὁμοφυῆ 
ἐστιν ἀλλήλων 2. sunt multi ordinibusque 
distincti — πολλοί 161593B14 — χίλιοι 161593 
B8 
ἀρχαί, δυνάμεις, ἐξουσίαι, θρόνοι, κυριότητες, 
χερουβιμ, σεραφιμ 151100B3 1511188B14 208 
B3 (4ster)228A5 — 17716A14 1511249C12 1511| 
341A15 432A1 161561C1 5 6 1611615B14 
16111629B10 17780A4 8. sunt caelicolae 10 
541C2 ἐξ οὐρανοῦ Gal1,8 16111629D2 £v οὐρανῷ 

ars eorum peccando prima sorte exci- 

derunt 151113B13 161592B7 Luc10,18 1611612 
C41 Judó 241041B13 ὃ. relatio inter deum 
et angelos 8) potentia angelorum est eximia 
20888À5 4Reg19,95 — non est autem div. 2120B9 
οὐδὲ δι᾽ ἀγγέλων genus hum. restitui potuit 1511 
192418 οὐδὲ — δημιουργεῖν δυνήσονται — b) angeli 
vident dei gloriam 4217C12 7Ptr1,12 15111432A4 
et 161565C5 Mt118,10 secreta autem div. igno- 
rant sec. Mt12,32 15111416A11 425C11 6) deo 
ad ministrandum praesto sunt, in VT. ad enun- 
tiandam legem sec Hbr2,2 8496C6 151128A1 136 
C4 gener. ministrant 151136A4 et 141B8 ἡ δι᾽ 
ἀγγέλων (γενομένη) διακονία — 140B14 et C2 
διακονοῦσι 701,51 145B10 δι᾽ ἀγγέλων scil olko- 
vouía 15111348A8 ἴδιον ToU — τὸ διακονεῖν 349 
C8 εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενοι Hbrl,]Jd 12 Ga- 
briel ὁμολογεῖ ἀπεστάλθαι Lucl,19.26 161557A14 
πνεύματα διακονίας 592C6 ἀποστέλλονται εἰς 
διακονίας 14 ἔνθα ἀποστέλλονται, ἐκεῖ πάρεισιν 

16111633B13 Gabr. ἀποσταλεὶς ἀπαγγεῖλαι Luc 
1,16 17744A2 Gabr. προευηγγελίσατο 231020 
B1 6, relatio inter angelos et homines 8) angeli 
hominibus superiores natura sunt 15111341A15 
— καὶ τὰ ἄλλα ἡμῶν τὰ ὑπερκείμενα 3512800 5 
-- ἢ ἑτέρας κτίσεις ἀοράτους 8) mittuntur ad 
homines in VT. gener 1511301C14 εἰδότες ἀγγέλων 
ἐπιδημίαν γενομένην πρὸς τοὺς πατέρας spec 
Gen19,3 1511444C8 ad Lot. Ex3,2 15111352A8 ad 
Mos. 7ud6,12 1511135243 et B3 ad Josue ud 
13,11 15111352A2 ad Manoe in NT. M12,13 12660 
B2 ad Ioseph 4Mi128,5 20896B1 ad mulieres Luc 
1,11 15111349D2 ad Zachariam Luc1,28 151V512 
A3 ad Mariam 4ct1,11 261077D7 ad apost. Act 
12,7 12676C10 ad Petrum — φωτός 2C11,14 10541 
C1 151Hi425C13 20893B10 Ὁ} sunt testes et 


enumerantur praeter angelos ἀρχάγγελοι, 


ἀγένητος 


patroni piorum 161565B12 C1 spec ascetis ad- 
sunt 11432A1 3741,22 43,24 53,19 23 sunt 
vindices malorum 3755,3 

II. doctr. de angelis orthod. 1. impugnatur 
ab haeret. qui naturam et virtutes angelorum ini- 
que exaggerant 8) subintroducunt eos in trini- 
tatem ToU ἤν. loco 161557A3 εἰς τὴν τριάδα συν- 
τάσσοντες 9 et 6 εἰ μετὰ TT. καὶ υἱὸν οἱ --, δηλονότι 
τῆς τριάδος εἰσὶν οἱ --ὀ b) attribuunt angelis 
potentiam div. 7449B2 ὑπὸ τινῶν -- εἶναι τὴν τῶν 
πάντων σύστασιν 151129C9 sec. Carpocratem 
gnost. δημιουργοί — €) cum A-filio commiscent 
151129 C5 τὸν υἱὸν τῆς τῶν — εἶναι φύσεως 8 συγ- 
γενεῖς τῷ Xp. 12 συγκρίνουσ! τὸν A. τοῖς -- 182 
B8 συγκρινομένου τοῦ υἱοῦ πρὸς τοὺς -- 141A6 
et 9 εἰ ἐκ τῶν -- ἐστὶν ὁ υἱὸς, ... ἔστωσαν 1) καὶ 
οὗτοι υἱοὶ ἢ κἀκεῖνος -- 2811Π11878ΒἘ14 Apollin. 
falso orthodoxis affingunt Christum — ἄνθρωπον 
ἀγγέλων δεσπόζοντα — d) partes τοῦ Tlv. eis 
attribuunt argumenta petendo ex Zach4,5 161557 
B12 ex1Timó,21161556C6 560A1 561B15 564 
A13 14 nomine vel gradu solum a Tlv. discer- 
nendo 161532A15 βαθμῷ διαφέρειν 556C8 — εἶναι 
μείφονα τῶν ἄλλων 557A2 — ἡλικιῶται τοῦ TIv. 

3 τὸ Πν. κατάγοντες εἰς τοὺς -- Β7 εἰ 8 565C13 
εἷς τῶν -- 597A15 καθ’ ὑμᾶς ἀγγέλου ὄντος τοῦ 
Πν. - κτίσμα 9. defenditur ab orthodoxis 
a) haeret. trinitatem plane destruunt 161597A13 

B2 b)ostenditur angelos omnino deo inferiores 
esse sec Gen48,16 15111345B11 C6,7 348A4^ sec 
judl3,16 1511196B14(bis) sec Ex33,1sqq 161560 


6 


| C7 sec “422,8 1511196B3 sunt — οὐ τῶν προσκυ- 


νουμένων, ἀλλὰ τῶν προσκυνούντων τὸν δεσ- 
πότην 6) apparet ex apparitionibus div. ΝΤΙ. 
1511213A14 Zachl,]7 15111349D1(bis) 352 A^ et 5 
13 et 14 et 15 B2,3 d) patet ex ministerio 
angelorum 1511213A9 (Aster)228A5 17716A 
14 15111349B13 ἐργαζομένου τοῦ IT. οὔ(τε) ἐργά- 
geraí τις τῶν -- (7 οὔτε βλεπομένου — εἴποι ἄν 
τις ἑωρακέναι τὸν IT. 17780C11 — e) angeli a Λ. 
non solum diversi, sed eidem subditi sunt sec Hr 
1,4,8 496C2 151132B6 et 11 non solum τῶν — 
προάγει, sed δείκνυσιν αὐτὸν ἄλλον εἶναι τῆς τῶν 
φύσεως 28141113A11 28111157C5 εχ Hbr1,6 
10569B2 15196B4 97C13 100B3 151I196C1 
15111352B12 subiciuntur Filio-A. ut deo 
15111409B7 425B4 utcreatori 2811113A11 281l 
1157C5 ut domino 8492A9 17780C413 ut auc- 
tori gratiae 15111432A1 ut salvatori 15111432 
A6 8 151V512A3 f) angeli ΔΠν. differunt sec 
Ex33,2 161561A7 10 εχ Deutl,290 161561B9 ex 
Zach4,6 161557C7 et 8 ex Dan?7,10 161593B8 ΟἹ 
ex Mt3,16 161560A8 εχ M128,19 161560B3 form. 
bapt. ex 7015,26 161560B6 ^ al. argum. 161557 
C40 ITv. διακονεῖται παρ᾽ ἀγγέλων 561A8 565 
C13 592B11 C14 593A2 4 11 angeli μετέχον- 
τες ToU Πν. Β8 οὐκ ἂν εἴη τὸ ἤν. — 


ἀγέλη ἡ -- grex s. pr. 7440A10 κωνώπων 1] 
628B4 met 311173C14 monachorum 


ἀγένητος 2 — non faetus [ἀγένητος in texti- 
bus saepe commutatur cum ἀγέννητος] term. 


theol. dei proprius, op γενητός, κτιστός 


I. in usu est 1. apud Philosophos Graecos 
2100A12 ὕλη sec. Platonem -- προύὔποκειμένη 
7468B13 νοῦς et ψυχή 2. apud Gnosticos 113 
A15 τοῦ κακοῦ ποιητής 15111449A1 Ptolemaeus 
dicit δύο φυγοὺς ἔχειν τὸν — 3. Ariani 8) ve- 
lant doctrinam suam hac voce 7469B11 C4 8 
479D6 15177C8 8047 captiose interrogant ἕν 


.16 ἀγένητον ἢ δύο 18157C6. 23A12 Bi 26A11 


1" 


7 ἀγένητος 


ἅγιος 8 


D -a—————— — ν΄ — ΟΦ S τ πον“ σαπαππασασιπ τπιπ τ LL Lo E E LL MIGNE 


77B12 1511185A7 228B14 b) ut Patri soli 
attribuant, negant prorsus Filium-A. esse — 7468 
B3 473A41 5476A11 

IL. sententia orthodoxa de voce est haec jj 
per se suspicione caret nam 8) iam a patribus 
apostolicis usurpatur 17 (Jgn.Mart.) 776C7 scil Chr. 
(discipulus Ignatii) 10 777A3 defenditur Ignatii 
loquendi ratio 6 — b) notio τοῦ — recte intellegi 
potest 7472C7 | 476A11 B2 sensus vocis per se 
varius est 15176B2 |. 80B15 0) si vox opponatur 
rebus creatis, deus i. e. tam TT. quam A. dicendus 
est — 169B3 2113D6 7472A2 14 D1 2 478 
A13 15176B13 C2 80A8 B4 8 10 C9 81A5 
B1 2. vox tamen prudenter evitatur nam 
a) haeretici eam temere a Graecis mutuati sunt 
1468B3 473B8 — 15181B12 b) Ariani consulto 
dubia hac voce utuntur 7469A3 habet enim 
sensum triplicem aut quadruplum 7469A5 C14 

15173C4 7 13 76A4 15 c) vocabuli usus 
a scriptura et Chri. modo loquendi alienus est 
7473B^ -- 15181B7 est ἄγραφον καὶ ὕποπτον 
B14 -- 15181C4 177578Β5 8 ab oratione do- 
minica abest 7473C4 -- 15181C6 non occurrit 
in form. bapt. 7473C6 — 15181C10 3. usus 
vocis Arianus reicitur nam a syn. Nic. damnatus 
est 7473D8 476B2 ad absurda ducit illud Asterii 
axioma οὐκ ἐδύνατο τὰ κτίσματα τῆς ἀκράτου 
χειρὸς τοῦ ἀγενήτου τὴν ἐργασίαν βαστάξαι 7429 
A4 B9 11 1511201B6 vaga est vocis notio 7469 
A14 B1 4 tollit discrimen inter ἀγένητος et 
γενητός 15176C5 6 8 10(bi) plures deos in- 
ducit 15111353C7 11 356A414(bi) 15 ipsi inter 
se contradicunt Ariani 15177A8 10 B4 8(bis) 

9 1511228B15 C4 10 232B15 ΟἹ 

ἀγενήτως — gine ortu, in controv. christol. 


dicitur A. — συνυπάρχειν τῷ θεῷ 1511232A4 sec - 


script. et patres — Asterius Αγ. novam quandam 
sapientia (oppositam Filio) fingit 15177B1 et 
1511225A13 — 17713C40 1511232C3 

ἀγέννητος 2 — non genitus op γενητός [in 
textu facile commiscentur ἀγένητος et ἀγέννητος] 

1. term. neoplaton. 20948A12 ψυχή 

11. term. Ar. 1. Aster. temere novam sa- 
pientiam div. — fingit 1511225C8 — 17716A4 
4 &vapyos 757B8 2. in formulis Ar. tribuitur 
soli Patri op γεννητός — Fil. 17 (blasphAr) 705 
D3 (ffA411.708D3 (ffAr5.)722949 add ἄναρχος 
4 B34-144C5 (ffAr6.an4.)736D1 - (an10.)7327A^ 
Ὁ (an1ó.)C5 - (an16.)C6 -- (an26.)740B12--13 syn 
&vapyos denegatur Filio-A. 17(f/471.)709C3 (ff 
4r5.)7228C45--729B6 denegatur Spiritui S. 17 
(ff Ar6.an20.)740A8 

III. term. ab orthodoxis 1. interdum com- 
memoratur 17776A13 14 2. non probatur 
nam 8) alienus a script. s. est 17776A13 8) an- 
ceps est sensus 17776B3 9 

ἀγεννήτως — ut non generatus 15Il(Aster) 
225A13 B9 — 17709B8 σοφία — συνυπάρχουσα 
τῷ TI. 

ἀγεννῶς — degeneri modo, ignave 17(syn47) 
700C4 

ἀγεντισηρίβοι — agentes In rebus, tit. offi- 
cialium palatin. 11608B13 

ἄγευστος 2 act — impransus, met — expers 
c. gen 2811096B12 ἁμαρτίας 

ἁγιάζω -— saneio 1. gener — consecro ex usu 
profano ad cultum div. — βρῶμα xal πόμα 3748,45 

6 διὰ προσευχῶν 49,4, -- στόμα 3757,8 ἐν 
ὕμνοις -- σῶμα 3741,6 ieiunio 45,18 continentia 


9. term. theolog. — sanctifico per gratiam, 
quod solius dei proprium est a) — deus alqm 
vocat ad ministerium suum 14692A2 P ἐν Xp. 1C 
1,22 15111393A12 ἐκ κοιλίας Jerl, | 22980D2 P 
231004C4 et 7 (filium suum per ipsum 010,36 

1009C3 Levitas Lev22,16 3749,17 πνεῦμα, ψυχήν, 
σῶμα per Chr. b) A-Fil. dicitur sanctificari 
non in divinis 15144B12 4108B9(bis) 10 1511184 
B11 15111405C14 A-vlógs assumendo naturam 
hum. ἁγιάφει ἑαυτόν sec 7017,19 15197A14 108 
B10 12 C1 3 113A10 231004A14 ὡς ἄνθρω- 
πος ἁγιάφεται ὁ ἅγιος C4 spec σάρκα vel σῶμα 
2125C13 173A8 151109B3 4P τὸ ἁγιαφόμενον 
σῶμα αὐτοῦ ἐστιν 117B3 151168C4 — c) A. 
homo factus dicitur sanctificare homines 7017,19 

15197A13 B1 108A4 B9 11 C2 112B13 
113A10 1511176C4 12 15111388C41 389A6 

408A13 17745B10 gener — τὰ ἄλλα πάντα 
15144B7P -- τὰ γενητά 15101324C2 — κτίσματα 
1511184B10 — τὸν οἶκον Hbr3,0sq. 1511168B11 
d) Πν. Filii nomine sanctificat homines 151117 
A3 14 161584A9P - &vaxawí;go B3P 17(ff 
Ar4.—7.725D3 - 728C6 - 736C3 - 744A411 add 
ἀναδιδάσκω 

ἁγιασμός ὁ — sanctificatio 1. s. theol. maxime 
hominis in Chr. per Πν. 151108C8 3109C9 161 
557A42 Πν. ἁγιασμοῦ Rom1,4 577C5 584B2 17 
(ffAr2.)724A6 -- παράκλησις, τελείωσις 23992A9 
per baptismum Chri. 1004A14 2, spec. 
a) met geminatio trisagii 756,2 4217 D9 πρῶτος —, 
δεύτερος, τρίτος — b) meton — Chr. est 1C1,30 
4217 C2 4 ἀπολύτρωσις 


ἁγιαστικός 3 -— aptus ad sanctificandum 
61580A5 ἐνέργεια -- φωτιστικός 


ἅγιος consp. mater. A. person. I. deus 
f.4risagium 2. μονάς 3. τριάς 4. A., Xp. 5. ἥν. 
4) — Iv, Πν. — b) τὸ — Πν. c) τὸ flv. τὸ — 
II.spiritus caelestis, caelicola III. homo 1. sbst. 
ó —, ol — a) iusti, maxime orthod. et ascetae 
b) iusti, VetNTi c) scriptores sacri, doctores 
eccl 2. epith. a) ap. nom. propr. b) ap. 
appell. B. res 1. sbst. 1à — 2. epitb. 
ἅγιος 3 — sacer, sanctus 

A. pers. I. deus 1. in trisagio ex 156,2 
4217D7 εἰπεῖν τὸ -- 220A7(ter) τὴν δοξολογίαν 
... λέγοντα 3. μονάς 7464A5 8. τριάς 
15148C11 À161532A13 5054Α14 569B14 572 
A14 - ἀδιαίρετος B3 12 573A11 576D4 577 
B7 593C9 596A3 - τέλειος 10 600A1 605 
A10 - ἀδιαίρετος D4 16111636A8 — 161V645 
A13 6048A1 £652C12 653A7 - ἀδιαίρετος 17 
733B11 add παντέλειος 18800A7. 801BA4 10 809 
A13 19820A6 7 241048B4 14 - τέλειος 281 
1097A13 4. ^., Xp. 184B7 add παντοδύναμος, 
παντέλειος 15197A15 231004A14 ὡς ἄνθρ. ὁ — 
ἁγιάγεται 7017,19 — spec Messias sec Dan9,24 2164 
C7 et 165A6 et 18(bis) et B3(bis) ὁ — τῶν — 164 
D1(bis) ἄνθρωποι οὐχ ἅγιοι ἁγίων ἐκλήθησαν 
ὅ. Πν. 8) -- ἥν. vel Πν. -- 2197A13 doxol 7473 
C8 — 15184A2 form. bapt. S(DionAL[)504C12 10 
540A9 593A11 12680A15 et 14792C3 doxol 151 
20C13 — θεοῦ TTv. 1511204B13 236A5 151V484 
C415 et 485A4 form. trinit C6 500A5 form. bapt. 

B2 505C11 512C12 161565B5 568A7 577 
C6 588A13 596A4 form. trinit. 10 ὁ IT. διὰ τοῦ 
A. ἐν Πν. — τὰ πάντα ποιεῖ | 597C412 form. bapt. 

600C7 1611617A1ff 16111636C8 form. trinit. 

161V641A14 644A15 et C9 praedic. 645B6 
ff 8 12 Ὁ praedic. 648B4 form. trinit. 12 
doxol 653A5 form. bapt. 669A1 676C1 doxol 17 


9 ἅγιος 


724A13 praedic. (ff4r5.)728C15 
(ffAr9.)745B12 form. bapt. 

C7 (ffArl0.)748A9 —- C3 18801B7 (Paulin)809 
B5 23997A2 1000B^ form. trinit. 8 1005C9 

11 1008A3 1017A12 C13 241048B13 εἰς ἕν 
Tv. — ff 2811105C14 1128C5 28111140A12 31 
1176B2 doxol 341232412 351277CA4 form. bapt. 
1288A5 form. trinit. 3735,10ff 46,22 doxol 49,8 
δόξα Πνεύματι — ἀοχοίΐ b) τὸ — Πν. 3208A4 4220 
B6 doxol 7460B3 (Πίοπ Κοπ) θά. 7 Ὁ 465A10 151] 
(ArThal)24B7 11 15111841812 Á304B10 1511 
376C8 - παράκλητος 151V513A2 161532A1 

536C1 537A10 592C^ 16111624C11 161V637 
B7 C1 645B1 649B11 13 653A1 2 12 14 
669A8 17(ffSirm)693B5 721B1 724A13 (ffAr 
3.—6.-9.-10.)725A2 -- C13 - 729B12 - 733C5 -Ὁ 
(an19.)740A5 -- (an23.)B1 -- 745B6 -— 748B5 18 
800A9 801B13 C5 7 15 23100042 12 B7 
1001B12 13 1005A6 B1 16 1008B1 C5 

1009A4 7 B1 C6 1012A4 B4 9 1016A1 

B9 C? 11 1020A1 2 261081B3 42811109 
A6 1112B6 8 12 1129C1 28111133C413 34 
1232C1 351289A8 3750,27 oe) τὸ Πν. τὸ — 
3204A6 151108A14 113B8 116B5 10 1511253 
B8 268C10 15111416A12 À151V512C14 513 
B9 161532A9 533A5 B8 536B4 11 C7 11 

537A4 7 B1 4 C5 7 9 12 541B11 15 544 
B8 548B6 12 552B3 4 553A8 B1 8 10 557 
C8 560A8 B5 11 561B15 564C1 581A2 13 
585B12 589C7 592A^4 593A6 B2 7 13 596 
A15 B4 600A7 C10 601B13 C1 604B9 605 
A8 608B10 1611608C8 16111625B12 C8 628 
A2 B6 10 629A9 636A15 161V640A1 C4 

641C9 644A14 645A13 B12 D4 648B7 649 
B3 (Orig)C14 4 652A8 (Theosn)B10 653B3 661 
C4 17(ffAr2.25.—7.)724A5 - 728C3 τ 733B43 « 
736C1 Ὁ (an20.)740À7 -- (an22.43 -- 744A10 18 
800A4 (Paulin)09A9 -- B13 19816B14 817 
B14 820A^4 23993C6 102,10 997B12 Luc3,22 

1000B13 1009A8 41012A17 C5 1013A14 B 
10 241048A15 B3 271089D^4 2811113C4 34 
1232B5 C4 351284A8 3735,8 


- II. spiritus caelestes, caelicolae sbst οἱ — 15C4 
κακία οὐδὲ ἐν τοῖς — ἐστίν op ἄνθρωποι D3 τῶν 
-- συζτήσεως 8B4 συνδιαιτᾶσθαι τοῖς -- 21018Β14 
ὁ τῶν — βίος 20896A2 et B5 et 908A1 ὀπτασία 
τῶν — 972A4 συνάπτειν ἑαυτοὺς τοῖς-- 331188 
ΑΖ2 μετὰ τῶν — ἔχητε τὴν τωὴν τὴν αἰώνιον 36 
(εῤ28.)14ᾳ43888ΒἘ9 μετὰ τῶν -- τὴν ἐπουράνιον ἀπο- 
λαβεῖν χαράν (ep45.)1 441C16 συμπολίτας τῶν -- 


HI.homo 1.sbst. ὁ -- 112C15 Paul. ap. 14 
708D3 Anton. mon. 752B9 Elias 77246 scil 
Steph. mart. 17761C2 et 772B9 Paul. ap. 241041 
C2 David 3757,12 mon. ἡ -- -— virgo 3737,10 
— σώματι καὶ πνεύματι 107,34 45,16 et 48,3 — 
κυρίῳ oi — a) iusti, maxime orthodoxi et ascetae 
2197A7 29528B4 - πατέρες C3 11 529A13 
932C4 10544A10 11(Cí«)636A14 ol ἁγιώτατοι 

14697C9 syn καθαρός 708Βά op φαῦλος 733 
A4 epp. confessores 776A13 781D5 Dan7,21 784 
A6 1511236A14 1511I344C5 441A8 et 261076 
C2 et 351265B11 mortui M127,51 151V524A10 
apost. 17704D3 (ffA4ró.733C6 19816A5 20 
921B14 968B3 2811113B1 EpA2,19 3752,21 
53,2. 54,1 59,15 δ) iusti V et NTi 2141D4 
Hbr2,15 160B9 164D1 ol χρισθέντες ἄνθρ. — 
ἐκλήθησαν 10588B3 12657A8 C3 660A4 6 
,061A3 664A1 C41 669D8 672A3 C11 13 

673A13 B1 4 9 676C6 677A12 15116 
A7 112B12 15111324PB14 325C41 388B3 C10 


(syn47)700A11 
4 732C2 praedic. 


10 


393 A10 17780A4 - ἄγγελοι, & ελοι 20 
841C8 884A9 23100951 ET 10 ol 
ἔμπροσθεν — —271088B9 -- προφῆται — 341232 
B10 351273D14 Chr. ἄρχων τῶν — 36(ep2.) 
1377 n 33. lin 6. τῶν — τρόπον μιμησάμενοι 
€) scriptores sacri, doctores eccles. 2117B3 156 
B3 196C12 13 197A1 7436C413 437A9 448 
A2 A456D2 8481B3 10569B3 - θεολόγος 151 
36C8 8067 88B8 96A14 145A1 145A8 151 
152C1 153B7 157A4 160A6 216A6 229A13 
Bi5 241B6 281A9 288B7 151V521B5 161 
961B1 604B8 605A10 17684C4 685B2 C8 
752B5 351273B8 C7 2.epith. 8) ap. nom. 
propr. Aafpi6 11621A11 — aros 1511212C5 15 
111457B8 Θεώδορος mon. 22981C2 Μαρία 6332 
B15 15111440B14 16111633B12 251053B10 281 
1108C10 Μωυσῆς 18B5 Παῦλος ap. 14740A 
13 3745,9 59,7 b) ap. apell. ἄνθρωπος 3759, 
19 spec. &. —, ad quem haeret. quidam descen- 
disse filium A. volunt 18804B2 251053B15 27 
1088B7 — ἀνθρωπότης 1611624A12 - τέλειος 
— ἀπόστολος 10544B12 351292A13 — γένος 26 
1077A15 1Petr2,29 — διάκονος 152A11 τοῦ Xp. 
Paul. — δυνάμεις scil hierarch. caelest. 151V524 
C13 — ἐκκλησία 6(epSard1.312A12 Alexandr. 
inscr 7452D2 καθολικός 17(syn47)700C3. - 12 
(ffAró.)728C11 et 729A2 et (ff Ar6.an1.)736C8 « 
καθολικός — 19(707)813B3 | 341232C9 et 35(frgml.) 
1292B12 : καθολικός -- ἐπίσκοπος 6(epSardl.)312 
C6 — (ep2.)820A8 -- κῆρυξ 7421 2 -- attrib. τῷ 
ὄντι — μάρτυς 15111444A5 10 20909B14 968 
(δ -- ὁμολογητής 17(syn4r)697B2 patres Nic. 
— παῖς 151(Ar7hal)20C13 -- παρθένος ὅ22801 6 
(s»n40273A4 11640B8 - τίμιος D7 14760C12 
(cont2.)796A3 — ὡτάτη 161605A2 Maria 17 
(ffAr4.--5.4-6.—-9.)725C^ -- 728B8 4 736B5 - 745 
B2 18(Paulin809B^4 Maria 2811116A15 - 6co- 
τόκος 1128C4 -- πατέρες Nic. 18800A1 19816 
A15 --προφήτης 2156C15 Á157C45 15H13 
C8 17685A15 2785C11 3759,24 - σύνοδος 6 
(syn.A1)252B5 inser. syn. Hier. 6352A9 et 397C6 — 
17717B10 inscr 17720B3 syn. Nic. 7449C5 syn. 
Rom. 6309B12 syn. Sard. 6(epSard1.)342A3 — 
(ep2.)317B13 inscr -- 312D5 — 320B6 4 317A413 - 
B^ — 324A41 (epSard3.)324B5 inser -- C2 -- 325 
B14 add μέγας - 333A12 B3 10 336A15 147 
12B15 C13 716C11 18800C7 syn. Tyr. 6 
(clerMar)381A13 inscr 
B. res 1. subst. τὰ ἅγια 6272B12 supellex 
liturg. ποτήριον, τράπεζα 1511161B5 in templ. 
Iud. Ex28 161V664C2 myster. fidei Mt7,6 36 
(ep45.)1441C11 templ cael. Hr9,12 2. epith 
— ἀνάστασις 3747,3 -- βάπτισμα 1511233B416 
151V500A3 — βαπτιστήριον 5228C41 229A12 
--᾽γράμματα 184B5 2156C9 — γραφή, — αἱ 
14A11 -- θεόπνευστος 6(synAD)252D2 — (clerAD)380 
B13 Z7(DionAD)461B1 — 8505B9 — 17769B9 151 
33C7 15111385A8 161549B6 605C14 ΠῚ 17 
(ffSirm)69303 | 20881C^4 2811100B3 28111144 
C41 1145B10 1156B5 1157B1 1161A14 C8 
10 1164B2 9 --ἑορτή (pascha) 5232C9 29533. 
B8 241032D3 -— ἐπαγγελίαι 161V676B^ .— εὐαγ- 
γέλιον 3751,26 — κήρυγμα 7465A154 — λουτρόν 
1511233B1 C41 161V653A1 : 17757A^ — μυσ- 
Tüpiov 6(7u])800B7 (Ci«)404C8 —351289B5 
— vaós 261076C10 --- ὄνομα 6(C«:)405A2 
— πάσχα 14717A3 -- τατον — πεντηκοστή 12 
652B1 --ῥῆμα 3748,5 — σάρκωσις 3747n9.lin2. 
4 ἔνδοξος — στολή 3752,22 --σῶμα 14760C4 
παρθένων | 20969A13(bis) christianorum et Chri. 
-- τεσσαρακοστή 5232A4 35(frgm1.)1292C6 


11 
— τόπος 6369C4 — ὠτατος 14785D2 -- τράπεζα 
5229A5 6(Ischyr)364 D3 


ἁγιότης, nros ἡ — sanctitas 1, trinitatis 161 
597B414 4 ἀιδιότης, ἀτρεψία 9. ^ — filii 281I 


ἅγιος 


1160A8 3. spirituum caelest. 11640A12 20 
89 6C6 
ἁγιωσύνη ἡ — sanctitas 161581C3 πνεῦμα 


— ns Roml1,4 4 ἀνακαίνωσις 
ἀγκάλη ἡ — ulna 251057D3 Lu2,28 
ἄγκιστρον τό — hamus 20880A15 7ob40,20 
PD ἡ — ancora met 11(Cius)633D3 epith 
ἱερός 
Αγκυρα, urbs Γαλατὶας 6(7u/)304B3 (epSard3.) 
336A4 12648C2 17(ffAr3.)725A8 |. 765A14 
᾿Αγκυρογαλάτης. — ou ὁ 17732A10 
᾿Αγκυρογαλατία ἡ - AncyraGalatiae 6325A4 
ἁγνεία ἡ — puritas, castitas 6273A1 virginum 
3759,10 virtus ascet. - ἐγκράτεια, παρθενία 
ἁγνεύω -- castus sum 2181B5 
ἁἀγνίζω — purifico 3742,3 ἀπὸ φιλαργυρίας 


ἀγνοέω 


neg. οὐ(μή) — non ignoro, probe novi 1. c. acc. 


vel. abs. a) alqm, spec. de facie vel ratione 2117A4 | 


διὰ τῶν ἔργων τὸν δημιουργόν μὴ — 172C15 
ἐν τῷ μέρει μὴ — deum syn γινώσκω 95288Β13 
οὐ -- τὸν δεδωκότα scil deum syn γινώσκω 532 
Α7 ᾿Αρίστωνα οὐκ — 12673C13 1511176A11 
et 224A15 θεόν 20913Β6 τοὺς ἀγνοοῦντας Anto- 
nium b) alqd -- ἀλήθειαν βθβ( πω) 404 ΟἹ (δ) 8 
484B4 οὐκ — —(Tó)yeypauutvov 151124A3 
vnciv 15128A15. — τὸ γνήσιον 1511153A13 οὐκ — 
— γραφάς 161561C10 — διαφοράν 1511241B2 
— δύναμιν 2149C11 — ἡμέραν 1511I420B13 - 
ὥραν 428B7 op γινώσκω 23993C3 7 - θεό- 
TnTa 2811044148A14 τὰ ἴδια 8493A9 οὐκ — — με- 
θοδοίας 261072A5 μὴ — -- νοήματα 10541C7 οὐκ 


2C211 -- τὰ ὁμολογούμενα 11{((ἀμ 0360 7 -- ὄνο- 
μα 7468B8 - πανουργίαν 15173B1 - πίστιν 
1511185B6 -- ποίημα 15111412814 -- πρόνοιαν 2 


129A11 syn οὐ κατανοέω τὸ σαθρόν 7429A10 
— σκοπόν 15111385A5 συσκευήν 6(epp.Aeg)388B9 
— 389D5 τέλος 12664D2 15111413C1 μὴ — syn 
οἶδα -- φιλοτιμίαν 11(C5«)633A7 -- φύσιν 1511 
444D1 --ὥραν 151Π412810 41309 420B13 
- ἡ μέλαν gener ἃ 7420B9 12 17764B7 ὃ 1511] 
421AÀ5 et 1611624B15 οὐδέν ἐστιν, 6 -- οὐδέν 35 
1288B9 τό add. loc. sacr. 8493B13 οὐκ — τό Jo 
14,945 161V657B6 701,14 syn ἀρνέομαι τὰ τῶν 
σπουδαίων 15120B1 τὰ καθ᾽ ἡμᾶς 1511305Β12 17 
(ffAró.)733C14 τοῦτο 15111412A15 — 20965B9 
spec P 8(DionAL)508A6 τὰ ἀγνοούμενα — difficilia 
intellectu | 1Z(ffSirm)693B13 et (ff Ar10.)748B12 τὸ 
ὄνομα τῆς οὐσίας — ὑπὸ τῶν λαῶν 

€) abs. α. plerumque partic. ἀγνοῶν — ignarus, 
inscius gener homines 6(syn4/)268A9 gentiles my- 
steria christ. — γελῶσι 10560B3 ol — scil fraudem 
haeret. 15111404A8 οὐχ ὁ ἐπερωτῶν πάντως καὶ 
— ἐπερωτᾷ |. 412C10 πόλιν τοῖς ἀγνοοῦσι σημᾶναι 

spec haeret., plerumque Ariani 10561A4 Ar. 
op τέχνῃ πανουργίας χρώμενοι 8 op γινώσκοντες 
151138Β87 25Β11 op ὑποκρινόμενοι (12 41 
A9 161V669C7 μὴ -- pharisaei op ἑκόντες 24 
1037.2 op γινώσκω 1045A3 προσποιοῦνται 
ὡς — 351276B4 ἀγνοήσαντες διαμεμενηκότες in 
errore op προληφθέντες ἀδεπίοπεβ 15111425C15 
scil finem saeculi sec haeret. ipse deus et A-Chr. 
tst ἀγνοῶν, quod omnino rcicitur 1511I380A6 


notitia careo, ignoro, nescio, saepe | 


— ytv- | 


| ὡς γίνεται 


| ἑαυτοῦ τὴν δίκην ἐπισττώμενος 


| τοῦτο καθολικὸν εἶναι 


ἀγνώς . 12 


πῶς οὗτος σοφία --, ἃ μανθάνειν ἠξίου 404A11 Jo 
6,6 οἷδε Chrvm μὴ ἀγνοοῦντα εἰ 14 οὐκ ἄρα --ἐπερωτᾷ 
et B1 ἐρωτᾷ οὐκ — op γινώσκων 404B12 op προγινώ- 
σκων xal εἰδώς | 409B12 sec. Ar. τοῦ TT. ὡς &yvo- 
οὔντος ἐ δεομένου 416A5Chr. — σαρκικῶς 7 μὴ 
ἡ θεότης in Chr. -- φαίνηται 417C5 A. fj A. ἐστὶν 
οὐκ ἔλεγεν, οὐκ οἶδα 420A4 ἔδει Chrum, efrrep 
ἦν — θεϊκῶς εἰπεῖν... Β5 εἰ deus ἦν —, οὐκ ἂν 
προέλεγε TO Νωε.. 428C11 θεὸν -- νομίψετε 161] 
621C8 sec. Ar. Chr. -- δηλοῖ, ὅτι κτίσμα ἐστίν 23 
993C10 ἀδύνατον filium -- scil diem iudicii recte 
dicitur ἡ σάρξ Chri. ἀγνοοῦσα 15111416A4 417 
C8 425A7 Q. τὸ ἀγνοεῖν ἴδιόν ἐστι τῆς σαρκός 
vel ἀνθρώπον et sim 15111404B7 syn ἄγνοια C4 
405C7 - τὸ λαβεῖν, xpr)seiv 413B5 τῆς ἀνθρω- 
πίνης φύσεως 416A1 417C7 420A8 Co 6]] 
624A4 B10 spec εἰ oU γέγονεν &v8p. ὁ Λ., ἔστω 

TOU A. sec. Ar. τὸ — -- TÓ λαβεῖν, χρή γειν 
2. aliae construct. 8) c. praeposit. παρά xd ovis 
124B14 Tr. ταῦτα ἢ Tr. ἕτερόν T! τούτων — forte 
παρά -— propter] περί τινος 14701A8 π. τοῦ 
Παύλον episc. 15128A7 π. τῶν ἄλλων n. 1511] 
380B7 et 412B9 οὐκ -- rr. τῆς ἡμέρας syn γινώσκω 
b) add partic. 2168D3 -- 351269A15 χλεύην 
κινοῦντες -- 14732B10 — ποιήσαντες 761B9 — καθ᾽ 
6) c. dupl. acc. 
161V676A15 υἱὸν θεοῦ αὐτὸν — d) a.c. i. 8501 
ΑἹ οὐκ — τοῦτον εἶναι ΔΛ. 17(ff Ar7.)741C6 οὐκ — 
792A6 οὐκ -- ἡμᾶς ἔχειν 
e) acc. c. partic. praedic. 145A8 οὗς οὐκ — 
δεομένους 2148A5 τίς — leonem νεκρὸν γενόμενον 
T) cum sentent. interrog. 6(synA/)273A6 τίνα 
τὰ τολμηθέντα (ἐστί), μὴ — (AIT Aess)368A11 ὅπως 
διεκείμεθα, οὐκ — (Ci»«)401C10 —, τίνα ἐστὶ τὰ 
κριθέντα [15111{413..}Ν οὐκ —, πότε « olba Β2 
τίνος χάριν ἔλεγεν, -ὀὀ 161637A12 οὐκ --, περὶ 
τίνος... 17684C4 —, ὅσην ἐθησαύρισαν ὀργήν 
g) ὅτι 6(7uD)308A8 (epSard3.)328A7 ὅτι .-.. 


διαβάλλουσιν 39088 7473A6 ὅτι ἐκτίσθη [12 
653B5 ὅτι ἐπιστρέφουσιν 15181A3 οὐκ --, ὅτι 
ἐκτίσθη 15111397B10 μὴ --, ὅτι γέγονεν 161533 


17716D2 ὅτι εἰργάζοντο 
18800B6 ὅτι ἔχομεν, 
ἢ) ὡς 8508A5 
(ep2.)317 


A7 ὅτι οὐκέτι σώγουσι 

7774.5 οὐκ — ὅτι ἔγραψαν 
οὐκ — 251065A13 ὅτι γέγονε 
ὡς ὅτι 6(epSard1.)312A16 — 
C^ - φανερόν ἐστι 

ἄγνοια ἡ -- ignorantia, maximc religiosa 1 8089 
περὶ θεόν 12645012 -- ἀλογίας 14788C8 “-- εὐὖ- 
σεβείας | 1511I404B6 ἐν τῇ θεότητι οὐκ ἔστιν -- 


syn τὸ ἀγνοεῖν 405A8 A. τὴν -- ἡμῶν βαστάξας 
412C2 413A4 416A9 417C411 428B13 161l 
624A7 ἀνθρώπων A10 Ο3 Arianorum [61V 


640C1 Apollin. 660A1 haeret. syn πήρωσις 17 


,297C5 op εὐλάβεια 311172C6 


purus 1. met 311173C7 ὁδὸς ToU 
2. liturg. 3743,4 πάντα — 


ἁγνός 3 — 
βίον 4 ὑπερκόσμιος 
ὅσα ἄψυχα 
ἁγνότης, πητος ἡ -- puritas met integritas 
fidei 36(ep39.)1436B6 - ἁπλότης 2CI1,8 
ἀγνωμονέω - obliviose vel ingrate fracto 
14756B15 αὐτόν 6400C11P 
ἀγνωμοσύνη ἡ — ingratitudo 7421B2 πρὸς 
διδασκάλους 
ἀγνώμων 2 - obliviosus, ingratus c. gen. 
14728B1 — τῶν καθηκόντων syn ἐπιλανθάνομαι 
753B3 πρὸς τὸν ἀδελφόν 151V520C4 Iudaei 
ἀγνώς, GTos 2 — ignarus, c. gen. 10580B13 
ἀγνῶτες, ὧν ἐπλάσαντο 


13 ἀγνωσία 
ἀγνωσία ἡ -- ignorantia 7444B11 ἀληθείας 
syn ἀπειρία 161V673B9 Ἑλλήνων 209458Β9 
philosophorum 271089C38 fidei op ἐπίγνωσις 
ἄγνωστος 2 — ignotus 169C1 τοῖς &v0p. 6(ep 
Sard1.)343C6 — (£52.)321A4 οὐκ ἄγνωστα γέγονε 
τὰ σοφίσματα 
ἄγονος 2 -- prole carens 1. term. christol. 8 
(DionAL)501C3 Arianis — ὧν ὁ θεός -- 508B4 ó IT 
οὐκ fjv ποτε — 15152B2 sec. Ar. λείψας τῆς 
ἰδίας σοφίας 151V473B13 εἰ —, καὶ ἀνενέργητος ὁ 0. 
2. met — sterilis c. gen. 14737B413 -- ἀρετῆς 
15141C9 πηγή - ξηρός 20960B8 διδασκαλία - 
ἄλογος, διανοίας οὐκ ὀρθῆς 
ἀγορά ἡ -- forum 6(syn4/)268C5 ἐν — μέσῃ op 
κατὰ τὰς οἰκίας — 14760A7 op ἐκκλησία 764B9 
κατὰ τὴν 15157C2 389A2 κατὰ μέσην τὴν -- 
ἀγοράζω -- in foro emo 1. s. pr. 1280 14. μισθοῦ 
παρὰ ToU γλύψαντος 15165C9 ἔξωθεν κτῆμα 
3738,25 abs op πωλέω | 50,17 servos P1511156B7 
ἔξωθεν 2. met — comparo 1511248B8 πόθεν 
τὸ φρόνημα 20868B2 P ἐπαγγελία τῆς τωῆς 
ὀλίγον τινὸς — 
ἀγοραῖος 3 — forensis 1. res — venalis in ἴοτο 5 
236C12 διδασκαλεῖον — — ἐμπόριον 2, pers. 
— qui otiosus per fora vagatur 14705B1 νεώτεροι 
Ὁ ἀσελγής 760B7 et 764A6 — τὸν τρόπον Ὁ 
ἀσελγὴς τὴν ψυχήν 
ἄγραπτος 2 -- non scriptus spec inscript.sacra 
15181B7 scil vox ἀγένητος ὕποπτος v.s. 
ἄγραφος 
ἄγραφος 2 — non scriptus 1. gener. 6 (epSardl.) 
312D7 -- (e$2.)320B8 — ἐντολαί op γράμματα 
9. spec. — in s. script. non scriptus 8) adiect. λέξις 
7416A12 448B9 11 2469A2 2.576A1 15173B10 
. 17757B11 15 761B6 769A6 17761B2 προ- 
φασίφεσθε τὰς À. ὡς — 18801A4 -- ὕποπτος 24 
1040B4 6 7 ἐξ — μετ’ εὐσεβείας νοουμένων — 
φωνή 17757A7 ὡς -- τὰς φ. ἐκβάλλομεν b)sbst. 
(τὰ) — — voces scripturae sacrae alienae 17760A1 
Ar. γράφοντες — καὶ αὐτοί Ξρεςἐξ ἀγράφων ἀσεβέω 
241040B5 ἐπινοέω 17757A410 σνρφετὸν ῥηματίων 
θεομαχέω 7453A17 λέγω ἐπισφαλῶς 17({{441γὅ.} 
729A11 φθέγγομαι 15173B13 
ἀγράφως — non scripto 1. gener. 6357A12 
ἠπείλει [in textu mendose. ἀγράφους] op γράφων 
2. spec — mon verbis s. scripturae 7468C5 — 
λαλοῦντες 


ἀγριέλαιος ἡ -- oleaster 15132B14 λύχνον 
ἅψαντες ἐκ τῆς -- met : 

ἄγριος 3 -- agrestis 1. s. pr. — ferus θηρία 
20917B13 Job 5,23. τετράποδα 140A4 op ἥμερος 
res — saevus κύματα 6(C5)341A12 2. met 
Ξε immanis 4) epith. homines 2188A11 barbari 
— τοῖς τρόποις 14704 09 Ar. πᾶσιν — -- πικρός 

768C4 Ar. θηρίων ἀγριώτεροι daemones 20969 
ΟἹ op ἀσϑενὴς δυνάμει res ἦθος 20945A13 τρόπος 
12656D3 θηρίων ἀγριώτερος 14704A15 8) 
subst. τὸ -- 2188D2 τρόπων 14769B2 πράξεως 
syn τὸ ὠμόν , 

ἀγριότης, —nros ἡ — feritas 1. animalium 
141A15 -- ῥνπαρία 2145D11 serpentis 20917 B 
10 949A10 — ἀλόγων - ἀλογία — 2. hominum 149 
B14 Scytharum, epith. ἔμφυτος | 2144B6 tyranni 
syn μανία 6(Ciw)405B13 ἐχθρῶν 8. morum2 
188B2 τρόπων 


᾿Αγριππίνα, ἡ μητρόπολις τῆς ἄνω Γαλλίας 
— Colonia Agrippina 14716C414 


ἀγωνιάω 14 


ἀγρίως -- ferociter 12656B9 ἐπιφύονται 14 
785C4 ἔγραψεν 

ἀγρός ὁ — ager 185D8 9 :51120147 χόρτος 
τοῦ -- Μιθ,30 

ἀγρυπνέω -- pervigilo 1. s. pr. 151V520C13 
εἰς μάτην P5726,1 met 12656C10 εἰς τοῦτο 2, s. 
liturg. — vigilias ago 14793B12 £v τῷ κυριακῷ 20 
845B1 $852B14 2917C4 νυκτός 

ἀγρυπνία ἡ -— vigiliae, liturg 20889A2 35 
(frgm1.)1292C12 ἐν — ίαις διατελοῦσι 

ἀγύμναστος 2 -- exercitationis insuetus 20 
864C6 σῶμα 

ἀγύρτης, ov ὁ -- mendicus et planus 11(( μὴ) 
636A8 


ἀγχίνοια ἡ — acumen ingenii 17(syn47)700A 
11 μετὰ — ας ποιεῖν syn φρόνησις 

ἀγχίνους 2 -- acri ingenio praeditus 20944B 5 
&v0p syn συνετός 

ἄγω — ago 1. s. pr. 8) — duco 20921A7 κάμη- 
λον aquatum δ) — adduco 14729A2 P ἐπὶ ἡγε- 
μόνας Mt10,18 772D5 πρὸς χιλίαρχον | 20909B14 
Pels ᾿Αλεξάνδρειαν 933D2 spec els κρίσιν 1511157 
B13 P Ecll12,14 C7 20976A4 εἰς βασιλείαν οὐρα- 
νῶν 3755,38 P scil ad iudicandum μετὰ βίας ὑπὸ 
ἀγγέλων 6) — duco mecum é(clerAD)380B10 
μεθ᾽ ἑαυτῶν κατήγορον 11 εἰ 15 alqos (clerMar.) 
385C4 d) -- abduco 6(synAID)265A6P 11632C5P 
ἐκεῖθεν 12652A1P 6) — perduco ad agendum 

σάρκα 2811096B9 14 1128C11 D3 1129A2 
(δι) P ἕπεται τῷ ἄγοντι τὸ ἀγόμενον σῶμα 
165A8P - φέρω 2. meta) — moveo alqm εἰς 
152A5 θεὸν εἰς εὐμένειαν 6(C59:)369A16 λαὸν εἰς 
εὐταξίαν ἐπί c. acc. 10568A8 ἐ. τοῦτο πρός 
c. acc. 20837A14 πρ. ζῆλον Ρ alqa re. 11637A1P 
λόγοις 7(ffAr6.an25.)740B8 ὑπὸ ἀνάγκης 68) 
alqm eveho ad dignitatem 6(syn47)257 C6 ἐπὶ ἐπι- 
σκοπήν 151V513A6 εἰς vio0scíav ^ induco in 
condicionem iniquam 6(C:5»)369D1 ἑαυτὸν εἰς 
ὄλεθρον 11604A1 με εἰς ἀσάφειαν δάάιιςο 12664 
Β7 καιρόν — €) perduco alqd ad finem 6(FlavHem) 
401B13P et 17(C*.)792B5 ἐπὶ πέρας — d) crimen 
transfero in alqm $(syn4/)268A1 τὸ τέλος μέμψεως 
ἐπί τινα 3. spec. ἃ) dego tempus, 2157B7 
ἡλικίαν 8) conservo 11(07«:)632D9 κοσμίαν ἑαυτῷ 
διὰ πάντων - 17(sjn4r)700A3 εἰρήνην τ B8 
σχολήν e) habeo in honore 6(epSard3.)332B7 τὸν 
μὴ πρεσβύτερον τυγχάνοντα ὡς ἐπίσκοπον (Cw) 
849Β11 διὰ αἰδοῦς d) refl — me gero 12665D4 
σκληρῶς 677A5 et 20845A9 οὕτως 20844B2 
καρτερικῶς : 

ἀγωγὴ ἡ -- (de)ductio, met vitae morumque 
ratio 2197A3 σὺν τοῖς ἁγίοις τῇ — τῆς συτήσεως 
γενόμενος 6(.7ω ϑαί(ᾳ τῆς πρὸς ἐπαγγελίας -- me- 
mores 10557C8 ἡ μετ᾽ εὐσεβείας -- -- διάνοια 12 
660A4 τὴν τῆς πολιτείας -- 6605615 14788B7 
epith θεοσεβής 20852B9 epith σκληρός 91288 

ἀγών, -- ὥνος ὁ 1. -- certatio 12665B12 τὴν 
φυγὴν εἶχον ἀγῶνα syn μελέτη 20873Β18 ἔστω 
ἡμῖν -- ὥστε μή c. inf. 9. -- certamen fidei et 
virtutis causa susceptum 6(synAI)276B6 — "Apeta- 
νῶν contra orthod. 9528C7 2Tim4,7 529C43 10 
581B41 πολὺς fjv — 588A5 πρὸς τὴν αἵρεσιν ὑπὲρ 
τῆς ἀληθείας (8 περὶ παντός ἐστιν ἡμῖν — 14789 
C45 ἀθληταῖς μετὰ τὸν -- στέφανος 20872B7 ὁ — 
τῶν βασάνων -- certamen acerbissimum 

ἀγωνιάω -- anxie sollieitus sum 11612Α 1 

20872B5 22981A4 καρδίᾳ 6 


15 ἀγωνίξομσι 


ἀγωνίζομαι -- cerío met ].abs. δὴ υἱ 
ascceta 9533B2 20849A6 οἱ ὄντως ἀγωνιφόμενοι 
$64A11 οὐδὲ ἔκαμνεν ἀγωνιφόμενος 8680 9 ἐπὶ 
γῆς 912B11 τοῖς πίστεως ἄθλοις 917B5 936B13 b) 
ut confessor 1267246 οὕτω i. c. fugiendo 20909C1 
9) 


2426 9. trans. (fig. etym.) 9528C8 ἀγῶνα 
2Tim4,7 3. κατά τινος 10588B11 x. τῆς αἱρέ- 
σεως 4. πρός τινα 12664 D1 πρ. τοὺς διώκον- 


τας 36(ep28.1433C5 πρ. τοὺς ἐμπτοδίφοντας ὅ. 
ὑπέρ τινος ὕ. αἱρέσεως 14788A7 ὑ. ἀληθείας 
6409C15 19(707)813A14 301168C10 v. πίστεως 
6(epSard1.)316A2 — (ep2.)321B15 al. 10549B9 v. 
ἑαυτῶν 17716C8 εἰ 757B2 ὑ. ὧν et αὐτῶν 
(n. | 6. c. inf. -- (vires) contendo 6(A4/7 hess)368 
A5 κοσμεῖν 20937B5 προκόπτειν 


ἀγώνισμα, aros τό — ceríamen mct 20860 
A13 


Αδαμ. — Adam 1. homo 8) primus omnium 
18B1 πρῶτος &v0p. — ὠνομάσθη 10541A8 ὁ πρῶ- 
τος ἄνθρ. 7C15,45 151417C5 2811100C3 ὁ πρω- 
τόπλαστος - 1104C5 1105D1 1120B6 ἐξ 
ἀρχῆθεν ἔπλασεν ὁ θ. 28111149^411 ὁ πρῶτος 
— 2351280A11 ὁ πρωτόπλαστος τοῦ κόσμου — b) 
a deo creatur e terra 74290 5 ὑπὸ μόνου τοῦ θ. 
γέγονεν D4 ἐκ γῆς γέγονεν 1511249( ἡ ἐκ γῆς 
ἐπλάσθη Gen1,260sq. 256A12 ἐκτίσθη .. ., ἵνα πρῶ- 
Tov ὑπάρχη ἄνθρ. 15111360B10 ἄνθρ. ἦν -- ΤΟΙ͂Ν 
520B10 ἐκ τῆς γῆς 271088C15 κατὰ τὸ Gen3,19 ἐν 
τῷ — εἰρημένον πρὸς πάντας 2811108A2 ὁ ἐκ γῆς 
— 1116B1 ἡ τοῦ -- πλάσις 351281..90 ὁ γηγενὴς 
— €) natura cius magnis dotibus praedita 7424 
ΑΘ — μαθόντος παρὰ κυρίου 428A4 προλαμθάνων 
χάριν τεθεὶς ἐν παραδείσῳ | 429C7 οὐκ ἐν τῷ 
πλέον τι τῶν πάντων ἀνθρ. ἔχειν 151129209 15 
111337B10 ante peccatum θ. οὐκ elrre τῷ -- τοιαύτας 
φωνάς 2811104C10 σάρκα ἐκ τῆς πλάσεως ἀνα- 
μάρτητον ἐσχηκὼς 1105A2 4 1120B11 πρὸ τῆς 
παρακοῆς οὐκ ἐγίνωσκε καλὸν καὶ πονηρόν 
28114140D1 ὑπέκειτο τοῖς τοιούτοις λογισμοῖς 
πρὶν ἢ παρακούσῃ τῆς ἐντολῆς 2. pater com- 
munis omnium 7429C10 πάντες ἐκ τοῦ — 
γεννώμεθα 8496A5 τοῦ --ἐσμεν ἔκγονοι 151104A7 
πάντες ἄνθρ. ἐξ -- ὄντες 1511301C7 οἱ ἐκ τοῦ 
— 23996ΘΑθ οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρ. τουτέστι τοῦ -- B4 

14 251061B8 πάντες ἐκ τοῦ -- ἐσμεν 2811097( 8 
Μαρία ἐκ τοῦ — καταγομένη 1100B6 οὗ ἡμεῖς 
ἀπόγονοι τυγχάνομεν 1108A4 non est υἱὸς ἀν- 
θρώπου παρὰ τὸν -- 1113B6 —, ἐξ οὗ καὶ ἡμεῖς 
γεγεννήμεθα | 351269C3 ἡ ἀπόγονος τοῦ — Μα- 
ρία 1272A15 1281A3 τὸ ἐκ τοῦ -- γένος 3. 
peccatum Adae eiusque causa atque poena 3201 
B14 παράδεισος, ἐξ oU ἐκβέβληται — 9529C7 10541 
A8 diabolus ἀπατήσας τὸν — 151117C12 τοῦ — Tra- 
ραβάντος εἰς πάντας ἀνθρ. ἔφθασεν ἡ ἁμαρτία 
136C6 εἰ 15111393C6 εἰ 396A4 ἐν τῷ — 
ἀποθνήσκομεν 1C15,22 1511277C9 τῶν ἀνθρ. 
ἀπολλυμένων κατὰ τὴν παράβασιν τοῦ -- 285 
A4 ἡ διὰ τοῦ -- ὁδός ἀπώλετο 405Β7 ho- 
minem dona accepta amittere posse ἐπὶ τοῦ 
— ἐδείχθη 1611612C43 ὁ — παρέβη 241041B414 
TOU — παρακούσαντος 2811104C5 τὸ τοῦ — σύμ- 
πτῶμα 10 τὴν σάρκα ἐκ παραβάσεως δεκτικὴν 
ἁμαρτίας πετοίηκε 1105A4 ὅπερ ὁ — ἀναμάρτητον. 
εἰς φθορὰν ... κατενήνοχε 28114148B4 ἡ τοῦ -- 
ψυχὴ ἐν καταδίκῃ θανάτου κατεχομένη 8. iusti 
συγκατεχόμενοι τῷ -- — 351269B14 ἀπατηθέντα 
τὸν -- ὑπὸ τοῦ διαβόλου παραβῆναι 1277}1 πρὸ 
τοῦ παραβῆναι τὸν --- 361441.}2 τὸν -- ἐξέβαλεν 
ἐκ τοῦ παραδείσου 3740,8 διὰ παρακοῆς ἐξεβλήθη 
ὁ -- ἐκ τοῦ πταραδείσον 4, quae ratio inter Ad 


ven ἀδελφός 16 
et filium-A intercedat. ὁ A. est — a) δεύτερος -- 
15H17C7 281105B10 28111148C11 1149A8 


351280A12 B1 καλεῖται —, εἰ kal πολλὴ τοῦ 
δευτέρου διαφορὰ παρὰ τὸν πρῶτον. b) proles 
Adac α. ἐκ σπέρματος Αδαμ 23996C11 ἀπαρχὴν 
λαβὼν ἐκ τῆς οὐσίας τῶν ἀνθρ. τουτέστιν ἐκ τοῦ cr. 
— 281113B6 - Δαβιδ, Αβρααμ 28111140A14 

1141589 Ββ. ἐνδύεται τὸν -- 351269D10 1277 
D9 Ὑ. ἔχει ψυχὴν καὶ σῶμα καὶ ὅλον τὸν πρῶτον -- 
28111149A8 δ. λαμβάνει τὴν μορφὴν τοῦ δούλου, 
τουτέστι τοῦ -- 2811100C3 ε, φορεῖ ἄνθρωπον 
351272Α14 ἐκ τοῦ γένους -- 1281A3 τὸ ἐκ τοῦ -- 
γένος φορεῖ σῶμα ἐκ τοῦ -- 351288A1^ c) fi- 
lius Adae 23996B4 υἱὸς τοῦ ἰδίου δούλου γέγονε, 
τουτέστι τοῦ — 13 2811108A6 - τοῦ θεοῦ Luc3, 
38 5. alias 2156 D^ Αβελ ἐξ -- γέγονεν 7452Ct 
γέγραπται περὶ τοῦ -- 15172C7 ἐπὶ τοῦ -- 104 A3 
ἀπὸ -- 136C^ ογπιό.14 15111429A9 ἡ πρὸς τὸν —. 
ἐρώτησις Οεπ3,9 151V512 (bis) πρὸ τοῦ -- 351288 
Α18 μέχρις ἐπὶ τὸν -- 

ἀδαμάντινος 3 — lirmissimus met 3751,17 
μοχλοί inferni 

᾿Αδαμάντιος cp. Aeg. 6392B12 sbscr. 405A14 


ἄδεια ἡ — impunitas 17(synAr)696C14 ἔστιν — 
TOU ποιεῖν adv impune — ἐπ᾿ αδείας 5237A13 10 
9092A5 12677B7 17749A2 761A6 Ξε μετ᾽ 
ἀδείας 6(5γη..4|.)2578Β2 

ἀδελφὴ ἡ — soror 1. s. str. — germana 125C1 
ἡ ἰδία Jovis 2 τὴν αὐτὴν Jupp. — εἶχε καὶ γυναῖκα 

28B7 pl 20841B4 cpith βραχύς 6 $84A4A5 7 

12 848A3 921B1 — ynpácaca 2, s. Jat... 
ciusdem stirpis 251061B7 — ἡμῶν Maria — 8.tit. 
epist. 3759,25 epith ἀγαπητός 60,4 epith τίς: 
μιος 4. met scil haereses 14728D9 ὡς μικρό- 
τεραι — 772C45 15113A13 αἱ πρεσβύτεραι — 
priores 

ἀδελφιδοῦς ὁ — fratruelis, met filius dei homo 
factus vocatur — 1511169A13 -- νυμφίος, ἀδελφός 

ἀδελφικός 3 — fraternus 11604B3 διάθεσις 

᾿Αδέλφιος, cp. Aeg. 12653A7 14780B5 18 
796A9 inser 808B12 sbscr 

ἀδελφοποίησις ἡ — adoptio in fratrem, met 
1511280A16 ἡ τῶν πολλῶν — Hbr2,115sq 

ἀδελφός 3 — fraternus 17784C9 τὰ ἐκ τῆς 
προνοουμένης οὐσίας — & met — concors 184C6 
- φίλος op ἐναντίος 15111460B5 — & ταῦτα 
συνῆψεν 241041411 οἱ — & φρονοῦτες 

ἀδελςρός consp. mater. 1. frater natura 


17 gcUpr.^ 739,789 lat II. tit. epist. 1. episc. 
2. presb. — 3. clerici et laici 4. monachi 5. 
alu III. term. theol. 1. in controv. christol. 


a) Ar. contendunt ab orthod. A. statui fratrem 
Patris b) orthod. reprobant 2. in controv. de 
liv. a) pneumatom. contendunt ab orthod. Πν. 
statui fratrem filii b) orthod. reprobant. 3. 
quo sensu Λευΐός et homines sint fratres 
a) commenta Arian. b) argumenta orthod. 
ἀδελφός ὁ — frater 

I. fr. natura 1. s. pr. — germanus 1210] 5 Ὁ 
συγγενεῖς, γυνὴ 6341A6 Constans imper. (Civ) 
341DB13 QConstans τ δεσπότης (Pinnes)3868C7 
(clerMar)385C10 — 11597A9 C13 600A6 (bis) 
ἀδελφὸν ἀδελφῷ διέβαλλον B2 C7 10 601C3 
(bis) 12 604A15 D8 608A8 B1 613B7 617C1 
2Esdr3,9 (Ci«562^4B6 et 14721A1 ὅ ποτε — ἐμός 
Constans 12652A13 14 657A12 14704B3 ot 
τρεῖς — imperat. 709B6 716D5 717C7 728B1 


(HosV45A3 --B45. 752B4 - φίλοι, γνώριμοι 753 - 


1? ἀδελορός 


Αἰξᾷ B2 7 11 13 OC6 756A11 Β48 776 
B7 15H32A414 fratres Jos. Aegyptii 1511453A5 
ὡς ἀδελφὸν συνάπτειν 184A15 280C44 fratres 
Ruben 1611617B4 fr. Judae patr. 17785A3 20 
845C4 Ant. ὡς ἀδελφὸν ἠσπάξοντο Ὁ υἱός .32 
1189C13 Aaron Mosis fr. 2. s. lat. — consari- 
guineus 12661A12 τοῖς xpnuarícaciv ἀδελφοῖς 
Chri. 707,5 — proximus 2811097A15 ἄνθρωποι, 
οἱ — ἡμῶν -- popularis 28111153C7 προφήτης 
ἐκ τῶν -- ὑμῶν Deuti8,]I8 — — eiusdem doctrinae 
socius 15193A7 ol — Arianorum 'lov5aio: 17765 
ΑΘ (bis) ὡς ἀδελφοὶ πρὸς ἀδελφοὺς διαλεγόμεθα 33 
11888Β12 ὡς ἀδελφὸν ἔχετε paenitentem 
. IK.tit. epist. l.episc. 8) gener. 5224B5 225 
A8 C7- 237A8 ol κατὰ Ῥώμην — B9. 6(synAl) 
252B10 insr -11 (Jul)281BA. inser 4 284A3 
-285B7 4-289B12 -304C8 --308C41 epith ἀγαπητός, 
ποϑεινός (epSard2.)317C4 inser add. συλλειτουργοί 
-«*9 (epSardá.) 32^4B7 inscr add συλλειτούργοί 
- 328A10 εἰ 332C9 epith ἀγαπητός - 336C1 
add. συλλειτουργοί -- 337A4 epith ἀγαπήτός. 7 
416A5 576C2 850045 τινὲς τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλ. .-- 
10548C2 5578Β5 584A13 585B10 1611608C8' 
17684B5 (syn4r.700C2 .— 789C43 epith γνή- 
cio; 18808A5 241036A14 inser b) nominatim 
Athanasius 6(epSard1.)312B12 — (e52.)317D4 add. 
συνεπίσκοπος - 312C41 -— 320A13 - 313A10 
—320C4 -.313D2 -—321A12 (7ul)344B13 add. 
cuverríokomros -- C5 - D4 4 345B14. (UrsVal)356 
ΑἹ — 14724B11 κύριος — inscr -- 356A5 et 13epith 
(ἀγαπητός (Ci»)372A15 epith ἀγαπητός Epic- 
tetus 251049A1 add. συλλειτουργός inser. Julius 
Romanus 6(epSard1.)312C7 —(e62.)820A10 . add. 
συλλειτουργός — Serapion 13685A1 add. συλλει- 
τουργός inscr — plures simul 6(epSard3.)325A2 add. 
συλλειτουργοί - C1 -- 333C40 epith ἀγαπητός 
add. συλλειτουργός 187927.12 2. presbyt. 
6(epSardi.312C43 -- (εῤ2.)320415 (UrsVal)353 
B8 spec. Musaeus 6(UrsVal)356A3 — 14724B15 
4 συμπρεσβύτερο; 8. clerici vel laici. 5232 
A5 250A3 6(sn41D273A8 -- παρθένοι (Jul)304 
B1 -&míckomoi (ebpSardl.)312A44 inscr epith ἀγα- 
πητός --316A2 — (ep2.)321B5 epith ἀγαπητός 4 
316B4 — 321C6 συμπάσχομεν. τοῖς — --316B13 
τε. 324D4 (Jul)344B10 inscr -945A414 --348 
AS (synHier)352A13 epith ἀγαπητός (Cw)360 
B3 scil λαός Alex. -361B15 &-D3 et 408A5 epith 
ἀγαπητός 9525A12 D5 10560B9 τῶν. — 
καρδίαι 11629C1 fideles ad liturg. collecti : 13 
688D5 14768A10 769B9 17(sysnHier20A10 Ὁ 
πατέρες .251069B10 261073C44 1085A3 36 
(ep28.1433C40 (e539.1536B17 (ep42.1540B5. — 
4. monachi 14692A5 20865B10 $889A15. 909 
A11 913B7 2916B8 9174. διακονοῦντες An- 
tonio 928B3 2932A5 941A7 -ἐπίσκοποι 957 
A12 2968A6 (C1 2973C10 21977B8. πατὴρ 
τῶν — C41 insr 980A10 B2 CA epith &ya- 
πητός, ποθεινός 301168B15 311169A10 - 331185 
C3 inscr epith ἀγαπητός, ποθεινός 1188A10 18 
5. alii Joannes Melet. 6(Pinnes) 368C4 inscr. 

et (Cin«)373B14 epith ἀγαπητός . tyranni Aux- 
umeos Aethiop. 11(C5«3637A14 epith τίμιος 

111. term. theol. 1. in controv. christol. 4) 
Ariani obiciunt 15140C43 εἰ ὁ υἱὸς συνυπάρχει τῷ 
Π., οὐκέτι υἱόν, ἀλλ᾽ — εἶναι τοῦ TT. λέγετε αὐτόν 17 
284C6 ἐὰν ὁ υἱὸς ὁμοούσιος ἧ τῶ Π., ἀνάγκη -- 
εἶναι ἀμφοτέρους 8) orthod. τεξε!]!ης 15141 
AS πῶς ὁ γεννηθεὶς (-- υἱός) -- τοῦ γεννήσαντος 
δύναται νομίζεσθαι 8 εἰς TIT. καὶ υἱὸν ἡμῶν ἐστιν 
3| πίστις, πῶς δύναται A. — λέγεσθαι τούτου, οὗ 


καί ἐστι A... 14 οὐκ ἔκ τινος ἀρχῆς προυύπαρχούσης * 


Athanasius: 


'ceret, 


ἄδης 18 


ὁ TT. καὶ ὁ υἱός, ἵνα καὶ -- νομισϑῶσιν B2 $ υἱός 
ἐστι καὶ οὐκ -- 17784D3 συμβῇ μὴ εἶναι δύο 

2, in controv. de Tlv. 8) pneumatomachi 
obiciunt orthodoxis 161568A1 et 161V637C2 et 
640A4 δύο — εἰσιν Πν. καὶ ὁ. A. 161568A2 εἰ TTv. — 
ἐστι, πτῶς μονογενὴς ὁ A. b) orthodoxi con- 
traria obtinent 1511277C40 ὁ μονογενὴς οὐκ ὄντων 
ἄλλων -- μονογενής ἐστιν 161568B4^ haeret. εἰπά- 
τῶωσαν, el Τῖν. ἐκ πατρός ἐστι καὶ εἰ ἄλλος σὺν αὐτῷ 
γεγέννηται καί εἰσιν -- ἐξ ἑνός (7 ὥσπερ 
οὐκ ἔστιν ἐπὶ τοῦ Πν. εἰπεῖν πατέρα, οὕτως οὐκ 
ἔστιν ἐπὶ τοῦ υἱοῦ εἰπτεῖν — 569B8 μανία λέγειν 
ἐπὶ τοῦ υἱοῦ -- 11 nusquam in script. Πν. dicitur 
υἱός, ἵνα μὴ νομισθῇ — 161V654B1 οὐκ ἔστιν τὸ 
Πν. -- τοῦ υἱοῦ 8. quo sensu ^A-filius scil 
homo factus et homines sint fratres a) Ariani, 
cum negent filium dei in Chr., deprimunt natu- 
ram div. in eo 1511488A5 284A1 τῶν ἀλόγων 
xal τῶν ἀψύχων Christum — ὑπονοήσουσιν εἶναι 
ὅμοιος δ) orthod retinent naturam div. in 
Chr?. recurrendo ad s. script. eamque interpre- 
tando Mt112,50 αὐτός uou — ἐστι 241040A7 11, 
1ó πρωτότοκος τῆς κτίσεως 1511277C9 διὰ τὴν 
πρὸς τὰ κτίσματα συγκατάβασιν .. πολλῶν γέγο- 
νεν .-- 11 διὰ τοὺς ἄλλους -- πρωτότοκος λέ- 
γεται 305C40 — Hbr2,115s οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελ- 
φοὺς καλεῖν 1511165A4 12 168C1 169A13 Remó, 
29 πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς 1511277A14 
ἐπειδὴ ... γέγονεν ὅμοιος ἡμῖν κατὰ τὸ σῶμα, 
διὰ τοῦτο εἰκότως καὶ — ἡμῶν ἐκλήθη -- πρωτότοκος 
281A5 διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς σαρκός ΒΆ διὰ τὴν 
τῆς σαρκός συγγένειαν 2810 2 18804C3 281 
1128C8 28111149C3 1152A6 


ἀδελφότης, nros ἡ -— fraternitas 1. s. pr. 
abstr. 15141A7 ποία — ἐν TT. καὶ vió 2. vox 
epist. — coetus fidelium, monach. 5240A3$ ἡ 
παρ᾽ ἡμῖν — 21980B7 ἡ τῆς — σωτηρία 321181 
Β12 ἡ παρὰ σοὶ -- 

ἀδεῶς -- intrepide 7465B8 ὁρίφων ἀποφαί- 
νεται -- impudenter 28111152A10 βλασφημίαν 
προβάλλονται 

ἄδηλος 2 — nonmanifestus, obscurus 1. epith 
— ἐρώτησις 15160C41 μωρός — 3ofj 20872A11 
φύσει — κλέος 2141413 — παράκλησις 351277 
C14 «ἰσχυρός — πίστις 10552B5 op φανερός — 
συσκευή 6(eppAeg) 388A3 — 389C5 — τέλος 1511] 
428B2 9. impers. — (ἐστιν) 10581B2 add. μὴ 
αὐτοὺς καταλάβῃ — an.. 151V484B14 add.rí 
ἔσται 161593B15 οὐκ —, ὅτι.. — φαίνεται 116 A4 
add ποίας ἂν εἴη φύσεως 

ἀδημονέω -- animo angor Mt 26,37 2811100 
D4 ψυχή Chii 41121B1 4 281011153B8 (bis) 
θεότης οὔτε — δίχα νοήσεως ἀδημονούσης 351277 
B2 ὅ σώματος ἀσθένεια τὸ -“-- εἶν --ῪΑΑυπέομαι 

᾿ἀδημονία fj — animi angor, anxietas 2811121 
B 14 --λύπη, ταραχή 

ἅδης, ov ὁ — infernus 1. locus subterraneus 
1.-mors ibi(defunctis) imperat 2145C42 τὰς ἐν 
&bou καθόδους 151101B15 op οὐρανοί 1611 
4937A9 syn θάνατος 441A7 meton. mortui apud 
inferos detenti — 36(ep5.)1380 n. 46. lin 4. τὸν --- 
τῷ τοῦ σωτῆρος θανάτῳ πατεῖσθαι — 3751,16 
πύλαι τοῦ -- P5106,16 spec 788,17 πυλωροὶ 


.&bov ἰδόντες σε ἔπτηξαν in Chr.vm — applicatur 


212A15 15111437A10. 441A6 17(ffSirm) 693 
À12- (ffArl0.)748A14 2. in anima hum. A- 
filius eo descendit, ut iustos detentos inde edu- 
variae eloc. A^. ἑαυτὸν ἥπλωσεν εἰς — 
2124C44 177B10 iv &6ou ἡπλωμένη ἡ ToU A. 

2 


19 ἄδης mp 


θεότης ψυχή Chr.i μέχρι δου διαβᾶσα 2811117 
A43 ἐπιβαίνει μέχρι --, ἐπίβασις δον vel εἰς ἅδην 
2811105.9. 1113C45 «τάφος 1117P1 1125 
A6 οὐκ ἤνεγκεν ἐπίβασιν θεότητος 28111157 
A41 ἐπιδείκνυται ἐν ἅδῃ 284125A6 - τάφος κα- 
ταβαίνει εἰς —, κατάβασις εἰς — 2177A13 4212 
C9 28114164C8 3751,13 κατέρχεται εἰς — 1511] 
369C4 et 5 op Jonae proph. 372A9 2811125 
Β12 παραγέγονεν εἰς — 231017A4 iustos ibi 
consolatur 251060B3 κηρῦξαι τοῖς £v — πνεύμασι 
IPir2,19 281410148 A. ἐποιήσατο ToU θανάτου 
κατάλυσιν ἐν τῷ — | 14 τίς χρεία θεῷ ἀνασχέσθαι 
ἄἅδου, cui nos subiecti eramus, εἰ μὴ ἡμᾶς ἐτήτει 
1117B10 διαρρήξῃ δεσμὰ ψυχῶν ἐν ἄδῃ κατεχο- 
μένων 1120A7 —, ἐξ οὗ ἠλευθέρωται ὁ ἄνθρ. 2811] 
1155A41 τὰς ἐν ἄδῃ κατεχομένας ψυχάς convenit. 35 
1288D3 ὠφέλησε τοὺς ἐν τῇ τοῦ — φυλακῇ 8. 
ἐξ ἄδου resurrectio Chr.! initium cepit 28111137 
Αἱ 1156D4 1157A12 1160D1 41161A6 B1t 
15 4. — orcus, ubi poena peccati luitur 4209 
D4 ἐπεὶ ἥμαρτεν ὁ ἄνθρ., ὁ — ἠνοίγη 351289D^ 
εἰς βόθρον (M115,14) ἐμπεσοῦνται, ὃ ἐστιν εἰς -- 37 
52,18 κολάσεις τὰς ἐν -- 59,17 ἐγκράτεια ἄδην 
ἀποφεύγουσα - θάνατος 

11. met — infima impictas 251052C10 ποῖος — 
ἠρεύξατο εἰπεῖν. 


ἀδιάγνωστος 2 -- distinctu difficilis 164.Δ6 
σύνϑεσις chordarum syn ἀδιάκριτος 


ἀδιάδεκμτος 2 -- sine successore, perpetuus 
1511465B12 ἀρχιερωσύνη Chri. syn. ἀπαράβατος 

ἀδιαίρετος 2 -- indivisus, individuus, inse- 
parabilis c. gen., ἀπό τινος, ἔκ τινος, Trpós τινα 

1. s. comm. ἀπαύγασμα 10568C9 πρὸς τὸ 
φῶς 151V480D1 πυρός — κλῆμα 8493C12 τῆς 
ἀμπέλου -- ὄνομα patris et filii et spir. 8504 8 
τῶν ὀνομ. ἕκαστον — τοῦ πλησίον syn ἀχώ- 
ριστος -- σῶμα 2137C13 syn ὁλόκληρος — variae 
res natura coniunctae ἅ 3208A11 ταῦτα 8516 
C40 sbst. τὰ — 261073B9 

II. term. dogmat. epith. 1. θεότης 151V480B10 
κατὰ πάντα syn ἀδιάσπαστος ἀμέριστος — spec. 
eiusdem ἑνότης 15149B14 -- μονάς 151V468B9 syn 
ἄσχιστος | 469B9 op. σύνθετος C^ syn ὁλόκλη- 
ρος — ὄνομα 28111152B1 2. τριάς 4220A4 
- μία, ἀσχημάτιστος 8508B10 syn ἀμείωτος 16 
1555A15 syn ἡνωμένη πρὸς ἑαυτήν 569C6 et 
596A8 — φύσει syn ὁμοία ἑαυτῇ 572A13 - ἅγιος 
Β8 5978Β13 syn οὐκ ἀνόμοιος 605A10 τἅγιος 16 
H1633B11 C4 161V652C12 653A7 -&yios 25 
1065A3 -ἀληθινός, τέλειος spec. τριάδος fj — 
ἑνότης 161600A3 sbst τὸ — 161572B11 -Tó 
ὁμοφυές 8. ^. vel υἱός a) ^. — τοῦ υἱοῦ 1510 
513B15 b) υἱὸς — τοῦ Π. 7452C5 plenius — τῆς 
τοῦ IT. οὐσίας op ὅμοιος 453C8 -tx τοῦ IT. 8 
492B& 501A2 516B15 et 520B4 - 15105 15111357 
A9 151V480C12 syn ἀμέριστος, ἀχώριστος 17 
773A6 p χωριφόμενος τοῦ Π. 28111136A4 κατὰ τὴν 
φύσιν syn ὁμοούσιος 1152B10 τυγχάνων. spec 
— γέννημα patris 7561C10 τῆς ToU πατρὸς οὐσίας 
τἴδιος — ἑνότης patris et filii 15111365B7 — 
θεότης filii 15111329A11 quia ToU πατρός ἐστιν — 
φύσις patris et filii 4217B5 -μία 1511I365B9 17 
788B2 — πρὸς τὸν TI. τὸ ἀδιαίρετον patris et filii 
4216D9 --Tó ἀίδιον 7444C10 46 ἐξ αὐτοῦ 456 
D6 -- 16 ἐκ τῆς οὐσίας ἴδιον, ἡ πρὸς τὸν TT. &vórns 
15111333A1 τὸ ἀεὶ — a patre 349A14 τὸ -- τοῦ 
υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα 6) A. et nat. hum. assump- 
ta 2814104B1 σῶμα κατὰ φύσιν -- τῆς τοῦ A. θεό- 
τῆτος 11138Β5 κατὰ ἕνωσιν εἰ 1116A1 σάρξ 4. 
τὸ Πν. est — τοῦ παρακλήτου 151V513B414 a TT. 


ἀδικία 20 


et filio 1615570 10 τῆς θεότητος ἴδιον τοῦ ΔΛ. 601 
B2 -- τοῦ ^. 16111632C7 — πρὸς τὸν υἱόν 18801 
B14 -- τῆς οὐσίας τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ TT. op ξένο5 
ἀδιαιρέτως -- inseparabiliter s. dogmat. 3201 
B8 ἡ ἐκ τοῦ TT. εἰς υἱὸν θεότης -- τυγχάνει syn 
ἀρρεύστως 7549D1 A. ἐν TI. ἐστὶν — syn ἀεί 8517 
B8 πατρὸς υἱὸς ὁ — àv ἐξ αὐτοῦ syn ἀιδίως 
ἀδιάκριτος 2 -- qui discerni nequit 164A5 
ἁρμονία chordarum syn ἀδιάγνωστος 
ἀδιαλείπτως — sine intermissione 20845A3 
προσεύχεσθαι 1745,17 
ἀδιάλυτος 2 - indissolubilis 6(4rsen)372DA 
εἰρήνη μέχρι τέλους — syn βέβαιος 15111365B5 
διάθεσις syn βέβαιος 
ἀδιάπτωτος 2 -- qui concidere non potest, 


| stabilis met 6(Ci»404D2 praecepta — φυλάττειν 


15111376B6 ToU lTv. χάρις — γίνεται syn. ἀμετα- 
μέλητος 

ἀδιάσπαστος 2 -- is, qui discindi non potest, 
met 151V480B11 naturam divinam — φυλάττειν 
syn ἀδιαίρετος, ἀμέριστος 

ἀδιαστάτως -- nullo spatio interiecto 17(// 
Ar3.)733B6 TT. et fil. — ἀλλήλοις ἐπισυνῆφθαι syn 
ἀμεσιτεύτως 

ἀδιάστροφος 2 -- non distortus, met 6(Ci»«) 


404B11 τὸ τῆς κρίσεως — syn τὸ καθαρόν 17 
(ffAró.)736A3 οἱ — — homines sincerae mentis 


ἀδιατράνωτος 2 — ineptus ad penetrandum, 
obtusus met 13689C8 τὸ — τῆς γλώσσης — ob- 
scuritas linguac 


ἀδιάςρθορος 2 — is qui destrui nequit 7469A10 
syn ἀίδιος 

ἀδιάςρορος 2 -— is, qui nullius momenti est, 
indifferens met — αἵρεσις 15125B12 πρὸς τὴν 
ἀλήθειαν — λέξις 151429A12 1511272A3 μὴ — 
5 πρὸς τὸ ἐποίησε 7 -- ῥῆμα 151]052C1 — τὸ 
τοιοῦτον 3311888Β1 

ἀδιαφόρως -- discrimine omisso, promiseue 
1511452C13 χρῆσθαι 157A4^ 


ἀδιήγητος 2 -- inenarrabllis 2160B12 γενεά 
Is553,8 C^ 


ἀδικέω — iniuste ago, vim infero 1. τι(νά) 
19B1 - φονεύειν 2148D6 | 5221A10P εἰς τὴν 
γυναῖκα 224A10 et C4 stupro 6 et 14 P 228B12 
παρθένους 6249C10 τοὺς ἐλέγχοντας τβιάτο- 
μαι D2P (synAD264C1 --279}1} τὸ τυχόν 309 
(7Ρ syn διαβάλλομαι Ὠ2Ρ 393D41P -reprypá- 
φομαι (Dion com)396B15 10556A4 - ἁρπάξειν, 
φονεύειν 5818ΒἘ18 11601C4 μὲ syn λυπέω 617 
A12 scil μὲ 12656B7 ἀνθρώπους C10 εἰ 680A1 
et 3P 14709B8(bi)P 712C8P 740D4 ἑαυτοὺς 
μεγάλως (Hos.748B10 ἐχθρόν 7646 769D2 
οὕς τἐπαδικεῖν 772A1 7854Α10Ρ 15H44B5 εἰ 
11 et CAP. 1511240C33 ἐφ᾽ οἷς -- ἐπὶ τούτοις, ἃ τ 
ἀσεβέω —— 964C5P 2, met πῶς οὐκ ἀδικῶ c. 
partic 7421B4 ἐνθυμούμενοι ς. ὅτι 15i11245B10 
ὅτι νοεῖτε 

ἀδίκημα, aro; τό -- iniuria illata 5224A8 εἷς 
τινα 6(synAD)252C5 φανερόν 

ἀδικία ἡ -- iniustitia — animi vel facti 2105B4 
ἐκτρέπεσθαι εἰς — syn παρανομία — B10 ἐφθορά 6 
(synAD)269B2 καθ ἡμῶν --280B11 (7.801 11 
γίνεται κατά τινος 401C2 405A17 4098Β8 syn 
βία 10561B3 πάσης -- μεστός 12680A4 14776 
A13 781C6 - ἀλαζονεία 151120A5 op δικαιοσύνη 
Ps44,8 Β12 121A2 ἁρπάγματα ἐξ — 161,5. 161 


21 ἀδικία 


597A12 φρονεῖν κατά τινος 2811108A8 λαλεῖν 
κατά τινος pl6(epSard1.)316A6 -- (ep2.)321B8 syn 
ὕβρεις 14769C14 syn φόνοι enunt. πάσχω 5224 
C41 syn ὕβρις 6(7u/)285B7 -305A1 syn βία (ep 
Sard.1.)316A6 — (ep2.)321B8 404A11 


ἄδικος 2 — iniustus 1. homo 6(Dion com)396C1 
πλέον ἀδικώτεροι γεγόνασιν 1517B15 — εὑρίσ- 
κεσθαι op δίκαιος -- ἐχθρός 28111148C4 -- κρι- 
τής 161564B13 Luc18,2 -- Σαουλ 11621A8 m. 
sbst. 14776C5 syn παράνομος 
ρετος 2. rcs ταῦτα scil decreta syn. 6( ful)284 
C42 spec — κρίσις 28111150C12 — πρόφασις 
6(7ul)292C15 - ὕποπτος — σύστασις 6(synAD)261 
A7 n. sbst. 4213C15 λαλεῖν τὰ — Ps562,12 G(syn 
A1)264B11 μηδὲν — ἰσχύειν 

ἀδίκως — jniuste 6(.7ω)292 03 ὑποδέχεσθαι 
add εὐχερῶς 305Βὅ οὐκ — δέχεσθαι Β9 οὐκ -- 
ἔχειν κοινωνίαν op κανονικῶς 10580890 ἐκβάλλειν 
984A4 φιλονεικεῖν 

ἀδόκιμος 2 -- non comprobatus, met 261073 
A^ ὁ — περὶ τὴν πίστιν 27 123,8 : ἀσεβής 

ἀδολεσχία ἡ -- loquacitas 11(C:«)635A1 epith 
περιττός 

᾿Αδόλιος, cp. occid. 6(epSard3.)337BA sbser 


ἄδολος 2 - doll expers, sincerus σύνοδος 10 | 


993A1 τ καθαρός — τρόπος 10557A12 - ἁπλοῦς — 
φρόνημα 17684B2 - καθαρός 

ἀδόλως - sincere 19816B7 γινώσκειν καὶ 
κηρύττειν 3311884Α12 φυλάττοντε. -: ἀκεραίως 

ἀδοξία ἡ — infamia 15149A9 « ἀτιμία op δόξα 
100A14 ἐπ᾽ ἀδοξίᾳ γέγονε op εἰς δόξαν 23992A15 
ἡ — Chri ἡμῶν δόξα 261077A4 οὐκ -- íav ἤνεγ- 
κεν ἡ σὰρξ τῷ Λ. 

ἄδοξος 2. — inglorius ἀπολογία 6(synAL)256 


B13 — σῶμα 2811157B9 
ἀδόξως -- ignominiose 251065D1 καθη- 
λούμενος 


᾿Αδριανός ὁ Ῥωμαίων βασιλεύς 1200 6 9 


᾿Αδριανούπολις urbs Thrac. 12648B14 14 
700B1 713B3 C5 17(C)792A14 
ἁδρός 3 -- grandis statura, met — egrcgic 


doctus c. gen 161V665A 3 — νόμου pharisaei 


ἀδύνατος 2 1. act — impotens (efficiendi) 1. 
epith 177C13 plures creatores, quos fingunt gen- 


tiles 1511209C5 ἡμεῖς add. int. 2811120412 — 
λῦσαι 1511201B4 χωρεῖν 9 suppl γενέσθαι 11 
μετασχεῖν 216B11 καταλαβεῖν 2. n. sbst τὸ 


2811 


impotentia 161577B14 τῆς ἑρμηνείας 
1159B3 προσάγειν 

II. pass -- impossibilis, id, quod fieri nequit 1. 
epith — ἀρετή 2185D7 — ὁδός 36(ep43.1440C7 ἡ 
πρὸς (τὸν κύριον) — — τόλμα 1511217C10 n. pro- 
nom. & 297B2 op δυνατός ὁ 28111144B14 ὅπερ 
1511189C8 -é&romros τοῦτο 113A6 -é&romog 6 
(epSard1.)313A6 — (ep2.)320B5 - ἀπρεπής 1511304 


B14 3161V44A9 τοῖς ἄφροσι 20948A14 οὐκ — 
θεῷ 3. n. sbst 10584A8 1511217C14 281 
1149C7 3. impers. — ἐστι vel γίνεται 48) c. 


dat. et inf. 2192C13 τῷ βουλομένῳ — δέξασθαι 16 
1572C2 ἡμῖν εἰπτεῖν 573.4.3 ἀνθρώποις εὑρεῖν 17 
(blasbhAr)708B13 αὐτῷ ἐξιχνιάσαι — 28111141B6 
φύσει ἀνακαλέσασθαι — b) (a.c.) i. 113D7 αὐτὰ 
εἶναι ἅμα 16A5 τῆς φύσεως εἶναι αὐτό 57D5 
ταῦτα γενέσθαι 2157(14 προφήτην ψεύσασθαι 6 
(Jul)289A11 κατάστασιν ἰσχῦσαι 7429A11 τὰ 
γενητὰ βαστάται 151129B2 τὰ γενητὰ λέγεσθαι 
Ὑεννητά 1511Π160418 θεὸν ψεύσασθαι 201C6 


151120B1^ op ἐνά- | 


| δοσθαι τὴν χάριν 


ἀεί po 


ὑποστῆναι τὴν κτίσιν 


C12 τὰ γενόμενα γενέσ- 
θαι 


212B8 τὰ γενητὰ γενέσθαι — 233C6 μὴ δί- 
15111361B15 γενέσθαι ἡμᾶ- 
ὡς Π 368B6 τοῦτο γενέσθαι 161V656A13 peras 
νοεῖν 14 ἀνακαινίτειν 23998010 αὐτὸν ἀγνοεῖν 
251057C13 παρθένον φέρειν 14 τραφῆναι σῶμα 
28111140C6 ἁμαρτίαν μὴ εἶναι 1149B1 γενέσθαι 
τὸν ἄνθρ. c) abs 8(D:onAl)516A2 15111365B2 
ἀδυνάτως — sine potentia, spec — ἔχω c. inf. 
non possum 17753C10 καταλαβεῖν 
ἄδυτον τό — recessus, meton — cella (aedis) 
recondita 20861B9 ὥσπερ ἀδύτοις ἐγκαταδυόμε- 
νος 864C2 προῆλθεν ἔκ τινος -- 

ἄδω [aor. ca] — eano l.s. pr. 15120A12 τοῖς 
ἄδουσι τὰ τοιαῦτα scil cantilenas παρὰ πότον μετὰ 
κρότου 2. s. lat. παλινῳδίαν 14724C14 met 
— quae antea scripserant, retractaverunt spec 
— sollemniter psalmo celebro 161588A5 εἰ 601 A9P 
ἐν ψαλμῷ 1611621A11 Δαβιδ 


᾿Αδωνίας, ου, filius David regis 15111336A5 
ἘΑβεσσαλωμ JRegl,18 


ἀεί — semper 1. s. obv. — sine intermissione, 
identidem, constanter ἀγωνιάω 20872B5 ἀναθε- 
ματίφω 6(UrsVal)353CA1 καὶ νῦν καὶ — ἀναπνέω 
20969C3 ἀναφέρω 6(7ul)344C2 γίνομαι 172C8 
op κατὰ καιρούς 5225C7 — προστάτης y. 6 (ep 
Sard1.)312B^ — (ep2.)317C9 ταύτης γεγόνασι προ- 
θέσεως | 10552A15 κατήγορος y. 14(Ci«)720D1 
εὐχὴ γίνεται — γράφω 6(synAD)261CA3 10552 
B4 δείκνυμι 14709C3 διαλύω 20872B6 ὁ φόβος 
— δ. τὸ λεῖον τῆς ἡδονῆς διδάσκω 12664C13 καὶ 
πρὸ τούτου καὶ -- εἰμί 6(syn4L)256C3 xa8após, 
ὥσπερ — καὶ νῦν 17684A1 685B9 πρὸ τούτου 
καὶ 717A7 — βδελυκτόν ἐστι 20860Α14 
βοηθός 904B4 — ψεύστης ὧν 709,44 εἰσέρχομαι 
11600B3 ἐνθυμέομαι 20905A6 ἐντρέπω 20972 
A11 ἐπιβουλεύω 5225C40 ἐπιτελέω 17793A4 
εὐἐλεγκτός(ἐστι) 7468B1 εὐχαριστέω 20925 A8 
εὔχομαι 11(C«)624B5 ἔχω 6(C*«)352A1 17792 
A^ — φροντίδα 18800B5 κοινωνίαν θεωρέω 18 
A1 ἰσχύω 14705C7 καταβάλλω 20853B410 syn 
καθ᾽ ἡμέραν καταμανθάνω 20853C1 κατηγορέω 
17720C8 λέγω 7428D6 -- καὶ νῦν 151378Β7 
15111436C6 λογίφομαι 20905B14 μεταποιέω 10552 
B4 νηστεύω 20912Β13 νικάω 6(eppAeg) 393B1 πε- 
ριπίπτω 17(syn4r)697C8 πλανάομαι 12653C40 
πλάττω 7429 05 καὶ νῦν καὶ -- ποιέω 15111389B11 
17705B9 749A15 Topí;onuoa18480A9 προΐσταμαι 
6(synA4LD)261A15 καὶ -- καὶ νῦν προσδοκάω 20905C3 
σπουδάζω 1456(15 συνάπτω 209724Α8 σύνεστιθ 
(syn4D273D7 σχισματικὸς 6(synAD280C^4 τυγ- 
χάνω 173C12 14724D5 ὑπογράφω 241025C8 
φρονέω 12648A10 φυλάττω 6(Ci«:)369B3 
(ffAr?.) 744A7 

II. — perpetuo νοὶ natura vel div. dispositione, 
ἁμαρτάνω 1511293A2 βασιλεύω 1511289B12 ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς δέομαι 1511201C7 κτίσις sec. Ar. — 
μεσίτου δεομένη 293A2 διαμένω 2101B7 [1511] 
293B7 εἰς ἀεί 15111393B10 syn ἀθάνατότ(ἐστι) 
εἰμί 210 4(Ζ τὸ -- εἶναι 15108Β12 72B4 τὸ ποίημα 
οὐκ ἀνάγκη — εἶναι 161V645C2(bis) ἐπὶ τῶν ἀνθρ. 
οὐκ ἔστι ὁ πατὴρ -- πατὴρ οὐδὲ ὁ υἱὸς -- υἱός 17685 
B9 θεοσέβεια -- fjv πρὸ προφητειῶν καὶ πρὸ 
καταβολῆς τοῦ κόσμου ἔχω 1511296A5, μάχην 
diab. φτάω 168A14 - ἀθάνατός εἰμι ἡττάομαι 
1511293A4 μένω 1511317A3 ἑδραῖος προσκυ- 
νέω 151100B^ συνυπάρχω 15168A3 ὕποχος 15 
11296A6 — sbst τὸ ἀεί 7452A3 15168B13 

III. s. strict. — ab aeterno in aeternum est solus 
deus 1. ἡ οὐσία div 1511152B4 — 2, τριὰς ἀεί ἐστι 


o* 
- 


17 


28 ἀεί 
15149A13 16111636B7 C4 5 6 est -- πλατεῖα 
151V488A7 op πρῶτον μονάς est — τελεία 25 
1065B11 nihil prius, nihil posterius in ea 151V 
488A5 et 6 οὐχ ὕστερον A. kal Πν., ἀλλ᾽ — ΘΙ͂Ν 
645B10 .11 12 D3(bi) 4&4 8,7509. «T. 
ἐστιν — 7436C8 15133B8 — καὶ νῦν 61B4 64A14 
syn ἀιδίως 72C3 1511177A2 ὅπερ ἐστὶν — 15 
IV484A9 161V645D1 ἐπὶ θεότητος ὁ TT. ἐστι καὶ 
ἦν καὶ -- ἐστι ὑπάρχει 151V472D2 est -- ἀγαθός 
15H309B8 15111464B7 -- γεννητικός 1511{4 6488 — 
ποιητής 15172A7 -- ὧν 151122182 ἔχει — τωήν 15 
Π40188 705,26 — καὶ ὡσαύτως ἔχει 15184618 - ὁ 
αὐτόςἐστιν 4. A-vulós praeexist. a) -- ἔστι 15129 
AS8 syn ἀίδιος 4889 496! fides οἶδεν αὐτόν -- 
εἶναι 5243 εἰ 5942 A. ut 3o] εἰ σοφία 726 18 
ut ἴδιος τῆς οὐσίας τοῦ TIT. 96C3 ἦν -- καὶ ἔστιν 
ἴσα θεῷ 113B6 12QB1 syn ἄτρεπτος 133A14 
144A18 ὁ αὐτός 1511168A2 syn οὐκ ἀλλοιού- 
μενος 217A10 B5 χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως — 
ὧν 232C2 256B10 265B14 15 269A13 τὸ -- 
est fibi proprium 15129C10 et 33C9 syn ἀίδιος 
40B6 1511220B7 — ὑπάρχων 1511269C4 - 
ἀιδίως negant Ar. 7433A7 151(ArT hal) 29B1 
b) ἀεί omnes perfectiones et titulos habet &rpe- 
T'Tos 151120A4 ὁ κύριος ὁ — καὶ φύσει &. — δια- 
μένων 1511165C5 -- ἔχει scil πάντα 15196B9 πῶς 
ἐλάμβανεν, ὃ εἶχεν -- 100A3 ὡς ἄνθρ. λαμβάνει, 
ὅπερ εἶχεν -- ὡς θ. 105B413 εἶχεν -- τὸ θεοποιεῖσθαι 
112C41 εἶχε πάντα καὶ -- ἔχει 1511225..2 ὁ αὐτὸς 
ὑπάρχων -- 51Π40188 ἃ λέγει εἰληφέναι, — 
ἔχει 405B11 -- ἔχει ὡς θεός 409A14. 151V481C44 
ἔστιν, ὥσπερ ἦν -- 484A7(bis) 231004B3 τὸ 
ὄνομα, ὅπερ — ἔχει -- τῶν 351265B12 --- κύριος 
15197A11 ^1511177A6 ὅπερ ἐστὶν -- scil x. 184 
C3 ἦν -- καὶ ἔστιν x. -- παμβασιλεύς al. — παρα- 
μένει 1511465B13 -- προσκυνεῖται 1519287 96 
A13 B12 100A7 c) ἀεί valet necessitudo inter 
TT. et filium . &. negatur ab Ar. 7525A9(bis) 11 
433A6 436C4 437A3 (Orig)465C13 sec. Ar. 
οὐδὲ — χαίρων deus in filio Prov$,30 | 8501B2(bis) 
10 546B5 6 580A6 15I(4rThal)29A15 53B14 61 
B14 72A5 684C410(bi) 151V484B14 sec Ar. deus 
rursus σιωτήσει op πάλιν γεννήσει. . asseritur 
ab orthod. et probatur 7436C8 ὁ TT. — τοῦ υἱοῦ 
IT. ἐστι 8(DionAL) et 501C7 et 8 ὄντος — ToU φωτὸς 
δῆλον, ὡς ἔστιν — τὸ ἀπαύγασμα 4504B3 — ὁ 
θεὸς IT. ἦν 151574 5et6et10 et 11 ἕστηκε τὸ Π. -- εἶναι 
TI. καὶ τὸ υἱὸς -- υἱὸς εἶναι 68B4 τί ἐμπτοδίτον τὸν 
θεὸν -- τοῦ υἱοῦ TT. αὐτὸν εἶναι 72A2 quia filius vere 
patris fetus est, διὰ τοῦτο -- πατήρ (18 -- ὄντος 
τοῦ Π. -- εἶναι δεῖ καὶ τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας αὐτοῦ, 
ὅπερ ἐστὶν ὁ A. αὐτοῦ 7846 ὁ υἱὸς — ἐστιν ἴδιον 
γέννημα τῆς ToU IT. οὐσίας 108A13 ὁ σωτὴρ τὴν 

ασιλείαν τοῦ Π. -- βασιλεύων 1511265B14 τοῦ 

. ὄντος —, -- ἐστι καὶ ὁ τούτου A. 320OC5(bis) 
sec. Prov8,30 εἰ ὁ TT. — ἔχαιρεν, -- ἦν, ἐν ᾧ ἔχαιρεν 
15111332C1^ paterna in filio natura ostendit huius 
τὸ — ἀδιαίρετον ToU TT. 400B6 et 7 εἰ τὰ τοῦ TT. 
τοῦ υἱοῦ ἐστιν 7015,16, — δὲ ταῦτα ἔχει ὁ Π., δῆλον 
ὅτι, ἃ ἔχει ὁ υἱός, — ἐστιν ἐν αὐτῷ 151V505B8 
ἔστιν ὁ Λ. υἱός, οὐκ ἄρτι γεγονώς ... υἱός, ἀλλ᾽ -- 
υἱός 161568C12 et 569B3 et 4 — ἐκ TIT. ἐστι 1510 
481B10 — ἐν τῷ TT. ἐστιν 15111429C2 8 432C4^ 
451AÀ5 A15 ἀεὶ καὶ τότε ἦν £v IT. 151V481C9 — 
μετὰ τοῦ IT. ἐστιν 1511233C5 — παρὰ TG IT. 
ἐστιν 3204B10 7o1,18 151V508B4 — πρὸς. τὸν 
TT. ἐστὶν 151V508C6 — σὺν τῷ TT. ἐστιν 4216B9. 15 
161B7 ὁ TT. τὸν A. ἔχει — σὺν αὐτῷ | 351273B6 ὁ 
— σὺν TG Π. θεός A. — σύνεστι τῷ TT. 7465C41 15 
133C9 73A3 1511260A14 — συνυπάρχει τῷ TT. 
15168C7 20941A15 5, — Tlv. est 3208A5 — 


ἀϑατασία δὼ ᾿ 24 


ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ πέμποντος Π. καὶ τοῦ 
φέροντος υἱοῦ 161592B9 μένον -- σὺν τῷ υἱῷ 
ἄτρεπτον 593A14 et 15 -- τὸ αὐτό ἐστιν 6. 
τὸ ἀγένητον Asterii est -- ὄν 15176A5 15 syn τὸ 
μὴ ποιηθέν 

ἀειγενής 2 — ab aeterno genitus, term. 
christol. spec A. est ἀπαύγασμα dei TT. ἀειγενές 8 
(DionAl) 504D^ — 504B14 — 512C11 syn ἄναρχος 

ἀειδής 2 — deformis (figura humana) 20937 
A6 φοβερός 

ἀείμνηστος 2 (pas.) — memoria aeterna dig- 
nus 19(5et472.)820C6 imperatores 

ἀειπάρθενος 2 — semper virgo, Μαρία 1511 
296B14 341232A11 


&évaog 2 — semper manans 3735,18 πηγαί 


᾿Αέτιος 1. ep. (occident.) 6(epSard3.)337A14 
sbscr. 2. ep. Παλαιστίνης,, 6(epSard3.)340B11 
sbscr. — (synHier)353A2sbscr 3, ὁ ἐπικληθεὶς 
ἄθεος 17689B1 4, ὁ ᾿Αρειανὸς -- 17760D6 ab 
Arianis ipsis reiectus 

᾿Αζαρίας Dan3,23sgg 1511297C8 - ᾿Ανανίας, 
Μισαηλ 

"Atc rog urbs Philist. 2Reg5,6 14761B10 

ἀηδῶς — aegre, moleste 14744B5 ἐνέγκας 748 
C414 ἤκουσεν 

ἀήθης, 2 — insuetus 11637C9 τόποι -epith 
ἔρημος, φοβερός 

ἀήρ, ἐρος ὁ — aer, IL. elementum 1. medium 
inter terram et caelum 117D3(bis) op αἰθήρ 58 
B11 op γῆ 85A^ 5 op γῆ, οὐρανός 2140C2 et 3 
θάνατος ὁ ἐν τῷ — γενόμενος 161V644A9 op ἥλιος, 
οὐρανός, γῆ, θάλασσα 20949A14 2, per se 
et calore et luce caret 153C11 ὑπὸ αἰθέρος διακαίε- 
ται 56A35 ἡ πρὸς τὸν ἀέρα τοῦ αἰθέρος διάκαυσις 
73B41 σκοτίζει op ἥλιος φωτίφζει | 88A12 ὑφ᾽ ἡλίου 
φωτίφεται 8. spatium nubibus, ventis, avibus 
asignatum 153C10 οὐδὲ νέφη χωρὶς τοῦ — ἂν 
φανείη | 56A6 ἄνεμοι ἐν τῷ -- συνίστανται 72B12 
ἐν — νεφέλαι ὑτοβαστατόμεναι 73B5 1511188B9 
τὰ ἐν -- πετεινά 161592C5 4. -- caeli tem- 
peries 20892C3 ἡ ToU — κατάστασις CA εὔδιος — 
Op χειμών 5. — vehiculum vocis 181A8 λόγος 
tv — σημαινόμενος 151V468C415 λαλῶν εἰς τὸν 
- 6. ab ethnicis deificatur 117 D3(bis) προση- 
γόρευσαν θεόν - αἰθήρ, τὰ ἐν — 

IL regio caeli 1. daemonibus a deo concessa 
2140B4 περὶ τὸν — ὧδε κάτω πλανᾶται 20876A4 
πολὺς ὁ ὄχλος ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς — 885A8 ἐν τῷ 
παντὶ -- &vouciv 936A4 ἑστῶτες ἐν τῷ — 
tamquam larvae 261081B9 ἐξουσία τοῦ -- Eph2,2 
36(2522.1433A3 ὁ ἐν τῷ — ἐνεργῶν διάβ. 2. 
animis humanis a corpore separatis peragranda 
20929A7 £v τῷ — ἀναγόμενός τις 933C9 εἰς τὸν — 
ὁδηγούμενος 936B1 διαβαίνειν τὸν — D43 ἕως 
τοῦ -- φθάσας 8. a Christo lue diabolica ex- 
piata 2140B12 et C5 τὸν — καθαρίζει 

ἀήττητος 2 -- invietus. 6(Ci»»))501C14 ἐρε- 
σχελία 

ἀθανασία ἡ -- immortalitas 1. perfectio divina 
a) TI. 17(clerAlAr)708D4 θεὸς μόνος ἔχων ITim 6, 
16 b) ^. 28114164 C6 θεός A. ἐν ἐπιδείξει τῆς — 
syn ἀφθαρσία 9, natura animae humanae 164 
B15 λογίξεται &v0p. τὰ περὶ — fas 68A4 ἡ τῆς — 
γνῶσις 15 αἱ περὶ τῆς — ἔννοιαι B1 ἀσφάλεια 
Tfjs — 8. praemium &) corpori a A. assumpto 
collatum 2176A415 σῶμα ἐνδυσάμενον τὴν — 1C15, 
ó3 2811{124( 10 ἐπιδείξηται Chr. τὴν — 281l 
1153A415 et 1161B15 syn ἀφθαρσία — b) corpori 


95 ἀθανασία 


ἄθεος 26 


humano merito Christi restitutum et virtutis | scriptis nomen — occurrit 6309B4 C4 ΔΟΒΑΊ1 


studio acquirendum 196B411 ὁ καρπὸς fidei est — Ὁ 
βασιλεία οὐρανῶν 2149B3 σωτὴρ διδάσκων περὶ 
- 1ὅ86ᾳ ὑπὲρ τῆς πάντων -- ὑπομένει mortem 
σωτηρία 181A6 philosophi non poterant κἂν 
ὀλίγους πεῖσαι περὶ τῆς — - Ó κατ᾽ ἀρετὴν βίος B6 
τῆς -- ἡ πίστις in martyribus 185C9 περὶ — 
ἐπιστώσατο τοὺς ἀνθρ. ὁ σταυρός 192B8 διὰ 
τοῦ θανάτον Chri ἡ — εἰς πάντας ἔφθασε | C15 

assus est Chr., lva ἡμεῖς — κληρονομήσωμεν 1511 
88B14 — ἔλειπε homini -ἡ εἰς τὸν παράδεισον 
ὁδός 293B7 merito Chri homines ἐνδυσάμενοι -- 
1C15,53 15111444C410 τῆς παρὰ Χριστοῦ μεταλαμβά- 


νομεν -- 23992A6 ὁ θάνατος Chri ἡμῶν -- ἐστίν | 


2811124C13 ἡμεῖς μέτοχοι τῆς Chri — syn ἀφθαρ- 


σία 28111149C9 ἡ πίστις, πιστεύουσα τὸ 
θνητὸν ἐν — 3759,17 ἐγκράτεια ὑπὸ -- κατεχο- 
μένη 


᾿Αθανάσιος 1. ep Alex. 1. ipse epistulis suis 
praefigit formulae instar 'A. (ὁ ἐπίσκοπος) ἐν Kup. 
χαίρειν 5221A5 13685A1 21977C8 251049A2 27 
1085A2 291165C4 301168B7 321180A10 epist. 
communem princeps inscr. et subscr. 18796A5 808 
A7 2. epistularum ad Ath. missarum inscrip- 
tioni nomen Ath. inseritur tit. om. 6(C5:)341A10 
411624B4 — 14720C14 tit. add. — τῷ πάπᾳ 
6(A4rsen)369A12 κυρίῳ ἀδελφῷ — ἐπισκόπῳ 6(Ur:s 
Val)356A1 — 14724B11 
τουργῷ — 6(A/Thess)368A2 τῷ θεοσεβεστάτῳ kai 
φίλῳ τοῦ 9. —, 19(07.)813A4 8. in aliorum 
scriptis commemoratur — 8) solo nomine 6(synA!) 
253C3 D9 24256B9 12 C1 6 D4 10 224257 
D8 4260A6 B4 C415 -264B9 C6 D? 9 
-265A3 4 9 11 C40 D7 -4268B5 12 --272 
B14 -4276A12 C2 D2 9 4277B6 9 DA 
(Jul285A7 13 -288A7 C3 -289A6 -292 
B5 D8 -4293A2 B1 12 C8 D6 -296B10 
D3 42300A2 C4 -21301A4 .-1-305B1 ΠῚ (ep 
Sard1.312D3 — (e52.)320B4 313C2 — 320 D13 
(epSard3.)329CA 6 332A8 B3 (UrsVal)353B41 
14 C3 (Pinnes368CA -—369A2 (eppAeg)385D4^ 
(ALThess)393B12 — (Dioncom)393D9 . 11(C:«)633 
D6 -636C9 14(Ho:)744D9 -745A^4 15 B1 
3 C5 -*748A6 415 19(5eAr1.)820B8 — «(pet 
Ar2.C4 10 -(petAr3.D2 4821A3 4 6 B16 
(bis) C2 7 b) add. ἐπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας, 
ἡμῶν, ὑμῶν 6(synAD252C4 -τ25661 0 4261 
A15 4264C12 τ2722 16 C3 -2276A10 -280 
ΟἹ (Ju)285A10 15 24288A3 C4 6 293 
B12 3-.296A12 B8 C6 .-292C3 -301C9 ol 
περὶ 'A8aváciov ἐπίσκοποι -304A9 (epSardl.) 
316C8 - (εῤ.2.)324 44 (Jul)345A15 (C*«)348 
C14 4349C10 415 (UrsVal)353B4 — (Cinv:)361 
C8 (Ischyr)364D9 (clerMar)381B5 C10 4384 
A4 14 (Cw)404A5 — 14(coni2.)796B18 — 19(peí 
Ar3.821C2 ἐπίσκ. — ὼ ὁ συλλειτουργός (ep 
Sard1.)346A14 -- (εῤ3.)8210 2 (epSard2.)317A11 

€) add. ἀδελφός v.s. ἀδελφός Il. 1b d) add. 
ποιμὴν ὑμῶν καὶ κύριος καὶ συλλειτουργὸς ἡμῶν 
— 6(synHier)352B4 46) add. συλλειτουργός [ἡμῶν 
6(syn4])252B13 -τ260646611 —277A415 (epSard3. 
325B2 5 .-328C5 -329A12 (eppAeg)388A7 
-389C9 ἢ) add. συνεπίσκοπος ἡμῶν 6(synAl) 
264A16 -4273C9 4280B7 (jul292D5 g)add. 
ὁ ToU νόμου ὑποφήτης 8(Ci«:)405B11 — 14704 
ΟἹ h) epith ὁ αἰδεσιμώτατος 6(Ci:)348A15 
(C»»:)361C12 14(cont2.)796B14 ὁ μοχθηρότατος 
11(C»636A18 ὁ ὄλεθρος 11(C95)636A4 ὁ πο- 
νηρότατος 11(C9)636D8 ἃ) add τότε διάκονος 
ὧν δ(.γπ.41)257Β13 - 4. in propriis Athanasii 


κυρίῳ υἱῷ καὶ cvAAer | 


11596A15 14696A7 697A16 B5 6 704B7 C 
10 705B12 712A5 B3 C5 15 D7 713A410 
716B4 717B14 ΟἹ 9 11᾽ Αθ. ὁ ἐπίσκ. D4 721 


B11 7245A3 C3 D4 725A8 D6 728A13 

B2 C5 14 729B9 732C4. 733D3 10 2736 
A11 B6 741B15 744C8 748D1 ὁ ὁ &yamn- 
τὸς ἡμῶν — 749A13 C4 252A14 D41 756 
B5 757CA2 D5 764B3 777B10 C7 11 785 
A11 B3 C4 3 789C2 15H?B2 3 20972B. 
— ὁ ἐπίσκ. 


II. al. 1. ep. occid. 6(epSard3.)332A18 sbscr 


2. ep. Cyprius 6(epSard3.)340B9 sbscr 8. Ar. 
ep. ἀπὸ Ναξαρβῶν 17712A11 B4 4. presb. 
Alex. Ar. 6(clerALAr)380D7 sbscr 5. presb. 


orthod. 6(epSard1.)347A2 — ὁ Καπίτωνος 
θάνατος 2 — immortalis 1. pers. a) deus TI. 

144D8 syn ἄφθαρτος | 4216B13 et D2 £v Π. τὸ — 
syn τὸ ἀίδιον, αἰώνιον, τὸ ἀεί 15156A3 syn 
ἀίδιος 17({{441π7.}741 10 syn ἀρχὴν μὴ ἔχων 
b) ^A. 24112A4 132B13 15196C13 112A10 1511 
177C12 15111444Bí4 161V669B5 -: ἄψαυστος 
23992A1 ὁ — 8. in Chr? 2811124C11 35128: 
A6 ἡ — θεότης in Chr. - ζτωοποιός 1284D40 6. 
in Chr. syn ἀπαθής 2. corp. hum. a A-filio 
assumptum 2133D2 4141C2 -- 351268C40 176 
B1 7^40D10 15111445A7 syn ἀπαθής 251064 
B5 op θνητός spec. corpus quoddam caeleste ab 
haeret. Chr? affictum 251064B5 τὴν σάρκα τῆς 
ἀθανάτου φύσεως εἶναι 2811101B10 - ἀόρατος 
1104C2 op θνητός 8. animus hum. 164C9 
Ἐλογικός 65B2 9 68A11 14 Ξγη ἀεὶ τῇ C3 151 
112B2 op θνητός 1511305A15 syn ἄφθαρτος C$ 

15111393B10 syn ἄφθαρτος 4, res — ἀνάστα- 
σις 2148B1 — βίος 15D7 — τὰ ὑπ᾽ ἀνθρώπου 
γενόμενα [12946 — τροφή 36(e528.1433D2 
— n. sbst. 168A10 - αἰῶνια — 2129D3 op τὸ 
θνητόν 181A10 syn αἰώνια op πρόσκαιρα 

syn (τὸ) ἀεὶ (τῆν), ἀίδιος, αἰώνιος, ἀπαθής, ἀρχὴν 
μὴ ἔχων, ἄφθαρτος op θνητός, πρόσκαιρος 

᾿Αθᾶς ep. Aeg. G(epSard3.)340A8 sbscr (epp.Aeg) 
392C2 sbscr 

ἀθέλητος 2 — praeter voluntatem ortus, term. 
in controv. christol. ab Ar. adhibitus .15111461C? 
ὁ υἱὸς — τῷ πατρί op θελόμενος | C10 τὸ elvai τὸν 
υἱὸν οὐκ — syn. παρὰ γνώμην | C13 ὁ υἱὸς οὐκ -- 
ἐστιν 

ἀθελήτως -- praeter voluntatem term. in con- 
trov. christol. 1511I461C7 ὁ υἱός οὐκ — ἐστὶν 
ἀγαθός syn. ἀβουλήτως 

ἀθέμιτος 2 1. act — legi divinae adversarius 
Meletiani 6(sy54/)265B4 C410 (C«)369B6 Ari- 
anil4764 D10 2. pass — lege divina vetitus 
a) epith ἀσέβεια 251053A11 — διάνοια θ(( πη) 
369B9 — ὁρμή 6(C5»)369C3 — τόλμημα 17 
(syn4r)697B10 sbst τὰ — 177C6 πέρα τῶν — b) 
impers. (a. c.) i. — ἐστι 11612B14 ποιῆσαι [161] 
609 C7 εἰπτεῖν op θέμις — φαίνεται 17(synAr)696C6 
μεταλλάσσειν - ἄτοπον — ἡγέομαι l7(decrAr)700 
C13 δέξασθαι 


ἄθεος 2 — qui deum esse negat. 1. idololatrae 
132B4 5229A13 ol — ἐθνικοί sbst. ol — 14760C2 
17753B14 οἱ πταρ᾽ Ἕλλησι λεχθέντες — 2. hae- 
retici 7441B7 Ariani -χριστομάχοι 15120C7 
"Aprios 124A6 Μανιχαῖοι 161597C410 qui déstruit 
trinitatem ἐστὶν — syn ἄπιστος 161V645A15. 17 
689B1 'Aériog ὁ ἐπικληθείς — 261073A10 Ariani ra v- 
ταχόθεν — γεγόνασιν sbst ol — — Ariani 5568C7 
569A14 - τῶν γραφῶν ἐναντίοι 15111457C6 
— Ciws imper. 14749A5 syn ἀνόσιος 


27 ἀθεότης 


ἀθεότης, ητος ἡ -- divinitas (alicui) temere et 
iniuste addicta, s. lat. cultus dei impius, impietas 
religiosa 1. veneratio gentilium idolis exhibita 
abs. 144 01 et 60A15 - ἀσέβεια op εὐσέβεια 60 
B5 ἡ παρὰ Ἕλλησιν εἰδωλολατρεία πάσης — 
οὖσα μεστή 76C415 τὴν πολυθεότητα εἶναι --ὀ 80 
B10 et 15 τἀσέβεια 2117Β7 ἡ τῶν εἰδώλων 
θρησκεία — ἐστί 1200) 5 τεἰδωλομανία 168B6 15 
11237B13 Ἕλληνες — ητος ἔχουσιν ἔγκλημα | add 
attribut. vel gen. subiect scil gentilium 145A14 48 
B9 ἡ ἀληθῶς — 57B1 60D1 2161A5 — Αἰγυτ- 
τίων 5233C3 ἡ BapuAovía add gen. obiect. 
τῶν εἰδώλων 132C10 92A7 2149B6 161A2 168 
A11 add gen. subiect. et obiect. 192A7 ἡ τῶν 
ἐθνῶν f) εἰδώλων — 2, pharisaeorum impietas 
7412B15 ἠθέλησαν — ητος ἔχειν ὑπόνοιαν 8. 
haeret., praesertim Arianorum error 2101A2 scil 
Manich. ματαιολογία | 10568A10 - ἰουδαϊσμός 
14781B2 τῆς — ἐπιχειρήματα 151100353A6 - πο- 
λυθεότης — 468A7 παρ᾽ Ἑλλήνων λαμβάνουσι 
τὴν - 

ἄθεσμος 2 -- legibus vetitus 2811093A12 τὰ -- 
φθεγγόμενοι 1116B9 -- γνώμη syn ἀπρεπής 

ἀθετέω -- amoveo loco 1. met spernendo re- 
pello, reicio a) alquem 4220B3 θεόν op 5o£ág0 6 
396A15 abs. σύνοδος τῶν ἀθετούντων ex. Jer9,2 ᾿ 


1511273A2 τὸν εὐεργέτην scil deum 7. 1,2 28II | 
b) alqd | 
12677A5 et 261080C7 et 1081B14 τὴν χάριν Gal | 


1160A12 τὸν A. crucifigendo — 13 P θεός 
2,21] Y7(ffAr9.732^13 θεότητα καὶ 
Chr! 18(Paulin)809B10 et 
τὴν Nic. πίστιν 241033A4 τὰ τῶν πατέρων 28l 
1097A2 δεσπότου φωνάς 28111165B5 ἀλήθειαν 

2. abrogando irritum facio 28111141B15 [fig. 
etym. 


βασιλείαν 


ἀθέτησις ἡ — amotio, met abolitio 1, refutatio 
1511337 B9 i βάν; syn ἀναίρεσις 15 τῶν μὴ ὄντων 
θεῶν . — abrogatio 28111141B15 ἀθετεῖν 


Thv— 3.debilitatio, spec 7579,26 εἰς — τῆς ἁμαρτίας 
7^424A8 15111388C15 
745B1 271088B12 2811108B8 


inimica D2 37A41 v. s. ᾿Αθήνη 

᾿Αθῆναι urbs 8489A15 ActI7,16ff. 

᾿Αθηναῖος ὁ 137C8 Σόλων ὁ — 151V521A16 
pl 4ct17,31 

᾿Αθήνη — 'A6nv& 121B12 

᾿Αθηνόδωρος 1. ep. occid. 6337A13 sbscr. 

2, ep. Aeg. 12653A7 14780A10 

ἀθιγής 2 — intactus spec commercio carnali 
2811097C12 

ἀθιγῶς — nequetangendo neque commiseendo 
2811128A11 et 28111136C3 θεόν i. e. ^ in Mariam — 
προσεληλυθότα et ex Maria — προεληλυθότα 

ἄϑλησις — colluetatio spec cum daemone 
20860A? 

ἀθλητής, οὔ à — athleta 1. s. prof. 14789 
C14 2, s. relig. 20861A8 — asceta 

ἄθλιος 3. — miser 1. gener. 6(Cí«)361A18 

. Ὡς s. mor. et relig. Γρηγόριος Ar. 14708B2. — 

διάβολος 20848B11 55st ὁ — 10581A11 — Arius 
14761B8 et 14 iuvenis quidam gentilis ol — — 
Ariani 1511229C13 240b11 15111356B5 468A2 

ἄθλον τό 1. certaminis praemium, met 
151101B6 — ἀρετῆς 2, — met certamen ascet. 


20852A6 γέγονε κατὰ ToU διαβόλου 912B11 τὰ 
τῆς πίστεως -- 


19813C6 εἰ 816B10 | 


l7(ffSirm)693A6 (ffAr9.) 
| ἐπίσκοποι 6252B2 suppl. 
᾽Αθηνᾶ. &s dea Graeca -- Minerva, 125A15 Jovi 


Αἴγυπτος 28 


ἀθόρυβος 2 -- imperturbatus, pacatus 20940 
A11 ψυχή syn ἀτάραχος 

ἀθρέω - intueor 17(s5n4r)700A7 βλέμματι τοὺς 
πρέσβεις 

ΑΔθριβις, urbs Aeg. θ(ὀτευ. Mel.)376B11 ᾿Ισίων 
τὰ tv ᾿Αϑρίβι 18808Β14 Θεόδωρος ᾿Αθρίβεως 
sbscr. 

ἀθρόως - confertim 1, — catervatim 10228 
CA τοὺς ἐθνικοὺς δήμους ἀφίησι — κατὰ τῶν λαῶν 
14705B2 ἐπῆλθον -- τῇ ἐκκλησίᾳ 2, Ξ una, 
simul, generatim 184B12 -- ὁμοῦ τὰ ὅλα ζτωοποιῶν 
85A13 — ὅλα περιάγει 12652C8 πάντας τοὺς περι- 
ληφθέντας -- ἐξώρισαν 669(7 τοὺς τῆς Βααλ 
προφήτας — ἀπήλειψε 3Reg18,40 14728B6 et 733 
C6 πάντων — ἐπιλαθέσθαι syn πάντα ὁμοῦ 777C2 
— πᾶσιν ἐπέθεντο 15128B4 πάντων — ἀφηρέθη- 


σαν 1511276B10 -- ἅμα πάντα ὑπέστη 
ἀθυμέω -- animo deficio 161529A10 20960 
A14 
ἀθυμία ἡ -- ablectio animi 161532A14 ἐν — 
ytyova 


ἀθυρογλωττία ἡ — licentia garrlendi 1511237 
C8 haeretic. 

ἄθυρος 2 -— lanua carens, pervius cuilibet 11 
616B17 — ἔρημος « τῶν βουλομένων δίοδος 

ἄθυτος 2 (quod sacrificari vetatur], exse- 
erabilis 14736D3 θυσία Lev19,7 

ἀθῶος 2 — [qui impune discedit], innocens 
|l. pers. 6(epSard.1.)313A4 (ep2.)320B13 op. 
ὑπεύθυνος (epSardl1.) 317A7 (epSard3.)325A7 ol — 
-332C8.-333C13 syn καθαρός (7ul)345A12 


| 2. res 14(Hos.)744D^4 αἷμα Mt127,4 


Αἰγαίων e numero Gigantum 125B2 epith 
ἑκατοντάχειρος 


Αἰγυπτιακός 3 — apud Aegyptios usitatug 
20868A1 ἔλεγεν τῇ — φωνῇ 
Αἰγύπτιος 3 -- Aegyptius 1, attrib οἱ — 


9. sbst ὁ, ol -- a) 
gener ex Aegypto oriundus (civis vel christianus] 
120C10 2157C2 6357C13 8488B5 et 17705C41 
ὁ — Σωτάδης (derAr)704B1 — 20840A13 Anton. 
γένος ἦν — b) spec. gens universa et superstitioni 
et magiae et cultui mortuorum dedita 120B3 C4 
21C10 44B15 45B10 11 48A5 7 C1 10 12 
15 4961 2157D4 161A5 177A11 180D1 185 
A9 188A9 20952C9 968C4 


Αἴ τος ἡ -- Aegyptus 1. gener, 124A7 45 
C12 215704 180B11 52244Α13 6(Pinnzs)369 
A4 (epbAeg)388C9 — 7428C6 Gend6,4 12669B1 
Ex3,10 676D2 Ex2,15sq 14728B9 1511176A13 
Ex2,28 204A6 εἰ 292B4 Exl2al 161V661A11 
Ex32,4 20892A7 925B10 12 op ἔρημος 928 
B10 957A4 2965A6 972A9 ορ ἔρημος 271089B9 
Μι2,]14 321181A3 Ex32,4 06 306(ep24.101433A8 
Ex12 

2. provincia profana, cui praeest vel ἔπαρχος 
vel boób vel ἔξαρχος 5225B11 228B13 6(synAl) 
256D1 49 -257A3-272B3D2 «277B5 «Λιβύη 
349C2 365B10 377C11 380A6 (cerALD)CS 
(cler Mar)384B4 —-385A3 inser. 11608B9 624 AB 
625A4 13 14705A4 708A2 (C»«)720B16inscr 

760B5 (cont2.)793B1 8. provincia eccles. 
(ἐπαρχία), in qua praesunt epp. 8) sola 6(Ju/) 
280C11 —-293A1 add ἄλλαι ἐπαρχίαι -297C10 — . 
(e$ard1.)312A41 inser (epSard3.)329C10 4 337C6 
inser 356B6 365B6 373C14 376A^4 10 (brev 
Melet)322A4 (eppAeg)385D4^ 4 389C3 inser 4392 


29 Αἴγυπτος 
A9 --CA41 inser Ὁ 7 (AlThess))393D2 11(C/»:)636 
C2-4 4 14788D4 7 11 18797A12 808B9 
sbser 20837A2 844B3 δ) - ᾿Αλεξάνδρεια 6 
(Ju)300B15 -304A4 -᾿Αλεξάνδρεια, Λιβύαι 10 
557B11 14712D6 777A4 -Onals, AiBun(— a1) 
5225B8 6(epSard3.) 324 n. 49. lin 8. sec. Theodor 
inser 19813 n. 76. lin ^4. sec. Theodor. inser τ 
Onpats, Λιβύη, Πεντάπολις 6(synA1D)252B6 inscr 
(synHier)397C9 -- 17717B13 inser 14725B5 - 
AiBon(— αὐ) 6(7u/)296A15 (epSard2.)317B415 inscr 

l 11629B10 12653A3 656 


(synHier)352A10 . inser 
ὅδ 18796A7 inser 19817 


14721B15 777A12 
A3 241029B4 1045C6 -A^ipun, Πεντάπολις 


6249A4 (synAD277D2 373D^4 4409A15 14777 
B13 
αἰδέομαι DP. — pudet me 1. — pudore 


suffundor, vereor 8) c. gen. 5229C10 τούτων 
γιγνομένων b) ἐπί c. dat. 20909A11 ἐπὶ τού- 
τοῖς op παρρησιάζφομαι — €) c. partic. praes. οὐκ 
— 6(synAI)264B1 κατηγοροῦντες -272C2 Atyov- 
τες 400B6 γράφοντες 11604D10 βλέπων 151 
49A4 συνεξισάφοντες syn φοβέομαι — d) c. inf. 
20937C5 κλῖναι C8 μανθάνειν e) absol., praes. 
οὐκ αἰδούμενος 6(sy1.4/)265C14^ (Cinw5)361B10 14 
712B12 251056B6 2, — verecundiam habeo 
ales(rei, revereor a) τινά 14773C13 *'Octov syn 
φοβέομαι 241032A13 τοὺς πατέρας syn qoéc- 
μαι 1044D3 271088A6 Θωμᾶν ὃ) τί 5232C9 
τὴν κυριακήν 12656B7 φύσιν 14741)3 χρόνον 
syn αἰσχύνομαι, εὐλαβέομαι 7494.6 διάθεσιν syn 
αἰσχύνομαι 758Α14 φιλίαν 1511216A5 ῥήματα 
syn φοβέομαι 2710858Β4 τῆλον c) 60114733C2 
syn εὐλαβέομαι, μνημονεύω 

αἰδέσιμος 2 — venerabilis, superl. tit. honoris 
ὁ — ὦτατος (ἐπίσκ.) ᾿Αθανάσιος 6(0C5)348A14 — 
14720B4 (C*)361C13 -37381 (cerALD380B8 
inser ἰδ (cler Mar)385A9 14(C:»)720C3 (cont2.) 
792C42 inser 4 796B14 


ἀίδιος 2 — aeternus, carens initio. L s. strict. 
in controv. dogmat. 1. trinitas 15148A13 εἰ οὐκ 
ἀιδίως σύνεστιν ὁ A. τῷ Π., οὐκ ἔστιν — ἡ τριάς 

C10 --θεότης ἐστὶν ἐν τριάδι - μία op γενητός 16 
HI636B8 —2811097A13 Á«éóxricTos, ἄτρεπτος, 
ἀναλλοίωτος 9. IT. a) per se, ipsa natura 
4216B13 ἐν τῷ TT. 16 — « τὸ αἰώνιον, ἀθάνατον 15 
148CA3 56A2 τἀθάνατος et al. 241044A1 ἔχει 
τὸ — et al. b) Ar. e Rom1,20 ἡ — (τοῦ 0.) δύναμις 
concludunt solum τὸν Πατέρα esse —, ut naturam 
filii deprimant 151(477 Aa/)21B13 ἡ μία scil δύναμις 
TOU 9. ἐστιν ἰδία καὶ — i. e. IT. op Xp. οὐκ ἔστιν 
ἀληθινὴ δύναμις ToU 0. — 36A6 (A:te)77B3 —- 
1511225C7 — 17716A3 syn ἄναρχος, ἀγένητος - 
1511225C2 ἡ — δύναμις (non est ὁ υἱός, sed) ὁ 
γεννήσας Tl. 17(clerALAr)208D3 ἕνα θ., μόνον — 
τ ἀγένητος, ἄναρχος — €) sec. doctr. orthod. TI. 
communicat τὸ ἀίδιον cum A-filio 4216D2 ὡς ἐν 
τῷ Π. τὸ — et al., οὕτω καὶ περὶ υἱοῦ φρονεῖν 
ἀκόλουθον D9 7457A3 ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 0. — 
τὸ -- τῆς οὐσίας, ἐξ ἧς γεγέννηται 8(DionAL)501C7 
(ἀπαύγασμα àv φωτὸς ἀιδίου) πάντως καὶ αὐτὸς 
— fil. τ 504B4 et 5 ὁ υἱὸς οὐχ ἁπλῶς — ἐστιν, 
ἀλλὰ (τοῦ Tl. -- ὄντος) -- καὶ ἂν εἴη ὁ υἱός 10577 
A13 fil. ἔχει πάντα τὰ τοῦ Π., τὸ -- εἰ al. 151 
29A8 et 9 41B2 et 10 -- γέννημα τοῦ Π. 4902 
et 3 ἔστιν -- ὡς ὁ Π., οὗ καὶ ἔστι A. -- 52B5et6et 7 
πηγὴ -- ἐστιν ὁ 0. τῆς ἰδίας σοφίας, -- τῆς πηγῆς 
οὔσης ... καὶ τὴν σοφίαν -- εἶναι δεῖ 69ΒΊ12 τὸ — 
scil τῆς γεννήσεως 15111838488 ὁ κύριος οὐχ ἀτ- 
λῶς —, ἀλλὰ τῇ τοῦ Π. ἀιδιότητι συνών [61] 
609B12 et 13 3. A^-filius, Chr. à) sec. doctr. 


ἀιδίως 80 


orthod. non minus ἀίδιος est quam IT. teste script. 
s. 8509A13 et 15 ita sentit ipse Dion. Alex. 516 
B4 15129C10 τὸ — op Arianorum τὸ ἀφ᾽ οὗ xal 
ἐξ ὅτε 33C9 script. εἴρηκε Trepl τοῦ σωτῆρος τὸ — 
et al. 14 sec 41,8 τοῦ ὁ ὧν καὶ τοῦ ὁ fjv τίς ἂν 
ἀφέλοιτο τὸ -- 36C40P554,20 et Hbrl,j2 τὸ -- 
εὐαγγελίξονται τοῦ υἱοῦ - τὸ αἰώνιον 37B414 ^ 
τὸ ἄναρχον ΟἹ 41A3 68C410 ὁ υἱὸς -- καὶ ἐκ 
τοῦ Π. ἐστι 113C3 βασιλεὺς -- 1320611 S. Paul. 
οὐ τὸ γενέσθαι, ἀλλὰ τὸ --προσφωνεῖ 133A11 15 
11173A10 et B5 et 6 et C3 et 177A4 et 181C7 et 
257C6 βασιλεὺς kal κύριος — 1511484B6 ἡ — θεό- 
τῆς ToU υἱοῦ 220B8 τὸ — τοῦ γεννήματος 241C4 
ἡ -- ἐκ TT. γέννησις 269B13 υἱὸν — δείκνυσι script. 
op ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρξάμενος 15111384 ἐκ τοῦ 
— γνωρίψεται, ὅτι υἱός ἐστι τοῦ θ.ἁ 4008 151IV 
905A11 et 12 εἰ τὸ ἐκ καρδίας (ἐστὶν) —, καὶ τὸ 
ἐκ γαστρὸς -- 1776507 fil. -- ἀταύγασμα φωτὸς 
— 276B8 fill — -- γέννημα 780C2 εχ Roml,20 
consequitur τὸ εἶναι — 20941A12 Anton. ἐδί 
δασκε τὸν λαόν, ὅτι fil. ἐστὶ — τῆς τοῦ TI. οὐσίας 
A^. 231004A13 sec Roml1,20 ^. est ἡ — τοῦ 8. 
δύναμις 241937C13 εἰκὼν --ὀ b) haeret., maxime 
Ar. impugnant τὸ — filii-A. 7469B14 15140C41 
5047 op γενητός ἐστι ὁ υἱός 15111417B9 συναριθ- 
μοῦντες τοῖς γενητοῖς τὸν -- υἱόν 17685A13 ol 
τόν υἱὸν ἀρνούμενοι (clerALAr)709B15 (Aster)713 
D 4 Roml1,20 οὐχ ὁ μονογενὴς θ., ἀλλ᾽ ὁ TT. ὑπ- 
ἄρχει 2510574Α11 τὸ σῶμα filii δύναται εἶναι -- 
: oi Ar. Dionysium suam ipsorum doctrinam 

ocuise dicunt 8501B5 orthodoxis affingunt 
δύο ἀίδια 15111384B5 — iisdem imputant τὰ γενητά 
esse — 15172A9 

II. s. lat. varia dicuntur ἀίδια 1. commentum 

Arianorum, quod vocant τὸ ἀγένητον 7469A10 - 
ἀδιάφθορον et B4 op ἀρχὴν ἔχον εἰς τὸ εἶναι 

2. al. 15111384B9 P523,7 ἔστι λεγόμενα —, ὧν ὁ A. 
δημιουργός ἐστιν 15 A. τούτων TOV — scil 
Ps523,7 ἀνώτερος spec — διαμονή 161V644A11 τὰ 
ἄνω τῆς κτίσεως ἔχει — τὴν δ. — ἥλιος 8( DionAI) 
901C13 syn ἄπαυστος -- φῶς 15111324A6 


ἀιδιότης, — ητος ἡ — aeternitas s. pr. 1. tri- 
nitatis 161597B15 2. τοῦ Π. 15D1 τῆς ἰδίας — 
ἕννοια 10568C6 15111384188 C5 2811105A11 
et 1120B12 deus hominem εἰκόνα τῆς ἰδίας — 
ἐποίησεν 8. filii-A. 151121084 2589}01 μὴ 
ἀρνείσθωσαν τὴν -- τῆς (τοῦ A.) θεότητος 15ill 
381C1 «θεότης 384A10 28111164B14 deus est 
πρὸς τῇ — τῆς θεότητος 1611624B7 7014,10 τὴν — 
σημαίνει 

ἀιδίως 1. -- ab aeterno, term. dogmat. a) tri- 
nitatis 15149B1(5i5) ἔδει (scil. perfectam trinit.) — 
elvai, εἰ μὴ — ἦν, ἔδει μηδὲ νῦν οὕτως αὐτὴν εἶναι 
b) τοῦ Π. 15164A14 ὧν ἐστιν -- ὁ θ. syn ἀεὶ ov. 35 
1288C2 ἐγέννησεν -- τὸν vlóv — e) filii-A,, est 
enim doctrina orthod. filium-A. ἀιϊιδίως esse 
α. ἐκ TT. 3201A1 yeyevvnuévos &vápxos 205A5 
ἐγεννήθη 8517Β7 — ὧν ἐκ .. «τ ἀδιαιρέτως 151 
41B8 ἴδιος ὧν υἱὸς -- ὑπάρχει 23996A8 ὁ γεννη- 
θείς — 351273B2 πρὸ πάντων αἰώνων — (d. ἐν 
Π., πρὸς τὸν Π., παρὰ τῷ Π. 7449D2 ὑπάρχων — 
παρά Π. 457 D^ εἶναι -- παρὰ Π. 472A1 1511189B14 
τὸ — ὑπάρχειν ἐν. TI. 15111380Β8Ἐ6 -- ὑπάρχων 
πρὸς Π. . μετὰ τοῦ Π. — est, σύνεσχσι vel 
συνυπάρχει τῷ TT. 7465B1 τὸ -- συνεῖναι... 151 
41A1 76B4 1511221B4 -- ἐστὶ μετὰ TI. 23247 
— συνυπάρχει | .15111452C13 πῶς δύναται τοῦ — 
ὄντος προηγεῖσθαι τὸ βουλεύεσθαι 177605411 
γέννημα -- συνεῖναι τῷ 6. est eiusdem cum 
Π. perfectionis 3204C2 συναπεγεννήθη — filio 


31 ἀιδίως 
ἐκ τοῦ Π. ἡ ὁμοία δόξα 7440(Π1 υἱῷ θεοῦ ὄντι 
ἁρμόφει τὸ -- εἶναι 15164415 ὄντος ἀεὶ τοῦ TT. 
ἔστι καὶ -- τὸ τούτου ἀταύγασμα 108A6 ἦν — 
βασιλεύων ut εἰκὼν τοῦ θ. 1511269C4 15111400 
B2 πῶς, ἃ εἶχεν ὁ Π., οὐκ εἶχεν--ὁΛ. Β9 C4 6 

€. Ariani negant haec omnia 15148A12 sec. 
Ar. οὐκ — σύνεστιν ὁ A. τῷ TT. — 1511216C43 et 
220C4 πῶς δύναται ὁ υἱὸς — εἶναι, — συνυπάρχειν 
τῷ I. | d) ἥν. (cum A. et in A.) 16111636B9 e) 
creaturae nullius est esse ἀιδίως 1611616B13 κτιστὴ 
οὐσία ἀρχὴν ἔχουσα οὐκ ἔχει τὸ ,Ov' kal τὸ ,ἦν' 
- 2. -- in aeternum 36(£6528.1533D3 — 
τήσωμεν ἐν τοῖς oUp. 

᾿Αϊδονεύς -- Pluto 125D1 ὁ ὑποχθόνιος, ὃν 
καλοῦσι θεὸν -- 


αἰδώς, oU; ἡ — veneratio 6(e55ard3.)325C9 
"Ocios πάσης — ἄξιος τυγχάνων (C*«)349B11 
(Athanasium) διὰ πάσης — ἄγοντες syn τιμή 
(Cin«s405D4 Athan. ὅσης -- τετύχηκε 

᾿Αἰζανᾶς, τύραννος τῆς Αὐξούμεως 11636B6 -Ὁ 
Σατανᾶς ; 

Αἰθαλής, πρεσβύτερος Alex. 6(clerAD)381A4 
sbscr. 

αἰθήρ, £pos ὁ — aether i. e. elementum aerem 
superans et calefaciens 117D2 ethnici προσηγό- 
peucav θεόν - ἀήρ 53C41 ἀὴρ ὑπὸ τοῦ — διακαί- 
εται ὅθ. 5 ἡ πρὸς τὸν ἀέρα τοῦ -- διάκαυσις 88 
A13 moderatore deo θερμαίνεται 2172Β06 4 
ἥλιος, σελήνη, ἄστρα, πῦρ (2 - ἥλιος, σελήνη, 
οὐρανός, ἄστρα, ὕδωρ 

Αἰθιοπία 14737B14 ὁ ἐκ τῆς -- εὐνοῦχος Act 
8,27 20892A5 τὰ τῆς -- μέρη 

Αἰθίοπες οἱ, gens 145C1 2 2188A7 


αἰκία ἡ — contumelia (verberibus 'inflicta) 6 
(epSard3.)333C4 πταρθένων --γύμνωσις 


αἰκίζω -- contumelia affieio 6(7u/)300B5P syn 
βίαν πάσχω 

Αἰλιανός, ep. occid. 6(epSard3.)337B2. sbscr. 

Αἰλουρίων, ep. Aeg. 6(eppAeg)392B14 sbscr. 

αἷμα, — aros τό — sanguis 1. s. pr. 1. sanguis 
humanus 8) pars naturae corporeae add σάρξ 
vel σῶμα 9528B11 Gall,j6 20849A2 917A13 
Eph6,12 2811117A4 2 351284C14 θεότης oU Te cua 
οὔτε -- ἔχει b) caede effusus 112B7 ἐκχέαι τὸ — Ps 
13,8 5233B^ ἐμφορηθῇ ToU -- ἡμῶν 10585C4 
μέχρις — ἀντικαταστῆναι Hbr12,4 588B5 ἐκχυθέν- 
τος — 592D6 — ἐκχέειν 11637D9 μέχρις — φθά- 
σαντες 14(Hos.)744 D^ ἐκκενοῦν epith ἀθῶος Mt 
27,4 pl. — caedes 11641B5 εἰς — ἐμαυτὸν ἀπο- 
διδόναι 12648A8 — μάτων ἐμφορηθέντες 656C414 
— διψῶντες 673C3 --μάτων μεστά - Travoup- 
γία 2. sanguis Christi a) pars naturae eius 
vere hum. 1511165A3 μετέσχε — σάρξ 2811097B7 
4 ὀστέα 1100 D2 -- σάρξ, óc 1éa1113D2 - σάρξ 2811 
1156B1 οὐδαμοῦ -- θεοῦ δίχα σαρκός ᾿π5ογιρὶ Bósec. 
script. ἐν σαρκὶ θεοῦ -- --άθος b) profusus prosalute 
hominum 1511161C2 ἵνα τῷ ἰδίῳ -- ἡμᾶς καθαρίσῃ 
285A10 iva carnem creatam ἐν τῷ — τοῦ ἰδίου 
σώματος φτωοποιήσῃ 251065D3 ἔρρεεν ἀπὸ τῆς 
πλευρᾶς -- - ὕδωρ 7019,34 2811121C7 τῷ -- τῆς σαρ- 
κὸς αὐτοῦ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς C11 οὐ κοινόνορ σω- 
τήριος 1125B4 προβολὴ τοῦ — 28111156B15 1164 
C? — ματος ῥύσις 351269C8 —^1289B11 vere 
humanus 1289A13 δι᾽ — ματος ἀποπλύνας τὰς 
ἁμαρτίας σῶμα 36(εοῤδ.)1 379 n. 46 lin. 3. τὸν 
κόσμον τῷ -- τοῦ σωτῆρος ἠλευθέρωσεν (εῤά483.) 
1440C41^ , τὴν ὁδὸν ἐνεκαίνισε διὰ τοῦ ἰδίου — 
Hbr10,20 *.€) sanguis Christi mysticus et litur- 


EN. TEN 


gicus 6(synÁI)256CA τὰ ἱερατεῖα σεμνυνόμενα τῷ 
— τοῦ Xp. 2086 18 προπίνειν -D2 ἐνυβρίζων 
τὸ — τοῦ Xp. (jul)300D4 ἐξέτασις περὶ αἵματος 
Χριστοῦ σῶμα 161V668A9 -- πνευματικῶς 
δοθήσεται τροφή σάρξ 351289B8 οὐχ -- τοῦ 
κυρίον ἐστὶν ὁ οἶνος 

II. met sec Gen 49,11 αἷμα σταφυλῆς 351288 
D12 1289A4 12 — ἀμπέλου 351289B8 

αἱμοβόρος 2 -- (sanguisuga) sanguinarius, 
met — eaedem sitiens 6(C/»«:)405B13 ἐχθρός syn 
πολέμιος 


αἱμορροέω -- sanguinis profluxu laboro spec. 


ἡ — ροοῦσα ex M19,20 1511389B3 2092507 26 
1076B5 

αἴνεσις ἡ — psalmodia 15111456C12 τοῦ Δαβιδ 

αἰνέω -- psallo (deo) 151} {4πἰργ)2 28.4.6 — 17710 
A15 τὸν θεόν 3749,11 deum celebro post cenam 
syn εὐχαριστέω 

αἴνιγμα, — «ros τό — aenigma 15196B13 op 
μυστήριον | 1511312B1 Prov1,6 

Alvoi, urbsThraciae 14713C12 

αἵρεσις ἡ (ad αἱρέομαι) — electio, optio E. s. pr. 
12668B7 περὶ θανάτου καὶ φυγῆς — ἀκούσας 

II. s. eccles. — doctrina vel factio electa et ab 
ecclesia orthod. aliena, haeresis 1. gener. quaelibet 
haer. vel universae incl. Ar. (ἡ) —, αἱ —, πᾶσα, 
-- αἱ -- 113A10 61413 2100C1 10544B14 548 
B^ 556B8 585A13 al τοιαῦται -- 15143A9 17 
B12 25C14 125A5 17689A6 £6096A4 C(ffArI0.) 
748C5 18809B14 241029B13 epith ἀσεβής 1048 
A14 251052B1 1057A8 261081A3 271089D1 
epith ἀσεβής 341232C8 ai ἄλλαι — vel sim prae- 
ter Ar. 7468A9 10548A1 577C4 14728D8 τὰς 
— ὡς μικροτέρας ἑαυτῶν ἀδελφὰς συνεχώρουν Ar. 
βλασφημεῖν 764A9 769B3 7720 5 14 778 
ΑἹ 792B2 15112A1 J haer. Arianis pri- 
ores 13A13 20b2 2586 28A1 3 1511233A1 
237B6 πολλαὶ καὶ ἄλλαι — C6 17689A3 καινο- 
τέρα τις ἄλλη — μετὰ τὴν ᾿Αρειανήν 14 D3 693 
C8 (syn4r)696CA2 αἱ λοιταὶ -- 2. spec a) haer. 
Ariana ἅ. epith 'Aptiavós 6(e5Sard1.)317B5 — (ep2.) 
324A15 (epSard3.333C9 add δυσώνυμος (Urs 
Val)353CA3 356C6 357A7 377C8 409618 
D2 7420A7 421B8 424C12 468A6 8520C8 
10549A15 PB11 560B10 564A5 11632C9 12 
649B4 13685B9 add θεοστυγής 689A3 14697 
D4 716C4 717B6 724A145 732D6 733A40 
C9 737B10 749A16 752A3 756D3 772B11 
788D6 789C1 1513C1 4504 77A8 1511 
246B3 301A10 C2 16111632A13 161V645A2 
17685D2 688C41 9 .689A3 D2 0693C7 “710 
CA1 717A2 749A10 B5 C5 761D2 764C2 
8 12 772A13 C44 772A12 18800A1 .11 19 
813C7 $816B8 $817A13 241029A11 41032A6 
CA3 1033B14 41036A4 1040C3 1045A10 
CA4 321181B8 . — ᾿Αρείου 4209A4 6(Jul) 
288B12 (epSard3.)332D1 8488A13 7(synAr)696 
CA2 Y. — ᾿Αρειανῶν 6(synAD)277D7 (ul)301 
B5 (epSardl.312B1 - (ep2.)317C6 epith δυσώνυ- 
μος 47440D12 8500B10 10589B6 epith θεο- 
μάχος 13685A6 epith ἀσεβής 14693C5 773C9 
777C9 et 1511220A15 epith μιαρός 17(decrAr)700 
CA1 705A411 78961 epith δυσώνυμος καὶ ἀνθρω- 
ποκτόνος 18800A6 epith μυσαρός 20940C2 — 
᾿Αρειομανιτῶν 5225C8 epith ἀσεβής — 6(symA1)257 
B6 (epSard3.)328CA1 epith δυσώνυμος 14692 A 
10 epith μυσαρός 1611612B4 δ. e contextu 
suppl. — τῶν ἀθέων 1511I457C6 epith πολνκέφα- 
Aog — τῶν χριστομάχων 14753B12 epith μυσα- 


33 αἵρεσις 


αἱρέω᾽ 84 


ρός 1511220B13 epith κακοῦργος 


252A9 Αρειος καὶ ἡ — 1^ epith χριστομάχος 
(5γπ4{}277 7 ἀσεβείας — 4280A13 (7ul)288B14 
301B7 (epSard2.)325A9 epith μοχθηρός | 356C7 
357A13 ΟΣ epith χριστομάχος op ἣ καθολικὴ 
ἐκκλ. 373D11 scil Eusebiani (Dion.com)396C4 7 


416A6 417D2 420C5 421B14 424C8 425A5- 


epith δαιμονιώδης 476B5 (7 epith ἀσεβής 8 
480A9 B3. 481A1 epith γυμνός 484B11 488 
B2 epith καινός 504B1 508B1 517B1 -«Sabell., 
ἀμφότεραι al — C8 -521A11 14 10545B11 et 
C6 4Samosat. 549B15 C8 55342 epith xpi- 
στομάχος 557A15 560C10 Á561A15 56448 
epith ξένος, ἀλλότριος 568A5 569B9 577B14 
epith ἀσεβής C3 580A12 B7 C9 ἔξαρχος τῆς — 
— Eusebius 584A5 585A1 C7 8 588A6 Bl11 


589C2 ἀσεβείας — 592A7 12658A11 649A2 
προστάτης τῆς — -— Philippus cxarch. 677 
C8D1 epith ἀσεβής — 13685A11 10 688 


A14 εὑρετὴς τῆς — C3 £689A12 B3 10 14 
: 693C11 epith θεομίσητος 696A14 B8 C12 697B8 
700B13 704C8 7 8 705A8 708B6 712A11 
716A3 B9 ἡ ᾿Ιουδαϊκὴ νέα — B12 C8 724D1 
725B10 D7 728A6 9 729B14 733B8 7936 
B5 C10 ἐχθρὸς τῆς — D7 737C6 σπαδόντων 
— 2741A4 epith ἀσεβής C4 7 epith χριστο- 
μάχος D4 744A10 12 C2 7 744D10 et 748 
A5 et B12 epith. uucapós C12 D3 ἃ βασιλεὺς 


τῆς — — Civ: 753B14 756A8 epith ἀνόσιος 757 | 


764A9 765 


C3 προστάτης τῆς -- — C9 761A6 
769CA epith 


C11 epith ἀσεβής 768B15 C5 
νέος C13 772A2 1^epith kaivó; B8 773B3 
7 7727D2 278445 epith ἀσεβής 788A1 7 789 
A7 epith ἀσεβής 792A6 epith uvcapós, χριστομά- 
χος B11 epith ἀσεβής 
τός B10 epith μιαρός (7 op εὐσεβὴς πίστις 16 
A13 17C7 20A7 epith καινός 21B10 25B5 9 
epith ἀσεβής B13 C1 28A4 B9 Ci 29B15 
epith θαυμαστός 32C5 ἡ τῆς — ῥυπαρία C7 33 
A13 53B6 57B15 6046 73A11 76A3 συνή- 
yopos τῆς — — Aster. 80A7 C2 84B4 121C12 
ἰὸς τῆς — 125B6 epith μυσαρός 1511153C15 
196C14 185A13 B14 (5. τὸ πανοῦργον καὶ 
δόλιον τῆς — 188A1 ἰὸς τῆς — 197B8 ἔλεγχος 
τῆς — 2190 4 217Β14 epith χριστομάχος 240A 
10 15111324B1 C11 συνήγορος τῆς -- -- Aster. 
340B12 ἀπολογία τῆς — 384A1 φρόνημα τῆς 
— Α412Β2 πρόφασις τῆς -- 48087 448B4 449 
Β9 συνήγορος τῆς -- -- Aster 453B3 161536A8 
1611609B3 μανία τῆς - 17684A4 σπέρματα τῆς 
— (685A8 0688Α7 φρόνημα τῆς — C7 693C12 
epith δυσώνυμος 701C6 705A15 C9 2?12B5 
713A11 ἀσέβεια τῆς — 716D4^ epith χριστομάχος 
717A5 epith βδελυκτός B5 720C2 9 749C2 
752C13 776A5 19816A1 «oxicuora B5 817 
C12 op πίστις 20941A9 epith ἔσχατος B13 et 
972A2 epith χριστομάχος, ἑτερόδοξος 241037 
AS 261072B3 epith βδελυκτός — b) Marcionis 15 
M6C* Mapxíov — ἐφευρὼν 6) Sabellii 8492B7 
9178Β1 -Ar. ἀμφότεραι αἱ — — d) Samosat. 10545 
B11 et C6 -Ar. 6) pneumatom. 161532B8 
epith δυσσεβής 588A4 

epith, ἀλλότριος τῆς ἀληθείας, ἀνθρωποκτόνος, 
ἀνόσιος, ἀσεβής, βδελυκτός, δαιμονιώδης, δυσσε- 
Pris, δυσώνυμος, ἑτερόδοξος, θαυμαστός, θεομάχος, 
θεομίσητος, θεοστυγής, ᾿Ιουδαϊκός, καινός, κακοῦρ- 
γος, μιαρός, μοχθϑηρός, μυσαρός, νέος, ξένος, πολυ- 
κέφαλος, χριστομάχος 

αἱρεσιώτης, — ou ὁ -- haeresis fautor et 
auetor 19(5et4r3.)821B4 -- δογματιστής 


Athanasius 


ἢ τὸ 5237A3 : 
τῆς αὐτῆς ἐκείνοις (Ar) ὄντες — εὡς Eusebiani 6 | ;. pers. 1. attrib. ἀνήρ 17761B7 


|] 225D1 


15113B8 epith βδελυκ-᾿ 


αἱρετικός 3- — haeretleus, s. eccles. À. adiect. 
— 'Aptiavoí 5 
C12 20969C8 — ἴΑρειος 6 
($241257C11 (UrsVal) 353C6 — Κωνστάντιος 
12677B9 17749A6 2. praedic. Ariani gener. 
6(7u/289B6. 400B&4 7420A12 460A8 468A9 

10572B14 δείκνυσι τούτους — --συκοφάντῃς 

110414Α18 14728A7 744A8 nominatim ᾿Αέτιος 
17716D6 -- Αρειος 10565C10 147537 -- 
Βιθυνός 14760B6 -- Κωνστάντιος 14760A1 -- yt 
yove 17684A6 — ὦν Manichaei aliique haeret. 
1511237C2 — Οὐρσάκιος sociique 17696A11 xa- 
ταγνόντες αὐτῶν ὡς — τἀμαθής, δόλιος (der 
4r)/04A1 . 704C15 Σαβέλλιος 15111328C6 — 
ἐκρίθη Σαδδουκαῖοι 10560A6 — ὄντες τὴν διά- 
νοιᾶν syn θεομάχος Σαμοσατεύς 17773B6 -- ὁν 
ἀπέφηναν τροπικοί — pneumatom. 161568A14 
ὡς — ous παραϊτεῖσϑαι 7142,10 — univers. χριστο- 


233A11 


μάχοι 291056A2 ὡς — ol νομισθῶσι C^ | incerti 
251049A5 ὅσοι εἰσὶν — 
IL. res κακοδοξία 17(//4r2.)724B3 καρδία 17 


712A4 λογισμός lZ(decrAr)700C8 

B. sbst. L gener 15117810 15111397A6 12 
epith φιλόνεικος | 441A9 — 445B^4 πονηρὸν ὁ — 
ἀληθῶς 17756B3 764B6 ορ χριστιανοί 281 
110102 111280 36(£039.1436B2 41440A3 
ἐπίνοια — àv 

IL. spec. 1. Ariani 5236A15 237B4 Eusebiani 6 
(synAD)277CA2 (epSard1.)316C2 -- (ep2.)321D9 
(ebSard1.)317B3 37452C11 κακοήθεια τῶν — 8497 
C7 10564B1 585B8 11640D5 14693B5 705 
B1^ 721C^4 728B15 732C4 74^4B9 756D4 
765C3 773C3 op οἱ εὐσεβεῖς 777A15 784D5 
παρανομία τῶν — 792A1 συκοφαντία καὶ ἀσέβεια 
τῶν — 15149B5 68C12 78Α10 op οἱ πιστοί 
104C^ 145C^4 1511160C3 ἀλογία τῶν — 198 
C5 212A9 ἔμετοι καὶ ναυσίαι TOv — 253A2 
διάνοια τῶν — 301A11 2304C3 15111353B9 ἡ 
πολυειδὴς καὶ πολυμερὴς τῶν — θεότης 412B4 
448A3 4 ρήματα τῶν -- 1611620A14 17692 
B4 704D4 705A8 789B5 14 τήτησις τῶν — 19 
816A8 πονηρία τινῶν B5. 261072A6 kaxóvota 
TOv— 2.alii à) plures simul praeter nominatim 
allatos 11628B5 -- ᾿Αρειανοί 151129C7 - gno- 
stici 20940B13 - Μανιχαῖοι 28111133A3 - 
Marcion. 1136B9 - Samos. 1137C10 et 11 
δόγματα τῶν — praeter Apollin. 1140A2 4 
Μαρκίων 1149B6 - Apollin. 1152C14 
- Μαρκίων — b) antitrinit. 18801413 ὁ) gnost. 
7449B1 d) Secundus Pentapolit. 14772A5 — e) 
tropici — pneumatom. 161V637A10 ἀναίδεια 
τῶν — 648A7 T) χριστομάχοι gener. 28111161 
C13 1164A10 12 (incerti) 7465B10 3. Ari- 
ani cum aliis haeret. coniuncti 10589B10 - Melet. 

17772A12-4Samos. 28111136B9 et 113748 et 
1165A6 plures sectae 

αἱρετικῶς — haeretica mente 1511216C412 
πυνθάνεσθαι 

αἱρέω, solum M αἱρέομαι [aor αἱρήσασθα! 


20865B5] — eligo (mihi) 1. c. acc. rei 161B12 τὸ 
6( Jul)305B1 


κρεῖττον 64C14 op ἀποστρέφομαι 
τὴν ᾿Αθανασίου ἢ τὴν ἡμῶν ἑλοῦ κοινωνίαν — (Cis) 
348C5 κοινωνίαν -11633A3 τοὺς ἄκρους 12668 


B8 optione data μᾶλλον -- τὸν θάνατον 1$129C4 
πίστιν 1214.4 ἐκεῖνο syn ἐκλέγομαι | 20865B5 
βίον ascet. 2811121B8 311173C^ γάμον c. 
dupl. acc. 11(C/«:)633C9 ἡγεμόνα τὸν τελειότατον 

2, c. inf. a) μᾶλλον — ἢ 2141D9 y. — &rro8vfjc- 
Kev ἢ ἀρνήσασθαι 5233C42 6408B2 y. — aloxvv- 
θῆναι ἢ ὑπομεῖναι 10 [om. μ.] — ἐξορισθῆναι ἢ 

3 


35 αἱρέω 


αἰτία 86 


ἰδεῖν 1059289 14764B13 μ. — πεῖραν λαβεῖν ἢ 
ὁρᾶν.., add. acc. rei θάλασσαν 78967 321180 
C10 μ. -- συνδραμεῖν ἢ ἀπολέσθαι δ) -- -- expeto 
6(Ischyr)364D6 --ἐπιδικάξομαι εἶναι τῶν -- συνα- 
γομένων 1511481C4 ἀπομένειν 20892Α14 κάμ- 
νειν €) — contentus sum, aequius iudico 9524 
A12 μύλον κρεμασθῆναι 

α — tollo, elevo 1. alqd — aufero aspor- 
tando 14796B5 ὅπλα 20869A14 et B1 μεθ᾽ ἑαυτῶν 
apportando 36(e545.)1441C9 θυσίας arae imponere 

rapiendo 19(pet4r3.)821C3 et 4 οἰκίας 2. 
alqm — amoveo vi, s. pr. et met 14749B10P episc. 
op εἰσάγω | 289C3 ἐκποδὼν -- 13688C2 ἴΑρειον 
e vivis 8. M - reporto (domum) 2181D1 
νίκην -- (in me) suscipio 28111148A14 πόλεμον 

αἰσθάνομαι — sentio, percipio 1. c. gen. pers 
6(Cin»:)360C7 τῶν τὴν ἀλήθειαν διακρουομένων 
rei ἀντιλήψεως 20860A8 ἀφροσύνης 161568B11 

κακονοίας 161V637D3 πόνου 20857B2 ὠφε- 
λείας 20932C3 9. c. acc. rei κατάστασιν 20 
940A14 τ νοέω πάλην 20848B5 τὰ tv τῷ βυθῷ 
117A14 8. ὅτι 161C4 20860B2 ὅτι δύναμιν 
ἔσχεν 4, a. c. 1. 6(Ci»«:)404C6 θεὸν ὑπερασπί- 
sev. 20957A43 δες. et praedic. partic. 20933C7 
ἑαυτὸν ἁρπαγέντα ὕ, indir. interrog. 20960 
A2 πῶς ἐστέναζον 6. abs. 132B11 ὡς αἰσθο- 
μένων — sensibus praeditus 6(C/»«)360D4 οὐδὲ — 
μεθα - ὁράω 15111408B5 - resipisco 

αἴσθησις ἡ — sensus 1, cognitio i. e. actus 
cognoscendi vel obiectum cognitum sive sensibus 
sive mente 116D12 τὰ ἐν τῇ — προσπίπτοντα 2 
192C411 παριέναι τὴν -- 7457B7 φαντασίαν πάσης 
-- ὑπερράντες 12665C13 λαμβάνειν -- 17768A14 
ὑπερβαίνειν πᾶσαν -- 7858Β8 ἀποτιθέντες πάσας 
τὰς — -tlkov 151V524A9 τοῦ A τὴν — διὰ 
σώματος παρέχοντος 2. ipse sensus corporis 
humani 18C3 32B12 τὰ σύμβολα τῶν — B14 ἡ 
τῶν — χρῆσις 61C5 epith σωματικός op νοῦς 7 
νοῦς τῶν — κριτής 11 op ψυχὴ kal νοῦς 64A10 
68A12 .85C2 ψυχὴ τὰς ἐν ἡμῖν — κινεῖ 2121D2 
124A2 ΒΊ15 148A3 op διάνοια 152A7 et 20940 
A12 ταῖς ἔξωθεν — 2168D5 — 351269B3 7457 
B15 epith ἀνθρώπινος 1511148A14 261072A9 
6(Cin4:)360 DS ταῖς ToU νόμου — ὄντες πεφραγμέ- 
νοι 8. met — sana mens, ratio 6(Ci»»:)360 C12 
7441C8 et 14749B16 et 776B14 et 17749B7 κἂν 
βραχεῖαν, ὀλίγην — ἔχων 15144B3 εἰς — ἔρχεσθαι 
15111444D1 epith ἀνθρώπινος 


αἰσθητός 3 (pass) — qui sensibus percipitur 
1. epith ἄρτος 3747 n.9. lin. 5. οὐσία 184C1 
2. subst τὰ — — ipsa natura rerum 18A4 syn qav- 
πασία 10 -- τὰ ἀνθρώπινα C6 syn σῶμα 1744 
syn σωματικά 3261 2121C17 syn γένεσις 124 
B12 15111432C7 161V668A13 17(ffAr1.)721A4 
op νοητά 

αἴσιος 2 — faustus 11(C/«)624B5 πάντα — 
ἀποβαίνειν 


αἰσχροποιός 2 -- infamis 132010 πολιτεία 
οἰ σχρορρημοσύνη ἡ -- turpiloquium 14760 


αἰσχρός 3 — turpis, maxime s. mor. 1. 
pers. — flagitiosus, homines et deiethnici 125A5 
dei τῶν ἀνθρώπων αἴσχιστοι γεγονότες 32D3 op 
σεμνός 52A10 οἱ αἴσχιστοι 2189D4 οἱ θεοὶ ὡς -- 
διαβάλλονται 261081A3 οἱ αἴσχιστοι ᾿Αρειανοί 
3754,25 γυνή 2, res a) epith γαστήρ 3749,24 
πάθος 20925C1 - δεινός πρᾶξις 136B11 C6 — φυγή 
14713A15 ΒΜ) subst τὰ -- 117C3 εἰ 12677C4 ἐν 
τοῖς αἰσχίστοις προκόπτειν, μετρεῖν 5229A14 τοι- 


αῦτα -- διεπράττοντο 6) impers. αἰσχρόν ἐστιν 
10585B13 et 14 ἔστιν -- καὶ λίαν —, ἐάν ... 


αἰσχρῶς -- turpiter 14712C12 γίνεται φυγή, 
syn ἀπρεπῶς 748B3 φεύγω 


αἰσχύνη ἡ 1. — pudor, ignominia 136C4 morum 
96C41 epith μέγας, in ultimo iudicio - κίνδυνος 5 
236A10 6(epSard1.)313A14 — (ep2.)320C8 πάσης 
— μεστός 6420C410 ἡ ἐπὶ κακοδοξίᾳ — 449D4 8 
841B2 D4 500B5 517CA4 epith μέγας 10541B10 
μετ᾽ αἰσχύνης 549C14 syn γέλως 11(C5«)636A9 
— ἐστὶν ὀνομάξειν 14729C12. 1511204A10 epith 
πολύς 17761A10 τοσαύτη 20848C5 πρὸς alc- 
χύνην 251056A8 in verbis syn ἀσέβεια | 261077 
A10 op εὐδοξία 2, — turpitudo agendi 2168C1 
πεπηρωμένοι ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν -- 14753A9 πολλὴν 
-- ἐδείκνυον τοῦ γράφοντος 


αἰσχύνω, solum DP αἰσχύνομαι — pudore 
suffundor, revereor, cunctor 1, abs. in formula 
κἂν (οὐδ᾽) οὕτως — 19A1 2173B4 5224A10 6 
408B2 7428B2 $8485C^ -olba 12660C14 673 
C45 13688D2 et 14725A7 μεγάλως 761D3 765 
B1 773A5P ὑπὸ ἀληθείας 15133A12 129C5 
141C2 16111636B5P ἐκ τῶν λεχθησομένων 16IV 
665A5 20909A4 929B11 syn φροντίφω 241036 
C44 261080C15 271089C43 28111149A2P syn 
νικῶμαι — 3748,12 2. c. acc. 6(jul)289A10 
ἔλεγχον 14749A7 γῆρας syn φοβέομαι, αἰδέομαι 
15116B7 et 9 ὄνομα 8. add. causa et ratio διά 
τι 6356C3 διὰ καθαίρεσιν 15111452C7 διὰ τὸ ση- 
μαίνεσθαι | 261073C4 δ. δυσωδίαν ἔκ τινος 8500 
C40 ἐξ ὧν ἔγραψεν, -- ἔν τινι 151429C2 et 151V 
500B3 ἐν τούτοις ἐπί τινι 14776Β14 1511485A1 
ἐπὶ ἐλέγχοις περί τινος 15169A3 Tr. χρόνων ^ 4, 
c. partic. praedic. (οὐκ) — 128B7 θεοποιοῦντες 4 
A12 καλοῦντες 6249C4 ἀμφιβάλλων (synAI)268 
A2 τραγῳδοῦντες (Dion. com)397A12 βλέποντες 
7424C45 ἀπορήσαντες 11597B413 ἀπολογούμε- 
νος 12677B4 πράττοντες 1511449C5 “λέγοντες 
syn ἐρυθριάω 161V660B9 μεταφέροντες 5. c. 
inf. $229A15 λέγειν 6309B10 ἀπαντῆσαι (ep 
Sard3.)829A3 ὁμολογεῖν 7421A^ γράψαι 469 
B7 et 10544C3 προφέρειν | 14696A6 εἰπεῖν 10 
προσθεῖναι | 701B11 πλάσασθαι 757D4 λέγειν 
20924B9 et C1 γνωσθῆναι 929B10 ἰδεῖν 6.1ὅτι 
14741101 οὔθ᾽, ὅτι πατήρ ἐστιν ..., ἠσχύνθησαν 
161V669C9 οὐκ —, ὅτι ἀνατιθέασιν 


αἰτέω -- rogo Act et Med 1, gener. a) τι -- 
peto, παρά τινος vel sim ἄρτον 231012B11 Mt 
6,11 δόξαν 7017,1 15,4013A5 1511I408B6 11 
13 23992A15 εὐλογίαν 15111345C8 παρ᾽ &yyt- 
λων τοῖς ἐγγόνοις Gen48,1ósq θεραπείαν 6(Civ:) 
341B5 συγγνώμην 6353A9 10564A14 σωτη- 
píav145A8 παρὰ τούτων &1511I408B4 pyeisóv τι 15 
111368C10 περὶ ἡμῶν 11156B2 παρὰ τούτων τοῦτο 
12673B6 κατὰ πάντων —b) c. inf. 15111380B9 
λαβεῖν €)abs — precor deum 8520A9 11621B3 
παρὰ κυρίου 15111396B3 20888B3 6(bis) 
2, spec, a) — precibus adeo aliquem 12649C1 aba 

151445A1 αὐτόν 1511192B10 θεόν — b) act vel 
med c. dupl. acc. — expeto mihi alqm episcopum 
5228A7 9 233D2 6(sjn4I)260A6 ᾿Αθανάσιον 
ἐπίσκοπον (7ul)297C6P spec.sec. Mt27,20 Bapa- 
βᾶν 6(Dion.com)396C5 14776A9 15113C42 ^ 


αἰτία ἡ — eausa. 1. s. obv. causa vel ratio alcs 
rei 112B10 peccati 17A7 εἰδωλολατρείας 41A5 
ἐπιφανείας B5 παρουσίας 44B3 μορφῆς 89B13 
καθαιρέσεως 297B13 φανερώσεως 1008 mundi 
113B4 et (15 ἐνανθρωπήσεως 120A14 ἀπω- 
λείας 129C41 ἐπιφανείας 140}}1 εἰ 153C3 θανά- 


34 - αἰτία 


88 


αἰών 


Tou Chri 52288ΒἘ5 κακῶν 6356C9 7436A7 δὶ 
ἣν — 441C15 προσηγορίας 468C6 -διάνοια 8 
485B15 488A10 διὰ τὴν — 489C6 epith εὔλογος 
11600D5 151104A2 δι᾽ ἣν — 5 ἡ — ἐστίν, ὅτι 
113C41 χρίσεως 1170 ὁ epith εὔλογος 1511177 
B2 epith ἀληθής, χρηστός 260B9 C2 et 280B6 
et 10 συμπεπλεγμένη 260C4 διά τινα — 5 12 261 
A11 14B4 ὁ κύριος οὐκ ἔχων — τοῦ εἶναι Λόγος 
264A1 παρουσίας 265C12 268A2(bi) 4 12 
305B10 epith χρηστός, θαυμαστός 15111336C2 
epith εὔλογος C12 φωτός 429C8 τελειώσεως 15 
1V501B2 συνάψεως 161V649C8 χρίσεως | 672B10 
TOU μὴ βλέπειν syn χάρις 17688B13 epith εὔλογος 
syn χρεία Οὗ — γίνεται συναχθῆναι σύνοδον 
689A2 epith εὔλογος 697610 δι᾽ ἣν -- — quam ob 
rem {({1441.7.) 741B7 διὰ τὴν -- 773B1 epith εὔλο- 
yos 770Α10 epith εὔλογος, εἰς ἀτολογίαν αἰτία, 
δι᾽ ἣν 1816011 6397C1 408A7 151104A1 1511260 
B13 et C9 et 261B7 τίθησι τὴν —, δι᾽ fv... 151V 
488A2 501B1 17784B10 20932B14 9, s. mor. 
— crimen, culpa 2104A6 syn παράβασις | 5236B1 
δι᾽ αἰτίας ἐκβληθέντες | 6(A/T hess.)3993C14 μὴ αἰτίᾳ 
ὑποβληθῶμεν ὡς οὐ ... κρίναντες 8484Α14 φεύγειν 
— 488612 -- κατά τινος τυγχάνει 9525A3. ἀπο- 
μάξασθαι 14712C6 καθαρὸς ἀπὸ — 781B7 epith 
μέγας ἐπὶ αἰτίαις ἐγκαλεῖσθαι — 15173B11 αὐτο- 
μολεῖν εἰς — 161V661C6 epith μέγας, 


αἰτιάομαι ( Med et P) -- eriminor 1, — aliquid 
conquerendi causa profero, crimen reicio a) τι — 
ἀπόφασιν 7420A15 — βίαν 14(Hos)745C9 — — δια- 
βολήν 6(epSard1.)313C1 -- (ep2.320D12 — διά- 
νοιαν 7453A9 — ἐπιβουλήν 6(synAD)265B3 syn 
μέμφομαι, καταψηφίφομαι — ἐπιστολάς 17752C5. — 
λέξιν 17749D8 — μέμψιν 1511228C1 -- τὰ ὁρισθέν- 
τα 74204Α12 -- ῥῆμα 7420C15 -- σφαγάς 6(syn 
41)253A5 -- φόνους 6(synAl)253A7 -- τοῦτο 6 
(Jul)297CA1 - λέγω suppl. ταῦτα 7420B8 et 424 
B13 b)(a.c.) 1. 6(synAD])256B9 σφαγὰς γεγενῆ- 
σθαι (Jul)285B7 πεπονθέναι -293C12 τοὺς &rreA- 
9óvras ἀπεληλυθέναι 301C10 ἀδικίαν γεγονέναι 
7 e) ὅτι 241040B7 ὅτι κατεκρίθησαν 2. — ali- 
uem incuso, alci crimini do a) τινά ᾿Αθανάσιον 
6(syn4l])265D8 14697A16 ἀπόστολον 17773 A9 
syn ἐγκαλέω τοὺς εὐσεβοῦντας 7448B10 τοὺς 
κατειρηκότας 890189 κύριον 14768B11 syn κρίνω 
λαόν 161541B1 601C^4 16111632D2 231016 
A9 τοὺς λέγοντας 241040B14 πατέρας 17757 C32 
ἡμᾶς 6(C/n«:)373D6 syn μέμφομαι, καταλαλέω 
(Dion com)396A8, τούτους καὶ ἐκείνους 17772A10 
P. 7420B6 syn κατηγορέω 3) τινά add. causa 
ἐπί c. dat. 6(7u/)300B7 &. τοῖς μυστηρίοις (Zschyr) 
364C9 12656A13 161V653B12 15 περί ς. gen. 
6(synAD)252B15 περὶ ὧν πέπονθε, — B15 — e) τινα 
ὅτι 7453A16 ἑαυτούς, ὅτι ἤρξαντο —8488C11 
αὐτόν, ὅτι ἔγραψεν 512Α1 τοὺς διαβάλλοντας, 
ὅτι μὴ συνεῖδον -- θεραπεύω |. 9523A9 Μωσῆν, ὅτι 
οὐκ ἤκουσεν syn καταμέμφομαι 10568B8 τοὺς 
Ἕλληνας, ὅτι σέβουσι — 12676C8 Πέτρον, ὅτι 
ἠκολούθησε 15136B15 τοὺς Ἕλληνας, ὅτι οὐ 
διανοοῦνται P 7441B3 αἰτιαθέντος τοῦ Ισραηλ, 
ὅτι ἐγκατέλιπε d) partic. praedic., add ὡς 8501 
ΑΖ τοὺς κατειπόντας ὡς λέγοντας 505A10 αὐτὸν 
ὡς λέγοντα 12645C4 τοὺς ἀναιτίους τίλλοντας ... 
161653B2 τούτους ὡς βλασφημήσαντας BS Φαρι- 
σαίους ὡς γενομένους ὑπευθύνους 0724Α2 τοὺς 
Ἕλληνας ὀνομάφτοντας 17760A3 τοὺς πρὸ αὐτῶν 
ὡς χρησαμένους 769A11 ἐπίσκοπον ὡς λέγοντα 
772B9 τὸν ἅγιον ὡς γράφοντα ΡΙ880Ί1 02 — ὡς 
λέγοντες D4 — ὡς εἰρηκότες, 6) abs, 6(synAL) 
277Β11 (7ul)285CA (Dion. com)393D9 1511313B3 


αἰτίασις ἡ — culpa 2811093A10 

αἰτιατός 3 — causa aliqua effectus 151V472 
A12 op αἴτιος 

αἴτιος 3 — qui auetor vel eausa est ales I. 
res — causa 1. adiect. a) alqd est — ἐνανθρώπησις 
151V501C1 καιρός 6(74u/)292A10 ῥῆμα 17752B2 
τὸ αὐτό 151V472A12 op αἰτιατός δ) c.gen. 
6(syn41)265B1 τούτων -- αἱ διαβολαί 151V500B8 et 
20945A5 τί τίνος --ὀ €) spec. locut. γίνομαι αἴτιος 
alci alcs rei 113A9 κακοῦ 17752B8 γραφαὶ αὐτοῖς 
εἰμὶ atr. 17752A8 ῥήματα τούτοις elg σκάνδαλον 
ἔχω (τὸ) αἴτιον εὔλογον 9577 A3 syn πρόφασις 16 
11627A2 τοῦ εἰρηκέναι 241032(11 2. sbst τό, 
τά — — causa 8) abs 8485B7 16111625A5 epith — 
δημιουργικόν — c. creatrix 17780B14 — ποιητι- 
κόν — c. efficiens 1511189A12 C11 b) add gen. 
indeterm. 1511192A11 τῶν γινομένων et 15111349 
C1 τούτων — c.effic. spec — γενέσεως 2116C11 
— ἐπιστολῶν 8497C6 — καθόδου 151113B1 -- 
συνόδων 241032C8 D^ --ὑψώσεως 151101 B1 

]l. pers. —auctor, subst. et attribut. 1. abs. 
gener 8485C11 scil haeresis — Arianae spec crea- 
tor 17756B1 2 776B2 06 777A8 241037C5 
χωρὶς αἰτίου -- ἀφ᾽ ἑαυτῶν 2. c. gen. 117B8 
ὁ τούτων — θεός syn δημιουργός | 6(synAD)277C88 — 
σπουδῆς (7u/)301C6 — σχίσματος 7469D1 — τοῦ 


elvai 3. locut. γίνομαι — τινί τινος 2104D3 
ἑαυτοῖς — φθορᾶς γεγόνασιν 5225C11 — ἀπο- 
δημίας ἡμῖν 6(7u/)292A7 σχίσματος --ὀ 12668A6 


-- τοῦ πτοεῖσθαι ἑαυτοῖς 17684C5 τούτων 19 
816A1 — αἱρέσεως 241037A9 --τούτων 351284 
C45 εἰμὶ — 2100B2 et 14 — ὕλης 6(synAD)277 B15 
γραμμάτων 15111340C5 τῶν πάντων syn ἀρχή 
151V481B4 -- τελειότητος 501C1 -- τοῦ εἶναι 
υἱόν τυγχάνω — 117D1 τῶν ἄλλων 6(ul)305 
A11 τούτων πάντων 7469D2 τοῖς γενητοῖς εἰς 
τὸ γενέσθαι l7(clerALAr)709B10 θεὸς τῶν πάντων 
αἰχμαλωσία ἡ -- captivitas 1. s. pr. 14757 D2 
γίνεται spec Babylonica 2164D2 11617C3 
2. met 2811114845 τῆς — τύραννος — diab. 


αἰχμαλωτεύω - in eaptivitatem abduco 1. 
s. pr. 3740,15 Danl,12sq 9. met 28111148A5 
τύραννον — diab. 

αἰχμαλωτίζω -- in captivitatem abdueo met 
1511372C9 ἐν παραπτώματι 20905B12 ᾿Ιούδαν 
prodit. 281Π141..8 λογισμοὶ -οντες 1149B2 
P op ἀναιχμαλώτιστος 7P θεότης ἡ μὴ --ομένη 

αἰών consp. mater. I. — aeternitas; in controv. 
christol. dictio πρὸ αἰῶνος (— ov) filio-A., Chr. 
1. ab orthod. tribuitur 2. ab haeret. a) ab 
Ar. verbis tribuitur b) re et doctrina denegatur 
c) sec Paul. Samos. solum praefinitione concedi- 
tur 3. in Chr. praeparata sunt div. consilia 
salutifera II. — tempus huius mundi 1. uni- 
versitas rerum dicitur αἰών 2. spec genus hum. 
vocatur a) ὁ — οὗτος, ὁ νῦν — b) saeculum 
messian. c) finis mundi III. — tempus fu- 
turum 1. indetermin. 2. spec tempus re- 
munerationis, gloriae a) gener ὁ μέλλων 
αἰών b) variae enunt. δι᾽ αἰῶνος, els olóva(s) 
αἰών, — ὥνος ὁ — aevum 1, s. pleno — aeter- 
nitas nullo termino circumscripta, dei solius pro- 
pria, dictio πρὸ αἰῶνος (— cv) in controv. christol. 
filioA-Chr. 1. ab orthod. tribuitur 15137B15 τὸ 
πρὸ παντὸς — ἄναρχον τοῦ υἱοῦ 15:ν524(611 Xp. 
ἐκ Π 251053C5 υἱὸς ὧν τοῦ IT. 2811116A14 
ὁ Tp. -- ὁμοούσιος àv A. τῷ TI. B3 Xp. ὁ mp. — 
6. spec add. (πρὸ αἰῶνος) γεννηθείς 351273B2 τ 
ἀιδίως θεμελιωθείς 1511308B8 11 C8 351285 

q* 


38 αἰών 


ἀκατάληπτος ' 40 


C5 προὐπάρχων 7448A12 ὑπάρχων 28111140 
A10 ὧν 1511309B5 2811128C3 3735,7 in do- 
xol.3208A12 argum. petitur ex Prov 8,23 κύριος 
πρὸ τοῦ — ἐθεμελίωσέ με 1511301B11 304A9 308 
ΑἹ 309A7 - πρὸ ToU τὴν γῆν γενέσθαι 9, ab 
haeret. a) Ar. verbis in ff. tribuitur πρὸ αἰώνων 
17(ff4:6.2n3.)736CA1 —(an11.)737B4 plenius πρὸ 
— γεννηθείς 17(ffSirm)692C1 - πρὸ πάσης ἀρχῆς 
xal πρὸ παντὸς χρόνου (ffAr2.—7.--9. - 10.)721B14 
4-724CA1 4725B13 -728B2 -729B6 «C12 «736 
A415 -(anó.)737A41 -741A7 4-745A411 «C14 add. 
πρὸ πάσης ἀρχῆς πρὸ — κτισθείς I7(clerAl Ar)709 
B4 add πρὸ χρόνων -12 add ἀχρόνως πρὸ — 
συνὼν TQ Π. 17(ffAró.)732B3 πρὸ πάντων — 
ὑπῆρχον 17(ffAr1.721A6 πρὸ -- ὧν 17({{4τὅ.} 
729C7 4732A2 b) re et doctrina denegatur 6 
(UrsVal)853C9 17(ffAr2.)724B8 εἶναι αἰῶνα πρὸ 
τοῦ γεννηθῆναι τὸν υἱόν- χρόνος, καιρός (ffAró.)728 
C10 ἦν — ὅτεοὐκῆν υἱός -- χρόνος - 13 et (ff Ar6.an.1 .) 
736C11 πρὸ τῶν — μήτε Xp. μήτε υἱὸν αὐτὸν 
εἶναι €) sec Paul. Samos. Chr. solum προορισ- 
μῷ est πρὸ αἰώνων op ὑπάρξει ἀρχὴν ἐσχηκώς 
2811128A15 28111136B14 8. spec in Chr. 
simul πρὸ αἰώνων sunt praeparata consilia div. 
salutifera 1511309A1 et C6 προετοιμασθεῖσα f 
ἑλτιίς, ἡ βουλή 

IL tempus huic mundo a deo praestitutum 1. 
universitas rerum dicitur ol αἰῶνες a deo facti sec 
Hbr1,2et11,8 7448A13 15140B13 1511I1309B6 
1611609C5 613B4 17(cderALAr)709A4 — (ffAró.) 
709A4 (ffAr5.729A14 et 23993C8 χρόνοι 35 
1284A9 epith ἄπειρος idem sec. Hbr11,8 l7(ff 
Sirm)692C4 ποιητὴς τῶν — 2811101A14 divi- 
nitus regitur, quare vocatur deus βασιλεὺς τῶν — 
11609B2— IT. 15137B2 — A^. gener. 7448A13 
15140B14 ὑπέστη χρόνος αἰών — saeculum 15 
137B4 πᾶν διάστημα ἐν τοῖς — μετρεῖται 23993C9 
ἡ ἐσχάτη ἡμέρα ἐν τοῖς -- εὑρίσκεται ἐ χρόνοι 
9. genus hum. dicitur alóv 8) gener ὁ — οὗτος, 
ὁ νῦν — 4220A15 161V649B4 17(ffAr4.—6.)725 
C124728CA4 -736B14 231012B11 3737,21 ho- 
mines rebus mundi implicati υἱοὶ ToU — Luc16,5 
10580C5 15132B13-. ἐκ τοῦ — - a temporibus 
longioribus et remotioribus 14756C8 709,32 19 
816C7 δ) saeculum messian. ἐπὶ συντελείᾳ τῶν 
— Hbr9,26 320188 7424A8 440B6 $8493A2 12 
657C41 15164C10 7209 1511292B9 15111388 
A2 C15 1611620B12 17(ffAr9.)745B1 18804 
B3 251068B9 261081C12 271088B11 2811128 
C4 351285C41 e) finis mundi £v (ἐπὶ) συντε- 
λείᾳ τοῦ — 1511309A11 — 17(ff/4r4.—6.)725C8 .. 728 
B12 —-736B10 

I1I. tempus futurum 1. indetermin. εἰς τὸν 
— - in perpetuum 6(UrsVal)353C14 haeresim 
κατεκρίναμεν | 241032C5 ῥῆμα τοῦ xupíou μένει 
1:40,8 2. spec tempus remunerationis, gloriae 
a) ὁ μέλλων — 4217A7 et 13 Tra Tp τοῦ u. — /59,6 20 
868A13 op ὁ τῶν ἀνθρ. βίος 2811109C2 b) var. 
elocut. δι᾽ αἰῶνος 15111445A11 διαμένωσι εἰς τὸν 
αἰῶνα 1511224C44 διαμένει εἰς τοὺς -- 1511168 
A15 JChr ἀναλλοίωτος Hbrl3,8 —15111397A2 
ἐλεύθερος 17(ffAr]. -3.—6.3721B1 —-725A1 «C11 
epith ἄπειρος —-728B15 -732B13 epith ἀτελεύ- 
τῆτος —-736B13 spec 20868B9(bis)) αἰῶνας αἰώ- 
vov βασιλεύσομεν 492,5 in doxol. εἰς τοὺς αἰῶ- 
νας 4220B7 6(synHier)352CA5 1519282 151V 
525A3 241048C3 311176B2 εἰς τοὺς — τῶν 
αἰώνων 2197A14/15 3208A13(bis) elg τοὺς σύμ- 
παντας — τῶν — 6(ful)308CA0(bis) -348A4/5 7 
&76C11/12 epith ἀτελεύτητος — 10593A141(bis) εἰς 
τοὺς σύμπαντας — τῶν — 12680B1(bi) 14 


792C3(bis) 161V648B13(bis) 676C2(bis) 17789C8 
(bi) | 20976B2(bi) 3746,22/23 | 47,8/9 49,20 
(bis) 60,10(bis) 

αἰώνιος 2 [3 --ἰα 3614410 12 3759,6] — aeter- 
nus I. s. str. sine init. et fine 1. deus a) TT. 4216 
B43 ἔστιν ἐν IT. τὸ — syn τὸ ἀίδιον, ἀθάνατον 8 
(DionAl)501D8 1611609C3 δ) A. υἱός 8(DionAL) 
504A1 15136C10 ToU υἱοῦ τὸ — « τὸ ἀίδιον 37 
B5 sec Ar ἦν ποτε, ὅτε οὐκ fjv ὁ — 105C43 θεὸς 
— 112A2 11 13 1611609C4 20957A1 Xp. ὁ 
— βασιλεύς - ἀληθής 2. div. perfectiones 8) in 
TT. 8(DionAD)504D1 — 504B12 —512C9 — φῶς 
b) in Λο-υϊῷ 8(DionALD)501 D3 — 504B13 — 512Ct10 
— ἀπαύγασμα τἄναρχος, ἀειγενής 

II, s. lat. 1. -- sine fine ἀνάπαυσις 3753,,3 25 
— βάσανος 3752,18 — βασιλεία caelorum 151112 
B3 — τωή 196B14 12673C2 1511309B7 Mt19,29 

C10 15111393C^ 397B5 161V668A12 17(/f 
4r1.721B3 20868A14 B2 23993B15 271089 
CA 331188A3 341232B415 3752,41 24 59,6 
— θρόνος Ps44,7 151109C1 — κρίσις 341232B13 
— λύτρωσις Hbr9,12 36(ep45.1441C12 — πῦρ Mi 
25,41 2196B8 1511293C41 3739,23 52,9 - 
σκηναί Lucl6,9 20972A5 — χαρά 14789D4 - 
μέγας — χρόνος 1511308B15 I7(clerALAr)709A4 
sbst τὰ — 164C2 op πρόσκαιρος 268A10 syn 
ἀθάνατος 2104D2 op τὰ τῆς φθορᾶς 181A10 et 
151128B9 op πρόσκαιρος 15111384B13 syn ἀίδιος 

2. tit. honoris 17685A12 βασιλεύς scil ὁ υἱός 

syn ἀίδιος (ffSirm)692B10 scil C'v: - σεβαστός 
3. — perpetuus 11597A8 μνήμη « μακάριος 

αἰωνίως — in aeternum βασιλεύω 15111409 
A12 Ap22,5 161V676B3 M125,46 — φάω 1511308 
C413 op πρὸς ὀλίγον -- κολάζω 161V665B4 -“ςἷ- 
συγκατεσθίω P. 161V661C2 — τιμωρέομαι 161V 
660C13 -- ὑπομένω 6408B2 op πρὸς ὀλίγον 

ἀκαθαρσία ἡ -- immunditia s. mor. 311169 
A11 λογισμοὶ — ías - μολυσμός / 

ἀκάθαρτος 3 — immundus 1, levitice 7424A2 
op καθαρός 2. moral. a) pers. δαίμων 20944 
A15 πνεῦμα (daem.) 161V669C10 3741,10 13 
sbst. ol — 311172A1 homines ὃ) res φήτημα 31 
1173C11 «- πονηρός στόμα 10544B2 sbst. τό — 
311169A5 -&xpnoTos op καθαρός 1172412 τ 
ἁμάρτημα B7 

ἀκαθήκων 2 -- (inconveniens), benefieil Im- 
memor 14753B7 περὶ ἀδελφόν 14 πρὸς ἀδελφούς 

ἄκαιρος 2 -- intempestivus 17749B15 φιλο- 
τιμία 

᾿Ακάκιος, ep. Ar. 6309C12 ἀπὸ Καισαρείας 
(epSard2.)324A12 (εῤδαταϑ.)338.7 ἀπὸ Καισα- 
ρείας τῆς Παλαιστίνης - 336A9 7421A12 B1 10 
553B2 14713A1 725A6 17681B6 ἀπὸ τῆς 
Συρίας 701B6 C7 9 D6 704B9 ΟἹ 757B11 


D2 760B13 761A2 

ἄκακος 2 - mali expers, moral 10560B8 
καρδία 

ἀκάματος 2 -- infatigabllis | 6(C/«)351B2 
εὐσέβεια 

ἄκαρπος 2 -- infruetuosus, met 120726 


φυγή op ὠφέλιμος 

ἀκατάγνωστος 2 -- non reprehendendus 7 
476B1 μένω 

ἀκαταδίκαστος 2 -- ἀδιηπδίίοη! non »b- 
noxius μορφή 23311117015 -- ἀναμάρτητος σῶμα 
2811105A4 - Ἠ ἀναμάρτητος 

ἀκατάληπτος ? -- qui (senslbus) percipi 


4t ἀκατάληπτος 


nequit 169A14 εἰ 7453D4 deus eiusque οὐσία Ὁ 
ἀόρατος 7456B8 et 17753C10 div. οὐσία - ἁπλοῦς, 
μακάριος met 3759,11 πλοῦτος 

ἀκαταλήπτως — incomprehensibili modo yev- 
νάω P 17(/[4r5.)729B4 syn ἀνεφίκτως —23996A8 
syn ἀρρήτως, ἀφράστως, ἀιδίως 


ἀκατάλλακτος 2 -- implacabilis πρός τινα 
ἔρις 125610 μάχη 2188B9 
ἀκατάλληλος 2 -- partes non respondentes 


habens, contrarius 136A16 ἑκάτερον -- καθ᾽ ἑαυτό 

ἀκατάλυτος 2 -- indissolubilis, (met) ἁμαρ- 
τία 28111149B4 — βασιλεία (Christi) 17(9ς{4τ4.}725 
C10 

ἀκαταμάχητος 2 -- inexpugnabilis (met) 6 
344C414 £v τῇ πίστει- 

ἀκατάπαυστος 2. — infinitus, continuus βασι- 
λεία (Christi) 17(ffAr5.)728B14 (ffAr6.)736B12 
ὕμνος 3737,24 — 

ἀκαταστασία ἡ - instabilitas,. perturbatio 
6(7u/)304C10--305A6 4 C9 met op εἰρήνη 6( ful) 
305A2(bis)) υἱοί, 9. — ίας 1CI4,98 20896B14 
ἤθους 
πΡΉπτοτος 2 — instabilis met 7421C1 Jac 
? 

ἀκατονόμαστος 2 — ineffabilis term. theol. 
7465C4 ὑπόστασις syn ἄρρητος, ἄφθεγκτος 

ἄκαυστος 2 pass. — qui ignibus non consu- 
mitur spec. amiantus Indicus 2114 ΠῚ 176B15 
ἔνδυμα [dub. 145A7 τὸ — τοῦ πυρός.] 

ἀχκενόδοξος 2 -- vanae gloriae non cupidus 
20889A4 τὸ — una ex virtutibus ascet 

ἀκέραιος 2 — nulla admixtione corruptus 1, 
res met — integer ἀξίωμα 151H(Aster)h49B12 
ἀριθμός 17(Aster)744A9 - τέλειος 2. pers. 
s. mor. — sincerus, simplex sbst οἱ — (vel — óre- 
pot) — fideles indocti 132B11 61A12 2193C1 
6248A8 356C^ 10580B15 14697B9 769A12 
772C6 15125 D2 40C4 77C9 1511185A3 220A8 15 
111356A11 448B4 161605B3 17716D4 749C1 
776A2 20881B3 884A4 251052C1 261073C12 

1084A2 28114164A5 291165C1i0 311169A8 
τῇ γνώμῃ 351289D1 36(6539.1436B5 41440A5 


ἀκεραίως -— incorrupte, integre met δικάφω 
6(eppAeg)388B6 —389D5 φυλάττω 331188A12 


ἀκηδία ἡ — incuria, torpor met 20896B12 

ἀκηδιάω — torpori vel socordiae me dedo, met 
20869A7 $872A2 op ἔχομαι ἀσκήσεως 965A10 

Lo pig Ὑ — (utus a perieulo, impers. — 


ἐστιν c. inf. 7(Orig)h65C10 οὐκ. ἀποστερεῖσθαι τ 
"θέμις 151120D1 
ἀκινδύνως -- sine periculo, tuto 141D7 -- 


ἔχοι προτιμῶν — impune praefert 161577C4^ syn 
μετὰ συγγνώμης 

ἀκίνητος 2 — immobilis 1. animans, quod se 
movere nequit, sbst. τὰ — 132B7 --τὰ ἄλογα 41 
A12 μος eg 49A18 op λογικά syn ἄψυχα 
2. praedic. ἕστηκα 172D7 γῆ μένω 172C2 γῆ 
εἑδρασθείς op (φύσει) κινούμενος 88B1 met 20 
900C7 — μένων φρονήματι | epith λίθος 15157C9 
σοφία div. 185A8 

ἀκινήτως — sine motu κεῖμαι 132B14 τὰ σύμ- 
βολα τῶν αἰσθήσεων in idolis s 

ἀκλεῶς — sine laude ἀποθνήσκω 12665C9 

ἀκλινής 2 — immebiüis, constans met sbst 
T6.— 172789D3 γνώμης τέδραϊῖος 


. 154A11 


ἀμόλονθος , 5 


ἀκμάζω -- floreo, vigeo met ad fastigium 
evehor 2105A11 φθορά 189C3 cultus gentilis ὁ 
ἰσχύω | 14737A11 φόβος 


ἀκμὴν adv — adhuc, etiam nunc 2144 18 152 
A12 1511180B4 .20953B8 


ἀκμητί adv — sine negotio, facile 11620C1 
διανῦσαι 


ἀκοὴ ἡ 1. -- auditlo, actus audiendi 10573B10 
op ἔργα 14792A11 161569C43 -- πίστεως Gai 
8,2. op ἀνθρωπίνη σοφία 2, — sensus audiendi, 
auris a) gener. 19D3 12B4 τὴν — els παρακοὴν 
παρήγαγε 57A3(bis) op ὀφθαλμός, χείρ 64C43 
15 26B15 $85C5 ἡ — ἀκούει 2128B45 τὴν — 
ἤνοιγε 141B10 pl 6(syn47)269B43 (epSard3.)325 
A6 (UrsVal)353B10 .7420B13 epith ἀσεβής 458 
B5 epith ὁλόκληρος 9528D2 10549C5 568B3 
14760C7 D410 15113B6 φθαρῆναι τῇ — 25A5 
84B15 1511220A8 15111584A15 | 161572A2 [16 
IV660B3 672A12 17(syn4r)696CA1 - διάνοια 
b) spec. imperatoris audientia 6(s;$47)253A1 et 
256A9 epith βασιλικός — 11604A10 epith εὐμενής 
609B8 620C2 14(cont2.93B5 17(syn4r)700A6 
epith προσηνής - βλέμμα 8. — fama (auribus 
accepta) 5225B14 τοιαύτη 11629A8 γέγονε B9 
et 632C3 κατέλαβεν — περί τινος 650C7 — 14744 
B5 17681A1 ἔφθασε παρ᾽ ὑμᾶς — περὶ συνόδου 
18796B9 21977D2 


ἀκοινώνητος 2 1. — res cum aliis non com- 
municanda 136C14 προσηγορία SapI4,21 2. 
s. eccles. pers. — communione eccles, exelusus 
10584A1 6 13689A14: — τῆς ἐκκλ. syn. ἀλλό- 
Tpios 

ἀκολουθέω 1. s. pr..— comitor (ducem) c. 
dat. 12676C9 ἀγγέλῳ 412,9 14788B3 στρατιώ- 
ταῖς abs. (s$5n4/])272A11 14717A7 1511240B11 
ad tribunal dei 20909B15 961A11 9. spec 
— ordine vel tempore sequor 161552A11 8. 
met a) — appeto maiora 9528B8 abs. 23993 
B14 τῷ ἀγαθῷ 36(£528.1433C3 κατὰ σκοπὸν — 
εἰς βραβεῖον 8) alqm magistrum sequor c. dat. 
6(Ci»«:369C15 Toig ἀνθρ. 9532C10 τῷ 'HAla 
15116C9 Μαρκίωνι 17B10 αἱρετικοῖς 1511285B15 
Chr. 17(f/Ar1.720C14 πρεσβυτέρω syn ἀκό- 
Aou8os γίνομαι (ffAr2.)724B17 τοῖς παραδεδο- 
μένοις -- πιστεύω 20840A7 Antonio 841B11 dis- 
cipuli τῷ σωτῆρι 2811096D6 διδάγμασιν apost. 

abs. 15117A3 17(ffAr1.)721A1 ὁ) logice res rem 
consequitur, etiam impers. — eic. inf. 144D3 1511] 


325B3 151V469A14 473A12 Β15 488B4 500 
B13 508A9 509B9 | 161564B5 588B1 28li 
1133B8 


ἀκολουθία ἡ — consequentia 1. ordo rerum 
adv. ἀκολουθίᾳ φύσεως 297B15 271088C4 1089 
A11 xarà. ἀκολουθίαν 297A7 132B2 149C13 
epith εὔλογος G(cler Mar)385B10. 2, contextus 
verborum 15136A10 ῥημάτων .151M464B7 172 
Ai0 233B16 8. consequentia rationum 151 
15111457C5 | 

ἀκόλουθος 2. — is, quí sequitur met 1, pers 
— assecla 17(f/4r1.)720C43 — ᾿Αρείου γεγόναμεν 
syn ἀκολουθέω 9. res, c. gen. vel dat. — sub- 


.sequens, congruens θάνατος 6( ul) — τῆς ἁμαρτίας 


λόγος 15111341A8 — τῇ διδασκαλίᾳ -- ouvnpTn- 
μένος n. sbst τό, τὰ -- 2113C13 τα τούτοις — 
θ(7ε)2928Β12 εἰ (Ci«))348B6 — 17712A3 τὰ *- σώ- 
ματι 20957412 τὰ — τοῖς συνοῦσιν συνωμίλει 

8. impers. (ἐστίν) (a. c.) i. 137D2 65B12 C2 

77A14 2104B13 129C2 173B15 — 4216D4 6( ul) 
285B11 --292C4 --293A9 («eppAeg.) 389A9 (Cinw:) 


48 ἀκόλουθος 
405CA4 74560Π12 15144B2 52A1 C7 121A7 
141C3 145A12 1511285A2 312A1 151V496 


A12 161580B13 1611621B14 17681A6 768B12 
7727CA1 241037A10 271089A12 14 


ἀκολούθως — congruenter, met 1, abs. 141 
C2 92B13 2109A4 176C10 4217B14 6252 
A9 (7uD289A9 -296B15 ^408A15 - δικαίως 7 
473D41 11624C13 14785C12 15136B1 84B7 
125C42 1511233B15 265C4 288A7 292A. 
15111328B11 329C5 et 392B13 -- πρεπόντως 396 
B5 464C11 151V484C2 2497A6 161552B2 16 
10]1632A3 161V641C12 660B10 X - dat 
14(Ci«:)720C8 τῇ κελεύσει --721A13 προαιρέσει 
15111324A3 κακονοίᾳ 17(ffAr2.)721B8 παραδόσει 

(ebp.Aeg)792C1 προγόνοις 28111160C12 ἑαυτοῖς 


ἄκοπος 2 -- indefessus 2811093A1 τρόπος 


ἀκόρεστος 2 -- insatiabilis, mct 2105B7 περί 
τι 6(synAD)252D6 φιλονεικία 


ἀκοσμία ἡ -- perturbatio (ordinis) 173C2 op 
κόσμος syn ἀταξία, ἀμετρία 76A9 C6 80A4 
syn ἀταξία 


ἀκούσιος 2 — invitus 35(/rgm2.)1 292D8 πάθος 
op ἑκούσιος 


ἀκουστικός 3 — ad audiendum instructus 1 
64C15 ἀκοὴ xarà φύσιν — 

ἀκουστός 3 M auditus 251056A3--Aekrós, op 
ἀλλότριος διδασκαλίας 


ἀκούω consp.mater. 1. abs. — sensu audiendi 
praeditus sum eoque expedito utor — II. s. obv. 
transitiv. — auribus percipio (casu); add παρά 
τινος 1. genez. alqd δ), acc. (obiecti)e contextu 
suppl. b) c.gen. c) c.acc. 2. spec. — audio 
(lego) locum sacrum vel sententiam alcs. a) seq. 
verba script. b) sententia aliena or. dir. vel aliter 
add. 3. P — famarei divulgatur 4.spec. — audio 
alqm loquentem a) c. gen. (add. partic. prac- 
dic.) b) παρά τινος c)P - nomen alcs circum- 
fertur inter homines. III. — cognosco vel com- 
perio audiendo, discendo, cogitando, add. παρά 
τίνος 1. abs. 2.de re a) περὶ c. gen. b) c. 
ace: (0)! 16) 8, στο αὐ) imterr. υ δ᾽ δτι 0C S (Ὁ 
pers. a) περί τινος b) τινά, add. nom. vel 
partic. praedic. c) a. c.i. d) interrog. €) 
ὅτι, ὧς ΙΝ. — attente vel consulto audio, 
aurem praebeo 71. abs. ὁ ἀκούων vel plur., 
al 2. alqd a) c. gen. b) c. acc. 3. alqm 
a) c. gen. b) P - admittor ad aures alcs 

. (c. inf. vel or. dir.) — mandatum accipio 


ἀκούω -— audio 1. abs -— sensu auditus 
instructus sum eoque expedito utor sec Mt11,ó 
κωφοὶ ἀκούουσι 2161014 D5 165A9 a1.129A10 
(bis) homines ἀκούοντες τοῖς μὴ ἀκούουσι i. e. idolis 
προσεύχονται 61C411 óTov μόνον ἐστὶ τὸ — εἰν 
64C13 ἀκοὴ εἰς τὸ -- D1 ἀποκλείει τοῦ -- 85C5 
παρόντος πράγματος ἀκοὴ -- 

IL. s. obv. transitiv. — auribus percipio (casu), 
add saepe παρά τινος 1, gener. alqd. sive dictum 
sive scriptum 8) obiect. e contextu facile suppl., 
praes. partic. ἀκούων, ἀκούσας abs. ponitur — re 
audita 5224A11 scil. quae gesta erant -ὁράω 
6(7u1)285C10 φρίξειεν ἄν τις — ov ἘΠ 8 ὑμᾶς — 
σαντας 357C45 (ebpAeg)393A13 ἡ εὐσέβεια αὖ- 
τοῦ — caca 401C4 scil defensionem | 8500A10 -- 
σας ἔγραψε 509A3 παρὰ τῶν — ὀντων verba 
Dion. Al. 9524A7 — οντες recusationem Dracon- 
tii σκανδαλίφονται 10581C3 — σας ἐθαύμαζεν 592 
A12 -- κωλύσει 11620B8 et 650A2 -- θαυμάσεις 12 
64548 ol κατ᾽ αὐτῶν — ovre; 673C45 κἂν — οντες 


ἀκούω , 44 


ἠρεμείτωσαν 14705B13 708C9 — cas τις ἄπι- 
στα νομίσειε 760C10.— 765B13 dux — oos ἠναγκά- 
c0n φοβηθείς 785Β12 παρὰ τούτων — σας 
λέγεις 15160Β11 μόνον -- σας scil. divina πιστεύει 
73Β15 παρ᾽ Ἑλλήνων ἤκουσαν scil vocem ἀγένη- 
τος 1511153A41 Dav. — ὧν scil τὸν υἱὸν dici 
δοῦλον 212C$8 εἶπεν, οὐχ lva ὑπουργός τις ἀκούσῃ 
2184.4(δ15) ἤκουσε καὶ ἀπεκρίνατο ὁ -- ὧν (9 
οἱ μαθηταὶ -- cav scil vocem Patris 301C12 315 
111453C2 ἔδει αὐτοὺς — ovras οὐ λογίζεσθαι 161 
536A11 παρὰ τίνων — σαντες scil talia 1611624 
A10 -- μανθάνω 161V6327B2 — cas scil veritatem 
πεισθῇ syn μανθάνω 18 — σαντες μὴ νοήσωσιν 
D8 κἂν — οντες scil commenta ipsorum op λέ- 
yovtes 644 C2 ὡς ἤκουσαν, ἐπίστευσαν 17681A8 
παρ᾽ ἑτέρων — οντες, quae gesta sunt 736A9 scil 
ἄλλα 749C7ó —cv 19820C1 — σας querelas 20 
837B2 — σαντες, quae ad vitam Anti. pertinent 
940A1 παρὰ τῶν συνόντων — scil alqd. utile 944 
A11 — cas verba mulieris 968A11 ol — οντες 
969A14 — σαντες monita Antonii 2973C7 25 
1056A7 μόνον ὁ — ov 1069B5 351284D412 ἅμα 
τῷ — σαι πιστεύοντα 3744,41 51,11 τοῦ 9. — 
ovros ἐσυνόντος b) c. gen. 177A1 πόρρωθεν 
λύρας 6400A11 et 7476B9 et 8508A13 ct 516A6 
(bis) πούτων 13688B12 φωνῆς 14728D11 οὐ 
φέροντες — λόγων 15124C3 τῶν τοιούτων καὶ 
τοῦ μέλους 2546 τοιούτων τὁράω 1511216C/^ 
τῶν γραφῶν 15111352A8 φωνῆς θεοῦ Ex3,5 465C13 
φωνῆς 151V492D4 ῥημάτων 15184C1 161577 
B5 2CI2,4 161V637C9 τούτων 20917B1 θορύ- 
Pov 261076C7 φωνῆς c) c. acc. 161C13 ἃ δεῖ 
— -«ópác 2149A2 τὸ ὄνομα καὶ μόνον 6(synAIL) 
265A4^ et 309B8 ταῦτα 405A15 τοῦτο 7457B14 
λέξιν |. 8509C11 ταῦτα 9525B12 &— ῥήματα 11 
600B15 fikouev, ἅπερ ἠξιοῦμεν 12660C6 ταῦτα — 
op βλέπω 668B7 αἵρεσιν — optionem | 13688B5 
et 14712B8 et 724D8 ct 732C12 et 744A14 et 748 
D7 et 749B3 ταῦτα - βλέπω 757C6 ἅπερ ἤθελεν, 
ἤκουσε παρ᾽ αὐτῶν |. 761A2 τι τοιοῦτον 781C5 Ὁ 
βλέπω et 785C2 ταῦτα 15116A3 et 28B8 ταῦτα 
28B10 πόθεν ἢ παρὰ τίνος τοιαῦτα 14 πρῶτον 
νῦν τοιαῦτα 37Β11 ῥῆμα παρὰ θεοῦ — 69C13 τὰ 
αὐτὰ περὶ τῆς σοφίας 120C43 τοῦτο 121B^ 
οὐδὲν ἕτερον fj dir. or. 140D41 ἴσον -- σαι, γεγεν- 
νῆσθαι καὶ ἔστιν 141A3 ταῦτα 1458Β1 τὸ λεγό- 
μενον 151M453C2 -- γέννημα, Λόγον ... 4 φωνὰς 
καὶ λέξεις 169A12 τὰ αὐτά «μανθάνω 181C2 
ταῦτα 213B2 λόγους 220A10 υἱόν scil nomen 
B1 —, ἃ λέγουσιν 245B41 et 13 παρὰ τοῦ Παύλου 
τὸ ἔκτισε᾽ 248B4 ἐν ταῖς πταροιμίαις τὸ ,Exrice" 273 
C8 τὸ ,ἐγέννησεν᾽ 292A11 τὸ αὐτὸ παρ᾽ ἑτέρου 
C4 λόγον ἐγγύθεν 15111324A12 ταῦτα 329B11 
εἰ 333A1 τὰ λεγόμενα βλέπω 336A4 φωνάς 
337A14P et 376CA2 ταῦτα 4408Β7 τὸ «ἔκλαυσε 
καὶ τὰ τοιαῦτα | 453D41/456A1 —, ἅπερ εἰρήκασιν 
αὐτοί 456B3 τοιαῦτα 151V492A9 ἕν 1. e. vocem 
161536B10 et 537A6 ἁπλῶς -- πνεῦμα | 572AA(bis) 
1611621B12 et 13 — ,Errelvace', τὸ (ἔκτισεν᾽ ΤΟΙ͂Ν 
644 C5 οὐκ — ,εἰς ὄνομα Trérrrrov' 668B4 Πνεῦμα 
17753C42 τὸ ,TIv' καὶ τὸ ,9.' 768A4 — Λόγον 12 
παραδείγματα καὶ λέξεις 14 τὸ ὁμοούσιον [19 
(petAr3.)821B1 λόγον 20837B5 (τούτοις) & -- περὶ 
αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀπ εἰλάντων 7 ὀλίγα παρ᾽ 
αὐτῶν 860Α10 πλέον 852A3 et 860B1 ταῦτα 
868A1 παρ᾽ αὐτοῦ λόγον 897Β10 παρ᾽ ἡμῶν 
φωνάς 904B7 ὄνομα 936B12 ῥήματα 2C12,4 964 
ΑἹ ταῦτα παρ᾽ αὐτοῦ 969C6 ὧν ... παραινέσεων 
— τούτων, ἃς -- Tap' ἐμοῦ 251052C6 τοιαῦτα 281 
1096A10 πάθος καὶ ἀνάστασιν 1109B13 σῶμα 
θεοῦ 28111132C? ῥήματα 291168A2 καινόν τι 


45 ἀκούω 40 


«λέγω 2. spec. — audio vel lego locum sa- 
crum vel sententiam alcs — a) ἀκούει... (τό) seq. 
verba scrae, 7433A3 44^0C9 8517D4 ὅτι /o14,9 
10560A2 1266^4A6 14697CA4 740A12 et 13 
15121B4 οὐδὲν ἕτερον fj M122,29. 1511169C4 245 
B14 248A^ 'Io&vvou — 701.11 6 284C8 293 
C9 312A410 τῆς σοφίας — Prov8,22 317C5 320 
A2 151II341B12 360A14 — τοῦ σωτῆρος 7o17,22 
373A11 44^0A8 B5 151V517B3 τό 701,14 
521B13 — πολλαχῶς τό 7010,30 1611613C6 8 
16111628A12 .636D5 — τὸ.... εἰρημένον Mt12,32 
161V644B10 13 À17705A12 τὸ γεγραμμένον 
Prov30,11 (ffAr6.an12.)737B6 τό 7o1,14 7580 5 761 
B9 παρὰ τοῦ ἤν. P549,16 781B6 20844C5 251052 
B7 28114137C3 351277A13 παρὰ τῶν ὁμολο- 
γούντων. Mt26,41 36(ep40.1 440B2 -—(ep41.)B11 
c (ep43.1441B9 μετ᾽ αὐτῶν — — b) sententia aliena 
oratione directa vel aliter add. 14708C^ παρ᾽ 
αὐτοῦ i. e. a iudice) dir. or. 729A2 παρὰ 
δικαστῶν dir. or. 15164C6 — .., ὅτι ὁ IT... 
ἐποίησεν 72B415 — ὅτι dir. or. 121B7 — dir. 
or. 1511192A7 — παρὰ τοῦ 0. ,yevoU' καὶ «-ποιή- 


θητι᾿ 204C413 —, ὅτι ἕκαστον ἕν ἐστι... 228B413 — 
συνυπάρχειν τὸν υἱόν 15111388B9 — or. dir. 460 
CA(bis) dir. or.- 161568C5 — or. dir. 161V640 


B4 -- ποῦ γέγραπται 261081C7 — or. dir. 
8. P — fama rei inter homines divulgatur, praes. 
πότε vcl οὐδέποτε ... τοιοῦτόν τι ἠκούσθη vel sim. 
5224C2 2256Ί ἄρτι πρῶτον -- τὸ τοιοῦτον 11 
640 0)1 οὐδὲ ἐν τοῖς διωγμοῖς -- τοιοῦτον πραχθέν 
14716C9 756C8 777B1 πότε — τοσαύτη παρα- 
voula 17685A2 ὃ μήτε — πτώποτε παρὰ χριστια- 
vol; 4. spec — audio alqm loquentem (sive 
verbis sive scriptis) 8) c. gen. 2141B8 αὐτοῦ 
(Chr.) περὶ ἀναστάσεως | 14769C6 τῶν πατέρων 
15184B13 τίς τούτων καὶ μόνον --ὧν 151I248A4 
'Io&vvou seq. 70.01.1 312A10 τῆς σοφίας seq. 
Prov$,22 15111352B413 εἰ 14 ὁ ToU ^. — ov τοῦ IT. 
— εἰ 360A1^ σωτῆρος seq 017,22 38^A10 περὶ 
θεότητος — αὐτοῦ 396A12 — Πέτρου | 20965A41 
αὐτοῦ (Ant.) - βλέπω |. 261076B7 θάλασσα — τοῦ 
σαρκωθέντος A. — add. gen. partic. praedic. γρά- 
φοντος Παύλου 23985A4 seq 20 δ,9 διαλεγομένων 
φρονίμων 17789B10 ἐπερωτῶντος αὐτοῦ (Chr) 15 
1H401C13 εὐλογοῦντος ᾿Ιακώβ 161565A4 θο- 
ρυβούντων ὄχλων 20861C2 λέγοντος ... (seq. 
.plerumque verba ipsa) 7428B13 .-- Ἡσαΐου 132 
B13 — τῶν περὶ Εὐσέβιον /8481C2 τούτου 488 
C43 Πέτρου 504B2 αὐτοῦ 95284Α13 τοῦ ἀποστό- 
Aou 13685B12 ἐκείνου 1511244A14 κυρίου seq, 
ὅτι 312A13 ToU υἱοῦ 15111368A6 τοῦ TT., seq. 
ὅτι 161564B9 (8 11 τῆς γραφῆς λεγούσης 17 
(ffAr6.an18.)740A2. τοῦ Παύλου 2θϑ841( et 84^ 
A9 τοῦ κυρίου 960A2 φωνῆς λεγούσης 231012 
C6 αὐτοῦ -- Is. 2811145B15 τοῦ Πέτρον 35 
1265A10 scil. psalmistae προστάττοντος 3750,27 
TOU Πν. φήσαντος 8509B3 μου ψάλλοντος 20 
864Β1 αὐτοῦ — b) παρά τινος 7565B4^ περὶ τοῦ 
συνεῖναι -- παρὰ τοῦ ᾿ωὡριγένους 8481B10 παρὰ 
τούτου λέγοντος 12652B11 παρ᾽ αὐτῶν €)P - 
nominor, nomen meum circumfertur inter ho- 
mines 2157A13 Dav. οὐδὲ τοῖς ἐκ γειτόνων — σθη 

12673A15 οἱ μηδὲ ... κατ᾽ ἀξίαν — ovre; 20973 
C2 Ant. εἰς. Ρώμην... — o9n 36(ep45.) ἡμᾶς — 
οἰκείους 3738,24 παρὰ θεῷ — σοφός 44,21 οὐκ — 
νεωτέρα 

Ill. -- cognosco vel comperio audiendo, dis- 
cendo, cogitando, add. saepe παρά τινος 1. abs. 
20869C5 οὕτως ἐν ᾿Ιεφεχιήλ — spec ὡς ἀκούω 20 
949411. 36(e539.)1436B22 29. de alqa re 
a) πέρι τ΄ gen. 2156B1 qr. τῆς προφητείας 6365 


δοντες κατάρχουσι ... 


A12 T. ποτηρίου (6 ποιῶν -- 8480A4 ἡδέως π΄. 
τῶν τοιούτων syn φιλοπευστέω : 10585C5 π΄. 
τῆς ὑμῶν στερρότητος 11605C11 π. τῆς ὠμό- 
τῆτος 15611317.4.ς5 T. τῆς σοφίας 20872C3 rr. 
ἀρετῆς 21977C43 π. τῆς κοιμήσεως | 231021C4 
T. πάθους δ) c. acc. τι, add. etiam nom. 
praedic. 1447 τὰ περὶ ταύτης (γνώσεως) 11 scil 
πίστιν Trap! ἑτέρων (λογίων) syn εὑρίσκω ἀπό 5 
225A11 τὰ πλείονα παρὰ τῶν γραμματοφόρων 
6(5sy1.4/])265B6 φόνον -- ἐπὶ ζῶντι (7ul)304B6 τὸ 
αὐτὰ παρ᾽ ἑτέρων 11 et 13 scil κατηγορίας (παρ᾽ 
ἑτέρων) 405A17 διαβολήν 743281 8 scil ἔννοιαν 
448A2 παρὰ τίνος scil ῥημάτια C10 τὴν πρόφασιν 
τῶν λέξεων ἀθᾷ( 12 P rice! ἐνταῦθα ἀκου- 
στέον -- subaudiendum ἀντὶ τοῦ ἐπέστησε 141. 
637A15 ταῦτα 12676(612 —, ἃ πεποίηκεν Hero- 
des 15176B12 ἐκ τοῦ τοιαῦτα ἀκοῦσαι 124C9 
παρὰ τοῦ σωτῆρος τὰ περὶ τοῦ τέλους 15112924.8 
μὴ παρὰ τῶν πατέρων τι τοιοῦτον 245Β8 τὸ 
rice μὴ -- κτίσμα 2811100B1 ἄκτιστον -- τὸ 
σῶμα 6) a. c. i. 7469A4 διαφόρους σημασίας 
ἔχειν τὸ ὄνομα 14705C4 ἔσεσθαι κρίσιν 15176 
A41 πολλὰ καὶ οὐδὲν εἶναι 161573B5 -- ἄτοπον 
scil εἶναι 161V672A9 τὰ σημεῖα εἶναι acc. c. 
partic. 216.4[{[{Ἅᾳ1 οὐκ ἄλλοτε ταῦτα γενόμενα 1511 
240A4 τὴν θεότητα μαρτυρουμένην ἀπὸ τῶν γρα 
φῶν 20941B11 ἀναθεματιφομένην τὴν αἵρεσιν 

d) interrog. 11640A5 ἡλίκον ἐστὶ τοῦτο 1473; 
B6 πῶς... ἐπορθήθησαν 781B3 οἷά (ἐστι) τὰ 
ἐπιχειρήματα 15173C1 πόσα σημαινόμενα ἔχει 
ἡ λέξις 20968A2 οἷον τέλος αὐτῷ γέγονεν - μνη- 
μονεάω 46) ὅτι 1511179Β15 ὅτι ὀρθὴν ἔχει διά- 
voiav τὰ ῥήματα 15111368A6 ὅτι τὸ ,ἐν ἡμῖν᾽ 
ἔχει τὴν σημασίαν τοῦ Παύλου λέγοντος ὡς 
151132A4 ὡς φιλεῖ ... γίνεσθαι 8. de pers. 
8) περί τινος 6(syn4/)280D4 π΄. ἡμῶν scil de ad- 
ventu nostro 9532A9 «v. Movtrou syn μανθάνω ( 
14737B13 eunuchi οὐ φέρουσιν —etv ὅλως περὶ 
υἱοῦ 15184B10 παρ᾽ αὐτῶν π. τοῦ A. 15111336 
A5 -- Dav. π. τοῦ ᾿Αδωνίου ... 4256 11 rr. τῶν 
ἀγγέλων οὕτως --ὀ 453C3 T. υἱοῦ θεοῦ 456C1 
T. τοῦ A. 1615874.12 οὐκ ἀγνοοῦσι, π΄. τίνος -- 
552A5 π. κτιφομένου Πν. 58) τινά add. saepe 
riom. vel partic. praedic. 125A8 Δία ἁρτάφοντα 
28A1 deos φθαρτούς O(synAl) 257C1 συνόν. 
τα Ath. 4265B5 νεκρὸν — ἄνθρωπον, ὃς ἐν τοῖς 
τῶσιν ἦν (7ω)289..5 ἐπιστάντας TOUS πρεσ- 
βυτέρους 7440C7 αὐτὸν (fil) κύριον ... 8(Di- 
onAL)509C2P κυρίως ὁ γεννήσας πατὴρ -οἵτο -- 
intellegatur 12644A1 eppos Αγ. θρυλλοῦντας 15 
1453B3 et 18 δοῦλον τὸν Σολομῶνα 15111360 
A11 τοὺς ἀνθρ. χρηματίζοντας (υἱού) ^ 449A9 
αὐτὸν -- ὄντα ἐν τῷ TIT. 151V517B5 Λόγον -- τὸν 
συναφθέντα σαρκί 521A3 εἴ γε Chrum —, Ὁ δι- 
δάσκομαι 161532C5 τὸ Πν. κτίσμα κἂν -- σαι 17 
(ffAr6.an13.)737B11 τὸν υἱὸν ἐσταυρωμένον -(an 
18.)CA3 κύριον τὸν TIT. 20844Β11 εἴ πού τινα 
σπουδαῖον 6) a. c. i. 2193C3 εἶναι βασιλέα 7 
456Β5 ἐκ τῆς οὐσίας (τοῦ TT.) εἶναι τὸν υἱόν 9528 
D2 αὐτοὺς περιβομβεῖν 151760Β10 -- παρ᾽ ἡμῶν 
τὸν ἀγένητον εἶναι τὸν TT. 151V517A7 αὐτὸν 
σάρκα γεγενῆσθαι 1611609A6 σοφίαν εἶναι τὸν 
υἱόν 351280C14 ὃν (7o) κατανοεῖν ἀκούομεν 
spec. (codem fere sensu) gen. partic. abs. c. ὡς 15 
11229A6 παρὰ τίνος — ὡς ὄντος ἄλλου A. . ἃ) in- 
terrog. indir. 1162001 παρ᾽ αὐτῶν —, τίς ἐπιδέ- 
δωκε 14741A6 ola... ἔδρασαν, -- 161541B9 πῶς 
τὸ Πν οὐχ ἁπλῶς ὀνομάφεσθαι 96) ὅτι 2133D2 
137D4 6305A10 ὅτι τινές εἰσιν αἴτιοι (e55.422)388 
D4 — 392B1 ὅτι ἀπαιτοῦσι 14737C45 ὅτι σπά- 
769B6 τῶν πατέρῶΩν, ὅτι 


47 ἀκούω 


ἄκτιστος 44 


Ἕλληνες ἔκρυπτον 151608Β3 ὅτι υἱὸν ἔχει ὁ θ., 5 
ὅτι κτίγει 76Α15 ὅτι ὁ υἱὸς ... ἀγένητος ἂν λεχ- 
θείη 137B45 1511220A11 ὅτι υἱὸν ἔχει 233A1 
et 4 ὅτι εἷς ἐστι ὁ Π., ὁ ΔΛ. 244A14 ὅτι λέγει ..., 
ἔστιν ἀκοῦσαι 2848Β11 ὅτι ἐποίησε ... 1511I404B6 
ὅτι οὐκ ἔστιν ... ἄγνοια 48806 440A11 15IV 
480C2 ὅτι δύο ἐστὶν ὁ TT. καὶ ὁ υἱός, ἀκούων τις 16 
1592B3 17768.4.5 ὅτι νἱός ἐστι 2092982 ὅτι τετε- 
λεύτηκεν 241029B415 ὅτι ἐπιχειροῦσι 351273B410 
παρὰ τοῦ Δαβίδ —, ὅτι οὐκ ἔστι κτίσμα 12884.8 
ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ υἱὸς ἐχρημάτισε ὡς 10548C1 -, 
ὡς ἄρα τινὲς ... ἔγραψαν 

IV. — attente vel consulto audio, aurem prae- 
beo alci, audio alqm inquirendo 1. abs. ὁ ἀκούων 
— auditor studiosus vel indoctus 133A2 et 12 εἰς 
ἡδονήν, πρὸς ἀπάτην τῶν — 36B13 6(epSard3.) 
332B8 . ϑ8( ιοπΑ [δΊ86σ10 ὁ νοῦς ταῖς τῶν -- 
ψυχαῖς διὰ τοῦ λόγον ἐνυδρίεται 11597C5 μὴ 
οἱ — κρεμωμένην ἔχωσι τὴν διάνοιαν 14696A9 
πρὸς φόβον τῶν — 15160B2 παρὰ τῶν -- ἐντρέ- 
πεσθαι 15111413A4 428A3 161V669C4 διδά- 
ξῃ τοὺς — 20889B2 893A1 al. 8(DionAL)512 
A14 ἀφιλονείκως — ἔπρεπεν 11597B4. οὐχ ὡς 
ἠθέλησαν, ἤκουσας accusatores | 612C6 ὅμως 
ἄκουσον τῇ σαντοῦ ἐπιεικείᾳ 621Α5 et 11 ὁ 
ἀκούσας scil. delatorem | 14732D7 Civ: οὐκ -- scil 
monita epporum 20900B2 ὁ — cv κύριος 25 
1056A1 ἀκούσαντες monita ἡρεμήσωσιν, op ἀντι- 
Aéyo . 2811108A11 μὴ — comprobando παρὰ τὰ 
γεγραμμένα λέγω 1109B12 τ πιστεύειν βού- 
λομαι 3743,14(bis) τοῖς ἔχουσι Tró00v ἀκούειν, ἐὰν 
ἀκούῃ 2. alqd 8) c. gen. 2149A3 Chri διδα- 
σκαλίας 6365A15 τῆς φόνου δίκης — inquirere 
causam 115978Β8 ἧς (-- ἀπολογίας) ἐὰν κατα- 
ξιώσῃς — σαι 3757,19 μετὰ εὐλαβείας -- τῶν 
λόγων 58,13 τῶν ἐντολῶν Ξ- προσέχω δ) c. acc. 
9529A4 τὴν τούτων συμβουλήν — 17(Ci«:)792B1 
ἅπερ ἄν ὑποβάλωσιν, — ἐ δοκιμάφω 3743,20 et 
60,3 τοὺς λόγους τ ποιέω 43,22 τὰ ῥήματα 406,4 
ταῦτα 3. alqm 8) c. gen. 6360À11 περὶ (τῆς 
διαβολῆς) imperator — ἡμῶν (synHier.)A00A7 — 
17717D4 παρὰ φτώσης φωνῆς ἡμῶν — 11621A5 
αὐτῶν 14(Hos)744D?7 μὴ -- τῶν ἀνατολικῶν syn 
πιστεύω τινί Ἐ745Β10 τῶν κακολογούντων 748 
C44 ἀηδῶς -- Darius scil τῶν διαβαλλόντων κατὰ 
τοῦ Δανιηλ 7527B2 καταθυμίως αὐτῶν 1512509 
Μανιχαίων λεγόντων 61B13 κἂν -- σαι ἀμφιβαλ- 
λόντων αὐτῶν [19(ῤῥεί.471.}8208Ἐ1 ἄκουσον ἡμῶν 
(et.Lucii)821C16 — μον 20864A3 τούτων -- ho- 
spitum syn φροντίζω 884B2 μὴ αὐτῶν — ἀδε- 
monum 924A6 — τοῦ ἀποστόλον -- φυλάττω ver- 


bum 3742,12 οὐκ — σεῖς αὐτοῦ — λογισμοῦ 50, | 


16 servus — ToU κυρίου 58,2 μὴ — αὐτῶν scil 
aliarum virginum — b) P ἀκούομαι — admittor ad 
aures alcs 6(Ci4)404A14 — σθῆναι ἠξίουν 14 
697B13 δόξας — σθῆναι 736C5 744A6 Hosius 
yes — erai πανταχοῦ 269D7 Ar. θαρροῦντες, 
ὅτι ἀσεβοῦντες — ονται 

V. ἀκούω c. inf. vel or. dir. -- mandatum acci- 
pio 12665B6 et 668B10 Elias παρὰ τοῦ [Iv. scil 
ut accederet ad Achab 3Reg18,I7 668A15 Mos. 
— Ex4,I9 PB14 Petr. et Paul. — σαντες. elc Ρώμην 
δεῖ ὑμᾶς μαρτυρῆσαι 

ἀκραιφνής 2 -- 
11201B6 - ἀγένητος 

ἀκράτητος 2 -- qui vi detineri nequit 2814124 
C7 Chr. 


non mixtus οὐσία (divina) 15 


ἄκρατος 2 — non mixtus λαμπρότης divinae 
naturae 1511284B1 mct. — validus χείρ divina 
7429A4 B6 C1 1511200A9 


ἀκρίβεια ἡ 1. — diligens inquirendi eura 6 
(Jul)288A12 * 17(synAr)697A14 μετὰ — ας syn ἐξ- 
ἐτασις 18(EusVerc)808C4 — 241037A6 συνόδου 


36(^539.)1437C8 ᾿ 2, aceuratus sensus verborum 
— διανοίας 7476C&4 — λέξεως 17773D6 -- λεχ- 
θέντων 2196A7 — λόγον 4213B12 -- τοῦ óyo- 


oucíou 17773B8 -- πεπραγμένων 6(Ci»v))401D6 
— ῥητῶν 1511217A7 - διάνοια --χριστιανισμοῦ 
23985A2 


ἀκριβής 2 — accuratus, res ἀπόδειξις 164B12 
ἀπόφασις 241037A5 Ὑνώρισμα 7476A3 γνῶσις 
20952A5 διάνοια 161V676B10 κατάληψις 160C2 

παρατήρησις 1511297A13 15111433A3 πίστις 
d — εστέρα --BeAríov συμφωνία 17(ffAr.) 
733C1 


ἀκριβόω — accurate intellego .11(C/«:)633C14 
τοιαῦτα | 637A13 πάντα 

ἀκριβῶς [- ἐστερον] — accurate γινώσκω 10 
(ArThal)565B14 — 15124A12--ópá&c syn τελείως Ὁ 
24B2--29B8 syn συνίημι 15111396A12 17681A7 
-ópác (ffAr7.741B3 διαγινώσκω 20952A1 
εἴρηκα 4216D9 ἐρευνάω 7448C6 κατανοέω 17 
789B2 - σκέπτομαι οἶδα 6259C44 (syr.A1)261A1 
10(Ar7Thal)565C6 11597C4 3 605A8 15 [1511 
413A7 ὁράω 10(ArThal)565B14- — 15124A12 Ὁ 
γινώσκω syn τελείως 161552C1 17681A7 Ὁ 
γινώσκω σημαίνω 5224B6 17(ff[4r2.)724A15 
σκέπτομαι 17789B2 --κατανοέω 

ἀκρίς, — ἰδος ἡ -- loeusta ex joe/2,25 1511 
(Aster)228A1 — 17716A10 κάμπη 15121B415 
151228B11 17713B7 761C7 241040A3 

ἄκριτος 2 pass — qui diludieari non potest 
165A13 κακά syn ἀλόγιστος 

ἀκροάομαι M - aures praebeo c. gen. 6 
(snAL264D5 (Cin«)372A13 11(Ci«:)632CA 

ἀκρόασις ἡ -- interrogatio ludiciarla 6(epp 
Aeg)388A8 - 10— 389C12--393A3 Βδ 405B1 

ἀκροατής, οὔ ὁ — auditor 8(DionAL)513C9 syn 
οἱ ἀκούοντες Jacl,22 —36(ep2.1377 n 33. lin 4. — 
προσταγμάτων op ποιητής 


ἄκρος 3 — summus 1, met — insignis 11(Civ*) 
633A3 τῶν ἐξηγητῶν τοὺς — 9. n. sbst. adv. 
εἰς ἄκρον — summe, maxime ]11(C5»)637A13 


éxpiBóo syn ἄκρως 

ἄκροσσος 2 - fimbria carens ἐπώμιον 3745,3 
μαφόριον 3744,24 

ὄχκρως — summe, maxime 11(C/«)637A11 olba 
syn εἰς ἄκρον 

ἀκτήμων 2 -- nihil possidens 20872B2 

&x tlc, ἵνος ἡ -- radius solis 15125A1 εἰ 251068A4 
et 271088A15 sol συνέστειλε τὰς — Mi27,45 gener 

15111429C12 20860A4 — φουτός 


ἄκτιστος 2 -— inereatus, term. in controv. 
christol. ab haeret. commendatus L s. str. dei 
proprium 1, n. sbst. τὸ — 17776B3 ab aliquibus 
intellegitur — τὸ ἀγέννητον ab Appollin. prac- 
sertim affingitur Chro σῶμα ἄκτιστον 2811097 
B3 4 110046 7 8 9 1011 op παθητός ὥς 
m. sbst. ὁ — — IT. 7473C6 op κτίσμα ^. 281 
1097C2 1100B5 1101B12 C11 3. epith 
θεότης 2811097B12 — οὐσίά τοῦ ^ 2811097B4 
op παθητός -— ἤν. 341232B7 — σάρξ i sec 
Apollin. 2811096A15 «ἐπουράνιος 1097A9 B9 
CA 1100A4 — σῶμα Chri sec Apollin. 2811100 
B1 5 -— ὕπαρξις τῆς θεότητος 2811100C9 11 
is — φύσις hum. in Chr. sec Apollin. 2811101 ᾿ 

8 9 


49 ἄκτιστος 


JI. s. lat. creatura dici potest — 2811100C5 ἐν 
ποιήμασι τὸ λεγόμενον τὸ μηδέπω ὑπάρξαν λέγεται 


ἀκτίστως — increato modo ἐπιδημέω 2811101 
12 


᾿Ακύλας ὁ 1. interpres scrae 2205A12 — 35 
276A4 2205B5 2. ep. Aeg. 6(epSard2.) 
340A6 sbscr 


᾿Δκυληΐα (— ín) urbs 6344B1 (UrsVal)356A6 
11597D4 600B7 601A11 613B4 8 629B3 


ἀκύμαντος 2 — fluctibus non agitatus, met 
λογισμός 20896A8 syn ἀτάραχος νοῦς 20917B11 
syn ἀσάλευτος 


ἄκυρος “2 -- auctoritate carens, irritus, met. 
χείρ 6(5»141)269A10 

ἀκυρόω - irritum facio γραφέντα 14709A17 
κατάστασιν 6(symAD)260B5 — 14713A6 κριθέντα 
6408B8 σύνοδον 10552C9 syn λύω 


ἀκώλυτος 2 — non impeditus εἴσοδος 6(Ci»«:) 
357B11 ὁδός 20936A9 syn ἐλεύθερος πάροδος 
14717D8 

ἄκων 3 [ἄκοντος] — invitus, praedic. &mo- 
θνῇσκω 351265C10 οὐκ — syn ἀφ ἑαυτοῦ ἀπο- 
στέλλομαι 6373C42 γεννάω 17(ffAró.)732D2 
Ὑράφω 14760A13 ἐνίσταμαι 1511232A11 ἐκ- 
τίθεμαι M. 136D3 τὰ πάθη κοινωνέω 6( 7ε1)904 Β2 
ὁμολογέω 2811113C7 

ἀλαζονεία ἡ -- iacfatio verborum 215707 6 
(7μ1)28187 syn ὑπεροψία | 12656B6 pl 14781C6 
syn ἀδικία 784A13 3742,6 syn κενοδοξία 


ἀλαζονεύομαι — me laeto 14764C6 πρὸς 
πάντας 

ἀλαζών ó, ἡ -- gloriosus, arrogans 3748,8 
γυνή 

ἀλαλάζω -— gener elamorem tollo 14793C7 

ἀλάλητος 2 — ineifabilis στεναγμός 1511176 
A15 Romó,26 

ἄλαλος 2 — mutus 161V660B4 Mc7,37 672 
A1 λαλιὰ --ὧν 

ἀλάομαι — vagor 1. s. str. 11(C/«:)636C12 
ἀπὸ — εἰς 9. met — erro 2811104D2 hacrct. 

ἅλας τό — sal 20853A1 -- ἄρτος met Colf,6 


20945A15 epith θεῖον 5. v. &Ag 

ἀλάστωρ 1. act — vindex δαίμων 11604D12 
- διαβολικός 2, pass — homo ob nefas exse- 
crabilis 12656B^ ol — — Ar. 

᾿Αλβῖνος, cognomen 'Pougivos — cons.É(cer 
Mar)385C42 

ἀλγηδών ὁ — dolor 2136C2 4- νόσος 

ἄλγος τό dolor 12656B11 — τραυμάτων 
P568,27 

ἀλειτουργησία ἡ — immunitas cleri 6(C/v)) 
349012 D41 14788P12 syn προστασία 

ἀλειτούργητος 2 — immunis ab onere publico 
14788C41 syn προστασίαν ἔχων 

ἀλείφω — ungo oleo 1. gener. 15111409A1 
πόδας Luc7,46 spec corpus ad exercitandas et augen- 
das vires 20853A6P ἐλαίῳ 2. met. — incito ad 
exercendum 20868A4 ἐν λόγοις syn παρακαλέω 

ἄλεκτος 2 — ineffabilis 17(^/asphAr)708B41 IT. 
syn ἄρρητος 

ἀλεκτρυών ὁ — gallus 351292C41 — óvov 
κραυγή 

ἀλέκτωρ ὁ -- gallus 3752,1 Μ|26,34 


Athanasius 


ἀλήθεια δ0 
᾿Αλεξάνδρεια, caput Aeg. 1. urbs ipsa 5228 
B^ 6(syn4l)252B6 --14 --256C11 -D5 --265Α1 
4269014 272A15 -273A5.(Jul)288B11 Οὐ - 
297B2 300B1 —-301C14 -3045A2 B5 (C3w)34^ 
A3 (Pinnes)368D3 (clerAI)380B8 (clerMar)381C33 
^00B15 405A13 10584B8 11600C6 13 624 
A2 628D1 629B15 12652A1 14713B14 716 
A1^4 B4 717B14 13 721C4 740A2 752A10 
C15 777D5 17757C7 18796A5 inscr 805C412 
808B6 $809A3 19(pet4r1.)820B4 20909B14 941 
A8 2. spec ecclesia Alex. a) universa 6(ef 
Sard1.)312A13 inscr (Jul)34^B9 inscr (synHier)352 
A12 insr. 397C8 —17717C8 insr ^ b) episc. 
"A8avácios 6(7u/)285A10 -- 288C5 -297C3 (ep 
Sard4.)325A3 — 17720B10 ᾿Αλέξανδρος 6( 7ul)285 
C13 (epSard3.)332B2 Διονύσιος 7461A1 8480B1 
906B11 17796A11 12 (intrusus ab Ar.) l'en- 
γόριος 6(7u1)297C8 (epSard3.)336A4 — 14705A7 
713A4^ 784B7 C5 e) clerus univ. 6376A5 
(brev.Melet)3877A6 |. 10584B7 presbyt. 6(synAI)272 
A13 τ 277A1 17712C6 diac. 6(Ischyr.)365A4^ 
d) laici 6(C5«)348C11 -- 14720B9 (C«:)360B1 
inscr - 405B8 inser. 14(con12.)792 C10 inscr k 
8. provincia a) ecclesiast. add. Αἴγυπτος 6( fu1)300 
B15 4304A5 add. Αἴγυπτος καὶ Λιβύαι 10557 
B12 14712D6 777A3 add. Αἴγυπτος καὶ Θη- 
βαΐς xoi Λιβύη καὶ Πεντάπολις 17(synHier) 
717B12 insr add. ἀνατολή 14709B^4 add. 
Μαρεώτης kai οἱ λοιποὶ τόποι 6(epSard3.)329C7 
spec 6364A5 et 400B13 Μαρεώτης χώρα τῆς — 
ἐστί 380A2 — ἡ χώρα πᾶσα — b) profana 209614 
B6 πρώτη μονὴ ᾿Αλεξανδρείας fj λεγομένη Xaipsov 
᾿Αλεξανδρεῖς oi, incolae urbis Alex. H(Civ:) 
632D2 inscr attrib. gen. ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησία 
5237B3 6(7u1)308A7 πόλις τῶν — 14(Cizu5)704 
B13 inser χώρα — 6(brev Melet).377A1 952481 
᾿Αλέξανδρος 1. Alex. Magnus 11(Ci«3632D? 
conditor Alexandriae 2, ep. Alexandr. 5237 
C42 6(5n41257B7 10 12 15 D7 «261D2 . 
268B3 -269A4 (7ul)285C13 --288B12 C8 .-296 
C44 (epSard3.)339B1 --336A12 3566]. 357A2 
C7 376A3 7 (brev Mel)376A45 inscr --3277A413 
10557A10 565B3: 580B8 588B10 592D1 11 
613A14 617D7 632A41 13688A2 5 D3 14 
777C15 D3 780A7 788A15 15H7A4141 12 
1^4 B1 151HM85B15 17705C7 708C40 13 
712B7 (7 (GeorgLaod) 13 71346 3. ep 
Cstplt. 10557A^4 581B7 11 13688A12 B5 689 
A2 4. ep. Thessalon. 6(syn.41)273B15 --276A3 
(Ju)293D2 365C13 (AIThess)368A2 insr δ. 
duo epp! occid. 6(ep$ard3.)337A41 sbscr et 337 B1 
sbser 6. prebyt. Alexandr. 6(clerALD)380D5 
sbscr 7. haeret. ex TT im1,20 -- Ὑμέναιος 10588 
A154 15M3C13 125A6 


ἀλήθεια consp. mater. — L. veritas rerum 
adv. (τῇ) — — vere II. veritas cognitionis 
1. gener. aut abs. aut c. gen. attribut. 2. spec 
cognitio religiosa 2a) abs b) add. gen. attribut. 
vel praeposit. c) variae dict. τῆς ἀληθείας ap. 
adiect., ap. vocab. abstr. vel concr., ap. verba, 
spec ἀπό, κατά, περί, πρό, ὑπὲρ τῆς — d) dat. 
(τῇ) ἀληθείᾳ vel ἐν — e) acc. τὴν ἀλήθειαν ap. 
verba vcl els, περί, πρὸς τὴν ἀλήθειαν 3. con- 
spect. synon. ct opposit. III. meten pro 
pers., spec pro deo ut fonte veritatis — 1. veritas 
inducitur 2) quasi agens b) quasi testis c) al. 
dict. 2. veritas — A., υἱός in Chro manifestatus 
ἀλήθεια ἡ veritas I. rerum adv. (τῇ) 
ἀληθείᾳ [19816B12 ταῖς — vere 2128A11 op 
φαντασίᾳ 6(synA])256C8 1511237A5 15111361 


51 ἀλήθεια 


C11 - φύσει op κατὰ χάριν 365A9 -Ἐ φύσει op 
διαθέσει 464 C2. - φύσει op ἐν σκέψει βουλήσεως 
465B10 -- φύσει op βουλήσει 151V505D2 et 508 
A2 op ὀνόματι 161596B2 - ὑπάρξει op ἕως óvó- 
ματος 1611617B9 «φύσει d7(cerALAr)709A6 op 
δοκήσει 7850 - κατὰ οὐσίαν 788D2 3 op 
ὁμοιώσει ἀληθείας 789A1 -- φύσει op ἐκ μετουσίας 

251061A9 ὄντως -- 2811116A5 op ὁμοιώσει 
1124412. τ φύσει εἰ 28111148B15 op δοκήσει 

II. veritas cognitionis 1, gener. abs. 136A13 6 
(Ci»«5372A2 op Wis 11601B8 612A8 151 
13B15 op ψεῦδος 20881B2 -εὐλάβεια 2811121 
B8 op φαντασία, βλασφημία adv. ἀπό — 20900B1 
διηγεῖσθαι - πεῖρα op ἁπλῶς ἐπ᾽ —as 2811121 
B10 εἴρηται op δοκήσει μετὰ — as 6(syn41)272DA^ 
(3ul)293B1^ -»300A11 add 14A1 τῶν ὅλων τ 
θεοσέβεια attribut. (τῆς) ἀληθείας c. subst. ἐλευ- 
θερία 6396C10 -- λόγος 6309A12 — (εῤδατά.) 
329B11 105928ΒἘ5 -- πρᾶξις 6(Ci«)372A9 in 
enunt. ὡς ἔχει τῆς — 161536B8 ἔχομαι τῆς --- 
6(synAD)261C9 ἐν — 11609B8 ἠσφαλίσθησαν 


ἀληθής 


τρέχω spectv τῇ — &yi&30 P. 017,19, ἵσταμαι e) τὴν 
—ap. verba ἀγνοέω, ἀθετέω, ἀνατρέτω, ἀπαρνέομαι, 
ἀρνέομαι, ἀσκέω, γινώσκω, δείκνυμι, διακρούω M., 
διαστρέφω, διδάσκω P., ἐκδικέω, ἐκκαλύπτω, 
ἐκλέγω, ἐξαίρω, ἐπιγινώσκω, ἐπικρύπτω, ἐπίστα- 
μαι, (ἐχθρὰν) ἔχω, καταγγέλλω P., κλέπττω, λαλέω, 
λέγω (εἶπτον), λύω, μεταστρέφω, νοέω, οἶδα, ὁμο- 
λογέω, ὁράω, τταραπέμττω, ταρεξηγέομαι, πιστόω 
M., προδίδωμι, προκρίνω, προφέρω, συνοράω, 
ὑφαρπάφω, φανερόω P, φυλάττω εἰς τὴν -- ἔρως 

περὶ τὴν -- ὕποπτος, ἀπόδειξις, πλανάομαι, σκοτο- 
δινιάω, τυφλώττω πρὸς τὴν -- ἀδιάφορος, ἔμμο- 


53 


| vos, ἀντίστασις, γνώμη. μάχη, μῖσος, σκοπός, 


| 161589A5 


2. spec. cognitio religiosa ratione, revclationc, | 


doctrina eccles. acquisita a) abs. 6(syn41)256A11 
(Jul)301A12 ἔξωθεν τῆς — op εὐσεβῶς | 357A14^ op 
αἵρεσις 14704B1 ἐξ — op ἐκ προφάσεων | 765C2 
15144D1 παρὰ τὴν — syn ἄτοπος 49412 et 11 
cognitio trinitatis 137A1 op τύπος 
σκιά 1511301C4 --τὸ κύριον τῆς πίστεως 151V 
520C5 op εἰκών | 161608A11 £v — -- πνεῦμα 704,23 
161V641B1 -- πίστις 17692A2 δι᾽ ἀλήθειαν op 
ἐπ᾽ ἀναιρέσει 705Β2 op τόλμα 76( ἐν — - 
πίστις 771m2,7 20881C1 op κακία 241037A11 ἡ 
μετὰ — ας ἀκρίβεια 261073B8 op δόκησις b) add. 
gen. attrib. vel praeposit. 116A6 γνώσεως 8485 
B9 ἡ £v ἐπιστολαῖς — 488A12 — πίστεως 6) gen. 
τῆς ἀληθείας in variis dictionibus ap. ἀλλότριος ct 
ξένος 10564A8 14692A11 ap. nomen abstr. — 
ἀγνωσία 7444B10 -- ἀπαγγελία 14A12. — ἀπό- 
δειξις 10561Β10 -- γνώρισμα 7470... -- διάνοια 
15111324B2 — δράγμα 161V676B12 -- εἰκών 7452 
D11 -- τῆλος 7476C4 -- θεωρία 157B2 -- κατά- 
ληψις 14693A6 -- κλοπή 10561B2 -- λογισμός 
8508B1 151(Aster)?7B^ 1511225C8 -- 17716 
A4 -- λόγος 202,17 vel Ephl.13 al 6(synSard3.) 
336B8 10592B5 12672A2 1511221A^4 1511 
453A2 36(ep28.)1 333B7 (ep40.1440B2 — μαρ- 
Tupía 2181B3 — νᾶμα 7420B13 -- νοῦς 7448C7 
— ὁδός 160B8 15 9602 15111385A6 — ὁμολογία 
2811097A5 — ὁσιότης Eph4,24 151V521A7 
πίστις 19817C12 — πνεῦμα 7014,17 αἱ 161557A5 


17(ff[A710.)748B9 — σκιά 14692B7 — σκοπός 112 
C12 Á301168D4 — συνείδησις 6(7uD281B5 - 
ἀγάπη — σύνταγμα 1l7(synS$irm)697B13 — — φανέ- 


ρωσις 2172A8 28114145B11 — φρόνημα 7445C45 
1511212A13 — φῶς 7545C1^ gener τὰ τῆς — 
161605B13 φρονοῦντες ap. nomen pers. 
διάκονος 184B5 sacriscriptores — ἐχθρός 10580C3 
15111421B14 -- χριστομάχος — 301168B15 op 
ἀδελφός -- τηλωτής 14697C9 — κῆρυξ 7421 
D3 11596A5 -- παραβάτης 15111321B2 
πατήρ 2108C4 — προδότης 14748D^ — ὑπέρ- 
uaxos 14789C5 — φίλος 161C4 2168C8 ap.verba 
τῆς -- ἀποσχοινίφω, ἀφίσταμαι, διαφωνέω, ἐκ- 
πίπτω, ἐπιλανθάνομαι, ἐφίεμαι, καταμεθύω, κατα- 
ψεύδομαι, μέλει, φροντίζω, φροντίδα ποιοῦμαι spec 
ἀπὸ τῆς -- ἀποπηδάω, διαστρέφω, ἐκτρέπομαι, 
χωρίφω κατὰ τῆς -- ἔχθρα, σύστασις, πρόφασις, 
ἀνταίρω, θρασύνομαι, μάχομαι περὶ τῆς -- ὁδ.ο- 
λογία, διστάφω, μανθάνω πρὸ τῆς -- μάχη ὑπὲρ 
τῆς -- ἀγών, τῆλος, ἀγωνίφομαι, τηλόω d) dat. —ap. 
verba ἀντιλέγω, θαρρέω, πείθομαι, πιστεύω, προσ- 


| 8521B5 


140A6 op | 


ἀναιδεύομαι, ἀνανεύω, ἀσθενέω, δύναμαι, μάχομαι, 
προσήκει, φιλονεικέω 9. syn δικαιοσύνη θ(( νμ) 
269B2 ἐπιείκεια 6(Cin»360C7 εὐλάβεια 20881 
B2 εὐσέβεια 177B6 7420B13 17789A16 θεοσέ- 
βεια 14A1 πίστις 6(Ci45361A15 13689C15 
1511301C^ τὸ κύριον τῆς T. 161V641B4 17761 
C^ ITim2,7 πνεῦμα 161608A11 704,23 σοφία 
op αἵρεσις 6357A14 à 10588A6 15] 
17789C2 ἄνοια 6(C:5»«360C7 ἀσέβεια 
14764C12 δόκησις 261073B8 εὐχέρεια 
6(7ul)292B4 ὁμοίωσις 17788D3 πλάνη 2811097 
A5 σκιά 151140A6 τύπος 151137A1 201081A8 
Ψεῦδος 15B11 6(epSard1.)313B5 —(ep2.)320C14 15 
H 3B15 

111. meton. ἡ ἀλήθεια agit partes personae scil 
dei ipsius 1. gener inducitur a) quasi agens &va- 
λάμπει 17789C2 δείκνυσιν 1511276B9 285A1 
296A8 διαλάμπει 146A6.— ἐπιλάμπει 15ΒἘ11 διε- 
λέγχει 8484B2 1511Π854Α11 ἕλκει 1511456C5.— εἰς 
ἑαυτήν -- φύσις ἔρχεται 261081A8 τῇ 10585(0 10 
ἰᾶται 11609C13 λάμπει 15185.8 15111384B4 
κρατεῖ 11609D6 13689C15 17684A8 μαρτυρεῖ 
15152B5 1511448A15 161605D5 608A14 πρόσ- 
εστι 6(synAD)256A11 τοῖς στόμασι συμπάρεστι 
11609A2 φαίνεται 151V520C3 op εἰκῶν 58) spec. 
veritas est testis ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς — — per veritatem 
(obtestandi form.) 11605A10 ἐρωτῆσαι 151V485 
C9 ἐρέσθαι ἐπ’ ἀληθείᾳ 140D5 κρινούσῃ 
12676B8 ἐπὶ μάρτυρι τῇ -- παρὰ ἀληθείᾳ 2145B5 
δικαφούσῃ δῆλον ἂν εἴη al. 10581A10 δὸς μάρτυρα 
τὴν -- 11613A1 μάρτυρα δέξαι τὴν -- — c) al. op. 
idolis ἀντὶ τῆς — 132B6 θρησκεύοντες τὰ ἄψυχα et 
2116B11 ἑαυτοῖς ἀνετυπτώσαντο εἴδωλα et 172C6 
ἐπλάσαντο τὰ μὴ ὄντα et 1511176A12 προετι- 
μῶμεν τὰ μὴ ὄντα ap. P dicitur παρὰ vel ὑπὸ 


25B13 


τῆς — 7417A1 et 14773A2 ἐλεγχόμενοι 136D3 
ἠναγκάσθησαν 6252A3 νικηθέντες 14773A5 
αἰσχυνθεῖσαι 2, spec veritas divina i. e. A. — 


υἱός, qui in Chr. apparuit 2165A13 παρούσης τῆς 
— τίς ἔτι χρεία σκιᾶς — VTi 17 τῆς — τύπους 
180D3 παρουσία τῆς — Ἀϑδ(δίοπΑ!)517.412 
ἐστιν ὁ Xp. B9 -- ἐστιν ὁ κύριος Ἐσοφία — 151III 
465C4 ἡ — xpágouca 7010,38 351288C8 τὴν ἐν 
σώματι κρυπτομένην -- τουτέστι τὸν A. C9 11 


spec 7014,6 ἐγώ εἰμι ἡ — 1513787 10861 151 
364B13 17({{412.)}72103 (ffAr9.745A13 υἱός 
15153B8 11 15 C4 161589A4 σοφία 608 
A6 17781A1 


ἀληθεύω -- verum dico 1. abs 6(syn4/)265C13 
(cler Mar)384B15 10561A14 11606D2 τῇ σῇ θεοσε- 
βείᾳ 14756A411 15111460A2 — εὐων λέγω 136A10 
2168B4 — 351269B1 2, alqd 14701B12 μηδέν 
P. 136B8 πράξεις op. ψευδὴς γίνεται 8, περί c. 
gen. 15128A8 syn ὀρθὰ φρονέω περί c. acc. 133B3 
et 4 Tr. τὰ ὀνόματα, π΄. τὰς πράξεις 


ἀληθής 2 -- verus 1. pers. βασιλεύς 20957 
ΑἹ — ΟΠγτ. αἰώνιος — διδάσκαλος 7421C13 op 


53 ἀληθής 
uox8npós -- θεός 180C4 2108A3 C2 13 17 
(ffÀr5.) 729C43 - τέλειος — A. 2189C6 — 151V469 


C9 syn οὐσιώδης -- μάρτυς 6(synSard1.)312C12 — 
(«p2.)8920A14 — Μωσῆς 2153A11 — σύνοδος 
6(synAI)261A13 -- μέγας 2, res a) epith. αἰτία 
1511477B2 ἐχρηστή -- ἀκοή 11629A10 op ἄπισ- 
τος -- ἀντιλογία 161532A6 op προσποίητος 
ἀπόδειξις 6(epSard1.)312CA^ -- (ep2.)320A7 8509 
B4 -- γέννησις 198169C9 syn φύσει 2811105B4 
syn φυσικός 1129B10 τ ἄρρητος — γνῶσις 2196 
C7 -— (và) γραφέντα 6(7u/)301A8 «-- διαβολή 
6(synAI)265A6 — διάθεσις 1511I365B4 syn βέβαιος, 
ἀδιάλυτος -- διάνοια 10544C7 — διδασκαλία 2 
168B11 syn θεῖος 742101 -- δόξα 15192C12 15 


1H344A9 -- εἰκών 15156A8 -- (τὸ) εἰρημένον 15 
Π25201 -- ἔλεγχος 153A4 -- εὐσέβεια 140A13 
syn θεῖος -- θεοσέβεια 11640B5 syn ὄντως [51 


— θεότης 161V665B411 - πνευμα- 
τικός, νοητός -- τὸ λέγειν ἀίδιον 8509A12 est — 
ἐστερον quam exempla prolata -- τὸ λεγόμενον 
10544A15 20837A12 -- λόγος 20952B4 -— 
μορφή 2814120A9 - τέλειος — οἴκησις 151V520 
C5 “-- οἰκονομία 2811096D2 28111137B6 -- τὸ 
πατήρ 15181B11 -- πίστις 17704(5 1981642 -Ὁ 
εὐσεβής 20953B7 -- πρόφασις 12660D7 - εὔλο- 
yos — ῥητόν 2153A13 -- σάρξ 1511I412A7 syn 


49A11 -uóvos 


ἀληθινός -- σοφία 2177D6 15188B3 -- σῶμα 
15111412A10 -- τὸ τρεπόμενον 15188B5 -- φῶς 
20880B15 -- χρῆσις 311173A10 n. pronom. et in- 


determ. dicitur — ἐκεῖνο 7473B7 — 6 15M41C13 
— ὅπερ 6(synAID)273A2 — τὰ πρότερα 6(synAD)256B3 
— τοιαῦτα 20892B12 — τοῦτο, ταῦτα 18D4 36 
B8 2148A7 6(synAD)256A4 8484B7 11597A11 
14705C43 1511265C9 1511I404B8 17692A6 
20904B6 negativ. μηδέν, οὐδέν — 6(7u/)296A13 
365B5 (clerMar)384A12 (eppAeg)389B2 11596 
A12 14729D^ 15128A8 161600410 syn ἀσφα- 
Arc 20880A13 b) n. sbst. τό — vel pl 6(synAI) 
253B1 (Jul285B2 - 297B1!1 305C4^4 (ep 
$ard1.)943D7 -— (εῤ2.)32188 7464C8 8(DionAI) 
505B4 509A11 πλέον διεξῆλθον περὶ τῶν — 
ἐστέρων 10545C12 11(C:4)636B13 4 τὸ δίκαιον 
1511I433B7 πιθανῶς μετὰ τοῦ — — vere εἰ τεῖν 
20881B13 14 C3 c) impers. -- (ἐστιν) (a. c.) i. 
2149A14 τὸν νεκρὸν μηδὲν ἐνεργεῖν 7453B8 473 
A10 — 15181A13 — ἂν εἴη μᾶλλον ... σημαίνειν Ὁ 
εὐσεβέστερον abs 1511160B2 -οὐκ ἔστιν ἄλλως 


ἀληθινός 3 — verus 1. epith a) pers. -- ἄγγελος 
20888A5 — ἐπίσκοπος 11628B7 652A1 - mo- 
λυετής 14757C40 — εὐεργέτης 15111364A4 syn 
φύσει — θεός 113B12 - μόνος 20A8 syn ὄντως 
ὧν 24A6 32B7 60B2 μόνος -- — εἷς 89D10 2 
117C9 124C4 17706 1806{183 193015 D1 
3201A8(bis) 7(A4r)25B5 10(47)564C7 op μετοχῇ 

568B6 op κατὰ μετοχήν 573B3 --ὄντως ὥν 
151(477Aa])21D1 2442 op μετοχῇ χάριτος, 
ὀνόματι μόνον 2805 29B5 36C5 89B8 93A14 15 

100C5 151I1160C15 176A11 op ol φύσει μὴ 
ὄντες 09. 197A8 -Tavrokp&rop 220A5 -&co- 
ματος 229C15 - μόνος ὧν 237B414 syn ὄντως 
àv 252B1 -uóvo; 296A15 4C^4 1511I336C4 
op ol ψευδώνυμοι 0. 337A9 C5 7 353C2 8 
364A1 B3 381A9 412A6 syn ἀληθής 151V508 
C9 1705,20 1611609C413 612A1 613C9 161V 
660A9 -τὄντως ὥν 669B2 673A^ C9-ópoov- 
σιος i7(ffSirm)692B13 - εἷς καὶ μόνος (clerA[Ar) 
708D4 μόνος -- (EusebCaes)712B^A | 757B6 19817 
B6(bi) 820A1 231024B3 et 8 1705,20 241037 
B5 C44 1040A8 9 27108808 2811096A6 
(bis) 1109C7 1128C8 28111156B4 341232A5 


ἀληθῶς 54 
(bis) 3747 n 9.lin 6. 7017,3 — κύριος 2124B3 177 
Β2 — A. 2172B8 4217CA τῶν 7 425Α16 et 
8516B13 syn φύσει 10569C2 syn ὄντως àv 572 
C5 573B7 15128D2 29B9 84B10 108A2 15 
11152A13 229A12 ὁ μόνος — syn ἴδιος C10 296 
B1 et 7 syn φύσει ἴδιος 321A11 17764A3 φύσει 
—syn γνήσιος 241037C8 --μονογενής — παῖς 1511 
253B11 syn φύσει -- παμβοσιλεύς 116288Β9 — TT. 
113A14 52C3 2124B10 15128D5 1511236C7 


15111324A5 3450A6 405A9 ὁ μόνος IT. 19820A3 
syn φύσει — ποιμήν 6(synHier)352B12 -- προσ- 
κυνητής 161608A10 B^ 7o4,23 -- σοφία -- Λ- 


υἱὸς 7425B1 μόνη 1511225A13 syn ἴδιος 232 
C5 op ἡ μὴ οὖσα 312610 εἰ 313C4 - δημιουργός 
12 316B2 ῥγουδ,22 B13 δημιουργός 317A6 
320A9 15111377C7 syn ἴδιος -- σύνοδος 6(cler 
A1)380C11 -- τριάς 251065A2 - τέλειος, ἀδιαί- 
ρετος —ulós 193B10 2129})8 -- μόνος, μονογενής 
152C3 1939})7 μονογενής 7433A9 8(DianAL) 
9513A10 syn κατὰ φύσιν 517B6 sya φύσει γνή- 
cios. 15128D41 — φύσει syn γνήσιος 29C11 "op 
θέσει, μετοχῇ, κατ᾽ ἐπίνοιαν 32B1 44A7 op óvó- 
ματι μόνον 89A7 B8 93A2 14 136B15 [1511 
157A11 184B14 193B6 237A2 273A11 280 
B4 296C1 syn φύσει 301A5 syn φύσει γνήσιος 
15111324A5 360A13 syn φύσει 361C9 quoti, 
μονογενής 384B6 et 392C3 syn φύσει 453C6 
161576A5 17789B^ 19820A2 syn γνήσιος 23 
997A^ syn φύσει 241045B8 syn γνήσιος — 
Χριστός 2811116C5 syn κατὰ φύσιν b) res scil 
τὰ ἅγια 15197A7 Hbr9,24 -- ἄμπελος 351276C5 
-- βιβλίον 3θ(εῤθ9.)1439089 op ἀπόκρυφα --- βίος 
2101B13 -- γέννημα 10576B10 syn ἴδιον 15169B7 
syn φύσει 89A8 1511217B2 15111340A6 ΒΊ0 - φύσει 
l7(patres apost)776C11 -- γέννησις 15128B1 syn 
γνήσιος -- διάνοια 15421C411 124B15 -- δύναμ: 
7449C13 10(47)565B10 syn φυσικός 15121B153 
15111377B8 syn φύσει — εἰκών 3201A^ 15129A5 
19111344A6 417A1^4 -- τωή I7(Zgn Mart)776C8 
— θεότης 8488A7 — οἰκονομία 28111137A13 -Κ 
σάρξ 1511296B13 C2 3 1511I1433C9 -- σῶμα 
251061B5 6 — φῶς 74540C7 et 151V496A5 Jo1,9 
497A9 1611609C13 17(ffAr3.—6.)724C3 725 
C2 —4728B6 —-736B3 231009B13 -- χρυσός 17 
765B5 20861A5 op φαντασία 2. n. sbst. 14 
737C7 μηδὲν — 15145B9 τὸ — syn τὸ γνήσιον, 
μονογενές 15111340A3(bis) τῷ — καὶ τῷ μὴ — 
ἀληθινῶς -- vere, sincere ἔστιν 28111164B14 — 
ὁ αὐτός syn φυσικῶς — ἔχω 341232A14 op δοκή- 
cet -- ὁμολογέω 28111133C8 -- πιστεύω 17(ff 
4r2.)724B16 -- ἐμφόβως 


ἀληθῶς-- vere 1. ap. verba αἰσχύνομαι 11597 


B13 -- αἰτιάομαι 161V653B6 — ἀποδέχομαι 26 
1072A2 — ἀποκτείνω 6(synAD)264B9 | — βοάω 
161556A6 — βουλεύομαι 271085A6 — βούλομαι 
18797A11 -- γίνομαι 2105D^ 6(Jul)344B13 25 
1061B3 28111145A7 -- γινώσκω 6(7ul)344C5 

17773D4 20893A3 — δείκνυμι 1511289C15 — 


διαμένω 1511293B6 261073A1 — διδάσκω 17 
(ffAr5.)733A14 syn γνησίως -- εἶπον 11(C5«:)633 
B5 εἴρηκα 14692A14 — εἰσακούω 6(synHier)352B6 
— ἐκπλήττω 151105A15 20956A3 — ἐξάγω 6 
(synAD)264B8 -- ἐξετάφω 17784B12 — εὔχομαι 
14(cont2.)793C&4 -- ἔχω 14732B7 15111392A14 op 
φαντασίᾳ 1611624A8 161V669B4 19813B13 ἕξεις — 
ἡγέομαι 6(7u])289C2 — karop8óc P. 11640B1 

— κενολογέω 161536A9 — κήδομαι 11637D8 — 
κωλύω 151133B3 -- λαλέω 241040B9 — λέγω 15 
IV504B8 P 17764B1 — sincere — ol8a 133B6 — 
ὁμολογέω 28111133C8 -- ὁράω 15156A5 20 


44 


55 ἁλνυβϑῶς 


99884 -- πείθομαι 20917B10 -- ποιέω φόνους 
6(synAD)276D8 -- πρέπει 17(synHier]720B1 -- ση- 
μαίνω 1511272A12 -- τίκτω P. 251061C14 -“-- 
υἱοποιέω P. 74 7909 -- ὑπάρχω l7(blasphAr)708 
C4 281M4133C6 -- ὑπόκειμαι 251057B12 -“-- 
ὑπονοέω P. 14777D4 -- ὑφίστημι intrs. 1511228B5 
op ὀνόματι 161596B5 --ὀ φοβέομαι 14741D5 
— φρονέω 241045A4 — sincere ἁπλούστερον 

spec coniung. cum ἐστί sive abs. sive add. praedic. 
nom. 160A11 εἶεν — θεοί 64B1 — ἄλλη ἐστί 2184 
B4 — θεοῦ υἱός ἐστι 6(syn47)253B12 κατηγορία — 
τὰ γενόμενα (u])289A13 ἀτιμία -- αὕτη ... 

(Οὐπαϑθ9 85 742109 διδασκάλων -- τοῦτο τεκ- 
μήριον syn ὄντως | 444A13 ὡς ἔστιν --ὀ 449C8 

456D8 457C5 τὸν 9. -- ὄντα TT. τοῦ A. 8485B3 

509C11 impers. — ἐστιν ἀκούοντα μνησθῆναι 517 
C42 ἕ. — τύπος οὗτος πιθανός 10576A14 585 
B13 11612B15 617A2 fjv — ἔγκλημα | 640A4 

12648A^ εὐήθεις ὄντες — — 649C11 14740D2 
τυφλὸν — ἡ κακία | 15113C9 τοῦτό ἐστιν — εἰπεῖν 

56B10 60C2 8882 1511152B3 -- ἐκ τῆς οὐσίας 
ἐστί 2327C43 15111424A1 429B14 433B1 441 
B7 555B4 πονηρὸν ὁ alperikós --ὀ 456A5 εἴη ἂν — 
θέστερον ... Ti. 151V468C9 quoc. 14 469C10 

411 161533A3 17(ff4r2.72&4À192(bi) 13 768B2 
op θελήσει 780A13 18800A5 τοῦτό ἐστιν — 
ἀποπηδᾶν 801B5 6(bi;) 804B15 20917B6 ἦν — 
θαύματος ἄξιον 964A3 241037A6 1058A13 25 
1057C4 271088B2 28111133C4 θεοῦ ὄντος — 

1140B8(bis) 9(bis) 36(ep43.1440C& ὑψηλὸς ὁ 
oUp. — 2. ap. adiect. ἀσεβής 7424C12 — ἀ- 
σθενής 952909 -- γνήσιος 241033B15 — εὐλαβής 
9528D3 -- ϑαυμαστός 1816 12 -- θεῖος 185B7 2 
133A14 196A14 15111393A2 -- θεοσεβής 1511 
392C4 -- κακοῦργος 11640B15 -- μωρός 1511188 
A413 -- μέγας 2112C10 161D8 -- νεκρός 2141 
C40 1454^A^ -- ὁμοφνής 161572B11 -- οὐσιώδης 
181V469C6 -- πάνσεπτος 261081B2 -- παρά- 
δοξος 15Π{π41010 -- ποθεινός 5240A6 161529 
A12 1879088 251069B12 261073A1^ 1084 
B10 271085A1 .— πονηρός 6(syn4[)280B13 — 
φιλόχριστος 297A7 8. attrib. apud substant. 


ἀδεότης 148B9 — ᾿Αρειανός 14777D1 — βασι- 
λεύς 2193C5 8 11616C10 -- γέννημα 15111464 
C8 syn φύσει — δοῦλος 291168A12 --- ἐπίσκοπος 


6(sy14/)260A14 409A5 14780A3 789B10 —EUrpó- 
πῖον 11604C41 — θεότης 1511217B10 — ἱερεύς 14 
773C4 -- Λόγος 148A14 -- ὁμοίωμα 14784 C13 
— Ὅσιος 12649B8 14748C1 11 — πατήρ 17753 
B3 764A1 — ταντότης 15111368C4 syn ὄντως 
— υἱός 1911453B5 .225A9 op κατ᾽ ἐπίνοιαν 158Π 
400C8 17756C8 -- χρῆμα 20861A9 — Χριστια- 
vós 11616B11 696B1 4, subst. τὸ — 7457A3 
τί τοῦτο 7) τὸ — τῆς οὐσίας (τοῦ TT.) -- τὸ ἴδιον 


ἁλιεύς ὁ -- piseator, met — ἀνθρώπων Mt4,19 
9532C7 


ἀλισγέω — polluo 3740,19 Dan1,8 


ἁλίσκομαι — capior 1. gener 148A2 pisces 2 
165B14 πόλις 2. spec 6(C9«)401D4 κακά 11 
(C1«5636A5 s. 1udic. 


᾿Αλκμήνη, pers. mythol. 125B14 


ἀλλά partic. advers. — sed, at, suppos. con- 
trar. (vel verbis vel sensu enunt.) 1. o5... ἀλλά 
praeced. negat., cui membrum novum opponitur, 
passim 2. spec a) plura membra neg. absolvit 
e. g. 116A7/9 τὸ κακὸν οὐ παρὰ θεοῦ οὐδὲ ἐν 6. 
οὔτε ἐξ ἀρχῆς γέγονεν οὔτε οὐσία τίς ἐστιν αὐτοῦ, 
- ot ... ἐπινοεῖν ἤρξαντο | 17B13/14 ov ... 
o05E..., — 27À3/5 μὴ μόνη ἡ βαρεῖα (νευρά) μηδὲ 


ἀλλά ; 56 


ἡ ὀξεῖα μηδὲ μόνη ἡ μέση, —rácat... 11/13 μήτε... 
μήτε ..., -- 8513C2/4 οὐ μὴν διεστήκασιν (νοῦς καὶ 
λόγος) οὐδὲ... ἀλλήλων στέρονται οὐδέ ἐστιν οὔτε... 
οὔτε ... — ὁ γε νοῦς ποιεῖ ... 1:608Β2,4 οὔποτε ἂν 
διέβαλον ... οὔποτε ἂν ἔγραψα ..., -- μᾶλλον ... 
ηὐχόμην 14741C414/D3 οὔτε ... οὔτε... οὔτε ...» — 
20885C1/3 οὐκ ἂν ἤρχοντο οὐδὲ... ἐποίουν οὐδὲ 
νον ἐμεθόδευον, -- ἤρκει — b) praeced. dictione dis- 
similitudinis seq. ἀλλ᾽ ἤ (loco solius fj) 180C6 τίς 
ἐστιν οὗτος -- — ὁ IT. 2120B2 τί ἔδει γενέσθαι — — 
ἀνανεῶσαι 1458Β5 δῆλον &v εἴη μὴ ἄλλον εἶναι, -- 
ἢ τὸν Xp. 151V513A8 οὐ δι᾽ ἄλλου, — ἣ διὰ τοῦ 
υἱοῦ 17(ff4r5.729A13 οὐδὲ διάστημα ἐνθυμη- 
τέον, — ἢ μόνον τὸν θ. seq. ἀλλά solum (loco ἢ) 
2140D3 μὴ ἄλλως, -- διὰ τοῦ σταυροῦ ἔδει γενέ- 
σθαι σωτηρίαν 17753C9 εἰ 13 οὐχ ἕτερόν τι, ἀλλὰ 
τὴν οὐσίαν νοοῦμεν [εἶ D6 οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ 
τὸ γέννημα] 271089:3,4 οὐδὲν πλέον ἐπεξεργα- 
σάμενος, -- μόνον τὸ περὶ τοῦ σταυροῦ μνημο- 
νεύσας spec εἰ ἄλλον 8. gentiles ἐθρήσκενον, — μὴ 
τὸν 0, VTi 2165C8 €) spec οὐ μόνον ..., ἀλλὰ 
καί v. s. μόνος IIl2c spec 11632C41 οὐ λόγῳ 
μόνον ἐθρυλεῖτο, — δὲ καὶ Tol; ἔργοις ἐδείκνυτο 
2. ἀλλά initio apodosis sententiae primariae po- 
nitur a) praeced. concess. el καί vel xol el (aliis 
locis ὅμως invenitur s. v. 2b) 145A7/9 εἰ καὶ ση- 
μαίνουσι .., — γοῦν πολλῷ πλέον ἔδει | 2124A4 εἰ 
7 εἴτε ... ἐπτόηντο, -- ἑώρων, εἴτε ... ἦν προληφ- 
θεῖσα, — ... ἐφαίνετο |. 152À7 εἰ καὶ ἐπηρώθησαν, — 
κἂν ὁρᾶν ἔστι 9 εἰ 10 ἐὰν μὴ βλέπῃ, -- κἂν οἶδεν 
12 et 13 εἰ καὶ μήπω πιστεύουσιν, — κἂν μὴ 
ἀρνείσϑωσαν 177A15 6(7u[)292C5 εἰ καὶ μόνος 
ἔγραψα, — οὐκ ἐμοῦ μόνου ἐστὶν ἡ γνώμῃ { 12 
Ἔ3Λλ5Δ5 el kal... ἔδοξεν ..., — διῆγεν 7421 δ 428A2 
κἂν προλαμβάνῃ ..., -- οὐδὲν διοίσει 429D4 εἰ καί 
τις δοίη ..., — ἐν τιμῇ ... λογιγέσθω — 449A12 κἂν 
λέγηται, -- ἄλλως ... εἴρηται 453B2 456A11 κἂν 
καταλαβεῖν ... μὴ fj δυνατόν, — ... λέγομεν | 10541 
ΟἹ 580C4 11620C8 640D2 12673C14 εἰ καὶ 
οὕτως ἀσυμπαθεῖς τυγχάνουσιν, — κἂν ἡἠρεμεί- 
τωσαν 13689A6 κἂν ἔχῃ τὴν προστασίαν, — 
κατεκρίθη 14 κἄν... βίαγζηται, -- ἀκοινώνητός 
ἐστι 14697C40 712A13 716A9 τοῦτο, εἰ καὶ 
θαυμαστόν (ἐστιν), -- οὐκ ἀλλότριόν (ἐστι) 729 
ΠῚ 740C42 752Β15 785B6 εἰ κατήγορος εἶ, — 
ἐκεῖνος absens οὐ δύναται κρίνεσθαι 151178Β11 
κἂν ἔχωσιν, -- φέρουσιν [B8 ἀλλά γε] 65B12 εἰ 
καὶ οὐκ εἶχεν .... -- ... ἔσχεν 85C3 101612 104 
Α15 151M476C7 εἰ καὶ ἔλαβεν, -- ἡ πρόσληψις 
οὐκ ἐδούλου 185A6 196B:1 212B6 εἰ 268A10 
xol γὰρ καὶ εἰ ..., — 249C5 277B2 (Οὗ εἰ xal... 
λέγεται, — οὐχ ὡς ἐξισούμενος λέγεται 15111344 
A8 360C3 sl καὶ ... πρέπει, -- ἡμῖν οὐ πρέπει [C9 
ὅμως] 4θ909 εἰ καὶ σὰρξ ἐγένετο, — ἴδια τὰ 
πάθη 4241 καὶ εἰ ..., -- 440À3/5 Δ61610 el καὶ 
μὴ ..., -- οὐκ ἀϑέλητόν ἐστιν 151V516C5 161568 
D4 εἰ (—etsi) πατὴρ λέγεταί τις, -- 569A13 1611] 
613C2 εἰ ἐκλήθησαν, -- οὐ τῇ φύσει (scil ἐκλήθησαν) 
- τῇ μετουσίᾳ |. 17253C41 κἂν ἀδυνάτως ἔχωμεν 
καταλαβεῖν ..., — ἀκούοντες τὸ "IT. ... νοοῦμεν 75 
A5 761C2 785C7 20869A8 x&v μὴ ἀφῶμεν ..., 
— καταλιμπάνομεν | 949B4 973A7 C&/6 x&v 
κεκρυμμένως πράττωσι, x&v λανθάνειν ἐθέλωσιν, — 
ὁ κύριος δείκνυσι 28107641 271085B12 ἐὰν μηδὲ 
οὕτως καταδύωντα!, — σὺ παραιτοῦ 28111210Σ 
28114153B10 36(εῤ28...43368 εἰ καὶ πολὺς ὁ κά- 
ματός ἐστιν, -- ὁ σωτὴρ ... κατεσκεύασεν εἰ καὶ 
(x&v)... ἀλλά ye 7421A5/6 46182 15811788 κἂν 
ἔχωμεν ..., — γε χριστιανοί ἐσμεν [B11 solum ἀλλά! 
17704C7 18805C9 pleonast. ὅμως 10541B11 
ὅμως, el καὶ τολμᾷ σχηματίζεσθαι, — γινώσκεται 


57 ἀλλά 

12661B12 εἰ κέκρυπται, -- ὅμως πᾶς οἷδεν 15iV 
524 Α1 εἰ καὶ οὐχ ὡς ..., — ὅμως παρέσχε — b) prae- 
ced. tempor. ὅτε 1511273C9 ὅταν λέγωνται 
γεννᾶσθαι, -- οὐδὲν ἧττόν εἰσι ποιήματα 

4, ἀλλά emphat. effert alqd prioribus contrarium 
7428A9 οὐδὲν διήνεγκεν οὔτε τοῦ Evo ... οὔτε 
τοῦ ἀποστόλου ..., — οὐδὲ τοῦ ποτε λῃστοῦ 151V 
469B5 (proposita sententia Ar.) — μὴ ὡς ποιότης 
ταῦτα ἐν 0. 161V645A4 τίς ὁ διδάξας; — (certe) 
οὐδεὶς ἐκ τῶν γραφῶν ἀλλὰ γάρ — immo vero, 
enimvero 15188B9 (quasi per parenth.) — — καὶ (at 
immo etiam) al ἕννοιαι τοῦτο ἴσασιν εὐσεβές 15111 
360C2 — — (at) εἰ xol Arianos τοιαῦτα λέγειν 
πρέπει, ἀλλὰ ἡμᾶς ἐνθυμεῖσθαι minime decet 17 
760Bi praeced. ἐκθέμενοι ... ὀμόσαντές Tt... καὶ 
ἀναθεματίσαντες, --ὀ -- γράψαντες ... τἀναντία 
ἔγραψαν 2410400( 15 οὐ πρὸς μόνους patres Nic., 
— — Kal πρὸς τοὺς ἑαυτῶν ἐπισκ. μάχονται 281 
1153B9 -- -- ἐπιδείξει ὑπάρξεως ἐπράττετο τὰ 
γινόμενα ἀλλὰ μήν -- sed potius, immo vero 
20856A2 μὴ φέρων, — — φοβούμενος 251061Bí 
— — οὐ φαντασία ἡ σωτηρία ἡμῶν est. ellipt. οὐ 
μὴν ἀλλά -- atque adeo 18(EusVerc)808C7 συγ- 
κατεθέμην, — — -- περὶ τῆς σαρκώσεως ... Emi 
στωσάμην 


ἀλλαγὴ ἡ -- mutatio 15111417..6 


ἀλλάσσω -- muto ἅπερ (scripta) 10552A5 -- 
δόξαν 15157C45 Roml,23 -- ἔθη 14784A15 — 
μορφάς 20888A2 — ὄνομα 15116A15 Roml1,23 16 
1V655A14 648A3 — ταῦτα 17745C4 — σχῆμα 
20973A12 P 2128D4 syn μεταβάλλω intrs. 151 
97A1^ op μένω 15114161C7 165C4 op διαμένω 
17760B3 syn μεταβάλλομαι 251053A1 1056D2 
spec intrs. — differo ab... 151128C6 τὸ — ἀπ᾽ 
ἐκείνων 


ἀλλαχόθεν -- aliunde 6308B8 


ἀλλαχόσε -- allo 2125A8 -351268B12 — 
οὐκ ἦν 

ἀλλαχοῦ -- (alibi, spec.) allo loeo s. scripturae 
ap. εἴρηκε, καλεῖ, plerumque λέγει 151V476A4. 520 
B15 23985A11 988B14 989C12 1001B8 C3 
1008A5 9 1009A11 C3 1012A5 B8 1024A10 
B2 1025A1 9 14 C2 8 2811104A5 1121 
C10 281H4133B11 1144A7 


ἀλληγορέω - translate explleo 1511245C1 
οἶκον -— applico ad alqd 20949412 ἁρπαγὴν 
εἰς τὴν γῆν 

ἀλληλουϊά τό — allelula 3755,24 

ἀλλήλων -- inter se 143C7 D5 6 8 25 
C13 45C14 53B1 13 15 C4 56A13 B3 9 
57C5 6 D5 60A1 2 609B10 72B2 C15 77 
AS C4 2185B5 6 188B5 9 C8 189A1 B1 5 
225B10 26284B14 305A9 2393C11 7421C10 
Di 3 5 452B14 457A9 12 464A4 8505A5 
512815 C4 513B1 C3 11608B1 616A14 621D9 
14693C13 D5 2705D8 712A1 721C7 740 
C8 11 D3 5 748B7 757})7 (cont2.)93C41 
15124B6 8 36A4 56C2 7 65A10 277C1(bis) 
132B2 1511189A1 10 205C1 232B11 252A5 
273CA2 280B1 15111324B5 7 360B9 364A11 
C5 365A10 12 B5 10 368A2 B1 372C7 16 
1569A7 1611612B7 10 161V673B12 C11 17 
733B6 785B14 18801A9 $804A14 $805B5 20 
845B6 868A3 876C1 901B10 908B4 921A14 
924B3(bi) 8 13 14 2929B9 2964B12 241037 
B8 C15 1045C8 251053C11 2811097C11 


ἀλλοδαπός 3 -- extraneus sbst. ἡ — extera 
terra I 7(synAr)700A16 


ἄλλος 58 


ἀλλοδοξία ἡ -- falsa doetrina 15111369A13 
Arianorum 161532B3 

ἀλλόδοξος 2 — qui falsam doctrinam profi- 
tetur 15145D5 15 — 


ἄλλοθεν -— aliunde 5(Jul292B4 7453Β10 
πόθεν — 

ἀλλοῖος 3 - alienus 8(DionAD)508A7 syn 
ὑπεναντίος 


ἀλλοιόω -- muto, partic. praes. P — mutabilis 
1, s. obv. trans., τὶ καιρὸν καὶ νόμον 14784A1 et 12 
Dan7,25 πρόσωπον 12657B2 lReg21,13 φύσιν 
15111360B12 P — refl. met 14728B8C*« 15188 
A^ — μένην ἔχει τὴν φύσιν 10 et B4 τὸ — oüpevov 
syn τὸ τρεπόμενον op τὸ ἱστάμενον ἐν τῷ αὐτῷ 
1951V509A10 P;44,] 1611612 πάντα -- οὐμενά ἐστι 
ΟΡ ἄτρεπτος, ἀναλλοίωτος 2, spec in controv. 
christol. Ar. filium A. fingunt ἀλλοιούμενον 151 
84C3 Ἐτρεπτός 11 et 85A2 — μένης εἶναι φύσεως 
C6 D1 8848 σοφία div. syn τρεπτός 1511460 
B8 op ἄτρεπτος μένων | 168A3 op ἀεὶ ὧν |. 224C414 
op ὁ αὐτὸς ὑπάρχων 251061C5 A. sec. haeret. 
ἠλλοιῶσθαι εἰς σάρκα xal ὀστέα 2811096A10 — 
τὸν 9. A. 

ἀλλοίωσις — mutatio 7(Theogn)460C11 οὐδὲ 
ἡ οὐσία ToU Π. ὑπέμεινεν -- 2811096A13 Apollin. 
φαντάζονται — τοῦ Λ. 

ἀλλοιωτός 3 -- mutabilis 15185C11 φύσις 
rerum syn τρετττός spec term. Ar. pro A. — fil. 
19817C2 et 241045A8 syn κτιστός, τρετττός term 
pneumatom. pro Πν. 341232C4 syn τρεττός 


ἄλλος, n, o I. — alius (adiect. vel subst) passim 
M. — diversus, novus 1. abs. 113B13 61C6 7 
432D6 $85124A4(bi) 10564C8 12 565A1 [15] 
(Aster2772A14. — 17713C8 128B7 132D2 133 
A1 13?B2 1511161D1 280B3 15111328C12 
349C3 453A4 10 151V468C11 472A9 10 14 
485B12 488C1 8 48389B11 12 492B12 13 497 
D5 6 504A3(bi) 513B8 9 10(bi) D1 516 
A6 7 13 512CS8(bi) 1611612A9 410 17713 
B9 D5 740C43 744B3 781B12 13 18801C1. 
241044A9 251053C6 7 2811097A8 1113A4 
5. 3754,16(bis) 9. add. gen. — diversus ab, 
maxime Λ-υϊός et Πν. div. a creaturis 181A10 — 
τῶν γενητῶν 7448B5. 449B12 452C12 472B2 
8 C43 15152C9 — τῶν πάντων 108A1 129 
A3 9 B1^4 132B10 τῆς τῶν ἀγγέλων φύσεως 
12 136B14 1511193A14 280B12 τῶν κτισμά- 
τῶν C9et 12 τῆς κτίσεως 281A10 293A15 300 
C4 9 15111400C11 5401A5 452A1 151V472 
B1 16158145 588C2 593C7 1611616B5 οὐκ 
ἄλλος ὥν(τοῦ IT.) ἀπό c. gen. 15152C7 — &. τῶν 
πάντων παρά c. acc. 113B10 πῶς ἂν εἴη — 9 
παρὰ τοῦτον | 45C4 ἄλλους παρὰ τούτους θεούς 
5 syn ἕτερος 48.8 61(5 64Β1 ψυχὴ — παρὰ 
τὸ φαινόμενον 6587 210061 — δημιουργὸν Tr. 
τὸν Il. 15 7433A9 436B11 441C12 449C6 -- 
T. τὴν τῶν γενητῶν φύσιν ὁ A. 452B9 C^ 472 
A11 8496A3 — ἐστὶν ὁ υἱός, παρ᾽ ὅ ἐσμεν ἡμεῖς 
9529B9 ἄλλα π. ταῦτα 1[105498{9 572A8 
581A12 15189A12 — rr. τὸ δοθὲν αὐτοῖς ὄντες 
C14 93B1 132B13 -ἑτερούσιος 1974Α14 1511 
196A9 -- m. τὰ κτίσματα 229A7 B1 232A2 
23749 245C45 281A1 μὴ — T. τὰ τέκνα... 
εἶναι νομισθῇ 4 297B3 4 — π. τὰ ἔργα 300C2 
151V473A9 485A6 489B5 161549C13 ἄλλῃ 
διανοίᾳ Tr. τὴν ἐκείνων λαλήσας | 589C5 TTv. — π΄. 
τὴν τῶν γενητῶν φύσιν 17713B9 Aster. λέγων 
ἄλλην εἶναι Tr. τὸν Xp. ἐν θ. σοφίαν ({{{4:1.)}7)200 15 
(ffAr2.724B13 ἄλλο διδάσκει, παρ᾽ ὃ παᾶρ- 


59 ἄλλος 


ἄλλως 60 


ελάβομεν (ffAr6.an21.)740A9 (ffAr9.)745B13 24 
1033A2 et B5 — σύνοδον π. τὴν ἐν Νικαίᾳ (yevo- 
μένην) 1036A1 271089B2 

IIL — alter 6(epSard1.)312A8 — (ep3.)324 n. 49 
lin 4. — Δακία inser (epSard3.)324 n. 49 lin 7. 
Φρυγία — inscr (clerAD)381A7 Τιμόθεος — διάκο- 
vos 14749A9 —BaA0acap 773C15 ὡς — Φαραω 
18796A10 — Μάρκος inscr. 

IV. variae elocut. negat. 1. οὐκ (τίς, Troios) — fi 
132D41 40A1 060C2 $380D^4 2101D3 113B1 
7 140C4 180A3 6(synAL])253B15 C9 257A13 

273C4 272B2 7453C12 .456A13 14745A7 
15189B15 113B7 128C8 1511204B2 309B4 15 
]11332C2 348A1 14 B5 10 C6 9 349A5 

8 432C6 151V493A8 241036B5 9. οὐκ — 
ἀλλ᾽ ἢ 2145B5 151V513A7 8. οὐκ — εἰ μή 
2129C13 D4 3 5 156C3 151II340B6 33 
1188B5 4. οὐκ — πλήν c. gen. 2160C1 15111 
329A12 333B8 337A2 

V. iteratur 1. ἄλλος ἄλλον... 137A14(bis) C10 
(bis) 52B8(bis) 6(synAI)261 D3(bis) (.Jul)301 C14 
15 17685B7(bi) 2. ἄλλος kal ἄλλος 6(7ul)301 
Ci4(bis 7 460A1(bis) 8517A2(bis) 151133C27(bis) 

1511280A13(bis) 15111369C9(bis)) 372A9(bis) 
12(bi) 17768B7(bis) 3754,15(bis) 

VI. membrum disposit. 185D1 οἱ pév..., ol GE..., 
ἄλλος δέ 5229A4 ol μέν ..., οἱ δέ..., ἄλλοι... 6 
(epSard1.)312B10/11 -- (zp2.)317C15 οἱ μέν ..., ἄλλοι 
ὑπο». ΘΆΛΟΣ 
17A6 ol μέν ..., οἱ δέ.. καὶ ἄλλοι 1611613B11 τὸ 
μέν. .., ἄλλο δέ 11 τὸ μὲν οὐρανός, ἄλλο δὲ γῆ 12 
οἱ μὲν φωστῆρες, τὰ δὲ ἄστρα... καὶ ἄλλα... 20 
845A14/15 ἄλλοι μὲν ..., ἄλλοι δέ syn. τὸ μέν, ... τὸ 
δέ... 908A10 et 93261 ol μέν ..., οἱ δέ... καὶ ἄλλοι 

syn διάφορος 6(synAlex)261D3 ἕτερος 120B5 
45CAàÀ 48C8 2120A6 $8520A13 
1V488C4 516A13 161V645C4 231001C5 28] 
1116A5 ἑτερ(ο)ούσιος 151128B7 132B13 καινός 
6(7ul)808B1 νέος 4749A9 ξένος 18801C14 — op 
ὁ αὐτός 1511461D1 ἴδιος 15112943 B14 16] 
593C7 ταυτότης καὶ ἰσότης 15111869(9 


ἄλλοτε -- allas 1. gener 2161A4 οὐδὲ — εἰ μὴ 
ὅτε 164A11 οὐκ -- γενόμενα 2, iuxta ponun- 
tur 8) — ἄλλα -- alias alia γράφω 10552B12 24 
1033A9 φρονέω l7(derAr)/00C6 δ) — ἄλλως 
— alias aliter ἐπιμέλομαι 8485B10 μεταβάλλω 
7421C2 8. membrum disposit. — μέν ..., — δέ 
1511232B15(^is) syn ποτὲ pév..., ποτὲ δέ 15111328 
C4 ὅ. ποτέ... kal — 20900B11 ποτὲ μέν ..., 
ποτὲ δέ ..., — δέ 151V521B8 


ἀλλοτρι(ο)ούσιος 2 — qui est diversae na- 
turae, term. in controv. trinit. et christol. 35153A7 
4- ξένος 16111636A3 17781C3 - ἑτεροφυής op. 
ὁμοούσιος C6 -- ἀνομοιογενής D2 op ὁμοούσιος 

784D^ op ὁμοούσιος add. gen. 161577A4 τοῦ 
TT. syn ξένος 18801A8 ἀλλήλων 

ἀλλότριος 3 — alienus 1. — non proprius a) 
gener. γνώμη 7424B11 op ἴδιος ἔνδυμα 7469 C7 
παῖς 10540C2 πόλις 6(syn41)260B9 op οἰκεῖος 11 
413 --ἰά τὸ συμβεβηκὸς -- τῇ ψυχῇ 168C43 
b) term. in controv. trinit. et christol. — non per- 
tinens ad naturam div., alienus, gener. 15165B12 
pater filium ἐσχηκὼς οὐκ... — 10v 4 ἔξωθεν op 
ἴδιος τῆς οὐσίας 1511296B5 οὐδὲν κοινὸν ἡμῖν τὸ 
— 15111337B3 τὰ — scil. creaturae τὰ μὴ ὄντα 
παρ᾽ αὐτοῦ, op A. spec Ar. filium ἀλλότριον inge- 
runt 17788A6 IT. οὐ προσελάβετο — τον τὸν vlóv 
pneumatom. Πν. ἀλλότριον, divinitatis, indu- 
cunt 15148B11 φύσεις kal οὐσίαι 161533A11 ἐπι- 
μίσγοντες — φύσιν * ἑτεροειδής 569C5 596A5 


14705B4 ol pév..., o1 86..., ἄλλον" 151 | 


1511280B3 15 | 


16111636A1 — ίου τινὸς συντασσομένον trinitati 
Ἑ ξένος €) add. gen. ἀλλήλων 15124B5 sec Ar. 
οὐσίαι in trinit. -&puéroyos — τῶν γενητῶν 1611 
616B3 A. op ἴδιος (οὐκ ἄλλος) ToU TIT. — ἑκατέρων 
15l(ArThal)24B10 A^ alienus a TIT. et Πν 17 
(blasphAr)708A15 syn ξένος — θεότητος καὶ οὐσίας 
231005B10 Πν. οὐκ -- -- θεοῦ 15111409C6 τὰ 
ἀνθρώπινα | 151V473D4 τὰ γενητά op προςκεί- 
μενος 509B8 γαστήρ — νοήσεως 2811121B11 
ψυχή Chri sec. Apollin. -- νοῦ 1511217C5 sec. 
Apollin. A. — οὐσίας 7437A7 A. sec. Ar. (T heogn) 
460C7 υἱός op ἀπόρροια τῆς οὐσίας 8508B11 
υἱός sec Ar. 513A8 et 10(4r.)565A8 εἰ 568C5 υἱὸς 
A^. sec. Ar. syn ξένος 15l(ArTAhal)24A5 A. syn 
ἀνόμοιος 1511320B13 υἱός op ἴδιος τῆς οὐσίας 
15111360A4 5 υἱός op ἴδιος τῆς οὐσίας 17777C5 
^. syn ποίημα — Πατρός sec. Ar. filius 4216B14 
οὐκ — sunt virtutes div. 8496A2 10565A6 κτίσ- 
ματα syn ξένος 1511240B5 s. Ar. - ἀνόμοιος 17 
781C12 341232B5 τὸ οὐκ — πατρὸς xai υἱοῦ Πν. 
ΟΡ ὁμοούσιος σαρκός ἀνθρωπίνης 2811116A7 
σῶμα Chr! -- ὑποστάσεως 1511216B7 χαρα- 
κτήρ — φύσεως θείας 1615858Β144 homines 

2, — extraneus a) s. pr. 5236A1 syn μισθωτός 7 
433C2 πῦρ — Levit10,1 et 16,1 op θεῖος 20968A12 
πόλις op ἴδιος 36(ep45.) syn ξένος op συμπολίτης 
b) met — separatus, adversarius praesertim fidei 
10588A11 κατεκρίθησαν — 593A2 ἐπίνοια ἀσεβῶν 
-- ξένος 15128B15 — εἶναι τὴν αἵρεσιν -- μὴ ἐκ 
πατέρων 1511220B1 -- τα λέγειν [17({{441.4.}728 
A4 εἰ (ffAró.)728C10 et (ffAr6.an.1.)736C7 et (ff 
Ar9.)245B13 haeret. — oug οἶδεν ἡ ἐκκλ. 768C9 
διάνοιαν μὴ — elvai syn μακρὰν v |. 3742,22 diab. 
add. gen. — animo alienus ab 6352B12 αὐτοῦ 14 
781B13 ἑαυτῶν 20884B2 ἡμῶν spec — αἱρέσεως 
15184B5 — ἀληθείας 10564A8 - ξένος 14692 
A11 18804A4 — ἀποστόλου 15111325A8 — 
᾿Αρειανῶν 161532B10 — γραφῶν 17(ffAr9.)745A1 


760B7 -- διδασκαλίας 6(synA1)280B2 ( 7ul)301 
B8 251056A3 -- ἐκκλησίας 6(synAD)256B15 16 
IV644C14 l7(derAr)700CA1 — (ffAr9.745A3 — 


ἑτεροδοξίας 8500C13 -- εὐσεβείας 2814108B15 — 
θεοσεβείας 14737A14 -- κακοδοξίας 8512B9 — kaxo- 
νοίας 8480A12 op οἰκεῖος -- κοινωνίας 8528B6 13689 
A15syn ἀκοινώνητος — τοῦ λέγοντος 11620C4 --λο- 
γίων 15133A5 -- Λόγου 15140B4 133A13 -- 
Μανιχαίων 151124A9 -- ὀνόματος 6(epSard3.)336 
B6 $8441B6 — παροικήσεων 17(synÁár)700B6 
— πίστεως 6(7ul)281B8 10568A6 12677C10 14 
7272B12 syn ξένος 17(ffAró.)733A9 syn ἀσεβής 
241036A4 -- προαιρέσεως 14716A9 — ὑπολήψεως 
17(ffAró.)733C13 | — Χριστιανῶν 10549A3 . op 
φίλος 14736C13 

ἀλλοτριόω -— abalieno met. P 
(frg2.)1292D10 πάσης θελήσεως 

ως -- aliter, alia de causa, in aliis rebus 

1. gener 136C4 96A14 2185D6 7469B9 et 
15111448A12 et 453A15 et 20877A10 — πάλιν — 
rursus alio modo 8496D1 et 1511160B2 οὐκξἔστιν -- 
1514120B8 1511221A9 292B11 15111364A11 
401B6 μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ — ἔχειν [17700Α15 — 
aie 768B12 ἐξηγεῖσθαι — 785A12 — ποιεῖν 
0856C1 προσέρχεσθαι — 2, introducit sen- 
tentiam 8) ἄλλως τε — alioque modo, praeterea, 
(vel efferendo) imprimis 133C14 33B5 77D2 2 
176A8 6(7ul)285A1 (epSard3.)329C12 8496C1 
10572B14 1511208C6 233B10 304C2 151 
336B10 428A5 151V512A9 161V644A5 653 
C10 20869A7 b) -- (Ἕτε) καί — cum alias tum ..., 

raecipue, praesertim 2108A10 149A4 6(Jul) 
296D2 7433D11 1511172A15 201A10 1511 


—careo 35 


61 ἄλλως 
349C2 161572C5 1611612B3 6162 241044 
B1 e) καὶ — (δέ) — alia (autem) etiam ratione 


157B1 2136A6 17785B8 8. respondent inter 
se 8) — fj — aliter ac 7449A12 11605B2 612B11 

17756B12 eodem sensu — παρά τι 151109A5 
κέχρισται — Tr. τοὺς μετόχους — b) negat. οὐ (μὴ) — 
fj 120C14 4002 $81C14 2137D5 14728B3 15 
148A2 116A15 161601B5 604B9 13 161V644 
A12 C8 11 645B8 corresp. el μή 2112A1 120 
Bí2 14043 7440D2 456D9 15H00B10 117 
A13 1511264A2 273A10 15111368A3 corresp. 
ἀλλά — non aliter, sed (— ac) 2140D3 4. op- 


ponuntur — καὶ — τα aliter... atque aliter 7433 | 


D4A1(bi) 3754,25(bi) — xal ἑτέρως 7433C9 -- 
μέν ..., — δέ 15111373C41/12 — μέν ..., érépos δέ 
17768B15 εἴτε — εἴτε οὕτως 9524A3 . B. iuxta 
ponuntur ἄλλοι — — alii aliter 149C5 ἄλλοτε — 
— alio tempore aliter 7421C2 μεταβαλλομένους 8 
485B411 ἐπιμελεῖται 


&Aovy le ἡ [pl. 14087] I. s. pr. — inopia rationis, 
amentia 1, in re 140A7 — παθῶν kal ἡδονῶν B7 
αἱ τῶν παϑῶν — 1511205D1 τούτων (n.) — zi 
in brutis 20949A10 — τῶν ἀλόγων syn ἀγριότης 
960B9 ἡμιόνων 3. in hominibus dementia 
maxime religiosa 164B13 gener. humani animi sec. 
quosdam philos. spec. Ar. 7416B11 8480A7 10 


573B14 12645C41 1511160C3 200A6 151II 
465A8 16160581 241036A8 op. θεοσέβεια — ido- 
lolatr. 117B5 --ἀμυδρὸς λογισμός Judaeor. 8 


484A1 magor. Aeg. 161V673B10 . pneumatom. 
16 1V637B10 

11. spec. (in controv. christolog.) Ariani ali- 
quando ἀλογίαν in IT. fuisse aiunt 15141C14 περὶ 
τὸν θεὸν εἰσάγοντες i. e. rationis — A. carentiam 

ἀλόγιστος 2 1. — amens epith. μυθοπλαστία 
161605413 — τόλμα 151441C3 15111360A7 16 
1557B5 9. — rationem excedens κακά 165A12 
syn ἄκριτος brutis (bonum et) malum manet in- 
telligibile 


ἄλογος 2 — amens I. s. obv. 1. epith a) res α. 


abstr. διδασκαλία 20960B8 syn διανοίας οὐκ 
ὀρθῆς -- ἐπίνοια 15795B8 — ἐρώτησις 15164 
A13 μωρός B10 -- ἡδονή 21498Β13 -- κατάστα- 
σις 6(syn41)280C6 «-- κίνησις 180C14 -- μυθο- 


πλαστία 1511240C7 -- ὁρμή 15111361B5 — πίστις 
1187 -- σόφισμα 7429C5 πλέον ἀλογώτερον — 
φαντασία 189D9 — φρόνησις 1511I344A11 syn 
ἀπτρεπτής gener τί 15111341A13 — crepov - &ro- 
T'OS . COncr. creaturae rationis expertes 30a 
120A6 25B3 A41A11 et 44B7 op λογικά 2101 
B8 15156C5 2951064A11 op ἄνθρωποι 3738,17 
op Aoyikós 49,22 — κτήνη 20957B1^ ipse νοῦς 
hum. 8(DionAl) οὔτε ὁ v. — -,οὔτε ἄνους ὁ λόγος 
gener τὰ (ὄντα) 120B1 32B7 - ἀκίνητος 40A3 9 
(bis) B10 13 44B6 10 ορ. λογικά 12 52B12 
15 syn τὰ ἄψυχα C12 D41 -&yuxa 61B6 et 7 
op ἣ τῶν &v6p. ψυχή 65A12 op ἄνθρ. 68B9 2 
116A10 117C414 15 10576A9 τὰ ἄλλα — 151] 
132A8 op ἄνθρ. 1511188B14 op ὁ Aoyikós ἄνθρ. 
281C9 --τὰ ἄψυχα 161V(Orig)649CA1 -ἄψυχα 
ΟΡ λογικά 20857B9 945C5 949A10 b) homo 
152B12 15 2117C5 op λογικός 92. sbst. oi — 
161565C8 — pneumatom. 35(frgm2.)1292D5 πᾶς, 
Q μὴ πρόσεστι λόγος, — φύσει ἐστί τὸ — -εἀλογία 
1511/361C3 μὴ μιμησώμεθα τὸ -- scil τῶν κτη- 
νῶν 8. impers. -- ἐστι (a. c.) 1. 15144B12 
εἰπεῖν 15111456B42 ἐνθυμεῖσθαι 351289A5 πλύ- 
νειν τἄτακτος -- ἡγοῦμαι 12676A5 καταλεῖψαι 
11. spec sec. Ar. in controv. christol. — — sine 
A. syn &cogos op σοφός 9. 7441B11 15152D2 61 


ἁμαρτάνω 62 


B3 10 1511216B9 15111456C7 151V472C8 9 
11 14 488A5 1611609B11 IT. 15164B3 151V469 
D2 3 35(frgm2.4292D4 syn ἀκίνητος, ἀπρεπής, 
ἄσοφος, ἄτοπος, ἄψυχος, διανοίας οὐκ ὀρθῆς, 
μωρός op ἄνθρ., λογικός, σοφός, ψυχή 
ἀλογόομαι — brutis exaequor 2117C7 
ἀλόγως — contra (sanam) rationem κατέχω 
6260B10 πράττω 20960A12 
ἀλόη ἡ — aloe 1514112A8 7019,39 
, &AG, ós ἡ — sal 35(frem1.1292C8 add. ἄρτος, 
ὕδωρ, quibus efficitur £noogayía v. s. ἅλας 
ἁλυκός 3 -- salsus, met. παροινία [? pro 


| παράνοια) 161V673C11 


᾿Αλύπιος, ep. occid. 6(epSard3.)337A43 sbser. 

ἄλυπος 2 — luetu vaeuus τωή 2101C5 syn 
ἀνώδυνος, ἀμέριμνος τόπος 21980A13 

ἅλυσις ἡ plur. — vineula G(epSard3.)328B4 syn 
cíbnpa 12648C1 


ἀλυσιτελής 2 — inutilis, spec baptism. 
haeret. τὸ διδόμενον 1511237A4 syn κενός ὕδωρ 
1511237B8 

ἄλυτος 2 — 
1133C7 1140C4 
φύσις 28111133A14 


ἅμα — simul, una 1. adv. a) 113D7 — εἶναι 

97C6 — ἀποτελεῖν 8516B2 — ὁμολογείτωσαν 15 
11252A4 — γεγόνασι 15111460B6 συνῆψεν — 
λέγων l7(synÁr)697A12 ἐγνωκότες — 241045B6 
— φρονεῖ δ) ad coniungendas inter se res 6(syn 
A1)264C14 17(ffAró.)732C6 20965C8 ὁ) ad 
coniungendas actiones inter se excipientes — kai 

καί 8504C12 — τε ... kal 17(ff Ar6.an25.)740 
B9 -— .. xaí 18797A14 251053A4 — ... xai 
εὐθύς 14696A2 788C1 προθέμενος οἰκοδομεῖν 
βουλεύεται -- 1511309B12 ἔλεγε καὶ -- ἐποίει 1511] 
45^4B2 ἀ) — simul cum aliis μετὰ τῶν ἄλλων 
δυνάμεων — 1511252A2 μετὰ πάντων — 1511249 
B11 πάντες — 1511252A7 ἀθρόως — πάντα τὰ 
γενητά 1511276B10 κοινῇ καὶ πολλοὺς — 14740 
C2 2. praepos. c. dat. 8) ap. subst. 6(C:«:)348 
B10 -349B411 (4Arsen)372B9 inser 7476C40 et 161V 
676C4 doxol. IT. σὺν A., — τῷ Tiv. 11613C10 17 
(clerALAr)209C1 — 18797A12 19(petár4.)824A3 
b) ap. inf. — τῷ ... 4209B1 — τῷ γενέσθαι G(syn 
41252B12 7425D2 428A5 8528B10 — τῷ 
ἐγχειρισθῆναι 12660B1 351284D12 


ἀμαθής 2 - rudis, praesertim doctrinae et 
relig. 1, adiect. 7417A15 15176A12 17688B8 
696A11 -—haeret. - δόλιος 2. sbst. ὁ — 8488 
A5 516A7 11617A14 B11 17716D2 3851276 
D3 -τἀστήρικτος 2Pfr3,16. 1289D7 c. gen. 151 
113A14 γραφῶν 

ἀμαθία ἡ -— inscitia, praes. religiosa 15B10 
τῶν ἀπίστων — spec Ar. 15172A15 7702 17 
685B1 ΠῚ 752C6 syn στρεβλὴ διάνοια tropi- 
corum 161580D1 plur. 311172 C3 κατὰ τὰς 
ἰδίας — 


Αμαληκ Exl7,8sgg. 24157C8 | 7428C10 

᾿Αμάντιος 1. ep. occid. 6(epSar43.)337A18 
sbscr 2. ep. Aeg. 6(epSard3.)337 C6 sbscr 

"Apavcoc, ep. Galliae 6(epSard3.)337Bt1 sbser 

ἀμαράντινος 2 — immarcescibilis 7P/r5,4 
στέφανος 3754,22 59,12 60,8 

ἁμαρτάνω [fut. ἁμαρτήσω, part. aor. ἁμαρ- 
τήσας] — peeeo, s. mor. 1. abs. saepe ὁ ἁμαρ- 
τάνων etc., τὸ ἁμαρτάνειν 112A6 C10 D6 105 


qui dissolvi nequit ἕνωσις 2811 
σύγκρασις 28111160B6 C7 


63 ἁυαρτάνω 


B7 420901 syn πίπτω 6(C/w:)369C7 P add 
πράττω 9532D2 1511265A8 293A2 15111376 
C9 syn πίπτω 161V649B14 (Orig)652A2 6 9 

653B13 C40 656A2 3 5 B1 657C1 μεγάλως 

668B8 20872A8 15 924A10 11 B6 10 11 

12 251057B3 2811096B14 1120A13 B9 1125 
CA1 14 1129A10 Rom5,I4 28111140C13 415 

1141A15 BÀ 7 C3 1145C8 11 12 IM. 1149 
C43 9, c. acc. rei τὰ μέγιστα 161V657C10 

8. εἴς τινα 6(74/)285D3 161V(0rig)652A3 D3 
-BAemcenuéo 4. 653A4 660C3 


ἁμάρτημα τό — peceatum, s. mor. 2108D1 
117C5 syn κακά 6(7u/)301A2 —-308A1 γίνεται εἰς 
αὐτούς 14749C8 κατὰ ἐπισκόπων 151l(Aster) 
228A2 -- 17716A11 epith ἀνθρώπινος 311172A11 
syn ἀκάθαρτος C11 s. v. ἁμαρτία 


ἁμαρτητικός 3 -— pronus ad peccandum 
λογισμός 28111140C9 18 1141A6 


ἁμαρτία ἡ — peccatum, s. mor., factum vel 
status J, s. pleno — θανάτου 2811120C14 - ψυχῆς 
112B9 2, natura peccati sec. Manich. et 
Apollin. 281111647 Manich. σαρκός τὴν φύσιν — 
λέγει καὶ οὐ τὴν πρᾶξιν 1120B3 φυσικὴν εἶναι 
τὴν — 8deus σύμφυτον Adae δέδωκε τὴν -- 1129 
B5 et 6 τὴν ψυχὴν ... ὀνομάτοντες, ποτὲ δὲ ἁμαρ- 
τίαν ἐνυπόστατον, ποτὲ δὲ ἐργάτιν τῆς -- 3. 
attribut. gen. τῆς — ap. sbst. — ἀθέτησις Hbr9, 
26 7424A8 15111388D1 
Ar9.745B1 271088B12 2811108B8 -- ἀποχή 28 
11096C7 — ἄφεσις 2120C14 341232B12 — διαδοχή 
28111144B13 — ἐκπλήρωσις 2811096C3 — ἔργον 
28111141413 -- ἐργάτις 2811129B6 «-- εὕρεσις 281 
1120C14 D1 — καϑαρισμός Hbr1,3 x. τῶν — 151125 
C6 — κατάκρισις 2811101A5 281I1161C5 — 
κατάλυσις 17(ffAr10.)748A7 -- λύσις 28111141B1 
— λύτρον 151105A5 -- λύτρωσις 261077C14 [v. 
15413C9 A. ἀπὸ τῶν —-] --μἼάχη 28140096B8 — 
νικητής 361433C13 — νόμος Rom?,23 28111141 
A11 1148A4 -— poti; 2811096C2 — πρόφασις 
9532C15 533C7 -- προχώρησις 28111141C14 


— ῥύπος 168D6 — σάρξ Rom$,3 2811104 C7 — συνή- | 


θεια 28111144412. — ὑπόνοια 281141165A8 4. 
epith. ἀκατάλυτος, δυσώδης, ἐνυπόστατος, μεγάλη 
νυκτερινή, σύμφυτος, φυσική 90. depromitur 
vox e loco s. script. ex 7553,4 1511248A13 265A9 
ex Romó,I2 151417C6 13 εχ Rom5,21 1511257 
C8 265B3 ex Rom6,6 1511293A1 ex Rom6,3 15i 
120A8 1511264B12 281104C7 8 ex 2C5,21 15 
11248A9 265A8 ex Eph4,26 20924A1 ex Hbr1,3 
151425C6 8 εχ 1Pr2,24 151044A4 15111389 
C2 271088A13 6. epith. vocis sunt haec 
ἄγευστος, ἀκόλουθος, ἀναίτιος, ἀνεπίδεκτος, 
ἄφευκτος, δεκτικός, ἐλεύθερος, ἐνεργός, καθαρός, 
μέτοχος 7. coniunguntur cum voce haec 
verba ἀναφέρω, ἀνθυποφέρω, ἀπαλείφω, ἀποπλύ- 
vo, ἀφίημι, βαστάξω, ἐλευθερόω, ἐξαγορεύω, ἐξαλεί- 
φω, ἐξαφανίφω, ἐξωθέω, ἐργάξομαι, καθαρίζω, κατα- 
κρίνω, καταλύω, λυτρόω et M., λύω, ποιέω, 
πράττω, συλλογίφτομαι, ὑποπίπτω, φέρω, χω- 
ίγω 8. voci similia enumerantur syn. κακία 
112B9 28111136C5 παράβασις 1511288B5 iuxta 
ponuntur — 4 ἀσθένεια 1553,4 — - Ἥ ῳβλασφημία 
161V653B11 C6 — - κατάρα 1511265A9 293B5 
296B3 — --θυάνατος 17(f/4r10.)748A7 261077C2 
— - παροργισμός Eph4,26 20924A1 — φθορά 
15111393A8 433B41 

ἀμάρτυρος 2 -- nullo teste probatus ἀνάστα- 
σις 2136C13 syn ἀφανής 


ἁμαρτωλός ὁ — peeeator s. mor. 1. attrib. 


17(ffSirm)693A7 (ff | 


&u.épiotoc 64 


ἄνθρωπος 15111393B8 - νεκρός 351281C15 709, 
24, 3738,13 29. μωρός, ἀσύνετος 9. subst. 
ὁ ol — 2197A6 op ἅγιος 3752,18 54,4 12 et 13 
op δίκαιος 17 23 

ἀμαυρόω - infirmo, met 2811100A15 P 
χάρις 

Αμβακουμ -- Habacue proph. 351280C6 — 
ὁ προφήτης 

ἀμβλύνω -- hebeto, met τὰ τῶν ἀνθρώπων 
2124B6 syn ἐπισκιάφζω φθοράν 2104 C7 

ἀμείβω — muto λόγους 10573B12 τόπους 
151V524C3 

ἀμείωτος 2 — non imminutus, epith. in 
controv. trinit. τριάς S8(DionAl) 505A8 et 508B10 
syn ἀδιαίρετος 

ἀμέλει adv. 1. sententiam sententiae adiungit 
— vel atqui, vel] certe, vel nimirum, vel omnino 
161D1 2132C6 160D2 4172C1 189B2 4212 
B2 5236B6 6(7u)292C9 4297B5 (epSardl.)312 
B12-. (ep2.)317D1 — (epSard3.)332A12 — 377B14 
^00C13 401A7 7424C2 2437C15 A4^4D1 449 
B10 468A13 8492A4, 2501A11 509A1 10545 
C6 565A5 592B11 11621C5 12668A8 14705 
D? 709A2 776D3 781A5 788C14 15116 
C5 17B12 8981 112B10 116B5 1511268 
B6 273C6 280A16 292B15 15111337A9 
392A5 404A9 413C5 437B10 151V501A4 
509C3 161560C7 580A9 589A2 2601B3 60i 
C1 1611617B11 16111632C6 633B5 161V637 
B10 641B13 664A13 17689C14 18801C15 20 
880A14 C4 3888B2 2941C6 2945B2 965Có 
241041C15 251060B13 271088C3 DA g. 
coniungitur ὥσπερ — καί ad introducendum 
exemplum — ut eerte 121A10 0567 2100B5 

ἀμέλεια ἡ — incuria, s. mor. 1. abs. ἐξ (Ex τῆς) 
— 9529B14 161537B8 20869C4 2, c. gen. 
a) subiect. 2108413 hominum op δαιμόνων ἀπάτη 

B5 θεοῦ 112C11 et 14 τῶν ἐνοικούντων op τὸ 
πρέπον 113A1 et 117A1 et 4 ἀνθρώπων 151 
257A9 servorum δ) obiect. 11628B12 et ΟΣ 
λαῶν 

ἀμελέω -- neglego, s. mor. 1. abs. 6(epSardl.) 
316B1 op opovrí;o 14728D7 749A14 20869 
C2 op ἐπιμένω ἀσκήσει 924A12 op ἐπιμένω τῷ 
καλῷ 2, c. gen. ἑαυτοῦ 15111428A13 20852 
A13 -xaragpovéo ἐπιβουλῆς 14701B3 ἡμῶν 
αὐτῶν 6(C/«)360D7 οἰκοδομῆς 11613B3 πα- 
ραινέσεων 161565C6 ποιμνίων 11628B2 προσ- 
ταγμάτων 6(Cin«s360C14 τούτον (n.) 17689B8 
P 11628C3 ἠμελήθημεν 14728D4 πρόσταγμα 
20916A11 φοίνικες 3. c. inf. 2117A2 ἐπιγνῶναι 

ἀμελὴς 2 — dissolutus, s. mor. 3748,3 γυνή 
4 γελοιάστρια 

Apepap, pater Mosis et Aaron 2157A2 

ἀμερής 2 — individuus, term. theol. 7436A8 
θεός B2 τὸ — τοῦ πατρός syn ἀπαθής 

ἀμεριμνία ἡ -- securitas 6(epSard1.)316B1 -- 
(ep2.)3921C^ 116256 8 syn χαρά 14750Β1 μετὰ 
πάσης -- 

ἀμέριμνος 2 -- securus βίος 2198048 τωή 
2101C6 syn ἄλυπος, ἀνώδυνος 

ἀμερίμνως -- sine eura (et periculo) ἀνάγομαι 
20937A10 μένω 11624A12 παραγίνομαι 6(Ciw) 
341C3 i 

ἀμέριστος 2 — individuus. term. theol., scil. 
A^. a TT. separari nequit 8481C5 sec 7014,10 et 


85 “ἀμέριστος 


10,30 ἃ — a τετήρηκεν Chr. syn ἑνόω op διαιρέω 
15169C7 - ἀσώματος 151V480B41 et (12 - 
᾿ἀδιαίρετος, ἀδιάσπαστος, ἀχώριστος 17765D4 
"πὸ -- τῆς ἐκ TT. γεννήσεως -- τὸ ἀπαθές — 28111152. 
B2 φύσις filii 

ἀμερίστως -- sine divisione partium, term. 
theol. 7436A8 et 15169415 — τοῦ υἱοῦ Π., 4 ἀπα- 
θῶς 

ἀμεσιτεύτως -- nullo medio interposito, term. 
theol. IT. et fil. dicuntur — ἀλλήλοις ἐπισυνῆφθαι 
syn ἀδιαστάτως 17(ff Ar5.)733B5 


ἀμετάβλητος 2 — immutabilis προαίρεσις 14 
720A10 - βέβαιος n. sbst. — immutabilitas 151i 
117C4 — τῆς ToU A. δικαιοσύνης 15111365B15 
φύσει 

ἀμεταθέτως -- immutabiliter 28111161B5 τοῦ 
Λ. -- ἔχοντος 

ἀμετακίνητος 2 — immobilis, met. 17(syn4r) 
697C410 τὰ ὡρισμένα — διαφυλάττειν -- ἔννομος 

ἀμεταμέλητος 2 
ΝΣ χάρις Roml1,29 (χαρίσματα) 
B6 syn ἀδιάπτωτος C5 


ἀμεταμελήτως -- irrevocabiliter, in perpe- 
eh δίδωμι 15111376B8 


ἀμέτοχος 2 expers c. gen. ἀλλήλων 15} 
(4r.)24B6 οὐσίαι personarum div. — - ἀλλότριος 
TT. 15I(Ar.)24B13 υἱός 


ἀμετρία ἡ — modi et ordinis perturbatio 1. 
gener 173C4 op μέτρα | 76A8 op συμμετρία 
s. mor. — aestimatio sui immoderata 2811093A11 
πρλλῇ — φθεγγόμενοι B3 ἀμετρίας τῦφος 1108 
14 ἀπόνοια Tfj; — 

ἄμετρος 2 -- immoderatus, met. μανία 1517] 
497C7 adv. εἰς ἄμετρον 2105B1 ἐληλύθασιν 


αμὴν — amen 1, clausula doxol. in fine libri 
2197A15 3208A13 4220B7 7476Ci2 10593 
A11 12680B2 13689D1 14792C3 151V525A3 
161V648B14 676C2 17789C9 . 20976B2 24 
1048C3 2811132412 311176B2 3760,10 -d 
clausula epistularum 36(7u/).308C10 —-348A5 
(synHier)352C45 3. clausula precatoria 3746, 
23 ante cenam 47,9 inter cenam — 49,20 post 
cenam 4, responsio laicorum liturg. 11613 
C5 ἐπακοῦσαι [ὑπ — ?] τὸ — 616A11 τοσούτων 
λαῶν λεγόντων τῷ θεῷ τὸ — 

ἀμίαντος 2 — immaculatus 1. adiect, s. mor. 
— παρθένος 2109 C6 - ἄχραντος scil. Maria 5228 
D4 - ἅγιος — σῶμα virginis 20953B4 -- καθαρός 
-- κοίτη marital. Hbr 13.4 311173B1 9. sbst. 
ὁ — vel τὸ — — lapis quidam Indicus, qui igne 
consumi negabatur 2144C14 145A7 176B12 ὃ 
δὴ λέγεται ἀντιτπαθὲς εἶναι πυρός 

ἀμιγής 2 — a commixtione abhorrens, met c. 
gen. 2109C7 corpus Chri ὄντως -- τῆς ἀνδρῶν 
συνουσίας 15149B13 trinitas — τῶν γενητῶν 

ἄμικτος 2 — insociabilis τὸ — 1, boni ct mali 
113D9 -- ἀνόμοιος 9. creatoris et creaturae 151 
49A7 

ἅμιλλα ἡ — certamen, spec — opinionum-2185 
B5 ἔσχον Tiv — -- naturae 15111336A3 -- ἐστι 
υἱῷ πρὸς IT. sec. Ar. — virtutis 14721D4 ἦν — 
περὶ ἀρετήν 20837A2 ἐνεστήσασθε πρὸς μοναχούς 
epith. ἀγαθός 

ἁμιλλάομαι -- eer(amen suscipio, met 152A11 
ἑαυτοῖς — inter se 

Athanasiu 


culus non paenitet, irre- 
15111376 


o 
€ 


ἀμυδρῶς 66 
᾿Αμιλλιανός, ep. Galliae 6(epSard3.)337B11 


sbscr. 

ἄμισθος ? praemii expers, met 6(epSardl.) 
316A11 — (e52.)321B13 ὁμολογίαι καὶ βάσανοι 
οὐκ — TuyX&vouciv- 

"Aug, cvos 1. deus Libycus 120B5 epith 
κριοκέφαλος 2, aries quidam sacer apud Aeg. 
148C5 πρόβατον, ὃ καλοῦσιν —, θεὸν ἔχουσι 
3. vir quidam Alexandrinus 5237C41 14777D6 

4, ep. Aeg. 6(eppAeg.)392B13 sbscr [8497A11 
falso, legitur pro Ammonio] 

᾿Αμμωνᾶς, presb. Aeg. 6(Ischyr)365A1 — 
ΑΕΗ (cle My 384 D2 ot FA 


 ᾿Αμμωνιακή ἡ, pars Libyae 11637C13 scil 


. Gacts 


᾿Αμμωνιανός ep. Aeg. 6(epSard3.)34047 sbscr 

(Arsen)372C9 — (epb.Aeg)392B13 sbscr. 

᾿Αμμώνιος 1. varii huius nominis epp. Aeg. 
G(ebSard3.)3A0A11(bis) (brev Melet)376B2 ἐν Διοσ- 
πόλει sbstr. 84588B10 492C5 493B7 497A41 
(falso "Auucv vocatur) B7 500A4 517C10 
9532A8 monachus designatus episc. 12653A4 et 
6 [videtur addendum ἕτερον] 1478047 relegatus 
B; alter 10 tertius 18796A8 33808B9 -- Παχνε- 
μούνεως Kal ... τῆς FAeopygs 2, presb. Alex. 
G(clerAD)381A3 sbscr. . diaconus Mareot. 6 
(Jschyr)365A6 ἀπὸ Μαρεώτον et (cler Mar)384 D11 
sbscr. ' 4, λαϊκός 14724C4^ 

ἀμνηστία ἡ -- oblivio 6(C/:)348B8 — ia παρα- 
δοθῆναι 
ἀμοιβαδίς adv. -- 
ὑμᾶς αὐτοὺς — ἠγαπᾶτε 

ἀμοιβή ἡ -- remuneratio θ(5)π42780 13. εἰς 
— τυχών (7ω)28189 — ἧς τυχεῖν (UrsVal)356A9 
ἀποδῷς 

ἄμορος 2 expers c. gen. 192A8 γνώσεως 

ἀμόλυντος 2 — immaeulatus, s. mor. 3740,11 
σῶμα syn καθαρός 

ἄμορφος 2 informis 281141133A13 νεκρω- 
θεὶς ἄνθρωπος λέγεται -- 1156A6 σάρξ 

᾿Αμορραῖος ὁ 2157C9 Num22,215gq. ol — 15111 
348A10 

᾿Αμοῦν monach. 20929A11 ὁ ἐν τῇ Νιτρίᾳ 
μόναχος B2 C3 932A3 4 8 

ἄρπελος ἡ -- vitis 1. s. pr. 8885A6 493C10 
13 14 5496A3 13 497A13 B2 516B1 [5611 
304C1 351289B2 2. meton. 8) — Christi na- 
tura humana sec. /fo15,9 8493D1 496B^4 ἡ —, 
ἥτις ἐστὶ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ σωτῆρος 9 497 
BA(bis) ὁ ^., ἐν τῇ — γενόμενος, — ἐκλήθη 520A5 
7 13 1511225A10 304B12 351276C5 .epith. 
ἀληθινός ὁ τῆς — οἶνος τουτέστιν ὁ λόγος Xpo. 

1280A14 1289B9 οὐχ αἷμα τοῦ κυρίου ἐστὶν ὁ 
οἶνος, ἀλλὰ τῆς -- b) — populus Judaic. 750,2 
351289A10 - ἀμπελών e) virgo 3548,25 


epith καρποφόρος 
ἀμπελών, ὥνος ὁ — vinea 1. s. str. 14757C4 


mutuo —6(Ci«360B9 


3 Reg20,2 2. meton. 8) — regnum dei M121,47 
1514136A7 36(e528.1433C10 b) pop. Judaic. 


155,1 351289A10 - ἄμπελος 
ἀμυδρός 3 subobseurus, met. εἰκών 1511 
181D2 λογισμός 117B^ 15172B14 παράδειγ- 
μα 7436D7 -- μικρός 
ἀμυδρῶς obseure, met 1511216B13 δια- 
νοεῖσθαι 4- ὀλιγοστῶς 


5 


67 ἀμύητος 


ἀναβλέπω . 68 


ἀμύητος 2 — non initiatus disciplina chri- 
stiana 6(synAD)268A8 
᾿Αμύντιος, presb. Alex. 6(clerAD)380D8 sbscr. 


ἀμύνω M. — punio alqm 10581A10 σε 35 
1272D41 -- 1284A15 ἐχθρούς 


ἀμφιβάλλω — dubito 1, abs. 6249C3 151 
77B42 1511216C41 4161564C40 572B13 1611] 
632C7 9. c. acc. τοῦτο 20953B1 251061B9 

3. περί c. gen. 181B11 15137A8 1511181 
C40 161564C8 c. acc. 17765A2 4, ὅτι 2148 
A1 9 9525A14 15161B14 93B3 105A13 15 


1148142 15111384B14 17788B13 —271088A6 

5, ὡς 13685B8 6. εἰ — num 161564C8 25 
1053B7 7. c. interrog. 7441C8 ὅσης ἀσεβείας 
ἔπ ... 


ἀμφιβολία ἡ — ambiguitas 17(f/477.)741B1 
ἔχει — op συμφωνέω 

ἀμφίβολος 2 — ambiguus 1. attrib. διάνοια 
180B12 2129B3 145A3 148C11 17681A8 24 
1048B8 — ἦθος 17684B3 -- ὕποπτος -— Trpoal- 
ρεσις 15185A5 — τὰ καθ᾽ ἡμᾶς 6408B8 — τὰ 
δεικνύμενα 251056A14 9. impers (οὐκ) ἀμφί- 
βολόν ἐστιν * a) ὅτι 2145B15 6(synAJ)269A13 
δῆλον 7428D11 8484B15 11637B9 15145 
B13 48C4 1511152A11 2317B8 161537C8 588 
A2 593A2 b) ὡς 15111421B^ €) a. c. i. 1611 
609C1 17(f/Ar7.)741B415 Σμείτονα εἶναι τὸν TT. 

ἀμφιβόλως — ambigue 8504A13 εἴρηται 

ἀμφιέννυμι P — induor, s. pr. 4209C4 — Mt6, 
830 met. 10592B1 ἠμφιεσμένοι λόγοις s. script. 
4Reg17,9 

ἀμφισβητέω -- altercor de doctrina, abs πρός 
τινα op ὁμολογέω 7421C10 D1 251052B4 - 
τἡτέω περί c. gen. 151V512C8 π. τούτων 

᾿Αμφίων, cvos 1. ep. Nicomed. δίςγη 2012 

2. ep. Cilic. 10557A8 

ἀμφότερος 3 — uterque 1. praedic. positum 
αἱρέσεις 8517A14 βλασφημίαι 161V665 
B7 τὰ ἐνδέοντα 15165A9 λέξεις 1770889 μέρη 
161532A10 188044Α1 προφῆται 161564A8 σύν- 
obo: 17772B15 2, ἀμφότεροι respicit duas 
voces praecedentes 113C6 8 1064 2845 scil 
Venus et Vulcanus 44B9 13 C8 syn συναμφό- 
Tepo: 2140A14 152D6 3204B5 4213B4 Eph2,16 
syn ol δύο 5224D3 6(C/»)341B16 — 7(DionAI) 
461C3 — 8505C11 — 17769C11 $8493A3 11640 
C3 op μία 14709B6 716A1 15129C3 5749 
69B6 scil A. et σοφία 104C9 105A7 117A2 15III 
381B14 379B13 424C12 ΔΊ (κ scil 9. et &v6p. 
151V500B7 509B10 12 161V649B10 660A1 
661D41 664A3 9 0672B11 673C10 17776B9 
scil duae sententiae 784C5 20848B6 2964B8 21 
980B2 3736,21 Eph5,90 51,2 8. ἀμφότερα 
praenotat duo membra subsequentia —, ὅτι καί ... 
καί 2427D7 -— ὅτι... τε... καί 2132B6 — xal ... 
καί 6(Ci«:))349B5 315111428A14 —... τε... καί 10 
545B4 581C4 — ov τῆς τε κοινωνίας xal τοῦ τῆν 
εὐθὺς ἐστερήθη 13688C42 15111428A14 151V 
488C11 489B9 17765B12 — τό τε ὁμοούσιον xal 
τὸ ἐκ τῆς οὐσίας 4. adv. dict. — in utramque 
partem κατ᾽ — τερα 1909 1511177C6 εἰς — τερα 
2101B15 

ἄμφω, oiv — ambo 8(DionAI)50&4A4 181V500 
m 501A13 n. adv. ἡ ἐπ᾿ ἄμφω ῥοπή 1511 
464B1 


Αμως 1. propheta 2164C14 
προφήτης — B4 C7 


161636A12 ó 
2. pater Josiae regis 


4Reg21,24 2157A5 3. pater Isaiae proph. 751,1 
2157A5 l7(GeorgLaod)712 C10(bis) : 4, episc. 
Melet. 6(brev Melet)376B10 
ἄν particula modalis linguae Graecae propria 
indicat id, quod aliqua sententia enuntiatur certis 
condicionibus suppositis vel evenire vel evenisse 
vel eventurum esse. Varius huius vocis usus apud 
Athan. fere idem valet, qui apud Atticos. Quare 
hic solum exceptiones praecipuae notandae et 
exemplis illustrandae videntur 1, ἄν interdum 
in sentent. primar. vel secundar. adiungitur a) ad 
indicat. praes. 161616B11 συνεῖδον, ὅτι κτιστὴ 
οὐσία οὐ δύναται ἄν ποτε εἰπτεῖν fut. 6( 7ul)344 C7 
ἔγνωτε ..., ὡς Athan. οὐκ ἂν ἀφ’ ὑμῶν ἀπο- 
σχοινισθήσεται aor. 20944A2 τοσοῦτοι γεγόνασι 
χριστιανοί, ὅσους οὐκ ἄν τις εἶδεν ... γενομένους 
pert 20892A8 τοῦτο ἂν εἰρήκασιν, el ἠδύναντο 
) ad coniunct. loco optativi potentialis 164C5 τὸ 
σῶμα οὐκ ἂν λογίσηται (C6 seq. οὐκ — Aoyísorro] 
20869B9 οὐκ -- τολμήσῃ λέγειν 2, ἄν partic. 
potential. a) omittitur ap. optat. 136A12 et 
6249B8 πᾶς ὅστις (— o Uv) ἐλέγξειε et ὁμολογήσειε 
160A10 οὐδὲ ... εἶεν ἀληθῶς θεοί 6(synAI)253B5 
οἷα μηδέ... τις φθέγξαιτο, τοιαῦτα... 2770 ἡ 
οὐδεὶς ἄλλους ὑποπτεύσειε 9525Β7 ποίαν σχοίης 
ἀπολογίαν 14708C9 ἃ ἀκούσας ἄπιστα νομί- 
cce. 7818Β8 εἰ C7 τίς οὐ φρίξειε, στενάξειε 151 
132A7 οὐδεὶς cuyxpívoi θεὸν πρὸς ἄνθρωπον 15 
11256B3 τητῶν εὕροι τις 151V620A13 ἄνθρ. ἡνω- 
μένος... εἰκότως χρηματίζοι κύριος 241033A6 τίς 
ἐθελήσοι συνελθεῖν — b) ap. infinit. vel partic. 
vix occurrit exc. 151V509B5 μὴ — μόγειν ἐλθεῖν 
8, ἄν omittitur in apodosi condic. irreali his 
fere locis 7424C13 οὐ πρότερον ὑπέγραψαν, εἰ μὴ 
κατέγνωσαν 14. οὐ πρότερον κατέγνωσαν, εἶ μὴ 
ἠσχύνθησαν 161533B9 cl... ἐφρόνουν, ἐφρόνουν 
ὑγιῶς 569C2 εἰ κτίσμα ἦν, οὐ συνετάσσετο τῇ 
τριάδι 20900A13 ἐβουλόμην σιωπῆσαι scil si 
fas esset 
De partic. &v coniuncta cum pronom. vel con- 
iunctionibus v. s. his vocibus 


ἀνά c. acc., solum occurrit — μέσον -— per 
medium, inter... 1511205B12 διαχωρίζειν — μ. 
ὕδατος καὶ ὕδατος Genl,7 17777413 διαστέλλο- 
μεν — p. αὐτῶν -- eos inter se ... 

ἀναβαίνω - de loco inferiore in altiorem 
ascendo 1. s. vulgari 5224A13 ἐξ Αἰγύπτου Judic. 
19,30 9528C5 proficisci εἰς Zrravías Roml15,24 
12668B2 εἰς τὸ ὄρος 1511292C3 scil in montem 
Sinai 161V669A13 εἰς ἱερουσαλημ 2. spec. 
a) de Chr. ascendente in crucem 15.415 ἐπὶ σταυ- 
poU 2145B12 ἐπὶ σταυρόν in caclum 15111425 
B^ abs. expl. ἀναφέρων εἰς οὐρανὸν σάρκα — b) de 
aliis 15111360A9 εἰς οὐρανόν satanas [514,13 20 
937A7 animi defunctorum per aerem 3. met 
— mente ascendere (ad cognoscendum) 168C9 
πρὸς τὸν 8. νῷ — alqd in mentem venit 10560 
B10 els νοῦν cogitationes 

ἀναβάλλω M. — differo in posterum 2164C4 
el; μέλλοντα χρόνον τὰ γεγραμμένα — 12668B15 
ἀποδημίαν abs. 6(epSard3.)317A14 op σπουδάφω 

11(C/»)6636D7 rationem reddendam - φεύγω 
κρίσιν. 

ἀνάβασις ἡ — ascensio spec. Christi 161V668 
ΑἹ ἡ εἰς οὐρανοὺς — 2811101D3 1104A1 

ἀναβλαστάνω -- effloresco in altum met 281 
1093B2 τῦφος ἔκ τινος — ex re 

ἀναβλέπω 1, — sursum specto a) abs. 2129 
A13 744146 20860A3 929A7 937A5 b) εἷς τι 


n—— ——— 


69 ἀνὰ βλέπω 


189A1 2117A9 12 177A1 syn ἀνακύπτω 172D1 
πρός τινα 14733A5 πρὸς τὸν 6. 9. Ξ- rursum 
visum recipio τυφλός, ctiam caecus natus sec Mt 
11,δαἱ 2161C13 D7 164A3 9 7417A7 151i 
264B13 161V664C10 0672B9 20948C2 ποιέω 
τυφλὸν ἀναβλέπειν 2128B15 1236D2 7412B11 
15111389B2 ποιέω ὀφθαλμοὺς — 161V657A10 


ἀνάβλεψις — recuperatio visus 161V672A10 
τυφλῶν 561,1 

&va Ao o — ebullio, intrs 188B5 πηγαί 

ἀνάβλυσις ἡ — bullitus 122C7 pl. πηγῶν 


ἀναβοάω — conclamo 6(syn4/)260A5 syn 
Kpáso — exclamo 14717A10 23989A10 et 25 
1065C13 7020,28 


᾿Ανάγαμρφρος, ep. Aeg. 6(epSard3.)340B2. sbscr. 
12653A6 14780A7 


ἀναγγέλλω — palam, publice annuntio, decla- 
ro 6364413 τοῦτο 9533B12 ἡμέραν svn εὐαγγελί- 
souci 1511297A9 ὅτι ἔκτισε 17(synAr)6927 B12 
κήρυκας ἑαυτούς 3757,25 ἄσκησιν excusandi 
causa obtendo 


ἀναγεννάω — regenero (met) hominem in 
Christo per baptismum P 2120D4 syn ἀνακτίτο- 
μαι op ἡ ἐκ γυναικῶν γέννησις 15111396A5 ἐξ 
ὕδατος καὶ πνεύματος 703,5 op ἐκ γῆς ὧν | 452B7 
ΟΡ ἅπαξ γενόμενος creando 161537B5 διὰ Aov- 
τροῦ παλιγγενεσίας - πιστεύω 5448Β7 


ἀναγινώσκω -- agnosco, spec lego 3. 1. 
gener. — (per)lego librum vel litteras a) abs. 
6(7ul)293B10 |. 13689C9 ol ἀναγινώσκοντες b) c. 
acc. — γράμματα 6(7ul)281B2 (UrsVal)356A7 -—— 
ἐπιστολήν 14744CA1 321180A18 P met 2C3,2 
syn ἐπιγινώσκω “-- ὑπομνήματα ÓO(epSardl.)313 
B9 — (z52.)320D3 θ(ίοη com)396A2 P αὐτά 397 
B411 sc. ὑπομνήματα 15129A11 scil 7 AhaliamAr:i 
14752C9 scil διαμαρτυρίας 29. spec — lego 
sacras scripturas vel in s. script. à) c. acc. — γραφήν 
(— és) 2153A1 ἐκ yp., ἃς... 9528D5 11617B12 
628A15 15H3C3 2811109C9 28111153A1 - 
Ἱερεμίαν 9529413 -- νόμον (kal προφήτας) 151 
2567 -- προφήτην 161V672A8 -- locum certum 
161V672B5 Εχά,11 17(ffAr7.)744A7 ΜΙ28,19 
760D3 τό Οὐοἰ2,9 24ι0ϑ0 4 7013 20904A13 
ὅτι P59,7 -- ἀκολουθίαν ῥητῶν 15136A1 -- βού- 
λησιν προηγουμένην 15111449412 -- γεγραμ- 
μένα 1511232C3 -- τὸ λεγόμενον 161536B2(bis)) — 
ὄνομα 8(DionAD)505B9 — 17769B9 -- περικοττήν 
1511164C11 -- πίστιν 19816A5 P ἐκ τῶν γραφῶν 
* γινώσκω P — πράξεις 12045Β15 — ῥητὸν ἐν 
ταῖς Παροιμίαις 151124009 - στίχον 1511301A11 

— τὸ παρὰ τῷ Αμως 1615308Β5 gener (περ) 14 
737C1 15111321815 20881A8 τὰ αὐτά 161V 
640A14 ταῦτα 151H53B2 b) — ὅτι 14729C6 
ὅτι ἴσχυσαν syn οἶδα 15180C3 — πῶς 9528A14 
πῶς ἀποδέχεται syn ἀκούῳθω — €) ἐν εὐαγγελίῳ 
17(ffAr7.)244A7 ἐν Παροιμίαις 7437B3 ἐν προ- 
φήτῃ 161536A12 ἀ) πού τῶν γραφῶν 8(Dion 
ALD505B9 — 17769B9 e) abs. 7456B2 151124 
B14 15101734A9 : προεῖπον 15111381A2 20881 
A7 3744,41 «προσεύχομαι, ψάλλω 8. Ξ 
publice recito a) gener. τινί τι ἀντίγραφον 11624 
B1 -— γράμματα 6(epSard3.)328C3 P —7(synAr) 
792C8 P — τὰ ἑξῆς 6332B13 Ρ — ἐπιστολήν 18805 
D3 P -- πιττάκιον 18800C4 P syn προφέρω — 
σύγγραμμα 6332B9 P -- συνταγμάτιον 17713C1 
δημοσίᾳ — ὑπατείαν 17692B2 scil. litteras — 
αὐτά 321181A12 ἱερατείῳ -- ταῦτα, ταύτην 6 
(C'")372A5 P δημοσίᾳ 11632C13 17693C5 P 


ἀνάγκη 70 


18805D1 . 20973C10 ἀδελφοῖς 261084B11 P 
"epax& suppl. 7476C1 ἀδελφοῖς 11620C12 . 13 
689B9 τοῖς τητήσασι 16111636C14 οἰκείοις 20 
956B13 P 976A8 ἐθνικοῖς ὃ) in liturg. vel 
doctrina christ. βιβλία 36(e539.1437C411 P τοῖς 
προσερχομένοις τ 1440A2 P. — εὐαγγέλιον 20841 
C2 P - ψαλμόν 12676A8 

ἀναγκάζω -- cogo 1. gener vi externa a. c. i. 
2137A3 5228A13 233A3 6(Jul)300B12 7476 
A6 11625C3 12652B13 14729A8 B15 740 
A8 75249 suppl. eppos — ὑπογράψαι 760A2 
784D1 15111417B7 17745C8 20960A8 3758,1 
14(Hos)745C13 τίς κατά τινος (τινα) ὑπο- 
γράψαι -- P c. inf. 136D4 ἠναγκάσθησαν ἐκθέσθαι 

θ(7ω)804 82 - 308C2 27449A5 4528ΒἘ4 8485 
C13 49287 11629B14 6320 8 14765B14 15 
1V496A10 4197A9 501C11 1611612A15 [1611 
628A10 17(ff4r5.733C10 77?7B8 20937B9 
2. spec. auctoritatem praetendendo. alqm 6377 
B2 ἡμᾶς κόμης — ἐ ἕλκω 14729D3 τοὺς μὴ 
βουλομένους syn βιάφτομαι 752A9 Ρ 6( Jul)308B11 
laicos — Ξεσθαι, ἵνα δέχωνται 3564Α16 400C9 
3. met — rerum condicio cogit 6(syn4/)256B11 τὰ 
πράγματα 14773A9 θεοσεβείας ἴδιον μὴ — op 
πττείθω 

ἀναγκαῖος 3 -- necessarius 1, epith. ἀπό- 
δειξις 20952A9 γράμματα 20945..9 διέξοδος 31 
1172D4 μαρτυρία 6(cler Mar)381B4 ὁδός 17 
(C*«292A9 παράδειγμα 7457C6 εἰς τοῦτο ἅπερ 
311172B1 πρὸς τὸ τῆν τὰ παρ᾽ αὐτῶν 17784C7 
9. sbst (τὸ) — 20876A9 syn τὸ κατεπεῖγον 6 
(cler Mar)381C11 διηγήσασθαι... -— aiov ἠπεί- 
x9nuev 19D5 2100B7 6(C«)405C5 8501B10 
τὰ πρὸς τὴν κατηγορίαν — 8. impers. 8) 
ἀναγκαῖόν ἐστι, quod plerumque suppletur, a. c. i. 
2133A7 αὐτὸν παραδοῦναι 137A12 προλαβεῖν 
ἡμᾶς — 6(synAD)277A15 ὑμᾶς εἰδέναι — 8485C4^ 
λέγειν ἡμᾷς 10564A10 ἡμᾶς ἀποδῦσαι 161620B4 
ἡμᾶς εἰπεῖν 19817C6 πάντας ἐπιμένειν 20924 
A2 μήτε τὸν ἥλιον ... καταγινώσκειν ἐ καλόν c. 
inf 1188 1002 61A11 δεῖξαι 65B3 80B7 6 
(Ju)292C4 356C9 373D1 7441C10 4680 
8497C5 10548A13 εὔχεσθαι - καλόν 11629D4 
12645B3 15164A13 588B15 104C6 124B9 10 
“ποιεῖν προσήκει 1511160C2 185B7 233C1 
301A15 15111324B1 2333C13 388A14 εἰδέναι 
429414 B4 161552B15 1611620A4 17692A6 
753A9 b) ἀναγκαῖον γίνεται c. inf. 261073C12 
ἡμῖν ἀντιγράψαι 6) ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι (a. c. Ji. 
6248A9 (Jul)305A8 (epSard1.)317A7 (Csnw:)361 
C13 αὐτὸν διακονῆσαι (cler Mar)381B8 διηγή- 
σασθαι 14692A12 15H3B8 1511149A14 18 
796B5 241032A3 γράψαι kal ὑπομνῆσαι — d) 
ἀναγκαῖον vouí;o 6(7ul)300C3 δηλῶσαι e) 
ἀναγκαῖον ὑπάρχει 7(DionALD)461B7 — 8505B14 — 
17769B15 γονεῖς εἶναι 

ἀναγκαίως -- necessario γράφω 7440A12 
μάλα — op μάτην 36(εῤ39.)143709 -- εἴρηται 1611 
620A13 -“-- ἐλέγχω 311172C1 -- ἐπάγω 151128 
A3 1511317A7 -- πάσχω 6(Ci«)404B4 -- πρσ- 
εξετάτω 15111397B6 -- σπουδάφω 13685B3 19 
816B15 331188A9 -- συναγορεύω (-- εἰρηκα) 
17756B5 -- ὑποτάττω 17705B11 


ἀνάγκη ἡ - necessitas L vis voluntati con- 
traria 1. externa 8) auctoritate publica inflicta 
5233A14 ducis imperatorii syn βία 236B2 ἡγε- 
μόνος b) adversariorum insidus excitata 6(syn 
41)273B2 — θυσίας καὶ διωγμοῦ C7 ἀνάγκῃ 
ὑπέδυ op ἄνευ φόβου xal βίας (epSard3.)329A1 
ἀνάγκην ἔσχον -- P 3273C11 ἐπιτίθησιν 409011 

δ᾽ 


"1 ἀνάγκη 


πάσχω 10568A7 op προαίρεσις 11629B6 πάσχω 
epith. πλεῖστος -- ὕβρεις 14697A4 epith. πολύς 
724C45 ἀνάγκῃ μετὰ τῶν ᾿Αρειανῶν ὄντες op. 
προαιρέσει 6) quavis causa adducta 6(Ju/)284 
B4 γίνεται Ὁ 292B6 ἀνάγκῃ γράφω (eppAeg.)392 
D4 ἀνάγκην ἔχομεν — P. 9524B2 ἐξ — σχισθήσεται 

11600C42 ἀνάγκην ἔσχον — P 612A414 t£ — 
εὑρίσκεται 641A3 — γίνεται 151II453B1 2 (5 
syn παρὰ γνώμην 161561C8 ἐπιβάλλειν — 17(syn 
4r)792B12 δημοσίων 20909A4 pl. σώματος 912 
C2 χωρὶς — 961B2 πάσχω 28111145C9 et 10 
ἀνάγκῃ κατέχομαι 11 et 14 κατὰ ἀνάγκην γίνεται, 
συμβαίνει | 1148A2 ἀνάγκῃ ὑποκείμενος op φύσει 
καὶ δυνάμει 4 ὁ τῆς — ὅρος 321180B6 et C4 δι᾽ 
ἀνάγκην ὑπὸ -- et παρασύρομαι syn βία 351276 
D3 ἀνάγκην ἔχω — P 7μ48 36(ep39.1436B11 
τῆς ἐκκλ. 4- τὸ χρήσιμον 3743,2 χωρὶς πάσης — 45, 
11 et 15 ἄνευ πάσης -- 48,3 ἄνευ -- 57,10 χωρὶς -- 
μεγάλης 2. interna (naturae) necessitas 17 
(f[Ar5.732D4 epith ἀβούλητος, &mpoaíperos (ff 
Ar6.an25.)740B8: epith φυσικός 28111172B410 τῆς 
φύσεως spec. — ἐστί (a. c.) i. 1511304B1 151V 
496B11 20948B3 28111160C15 adv ἀνάγκῃ 15 
111444B13 — φύσεως ἀποθνήσκω op. κατ᾽ ἰδίαν ἐξου- 
σίαν 151V488A1 -- δεῖ ἐξ ἀνάγκης 7417B7 1511276 
B5 προηγοῦμαι 15111329A6 332B8 

II, necessitas ratiocinando deducta 1. praedic. — 
scil ἐστί [quod ponitur solum 189A4 2173C14] 
(a.c.)i.15B7 16A6 37B7 C414 57A12 64C7 
65B9 C4 68A14 76A10 C6 15 80B5 C1 
πᾶσα D3 393A9 2104A4 169C4 176A6 syn 
δεῖ 4216B12 7456D10 4A464A5 11 πᾶσα 8496 
B9 520A7 .521A6 10572A5 15133B13 A44B8 
14 D2 72B4 89C12 D3 105A2 151152B 
10 201B7 13 221A11 224C2 236A11 248 
C40 249A15 261A13 284A3 15111344A12 
353C5 10 360A2 392B7 436C3 440B14 452 
CA 453A3 151V480A6 12 481C1 489B3 496 
A7 500B13 C5 501A6 πᾶσα 14 504B4 508 
A3 509B6 11syn χρὴ 512A11 161557A11 po: 

564B6 584B4 Toig λέγουσιν 588B10 C42 589 
B11 597B14 1611609B13 616B14 60617B8 620 
A11 16111628B9 629B2 πᾶσα 161V640A14 B 
10 653A6 672B11 17772C9 780A13 784C3 
261080A5 28111152C11 spec. ἐξ — ἐστὶ νοεῖν 
15111332B8 2. adv. a) ἀνάγκῃ 15137B3 μανία 
161556C6 συναριθμεῖσθαι | 1611609C5 — ὧν ἐστιν 
251064B15 γίνεται — — b) ἐξ -- 113A4 δώσουσιν 
21A9 ἄρχει 33B5 ἀληθεύουσι (65C5 τῇ 93D6 
ἐστί 7429B9 δυνατὰ fjv 452D8 φρονεῖ 10577 
B7 λέγεται 15136B8 θεωρεῖ 5280 δεῖ 57B4 
διαμένει 81.4.4 ἐκτίσθη 96A4 δεῖ 1511I408A5 
ὁμολογήσει 161580B12 φρονήσει — 161V652D3 
ἁμαρτάνειν 661A6 sc. ἦν 17753B6 vouísere 27 
1089D3 αἵρεσιν ἐξ — δυσσεβοῦσαν 


ἀνάγνωσις ἡ -- spec. leetio s. scripturae 1. 
actio legendi a) gener. 7433B11 et 15111385A3 
προσέχειν τῇ — 17im4,]I 75440A15 20845A4 
b) spec. lectio liturg. 14793C4^ ἀναγνώσεως γινο- 
μένης 3758,7 ἐν ἐκκλησίᾳ 9, fere — ἀνάγνω- 
cya 151424C5 ἐκλαμβάνω 161557B43 τῇ — προσ- 
ἔχοντες ἦσαν scil Zach4,5sq 


ἀνάγνωσμα τό — loeus amplior e s. script. 
depromptus 7440B3 pl διακρίνων καὶ διανόού- 
μενος 10568B13 scil. Rom1,24 15185C9 ὑμνῳδίας 
Ps101,28sg 125B10 Hbrl,lisq 151116488 γίνεται 
περί τινος Hbr3,2. 268A3 διαλύω Prov8,22. 15111364 
A43 τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην 7017, 2 :ῳ 419B15 Mc13,92 
161V656B11 44:12,24sq 0585 spec inter litur- 
giam praelegendus locus s. 20841412 -0is — Trpoc- 


ἀναδύω 79 


ἔχων 844A1 ὡς δι᾽ αὐτὸν γινομένου ToU - 
Mt19,21 

ἀναγνώστης, ov ὁ — lector, clericus liturgiae 
destinatus 9533D2 Μάξιμον τὸν — 


ἀναγορεύω - publice enuntio, declaro c. dpl. 
acc. alqm deum 137C41 τοὺς εὑρετὰς θεούς | 45A6 
48C11 56B10 57A12 2116C4 P 137B15 θεοὺς 
αὐτοὺς — 2189D2 alqm regem 2193B415 &av- 
τούς scil βασιλεύοντας 


ἀναγράφω -- litterismando, describo 1320 11 
πράξεις deorum , ἀναγεγραφήκεισαν c. dpl. acc. 
2811108A5 υἱὸν Αβρααμ scil αὐτόν | P ἀναγέγρατι- 
ται c. nom. vel partic. praedicat. &(DionADA13B1 
ποταμὸς ὁ υἱός in script. syn προείρηται 2811108 
ΑἹ οὐχ ἕτερός τις &v0p. ὑπάρξας C12 A. υἱὸς 
Abrahae 


ἀνάγω — tollo sublime 1, s. pr. ἃ) in aerem P 
20929A7 ἐν τῷ ἀέρι — ὀμενόν τινα 932A8 ψυχήν 
937A10 ἀμερίμνως — b) e sepulcro 15111369C5 
TOUS προκαταττοθέντας — €) in cáelum 3205C4 
πρὸς τὸν IT. ἡμᾶς 15111393C1 P εἰς οὐρανούς 36 
(ep39.)1 436A5 εἰς οὐρανόν 2. met 8) eveho ad 
altiora et meliora 2124B9 ἐκεῖθεν -- διδάσκω 8488 
A7 εἰς θεότητα | 492A3 εἰς πίστιν | 15111432C12 
εἰς προκοπήν 151V520A8 εἰς λῆξιν — 20841A1 
P χριστιανικῶς — b) revoco δἱαα ad causam vel 
scopum 15164B5 βλασφημίαν els Π. 17(ffAr6. an 
26.)740C2 τὰ πάντα εἰς ἀρχήν 


ἀναδείκνυμι -- manifesto 1. alqm 28111136 
B15 P A. τῇ ὑπάρξει 2. algd a) c. ἀρ]. acc. 
28104105A6 τοῦτο ἄφθαρτον 28111148B13 ὕψωσιν 
ἀσυλλόγιστον P 1514272C44 κύριος καὶ βασιλεύς 
syn ἀποδείκνυμι b) ὅτι 2141C2 P ὅτι τέθνηκε 

ἀνάδειξις ἡ — manifestatio, spec filii in carne 
assumpta 151V521B3 et 8 explic - χρίσις, 
ἀποστολή 

ἀναδέχομαι -- susciplo (in me) 1. gener. 
partes vel officium δρᾶμα 14717A1 -- τὰ ἔνεδρα 
20849B6 — κατηγορίαν 14785A8 — πρεσβείαν 
17(Ci»)792A8 | — τόλμην 14772B6 — τρόπον 
6(sy141)272A3 — ἐπιβουλῆς op. πᾳραϊτέομαι syn. 
ὑφίσταμαι 151124A2 — φροντίδα 21980B1 c. 
inf. 14764A8 ποιεῖν €, spec. ^. in se suscipit 
8) redemptionem ἀνανέωσιν εἰς ἑαυτόν 1511260 
B6 -- οἰκονομίαν 1511472A6 308B8 8) naturae 
humanae vicissitudines 2814124B14 — εἰς ἑαυτόν, 
ὅσα συνέταξε naturae humanae — τὰ ἡμῶν 1511305 
A12 151V477B4 “-- εὐτέλειαν ἡμῶν 23992A4 
— σῶμα 351288D6 06) hominis poenas et sortem 
θάνατον 1511261C12 277B14 .1611621B7 26 
1077C3 1080C4 2811113 A7 et C414 -- πάθος 
1125C2 36(422.1432D9 — κατάραν 1511248 
A11 251064À4 — κλῆρον κρίματος 1511308B8 
— πάθος 151477B6 | 2811113A7 et C14 « θάνατος 

35(frgm1.)1 292B9 

ἀναδιδάσκω -— edoceo, certiorem facio alqm 
ἀποστόλους 17(ffAr7.)744A11 4 &yi&go — (τὴν 
σὴν) ὁσιότητα 17(syn47)700A1 add. ὅτι οὐκ ἔσται 
εἰρήνη -Β18 ἐκ γραφῶν -- abs 17(5γπ.47)0976 11 

ἀναδίδωμι -- porrigo 161V668A11 P τροφὴ 
πνευματικῶς 

ἀνάδικος 2 -- denuo a synodo diseeptandus 
6248A7 πάντα — γίνεσθαι 

ἀναδρομή ἡ — recursus ad principium, met 
151V484B3 — παῦλα τῆς γεννήσεως op πρόοδος 

ἀναδύω Μ. [-- ἐδυν] ^ emergo met 1, — ob- 
orior 261073A2 πόθεν αὐτοῖς τὸ κακόν LV 


I 
] 


— —— — ——— —————— -. ———— 


3 ἀναδύω 


ἀναιρέω 74 


'ipio me, exsurgo 15111465C2 -- φυγεῖν ἀπὸ 
rey í6os 


ἀναζάω — revivisceo 2149D6 — 3512 68D6 


ἀναζητέω — exquiro vel conquiro mente 2121 
C418 θεὸν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς 


ἀναζωγραφέω -- elfingo pinzendo 121D3 
cognatos met 14785D9 antichristum £v αὐτοῖς 
praecipiunt 


ἀναζώννυμι M : aecingo me (met) 9529C412 


ἀναζωπυρέω -— ignem paene exstinctum ad 
flammam resuseito, met 6(syr.47)257C7 κακίαν 


ἀνάθεμα, «ros τό — s. eccles. exseeratio in 
haeret. enuntiata 1. actus exsecrandi a syn. 
edictus 17(syn.Ar)696A4 — ματι &vaogeuacrísouev 
2. meton — pers. communione ecclesiast. exclusa 
5224B2 γεγόνασιν 6(epSard3.)336B7. ἔστωσαν 
ὑμῖν — 7424B6 τοὺς λέγοντας — ποιείτωσαν. 10 
541C^ 241032A14 spec formula synodica — 
ἔστωσαν ex Gall,8sq lT(ffAr2. -- 3.724B9 1^4 Ὁ 
72548 9 (ffAr6.an2.—27.)7236C40 13 D2 «737 
A9 378*10 12 4T.B3 9 43. CT 4^7" 10 
Dft:5750A5::8..12. 14 "Bt 5) 4 C41 , (fy 
Ar10.)748C6 


ἀναθεματίζω -- s. cccles. condemmo sivc 
synodi iudicio sive formula fidei 1, haereticos 
1. nominatim Arianos 6(synAD)277D8 -280A3 
(Jul)285C15 syn ἀποκηρύττω 357A1^4 400B8 
14736D8 ἐξ ὀνόματος — ᾿Αρειομανίτας 6(synALI) 
280A3 — "Aptiov 6252A9 - αἵρεσιν (UrsVal)353C41 
15125B4^ syn ἐκβάλλω τῆς «K^. 18804A1 praeter 
alios. a1. 5236A7 αὐτόν — Πιστόν syn ἀποκηρύττω 
18804A1 Sabell., Paul. Samos., Valent., Basilid., 
Manich.: 2. nomine suppresso τοὺς ἀθετοῦν- 
τας πίστιν 18(Paulin09B9 — τοὺς καλοῦντας 17 
(ffAró.)229D41 syn βδελύσσομαι -- τοὺς λέγοντας 
7552D1 17(ff[4r5.)729A2 70000 764C12 18800 
: A2. (Paulin)809B12 19(ff£.Ni.)817C3 | 241044C9 
1045A5 B1 341232C4 5 — τοὺς μὴ ὁμολο- 
γοῦντας 341232C6 — τοὺς φρονοῦντας 17760A15 
764B12 251052A12 

II. doctrinam haerct. — αἵρεσιν (— εἰς) 1. Ariano- 
rum 6252A9 - "Apriov 356C7 P 8500B9 10 
068A5 syn κατακρίνω 577B13 14724413 D1 
728A1 733A11 736B5 P (Hos)748A5 749B16 17688 
C7.P 96089D5 693€C7 P 715C41 749B4. op 
ἐπιγινώσκω | 764C1 7 772C41^4^ 18797C6 et 19 
816B2 op ὁμολογέω $817C412 241033B13 spec. 
— τὸ ἀνόμοιον 17(f/4r9.)745A2 syn ἐκβάλλω — τὰ 
προειρημένα 241045B6 — indeterm. ἅπερ 7453A5 
(δὶ) ταῦτα 2410455A11 9. aliorum τὰς 
αἱρέσεις 17689A5 — (synSirm)696A4 ἀναθέματι 
— πᾶσαν -Sabell.. Photin. 18(Paulin)809B13 
— ἀσέβειαν 8800A12 Sabell, Paul. Samos. -- 
δόγματα 3204A6 pneumatom. — κακοδοξίαν 17 
(ffAr2.)724B5 πᾶσαν | .321181B5 


ἀνάθημα, ατος τό — donum deo diestum 11 
604D8 


ἀναίδεια ἡ -- impudentia 1, haereticorum, 
maxime Ar. 8485C43 Sabell. 497B8 508B14 
τῶν δυσσεβῶν Ar. 1511160B11 151H420A12 
χριστομάχων — pneumatom..161605C9 τῶν ἐκ- 
τραπέντων ἀπὸ τῆς ἀληθείας 161V637A10 αἷρε- 
τικῶν 648A7 9. doctrinae 164B13 τῆς ἀλο- 
γίας ethnic. 17(ff[4r5.)733D1 συκοφαντίας haerct. 

749A4 βλασφημίας Ar. epith πολύς. 


ἀναιδεύομαι — impudenter me gero, spec. 
haeret. 2152C4 πρὸς ἀλήθειαν | 164B5 πρὸς τὰ 


Sepe 7416B5 15140C10 161V637B8 271085 
. B3 


ἀναιδής 2 — impudens 2145A6 πρὸς τὰ ἐναργῆ 
6309C9 20877B3 syn τολμηρός 2811116C9 τὴν 
ψυχήν 

ἀναιδώς - impudenter ἀσεβέω 8485012 
μᾶλλον ἀναιδέστερον --εἶπον 151V493A4 --στήκω 
20893C3 ἀναιδέστερον 


ἀναίρεσις ἡ — ablatio, ademptio, met. 1. — 
exstinctio vitae, caedes 6(syn4/)253A3 — ἐπισκό- 
Tou 12656A2 ἡ ἐξ ἐπιβουλῆς γινομένη — dictio 
εἰς — 2133D7 διώκω — 136A4 περιμένω θάνατον 
— destructio (corporis) in morte 17(ffAr6.an 
13.)737B12 ὑπομεμενηκέναι φθορά —— 92,—abolitio 
a) idolatriae 165B^ et 89B9 et 17(f/4r6.an11.)737B2 , 
εἰδώλων 1511I1336B15 et 337B15 et 17(ffAr6.an 
11.)737B2 θεῶν 15111337C9 τῶν μὴ πεφυκότων 
εἶναι ἀληθινῶν | .340C16 τῶν παρ᾽ Ἕλλησι μύθων 
b) fidei et doctr. orthod. 15111333B13 τοῦ υἱοῦ 
C^ τοῦ μὴ elvat ἕτερον ... 337B8 υἱοῦ syn ἀθέτησις 

17(ff Ar6.an11.)737B^ τοῦ μονογενοῦς 18801C5 
ToU υἱοῦ καὶ τοῦ Πν. 28111137A9 εἰς — κεχωρή- 
κατε 0) canonum eccles. 17692A3 et 6996(0 11 
ἐπ᾽ &vatpécer τῶν ἐν Νικαίᾳ πραχθέντων — d) hac- 
resis — αἱρέσεως 1511301A9 et 161588A4 εἰς -- 
— ἀσεβείας 15173B10 ἐπ᾽ ἀναιρέσει ἀσ. -- épo 
τήσεως 15164A12 πρὸς — 

ἀναιρετικός 8 -- ad destruendum aptus, 
exitiosus, c. gen. 113D7 ἀλλήλων duo principia 
Manich. 56413 ἀλλήλων elementa contraria 7 
452D4 — Xoyapíov 17753A^ ῥήματα — πάσης 
ἀσεβείας abs 28114137A5 πλάνη 


ἀναιρέω [aor. ἀνελεῖν et ἀναιρῆσαι] — sursum 
tollo, met 1. — e medio interficiendo tollo a) τι- 
(νά) 2184C5 θηρία 5232B10 με 237A13 ἡμᾶς 6 
252A7 οὖς... (synAID)261A12 ὀρθοδόξους --276B15 
ἐχθρούς -- C12 ἐπίσκοτον (epSard1.)313CA^ — (ep2.) 
321A1 ᾿Αρσένιον (epSard3.)328B8(bis) ἐπισκόπους 
396C413 ἡμᾶς 11604B14 ἄνδρας C10 δεσπότην 
12653C8 κρυπτομένους 656C9 ἡμᾶς κακῶς D2 
14776B3 ἀνεψιούς | 780B13 τοὺς δέ 3 161529A4 
ἡμᾶς / 20888A8 χιλιάδας 4Reg19,95. 15 τέκνα 31 
1173B5 ἀντιπάλους P 2157D2 -- τραυματίφω 5 
229A^ 6(synAD)256C6 (7ul)293B1 --296B^ (ep 
Sard1.313C41 — (ep2.)821A8 364B10 365 C41 
(Pinnes)368D5 (Ciw«369B11 2-14 377B6 10588 
B2 11(C5)624B8 — 7721A3 12645A3 6578Β1 
14769D9 772A6 773B5 (cont2.)792D3 --793C9 
1511445B9 161V661B2 22980D10 981A11 
B4 b) abs 10535C9 suppl. puerum Mt2,13. 12 
653B10 656A12 657A10 677D1 14704A5 28 
114137A12 of — οὔντες scil personas in deo syn 
διαιρέω, παραϊιρέω 2. — aufero, destruo ορ-. 
pugnando, negando, reiciendo Ti(vá) ἀθεότητα 1. 
92A6 -- αἵρεσιν 17752C13. — ἀρχήν — imperium 
ales 176D2 -- γραφάς 28140112B^4 -- ἑκάτερον 
151V480A10 509Β11 -- θεόν 148B11 -- κήρυγμα 
7(DionRom)461D41 -- διαιρέω, κατατέμνω -- Λόγον 
15111336B12 - διαβάλλω -- μετάνοιαν 161V653 
D3 -- ὄνομα 2811109C7 1112Β1 -- σύνοδον 6 
(synAD261A6 14773B10 --υῖόν 151V480C6 -- τὸ 
υἱὸν εἶναι 3204A10 151V509B1 -- τὸ κατὰ φύσιν 
1511149C6 -- ταῦτα suppl 8516B9 εχ ἅπερ ἐφρό- 
νησαν P 148B12 et 80D2 dii falsi 56A14 τὸ 
θερμὸν ὑπὸ ToU ψυχροῦ 7865 πάντα 6349C1 

ραφέντα -- ἐκ τῶν τάξεων — expungo syn ἀφα- 
vígo 147204Α7 ταῦτα ἀπαλείφω 15173A10 
αἵρεσις 151II(A57e7)449B12 τὸ θέλεινς 151V488B8 
κτίσις syn παύομαι 9, spec refello argumentis 
vel suffragio, maxime in syn., doctrinam — λέξεις 


15 ἀνχιρέω 


448D2 241037A14 -- ῥήματα 7420611 dog- 
mata Ariana — τὸ οὐκ fjv... 8508B3 τῷ λόγῳ -- 
τὸ ἐξ οὐκ ὄντων 8508B5 ἐν τῷ λέγειν -- τὸ ἀπο- 
σχοινίγειν καὶ διαιρεῖν 8508B9 λέγων 17779Β11 
ὅπερ ἐπενόησεν, — 


ἀναισθησία ἡ — insensibilitas i. e. stupor in- 


genii in percipienda veritate 14B11 ^32B9 6248 
ΑΘ 161593C9 : 


ἀναισθητέω — insensibilis ingenii sum 151121 
A15 εἴς τι 


ἀναίσθητος 2 — expers sensus σῶμα 18804 
PB41 εἰ (Paulin)809B6 -- ἄψυχος, ἀνόητος 


ἀναισχυντέω 1. — pudore non moveor 151V 
497B411 ἐπὶ τούτοις 2. — impudenter me gero, 
praes. haeretic. 2168B8 λίαν 680801 7468 B9 
syn ἀναίσχυντός εἰμι 1511IA45B1 151V473B15 


ἀναισχυντία ἡ — impudentia, praes. haeretic. 
75416A7 424D3 11612A7 op εὐλάβεια 14781C9 
788A1 πολλή 15111440A7 ἔχω - βλασφημία 456 
A10 161568C5 251056B3 271085A10 


ἀναίσχυντος 2 — impudens 1, pers. 7468B6 
haeret. πρὸς ἀσέβειαν syn ἀναισχυντέω — 10541 
Β1Ί1 ὁ — — diabolus 9, res ἐρώτησις 15161C10 
πρόφασις 8480410 1511304C8 1511I369B2 17 
757A8 φιλονεικία 8517D3 


ἀναισχύντως — impudenter ἐθέλω 8488A11 
ἐπιβαίνω 17717B2 προσκυνέω 5233B11 


ἀναίτιος 2 1. — qui non est auctor rci 281] 
1104C14 ἁμαρτίας 2. — insons culpae 6(7ul) 
288B1 op ὑπεύθυνος 12645C4 14(Ci«)745A13 
op ὑπεύθυνος 


ἀναιχμαλώτιστος 2 — non captivus met 
281M0149B1 ἄνθρωπος op αἰχμαλωτισθείς — B8 
θεότης syn μὴ alxuaAcri3Ópevog 

ἀνακαθαίρω — expurgando aufero, met 17(/f 
Áró.)733C13 ὑποψίαν 


&vaxatvy (Gc — renovo 1, s. pr. ἄνοδον 2140C9 
P 2120C7 εἰκών ἐν ὕλῃ 2. s. theolog. — imagi- 
nem divinam in homine — ἄνθρωπον 2120C13 syn 
ἀνανεόω, &vaxrí;o 151V520A6 πάλιν διὰ &va- 
νεώσεως 525Α1 οἰκειώσει — ἡμᾶς 2125A2 161IV 
656A14 -- τὸ λογικόν 4212A11 -- τὰ πάντα 
161553A5 χάριτι B6 εἰ 588A13 ὁ TT. - τελειόω 
vel κτίξω -σῶμα 1511296A11 261081C14 πάλιν 
- ἀνίστημι P. ἄνθρωπος 2120C41 πάλιν ὁ 
βαπτιζόμενος 1$61V656B3 κτίσμα 161584A9 Ὁ 
ἁγιάζω λαός 1511245A7 ἐν Xp. νοῦς 161553C10 
ἐν Xp. τὰ πάντα 4212B12 C43 πνεῦμα hominis 
161552C11 — ἀνακτίφω 553A7 B11 ἐν Xp. 
σωτηρία 1511245A13 gener homines 1511248B5 ἐν 
A. -- θεοποιέω | 161553A10 et 15 £v Πν. 556B8 
2811129A15 

ἀνακαίνισις fj — renovatio hominis secundum 
imaginem divinam in A. 297C8 1511245A2 κατὰ 
θεόν -- ἀνανέωσις 301B10 - καινὴ κτίσις 16IV 
656A11 διὰ βαπτίσματος 28111149C2 

ἀνακαινόω — renovo s. pr. 145A1 P τύπος op 
παλαιόω met 18A14 P νοῦς 

ἀνακαίνωσις ἡ — renovatio, met 161581C4 
πνεῦμα ἀνακαινώσεως ΤΊ 3,5 syn ἁγιωσύνη Roml,4 

ἀνακαλέω -- revoco 1. s. pr.2153B44 Os11,7 

9. Med. s. lat. et met a) ad vitam ψυχήν 
15111405A3 - νεκροὺς ;coroiéo — 421A7 τὴν 
Aas3&pov y. — b) term. theol. Ar. 151V484B12 IT. 
revocat f ilium in sinum suum €) e statu in 
statum 2108C14 μετάνοια — ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν 


| ἀναλαμβάνω : "76 


15111336C6 τοὺς πλανηθέντας 28111141B9 ἀδύ- 
νατον τῇ φύσει ἑαυτὴν -- εἰς ἐλευθερίαν 

ἀνακάμπτω -- refero pedem, intrs — revertor 
20844B13 εἰς τόπον 932C3 abs 241033Cs8 εἰς 
παροικίας 

ἀνάκειμαι — iaceo supra alqd, accubo humi 
vel in lecto 20856B8 op στήκω 857B3 ypn- 
yopóv — 3901A2 ad precandum 972B13 mori- 
bundus 

ἀνακεράννυμι -- commisceo, P s. theol.A. 
naturam hum. induendo 151V517C13 ἀνακραθείς 
scil corpore hum. περιτίθεμαι M 

ἀνακεφαλαιόω — revoeo alqd ad caput — 
principium suum 161600B1 πάντα εἰς 0. 

ἀνακηρύττω - palam testor, met 12668C9 
μεγάλην τὴν ἀρετήν 

ἀνάκλησις ἡ -- revocatio 1. s. pr.2811120A/ 
ἐκ δύο τόπων τὴν -- γεγονέναι 2, met — rc- 
stitutio in integrum 2108D7 ad statum supernat. 
τ χάρις 

ἀνακλίνω -- reclino alqo loco 2811100A1 
P ἐν σπαργάνοις Luc2,7 

ἀνακομιδὴή ἡ — reduetio in patriam 17(syn47) 
700A18 εἰς τὰ οἰκεῖα 

ἀνακράζω -- exclamo 20933A8 ἀνέκραξεν 

ἀνακρίνω -- seriem rationum pereurro discer- 
nendi vel judicandi causa, spec causam alcs ad 
examen (denuo) revoco 1. abs 11612A2 εἰ μὴ 
βούλει — 2. c. acc. rem 15111457C5 éxoAov- 
θίαν 161605B13 P τὰ τοῦ Πν. πνευματικῶς 
102,14 14 τὰ πάντα 17753A10 τοῦτο 18805C1í 
ταῦτα περί τινος 11601D7 π΄. διαβολῆς - ἐξετάφω 

pers. — τοὺς αἰτιαθέντας 18801A6 εἰ C2 add. μὴ 


.&pa... οὕτω λέγουσι — "Aptiov 13685C1 add. εἰ 


ἔχει... — ἱερέας 15111433A12 περὶ νόμου Luc2,46- 
— Ἰουδαίους 6396C15 syn ἐξετάτω -- τὸν λαλοῦντα 
161572A8 al. 6397A1 οὺς ἠβούλοντο, — 11 
τούτους 7416B5 P 15111444A3 αὐτούς 161605 
B15 P homines pneumat. jr οὐδενὸς — 1C2,15 
18804414 τούτους $805B5 ἀλλήλους 2092484 
ἑαυτούς 940C5 τινάς 


ἀνακτάομαι — recupero, spec exulem revo- 
cando 19( 707.)813A16 σέ -- ἐπανελθεῖν βούλεται 
met — revoco ad vitam 20928B14 τὸν ἕτερον 
ὕδατι 

ἀνάκτησις ἡ -- reereatio animi s. supernat. 
20896C3 syn χαρά, εὐθυμία, θάρσος recuperatio 
generis hum. 2811104B9 -- φτήτησις 

ἀνακτίζω -— recreo, s. theol. reficiendo ima- 
ginem supernat. dei in homine per Chr. 2109A4 
τὰ ὅλα 120B12 ἄνθρωπον syn ἀνακαινίφω D^ 
P ψυχή ἐν τῷ κατ᾽ εἰκόνα -- ξἐξναγεννάω | 129D2 
τὸ κατ᾽ εἰκόνα 15112608Β8 M. τὰ πάντα εἰς ἑαυτόν 

288A5 P τὰ ἀνακτιζόμενα 8096 P ἐν Chr. 
161552C41 P Tv. τῶν ἀνθρ. - ἀνακαινίγω 
$53C3 

ἀνακύπτω 1. s. pr. — faciem erigo 2177A4 
εἷς ἀνθρώπους syn ἀναβλέπω 9. S. lat. intts. 
— emergo, met 6(A4/[7e5:))393C13 σκυθρωπόν 
τι T7(DionRom)464C5 ἀτοπία ἐκ ToU λέγειν 


ἀναλαμβάνω — assumo levando, met 1. — 
suscipio in me partes vel officium a) gener — νέον 
&v0p. Eph4,24 151V521A6 op ἀποτίθεμαι C7 
— οῆλον 5237A6 -- νοῦν 9528A4 τοιοῦτον 161 
953C10 --τὸ πρᾶον 15111361B8 -- τὰ τοῦ 
τύπου 1511312C411 εἰς ἑαυτήν -- τρόπον 5232A7 τὸν 
Καϊάφα [11617412 τὸν διαβόλου -- φροντίδα 


11 ἀνχλαμβάνω 


ἀναξίως Ἂν 


9529C9 , b) spec Act et M s. theol. Chr. assumit 
naturam hum. — ἀνθρωπότητα 231021B5 αὐτήν 
διὰ τῆς δουλικῆς μορφῆς Phil2,7 — ἄνθρωπον 
3201B5 ἐκ Μαρίας τὸν ἡμέτερον ἄν 151V488C5 
17(f/4r7.)744A^ ἀπὸ Μαρίας 351265B9 ἐκ Μα- 
ρίας C5. D3 1273B1 ἐκ Μαρίας 1276D6 P 
1285C12 ἐκ φυλῆς D6 
Phil2,7 15189C2 1511253A10 261077A6 -- πάν- 
τα humana 18(EusVerc)R08C9 ἄνευ ἁμαρτίας 
— σάρκα 8512A11 17(ffArl.)721A10 et (ffAró.) 
732A5 et (ffAr9.)745B1 ἐκ παρθένου (ff Ar6.an12.) 
7327B8 251064A6 - γέγονεν &v0p. 2811121A9 
--σῶμα 2176C11 4151I241B10 τὸ ἡμέτερον — 
15111444C2 πάλιν 7010,18 op xopíso — 20945C2 
c. ἀνθρώπινον 2811100B5 M. — φύσιν 28111152A1 
M. ἐν ἑαυτῷ 9. P -- assumor in caelum 
a) Chr. abs. 5225A14 Mc16,19 1T(synSirm)693B1 
(ffAr9.745B^ — (ffAr10.)748B8 — add. εἰς οὐρανόν 
(—0u:$)3201B11 — 151004C11 17(ffAr4.5.-6.)725 
C6-728B104736B8 b) Elias 4Reg2,10 9532C8 
15111524413 B9 9. — cognitionem acquiro 
161V676B11 διάνοιαν ἐκ ψαλμῶν 


ἀναλάμπω -- effulgeo met 12668D6 sancti 


17789C4 ἀλήθεια ἐν καρδίαις 20960B2 ἐκκλησία, 


ἀναλέγω -- eligo 161541B7 spec ἐκ τῶν παλαι- 
ὧν γραφῶν 


ἀνάληψις ἡ -- assumptio spec. in caelum 
15111524B7 ᾿Ηλίου 4Reg2,10 
ἀναλίσκω -- insumo 1, — impendo pecu- 


niam 20845A1 quaestum εἰς ἄρτον, εἰς τοὺς δεο- 
μένους 9. met — absumo P 15177C2 ὑπ᾽ 
ἀλλήλων Gal5ó,Ió 1511224C12 λόγος εὐθύς desinit 
audiri syn. παύομαι 15111393B7 τὰ τῆς σαρκός 
in Chr. a ^A. consumpta sunt 


«X ἀναλλοίωτος 2 — immutabilis term. theol. 
epith. 1, deus gener θεός 1511220A7 --ἀπαθής 
-πθεότης 17(f/4r5.)732C10 2. trinitas 16IV 
648A1 2811097A14.-- ἀίδιος, ἄτρετττος 8. TT. 
15184C12 -- ἄτρεπτος op ἀλλοιουμένης φύσεως 
120B4 τὸ — τοῦ IT. -- τὸ ἄτρετττον — d7(clerAlAr) 
709Α1 --ἄτρεπτος 4, Filius-A., plerumque 
add. ἄτρεπτος, ἀπαθής, ὁ αὐτός 15188A5 op 
ἀλλοιουμένη φύσις 1511168A15, 161612C415 , 
2811112C5 7 τῇ θεϊκῇ φύσει 28111136A5. 1157 D3 
spec κύριος 151417C10 — 17(ffAr2.)721CA& εἰκών 
Patris 15185B5 θεότης 351281A11 κτίσμα 
17(clerALAr)709A7 ὁμοουσιότης 28111152B3 
οὐσία 251060A3 φύσις 15193B12 sbst. τὸ ἀναλ- 
λοίωτον .1511168A9 — 2811096A11. 28111161A2 
b. TTv. 161589C7 592B8 

ἀναλογία ἡ — mutua rerum proportio 169B10 
ἡ πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν — syn συμμετρία 
1511493A7 κατ᾽ ἀναλογίαν τῶν μέτρων [151 
460B6 

ἀναλογίζομαι — 
πρόνοιαν ἐκ ... 

ἀναλόγως -- secundum proportionem aequa- 
bilitatis 1. — consequenter duce ratione 8(DionAI) 
504A7 Chr. — ἀτμὶς λέγεται .10572C6 — θεω- 
ρεῖσθαι 9, — convenienter naturae pro debita 
ratione, c. dat. 10(477/41)565C2 — 15124A14 A. 
οἶδεν scil τὸν TT. τοῖς ἰδίοις μέτροις 

ἀναλύω -- resolvo, dissolvo 1. alqd in partes 
184A5 P εἰς τὸ μὴ εἶναι τὸ ὅλον 10573CA^ τὰ 
ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ εἶναι 351265Α1 Ρ οὐκ — εἰς 
σάρκα 9. abs et intrs. — decedo(e vita) 
Phillj23 6(jul)288B6 σὺν Xp. 19816A6 ἐν Xo. 
20968A9 καιρός ἐστι κἀμὲ — λῦσαι 


ratione eoneludo 2129B1 


— μορφήν (850oUAov), 


ἀναλωτικός 3 — avidus consumendi, c. gen: 
2176B11 πῦρ — καλάμης 
ἀναμαρτησία ἡ .- 


incolumitas vel vacatio 


peccati, term. theol. naturae,hum. in Chr. 281 


1104D4 28111141C^ op ἁμαρτία 
ἁμαρτίας νόμος : 

ἀναμάρτητος 2 — is, qui peccato vacat, term. 
theol. 1. natura primi hominis vel ipse homo 
Αδαμ 2811120B13 σάρξ 2814104 C10 τὴν c. ἐκ 
τῆς πρώτης πλάσεως Adam — τητον ἐσχηκώς op 
δεκτικός ἁμαρτίας 18 σ. κατὰ φύσιν -- σῶμα 
2811105A4 -ἀκαταδίκαστος φύσις 28141120C12 
- ἀνεπίδεκτος παρατροτῆς 2. natura hum. 
a Chr. assumpta μορφή 2811117C15 4 ἀκαταδί- 
καστος ψυχή 2811125C411 : 

ἀναμένω -- exspecto μαρτυρίας 6(synAID)264 
A14 -- μέλη 231020C7 --χρόνους 15169412 . abs 
G(epSard3.)325C9 

ἀναμετρέω — modum exigo, met — rationem 
habeo 17769A2 χρόνον 

ἀναμιμνήσκω — in memoriam revoco 161C9 
ταῦτα --διακρίνω | DP -- reminiscor c. gen. δια- 
θέσεως 161529A6 λόγων 11609B9 πατρός 151I 
316A7 τροφῆς 20909A6 

ἀναμφήριστος 2 -- non vocatus in contro- 
versiam παράδοσις 17(synHier)720B6 

ἀναμφισβήτητος 2 - haud dubius 1510 
9517B7 — ov — adv. δείξειε - σαφέστερον 


ἀνανδρεία ἡ — ignavia 133D5 op δύναμις 


1148A3. op 


&vaveóc) — renovo 1. s. pr. M. 1511309B14 
— πάλιν (οἰκίαν) 2. met a) τι -- αἵρεσιν 
19816B8 -- γνώμην M 28111144C5 -- διδασκα- 


λίαν. 2121B7 b) term. theol. -- Chr. restituit 
naturam hum. lapsam 2120B3 τὸ κατ᾽ εἰκόνα 


πάλιν — 1511285B7 23992C7 P ποίημα ἐν τῷ 
ποιητῇ 
ἀνανεύω -- refleeto eaput. 2117C3 πρὸς 


ἀλήθειαν — caput sursum erigo, ut alqd observem 
14729B13 et (Hos)745B3 et 17693C10 et 696A10 
Ξε reflecto caput abnuendi causa, met recuso 


ἀνανέωσις ἡ — renovatio 1. s. pr. aedificii 
1511309C1 2 2. met term. theol. supernat. 
restitutio naturae humanae per Chr. 1511245A2 
ἡ κατὰ θεὸν — syn ἀνακαίνισις B12 op οὐσία καὶ 
γένεσις 2ΘΟ0Ας -- γίνεται εἰς ἡμᾶς 151V520A6 
epith βέβαιος spec -- ἔργων 1511260B6 11 --σω- 
τηρίας 1511309C4 

ἀνανήφω -- ad sobrietatem redeo, met ad 
sanam mentem 2811093B9 

"Avavías, ía 1. iuvenis Babyl. Dan1,5al 1511 
297C8 9. coniux Saphirae 4ct5,3 231005C13 

ἀναντίρρητος 2 -— cui contradici non potest 
ἀπόδειξις 189B8 δόξα 152C9 op εὐέλεγκτος 
δύναμις καὶ θεότης 2152A8 πρόσταξις 153B3 

ἀναντιρρήτως -- sine controversia 151V 
493D3 351285C5 

ἀνάξιος 2 — indignus c. gen. 1. res 2108B12 
ἀγαθότητος - ἀπρετής 1511200B13 151Il(Aster.) 
A449B11 τὸ ποιεῖν -- δημιουργοῦ 17757A1 τὸ — 
- μὴ épuógov 2. pers. 6(Ci«)361A18 
13689A3 κοινωνίας 1511157C1 op δίκαιος, 
8. impers. c. inf. -- (ἐστιν) 1511201A5 εἰ 8 -- θεοῦ 

ἀναξιότης, — nros ἡ — indignitas, s. mor. 
3747 n. 9 lin 11. op &ya$órnsg 

ἀναξίως -- indigne, c. gen. 6(Cí»«)361C14 
πίστεως 


"9 ἀνάπαλιν 


ἀνάπαλιν -- e eontrario 151V472C2 


ἀνάπαυλα ἡ - remissio laboris. 20864A13 
πόνων epith πολύς 


ἀνάπαυσις ἡ -- requies 1, corporis in hac vita 
351277A41 epith σωματικός | 3741,16 σώματος Ὁ 
κραιπάλη 53,5 ἐν τῷ κόσμῳ op — αἰώνιος 
9, aeterna post mortem 161V676A8 Ὁ τωή 3758,0 
et 26 epit. αἰώνιος op -- ἐν τῷ κόσμῳ 18 epith. 
πολύς, ἀγεκδιήγητος ; 

ἀναπαύω 1. Act. — reficio quiescendo a) cor- 
pus 151144C7 ξένον b) animum consolando 
4212B7 τοὺς κοπιάσαντας Mt11,28 (8 ἡμᾶς 
7428C3 τοὺς κάμνοντας P 20965B3 scil ab An- 
tonio syn γαληνιάω 2. M. intrs. — requiesco 
8) à labore 3753,6 ol ἀναπαυόμενοι ἐνθάδε spec 
post mortem 6(C/»w)405C43 21980A8 3759,24 
ἐν τῇ ἄνω lepouc. δ) met — consido, manco in 
aliquo A. in TI. 2125C8 17(ffAró.)733B11 [&v?] 
TOig πατρῴοις κόλποις 7ol,18 virtutes in deo 
4216B15 dona naturae Christi hum. collata 
15111405B4 εἰς αὐτόν €) -- cesso 15111393A7 
πρὸς ὀλίγον scil opera div. in Chr., op μένω 


ἀναπείθω -- persuadeo P 6(epSardl.)316C12 
— (epSard2.)325A8 syn ὑπομιμνήσκω, προτρέπω 
a. c.i. 11(C?»:)633B11 τινὰς ἀσεβεῖν 

«ἀναπέμπω — sursum mitto 1. s. pr. — trans- 
mitto ἀντίγραφον 17(DionAI)769C3 σοί s 
met spec. deo offerendo εὐχάς 6(C5«)349B13 et 
(synHierj352CA1 θεῷ(ὑπέρ τινο)ὺ —19(707)813B5 
si 0. — τὰ ἡμῶν i. e. infirmitates naturac hum. 
151V477A13 

ἀναπετάννυμι — 
1451A10 

ἀναπλάσσω, --ττω — elfingo denuo 1. s. pr. 
P 145A3 τύπος syn ἀνακαινόω 2. met — artc 
vel ingenio mihi fingo, comminiscor a) abs 17756 
B3 b) c.acc. add. saepe ἑαυτῷ — δημιουργόν 
2100C4 — ἐπίνοιαν εἰδώλων 15C7 — τὸ ἕτε- 
pooUciov 161533A15 — εὕρεσιν εἰδώλων 124D4 P 
— τὸ θεῖον 140A10 ἐν ἀλόγοις -- θεογονίαν 
161V645B4 -- θεόν, — ous 113A13 ^ 17A4 ἐν σω- 
ματικοῖς 10 45B27 P C6 1511229C45 -— θυ- 
σίας 124D4 — Λόγον, —ous 10573B9 15li 
229C5 syn φαντάζομαι — μέλη — artus 144C15 
--ἐπινοίω --μορφήν 144C3 P --προφάσεις 
7476C7 -- τὰ οὐκ (μὴ) ὄντα 116A11 Β7 68C8 
tlg θεούς 1511476A9 -- υἱόν 1511237A3 -- φαν- 
τασίας 20877A11 -- φόβους 20904C2 n.sbst. 
ἕτερον 2116B11 1511229010 -- ὅπερ 17753C3 
--ταῦτα 113B^4 . — τοιαῦτα 1511229A8 151V480 
C3 — τοσαῦτα 6(Ciw369C15 refl. 15111376 
C43 ἑαυτοὺς ἴσα θεῷ --τ. €) a.c.i. 161553B7 
εἶνα! τοῦτο τὸ Πν. 


ἀναπληρόω -- compleo 1. s. pr. 156C6 τὸ 
ὅλον spec σύνοδον 6(Ci«)404B7 2. met 
— suppleo defectum ἔλλειψιν 177C4 -- τὰ ἐνδέον- 
τα 15165A10 — ὑστερήματα ἐν σαρκί Coll,24 
351285C^ -- χρείαν 15165A9 op χρήζω n. pro- 
nom. suppl. 1611609A2 20924B5 

ἀναπνέω [— πνέετε 20969C3] — respiro 1. propr. 
— respiro e deliquio 14708A10 μόγις 20860A9 
πλέον 921A4 bibendo . €. met — exspiro, 
pic invoco 20969C3 Χριστόν 4 πιστεύω 

ἀναπόδραστος 2 -— inevitabilis 161V669C8 
βλασφημία : 

ἀναποιέω — apparo, spec. P ἀναπεποιημένος 
— superfusus 3743,4 λάχανον — ἐλαίῳ Lev7,10.12al. 

ἀνάπτω — accendo 1, s. pr. 5229 C9 knpióAous 


expando θύρας 36(ep43.) 


á ἀνάστασις xs RO 

8(DionAD)508A11 P φῶς ἀπὸ πυρός 12652B12 
Tupkai&v 14728A14 P ὑπὸ πυρός 2. met 
6(7u/l)289B9 et 304C7 φλόγα διχονοίας 1611537 
B9 P χάρις 19816B5 P αἵρεσις 

ἀναρίθμητος 2 -— innumerabilis 161597B4 
πιληθύς 

ἀνάρμοστος 2 -- male dispositus 173C8 τὸ. 
ὅλον met c. gen. — repugnans alci 28111157B1 
γνώμη — τῆς οἰκονομίας ᾿ 

ἀναρτάω -- suspendo 1. spec 181B3 γῆν 
2, met P — ex nutu alcs pendeo 151l(Aster.)225C12 
— 17716A8 εἰς τὸν κεκτημένον 

ἀναρχία ἡ -- dominatoris absentia 176B12 
syn ἀταξία D1 ἡ πολναρχία ἐστὶν -- 8 

ἄναρχος 2 -- prineiplo carens term. theol. 
in controv. christol. 1, Ariani soli deo TT. attribuunt 
8) sbst. τὸ — 1... ὁ Χριστοῦ TT. 17(ffAró.) 729A9 
syn ἀγέννητος duo — a respuunt 17(ff Ar6.an26.) 
740B13 δ) sbst ὁ — — TT. 10565C1 op ἀρχὴν 
ἔχων ToU εἶναι — filius l7(blasphAr)705D6 op 
ἀρχὴ τῶν γενητῶν — filius --708C3 op τὸ ἀρχὴν 


ἔχον —filius 6) epith -- ἀρχὴ τῶν ὅλων I7(ff Ar6. 
an26.740C1 -- δύναμις καὶ σοφία 15177B3 -- 
1511225C7 -- 17716A4 - ἀγέννητος — θεός 


i7(clerALAr)708D3 et 709B11 μονώτατος (ffAró.) 
729B15 ἀόρατος — IT. 1511269B6 17(blasphAr) 
705D4 op ὁ ἐν χρόνῳ γεγαώς — filius (ffAró.)729 
B3 ἀγέννητος -- σοφία τοῦ TT. op. filius 15177 
A10 et 17757B8 - ἀγέννητος - 9, orthodoxi 
dicunt ἄναρχον 8) deum gener 151445A9 -οὐ 
Ὑενητός — b)filium-A. aeque ac IT. 15137C4 τὸ — 
TOU A. syn ἀίδιος spec ἀπαύγασμα Patris 8(Dion 
ADS501D4 — 504B14 — 512C41 υἱός 17(ffAr6. 
an26.)740B12 - ἀγένητος €) regnum filii 6(e5 
Sard.)332C3. -- ἀτελεύτητος 

ἀνάρχως -- sine principio, term. in controv. 
christol., spec filius γεγεννημένος ἐκ τοῦ TT. 3200A4 
et 1511269B7 — ὑπάρχει - ἀιδίως 

ἀνασκευάζω -— paro denuo, met 1. 
denuo 251052B12 τὰ δηλωθέντα 2. 
perturbo 10560B8 καρδίας 


ἀνασοβή ἡ — excitatio, tumultus 6(C/«)349 
B1 -oTéácis 


ἀνασπάω -— iraho in altum 1. s. pr. 12656B6 
ὀσφρς | 2. met — retraho alqm a factione 
alcs 241029A11 P ex haeresi 


ἀνάστασις ἡ 1. — eversio, ruina s. pr. 11637A8 
epith 7ravreAfjs -- ἀνατροττή 

1i. spec -— resurrectio a'mortuis 1, Christi 
a) absol. 2133C6 136C7 13 14 D9 137A1 
praeced. θάνατος 8 B6 141A11 13 praeced. 
θάνατος B9 145B10 praeced. ἐπιδημία, θάνατος 
148B13 149A10 151104A1 10543 et 6 --Oyo- 
σις 1511080B13 264A2 285C9 1511II408B7- 
ΟἹ 3 409A7 151V521B15 251061C9 2811096 
A10 et 1124C2 praeced. 9&varos 28111136B6 
praeced. πάθος 1140C3 et 1160A14 praeced. 
πάθος, θάνατος 1144B5 1152B4 7 1156A9 
1160B11 C15 1161B10 ἡ ὑπὲρ ἡμῶν — 3747,39 
epith ἅγιος b) add. gen. σώματος 2136A14 
448B1 149C10(bi) 152C14 184D2 ,185C41 
28114156B7 -- σωτῆρος 2124B2 add. praepos. 
ἡ t£ ἄδου — 28114137A1 1156D1 1157A12 op ἡ 
εἰς δου ἐπίβασις 1160D2 ἡ ἐκ... νεκρῶν --15110109 
1511285C8 2811113D4 28114156B7 1164C9 e) lo- 
cut. τῆς — γνώρισμα 2149D7 — τωή 2152A5* — 
ἡμέρα — Pascha 9533B12 — λόγος — praedicatio 
2136D6 137A45 -- οἰκονομία --Trá9ous, θανάτον 


— tracto 
— excito, 


81 ἀνάστασις 


ἀνατυπόω 82 


2814097A11 28111152C12 -- τελείωσις 28111161 
| C6 spec — γίνεται παρὰ (ὑτὸ) Χριστοῦ 2154A11 
148B1 epit; ἀθάνατος C12 152B1 2177A15 
' €. hominum 8) reditus ad vitam eorum, 
quos Chr. e morte revocavit 161V672A11 — 
νεκρῶν b) resurrectio univers. die novissimo 
abs. 2132C413 epith κρείττων Hbr11,35 1441 
196B4 «ἀφθαρσία 8496B2 σωτηρία 15128A13 
100C2 ἡμῶν 125A7 2Tim2,18 20948B14 
23992A8 ἡ ταφὴ Chri est ἡμῶν — 2811105A10 
1121A8 epith τέλειος add. ἀνθρώπων 251061A13 
Ἐσωτηρίά — τωῆς 2113C9 161V668A12 
— νεκρῶν 1511281B7 20972B2 28110978Β2 
4c126,23.— 341232B413 — ἐκ νεκρῶν 1511289A12 
2811124C14 — τῶν ὅλων 2132A7 — (κοινὴ) πάν- 
των 2113C15 — σαρκός 17(ffAr1.)?221B3 
341232C7 dict. τῆς — ἐγγυητής 2132D3 -- εἰκών 
28111157A14 — ἐλπίς 2113C5 2811124C14 
— ἐπαγγελία 2112B5 ἡ ἐπὶ τῆς — ἐπ. 152C8 
351268A9 -- ἡμέρα 17(synSirm)693B3 ({{41110.} 
748B4 --χάρις 2109D7 112A9 1320Ὁ1]11 2136 
B5 ἡ ἐπὶ πάντας ἐσομένη -- 8. liberatio iusto- 
rum e limbo 2811117B10 ὅρος τῆς — 28111160D1 
ἐξ &5ov 4. op. idolorum resurrectio ne ab 
ethnicis quidem fingitur 2185C13 
Hil, meton Chr. est — Jol1,25 15HM45B11 
17(ff472.)721C3 


ἀνάστημα, ατος τό — ascensus in altum. mct 
supernat. restitutio hum. naturae per Chr. 
2811104C6 epith ἀσύγκριτος op σύμπτωμα 


ἀναστρέερω -- inverto 1. Act abs 7437C7 scil 
ordinem intrs. — revertor 20860C4 met 2209 D4 
tl; φθοράν — me gero 6(Ci»»:)372A8 οὕτως syn 
οὕτω πράττω 2. DP -- versor, commoror 
8) loc.. 85 D10 περὶ πόλιν 20917A41 ἐκεῖ 
b) cum alqo 2121D2 ἐν ἀνθρώποις 07(synSirm) 
693A8 et 13. (ffAr10.)748A10 syn διατρίβω, μετὰ 
τῶν μαθητῶν. €) met — persevero 3760,6 ἐν 
τούτοις 


ἀναστροφὴ ἡ -- vivendi ratio, s. mor. 14697A7 
Ἐβίος 1811093A7 epith. ἴδιος 


ἀνατάσσω M. -— in certum ordinem redigo, 
compono 36(ep39.)1436B15 ἑαυτοῖς τὰ ἀπόκρυφα 
Lcl1 

ἀνατείνω -- in altum tendo 14732C13 χεῖρας 
πρὸς θεόν spec P — emineo 188A14 ὄρη εἰς ὕψος 
ἀνατεταμένα ἵσταται 


ἀνατέλλω intrs. — orior 1. ortus solis 172A8 
7428D7 161V661A3 3746,8 2. origo ho- 
minis 12669A13 ἐξ Ιουδα κατὰ σάρκα C4 et D10 
ἐκ σπέρματος Δαβιδ 2811113A14 ἐκ γενέσεως 
28111157C4. 8. met 2811124C9 ἀφθαρσία 
op σπείρω 1C15,42 ἐγείρεται 


I ΗΝ" [impf. — ετίθουν, aor. ἀνεθήκατε, 
— ἔθηκαν, pf. — τεθείκασιν, — τεθείσθω] — impono 
1. spec — propono ob oculos 2168C1 gentiles suam 
αἰσχύνην ἐν ξύλοις καὶ λίθοις — 2.!met.— 
attribuo alcui alqd 8) naturam eiusque partes 
σῶμα 3204A11 — 351269D4 (τὰ) ἀνθρώπινα 
84588A3 lITaroí ὃ) honorem vel cultum defero 
— δῶρα 14736D1 -- θυσίας 12104 — προσηγο- 
ρίαν θεοῦ 117A5 3601 «τιμή 41D1 -- τιμὴν 
θεοῦ 117C12 36D4 - προσηγορίαν 2172C8 τὴν 
εἰς θεούς — - γνῶσις -- ὕμνον 161561B4 -- χάριν 
15111348B15 s. lat. -- dedico alci alqd 2196A3 
P ταῦτά σοι 11640C9 μέλη corporis Χριστῷ 

€) ascribo rem vel causam auctori αἴτια 2116C12 
ἄστροις — ἐπιστήμας 137B2 diis — ἔργον 133B9 
ὕδατι syn προσάπτω 161V669C5 et 10 et 673B15 τῷ 

Atbanasius 


Βεελφεβουλ M112,24 -- εὐεργεσίας 161V661A13 
scil μόσχῳ Ex32,4 — κρεῖττον 151137A13 κυρίῳ 
— τὰ τοῦ πνεύματος 161608B11 τῷ BeeA3eBouA 
— φόνον 11641B4 εἰς σέ verba 15111413B14 ἀν- 
θρωπότητι 8. spec — refero in numerum 
deorum εἰς θεούς 120A3 ἀνθρώπους B7 μέρη 
σωμάτων syn éx0eiáso ΟἹ ἄρχοντας, παῖδας 
25C6 παῖδας syn θεοποιέω 48C3 sc. bovem et 
taurum Aegyptii P 148A1 ἰχθύς 

ἀνατολή ἡ — exortus 1, — ortus astrorum 
1581V509D3 ἀστέρος 51249 ἑωσφόρον 
2. — oriens 8) plaga terrac orientalissgl. 11617C7 
πυλὼν ὁ πρὸς τῇ — 1Esd5,47 pl 36(ep43.1440C9 
Genll,2 ^ b) spec ecclesia orientalis sg! 6308D5 
op δύσις 309C4 365C10 10556C4 14705D4 
709B4 10 et 13 op δύσις pl 19817A5 αἱ κατὰ 


— ἃς ἐκκλησίαι 
ἀνατολικός 3 -- orientalis 1, regio μέρος 
17681A15 op δυτικός 2. sbst ol — — eccl. 


orientis, maxime episcopi 6(UrsVal)353C2 14(Hos) 
744D7 317236A1 op ol κατὰ δύσιν 

᾿Ανατόλιος cep. Eubocae 18796A5 mscr. 
808B4 

ἀνατρεπτικός 3 — ad subvertendum aptus, 
met c. gen. 20881B11 ἐπιτηδεύματα — τῆς εἰς 
ἀρετὴν ὁδοῦ 

ἀνατρέπω -- subverio 1. s. pr. — πάντα 
6397A1 -- τράπεζαν 6(clerMar)381C15 εἰ D9 P 
396D2 

Il. met 1. gener. — perturbo a) pers. 20904C3 
με b) rem εὐθυμίαν 6(syn4/D)256A3 op διαφυλάττω 
— πράγματα 11632B7 P ἄνω καὶ κάτω 
9. spec 8) veritatem impugnando ἀλήθειαν 6(Cinu:) 
361A15 syn ἀπατάω 4 πίστιν 10552B8 — σύντα- 
γμα 17(synAr)697B12 — τὰ ὑπὲρ ὑμῶν 6409A3 
τι τῶν δικαίων 17(syn4r)700A2 P b) haereticos eo- 
rumque doctrinam refutando Arium et Arianos 
8517A14 241048B1 — Eusebianos 7437B7 P 
διὰ ἀποδείξεων — Σαβέλλιον 8501. 517A14 
151V492B10 -- αἵρεσιν 8520C8 14773A^4 P 
15145D3 271089D1 — ἀσέβειαν 7476A8 
— ἐπινοίας 15111357A13 — κακοήθειαν 7452C11 
— παραφροσύνην 4217B9 P ἐκ τούτου -- Trovn- 
píav 4213C9 e) diabolum eiusque fraudes asper- 
nando — diab., daemones 20848A1^ P πίστει 
849A4 et B12 P. 876B11 P syn ἐκβάλλω 889B9 
897B10 P διὰ τὸν κύριον 900B15 P εὐχαῖς 
— ἐπιβουλάς 20965B12 — λογισμούς 20848B7 
εὐχαῖς — ὄφιν — diab. 151120A1 

ἀνατρέφω -- enutrio 14776B11 20844A13 P 

ἀνατρέχω [- t&pauov] — recurro, met — redeo 
1. in pristinum statum 6(clerMar)385B11 els τόπον 
— gradum 151V481C11 et 484B1 ἵνα ij, ὅπερ 
ἦν 9. ad prius dicta 17748(11 εἰς τὰ πρῶτα 

8. ad alqm ut auctorem θ(:γπ4)27709 εἰς 

τοὺς αἰτίους 


ἀνατροπὴ ἡ -- subversio 1. s. pr. — τραπέτης 
6(7ul296A4 πιεῖ -- ruina. exitium 1169747 
τ ἀνάστασις cpith παντελής spec -—refutatio erro- 
ris 8517C13 μανίας 241029B12 251052A3 ἀσεβείας 
op σύστασις 2. meton -— id, quod evacuato 
vase ultimum residet, sentina, faex Ha52,15 ποτίζων 
— fj θολερᾷ 251052B14 28111132C5 " 

ἀνατυπόω - renovo imaginem 1. Act s. pr. 
2120C9 P met 15111365C1 ἑαντόν 92.M 
— mente mihi effingo c. (dupl.) acc. 15C6 κακίαν 
16D? τὰ οὐκ ὄντα ἐλογίζομαι 1786 τὰ φαινό- 
μενα θεούς 2116Β12 εἴδωλα ἑαυτοῖς 121C19 &v- 
θρώπονυς καὶ δαίμονας θεούς 

6 


85 ἀναφαινω τῶν 
ίνω - 


ἀναφα illustro, demonstro DP c. prace- 


dic. acc. τὸ σόφισμα — ἀλογώτερον 15144D2 P 


ἀτόπων ἀναφαινομένων λογισμῶν 


ἀναφαίρετος 2 -- qui auferri Ns 1511 
405B8 χάρις syn βέβαιος 

ἀναφέρω I. — effero in altum " s. pr. 20932A8 
P ψυχή (mortui) 2. spec Chr clevat corpus 
suum in caclum 15111425B5 σάρκα εἰς οὐρανόν 
— corpus nostrum e morte 2113B8 ἀνθρώπους ἀπὸ 
φθορᾶς 140C14 διὰ ToU ἰδίου σώματος 4212C9 
2811105 ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανούς op καταφέρω 
peccata nostra in crucem ad expiandum 7Ptr2,24 
ἁμαρτίας ἐπὶ τὸ ξύλον 151144A4 1511248A14 
15111389C2 271088A13 

IIl. —offero deo 1. sacrificia ethnici 149B2 deae 
τοὺς ἀπὸ ναυαγίων εἰς θυσίας Chr. 2132A3 
θυσίαν εἴπερ πάντων 151V476B9 πάθη τῷ II. 

2. preces liturg.. 6(syn4/)261B2 P εὐχαρι- 

στίαι πρὸς κύριον (7ul)344C2 11617C12 εὐχὰς 
πρὸς θεόν 


ΠῚ. — refero 1. in tabulas publicas 6(Flav.Hem) | 


401B12 εἰς τάξιν 9. nuntium vel sim ad alqm 
abs 6(epSard1.)316B6 — (ep2.321C12 116525A11 
ἐπὶ τὴν σὴν θεοσέβειαν 14713B5 βασιλεῖ — δέησιν 
14(cont2.)796B11 P -- κατηγορίαν 6365A11 βασι- 
Ac - λόγους 11601Β10 -- μαρτύριον 6(eppAeg) 
392B4 ἐπὶ τὴν σὴν λαμπρότητα τἐπιδίδωμι 

— πάντα l4(cont2.)793B1 ἐπὶ τὴν εὐσέβειαν Αὐγού- 


στου -- ταῦτα Ó(clerMar)385C5 εἰς γνῶσιν τῇ eo- 
σεβείᾳ imperat. 14(cont2.)793B5 εἰς ἀκοάς 
8. met — revoco vel refero alqd ad alqd ut fontem 


— ἔργα 161V660A6 διαβόλῳ «-- τὸ λεγόμενον 
15111433C5 εἰς αὐτόν -- Λόγον 151V468B8 P εἰς 
Πατέρα -- νόησιν 2811121A11 ἐπὶ θεότητα 
— πάντα 151V477B9 Λόγῳ -- ῥητόν 8496A6 εἰς 
θεότητα -- τὰ τῶν γενητῶν 15111457C12 ἐπὶ 
δημιουργόν -- τὰ ἡμέτερα 151V477CÀ εἰς ἑαυτόν 
ταῦτα 11661A5 P τῷ γένει 151V476C41 P εἰς A. 
251060C5 A. εἰς ἑαυτόν τὸ ,fjv' 351264A1 ἐπὶ 
θεότητος 


ἀναφορά ἡ -- relatio — ἔχω 6(Ci«)404C13 
πρὸς ὄλεθρον 1511277( 1 εἰς TT. 
ἀναφράττω -- praesaepio 20861B6 εἴσοδον 


ἀναφύω DP -- exorior, met 1511293B11 
κακὸν ἐκ κινημάτων 
ἀναφωνέω -- exclamo 1, s. pr. alta voce 


10569B7 -- λέγω 2. met sollemni modo 
praedico 6(4/7/es:)368B7 γραφαί, ὅτι seq. ipsa 
verba alcs 151113C1^ ψαλμῳδός 128B3 Σαλο- 
μῶν 20908B10 - εἶπον 


ἀναχωρέω 1. -- redeo 14744B7 εἰς πατρίδα 
s. relig. 17(syn47)697B1 mortuus πρὸς τὴν εἰρή- 
vnv — spec. sec. Ar. 151V508A12 — οὔντος τοῦ 
^. εἰς TI. op προέρχομαι 2. — (dis)cedo 
abs 6(7u/)289A11 syn ἀποδημέω 7445D7 11600 
B6 12649C2 — τυχῶν, ὧν ἠθέλησε syn ἀπέρ- 
χομαι 20864A5 944C3 956A13 251069A13 a 
syn. spec e loco sacro 12652B2 676A10 -els 
οἴκους ἀπιέναι 15 B1 11 13688C5 spec vita 
de homine abit 165C2 sec. quosdam philos. in 
morte recedit corpus animam ipsam vivificans 
— me recipio vel abscondo fugiendo 
12557A13 εἰς Μαδιαμ Ex2,15 B14 apost. Chr! 
κρυπτόμενοι 7020, 19. 669C4 εἰς Καρμήλιον 
14737A14 εἰς χωρία habitandi causa 12660B7 εἰς 
Na3aper Mt?2,23 met 6(C:1«:)360C2 ποῦ ἡ πίστις 
20960Β4 ἡ ἀσέβεια εἰς φωλεούς - 4, -- recedo 
a) ab officio vel volens vel invitus abs. 9525C5 


ἀνεγείρω 84 


11625D4 7 628Β15 14752D3 spec c. gen. 
ἐκκλησίας 11625C6 14729A3 δ) a commercio 
et doctrina haeret. 6(epSard3.)333B8 &mro ἀπιστίας 
Ar. 15 396A14 14733C10 ἀπὸ αἱρέσεως syn 
ἀποστρέφομαι 784D7 μακράν c) in solitudinem 
ascesis causa 20908C1 καθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ μοναστη- 
ρίῳ 9128Β9 εἰς τὸ μοναστήριον C6 abs. 913B2 

θθά( ἀπὸ τοῦ βίου τούτου 976A5 3759.9 κατὰ 
μόνας ἀ) avertendo animum a re 17785B1 ἀπὸ 
τῶν γενητῶν . — desisto, c. gen. 14748C3 


ToU ἐπιβουλεύειν, 15161C13 μάχης I7(synAr)792 
| C4 προθέσεως 6. — evanesco, spec spectra 
| daemon. 20861B5 ἑρπετά 905B11 ἀπ᾽ αὐτοῦ 


917C41 ::38751,15 7. s. supernat. Chr. &va- 
χωρεῖ ab hominibus gratiam eius respuentibus 
14732A8 op εἰσέρχομαι 8. s. haeret. 4209B7 
sec. Eusebianos TT. rebus omnibus filio traditis ipsc 
ἀνεχώρησεν a mundo 151V508A12 sec Ar. 
ἀναχωροῦντος (τοῦ υἱοῦ) els τὸν TT. οὐκέτι ἐσόμεθα 
ΟΡ προέρχομαι 


ἀναχώρησις ἡ 1. 


— discessus per fugam abs. 


12668C10 spec τῆς — πρόφασις 11651A1 12660 
| D7 τφυγή τρόπος 12673C10 67749 
| 9. — recessus animi a corpore 165B15 ab officio 


episc. 9524B3 
suctudine hominum 2193B15 
ascesis causa 
ἀνδραγαθέω M. — viriliter me gero 12645D1 
ἀνδραγαθία ἡ — virtus viro digna 121A4 
12669A6 μαρτυρία τῆς — 


11625D6 πρόφασις τῆς — ἃ con- 
20853A15 εἰ 865A2 


᾿Ανδραγάθιος cp. Aeg. 6(epSard.)340A10 
sbscr 

ἀνδραποδίζω -- alqm mancipium reddo M. 
10540C2 Traibag 

᾿Ανδρέας, ep. Aeg. ᾿Αρσενοΐτου (νομοῦ) 


&cpSards. ἘΠ 0A1 et 18808B15 sbser | 796A10 inscr 


ἀνδρεία [-ía] ἡ — fortitudo virilis 1, gener 
133D2- et 3 op ἀσθένεια 2137B10 - σύνεσις 
12665C11 668A9 et C9 ἡ τῆς — ἀρετή 20869B2 
8841A10 896C^4 - ἀγάπη εἰς θεόν — 945B13 
τεκμήριον ἀνδρίας -- καταφρόνησις θανάτου 
2. spec 133D1 ἡρώων 3642 Ἑκάβης op γυναι- 
κεία πρᾶξις 12660502 ψυχῆς 15111444A8 τῶν 
θεραπόντων τοῦ A. 11 μαρτύρων πρόθεσις 


ἀνδρείως -- viriliter 11(C««)633C10 μετα- 
θέμενοι 

ἀνδρίζω M -- viriliter me gero 2185C5 op 
δειλίᾳ προκατέχομαι 14696B8 κατὰ τῆς αἱρέσεως 

ἀνδρικός 3 -- virilis, viro dignus 9525C7 
φρόνημα : 


"Av6póvixoc ep. Aeg. 6(epSard3.)3^0A3 sbscr X 
ἀνδροφονία ἡ — homicidium 14781A7 pl 
149C14 -- τεκνοκτονία » 

ἀνδροφόνος 2 — 
sbst. 2148D5 185C3 


μιος res 
12653B3 


᾿Ανδρώ [indecl], urbs Aeg. infer. 18808B15 
Ζώϊλος — sbscr. 

ἀνδρώδης 2 — virilis, virum decens 15120B8 
TO τῆς ψυχῆς — op διανοίας φθορά 

ἀνεγείρω — suscito, spec e morte 4212A10 
νεκρόν 15111421A10 sc. σῶμα, θεϊκῶς 161V657B2 
θυγατέρα ἐκ τῶν νεκρῶν MIó,41] 18805A3 Laza- 


qui hominem occidit 1, m. 
11608413 14708B7 - δή- 
προαίρεσις 14709B9 χείρ 


90 


| rum θεϊκῶς 7 νεκρούς ἀνοίγω μνήματα | 36(e529.) 
1436A4 ἀποθανόντας ἡμᾶς 


88 ἄνειμι 


ἄνειμι -- ascendo, met cogitatione 17785B3 


ἐπὶ τὸν TT. 

ἀνεκδιήγητος 2 -- verbis non expressus vel 
inenarrabilis 6(epSard3.)333C1 συκοφαντίας ἐᾶσαι 
— :παρασιωπάω 3752,24 τρυφή caelestis 523,13 
ἀνάπαυσις 

ἀνεκδίκητος 2 -- inultus 6(55147)280B1 ταῦτα 

ἀνεκλάλητος 2 -- inenarrabilis χαρά 7Ptr1,5 
6(synAD)261B12 14721C2 2089602 

ἀνέκφραστος 2 — verbis 
151V517A12 ἕνωσις 

ἀνεκφράστως -- modo inexplicabili 3201B1 
υἱὸς ἐγεννήθη — - ἀπερινοήτως 

ἀνελεήμεων 2 -- immisericors pers. 3755,4 
ἄγγελοι res 14765B1 σπλάγχνα ProvI2,10 


inexplicabilis 


ἀνελλιπής 2 — numquam deficiens 2811124 
A5 ὕπαρξις 

ἀνελπιστία ἡ — desperatio 2811100A13 

ἄνεμος ὁ - aura, ventus 1l. s. pr. a) abs 


156A2 3 88A13 161V660B5 Luc8,25 22981A3 
epith ἀνεπιτήδειος 351277A12 «κύματα | 3742,20 
ὡς — μεταβαλλόμεϑα δ) locutiones βία τῶν — 
156A3 πνεῦμα (--αταὴ τῶν -- 161549.6 5524Α12 
B13 πνοαὶ τῶν -- 157C15 op νημενία 14744C2 

2. met - vanitas Eph4,14 περιφερόμενοι 
παντὶ — τῆς διδασκαλίας 7424B10 et 14788C10 
-KAubov 


ἀνεμπόδιστος 2 -— expeditus ex laqueo, 
met ὁδός 36(£455.1380 n. 46 lin 5. φύσις hum. 
15168A8 

ἀνενδεής 2 — nullius rei indigens A. 151101 
A15 «πλήρης τελειότης 2811101B4 

ἀνενδότως — labore non intermisso, mct 
36(ep28.1433C2 ἀκολουθήσασιν 


ἀνενέργητος 2 — efficiendi impotens, ineffi- 
cax 151V473B13 -é&yovos et 481A13 θεός op 
ἰσχύων ^ 

ἀνεξέταστος 2 — 
acceptus 15160C5. verba 

ἀνεξικακία ἡ — patientia malorum (iniuriarum) 
11637B15 - φιλανθρωπία et 641B13 imperatoris 
17(decrAr)700C4^ ecclesiae - ὑπομονή 

&veElxaxog 2 — patlens malorum (iniuriarum) 
20937C1 Anton. — τὸ ἦθος 3737,29 expl. μηδενὶ 
κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδούς syn ὕβρεων ἀνεχό- 
μενος 

ἀνέξοδος 2 -- cui exitus non patet, met 
— penuria oppressus, m. sbst. pl. 14708B15 -« 
χηραί 765B7 

ἀνεπαίσχυντος 2 - 
simplex παρρησία 18B2 

ἀνεπίδεκτος 2 — qui capere (in se) non potest, 
incapax c. gen., term. theol. in controv. christol. 
— ἁμαρτίας 2811104C9 — δεσμῶν met 2811117B8 
op δεκτικός — θανάτου 2811101B10 1113B12 
*é&ma8füs -- παρατροπῆς 2811120C45 -- πραγ- 
μάτων 284124B6 -- σαρκός 2811128A12 

ἀνεπιδέκτως ἔχω -- ἀνεπίδεκτός εἰμι ς. inf. 
28111136C4 κοινωνῆσαι 

ἀνεπίληπτος 2 — nulla reprehensione dignus 
cpiscopus 77 πιῶ,2 11632A7 14696D4 — βίος 
147,801 

᾿ἀνεπίμικτος 2 -- eum alieno non permixtus 
term. theol. 17(b/asphAr)708A9 ὑποστάσεις tri- 


sine praevia inquisitione 


non erubescendus, 


nitatis — éavraig — inter se 


ἀνέχομαι 86 

ἀνεπιτήδειος 2 — 
T ere eec 

ἀνέργαστος 2 — ineultus 1511161B14 γῆ 

νερεύνητος 2 — qui indagari nequit 161V 
644A2 τὰ — ἐρευνῶν 

ἀνέρχομαι — ascendo, 1. 5. pr. vel met 
a) pers. abs. 2140B8 met ad veritatem — add. 
terminus εἰς ἔρημον 20913C6 εἰς Θηβαΐδα 
20913B5 14 C op κατέρχομαι εἰς ἱερουσαλημ 
261080D2 spec maxime in ff. Chr. — εἰς οὐρα- 
vous 15197.6 15111425B15 17(ffAr1.—3. 10.) 
2721A13-724A2- D1-748B10 — 19(ff.Nic)817B12 
23989B10 341232B1 b) res φυτόν 7(DionAL) 
461B14 —8505C7 — 17769C7 &mo σπέρματος f 
ἀπὸ ῥίζης εὐχή 3756,21 Ὡ, 5ρες -- me con- 
fero a) ad imperatorem 6(syn4/)264 (ΟἹ 3 πρὸς βασι- 
Aéa 17704A10 παρὰ Κωνστάντιον abs 6401C4 
405A6 8 b) ad synodum episcopi Ariminum 
17692A13 εἰς Κωνσταντινούπολιν |.17745C3 
εἰς Ῥώμην 6280D1 344A15 353A7 8500A7 
11600C8 14700C8 72^A9 725C41 745C2 
abs 6280D5 309A4 11600D6 14709C9 δ] 
11601410 abs 13 εἰς τὰς Γαλλίας 8. — redco 
185D9 ἀπὸ ἀγροῦ op pabí;o εἰς — 6(Pinne:) 
368C12 πάλιν 12676B7 20932A5 ἐκ Νιτρίας 

met ad prius dicta 161V656B10 εἰς οἰκονομίαν 


ἄνεσις ἡ -- remissio, relaxatio 1, met 14728 
B11 — βασάνων |. 729B11 ἔχειν — scil ultro citroque 
commeandi 2. meton -- id, quod refec- 
tionem affert, oblectamentum 20848À5 — βίου 
τ τροφῆς ἡδονή 

ἄνευ -- sine, c. gen. [relativo praeeunte οὗ 
ἄνευ 7460A15 1511261A14 1511138048 17788 
A2 ἧς — 1511261B9] 153C7 syn χωρίς 13 
2100B4 syn χωρίς 196C11 3205B9 4209C3 
Mt10,29 4 — 6(synAl)273C6 (Jul)284C14 — 7460 
A15 12656B2 et 664C7 Mt10,29 14705C8 
151417A5 1511205C5 212B14 261A14 B9 
15111368B5 — 380A8 161537A14 op μετά 
V(ffAr6.2n18.)732D3 788A2 18(EusVerc)808C9 
20949C2 3745,11 15 48,3 

&veuAa oc — |mpie 17(/fA4ró.)732C44 εἴρη- 
κότας 

ἀνεφίκτως -- ita remote, ut attingi non possit 
17(ffAró.)729B4 yeysvvnkévai 4 ἀκαταλήπτως 

ἀνέχομαι M [fut. ἀνέξομαι, impf, aor. 
ἦνειχ--, fveox-] -— fero aequo animo 1. abs 
2137C6 141B8 5229A1 7449D3 20928A1 
968C2 251053C14 1068.44 ἐνσώματι 36(ep39.) 
1436B10 9. c. gen. a) rei — ἀπολογίας 
6(synAD)256B10 | — Ο γενέσεως 2811113A8 syn 
ἀναδέχομαι — γεννήσεως 28M101A1 12 
— διαβολῶν 14720A9 -- διαλύσεως 2811125C3 
— θανάτου 2811104B4 -- τῶν καινοτομουμένων 


incommodus, adversus 


241033C1 — λογισμοῦ 3742,9 — λόγων 151H 
327A2 — λοιδοριῶν 17761C14 — ὀχλήσεως 
6(Ci«)360D2 — ῥημάτων 18805C3 -- ὕβρεων 


3737,30 syn ἀνεξίκακος gener — τοιούτων n. 
10544B7 — τούτων 161565A14 — b) pers. indcf. 
αὐτῶν 6(epbAec)392B11 -- τοιούτων 241032A4 
— τούτων 10552C3 17749B7 18805B4 spec. 
— 'A8avacíou 14(Hos)745B9 λέγοντος — Οὐάλεν- 
τος 14(Hos)745B11 -- τῶν αἱρετικῶν 15149B4 
— τῶν βραβευόντων θ(( ὑπ θθ0 6 -- τῶν γρα- 
φόντων 10556B3 -- τῶν ἐπιχειρούντων 10556B4 
— τῶν θελόντων 11624A11 -- τῶν κατηγορου- 
μένων 10561B7 -- τῶν κωλυόντων 9529 8 “) 
— τῶν λεγόντων 18801B9 -- τῶν ὀνομαφόντων 
241033B4 -- τῶν προβαλλομένων M; 24104841: 


τρ: 


87 ἀνέχομαι 


— τῶν ΄ συμβουλευόντων 9525D1 — 528A10 
533B6 C11- c) add. gen. praedic. partic. 
.6248A10 αὐτῶν γογγυφζόντων 10544B6 λα- 
λούντων αὐτῶν 12606000) μαινομένων αὐτῶν 
14732C9 μου λέγοντος 7370 8 Πέτρου ὁμολο- 
γοῦντος 761AÀ1 ἑτέρου λέγοντος ’ 1516189 λε- 
γόντων αὐτῶν 1511284A7 τούτων λεγόντων 
161581B9 τῶν ἀφρόνων λεγόντων 2410448Β7 
ὑμῶν λεγόντων 251057A7 ὑμῶν φθεγγομένων 
8. (a.) c. 1. 2.41.2 τὸ σῶμα μένειν | 189A2 

μένειν 8520Β6 τὰ ἴδια λέγεσθαι 11629B1 ὑπο- 
Ὑράψαι 14753B41 γενέσθαι πάροδον 15116A3 
ἀκοῦσαι 15111445A4^ πάσχειν τὸ σῶμα .161533 
A1 ἀκοῦσαι 20841A5 μαθεῖν 844. A10 μένειν 
012C2 ἐμβαλεῖν 913A4 ἀνοῖξαι 

ἀνεψιός ὁ -- patruelis 14776B3 : θεῖος, πεν- 
θερός, συγγενεῖς 

ἀνήκεστος 2 -- insanabilis, met pl. n. sbst. 
6(Cinvs)405C1 ὑποστῇ 

ἀνήκοος 2 — ignarus, c. gen. 2153C8 τῶν 
γινομένων 7469D3 γραφῶν 

ἀνήχκω -- redeo ad scopum, redundo 17(( μὴ) 
792B6 τὰ πρὸς λυσιτέλειαν ἀνήκοντα τῇ ἐκκλησίᾳ 

ἀνηλεῆς 2 — immisericors 11656B12. 

ἀνηλεῶς — immisericorditer 1477643 καταδι- 
κάψω 

ἀνήλιος 2 -- sole carens 15125A2 ἡμέρα 

ἀνήμερος 2 — indomitus 120A6 τῷα 

ἀνήρ ὁ — vir I. s. obv. 1. natura vel origine 
5221A10 — λευΐτης 6409A5 — τυχόντες — hu- 
milis condicionis 8492A5 epith παθητός 11 ἐκ 
σπέρματος Δαβιδ 28111145A14 op θεός B12 13 
351284D3 op θεός 2. sexu op γυνή 128C11 
52A5 2144413. 15169C2 1511209A11 3736,22 

44,7 op θήλεια 2145D41 op παρθένος 5232A1^ 
epith εὐγενής 11652C1 τεσσαράκοντα 14(cont2.) 


793C41 op ὕπανδρος 5232A14 9. aetate 
185B14(bi) op παῖς, γέρων, νέος 2145D1 op 
"παῖς νέος 351272C5 op νήπιος 4. s. mor. 


et relig. virtute vel vitio abs 15120B7 epith 
αἵἱρετικός 17761B7 — ἀποστολικός 161V657B8 
πιστός — ἀσεβής 5229A16 -- ἀσελγής 6(synAL) 
273A14 -- δίκαιος 3757.15 -- εὐσεβής 17749A9 
--λόγιος 7416A14 -- πιστός 161V657B8 - ἀποστο- 
λικός -- σώφρων 152B10 — τέλειος Eph4,13 
15H305A1^ 15111369A9 

M. s. spec. 1. — genitor 2109C6 παρθένος 
ἀνδρὸς ἄπειρος 7 ἀνδρῶν συνουσία 128C15 
χωρὶς ἀνδρὸς ἐκ παρθένου προερχόμενον σῶμα 
156D2 τίς γυνὴ χωρὶς -- αὐτάρκης πρὸς σύστασιν 
ἀνθρώπων 160C7 ἐξ — op ἐκ παρθένου μόνης 
11 γενεὰ ἐξ -- 251068B3 ἐξ -- καὶ γυναικός op 
ἐκ παρθένου 271088C7 παρθένος χωρὶς -- Οτί- 
«rouca 2811105C44 ἐκ σπέρματος — op ἐκ Πν. 
ἁγίον 2. -- maritus 12101 14721C13 14 
251057C3 παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρί Lucl,27 
3737,06 8 12 epith φθαρτός 18 

111. vocab. honorific., praesertim in epist. usur- 
patum 1.nominatim Antonius mon. 20840A11 
852A5 2941B12 ὁ τοιοῦτος — 956A4 Arsenius 
ep. 6(s»ynAI)264B1 Athanasius 6(synA[)252C7 14 
-257C42 D3 4277B2 ΟἹ 9 (Jul293A12 
4-297A3 15 4345A411 ὁ τοσοῦτος — C5 ὁ τηλι- 
κοῦτος — (C5)348C45 epith γνώριμος (Cis) 
408A4 ὁ τηλικοῦτος — — 11(C5)633A10 — B5 
— τοῦ πλήθους Dion. Alex. ep. 8484B8 485A12 
B7 497C8 Eustathius ep. 14697D2 — ὁμολογη- 
τής Eutropius ep. 14700B2 — ἀγαθός Eutychius 


ἀνθρώπινος ᾿ 88 


subdiac. 14765A2 -- καλῶς ὑπηρετῶν τῇ ἐκκλ. 
Georg. Cappad. 11(C:«)633C14 Marcellus ep. 
6(epSard3.)332B14 "lheognostus 7460B14 — λόγιος 
"Theodorus mon. 20929B13 epith εὐλαβής 

2. plures una sumpti, vel episc. vel viri alii 
insignes 6(7u[)304B15 — (Cinw)369B10 — (synHier) 
400A4 et 9 — 17717D1 et 720A1 Ar. a synodo 
recepti. (C9«)405C3 τῶν ἐπικειμένων αὐτῷ — 
7(DionRom)464C3 epith πνευματοφόρος 10557 
A13 epith ἀποστολικός 569B5 epith θεῖος, θεο- 
λόγος 14716A3 epith ἀγαθός; ὀρθόδοξος 732B2 
familiares David regis 12-epith εὐλαβής 7386 
epith ἀποστολικός | 765B6 epith καλός; ἐλεύθερος 
15111424B2 4Reg2,15 scil viol προφητῶν 161V649 
ΒΘ epith παλαιός 17(synHier)720A3 et 14 et B2 
Ar. a synodo recepti 8. scriptores sacri Jo. 
ev. 184D2 epith θεολόγος Paul. ap. 112C12 et 
2113C9 epith χριστοφόρος gener. epith θεολόγος 


| 169C5 92B5 2118A4 196A8 


ἀνθέλκω — traho in contrariam partem 
14760C3 


ἀνθέω -- floreo met 20953A8 τὰ παρ᾽ ἡμῖν 
-τἰπληθύνω 


ἀνθίστημι intrs — reslsto abs., c. dat., κατά 
τινος, πρός Ti(va) 2121A7 πρός 189C5 κατά 
6(7u1)285A7 πρός B1 abs. 8517A5 abs. 11620A11 
et B2 et ^ dat. 621C9 abs. 628C414 et 14741413 
et 789A14 dat. 15133A9 πρός 1511200A2 εἰ 
1511445B1 dat. 17705B3 πρός 19817A13 et 
301168C4 et 351284A12 dat. 


ἄνθραξ ὁ — carbo ardens met 20848B15 
ἀπεσβέννυε τὸν — τῆς πλάνης 


ἀνθρώπειος 3 -- humanus 1, gener. γένος 
4213A1 — γονή S(DionAlex)505B11 — 17769B11 
— σῶμα 157A1 2. spec. natura hum. a A. 
assumpta ὄργανον 2173C2 scil σῶμα — πάθη 
351269C5 — σῶμα 351276C1 


ἀνθρώπινος 3 -— humanus |. gencr. ad 
homines pertinens 1. natura eiusque partes γαστήρ 
151V505A10 syn σωματικός 509B7 op. ἀλλότριος 
θεοῦ 11 — καρδία 151V509B11 14 syn σωματι- 
κός — σάρξ 2814113A8 1116A7 1128A12 
— σῶμα 2100A5 169A8 151V524D2 20948A7 
— φύσις 1511216B12 161V672B14 23993B^ op 
θεός 28110136C5 — ψυχή 2811124C5 6 11 
2. origo γένεσις 161V645B2 20945C3 
— γέννημα 7457B12 op θεῷ πρέπων 15169B8 
— γονή 7(DionAl)461B4 17765CA 3. vestigia 
et imitationes naturae αἴσθησις 7457B415 1511) 
444D1 -- εἰκών 17785B2 — ἔργον 2128B10 op 
θεῖος — μορφή 2811097B14 — ὁμοίωσις 2811116 


A^ op ἀλήθεια — πρᾶγμα 15A12 — ῥῆμα 
9533C10 — φωνή 20849A15 4, mentis 
morumque virtutes διάνοια 137B11 — ἔννοια 


151V476A13 add ἀσθενής — ἐπίνοια 15C410 
— λογισμός 8481A3 add. εὐσεδής B6 1611609A5 
28104096C14 31116C6 2814140€C6 7 1148C7 


'syn σαρκικός — νόησις 2811116B7 — νοῦς 8516 


C9 -— σοφία 161569C12 1C2,5.13 — τελειότης 
2814124A1 op θεϊκη — τρόπος 14769B1 op 
θηριώδης — φρόνησις 14732B6 5. sortis et 
condicionis humanae infirmitas ἁμάρτημα 1511 
(Aster228A2 — 17716A11 -- ἀντίθεσις 2133A12 
15111453C4 — ἀσθένεια 2811121013 — ἐλάττωμα 
136C10 -- κλῆρος 6(C/7«)405C12 — mors 

6. rerum ordo et instituta a) epith βασιλεία 
231021A7 — δικαστήριον 6(synAD)253B1^ — θρόνος 
231021A5 -- παράδειγμα 15165C1 1511304C3 


89 ἀνθρώπινος 
151V480C14 17765C4 -- προστασία 14788C12 
1511240A10 — τὸ σημαινόμενον -— vis vocis 
151V509B8 -- ταῦτα kal τοιαῦτα 2189D7 syn 
ἀνθρώπων ἔργα op θεοῦ ἔργα δ) n. plur. sbst. 
τὰ — 18A11 - αἰσθητά 36C10 297B6 124A1 193 
D3 6(eppAeg)389A5 15160B6 7 69C14 125B8 
1511460A6 — 304C3 15111444A14 457A13 
469B11 161568B15 1611620C? 161V645B13 
7. spec. genus humanum γένος 15C12 
69B1 2116A5 128B12 169B11 6(Cínw)372A14 
et 404C12 21511289B10 18804B7 
Ml. term. in quaest. christol. humana tribuuntur 
Filio Λόγῳ 1. natura hum. eiusque partes, 
ὄργανον — corpus 2172A13 173C10 176C11 
-σάρξ 10577A6 1511288A6 296B4 13 15111392 
A15 28114136B1 -- σῶμα 297C^4 104A12 
125B5 132A16 169A8 B9 172C13 $8493B3 
1511176B9 296A10 syn yevnrós 15111440B11 
1611624A9 20945C2 251056B13 1060C4 τοῦ 
^. 1061B6 ταὐτὸν τῷ ἡμετέρῳ — 1064B14 
1065A8 ToU σωτῆρος B4 351288D6 -- φύσις 
15111413B4^ op A. 436A9 14 -- χείρ 161V657 
A14 -- ψυχή 251064B2 2811117C4 2. origo 
hum. γένεσις 15111432A6 — γέννημα 17765D1 
— γέννησις 2814101A2 — ὕπαρξις 28111145B12 
8. propria naturae humanae extrinsecus 
manifestata γλῶττα 161V657A11 -- ἔργα 2172D6 
op θεοῦ ἔ. 184B3 op. &. ὑπὲρ ἄνθρωπον 192A9 
τὰ διὰ ToU σώματος É. B3(bis) 4 — κατορθ- 
ματα 15111409C2 op θεοῦ xk. -— τὸ λέγειν 
15111444B2 — πτύσμα 15111392A8 --ῥήματα 
8492B18 23984A2 — φωνή 15111392A11 261076 
C6 1081B6 4, voluntas hum. θέλημα 
231021C1 op θεῖκός 2 5. naturae hum. 
infirmitas a) epith ἀσθένεια 12661A6 — 15111441C7 


— πάθος 151] 181A9 151V476B7 b) abs. n. 
sbst τὸ à. 8493 A14 τὸ κλαίειν 496B4 scil 
ἄμπελος 15196C7 116A8 1511453C9 172A12 


184C2 241C6 add ἡ εἰς ἡμᾶς οἰκονομία 2458Β8 
τοῦ A.'op. οὐσία 304B8 15 15111404C7 413C6 
417C6 433B5 436A8 261076C? 28111153A11 
351266C? op θεότης τὰ ἀ. B488A2 492B10 
493A2C2 520 C10 op τὰ σημαίνοντα τὴν 
θεότητα 521A2 op τὰ τῇ θεότητι ἁρμόζοντα 
151!11381B15 396C4 39708 400A2 409C4 
432B14 1611620C16 op θεότης 161V657B13 
660B12 665A15 τὰ — τοῦ κυρίου 8497A14 
— TOU σωτῆρος 8485C4 489 C13 520C9 
15111327A6 — τοῦ υἱοῦ 8497A2 6. officia 
pro hominibus suscepta διακονία | 8496C4 
λειτουργία — 15111416B2 — οἰκονομία 10541A14 
1511160B8 syn ἕνσαρκος 172A5 — παρουσία 
8496A7 op θεότης 


ἀνθρωπίνως -- humano modo (term. christol.) 
ἀποκρίνομαι 351284D7 — βαπτίζω P 161541B13 

— γίνομαι 15111460B14 — γράφω 8496C13 
12661A4 — δέχομαι 151105B8 — διανοοῦμαι 
1511221A8 ὑπὲρ τὴν τῶν ἀνθρ. φύσιν — ἐκτείνω 
15111392A6 op θεϊκῶς -- ἐπερωτάω 15111421A9 
op θεϊκῶς -- ἐπιλάμπω 1511257600 -- καταργέω 
15111444A15 -- λαλέω 15111997Β10 op θεϊκῶς 
151V509C2 -- λαμβάνω 151105A11 15111405B3 
4^09A7 -- λέγω [slmov, efpnxa] 8492B8 493B7 
9 C9 500D^4 520A2 15197B13 140C4 
151449A7 1511140] 10 405A15 409A15 B6 
413B13 416B3 op θεϊκῶς 425A15 B11 432C13 

4^37B9 444B6 op θεϊκῶς 161537B10 1611621 
B5 624A1 2 18805A1 23993C2 -— λογίξομαι 
1511221A6 — νοέω 7433B14 17768A8 785A13 
14 — πττύω 161V657A8 --- τυνθάνομαι 1511I409B5 


ἄνθρωπος 90 


ΟΡ θεϊκῶς 421.5 B6 syn σαρκικῶς op θεϊκῶς - 
271089A5 --χρίω P 151112D1 


ἀνθρωποθυσία ἡ — sacritieatio hominum 
149C5 pl 


ἀνθρωποκτόνος 2 -- homieida l.spec. — 
diabolus 708,44 10544C2 - ψεύστης 2, met 
— haeresis 10544C8 17789B15 - δυσώνυμος 


ἀνθρωπολάτρης ὁ — cultor hominum 1511 
181B? 2811129C9 

ἀνθρωπόμορφος 2 - 
habens 144B5 τὸ θεῖον 

ἀνθρωποπαθής 2 - condicioni humanae 
obnoxius spec. sec. haeret. 7433B2 γέννησις scil. 
Filii ex Patre 10576A4 τὸν Π. ὡς-- φαντάζεσθαι 
τ ποικίλος 

ἄνθρωπος ὁ -- homo A.s.communi I. absolute 
1. quilibet homo 2. certus homo 3. homines sunt 
dii ethnici 4. s. str. — vir sexu |I. &v0p. 
attributive iungitur cum aliis subst. 1. gen. &v- 
θρώπου, — ov 2. & copulat. c. praeposit. εἰς, £v, 
ἐξ, κατά, παρά, πρός LIII. ἄνθρ. sibi adiungit 
attributive 1. substantiva alia a) in eodem casu 

b) in genet. c) copulata c. praeposit. 2. ad- 
verbia |V. epitheta V. opposita 
B. term. in controv. christol. áv0p. est — A, 
Chr. homo factus I. in doctrina orthod. usur- 
patur 1. ad significandam incarnationem filii 
A^. a) γίνεται ἄνθρ. b) γίνεται υἱὸς ἀνθρώπου 
c) aliae enunt. idem dicunt 2. in consecutionibus 
e doctr. deductis. a) in A., Chr. insunt et humana 
et divina b) A., Chr. humana operatur et pa- 
titur c) aliae dict. similia edicunt ἃ) tituli 
praecipui Chr.» ex hum. natura inditi — II. doc- 
trina adversariorum statuit axioma illud: A., 
Chr. solum ἄνθρ. est 1. ethnici 2. Judaei 3. haeret. 

A. s. communi Ll. absolute 1. quilibet homo, 
passim spec μηδὲ — - nemo 6(synA[)264 B5 
9. certus homo nominatim vel contextu deter- 
minatus — Adam 15111360B9 23996A5 B9 3736,2 
v. 8. πρῶτος — Anton. mon. 20837B2 849A3 
909B2 913A5 2928A10 epith olkrpós 941C1 et 
944A9 — θεοῦ B6 epith συνετός 11 epith μῶρος 
960B11 973A8 -- Arius 13685A14 — Arsenius 
ep. 6(syn4/)265B5 epith νεκρός 4276A6 — (epSardl.) 
313C8 — (452.))31A5 365B7 -- Athanasius ep. 
6(synA1)256C? -26547 epith. ἰδιώτης, πένης 
CA (epSardl.A3D1 -- (εῤ2.)321412 (Cinws)301 
C10 — θεοῦ 14745A14 (Ho:)748A8 256C1 
— Auxentius, ep. Ar. 14784B15 — Constantius 
imper. 14745C15 epith. θνητός 776C7 — Dion. 
Mediol. 14784B14 — Euphrates ep. 14717A8 
— Eusebius ep.Ar. 6(syn4/)260B4 -- Fronto pala- 
tinus 20925B13 .— Georgius Cappad. 14784C53 


formam humanam 


17257C8 13 - Hosius ep. 14744A15 — Job 
20888B5 epith δίκαιος — Ischyr. presb. 6(synA/) 
269A13 epith. ἰδιώτης -B^ — —Maria virgo 
251057C4 -- Martinianus laic. 20913A4 

— Moses 7428C8 1511204A8 — Paulus apost. 
15111360B10 424Α11 et 12 2012,2 — Paulus ep. 
Constantinop. 14701C10 -- Potammon ep. 


14708A8 
phronius ep. 17724C4 Á 
cuntur οὐδὲν ἄλλο fj — αὐτοί 120A41 
254A11 2545 epith αἰσχρός 28A1 32D3 epith 
σεμνός op αἰσχρός, ToU καλοῦ μακρὰν ὧν 33B13 
CA4(bis)epith οὐ σεμνός 36A15 D1 epith θνητός 
op θεός 37A4 Β7 et D2 et 3 op 9. 5 49A5 
2121C18 epith θνητός op 9. 180C12 epith vn. 
τός 4, 5. str. — vir (sexu) 3745,3. 5 


— Secundus presb. 14772A11 -- Theo- 
8. dii ethnic. di- 


91 ἄνθρωπος | 92 


ll. vox ἄνθρωπος iungitur cum substantivis 
attributive 1, genet. ἀνθρώπου, — ὧν ἄγνοια 
1611624A7 10 -“-- ἀκοαί 17(synAr)696C41 - διά- 
νοιά -- ἁλιεύς 9532C7 Μι4,,9 -- ἁμαρτία 151 
105A5 351289A14 «-- ἀμέλεια 2117.4 -- ἀνά- 
στασις 251061A14 -- ἀξίωμα 28111157B3 
— ἀπάτη 10549C4 -- ἀρχή 21044.Α8 6 «“-- ἀδθέ- 
veia 2116D7 17702 [151Ψν46942 -- βίος 
137C11 60B6 20808Α12 909A2 — γένεσις 
144CA5 2128C610 7433D41 — γέννημα 7436 
A1 -- γένος ν. 8. v. γένος — γῆ — Εδωμ 2811 
1149A4, -- γλυφή 144B12 -- γνῶσις 17(ffAr?.) 
741B9 -- δημιουργός 28111148C2 epith. πρῶτος 
— Adam -- διαλογισμός 10560A10 — διάνοια 
2124B14 148C44 l7(syndr)696C11 - ἀκοαί 
2811132A8 — δόξα 3748,13 -- δύναμις 2169B4 
εἰκών 15146B1 et 60A2 Rom1,23 20948A1 
— ἐκκλησία 2181A10 -— ἐνθύμησις 15111432A10 
— ἔννοια 133B7. 7436C4 — ἔργον 161V656C9 
— ἔρως 10540C8 — εὐεργεσία 20945C2 --σωτη- 
pla 28114149B11 -- τωή 12664C7 -- γωοτποί- 
no: 281104148C3 -- θάνατος 2136A7 12664C7 
— θρίξ M15,96 | 12664C8 — θυσία 1511161B8 
— κακία 2109B6 -- κενοδοξία 6(7ul)289C9 
— κίνημα 15111361A4 — κρίσις 13688D9 — κτί- 
στῆς 1511276C12 — λογισμός 14768C43 2811 
1144C12 — λόγος 7436B3 15169C4 1511220C8 

224B5 10 C4 224C2 3 17768A5 C— μέρος 
17768A1 -— μορφή 120A1 40B13 52C41 281 
1105A15 28111144B1 1148C5 -- νοῦς 18A8 
61C6 2121410 17(ff[Ar7.)741B10 -- ὁμοιότης 
181C2 -- ὁμοίωμα PA:i2,7 23997A1 1021C10 
1024A2 1025B6 -- ὄνομα 281141164B8 — οὐσία 
23996C10 -- πάθος 2185C2 -- πανουργία 
36(ep39.1436B7 --πατήρ 161568C14 -- πλάσις 
28111140B14 epith ἀρχέτυπος -- πλάστης 281 
1117B1? --ποιητής -- πνεῦμα 161548B14 
552CA1 581C4 231005B7 -- ποιητής 2811117 
B12 πλάστης -- προαίρεσις 2101Β15 -- σάρξ 
1511277A6 28111144C2 -- συνήθεια 2133B7 
151144C2 — σύστασις 2156D3 1511469A14 
28111133A8 1136A6 1140B1 -- σφαγή 21160 5 
— σῶμα 20889B9 2811124C3 112889 -— σω- 
Tnpía 1511248A3 15111369A3 20945C2 τ εὐερ- 


γεσία 948Α11 949A7 251061A10 B2 281 
110149 1121A6 2811140C3 — τέχνη 124B1 
32C6 4103 — τρόπος 15111365B14 


— υἱός (s. obv.) 7452B15 op ὁ γεννήσας 1511 
220C5 320C8 Prov$,81 23996A5 B9 — Adam 
— ὕπαρξις 2811105B1 — 2810149A9 -- (τὸ) 
ὑπεύθυνον 2109B9 — ὑπόνοιαι 215647 — ὕψωσις 
281104148B14 -- φαντασία 2180B13 -- φθορά 
2109D1 112A2 -- φθορεύς 20976D1 «-- φύσις 
136A15 3782 52D4 2196C10 7436D8 452C4 


15125A3 65B7 69A6 116B1 1511221A9 
272412 15111365A12 444D2 161569A12 
281120C3 . 28104141A9 12 Βό D3 


1144C7 1149B5 -- χρεία 1511261B9 268A12 
— ψυχή 116B3 (9 061B5 064A14 2121A9 
2814128B9 gener τὰ τοῦ (τῶν) — 2113A2 
7433B15 15156C4 121B7 op τὰ τοῦ 0.M122,21 
161581B11 1C2,11 36(e6p29.1436A2 2, vox 
— copulata c. praeposit. εἰς —oug fj — — κάθοδος 
1511461A11 ἡ — -φιλανθρωπία 1511272A14 ἐν 
ἀνθρώπῳ (--οις) ἡ — — διάνοια 143B3. ἡ —— 
ἐπιφάνεια 2169B13 ἐξ ἀνθρώπων τὸ — -- γέν- 
νημα 17765C43 ol — — γεννώμενοι 18801A11 ὁ 
— — ἔλεγχος 1511I465B11 κατὰ ἄνθρωπον 
(—ous) ἡ δοκιμασία 6(C5)358B1 ἡ — --οἰκονομία 
1511465A7 παρὰ ἀνθρώπων ἡ -- -- διδασκαλία 
14A2 7 πρὸς ἀνθρώπους ἡ -- -- σύγκρισις 2184B5 


HII. vox ἄνθρωπος sibi adiungit attributive 
1. alia subst. 8) in eodem casu — ἁμαρτωλός 
351281C15 709,16.24 3738,12 -- γέρων 11637 
C10 ἐχθρὸς — 1511220B10 Mt13,20 --μάγος 
2181C11 b) in genet. — ἐκκλησίας 5232C10 
236A15 — θεοῦ 6(Ci»«361C10 7440D4 syn ἐν 
Xp. 20941C1 2944A9 2973A8 22980D5 epith 
μέγας €) copulata c. praepos. οἱ ἐν Xp. — 
6(ebbAeg)389A5 7440D5 syn — θεοῦ ol ἐπὶ γῆς -- 
151144B3 - τἀγενητά ὁ κατ᾽ élkóva — 2120B11 C1 
4212A3 ὁ κατὰ θεὸν — 1511245A6 9. ad- 
verbia ὁ ἁπλῶς — 125B10 ὁ ἔξωθεν — scil. σῶμα 
καὶ ψυχή 2811116D5 sec Apollin. ὁ ἔσωθεν, ἐν 
ἡμῖν, ἡμῶν sec Apollin. 2811096B2 1116 B9. D3 
1117A8 1121A14 1125A4 loco adv. ὁ φύσει — 
1511296B10 

IV. epith ἀγαθός, ἅγιος, αἰσχρός, ἀκατάστατος, 
ἀρχέτυπος, ἀσθενής, ἄφρων, γενητός, δεκτικός, 
δεύτερος, διάφορος, δίκαιος, διορατικός, δίψυχος, 
ἔμψυχος, ἐπουράνιος, εὐλαβής, θνητός, ἰδιώτης, 
ἴσος, καινός, κακός, καλός, κοινός, λογικός, μέγας, 
μῶρος, νεκρός, οἰκτρός, ὁμογενής, ὅμοιος, τπταθητός, 
παλαιός, παράφρων, πένης, πιστός, πλήρης, πρῶ- 
τος, ῥιψοκίνδυνος, σεμνός, σύμπας, συνετός, 
σώφρων, ταλαίπωρος, τέλειος, τοιοῦτος, τυχών, 
φθαρτός, χοικός, ψιλός, ψυχικός 

V. opp. ἄγγελος 2120B7 16111629D2 (τὰ) 
ἄλογα (φτῷα) 144B12 2116C5 — 15156C6 132A8 

1511188B14 θεός ,,οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεός“ 
sec Num23,19 vel sim. 7433B5 6 (ἰϑ( δ.) 10 
11 14693B1 15156B14 15 (Οὐ 15 68C5 
69410 C14 1511221B1 161568B14 569A10 
161V645C1 17765C3 768A13 al.121A2 B14 
32D3 33B13 C414 2192A2 7433B9 CB8(bi:) 

12 D8 11 58492A^4^ 14741D6 L:18,2 151 
132A8 1511160A9 151V469A1 .161V664B12 
28114157B3 5 6 κύριος (IXo) 6(7ul)285D3 
12672C5 ΔΛ. 271088C1 2811109B6 

B. term. in controv. christol. ἄνθρωπος est — 
A., υἱός, Chr. homo factus I. doctrina orthod. 
usurpat vocem 1, in significando mysterio in- 
carnationis a) γίνεται — 2128A10 B6 4212A12 
C13 213A13 οὐκ ἦν — τρὸ τούτου, ἀλλὰ γέγονε... 
7440A13 B6 C3 198 syn σῶμα φορεῖ 8488A5 
492C1 493A3 13 10560A8 577A4 -υἱὸς 
ἀνθρώπου 8 B6 «σάρκα φορεῖ 11640A8 
1206004Α10 15 - σάρκα φορεῖ B1 661B5 664B2 
151646σ1 2 85C^4 89(1 - τὴν δούλου μορφὴν 
ἀναλαμβάνει 7 10 14 92B13 ΟἹ 2 96A4 
14 97(611 100A9 B1 7 101A10 B11 104A6 
B8 11 105A1 11 4108B14 15 C4 109B3 
112B1 8 12 C3 117A9 C43 -124B2 125C9 
137B11 140B7 141B7 145B4 151148C2 

153C8 164A7 9 165A5 explic. ἐνδυσάμενος 
τὴν ἡμετέραν σάρκα 168A14 C5 11 169A8 
B1 173A5 B10 C4 176B9 -ἐνδύεται σῶμα 
18147 241B11 248A6 «σάρκα ἐνδύεται 
260B10 14 261B6 8 10 265C3 8 268A11 
277A3 -ἐνδύεται σάρκα 11 B1 τ ἀδελφὸς 
ἡμῶν 289A10 14 B15 -ἐνεδύσατο σάρκα C1 
297A15 304B6 320A10 σάρκα λαβεῖν 1511 
8720 2 380C3 385A13 explic. σάρκα λαβὼν ἐκ 
Μαρίας 388A12 18 op οὐκ εἰς — ἦλθεν C13 
389A3 explic. σάρκα προσλαβών 9 12 B14 
392A1 C4 398Βά -ἰδιοποιουμένου τὰ τῆς σὰρ- 
κός 397B4 explic. ἐνδυσάμενος σῶμα 11 explic. 
σάρκα φορῶν 404C6 405B15 explic. σάρκα προσ- 
λαβών C6 409A7 2413B10 18 416A3 420A9 
ἔχω σάρκα 421A1 429C6 7 433C9 -igó- 
proe σάρκα 436A13 437B8 ἐγένετο σάρξ 440A3 
C11 441C6 151V516B1 161552C4- 1611620 


93 ἄνθρωπος 


B12 C1 -- σὰρξ ἐγένετο 6 621B4 624A3 7 
B4 τἐκτίσθη 161V656C6 17(ffAr2.)721CA2 - γεν- 
νηθέντα ἐκ παρθένου 18804B6 13 (EusVerc) 
808C9sbsc — (Paulin809B3 explic. γεννηθεὶς ἐκ 
Μαρίας —«7 23989B15 2996C7 γέγονε σάρξ, — 
τέλειος 1004A8 πτωχὸς γέγονε τουτέστιν — 1012 
B2 1024B9 1025A13 explic. γεννηθεὶς ἐκ παρ- 
θένου 251053C2 1061A9 1064A7 «σάρκα 
ἀνέλαβε 9 12 1069A1 201073A11 1077A12 
1084412 271088C5 9 D4 1089A11 2811096 
B11 1105A15 1108C11 1109B7 11 1120A15 
epith τέλειος 1124A15. B10 1129A8 28111133 
C11 1136A7 1132B3 10 41144A13(bi) B9 
1145A6 Β13 1148C2 1156B6 1157D3 epith 
λογικός 1160A2 3738,20 b) γίνεται vios 
ἀνθρώπου [v. infra 2. d.] 7440B7 10577A4 1 ἄν- 
θρωπος 151105B5 1511149A2 293A13 «τ σάρκα 
λαβών 15111388B12 151V476B4 -ἐφόρεσε σῶμα 
161V676A15 18804C1 2811056012 13 
1109C5 1112A4 28111152C3 6) alus verbis 
γεννᾶται — 2811105B3 1128C6 28111164B4 ἐκ 
παρθένου ἐπιφαίνεται — 2173A15 — 351268D10 
ἡ ἐν — ἐπιφάνεια 2169B13 κτίγεται -- 1511 


296C6 1611621B15 624B^4 «γέγονε — σποιεῖ- 
ται — 1511169A5 176C41 181A10 Π. αὐτὸν 
ἐποίησεν — 1511164A15 Β2 1760 2 83 προέρ- 


χεται — (ἐκ Μαρίας) 251068C44 explic. σάρκα 
λαβών -271088B13 2811108C10 φαίνεται — 
2124B5 153B9 160C4 explic. ἐκ τταρθένου προελ- 
6v φανεροῦται — 20948A4 αἱ. locut. ἄν- 
θρωπον ἀναλαμβάνει 3201B5 τὸν ἡμέτερον — 
151V488C4 521C6 17(ffAr7.)744A4 ἀπὸ Μαρίας 
351265D3 1276D6 1285C12 ἐκ φυλῆς Ιουδα 
"ὃ λαμβάνει — 151105812 17(ffA77.)741D1 ἀπὸ 
Μαρίας explic. σάρκα ἤτοι σῶμα φορεῖ — 
151V497A3 351265D3 1269C10 1272Α11 13 
1280D10 1281A2 ix τοῦ Αδαμ B9 1284C15 ix 
Μαρίας 1285D4 1289B12 1292A7 ἐπιβαίνει ἐν 
— 2169A2 συμπλέκεται τῷ — 4212C15 2. in 
conclusionibus e doctrina deductis a) in A., Chr. 
sunt vere et humana et divina 2124C1 3 6 
125C9 128A6 B8 13 129B10 160B5 164C7 184A11 
7417B3 440B6 7 8 15164C10 96A1 
97C11 100A9 B7 101C12 104A6 BS8 11 
1065A10 B58 108B14 3112C9 141B7 1511149 
£&9 168A14 169B1 172B15 173B5 261B6 
304B6 15111385A13 389A12 2392C4 A404C6 
405B11 . 409A7 413C9 440A3. ^41C6 
151V476B4 517B10 524A8 B? 15 C14 525 
A1 1611620B12 621B15 161V656C6 668B3 
676A15 18804C1 23993A14 16 B2 996A5 
997A1 1004A8 B15 1021C10 1024A2 B9 
14 1025A12 B6 1028A3 261076C5 2811105 
B3 9 1108A6 C40 11 1112A4 5 B15 
1116B3 14 ΟἹ 1120A15 1121D1 1124A7 
C7 1128C6 9 1129A8 2811133B5 14 C5 
10 1136A7 8 1140A10 B7 1144A12 B1 
1148B1^ 1157A3 4 1160A3 1164B4 8 12 
15 C3 6 351265C2 b) ^ (Chr.) humana 
operatur vel patitur, spec ὡς &v0p. ἀναβαίνει in 
caelum 15111425B5 ἀναστρέφεται ἐν ἀνθρώποις 
21210} ἀνίσταται 1511277B15 ἀποθνήσκει 151 
100A1. ἀφίησι φωνήν 15111392A11 εἰσέρχεται 
in caelum 15197B15 ἐπιδημεῖ 2121B13 κατα- 
βαίνει εἰς θάνατον 2185B11 λαμβάνει 151400A2 
117B4 - 2398889 1004 10 λέγει (εἶπτεν) 151116 
B3 13 Có 151Π{4188Β8 ἀφ1 8 1611624B9 
λούεται in Jord. 151108C12 μεταφέρει πρὸς 
ἑαυτὸν homines 2124B14 οὐκ οἶδεν 15111420C5 
421 A3 425A15 παραιτεῖται 231024A2 παρατίθεται 
(ἑαυτόν) 231004C40 περιπατεῖ 1511164A13 - 


ἀνθρωπότης 94 


πολιτεύεται 2125C9 . προκότετει 15111429B10 
C6 231004A12 πτύει 18805A4 πυνθάνεται 
1511142947 ὑποδέχεται τὸ ἤν. ὡς — 23997C3 op 
ἄνωθεν &rreurrev. ὑπομένει 151960714 τὸν θάνατον 
φθέγγεται 15111384A12 ἐγείρεται 23988B9 
ὑπερυψοῦται 15197A1 104({18 ὑψοῦται 231004 
B1 χρίεται 151408A15 €) aliis elocut. idem 
dicitur A. ἐστὶν ἐν τῷ — 2125C5 169C2 et 7 
—351269B9 et 10 ταῦτα ὡς περὶ — ou λέγεσθαι 
2128A10 3201B9 ἐν — σταυρωθείς 151105A2 
A. ὀργάνῳ κέχρηται 2172A7 ἀνθρώπου σχήματι 
B? ἀνθρώπῳ μόνῳ Λ. ἐργάφεται ἐν -- 2176C43 
ἄνθρωπον ... καὶ πταθητὸν τὸν Xp. ἀπαγγέλλουσι 
8489B10 ἁγιασμὸς ὡς εἰς -- γίνεται 151109C9 
ἁγιάϑεται ὡς — 231004A13 ἐθεωρήσατε Jesum 
σχήματι ἄνθρωπον 151118145 εὑρεθεὶς σχήματι 
ὡς — Phil2,7 1511257B9 25988Β10 γίνεται ὡς 
παρὰ ἀνθρώπου ταῦτα 15111440C12 φλυαρεῖν 
ὡς κατὰ ἀνθρώπου τοῦ σωτῆρος 161V652C1 
λοιδορεῖσθαι ὡς ἀνθρώτπτῳ τῷ κυρίῳ 161V664B14 
673A5 θεὸς αὐτοῦ γέγονε, διότι ἄνθρωπος 23996 
ας βασιλεύειν δι᾽ αὐτοῦ ὡς δι᾽ ἀνθρώπου σωτῆ- 
pos 231021A9 προσήει diab. Ἰησοῦ ὡς — o 
281M148C14 3. d) tit. praecipui Chr.» ex hum. 
nat. inditi υἱὸς ἀνθρώπου [v. supra 1. b.] 7440B7 
10577A4 15164C410 3105B5 8 1511449A9 
169A12 293A13 15111388B12 151V576B4 
161V660C3 M112,32 | 668A2 706,62 B9 669A6 
B4 23996A5 14 2811105B9 C412 13 1109C5 


1112A4 1128C6 28111152C3 1156A13 

351272B9 1280A13 41281B15 - ὁ ἐκ Μαρίας — 
151V5127B15 520A9 521B6 12 521 
C10 θεὸς — 351265B8 1273B1 Ci^4 ὁ xv- 


ριακὸς — 3204A1 205C41 5 351265C10 1272 
D6 1273A4 1280C42 1281C8 1284B6 1285 
ὁ ἐν — ^A. 151V476C12 ὁ ἐν — 
9. I7(JgnÁnt)776C7 ἄνθρ. ᾿Ιησοῦς 351276A12 
ἄνθρ. l.Xp. 231024B10 2811125A1 ἄνθρ. 
Xol 351272C7. 1280B14 C44 . troup&vios — 
28111160A4 ὁ δεύτερος — 151104A9 10 ὁ 
κατὰ σωτῆρα νοούμενος — vel — σωτῆρος 3205B1 
231021A9 351272B13 C3 1273C2 1276A9 
C43 1280A13 1284B4 4285A7 B8 
"1, doctrina adversariorum opponit axioma: A., 
Chr. solum homo est, quod simul et explicatur et 
refutatur 1. ethnic. sententia 2181C6(bis) 184 
A11 D? 2. Judaeorum blasph. 8489C8 
15111380C5 381A8 161V665A11 15 673A2 5 
8. haeretic. commenta 7444A5 8489C2 
497A3 DionAl? falso imputatur B1 et 520A7 
Sabell. 151(47)221C10 56B15 64C12 89C14 
D4 1511064A7 173A5 177B10 C8 180C13 . 
181B6 οὐ τοσοῦτοι ol γενόμενοι — ὑπὲρ ἡμῶν 
237C12 15111380C3 5 381A10 B14 388A14 
B6 405C4 436C4 5 437Β15 151V469A1 
476C3 488A12 C4 6 497A3 5 7 10 11 
B10 12 14 15 C4 500A13 15 B4 6 14 
501A6 15 B5 C4 517A3 520A13 (161V657 
ΟἹ 17(ffAr5.)729C10 (.ffAr6.an.9.) 732A11 (an10.13 
(an16.)C5 272C7 2811096B5 1105C10 1109C8 
1112B2 28111132B2 1137B3 4 8 10 C4 1140A5 
B9 1144A1 1145B15 1152C8 410, 1157D3 
1160A2 C4 1164A7 B1 
ἀνθρωπότης, nros ἡ — natura et condicio hu. 
mana 1, gener a) abstr. — natura hum. 231005B8 
-- οὐσία, ut sedes ToU πνεύματος τῆς — b) concr. — 
genus hum. 2172A9 μέρος ToU ὅλου 173A1^4 — 
351268D9 1511176C10 ἐλευθέρωσις τῆς — 15111405 


C7 1289C10 


C11 1611624A12 epith. τελεία,, ἁγία 2811100 
A14 C42 φύσις τῆς — 1120A11 28111140B4 
καινοτοίησις τῆς — 9, spec, — natura hum. 


95 ἀνθρωπότης 


Verbi-A. 15196C^4 υὑψῶωσις τῆς — op. οὐσία τοῦ 
A^. :116B6 βλασφημία τῆς -- op θεότης 15111409 
C8 413Β13 440C7 23989B12 997C4 1021B1 
9 28M116B14 28111148C12 
ἀνθύπατος ὁ — proconsul 12648C12 Δωνᾶτος 
ἀνθυποφορέω — met clam obicio vel affingo 
2811124B1 et 1129C10 &papríav 


ἀνία ἡ — maeror 20865A3 op ἡδονή 


ἀνίατος 2 — insanabilis 2811101C7 ἀπάτη 

ἀνίερος 2 — profanus 12645C8 Judaei a deo 
reprobati 

ἀνίημι — remitto; s. lat. dimitto 1. spec vexa- 


tos in libertatem vindico P 6(epSard1.)316B9 — 
(ep2.)321 C15 ὦ, met - procreo 8(DionAl) 
517A11 cogíav 

ἀνιστάω, ἀνίστημι surgere íubeo, erigo 
l. s. communi 1. transit., act. vel med. a) —ex- 
sistere vel prodire facio, excito προφήτην Deut18,18 
28114153C8 ἐκ τῶν ἀδελφῶν Χριστόν 28111145 
A13 ἐκ καρποῦ κοιλίας .131,11 σάρκα 2811097 C5 
ex utero matris ἀνεστήσατο ὁ ΔΛ. b) — s. super- 
natur. restituo 261081C14 τὸ κτιστόν τ ἀνακαι- 
νίζω med. μορφὴν ἀνθρώπον 28111148C6 
πλάσιν καὶ ποίησιν 28111140B15 σύμπτωμα 
Adae 2811104C6 e) transfero in novum 
statum ψυχήν 20872B8 met w. κλίνονσαν re- 
vocare ad meliora spec. c. dol acc. — alqd 
integrum restituo 2811104C13 σάρκα — ἀνα- 
μάρτητον 1116B2 πλάσιν ἀνεστήσατο καινήν 
1120C14 φύσιν ἀνεστήσατο ἀνεπίδεκτον 
9, intrs. med., aor. 2. à) — surgo, s. pr. vel lat. 
6364B3 ἀπὸ vócou 12676B2 14732B3 761B8 
785B2 15111441A8. et 261076C2 σώματα τῶν 
ἁγίων e sepulcris Mt27,92.— 17749B2 ἀναστάντες 
πορευσόμεθα Lucló,I8 20860B1 901B3 et 933C6 
add. inf. fin. εὔξασθαι 920A8 937A3 957B7 
351277B6 — τῶν ὁ νεκρός 3746,2 a morbo 49,5 
ἐκ τραπέφης 22 πρωΐ 51,6 op ἔρχομαι ἐπὶ κοίτης 
55,16 noctu b) spec — prodeo in publicum 
22981B7 βασιλεύς met — ortum duco 2811097 
A15 ἐξ ἀνθρώπων 

Il. term. theol., quo resurrectio (carnis) signi- 
ficatur 1. transit. act. et med., est penes A., Chr. 
a) abs. 28111144B6 ἐκ νεκρῶν op. οὐκ ἀναστάσεως 
δέεται — b) suum ipsius corpus excitat a morte 
σῶμα 2124D3 ἀνιστῶν 141A4 B2 4 D6 152C2 
177C43 ἐκ νεκρῶν 1511277CA1 6) ceteros ho- 
mines 1511161C3 ἡμᾶς ἀπὸ νεκρῶν | 261C13 τοὺς 
ἀνθρ. 261077B9 πάντας (&v0p.) ἐκ νεκρῶν 
9, intrs. M, aor. 2. 8) A^-filius surgit in nat. hum. 
«. abs. 2424B6 133C43 4136C14 4148D8 op 
νεκρός ἐστι 7440C6 151101C14 op καταβαίνει 
Ερ 4,10 1511277B15 ὡς &v6p. C2 15111405C14 
17(ffAr2.72&A1 (ffAr9.)45B3 19(ff.Nic)817B11 
251064B9 1068B12 ὁ ix Μαρίας 2811096A9 
1104B7 θεϊκῶς — B. add. ἐκ (ἀπὸ) νεκρῶν 3201B10 
15,4004A4 1511284C3 17(ff$irm)693A12 (ffAr3. 
—6.4-10.)724CA5 - 725C5 728B10 - 736B7 - 748 
A14 231017A5 PB12 251061B10 3755,14 add. 
ἀπαρχὴ τῶν νεκρῶν 1511305C11'2C15,20 Ὁ) re- 
surgit corpus τοῦ A. σάρξ 1511I425B13 σῶμα 
2148B10 12 176B1. 2 20969A10 ἀνέστη 
τριήμερον 6) resurgent homines &. abs. 2132D1 
op ἀπόλλυμαι 151408B2 -ὑψόομαι 1511305C8 
15111393B10 397A6 et 7 ἡ σὰρξ φύσει θνητὴ τυγ- 
χάνουσα 251065A14 1068B11 . add. ἐκ 
νεκρῶν 151101B13 op μένω νεκρός | 1511265B13 
289B11 293B7 - ἀθανασίαν xal ἀφθαρσίαν ἐνδυ- 
σάμενοι ἀπὸ θανάτου 1511308C42 d) sec. 


———— —— — M 7—714995)2€*7:7€$€ €2€7777700791**77:€*77::€£:£:295TE978:7:77757787777F9-78787€Rt8:557777E7E€óáéó&é4£d0EUÜT778775: 00877 


96 


Apollin..ipsa divinitas in Chr. resurgit 28111152A8 
B8 1153B13 14 1156B3 ipse A^. 28111157A13 
1161A6 


᾿Αννιανός, ep. occid. 6(epSard3.)337A46 sbscr 

ἀνοδία ἡ — vin, quae non est vía pl. — regiones 
inviae 6(C»)341B1 πλανώμενον ἐν —ais-epith 
θηριώδης 

ἄνοδος 2 — invius 148B2 ὁδός 

ἄνοδος ἡ ascensus, spec εἰς οὐρανόν, --οὖς 
1. Chr.i 17(ff/Ar4.—6.)725D2 4 728C54-736C3 
9, hominum 2140B13 C9 15 Chr. ὡδοποίησε 
τὴν — 3201C2 6(epSard3.)325A13 20876B4 


ἀνομία 


36(ep22.1433A4 abs 23992B5 ἡμῶν — op κά- 
θοδος Chr.i 
ἀνόητος 2 -- amens, insipiens 1. pers. 
a) epith 2169B4 15137A8 3749,21 ol κοσμικοί 
b) sbst ὁ — — indoctus in relig. 151121C10 


15111356A7 syn ol ἀκέραιοι — haeret. 7444A3 
14708B9 GregorAr. 15141A1 - φιλόνεικος 151] 
169B13 248B7 312A2 1511340B11 161573A10 
-ToÀunpós 2811101C8 2, res 8) epith ἀπό- 
κρίσις 15133B11 τ μωρός εὐφημία 2811108C7 
haeret. περίεργος πρᾶγμα 196A7 --δυσσεβής 
σόφισμα 1511188A9 φρενοβλάβεια 7429(12 
τοιαῦτα 15160A5 μωρός τὸ λέγειν 1511193B9 
βλάσφημος 151V504A3 - ἀσεβής — b) n. sbst. 
τό — 14776D3 -κέπτφον impers. — ἐστι c. inf. 
17789A5 προφέρειν Ἐ χαλετός c. ὅτι 151V488C413 
ὅτι ἀρνοῦνται 8, term. ab haeretic. usitatus 
— rationis (νοῦ) expers, spec sec. Ar. et Apollin. 
nat. hum. a assumpta caret hum. ratione 
(νοῦς), cuius loco substituunt ipsum ^A. a) epith 
σάρξ 2811121B3 op νόησιν ἔχουσα 35(frgm2.)1 292 
D10 σῶμα 18804B11 et (Paulin)809B6 add. 
ἅψυχος, ἀναίσθητος -- Bà — b) sbst. τὸ — 2811096 
B11 13 τῆς σαρκός- τὸ Ocikóv 

ἀνοήτως — insipienter 2811109A1 λέγετε 

ἄνοια ἡ — inscientia religiosa, maxime haere- 
ticorum 4209A11 217B10 syn παραφροσύνη 
220A1 6(Ci«)360C5 361B9 151141C8 151] 
152A1 201B3 209B7 151V481A1 161532CA^ 
251060A15 3738,15 - ἀφροσύνη 


ἀνοίγω [fivoryov, ἤνοιξα et ἀ(ἠγνέῳξα, ἀνέῳγα, 
ἠνεῴγειν, ἠνοίγην) aperio 1. s. pr. — θύραν 
14(cont2.)793C6 ἠνεῴγεισαν 796A10. 20856A12 
913A3 13 -- οἶκον 151144C6 2. 's.' lat. 
a) sensum ἀκοήν 2128B15 161V660B3 — ὀφθαλ- 
μούς 709,14 2128C6 15111392A10 18805A5 
met ὀφθ. καρδίας 4220B1 15113B153 abs 
14732A7 Cant5,2 b) caelum 15197B6 πύλας 
τῶν oüp. Ps23,7 15111420B3 καταρράκτας ToU 
οὐρ. Gen7,11 161560A6 PMI3,16 — e) paradisum 
4212A14 P Luc23,43 36(ep43.)1441A1 πύλην 
d) sepulcra Mt27,52 — μνήματα 1511144147 B^ 


18805A7 — μνημεῖα 4212A15 

&voíxetog 2 — non ad familiam pertinens, 
alienus, met 7440C10 

ἀοίδιμος 2 — carminibus celebratus 6(Cin«:) 
405C6 ἀρετή 

ἀνοικοδομέω — erigo aedificelum 1. s. str. 
ἐκκλησίαν 6(Flav.Hem)401B6 P 2. s. lat. — re 


stituo θρόνον 231021A6 - ἀνορθόω 

ἄνοιξις ἡ — apertio 2140C11 πυλῶν Ps23,7 
161V672A12 ἀκοῆς 

ἀνομία ἡ — praevarieatio legis (divinae), pec- 
catum 14785D8 υἱὸς τῆς — P588,23 3751,25 pl 
τ ἁμαρτία 52,6 et 8 scil abnegatio Petri 


97 ᾿ ᾿ ἀνομοιογενής 


ἀνομοιογενής 3 — dissimili natura praeditus, 
term. haeret. 17781C6 τὸ — - ἀλλοτριοούσιος 


ἀνομοιοούσιος 2. - dissimili substantia 
praeditus, term. haeret. 17781C6 et 739B2. 1 ἕτε- 
ροούσιος 


ἀνόμοιος 2 — dissinilis (natura) c. gcn., dat., 
πρός τι 1. gener. 1. epith. — ἄνθρωπος 17788C5 
κυνί op ἑτεροφυῆς -- τῷον 172C7 — κίνησις 
180A1 ἑαυτῷ -διάφορος -- πάντα 15121A^ θεοῦ 
ξένος -- φύσις 173B6 πρὸς τὸ ἕτερον 9... ἢ. 
sbst τὸ (τὰ) — 120B2 φύσει 72C9 - ἐναντίος 151 
132A9 φύσεως 17784C11 -érepooucios 

H. term. theol. 1. ethnici deum ex partibus 
compositum censent 156C14 ct 15 ei ἐκ μερῶν 
συνέστηκε, ἑαυτοῦ — φανήσεται καὶ ἐξ ἀνομοίων 
ἔχων τὴν συμπλήρωσιν 57A13 καθ᾽ ἑαυτὸν — 
ἑαυτῷ εἶναι 2. Manich. duo principia natura 
sua dissimilia statuunt 113D9 τὸ — αὐτῶν τῆς 
φύσεως - τὸ ἄμικτον 9. in controv. christol. 
2) filii, A. natura nostrae dissimilis dicenda est 
2156A8 τὸ πρὸς ἡμᾶς — τῆς φύσεως 15111365A8 
ἡμῶν — ὁ A. op τοῦ Πιὅόμοιος b) Ariani naturam 
Patri dissimilem filio,A. affingunt 7(47)125A15 — 
τοῦ Π.κατ᾽ οὐσίαν -- ξένος 437C11 — τοῦ γεννῶντος 
457A^ τὸ -- τῇ οὐσίᾳ τοῦ Π. «ξένος C8 τὸ 
ἀπαύγασμα -- τοῦ ἡλίου τ ξένος 151(47)24A6 — 
τῆς οὐσίας - ἀλλότριος B8 IT. et fil. — ἀλλήλων 
ταῖς οὐσίαις 29(618 -- Πατρός 48. κατ᾽ οὐσίαν 
Ἑξένος 1511240B5 -- Πατρὸς κατ᾽ οὐσίαν - ἀλλό- 
τριος 15111328C9 γέννημα οὐκ -- τοῦ γεννήσαν- 
τος 352B6 οὐδὲ --- τῆς οὐσίας ξένος l7(ffAr9.) 
7448Β18 τὸ -- υἱοῦ πρὸς Πατέρα --745A2 7000 0 
7 ΟΡ ὅμοιος 8 τὸ — 11 12et13 τὸ — 1^ 785B13 
23985A8 — τῷ TT. 4. in controv. trinit. haeretici 
diversas personarum div. naturas statuunt 151 
48B10 — ἑαυτῆς ἡ τριάς 161552B8 τὰ — τῇ φύσει 
συνονομάφτειν 57748 -- πρὸς ἑαυτὴν trinit. - ἕτε- 
ροφυής 597B13 op ἀδιαίρετος 16111636A1 — 
ἑαυτῇ b. ipsi Arianorum fautores ἀνόμοιοι 
dicuntur 17749A4 241041A12 

ἀνομοιότης, nros ἡ — dissimilitudo 2(Plato 
politic.15.173A11 15111337A5 — φαντασίας 


ἄνομος 2 - legis eontemptor, sbst. ὁ — 
14789A12 311176A6 

ἀνόνητος 2 — inutilis 2116A6 μὴ — ἔχωσι τὸ 
εἶναι 

ἀνορθόω -- erigo 1. spec. — restituo θρόνον 
231021A7(bis) -- ἀνοικοδομέω 9. met P5145,8 
— reficio 15111465C11 P 

ἀνόσιος 2 — impius 1. pers. 14(C/«:)721A3 


παρὰ τινῶν --πωτάτων spec Ci«: 14749A6 τ 
ἄθεος, ἄστοργος Οεοτράτντ. 19(pet4r1.)820B15 
(petAr3.)D8 2. res τὶ 14765C10 -- ὠμός spec 
αἵρεσις 14756A8 τρόπος 14708B13 

Ἄνουβις, deus Aeg. 144C1 epith κυνοκέφαλος 

'AvouB iov, ep. Aeg. 6(eppAeg)392B15 sbscr 
A05A14 

ἄνους, ouv 2 — ratione earens 8(DionAI)513CA 
λόγος 

ἀνούσιος 2 -- substantiae expers, haeret. 
term. 151V469C6 A. - οὐχ ὑφεστώς op οὐσιώδης 
^77CA2 ἀνυπόστατος 18801C6 υἱός 

ἀνοχὴ ἡ -- patientia 2811097B10 πάϑους - δεῖ- 
ξις 2811145B1 γεννήσεως 

ἀνταίρω intrs — insurgo contra, met 1511] 
337B13 κατὰ τῆς ἀληθείας 

ἀντάλλαγμα, ατος τό meton -- res pro re 


Athanasius 


^ ἀντί 98 
redimenda oblata 2811125A10 Χριστοῦ scil vita 
ipsius in cruce oblata Mt16,26 

ἀνταξιόω -— contra postulo 12676B3 ἀπιέναι 
πάντας 

ἀνταποδίδωμι -- (vieissim) 
3738,14 αὐτῷ -- scil iniuriam 

᾿Αντάραδος, urbs Syr., sedes episc. 12648B13 

ἀντεγκαλέω -— coníra ineuso 14700C6 αὐτῷ 

ἀντεῖπον, ἀντείρηκα s. v. ἀντιλέγω 

ἀντεισάγω [iva ἀντεισάξωσιν 17693C12]. -- 
introduco rem pro re, met αἵρεσιν 6(synA/)277 D7 
P 17693C12 spec. argumentando 1511228C11 
σοφίαν, δημιουργόν 

ἀντεισφέρω -- introduco rem pro re met 
11629D8 ἀσέβειαν 


ἀντεμβιβάζω -- immitto rem rci 15111324B4 
PES Ar. TT. et fil. ἀντεμβιβαφζόμενοι εἰς ἀλλήλους 
εἰσίν 


ἀντενδύω -- induo alqd. pro alqu re, met 
2176A7 P τὸ σῶμα ζωήν 

᾿Αντεοπολίτης [pro 'Avroiom-], νομός Aeg. 
superior. 6(Pinnes)368C33 inscr. 

ἀντερωτάω — vicissim interrogo 15161C12 
161V637D3 ἐκείνους abs 2811096D4 —, εἰ... 


ἀντί c. gen. — pro 1. substituitur alqd loco 
ales comparando, praeferendo, vice fungendo 
a) gener. αἰτέομαι 15113C12 Βαραβᾶν — σωτῆρος 
ἀκούω 7464C412 verbum pro verbo intellegendum 
ἀνατυπόομαι 2116B11 εἴδωλα — τῆς ἀληθείας 
ἀνίσταμαι 28111157A13 -- τῆς ἡμετέρας ψυχῆς 
ἀπαιτέω 14760A6 εἰ 7 -- ἐκκλησίας τὴν ἀγοράν, 
— τῶν λαῶν τοὺς νεωκόρους ἀπήτε; γράμματα 
ἀποδίδωμι 1511288812 -- ἡμῶν ὀφειλήν ἀπο- 
λαμβάνω θ(:»η4)25641 -- ὀδυρμῶν εὐθυμίαν 
γίνεταί τι ἀντί 11613A11 -- χαρᾶς λύπη 12(bis) 
— εὐφροσύνης πένθος, -- ἑορτῆς κλαυθμός 12652 
A5 20845A6 896C1 251064B10 et C2 τετρὰς 
— τριάδος 1069B2 28111136C15 — τοῦ ἔσω- 
θεν ἀνθρ. τὸν A. ἐν σαρκί γίνεταί τις 2112A7 — 
351268A1 14701A12 et 717B4 episc. — τινος 
151401B10 δοῦλος — ἡμῶν 1511309C8 — πάντων 
ἡμῖν ὁ κύρ. in caelis 21980B1 γενοῦ — αὐτοῦ 
τοῖς ἀδελφοῖς δοκιμάζτω 2153A12 -- μεγάλου 
ἔστι τι -- τινός 2188B11 — 6(epSard1.)346A8 -- 
(ep2.)321B11 θλῖψις -- χαρᾶς ὑμῖν ἔστω 11640C11 
15111368A10 — 161V664A7 2092402 ἔστω 
γράμμα — ὀφθαλμῶν εἰσάγω 6(synAD)264A1 
ἡμᾶς — διακόνων [147804 P εἰσηγέομαι 
261073B8 -- ἀληθείας δόκησιν ἐκφέρω 14761C2 
-- θρόνου τὰ ἴδια ἔντερα ἐπιγράφομαι 17688A14 
— Xp. Ciwm δεσπότην ἐπισπείρω 151121C11 
ἔχω 12668C10 — ῥᾳθυμίας ἀναχώρησιν | 15189A11 
— τῆς φύσεως τὴν χάριν 15151161B14 Μαρίαν — 
τῆς γῆς ἐσχηκὼς μητέρα ἐπιτελέω 35(frgm1.)1292 
C4 P — τῶν πρὸς τὴν ἐννάτην συντάξεων ... αἱ 
συντάξεις ἔρχομαι 18797Β6 -- ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς 
φητέω 116B10 36(εῤ48.)1440612 ἄσφαλτον — 
πηλοῦ Genll,3 θεοποιέω 196A5 -- τοῦ ὄντος θ. 
τὰ μὴ ὄντα 161V665B3 θεωρέω 251061B12 — 
τοῦ κυρίου πνεῦμα Luc24,37 θρησκεύω 132B6 
καθίστημι (--ἀνω) 4213C13 -- ἑαυτοῦ τὸν υἱόν 
6(syn4])261A3 P 14700B15 17717B4* καλέω 
15117C5 P — Ἑλλήνων χριστιανοί 15111356C10 
καταγγέλλω 2811109A9 P τετρὰς — τριάδος 
κρατεῖ τι — τινός 17684A8 λέγω (εἶπον, εἴρηκα) τι 
«τ τινος 10561A2 1511156A13 -- τοῦ γεννᾶν τὸ 
ποιήσω B3 108614 251065A9 2811113C6 
351265A8 Aoc $6(jul)289B1 P τὰ γενόμενα — 


reddo, met 


99 ἀντί 


ἀντιλογία ' 100 


μηδενός -- tamquam nullius pretii ὁμολογέω 
2811113C6 τετράδα — τριάδος ὀνομάζω 141D2 
6356B11 14781B5 — τούτων Ἕλληνας ... ἐπισκό- 
Tous 1516B1 1511152B1^ παραδίδωμι — πάν- 
τῶν τι 2109C13 132A3 133A7 παρασκενάφω 
14784C14^ — τῆς ἐκκλ. τὸ παλάτιον πάρειμι 
14784C15 παρέχω 6(synA])265A14 — θανάτου 
ἐξοριστίαν πλάττομαί τι — τινός 133D2 8 
2172C6 ποιέω 9525A6 -- χαρᾶς λύπην 7 προ- 
βάλλομαι 15129C1 -- εὐφημίας δυσφημίας -προ 
καλέω 14785A5 — τῶν ἐκκλ. εἰς τὰ παλάτια τὰς 
κρίσεις προσπλέκω 2173C14 P — φθορᾶς τωή 
προσφέρω 2132Β814 σῶμα — πάντων σέβω 
13287 ὑπομιμνήσκω 10580B10 ὑποτάττω 23 
1020C4 P — ἡμῶν τῷ TT. χράομαι 1511152C13 — 
TOU ἐγέννησε τῷ ... ῥήματι xpío 12669C11 ^ ap. 
sbst. ἡ ἐπὶ ξένης — τῆς οἰκείας διατριβή 6(synAL) 
252C8 ἡ — ἀσθενειῶν δωρεά 151V477A413 ἡ 
— αὐτοῦ (--ῶὧν) κατάστασις 6(synAD)260D3 5 
verbum suppl. 3201B2 ἀντὶ τοῦ «οὐδείς᾽ scil dic- 
tum est 15146A5 6 151V477B14 2811096B2 
1116B8 1121A1^ 21125A3 b) spec. per mo- 
dum construct. compendiar. ponitur ἀδικεῖν τοὺς 
ἐλέγχοντας — τῶν εὐλόγων 6249C10 ἀποστέλλειν 
ἀντὶ ἀκροάσεως 6505A18 ἀποστρέφω ὀφθαλμὸν -- 
τοῦ ὁρᾶν 112A2 ἀσεβεῖν -- εὐχαριστίας 14740A10 
βασιλεύειν αἰῶνας -- ἑκατὸν ἐτῶν 20868B8 
ἐκκλίνειν εἰς θάνατον -- παραδείσου 1511285A4 
ἐκ πιμτπττλάναι θυμὸν μεταθέσει -- θανάτου 6(synALI) 


259(612 ἐκτείνω χεῖρας εἴς T1 -- τοῦ ὁπλίφειν 
2189A4 ἐξορίφειν τινὰ -- τοῦ ἀποκρίνασθαι 
14740B11 εὐλόγηται γῆ -- κατάρας 4212A14 


κατέχειν τινὰ -- ἐξορισμοῦ 14749A3 ὁπλίζονται -- 
TOU πολεμεῖν 2ΊΒ9ΑΘ παραγγέλλονται πίστιν Trac- 
ρὰ τῶν ᾿Αρειανῶν -- Χριστιανῶν 116032..4 παράγειν 
μέλη, γλῶτταν εἴς τι — τινός 112B2 3 πρόθεσις 
᾿Επικριτιανῶν -- Μελιτιανῶν 1478988 τρέπομαι 
εἴς τι — τινός 2189A4 2. redditur alqd gra- 
tiae vel mercedis instar ἀντιδίδωμι λύτρον ἕτερον 
ἀνθ᾽ ἑτέρου 2811125A7 syn δίδωμι δίδωμί τι — 
τινός 20920Α7 2811125A8(bis)) πραγματεύομαί 
τι — τινός 10557B13 spec. ἀνθ᾽ ὧν διδασκόμενοι 
Chrum μαστίτειν ἐτόλμων 351281C13 formulae 
instar ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων -— alia pro aliis &va- 
πλάττομαι 2116B10 λέγω 2811108B9 νοέω 
1611621A1 φρονέω 20881C6 3. contra T& 
ἀντ᾽ ἐκείνων γράφειν 10560B14 

ἀντιβλέπω -— intueor infestis oculis met c. 
dat. 7421B6 τοῖς ὁρισθεῖσι syn ἀντιλέγω πρός 
Tiva) 2161C10 7417.2 8484A8 


᾿Αντίγονος, cp. occid. 6(epSard2.)337B2. sbser 


ἀντίγραφον τό 1. — exempluni litteris exara- 
tum — γραμμάτων 6(synAD)276A3 pl. 4280A2 
— ἐπιστολῆς 7(DionAl)i61B11 —8505C4 -—17769 
C3 11604A6 608C9 pl. 624B1 [3] [632C15] 
17(synAr) [696B5tit.epist.] 713A14 pl abs. 6(synAl) 
280A10 353A11 — 14724B2 13689B14 14693 
C45 σύνολον 70^4(Cw«:)B11 17744B1 pl. 789C13 
pl 2, -— responsum per litteras datum 
20956B1 pl [17792B9] 

ἀντιγράφω -- respondeo seripto τινί 5237C14 

6(C:»»:)369A14^ τῇ σῇ στερρότητι (Arsen)372C12 

8500B2.C5 — 17789D1 P 20956B10 πρὸς 

τοιαῦτα 14 261073C13 τῇ σῇ εὐλαβείᾳ 

ἀντιδιαστολὴ ἡ — oppositio, term. grammat. 
161V665C1 πρὸς --ὴν λέγων ᾿ 

ἀντιδίδωμι -- remuneror 1, — offero praemii 
instar 6(syÀ4/)269B6 ἐπισκοττήν 2. spec — 
pendo redemptionis pretium /77m2,6 2811125A7 


ἕτερον ἀνθ᾽ ἑτέρου λύτρον (8 ἀντίλντρον ὑπέρ 
τινος D2 λύτρον 

ἀντίδικος ὁ — adversarius in lite, spec ὁ — 
ἡμῶν διάβολος IPiró,8 10540A11 3739,9 


ἀντίδοσις ἡ — permutatio, adv. κατ᾽ &vrí- 
δοσιν — invicem 6(C/»«:)361A8 ἑαυτοὺς πλήττειν 


ἀντίθεσις ἡ — oppositio, s. dialect. contra- 
dictum ab adversario 2133A12 173B10 1511 
453CA4 pl epith. ἀνθρώπινος 

ἀντικαθίστημι — oppono, met aor. 2. “πρός 
T(vo). 10585C4 μέχρις αἵματος — Hbr12,4 
592B2 i 

ἀντικαταλλάσσω -— commuto 20868B1 ἴσον 
ἴσῳ met condono alqd pecunia data 12645B14 
ἀργυρίου τὸ καθῆκον 


ἀντίκειμαι -- adversor, met τὶνί 2108C1 
160D5 δαίμονες θ( μι) 9006 11. 7(DionRom)461 
D7 γνώμῃ 10544B13 ἐνέργεια 14792A44 ὁ &vri- 
κείμενος — Antichristus 2742,; 1511280B1 ῥητὰ 
ἀλλήλοις — 15111341A7. νοήμασιν ||. 453B^4. et 6 
βουλήσει ^ 161533B414.. πνεύματι Ac17,51 ἀντι- 
πίπτω |.17784C12 ὁμοουσίῳ 20917A13 δαίμονες 

2310178Β1 7.45,10 351272D5 ἐνέργεια 1281C7 

ἀντικρούω -- repello, met refuto argumentis. 
15111436C3 ἐπέ c. gen. 

&vtU«Q — ex adverso, adv. κατ᾽ — c. gen. 
15111381A13 στήκοντες 


ἄντικρυς adv. — aperte, manifeste 2971)4 
λέγοντες 7416B11 8508B412 πατεῖ 10561B2 
11624C11 ἔπραττον 12676C5 ἀχαριστῆσαι 
14696A15 δείκνυται 15128A14 ἀγνοήσας 41C7 
φθέγγονται 1511281A10 δείκνυται — 161601A6 
ἀσεβεῖ 17752Α15 ἐλέγχει 


ἀντιλαμβάνομαι M. — apprehendo, abs. vcl 
c. gen. 1. comprehendo sensibus vel intellectu, 
animum intendo 18C7 τῶν αἰσθητῶν 61C8 12 
ὀδμῶν 65A2 Á85C6 2152A10 τῆς. θέρμης 
20933A3 δυσωδίας 2. — operam do 
6(Ci»»5)373B5 ἑνώσεως 3. — suscipio a) offi- 
cium 2157B6 ἀρχῆς 9533C2 ἐπισκοττῆς b) cu- 
ram 9532A15 φροντίδος 1511284B2 — 

ἀντιλάμπω -— effulgeo 14(cont2.)793C8. φωτί 

ἀντιλέγω [-- εἴπον, -- εἰρηκα] -- eontradieo 
abs 68574Α13 7417C5 449D^4 9532A12 
10581B8 13688A13 14(Hos.)745B2 15184B1^ 
24104143 251056A1 op ἀκούω -- oboedio 
spec ὁ, oi — 15A910 2152A12 7421B12 
10548C7 14732A12 τινί 5233B2Trapavoyía 
6(7u1)288A7 τοῖς φρονοῦσιν 409B2 7421B5 εἰ 
452D7 συνόδῳ. 5γη &vripAérro op τὰ τῆς συνόδου 
διανοέομαι 9538} 5 διατάξει 11621 (8 προστάγ- 
ματι .625A415 προστάξει 14(Ho0:3)7455D7 θεῷ 
772D8 αὐτοῖς 151V504A13 διαθήκῃ 17689C2 τοῖς 
προ ἡμῶν (ffSirm)693D3 ἀληθείᾳ — 717B3 et 
720B15 et 745C9 αὐτοῖς 757B2 scil τούτοις 
19817A9 πίστει — 271085B6 οἷς — 28111137A9 
πληρώσει 301168C7 —, οἷς δοκιμάφτει 311172 
B12 Toig λεγομένοις c. μή et inf 12676A15 μὴ 
ἀναχωρῆσαι τι — infitior 6(74/)288C11 τοῦτο 
οὐδὲ ol περὶ Μαρτύριον — 

ἀντίληψις ἡ -- receptio mutua 1. — perceptio 
sensuum 132C1 τῶν αἰσθητῶν 2, — admini- 
culum 7C12,28 1510444^B13 γίνεται ἑκάστῳ εἰς — 
spec auxilium div. 20860A2 κύριος παραγέγονεν 
εἰς — αὐτοῦ 8 αἰσθόμενος τῆς — 19(70v.)813B7 
ἔχω -- παρὰ θεοῦ epith. μέγας 

ἀντιλογία ἡ -- contradictio 1, — argumen- 


101 ἀντιλογία 


tum ab adversario obiectum 11616B4^ προλαμ- 
βάνω 9, — repugnantia 16153246 πρὸς τὴν 
πίστιν epith ἀληθής syn μάχη ἀντίστασις 605B5 
πρὸς ᾿Αρειανούς epith. προσποίητος 
ἀντίλυτρον, τό -- redemptionis pretium 281 
1125C9 ἀντέδωκεν 17i.m2,6 351280B15 C15 


ἀντιμάχομαι — repugno abs τινί, πρός τινα, 
κατά τινος 173A12 et 2184C5 πρός 189C^ κατά 
syn ἀνθίσταμαι 5232(19 σωτῆρι 10568B5 
20936A2 


adversarius 17(decrSirm)700 


ἀντίμαχος ὁ - 
C10 αἱρέσει 

ἀντιμελετάω - 
πράξεσι - αἰτιάομαι 

ἀντιμεταβάλλω -- permuto in deterius, met 
6(Jul)300B15 ἔργον 1511185B1 τὰ αὐτὰ ποικί- 
λως -μεταστρέφω 

ἀντινομοθετέω - 
12645B12 

᾿Αντίνοος 1. amasius Hadriani imper. 120C6 
ὁ τῆς ἡδονῆς ὑπηρέτης 9. diac. Melet. 
6(brev.Melet)327 A9 3. ἐν 'Avrwóov scil πόλει 
6(brevMelet)376A15 sedes Lucii ep. 


᾿Αντιόπη corrupta a Jove 125B15 


᾿Αντιόχεια urbs 1. Pisidiae 8489A8 413,14 
2, caput Syriae 6( 7u/)281A15 -297B1 « C8 
309C13 (epSard3.)332C5 4333A6 365A15 
11601B13 castra imperator. 12644A1 648B10 
14697D1 200A9 712B9 716D? 745B5 17712 
C6 72007 225A15 (/[Ar9.)2544B7 248C8 
749A11 760A13 B3 2776CA sedes Ignatii Mart. 
241048A5 
᾿Αντιοχεῖς 
19(petár3.)821C9 
᾿Αντίοχος 1. magistratus imperator. ἀγεντι- 
enpípous 11608B12 9. presbyter 291165C4 
ἀντιπαθής 2 - patiens rei 2176B13 πυρός 
ἀντίπαλος ὁ — adversarius obluetans 1, s. pr. 
21327B11 in palaestra 311173B5 ἐν πολέμοις 
2, met 17(synAr)696C11 scil διδασκαλία orthod. 
τ ὀλετὴρ τῆς αἱρέσεως 
ἀντιπαρατάσσω M - resisto acie 2157C10 
᾿Ιησοῦ τῷ Ναυὴ πιεῖ 2189Bàá κατὰ δαιμόνων 
ἀντιπέμπω -- remitto 13689C2 146093014 
litteras πρός τινα 701(1 ξύλον -- telum 
ἀντιπίπτω -- resisto 351284 (8 κηρύγμασιν 
Act 7,51 


ἀντιποιέομαι M. — operam do τινός 2181413 
et 6(epSard3.)333B12 δόξης (UrsVal)353B13 et 
18796B^ κοινωνίας 805D4 εἰρήνης - βούλομαι 

ἀντιπολεμέω - bellun gero contra 2157C4 
αὐτοῖς 

ἀντιπράττω -- repugno met 12665C1 κυρίῳ 
668A3 πρὸς οἰκονομίαν 14768A4 βουλήματι 

ἀντίρρησις ἡ -- obloeutio 15141A9 op πρό- 
φασις 

ἀντίρρητος ? mendose pro ἀναντίρρητος 
21528 V. 

ἀντίστασις ἡ — oppositio spec certamen fidi- 
.um 177A5 epith. ἴσος met repugnanua 161532 
A11 πρὸς ἀλήθειαν 

ἀντιστατέω -- obsisto met 172B2 πρὸς ἄλλη- 
λα 84C2 op ἀποτελέω ἁρμονίαν 

ἀντιτίθημι -- oppono 1. spec -- 


eontra deelàmo 12645C1 


condo legem contrariam 


ol - Antioeheni 17701B8 


invitis episco- 


—ÓM M M ——— M ——— — — ——————————————————————————————————————— 


ἀνύω 102 


pum praeficio 6( 7u/)308B8 P 92. 
menta obicio 7433B4 
τι 


met — argu- 
à 8497B9 ἐπιστολὰς πρός 
15160B6 τὰ ἀνθρώπινα 1410 5 ῥητά τινι 


151V516A8 locum e script. πρός τι 20848C4 
ταῦτα 
ἀντίτυπον τό - figura ad similitudinem 


als rei adumbrata 1, -- exemplar epistolae 
^01B8 γράμματος 2. met imago rei futurae 
Hbr9,24 — τῶν ἀληθινῶν ἁγίων 15197A7 
ἀντιφθέγγομαι — obloquor 15177A9 tvovría 
᾿Αντίφρα, τά urbs Aeg. 18808C1 sedes episc. 
ἀντίχριστος — antichristus 1, s. str. 6409 D2 
1059247 1475243 7;3R2 727415 B9 ?281C41 
D^ 784CI3 7285A1 ΟἿ 788D10 789A13 
792A? 15133A10 25B? 15ill425D1 17788C10 
20941A10 2. met haeretici 10557B8 
9^r. 14768C11 pl. - δήμιοι 
ἀντίψυχον τό - piaeulum pro vita alcs 
oblatum 2112B1 - 351263846 corpus προσάγων 
- ὑπὲρ πάντων 161A13 σῶμα παραδοὺς ὑπὲρ 
σωτηρίας 
᾿Αντωνῖνος 1. ep. ἐν τῷ Καναλίῳ τῆς 'Ira- 
λίας 6(epSard3.)340B6 sbscr 9, Φλάβιος - 
βίαρχος κεντηνάριος G(clerMar)385A5 inscr 


᾿Αντώνιος, monachorum Aeg. 
14708D2 ὁ πατὴρ A. 709A3 20837A10 μακά- 
ριος B1 5 840A13. 841C7. 844B8 845A10 
848A12 15 B12 $849A8 B2 13 852A6 8 
12 B1 853C2 856B1 2 10 857A14 860A2 
8712 -13'"'861A3 12 -8684A2 - C1 . 865A12 
900C2 2908A8 13 91246 C4 9 913B11 
916A1 5 127 B4 10 917C1 2 920A1 10 
923A45 ^: B8ju.95: 13 C6 | :928B7^* €3::929A3 
14.15 932A4'.B2 10 933B1 3.4.6 8 14 
936A5 11 B12 2937A3 13 2940B8 941B14 
914A13 B7 C4 945A4 8 B8 949B13 952A6 

956A5 12 14 952B1 960A12 B10 961A1 
4..9. 964A11 B2 C16 2965A15 B6 (9 
969A3.-5 9228ΒἘ8. C^. μακάριος. 979 Δ 2 5. 9 
ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος B13 C3 

ἀντωπέω -- infestis oeulis intueor. 2164C6 

ἀνύβριστος 2 pass -— expers vel incapax 
iniuriae 2811104C1 τὸ — op ὕβρεως δεκτικός 

ἄνυδρος 2 — aqua carens, inaquosus 20920B7 
ἔρημος 933B10 τόπος Mt12,43 

ἀνυμνέω -- laudibus celebro c. (dupl) acc. 
117D7 τὴν ξηρὰν καὶ τὴν ὑγρὰν οὐσίαν θεούς 
VblaspbhAr)705DA4 τοῦτον ἄναρχον 2811093A3 
τὸν θεὸν βοαῖς 

ἀνύπαρκτος 2 -- non existens, term. haeret. 
in controv. trinit. et christol. A.-viós 15152D2 
17//f4r3.)729D3 Πν. 161596B5 op ὑπάρχει xal 
ὑφέστηκεν 2811129C1 sec. Sabell. 307) kai σοφία 
div. 1515243 op ἀεί ἐστιν 

ἀνυπέρβλητος 2 — qui superari nequit met 
311173C3 ὁδὸς ἐν βίῳ :- ἀγγελικός op μέτριος 

ἀνυπερθέτως -- nulla interposita mora 
6(Ci»:)404B8. ἐπειχθῆτε 

ἀνυπεύθυνος 2 — rationi reddendae vel culpae 
non obnoxius 2132A4 -- ἐλεύθερος παραβάσεως 

ἀνυπόστατος 2 Sine subsistentia, term. 
haeret. in controv. dogmat., epith. A.-viós 151V 
427CA3 syn ἀνούσιος 2811129B15 sec. Sabell. 
syn ἀνύπαρκτος — lIv. 18801C6 syn ἀνούσιος 
σὰρξ τοῦ A. 28111160C2 


ἀνύω -- exsequor, compleo 14789B3 χρείαν 
?5 


patriarcha 


108 ἄνω 


ἄνω adv. — sursum, sublime 1, gener 173B10 
TOU κούφον -- ἕλκοντος op κάτω 77A12(bis)) et 
85A14 τὰ — — superiores partes vel ordines uni- 
versi op τὰ μέσα, τὰ κάτω 1511317B7 τὰ — νέφη 
- οὐρανός 9. s. lat. vel met 18A9 νοῦς hum. -- 
ἑαυτῷ συνών 11 mens hum. — μετάρσιος γίνεται 
ad div. 2121B11 hom. οὐκέτι ὀφθαλμοὺς — ἐσχή- 
xaciop κάτω | 124C42 et 13 ToU A. ἑαυτὸν ἁπλώ- 
σαντος —, — μὲν els τὴν κτίσιν op κάτω 241029B8 
— φύουσα πικρία haeresis maxime id, quod 
origine, natura, fine sursum tendit ad caelum s. 
supernat. 3752,12 — ἔχουσι τὸν νοῦν explic. τῶν 
γηΐνων ἐπιλανθάνονται — spec. sbst. τὰ — — bona 
acterna et div. 36(ep43.)1441A13 ἑωρακώς 2C12,2.4 

3737,17 νοοῦμεν op τὰ κοσμιά — epith τὸ — 
θεώρημα 20864A12 ἡ — ἱερουσαλημ Gald,26 
36(ep40.1441C16 3759,23 ἡ — κλῆσις Phil3,14 
9532 C3 36(ep28.1433C3 et (ep43.1441A12 βρα- 
βεῖον τῆς — KA. ἡ — σύνοδος cum cacelicolis 
36(ep43.1441B8 ἡ --χαρά 36(ep45.)1441D7 
3. c. gen. — superior ordine et dignitate 161V6^^ 
A11 τὰ — τῆς κτίσεως spec TTv. ἐστιν — τῆς κτί- 
ctos 161561A10 syn ὑπέρ c. acc. 589C4 ὅ99}.9 

4, term. geographicus fj - Γαλλία 14715D1 

ἡ — Θηβαΐς 9532A9 20913B6 15 ἡ — Kuvó 
6(brev.Melet)376B6 ἡ -- Λιβύη 8485C5 14713C33 
777D^ ἡ — ὄασις 14780A9 5. elocut. ἄνω 
καὶ κάτω a) -- sursum deorsum 6(sjnAI)265 D6 
περιόντες — 7437B9 τὸ ῥητὸν περιφέροντες 
11632B7 τῶν πραγμάτων ἀνατετραμμένων 
15120B11 ὡς ὄφις στρέφων ἑαυτόν 15111430 
ΒΘ b) — passim et ubique 2153A2 script. 
οὦσηῃης €) — identidem 2164B3 θρυλλοῦντες 
, €(9n41)272A12 ὑπήγετο ἐγκλήματι 

ἀνώγαιον τό — eoenaeulum in superiore parte 
domus situm 36(ep28.1433B10 Mc14,1ó — (ep40.) 
1450A12 σεσαρωμένον Mt12,44 

ἀνώδυνος 2 — dolore non vexatus 2101C5 
πωή - ἄλυπος, ἀμέριμνος 

ἄνωθεν adv. -- desuper 1. loc. a) s. pr. 
20861B12 — ἀπὸ τοῦ δώματος δεχόμενος ἄρτους 
913A4 — παρακύψας ΒΊ0 φωνὴ γέγονε 957A3 
καλεῖ τις b) s. lat. — caelitus divinitus 2004 (0 
fj — κρίσις 161V668A3 βρῶσιν — οὐράνιον 
17(f[Ar2.)724 C41 fil. — κατελθόντα 23997C4 — 
ἔπεμψε deus τὸ llv. op κάτω — 36(ep43.)1 440B14^ 
κλῆσις — ἐστιν Philj,I4 -- πολίτευμα ἐν οὐρ. 5. 
supernat. — (ἀνα)γεννηθείς 15111396A4 op ἐκ γῆς 
ὧν 161V656B4 baptizatus τῇ ToU Πν. χάριτι 
23996A7 et 11 op κάτωθεν γεννηθείς 2, temp. 
a) — a primo ortu vel initio rei 2160B10 et 6356 
A17 — ἀπ᾽ ἀρχῆς διηγήσασθαι — 17(ffAr5.)732B44 
Chr. — τέλειον εἶναι 36θ(εῤΠ9.)14.308Β18 ἔδοξε κἀμοὶ 
— μαθόντι ἐκθέσθαι ζπο],8 h) retro tempore 
exacto, e pristino tempore, olim 121B7 — ἦν 
προγιγνόμενον op καινός 24B6 et 29B5 script. — 
προεδίδασκε Ἐπρὸ πολλοῦ 8988 — προησφαλί- 
sero. ὁ θεῖος λόγος in VT. 21448Β11 τὰ — γε- 
γραμμένα inscr. 153A5 προφῆται — προεμήνυον 
157615 οἱ -- πατριάρχαι 1846(615 hom. ἀπέ- 
θανον ἔτι — add. μέχρι νῦν 188C41 ἦν — προ- 
φητευόμενον in VT. — 151V520A14 -- τοῦ προφή- 
του ἐκβοήσαντος s.lat. — tempore minus remoto, 
ante aliquod t. 6(Dion com)396A3 τὰ — γρα- 
φέντα 7460B10 patres Nic. λέξεις — παρὰ τῶν 
πρὸ αὐτῶν παραλαβόντες εἰρήκασι 

ἀνωμαλία ἡ -- inaequalitas agendi, incon- 
stantia met 6(synAI[)265C3 τῶν τολμωμένων 

ἀνώτατος 3 — summus met 13689C6 δόγμα 
ἐ κορυφαῖος 


ἄξιος ᾿ 104 


ἀνωτάτω adv. -- in summo gradu ὁ — attrib. 
— summus met 6(:5)n4/)253B13 κατηγορία --1^ 
δικαστήριον | .360A8 διαβολή ki 
ἀνώτερος 3 -— superior met 1. natura vel 
ordine 4217C14^ angeli — φύσιν καὶ τάξιν 
2. origine 15111384B15 A. τῶν ἀιδίων — ἐστιν 
ἀνωτέρω adv. - superius 1, loc. 173B13 
θέσιν ἔχει astra op κατωτέρω 2. supra dictum 
τὰ — λεχθέντα 151V493A6 syn τὰ ἔμπροσθεν 
ἀνωφελής 2 -- inutilis τινί 21728Β15 ἐπιφά- 
νεια 12668D2 κάματος 20881B4 ἄσκησις 96183 
σκυλμός 


ἀνωφερής 2 -- qui supra in alto fertur 172D2 


τὰ — scil nubes ἐλαφρός 


ἀξία ἡ -- dignitas 112A5 hum. adv. κατ᾽ 
ἀξίαν (τινός) — digne 6(7ul)345A10 κ. — ἀνδρὸς 
εἰπτεῖν (synHier)352A15 εὐχαριστοῦμεν 12668A13 
ηὐλόγει | .673A14 x. — αὐτῶν εἴποι ἄν τις 14769 
C9 κ. -- τῶν κακῶν εἰπεῖν 251069B8 γέγραπται 
Ἐτελείως 


ἀξιόπιστος 2 -- fide dignus 1. pers. deu; , 


15185 C7 --ὀτερος ὁ κύριος --ol ἅγιοι 1511160A8 
13 homines 6(7u/)285B10 401A2 7424B13 
8488B9 κατὰ τοῦτο 10544A4 epith ἅγιος 15] 
85C7 --ὀοτεροι ὁ κύριος ἄνθρωπος 2121A4 
περὶ τούτου n. μάρτυς 6(syn.4/])260B2 14704( 
15111396A13 2, res μαρτυρία 6409DA4 - 
ἱκανός φύσις 151113B11 εἰς τοῦτο » 

ἄξιος 3 1. s. pr. -- alqd comparatum cum 
alio aequalis ponderis vel pretii 20868C6 οὐδὲν — 
πρὸς βασιλείαν τῶν οὐρ. 869A4 οὐδὲ πᾶσα ἡ γῆ 
- τῶν οὐρ. 2. s. usitato — dignus a) laude 
vel praemio c. gen. -- αἰδοῦς 6(epSard3.)325 C9 
— διηγήματος 10581B5 — ἐλέους 168B11 — — ἐπαί- 
vou É(epSardl.) 317B1 311173B6 — θαύματος 
144A14 $8492C2 20917B6 «-- θεοποιΐας 144A9 

— κοινωνίας 6(syn.4/)280B13 — μνήμης 6( AIT Dess) 
368A10 14753B^ 17(synÁr)697A13 c. inf. 
2117D1 εἰ 151V476D2 λαβεῖν abs ol — 9529B12 
15H09C12 151V513A6 3743,19 τὸ — 6(Cinw:) 
361B12 1511200B6 et 224B9 τὰ (μὴ) — syn τὰ 
δέοντα — b) dignus poena, reprehensione c. gen. 
— ἀρᾶς 6(synAL)265BA4 (Cinw)369B5 — δακρύων 
6(synAD)277A4 --θρήνων — ἐκπλήξεως 11640A4 
— θρήνων 6(synAL])253C^ add οἰμωγῆς 277A4 - 
δακρύων -- καταγνώσεως 14725Có6 15173B7 
15101325A8 1775703 -- λύπης 6(Jul)284C5 
— μέμψεως 9524A4 -- μίσους 7421B12 15132C6 

1511228A8 261077B13 -- οἰμωγῆς 6(syn41)253 
C4 -0püvou — πληγῶν 14708B4 — τίνος 241032 
A9 — χλεύης 2168C5 169C11 20949B10 
953A3 c. inf. 151121B4 ἀκούειν 241032A9 
'Aptiavol καλεῖσθαι | 261081A2 ἀπολωλέναι 
€) — dignus moribus vel amicitia vel consuetu- 
dine alcs 133B11 πράξεις θεῶν -- 2108C8 — θεοῦ 
τοῦτο 133A14 τὸ γενόμενον θεότητος — θεῖος 
9525D2 ταῦτα -- Δρακοντίου 14784D^4 Φήλικα 
— ἑαυτῶν 15113128Β14 ἔργα -- θεοῦ 3759,16 ol — 
σον 8. — debitus, conveniens alci a) θ(4 
Thess)368B5 εἴσπραξις c. gen. 161568A15 —, 
ὧν ἐρωτῶσιν spec. τοῦ —ou 20868A15 πι- 
πράσκεται ἡ ἀξία scil δίκη 12( C5»))636A6 τὴν — 
ἐκτίσειε 8) impers. ἄξιόν (ἐστι) c. (gen. et) inf. 
— decet 125B8 ὑπονοεῖν 44B2 et 52B10 εἰ 1^4 
νομίφειν 5342 ἰδεῖν 56B6 ἀναγορεύειν ᾿ 2108A8 
et 172C9 τῆς ἀγαθότητος διαφθείρεσθαι, παριδεῖν 
157C43 ἰδεῖν 193A6 καταμαθεῖν — 6(7u/)284 (0 
λυπηθῆναι 15132B3 ἀφανίσαι 44B1 et 1511240 
A13 οἰκτείρειν | 20968A2 μνημονεῦσαι 


105 ἀξιόω 

ἀξιόω — dignor 1, — dignum puto alqm, alqd 
a) c. gen. 137C2 P ὀνομασίας D1 τιμῆς 2112B13 
P ἐπιμελείας 6(symAI)269B12 ἐπισκοπῆς 1(Civ) 
6$36B10 P κηδεμονίας 14 προνοίας 151V476C414 
τούτων n. 161V(7eogn)652A13 et 664B15 P 
τιμωρίας 311173B7 P τιμῶν 351268A15 P τι- 
μῆς B2 P ἐπιμελείας 3753,1 P ἀγαθῶν - b) (a. 
c.) i. 6(epSard1.)317B2 P ὑπομεῖναι 4c/5,41 151] 
(Aster)232B3 οὗς παῖδας προσαγορεύειν. — 
2, — cupio, expeto alqd ut conveniens (a. c.) i. vel 
T! vel abs. 144B^ μαθεῖν 45A10 ἀποπληροῦσθαι 
68B12 ἔχειν 5286(9 ἐκδικηθῆναι | 6252A5 ἔχειν 
(s3n41)264C2 κοινωνεῖν D1 ροτηθῆναι Ὁ 
272B7 παρεῖναι Ἐ 2806 11 καλέσαι ( /u/)285B3 σύνο- 
δον γενέσθαι --293A9 πιστεύειν -- B13 παρεῖναι Ὁ 
300A9 ἐκδικηθῆναι -- (7 (epSard1.)313A3 -- (ep2.) 
320B12 ἐκβάλλεσθαι --313C5 — 321A2 ἀποδοθῆναι 

357412 abs. op ἀπειλω — 380A3 et (clerMar)CA 
“παρεῖναι (eppAeg)393A11 τηρηθῆναι (Dion com) 
396B6 τοῦτο . (Ciw«)404A15 ἀκουσθῆναι — B3 
ὑπάρξαι 11601A6 σύνοδον γενέσθαι 613A7 abs 
621C14 ἀπολογήσασθαι 625A^ τοῦτο 7 abs 
ἐπὶ πολύ B3 δειχθῆναι 8 ὅπερ 12664A5 μα- 
«θεῖν 7042 τοῦτο γενέσθαι 708Β4 ἔχειν 717A14 
μὴ σιωπηθῆναι 72^D2 ἔχειν (Hos)745B7 κλη- 
θῆναι 765A4 ἀποσταλῆναι B3 abs διά τινα -- de- 
precor pro alquo. C7 abs |. 777C6 ἐκβάλλεσθαι͵ 
(cont2.)796B10 ἀνενεχθῆναι — 1511153A13 xAnpovó- 
μον γενέσθαι αὐτόν 224A11 αὐτὸ ἑρμηνευθῆναι 
15111348A3 εὐλογεῖσθαι syn ἐθέλω 357B^ ὅπερ 
380A6 μανθάνειν 16]1008( 9 ἐπιτεμεῖν ταῦτα 
17689B5 et C3 γενέσθαι σύνοδον 6 διαιρεθῆναι 
σύνοδον 692B2 ταῦτα προκρίνεσθαι — (synAr) 
697A6 τυχεῖν 76^B2 et 9 μανθάνειν syn ζτητέω 
18800C5 γράψαι 20859Α15 μετρεῖν 8608Β7 οἰκῆ- 
σαι 8050 8 ἀκοῦσαι 916A5 ἀπελθεῖν 925C8 
συνοδεῦσαι 928A6 ἐπιτραπῆναι 929Β1 εἰ 15 et 
957B9 μαθεῖν 940A1 ἀκούειν 941C1 ἰδεῖν ὅ 
ἅπτεσθαι 9574 ἔχειν spec. fere. — placct vcl 
visum est alci, c. inf. 11604B2 scil imperatorcm — 
γράφειν 3747 n. 9. lin 13. deus — μεταλαμβάνειν 
ἡμᾶς . €, — peto, postulo ab alqo alqd, τινά 
τι vel inf, ἵνα, ὅπως 4213A1 θεὸν περί c. gen. 
6252A3 abs. — veniam peto (syn4l)280B5 τὴν 
σύνεσιν ἀποδέξασθαι | 281A8 ᾿Ιούλιον γράψαι 
(3u1)285A8 ἡμᾶς ὥστε συγκροτῆσαι -- B5 γενέσθαι 
σύνοδον - 11 ἡμᾶς συγκαλέσοι 908Β12 ὑμᾶς μὴ 
τοιαῦτα γενέσθαι (epSardl.)316B6 -- (ep2.)321C42 
βασιλέας, ὅπως ... κελεύσῃ X (Cin«)361A6 ὑμᾶς 
ὑπονοεῖν (47s521)372C11 τὴν σὴν χρηστότητα 
ἀντιγράψαι | (epp4e2)388D7 ὅπως μὴ ὑπογράψητε 
--392B8 ὅπως μὴ ἀνάσχῃ - D8 σε λαβεῖν 10592B6 
P ὑποκρίνασθαι 11600Β15 ἅπερ αὐτὸν -- Θ0Ί1Α1 
αὐτὸν γράψαι. B9 (σε) ἀναμνησθῆναι 612(611 
πάντας εὔχεσθαι 62447 Συριανὸν γράψαι. 
625C1 P παρ᾽ ἐχθρῶν abs 12676A1^4 ἀναχωρεῖν 
ἡμᾶς 4 βοάω 14717A11 (αὐτὴν) σιωπᾶν 721C12 
P μὴ ἐμποδίτεσθαι 720 05 abs 732D1 αὐτὸν 
φοβεῖσθαι 7448Β2 αὐτόν, ἵνα... 276A1 P abs 
(cont2.)7983A7 αὐτὸν ποιεῖν B8 τὸν ἔπαρχον ἀξιῶ- 
σαι 9 αὐτὸν ἐπιχειρῆσαι 151141014 αὐτὸν γε- 
νέσθαι βοηθόν 17(:»η.47)}792 16 ὅπως κελεύσῃς 14 
τὴν σὴν φιλανθρωπίαν, ὅπως κελεύσῃς 18797B5 
αὐτοὺς ἐλθεῖν 801A5 αὐτοὺς ἐπιτητεῖν 19(petAr4.) 
8244 τοὺς περὶ Προβάτιον, ὡς ἵνα τύχωσιν 
,20856B4 αὐτόν βαστάσαι 91342 ἐλθεῖν αὐτόν 
916B13 τινὰς κομίσαι 9174.9 αὐτὸν, iva κομί- 
'$9civ 920B3 P κατελθεῖν | 925B5 ᾿Αντώνιον 
εὔχεσθαι - 926B7 Θεόδωρον μακρὰν γενέσθαι 
.932413 προσεύξασθαι αὐτόν Οἱ μηδένα θαυμάξειν 


933A2 P εἰσελθεῖν" 944411 P abs. παρ᾽ ἡμῶν 


 449B13 epith ἀκέραιος 


ἁπαγγέλλω. 106 
957A2 φιλανθρώπους αὐτοὺς εἶναι "΄ B12 abs 
961A9 αὐτὸν κατέρχεσθαι. 12 ἵνα ἔλθῃ " Β13 
᾿αὐτὸν ἀνελθεῖν 14 αὐτὸν ἐμβραδύνειν. 969A4 
ἐπισκόπους παραγγέλλειν. .3759,1 405. ὅπως 
ἀξιωθῇ 55,23 ἵνα ἀφεθῶσι 

ἀξίωμα, --ατος τό -- dignitas 1. divina 
7(DionRom)465A7 — κυρίου -- μέγεθος 151Π{4ςἐογ) 
17(ffAr5.)232B1^ epith 
πρόσφατος 733B15 θεότητος 28111157B4 et 5 ct 
6 θεοῦ op ἀνθρώπον 2. humana 28111157B4 
et 5 et 6 ἀνθρώπου op θεοῦ .spee magistratus 
14753A2 τῷ — κόμης, L2 ἐν 

ἀξίως — digne 297C9 θεωρεῖν | 5228C7 on- 
μᾶναι 1264949 ἐξείποι 3747 n. 9. lin 13. μετὰ» 
λαμβάνειν Mode s 

ἀξίωσις ἡ — postulatio 11620C11 ^pl. epith 
ἐκκλησιαστικὸς |628A14 epith εὔλογος -- ἐστί 
11625A5 γράψαι 151Π370.9 πρός τινα, iva... 


ἄξυστος 2 -- impolitus 128C6 λίθος 


ἀοίδιμος 2 — carmine celebratus met 6(Cizus) 
405C6 ἀρετή 


ἀόρατος 2 — invisibilis 1, deus a) gener θεός 
157B3 ἀσώματος, ἄψαυστος 69A14^ - ἀκατάλη- 
πτος B5 21924Α13 Z47(0rig)65B12 (οἱ 1.15 151 
1^4B2 τ ἀπρόσιτος d7(blasphAr.)708A^4 ἅπασιν. -- 

9 — TO υἱῷ (ffAró.)729B15 --αὐτοτελής, ἀγέυ- 
νητος, &vapxos 28111157C7 τοῦ 9. τοῦ — Coll,15 

sbst. ó — 140C2. .2444B6 17(blasphAr)708A6 


epith — ἀπαύγασμα 15110192447 -- δύναμις 
2172D41 -- εἰκών 7(0rig)^68B12 — θεότης 151Ν 
924D1 351280B12 C10 εἰ 128548 9. τοῦ A., 


— οὐσία 7453D4 --ἀκατάληπτος -- ὑπόστασις 
15113921.7 -- φύσις 169B14 151V524C1 op 
ὁρώμενος -- φῶς 15111324A6 - ἀΐδιος τὸ «-- 
161V665C14^ op τὸ φαινόμενον τὰ -- Roml,20 
1511249C8 b) spec pers. div. IT. 2192B13 
15l(A4rThal)24A11 ὑπάρχει — τῷ υἱῷ 17(ffAr?.) 
741C40 -- ἀρχὴν μὴ ἔχων, ἀθάνατος 757A1^ τῷ 
υἱῷ — --áppnros Λ. υἱός, Cihr. 2125A2 -- ἀφανής ’ 
128B5 151V524C12 -- ταῖς δυνάμεσιν ἁγίαις 
28111133B6 9. creaturae;a) epith' — δυνά- 
μεῖς — spiritus 188C^ 14 op ὁρατὸς κόσμος 
— ἔργον 10573B2 op βλεπόμενον — κτίσεις 351280 
C6 scil ἄγγελοι -— σῶμα 1ηΠ Chr. secAfollin. 
2814104B15 op óparós - b) sbst..T& — op τὰ 
ὁρατά Coll,ó 184B4 9 85A15 10573B5 
1511229C3 , 16111629C13 . 17(ffArl.4.—6.43-9. 
410.)721A8-- 725 C4 -- 728B5 -732B6 4- 736B3 4 745 
A9--15--7548A1 —19(ff.Nic)817B2 — 241048B11. 
34123242 ὃ 3735.5 

ἀοράτως - invisibiliter, arcano 2148C9 — 
πείθοντος. 172Δ 4 — ἑαυτὸν δεικνύντος 180C6 — 
ἐλέγχων ᾿ 28111133C4 .—. θεοῦ νοουμένου op 
ὁρατῶς ἢ 

ἀοργησία ἡ - lenitas animi 20869B3 inter 
alias virtutes 

ἀόργητος 2 — lenis, irae potens τὸ — 20845. 
A15 $889A5 virtus ascetarum d 

ἀπαγγελία ἡ — annuntiatio religiosa 14A12 
— ἀληθείας 17685B13 ἡ δι’ αὐτῶν — 14 ἦν — 
περὶ τῆς ἐπιδημίας 

ἀπαγγέλλω [P --ηγγέλη 161556A9] — fenun- 
tio 1. gener abs 6( 7u/)300B2 syn γράφω 4-304C6 
10548C3 11637B1 640C6 14701B12. 20837 
B6 861410 $889B8 14 ἃ βλέπουσιν C2 8. 
alqd — ἀδικίαν 5224G12 ὕβριν. 6(C9nu:))404A12 
— τὸ γεγονός 5224A11 — τὰ πεπραγμένα 17704 
A441 — τὰ πραττόμενα 17681A9 ...—. ταῦτα 


107 ἀπαγγέλλω 


ἀπαλείφω 108 


20937B7 964B2 ᾿Αντωνίῳ — ὕβριν 5224C12 
«ἀδικίαν περί τινος 6(7u/)805C5 — 20928A4^ 
interrogat. 6(Ci»«:)404A12 ὅστις ἦν ὡς 14701C4 
πολλοῖς ὡς ἀφείθη — a. c. 1. 20929 C6 βεβαστάχθαι 
αὐτόν 2. spec — refero ab alqo mandatum 
14757C14^ ἐντολάς βασιλῶς -- declaro c. dupl. 
acc. 19(petAr3.) αἱρεσιώτας ἡμᾶς — enumero 
133C5 ἐνεργείας 8. — manifesto ignota, occulta, 
divina a) τι — διάθεσιν 321181B2 
15111349C11 — ἐπίνοιαν 1511321A7 - νοῦν 

— κάθοδον ToU A. 151116A2 16111633B13 
— λογισμούς 20924B1^4 ἀλλήλοις — Messiam 151 
113C6 τοῖς &v0p. 161552€3 εἰς ἀνθρ. τὸν Xp. 
Am 4.13 556A9 P τοῖς &vOp. — νοῦν 1511321A7 
«ἐπίνοιαν -- qrapoucíav 161552C9 περὶ τοῦ A. 
— πράξεις 20924B8 ἀλλήλοις -- ταῦτα 147976(Ί 4 
εἰς γενεάν Ps 47,14 -- τὰ ἐν παροιμίαις 1511241A2 
P κεκρυμμένως b) περί τινος 15111421C40 περὶ 
ὧν. n. €) ὅτι 4217D6 ἡμῖν, ὅτι ... εἰπεῖν (!) 
151400D3 ὅτι ... ἐστί 4, — doctrinam trado 
profanam 137C411 χρήσιμα — religiosam 14B4 
ταῦτά O01 — ἐγράφειν 8489B11 τὸν Xp. &v- 
6poTov 15120A7 αἵρεσιν 151V513B8 ταυτό- 
TnTa /521A2 τὰ παρ᾽ αὐτοῦ τοῖς αὐτοῦ 2811 
1187) 8 τῆς θεότητος ὡς ἀρχὴν γενέσεως — 


ἄπαγε -- facesse hine, c. gen. 4220Α1 — τῆς 
ἀνοίας abs 151V469B6: 


ἀπάγω — abduco 1, s. pr. a) gener 6377C45 
κατήγορον μεθ’ ἑαυτῶν 397C2 μεθ’ ἑαυτῶν 
᾿Αρειανοὺς 10540C5 αὐτοὺς μακράν 20928Β15 
αὐτὸν πρός Tiva — b) spec ad tribunal, suppli- 
cium 5232A1 P εἷς βῆμα ducis 12664C2 αὐτὸν 
πρὸς Πιλᾶτον 14733A2 P abs 6) met — ab- 
duco a bono ad malum 6(Ci2«:)361A10 ἡμᾶς πτρὸς 
κέρδος 2811093A13 P verbis seducti 


ἀπαγορεύω -— interdico, prohibeo τινά spec | 


M7(clerALAr)709B3 τοὺς εἰσηγησαμένους refutare 


ἀπάδω - dissono, met discrepat res a re, c. 
gen. 7(DionA[)61B3 - 8505B11 - 17769B10 
ἐπιχειρήματα -- τῆς διανοίας —161581A8 τῶν 
λογίων τὰ ῥήματα 

ἀπάθεια ἡ -- ναοιϊΐίαβ. doloris, indolentia, est 
term. theol. scil donum praeter naturam ab initio 
primo homini datum 1, in nat. hum. Chr.i resu- 
scitata a morte restituitur 2141A6 - ἀφθαρσία 
1920 2811112A8 op πάθος 28111149C8 op τὸ 
παθητόν 1153A14 A: ἐν τῷ πάσχοντι σώματι 
τὴν -- ἐπιδεικνύμενος 2. hominibus virtute 
passionis Chr.i promittitur 23992A5 ἡμῶν | 271089 
B14 τοῖς Chr.i παθήμασιν — ἐνδυσάμενοι -- ἀφθαρ- 
cía 

ἀπαθής 2 — patiendi expers, nulli affectioni 
sive bonae sive malae obnoxius 1, s. pleno dicitur 
deus ἀπαθής i. e. nulla re afficitur aut affici potest, 
nihil augmenti vel detrimenti experitur a) φύσις 
div. 320143 in qua non est &rróppoia aut τμῆσις 
b) 9. — IT. 15169A14 --ἁπλοῦς 1511220A7 - ἀναλ- 
λοίωτος, Ariani ei διαιρέσεις attribuunt 17(ff Ar.) 
732C5 -- ἀχώρητος, Ar. διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως 
eum παθητὸν ὑποτίθενται ({{4577.)}781 11 -- ἀρ- 
χὴν μὴ ἔχων, ἀόρατος, ἀθάνατος — spec τὸ — est 
Patris proprium 7436B2 idem invenitur in filio 
τὸ ἀμερές — b) A.-viós, Chr. ut persona eiusque 
nat. div. 15111396C5 — τὴν φύσιν ὁ Λ. 9 σωτὴρ 
τὴν φύσιν — διαμένει 12 ὁ — — A. 397A414 
4^0A1 A. θεὸς ὧν — C410 231021C41 κατὰ τὴν 
οὐσίαν — ὑπάρχων 251060A10 --ἀσώματος ha- 
bitat ἐν τῷ σώματι ... παθόντι C10 9. àv ὁ A. — 
ἐστί op τὸ πάσχον σῶμα 12 28112C7 τῇ 


- δωρεάς. 


φύσει - ἄτρεπτος, ἀναλλοίωτος 1113A7 --ἀσώ- 
ματος 1121A10 ἡ — θεότης in filio C6 2811] 
1133B6 ἀόρατος (9 op παθητός 1136A1 8. 
Λ,.. ἀσώματος 1152C8 Xp. —, ἐπειδὴ 0. 351284 
D10 9. — àv - ἀθάνατος spec τὸ — est in filio 
15169B11 εἰ 17765D^ τὸ — τῆς yevvrjoeos,e TI. 
^ τὸ ἀμέριστον 15111396A10 τὸ — τῆς ToU A^ 
φύσεως op ἀσθένεια 2811104C2 - τὸ ἀθάνατον op 
τὸ παθητόν 1119Β11 -- τὸ ὁμοούσιον, ἀνεπί- 
δεκτον θανάτου 2. s. lat. dicitur nat. nostra 
ἀπαθής per gratiam Chr.i in resurrectione effi- 
cienda 15111397A1 ὡς εἰς τὸν ἀπαϑῆ (Chr) μετα- 
βάντων τῶν παθῶν hominum αὐτοὶ -- εἷς τοὺς 
αἰῶνας γίγνονται ἐλεύθερος 445A6 σάρξ 4 &0á- 
νατος 


ἀπαθῶς -- sine dolore, nullo dolore admixto, 
term. theol. de generatione filii e IT. 7436A9 et 
15169415 τοῦ υἱοῦ IT. ἐστιν — Ἐἀμερίστως 
17(ffSirm)692C3 -- γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ 
(ff Ar6.an25.)740B10 ἐξ ἑαυτοῦ γεννήσας 4- ἀχρόνως 
(ff[Ar9.)745A11 ἐξ αὐτοῦ γεννηθείς 


ἀπαιδευσία ἡ — ignorantia religiosa ethnic. 
156C4 epith μέγας haeret. 7420B10 syn ἀσέβεια 
161V657B3 ἰδία 


ἀπαίδευτος 2 - incultus, met pers. 1. gener. 
20896B9 νεώτεροι 2, spec. in rebus religiosis 
— haereticus 1511269 C11 - ἀσεβής ol — 7453B7 
10576 C6 Ἑ φρένας ἐμβεβροντημένοι 151V509B1 
351273A2. — 1284B3 


ἀπαίρω itrs. — proficiseor 20968413 els πόλιν 


ἀπαιτέω —. poseo, postulo 1. abs. ἀπαιτεῖ ἡ 
ἡμέρα 6(synAI) 268C2— ὁ τῆς ἀληθείας λόγος 6309 
A13 -- χρεία 151116A7 1511205B9 257A7 305A3 
309C7 2, τινά 6357C43 πρώτους αὐτούς 
P 14700C9 — παρ᾽ αὐτῶν | 748B1 — παρ᾽ ἐμοῦ 
T! — τὸ ἄτοπον 11628A13 — καρπούς 151136A5 
— λόγον 20936A2 — μισθόν 20893A13 — ξίφος 
19B10 — τιμωρίαν 11597B6 — ὑπογραφήν 
6(ebbAeg)388D2 —-392B3 indeterm. ἅπερ θίε 
Sard1.)316B3 -— (ep2.)321C5 ὅπερ 11628C13 
τοῦτο. 6(74]289C12 9528A11 Á11624A9 Ρ 
20913C2 τὰ ὑπὲρ δύναμιν 9, τινά τι — ab 
alqo alqd 2108C7 μετάνοιαν τοὺς &v0p. 6376A3 
αὐτὸν βρεβίον 14760A8 τοὺς νεωκόρους Ὑράμ- 
ματα 18800B13 μηδὲν τούτων πλέον TOUS συν- 
αγομένους --εἶσθαι 20θθά5Βά αὐτὸν λόγον περί 
τινος 4, τι παρά τινος — alqd ab alqo 
156B3 παρ᾽ ἀλλήλων χρείαν syn alréo — 8509A4 
T. τῶν ἀκουόντων συνείδησιν | 9525B1^ παρ᾽ 
ἐκείνων scil τὰ δηνάρια M125,27 11625C2 γράμ- 
ματα παρ᾽ αὐτῶν 1511216C3 φωνὰς παρ᾽ αὐτῶν 
15111465B1 παρ᾽ ὧν λῆμμα 161568B1 et 2 παρ᾿ 
αὐτῶν ἀπόκρισιν —, οἷαν παρ᾽ ἡμῶν -- 161V640 
A9 ἅπερ παρ᾽ ἡμῶν | 18797C6 μηδὲν πλέον παρ᾽ 
αὐτῶν --ἢ ἀναθεματίφειν spec 20837A8 παρ’ 
ἐμοῦ περὶ τῆς πολιτείας ὅ. (a. c.) i. 2179Β14 -- 
θεραπεῦσαι θί 7ω1)297..3 μὴ καταγνῶναι 0149 
et 10581A3 P --οὐμενος εἰττεῖν 74204.4 γνῶναι 
C4 -- αὐτοὺς διδόναι λόγον | 441A3 -- αὐτοὺς ἀπο- 
κρίνασθαι 187970 μηδὲν πλέον παρ᾽ αὐτῶν ἢ 
ἀναϑεματίφτειν 2092965 -- μηδενὶ λέγειν αὐτόν 
241033B413 P ἀναθεματίσαι 

ἀπαλείφω [aor. P -}ειφθῆναι εἰ --λιφῆναι, 
perf. P ἀπηλειμμένος] — abstergeo 1. spec — ex- 
pungo litteras 6(C/«:)349C11 P e tabulis publicis 
14720A8 P scripta -&voipéo —15132B3 ῥήματα 
καὶ τὴν Θαλείαν Arii 4 &pavígo met memoriam 
ales (rei) 17688B6 scil doctrinam pristinam 
3757,11 P μὴ — scil servos dei ἐκ τῆς καρδίας 


109 ἀπαλείφρω 


2. -- aufero, met ma!a et culpas —&uaprías 3751,25 
P διὰ δακρύων --θάνατον 2112D5 176B5 -- πάθη 
15111397A1 P -- τὰ ἀπὸ γεννήσεως scil peccata 
20936A6 8. — alqm tollo vel removeo, spec e 
vivis 12669C7 προφήτας falsos. a communione 
eccles. 241029B10 P haeret. - ἐκκόπτω 


. ἀπάλειψις ἡ -- abstersio, met — 
2136B2 — φθορᾶς 


ἀπαλλάττω -— vindico in libertatem, met c. 
gen. — ab alqo, ex alqa re 14721C5 P τῶν ol. 
ρετικῶν — s. supern. redemptoris ope 7440B10 
ἡμᾶς [7572,15 15111397B1 P φθορᾶς. .intrs. — 
differo ab alqo 151128C6 τὸ ἀπαλλάττον τῆς 
φύσεως ἀπ᾽ ἐκείνων 


ἀπαλλοτριόω -- abalieno, term. theol. in 
controv. trinitar. c. gen. vel ἀπό 6(epSard3.)336B4 
τὸν A. τοῦ TT. -xopíigo 8(DionAL)504C14^ P TI. 
υἱοῦ syn ἀποικί᾽φω 18801A8 P ὑποστάσεις -Ὁ 
ἀποξενόω 19820A3 (/f.Nic) οὐκ -- τὸ Πν. ἀπὸ TT. 
κ, υἱοῦ 


ἁπαλός 3 -- mollis, met 12657A3 λογάρια 


ἀπαναισχυντέω -- impudentem me gero 
15111321B6 πρὸς πάντας Jer3,3 ἐν ἀσεβείαις 


ἀπάνθρωπος 2 -- inhumanus 14704A14 
Ariani 4 μισόκαλος 

ἁπανταχοῦ - ubique c. gen. loci 6(synA/) 
252B8 inscr. τοῖς — τῆς ἐκκλησίας ἐπισκόττοις 
(7υ)288.2 309D1 τοῖς -- τῆς οἰκουμένης ἐπι- 
σκόποις ; abs (epSard3.)324B? inscr. τοῖς -- ἐπι- 
σκόποις 14692A41 inscr. τοῖς -- ἀσκοῦσι 


ἀπαντάω [fut --σω] 1, -- obviam eo f. s. pr. 
8) alci vel πρός c. acc.,;praesertim visendi causa 
vel abs 12565B3 ἐκείνοις 668B10 τῷ Αχααβ 
3Reg20,18 351288A1 τῷ υἱῷ ἐν νεφέλαις | 36(2528.) 
1433C14 σωτῆρι 7012,13 D4 ἐρχομένῳ | 3757,16 
pio viro 58,25 Chr.? iudici spec salutandi et im- 
petrandi causa 6(C/w:)344A5 et 360A3 et 11600D4 
πρὸς αὐτόν scil imperatorem 6(475en)372D8 1rpós 
τὴν σὴν χρηστότητα scil Athan. | 20889A15 syn 
ἔχρομαι 920B6 925A4 929A8 937C? 945A1 
952A7 2964C2 2965A7 op ὑποστρέφομαι 11 
b) - me confero alqo 6(7u/)296B14 ἐκεῖ scil in 
eccles. (clerMar)385A16 ἐν παροικίᾳ — spec epp. 
ad synodum - εἰς σύνοδον 6(7u/)284C? --301C45 

(eb$ard1.)312C6 — (ep2.)320A9 — ἐνταῦθα 6( ul) 
285A5 -296A11 -- εἰς τὴν πόλιν O(epSard3.)325B5 
--329A5 abs 6( Ju/)285B13 15 - 288C2 4 289C10 
1292A2--4--5--11-«-296A6 - 304B9 - 154 C2 4 11 
309A5 B10 CA ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς convenerunt 
(epSard3.)325B9 —-328A7 --12- B15 —-332A14 - 387 
A2. 14709C5 δά 2712A2 B6 ΟἹ IJ(ffSirm) 
696A3 704A6 2. met — occurro respon- 
dendo ad crimina 6(syn4/)256B1 πρὸς κατηγορίας 
syn χωρέω ἐπί τι 8501A13 πρὸς ἕκαστον. τῶν 
εἰρημένων 151644.8 et 65B9 αὐτοῖς i. e. haereticis 

93B9 πρὸς ἐννοίας 17252A6 αὐτοῖς 
IL -- obviam venio 1. s. pr. c. dat. 
γνωρίμοις 14764B8 τούτοις abs ol ἀπαντῶντες 
19B10 .12B15 14764B5 9. met 8) - res 
accidit 5229C2 et 15111425A2 τὰ ἀπαντῶντα 
Ξε. res se offert oculis. vel menti 129B2 ἔστιν 
ἡ πίστις ἀπαντῶσα ὀφθαλμοῖς 1511172A5 τοῖς 
φητοῦσιν ἡ οἰκονομία 161V656B5 μοὶ μεῖφον -- 
τὸ βάθος s-ntentiae — b) -- logice efficitur 151V 
$01C7 τοῦτο spec ἄτοπον (—a) — 15144C11 
1511201A11 τοῖς λέγουσιν 151V488B14 501C3 
908A3 161597B12 ἐκ τοῦ λέγειν 


ἀπάντησις ἡ -- obviam itio, occursus 6(Jul) 


exstinctio 


164B7. 


ἀπαρχή 110 


345B11 -- πλήθους epith εὐσεβής met 2811108C?2 
διπλῆ γίνεται — ὑμῖν δυσσεβείας — inciditis in 
dupl. impietatem 

ἅπαξ — semel 1, s. pr. a) corresp. varia 4217 
D7 ἐν τῷ -- εἰπεῖν op δευτερόω, τρισσεύω op 
δεύτερον 12664C1 14745A9 20888B6 op δεύτε- 
pov καὶ τρίτον 6341A7 14717C2 .756A12 
241036A11 ορ δεύτερον καὶ πολλάκις 6248A15 
(epSard3.)325C^ ^ op πλειστάκις 2085261 op 
πολλάκις 105176B1 17749A10 δ) c. gen. temp. 
τῆς ἡμέρας 20852C2 ^ e) — semel idque ita, ut 
perpetuo maneat 2108A5 τὰ — γενόμενα λογικά 
120A15 τὰ — κοινωνήσαντα τῆς τοῦ θεοῦ εἰκόνος 
6(7u/)284D9 τὸ -- συνήθειαν ἐσχηκός 15111452B7 
τῶν -- γενομένων 16[1529Α11 τοὺς — μελετήσαντας 

2811120.418 τὸν — ἁμαρτήσαντα νοῦν 281 
1149B2 τὸν -- αἰχμαλωτισθέντα ἄνθρ. sec Hbr9,26 
1511165B7 θυσία — γενομένη a Chr.? 271088B11 
— εἰς ἀθέτησιν ἁμάρτίας 2. variae dictiones 
εἰ — 7444B2 . 472C7 20893A15 ὅτε — [511] 
388C15 ὡὭς — 15158C3 . ap. particip. 112A5 — 
κινουμένη cose 2108D3 124B12 149D1 — 
ἐπιβάντος τοῦ A. 172A2 4176B1 — ἐνδυσάμενον 
corpus:Chr.i φθορὰν οὐκ ἂν ἀνέστη 6252Α12 — 
κρίναντες εὐθὺς ἠρνήσαντο 12660D3 -- μελετήσαν- 
τες 67308 15184B6 -- πλάσαντες ἀκολούθως 
συνέλεξαν .151}13218 — 456B5 151V473B2 
161532B11 — ἀρνούμενοι εἰκότως δυσφημοῦσι 
597A15 161V645A1 17(ffSirm)696A6 — 713B12 
— μελετήσας καὶ νῦν θρασύνηται 

ἀπαξιόω -- dedignor, c. inf. 7428C3 ὡς τα- 
πεινὸν -- αὐτουργῆσαι D12 ποιῆσαι 1511200 
B10 ἐργάσασθαι 

ἀπαράβατος 2 act. -- qui non praeterit, per- 
petuus 7577,24 ἀρχιερωσύνη 1511165B12 - ἀδιά- 
δεκτος 

ἀπαραίτητος 2 -- implacabilis, pers. 6(synAl) 
257D1 

ἀπαρακάλυπτος 2 — non opertus tegumento, 
discoopertus 2811125A13 et B12 θεότης 

ἀπαρακαλύπτως -- sine velamento 28111161 
A3 ὀφθείς 

ἀπαράλλακτος 2 — non mutatus, immutabilis, 
c. dat. — consimilis, omni ex parte aequalis 1. ge- 
ner. 15111332A11 — ὁμοιότης ἐν εἰκόνι τοῦ Baci- 
λέως 9. spec. term. theol. in controv. christol. 
epith εἰκών 181C4 93C5 —15165B14 -τἴδιος 
151217B6 1511I344B7 17(ffAr2.)721C6 257B13 
760A6 13C41 3 5 2410327C413 κατὰ πάντα 
τἀΐδιος add. dat. 7449C14 κατὰ πάντα τῷ Π. 
- ὅμοιος ὁμοιότης εἴ ταντότης 7457B10 151] 
400B12: 

ἀπαραλλάκτως -— sine vicissitudine 157C11 
tempora anni συνίστασθαι -— sine mutatione 
ordinis 172A9 luna φθίνουσα καὶ πληρουμένη 

ἀπαρασήμαντος 2 — non insignitus, silentio 
omissus 2156 C8 οὐδὲ τοῦτο — κατέλειψαν 2Mc15,36 

ἀπαρνέομαι — denego 28111156B12 ἀλήθειαν 
1164A12 γέννησιν 

ἀπαρτίζω - perfectum reddo, perficio 151] 
213A8 P creaturae 

ἀπαρχὴ ἡ — primitiae, met concr. 1, — Christi 
natura humana ut pignus resurrectionis nostrae 
2132A6 — τῆς τῶν ἄλλων ἀναστάσεως 158C8 
1511288A6 ἡμῶν -ὀὀ 151V517C2 23989B9 
996C9 1004B? 1012B12 in nobis pignus vitae 
futurae 28111149C2 1C15,23 Chr. 1511284C3 
305C41 τῶν νεκρῶν. 231004B5 28111149C3 


------ --..»ϑ»Ἅὦὔϑώ1.. —— M 


E "OMEN T. Anspxh ——— 
2, — doga Spir. S.i Rom8,23 — ἁγίου Πν. 23997A2 
in nobis initium ct pignus vitae divinae 23997B13 
-- ἀρραβὼν θεότητος op πλήρωμα θεότητος in Chr. 


ἀπάρχομαι M. — primitias offero 152A2 mu- 
licres Phoenissae θεοῖς τὴν τοῦ σώματος μισθαρνίαν 


ἅπας, ἅπασα, ἅπαν -- ommis i. c. unusquisque 
vcl totus, universus, plur. — singuli, omnes s. 
vulgari 1. adiect. ap. subst. a) om. articulo ap. 
nom. sing. f. 145412 γῆς — δεσπόται — universae 
terrae. »p. nom. plur. 2149A11 — δαίμονες — 
omnes daemones b) attrib. ὁ — I9(petAr4.) 
82^A4 εἰς τὸν — χρόνον — in universum tempus 
6) plerumque pracdic.. ap. subst. cum artic. sing. 
cunctus, universus, plur. — omnes 6(Ci»«:)357B10 
ἅπασι τοῖς βουλομένοις παράσχου εἴσοδον 
8(DionAl)513A17 πηγὴ τῶν ἀγαθῶν -- ἐστιν ὁ 0. 
17.: synHier)720A14 τῆς πληθύος -Σ πᾶς ὁ λαός 
19817A6 -- τῶν προειρημένων cpisc. ἐγνώκαμεν 
τὴν γνώμην | 251068C12 πρὸς τοὺς ἄλλους -- 1. 6. 
prophetas et sanctos VT. 2. abs. sbst 8) m 
ol ἅπαντες collect. — universi homines, univer- 
sitas hom. 6(Ci»»360B7 τῆς sois προκαθέζεται 
τῶν — Chr. m. ἅπαντες — omnes distrib. — sin- 
guli, pro se quisque 2165A15 ὁ λυτρούμενος τὰς 
ἁπάντων ἁμαρτίας θ(λι) 300 18 τῆς κοινῆς 
ἁπάντων φύσεως V(blasphAr)705D1 et 708A4 9. 
est ἄρρητος et ἀόρατος ἅπασιν — spec omnes, scil 
certi, de quibus modo sermo est 6309C1 — scil syn. 
Rom. ἐπέγνωσαν ... (epSardi.)313C? — (ep?. )321 
A5 ἔγνωσαν — indef. (Ci«349A7 elc. τὰς ἁπάν- 
τῶν, qui conveniunt, εὐχάς | (Ci»»:)361B^ ἐμαυτῷ 
— indef. ἀφαρπάσας 437245 εἰς τὴν ἁπάντων 
indef. γνῶσιν ἔλθοι 17704D9 ἵνα γνῶσιν — — b) n. 
τὰ ἅπαντα -- universitas rerum 6(4rsen)372D5 ὁ 
δεσπότης τῶν — θ. 8(DionAL)509B12 et 23992C6 
τῶν — ὁ ποιητής 985B11 τῶν — κτίστης 261084 
A10 δημιουργὸς τῶν — — spec ἅπαντα -- universa 
2172A2 A^. — συνέχει 15111353B5 ἐν — deus διὰ 
τοῦ A. ἐν Πν. &vtpyet 5. indefin. 15180A6 νομί- 
ϑοντες -- δύνασθαι 17(5)π417)6977 ἁπάντων i. c. 
errorum φειδὼ γεγένηται B5 κατὰ τὸν eccles. 
θεσμὸν -- φρονοῦντες ὁ (9 ταραχὴ -- scil ecclesias 
συγχέῃ - 700Α1 — μετὰ φρονήσεως πετπτοιηκέναι 
dictiones gener ἐν ἅπασιν 14720Β11 ὑμετέρα ἐν -- 
εὐνομία πρὸ ἁπάντων Τ11((ὐμ)θ 92 010 ἀσπάΞε- 
σθαι πρὸς ἅπασι 17(syn47)700B1 ἔτι καὶ τοῦτο 
δεόμεθα πρὸς ἅπαντα 18796414 ἱκανοί ἐστε 
πρὸς -- τὰ τῆς ἐκκλ. ἁρμόφεσθαι 


ἀπασχολέω -- non concedo otium alei, fatigo 
alqm 10549 C6 P ἀκοαὶ περὶ ταῦτα ς. gen. 311172 
A6 ἀσκητὰς τῆς μελέτης 


ἀπατάω -- a via abduco, met decipio alqm 
maxime perducendo in errorem vel peccatum 
1. abs 217787 193C6 7469C8 10548B6 151] 
185B3 2^40C1 20892A15 28111148B13 add. 
τινί — alqa re 2193A12 et 10540B14 φαντασίαις 
14769A10 δόσει οχρημάτων 20921B10 χορτασίᾳ 
Prov24,15 2, τινά 160C15 ἑαυτόν | 2193C10 
ἀνθρώπους 8484C5 χριστιανούς 9528Λ11 σεαυ- 
τόν “2908 με Gen3,12 10540C4 παῖδας 11 et 
541B6 εἰ 15125D2 Εὔαν 10541A7 ἄνθρωπον 
15 σάρκα 560A8 κύριον syn πλανάω 15125D2 
ἀκεραίους 121C10 ἀνοήτους 15111388B1 τινάς 
,161580C13 ἑαυτούς 1708443 ἕκαστον 20848B13 
᾿Αντώνιον 849A16 πολλούς Β7 πόσους 880A10 
ποὺς θεοσεβοῦντας 897Β1 Ἕλληνας 2811096Α1 
ἄλλους — add. τινί — alqa re 136B13 ἀκεραίους 
ὑπερβολῇ 6356C4 ἀκεραίους διαβολαῖς 14744B3 
οἷς — verbis ἄλλους 1511382 τινὰς πιθανότητι 


᾿ἀπαύγυσμα 112 
$9816A13 πολλοὺς 
λόγοις 20870Β1 Ἕλληνας φαντασίαις 872B8 οὺς 
λογισμοῖς syn ὑφαρπάτω τινὰ εἴς τι. 1102 880 
λαοὺς εἰς ἀσέβειαν ἔκ τινος — ope alcs 20877410 
καρδίαν ἐξ ἡδονῆς 36(e539.4440A5 ἐκ τούτου 
ἀκεραίους ἔν τινι -- in re 15111445C13 ἐ ἐν τούτῳ 
πολλούς 20852B^ καρδίαν ἐν ἡδονῇ πρός τι 
11(C9»)633A13 τοὺς ἐφιεμένους πρὸς ψεῦδος 
c. inf. fia. 15113B2 τινὰς — φρονεῖν 1511248B7 ὑμᾶς 
- εἰπεῖν P add. ἀπό. ἐκ. παρά, περί, ὑπό c. 
| din: .tvc.dat. 15B13 2140B7* 144A14 177B7 
10556A11 εὐφαρπάξω 1368949 B3 20892B2 
321181A8 -βίαν πάσχω 36(e539.)01436B19 op 
καϑαρὸς διαμένω τινί — alqa re 36(e539.4 436B9 
ὁμωνυμίᾳ ἀπό 15113Β138 &. αἱρέσεως ἐκ 
10540B5 ἐκ φαινομένων ἐν 18C7 ἐν ἰδίοις 
28B^4 ἐν αὐτοῖς παρ᾽ αὐτοῦ, -ῶἧν 14725B9 
792B7 15160A8 Meo o 304C7 305C5 
T. ὄφεως — 1511I361B7 84A^ 161V637B3 
17689B4 20881A15 88 186 897B3 π. διαβό- 
Aou περί 2177B12 π. θεοῦ 161532(61 π. Πν. 
πόθεν 161536A10 ὑπό 3512600Β14 ὑ. διαβόλον 
1288C11 ὑ. ψεύδους 3. semel τι — adultero 
6(Cinn. Ge ae πίστιν syn ἀνατρέπω 


| 45118688 τινάς ποικιλίᾳ 


ἀπατεών. -ὥνος ὁ -- fraudator 11(C5«:)633 
A^ -φέναξ 
ἀπάτη ἡ — fallacia, deceptio, pl. variae deci- 


piendi rond 1. gcner 2177B4 πᾶσα 6(Cin«:) 
360C11 ἡ τῆς ἀπωλείας — 11(C9)624B7 151V 
921A5 ἐπιθυμίαι τῆς — — fallaces Eph4,22 — 2. eth- 
nic. oraculorum μαντείων 2180B9 181B10 syn 
φαντασία, θαῦμα 3. diaboli 2108Α10 παρὰ 
τοῦ διαβόλον γίνεται τοῖς ἀνθρ. 117C3 al παρὰ 
δαιμόνων -- ἐφαντασίαι 121A6 8 epith δαι- 


μονική φαντασία 149A1 177C14 -Ἐμανία 
180C7 αἱ — 193C13 15111709 ὄφεως 20884A4 
πρός ἀπάτην éxepaíov | 28111141A9 ἐξ — 

4. antichristi 14785A3 epith εὔκολος b. hae- 
reticorum 6(C»«)361B12 *épeoxeAía — 7449C9 
1054848 557B6 580C1 cpith κενός 585A7 — 
γίνεται ὑπερβολῇ γραμμάτων 592A8 ἡ τῆς — 
ὁδός 17(:γπ41)097Β15 cpith ἴδιος 2811101C7 


ῥήματα ἀπάτης epith ἀνίατος 2811114443 ἐπίνοια 
ἀπάτης 311172C7 : ἄγνοια spec fallacia contra 
orthodoxos intenta διὰ τὴν — τῶν ἀνοήτων 1511 
356A7 ἀπάτης ἕνεκεν ἀκεραίων 161605B2 πρὸς 
ἀπάτην ἀκεραίων 14772C6 15140C3 15111356 
A10 πρὸς — τῶν ἀκονόντων 133A12 πρὸς — 
TOv ἀνθρώπων 10549C4 ἀπάτης χάριν τῶν 
ἁπλουστερῶν 10545B14 


ἀπαύγασμα, eros τό — lux splendens, splendor 
. $. pr. — splendor lucis, quo imago solis radiis 
repercutitur, intima lucis ac splendoris conexio 
similitudinis instar omni ex parte perpenditur ad 
illustrandam relationem inter IT. et A-vlós a) est 
solum παράδειγμα 7456C10. 457C6 — 1511I349B7 
352C11 μὴ τριῶν ἡλίων ὑπεθέμεθα τὴν εἰκόνα, 
ἀλλὰ ἥλιον καὶ — καὶ ἕν τὸ... φῶς $5^01B10 11 
464B12 480C15 h) gener. φῶς (ἥλιος) et 
ἀπαύγασμα scparari nequeunt ἀδιαίρετον - (ἀπὸ) 
φωτός 3208A10 151V480D1 πρὸς τὸ φῶς 
10568C10 17773A3 consequitur 7437A4^ τίς 
ἱκανὸς διελεῖν ἀπὸ τοῦ ἡλίου TO — — 457C27 τίς 
τολμήσει λέγειν τὸ -- ξένον τοῦ ἡλίου 8516C6 
εἴ τις τολμᾷ διελεῖν τὸ -- ἀπὸ τοῦ φωτός, μαινέσθω 
cum-Ario 6) φῶς εἰ ἀπαύγασμα semper simul 
exsistunt 7422A3 τίς δύναται κἂν λογίσασθαι μὴ 
εἶναί ποτε τὸ -- εχϑιβίεηϊε luce 8(DionAI)501C8 
ὄντος ἀεὶ τοῦ φωτός ἐστιν ἀεὶ τὸ — -4504B6 τῷ 


φωτὶ τὸ -- σύνεστιν 15137A10 πότε φῶς χωρὶς 


ε τοῦ φωτός pan TOU σοφοῦ 


113 ἀπχύγασμα 


τῆς τοῦ — λαμπρότητος 64B11 et 68B9 quis est, 
qui τὸν ἥλιον ὁρῶν πυνθάνοιτο περὶ τοῦ — 151] 
217C1 ἥλιος χωρὶς τοῦ — esse nequit — conseq. 
ἔνθα φῶς, ἐκεῖ — εἰ vice versa 1511233C13 161 
600B14 15 d) accuratius ἔστι τὸ — ἐκ φωτός 
(ἡλίου) 7460B5 (T heogn)CA 8516C8 εἴ τις τολμᾷ 
εἰπτεῖν τὸ -- ἐξ ἑτέρας οὐσίας καὶ μὴ ἐκ τοῦ φωτὸς 
εἶναι, μαινέσθω μετὰ ᾿Αρείονυ 1511217412 «ἴδιον 
solis ὃν — 15111328B1 17764A7 768B3 ἔστι 
τὸ -- ἐν φωτί -- ἡλίῳ et vice versa 7 4570 12 151] 
233C8 15111328B6 332B6(5is) ὁ ἥλιος οὐκ ἐκτὸς 
ἔχων τὸ ἑαυτοῦ —, ἀλλ᾽ ἐν τῷ — δεικνὺς ἑαυτοῦ 
τὸ φῶς 3^0B5 344C9 ἔστι τὸ -- πρὸς τὸ φῶς 
— ἥλιον 7452C8 10 5709 8492B4 al. 
7449D3 A^. ὑπάρχει ἀιδίως παρὰ τῷ Π. ὡς ΞΞ 


φωτός 15112368: δεῖ τὸ — συνορᾶσθαι μετὰ τοῦ 
φωτός 1511139743 ἥλιος πρὸς τὸ ἑαυτοῦ -- βλέ- 
πὼν 344C2 ἰδεῖν τὸ — πρὸς᾿ τὸν ἥλιον spec 


τὸ ἀπαύγασμα dicitur γέννημα τοῦ φωτός vel 
ἡλίου 15189A10 τὸ ἔκ τινος κατὰ φύσιν ἀληθινόν 
aM: γέννημα, οἷον ἦν τὸ — τῷ ἡλίῳ 15111345B3 
64B13 εἰ C1 τὸ -- οὐκ ἔχει βούλησιν προη- 
yodatony ἐν τῷ ἡλίῳ, ἔστι δὲ φύσει αὐτοῦ γέννημα 
θελόμενον παρὰ τοῦ φωτός e) ἀπαύγασμα εἰ 
φῶς in ΠΠἸυβίγαπάο concurrunt — 1511212B14 
τὸ φῶς (tv) TO — φωτίφει 15 ἄνευ — οὐκ ἂν φω- 
τισθείη 236A7 15111329A9 nA: τὸ φωτίπειν 


τοῦ ἡλίου διὰ τοῦ -- γίνεται 349B8(his) ὅπερ 
φω τίει ὁ φωτισμός, τοῦτο τὸ — Karavyáset 
:52B1^ ὁ τῷ — καταυγαξόμενος καὶ ὑπὸ τοῦ 


ἡλίου φωτίζεται f) varia ex hac conexionc 
efficiuntur €. ὁμοιότης τοῦ — πρὸς τὸ φῶς sim 
7^557B11 [177770 1 785A8 ταύτην ἔχει τὸ - 
δύναμιν (scil τὸ ὁμοούσιον) πρὸς τὸ φῶς β. τὸ - 
καὶ τὸ φῶς ἕν εἶσι sim. 7457C11 — 15111329A3 

354546 ἕν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ -- 359Α1 

17785C7 neque tamen confundantur ambo 
ncque dirimantur 7(7Aeogn)A60C5 οὐ τὸ — ἐστὶν 
αὐτὸς ὁ ἥλιος 15111329.85 151V480D1 πῦρ et 
ἀπαύγασμα ἕν ἐν τῷ ἀδιαίρετον εἶναι τὸ — αὐτοῦ 
scil τοῦ πυρός spec 1511217A15 τὸ -- ὁλόκληρον, 
ut ipsa οὐσία τοῦ ἡλίου, καὶ μὴ μειοῦν τὴν οὐσίαν 
τοῦ φωτός 2. in controv. christol. vox ἀτ- 
oUyac pa effert breviter intimam relationem, 
qua A.- υἱός, Xp cum IT. cohaeret sec Hbr1,3 ἀπαύ- 
γασμα τῆς δόξης .8) gener. A vocatur — 7456D4 
ol ἅγιοι — αὐτὸν εὐηγγελίσαντο (Orig)465C1 
πότε ὁ 0. — οὐκ εἶχε τῆς ἰδίας δόξης 8(DionAl)501D3 
— 04 Β1 ἡ 512C11 σύνεστι τῷ Π. τὸ — epith 
αἰώνιος, ἄναρχος, ἀειγενής 4 504A6 Xp. - — 

508B3 DionAl τῷ ToU — Aóyo ἀναιρεῖ axiomata 
Ar. 520C3 --ἃτος ὄντος τοῦ A. 1511217C9 Ar. 
statuunt scparationem ἐστὶ ToU A^. καί τοῦ — 

260C2 ToU IT. ἐστιν — 161573C6 ὁ υἱὸς λέγεται 
πρὸς τὸ φῶς — 5774Α11 Ar. διελέτω πρῶτον τὸ -- 
1611609C12 
φῶς op TT. — φῶς 241037B6 1040A13 patres 
Nic. συνήγαγον ἐκ τῶν γραφῶν τὸ — ἐ-ππηγή, πο- 
ταμός, χαρακτήρ b) spec A-vlós -- θεοῦ 1511 
22ῚΑ7 233C5 “-- Πατρός 8492B15 1514501 

9387 9 57B2 64A15 0O69B11 14 10982 

113C3 133B8 137B15 1511220B6 260C3 

15111324A6 349B10 2373B15 384C^4 385A11 

^61A13 τῆς πατρικῆς ἴδιον —. 161573C9 - φω- 
τός --Π. 8(DionAL)501C6 15140Β10 ἀιδίου ὄντος 
φωτὸς ἀίδιον — 15112218: ΟἹ 17765C7 10 
τὸ ἐκ φωτὸς — 6) voci ἀπαύγασμα add. syno- 


nyma χαρακτήρ Hbr],3 15111308 1511216B6 
15111461A13 241037H6 εἰκών 2C4,4 15157B2 
1511220B6 1511I384C4 161569A15 577B11 


17760D2 epith τέλειος 


Athanasius 


A^. 1511I373B15 


i-i —. MR 1 

μὴν 15111324 1A6 epith ἀόρατος - YI(Hasphr)708 

χαρακτήρ, εἰκών 193C3 Λ., σοφία 
15141C4 69B11 14 10842 15111385411 161] 
609A7 ^., σοφία, εἰκὼν 7457A15 151133A8 
υἱός, σοφία, εἰκών 1511378Β15 A^. σοφία, 
χαρακτήρ 16111628A11 εἰκών. χαρακτήρ, 


ἀλήθεια 15153B7 ἀρχηγὸς φωῆς, υἱὸς τοῦ θ., 
σοφία, ἴσα θεῷ, κύριος, ἐπίσκοπος ψυχῶν 84938Β1 
^., σοφία, δύναμις, ἀτμίς 8492B15 ^., co- 
τί. υἱός, Puveuis. χαρακτήρ 8520B15 


ἄπαυστος ? infinitus tempore 8(DionAI) 
901C13 ἥλιος syn ἀίδιος spec assiduus 
4217D3 χείλη 

ἀπείθεια ἡ inoboedientia adversus deum 


| 2140B6 daemonum spec Eph2,2 υἱοὶ τῆς — 
261081B10 n 1 i 


ἀπειθέω -- non oboedio 1. gener 6( 74/)300B13 
νομίμως αὐτῷ op πείϑομαι 2. spec — deo 
fidem detrecto 1511172C13 abs 17343 abs 

ἀπειθής 2 — inoboediens 17752A1 γονεῦσι 


&netxá «o 1. effingo alquem | imagine 
140B11 ἐν ἀλόγοις θεόν 68C5 θεὸν ἐν θνητοῖς 
2. — eomparo alqm cum alqo 850146 τούτους 


τοῖς διαβάλλουσιν | 15157C45 θεὸν ἀνθρώποις 


ἀπεικότως, litot. οὐκ — — non immerito 151 
393C3 μετέθηκεν 


ἀπειλέω minitor 1. abs 6(5n41)265A4 
357A12 ἀγράφως op ἀξιόω (Dion com)397A15 
10581B11 ct 13688C7 op εὔχομαι 14733A1 

36A15 C11 μεγάλως 7430A1 7486 δεινῶς 
764B14 765B11 τ μέμφομαι 20884B9 885B5 
900B10 ^ add. dat. instr. 14733D1 γράμμασιν op 
κολακεύω — 20884C1 λόγοις 2. add. obiect. 
4) id, quod quis minatur &. rem ἡμέραν iudicii 
14732D7 — θάνατον 14741B12 P 20884B8 
-- τιμωρίαν Τ0Ιν053Β5 -- φόβον 14764C7 in- 
defin. & 20885B1^4 ὧν τούτων, & — ὅπερ 
dcs cd τὰ μέν, τὰ δέ 14729B8 op ἐπαγγέλ- 
λομαι 744(5 op κολακεύω ταῦτα 14757D3 
τοιαῦτα gr -ypóoo p. pers. i. c. iram 
vel vindictam alcs 7417 D6 σπεῖραν καὶ χιλίαρχον 
17689C8 Κωνστάντιον b) alci 6(epp.Aeg)388B6 

— 389D6 τοῖς δικάϑουσι τὐὑβρίφω 400Β6 ἐμοί 
151V520C6 τοῖς ἀγνώμοσιν |. 351277A12 κύμασιν 
scq. or. direct. κατά τινος 6(epSard3.)333B13 
τἐπαγγέλλομαι 6) alci alq 10585B8 θάνατον 
Jas 11632C13 ἑκάστῳ θάνατον d) c. inf. 
ΘΊ05Α11 κωλύσειν 10581B5 εἰσαγαγεῖν 20917C8 
δάκνειν c. ὅτι direct or. 13688A15 


ἀπειλή ἡ 
(clerMar)384C^ - φόβος (ebbAeg)389A7 -- συσκευή 
14728C12 pl 744C3 ai ἐκ τῶν γραμμάτων — 

752C^ per nuntium 784B5 pl. --’γράμματα 

20905B2 pl «φαντασίαι locutiones variae ἐξ 
- τὸ cum minis 6(5/44/)253B2 pl φόβοι op 
ἐπιείκεια 14696B1 op κρίσει μετὰ ἀπειλῶν 
G(epSard3.)333B1 συνθήκας ποιεῖσθαι 147..4812 
γράφει 7530612 ἐπέσχε epith δεινός μέχρι ἀπειλῆς 
11641B1 ἔγραψας ἔχω — -- ἀπειλέω 6357B1 
ταῦτά με παθεῖν λέγω — 14760A15 P γίνεται — 
14737A11 κατὰ οἴκων 241033C8 pl. μὴ ἀνα- 
κάμψειν ἔστιν -- τινι 14728C7 τοῖς δικασταῖς vis 
infertur 729A7 φημία κεῖται -- 17705A14 κατά 
τινος 2. add. gen. a) subiect. — ᾿Αρειομανι- 
τῶν G(clerMa)384B&. pl προστασία -- βασι- 
λέως 14696B1 733.5 J756C6 δικαστῶν 
6(epSard3.)328C2 pl 
βιον 10581B9 pl. *gía C5 pl 
εὐχή — ToU θείου 2105A12 


13689A1 pl op 
— τῆς legopnA. 


— Εὐσεβίου, τῶν περὶ Εὐσέ-: 


-»ο. 


minae 1, gcner. 6(syn41)280A5 et. 


116 ἀπειλή 


12657B8 pl -- Κωνσταντίου 6409B1 pl -- νόμου 
2132C8 b) obiect. -- θανάτου 6(epSard1.)317A5 
20897A4 -- ξίφους 19(707)813A12 pl. - κίνδυνος 
- παραβάσεως 210982 -- πυρός 2176B10 
20844C3 Mi:9,44sqq. -- συκοφαντίας 14729B5 pl 
- ἄπειμι (cuf) — absum 1. s. pr. partic. ἀπών 

saepe op παρών 6(sywAl)260B2 οἱ — —309B4 
(epSard3.)325CA1 —-328A9 377B13 DS (cerMar) 
381D3 οὐ μακράν (eppAeg)388B14 — 389D12 
11596B3 (0484 620C10 14736A5 (Hos)745B8 

'9. s. lat. 129B1^ οὐκ ἄπεστι μέμψις 

6(C»:349A3 τοῦτο — ἀφ’ ὑμῶν παντελῶς 
161V652611 ἐν οἷς i. e. hominibus τὸ Πν. οὐκ — 

ἄπειμι (εἶμι) — abeo 1. s. pr. 12676A11 εἰς 
οἴκους B3 finita liturgia 20864A7 abs 9. 
met — transeo ad haeret. 15117C6 


ἀπείρατος 2 — imperitus c. gen. 14741C12 
πονηρίας 764B7 κακίας 


ἀπείργω — arceo c. gen. 6(C/»:)357B13 τινὰς 
τῆς εἰσόδου syn κωλύω 


ἀπειρία ἡ — ignoratio c. gen. obiect. 74^45B11 
γραφῶν syn ἀγνωσία ^ 

ἄπειρος 2 1. (πεῖρα) — imperitus c. gen. 
14764B12 ϑαλάσσης 20916A2 viae spec 2109C6 
ἀνδρὸς — παρθένος 9. (πεῖραρ) — infinitus 
αἰών 17(ff4r4.)725CA1 (ff4r5.)728D415 (synSirm) 
736B13 351284A9 adv. εἰς ἄπειρον — in infi- 
nitum 7429B3 ἐκπεσεῖν 15148C2 λήψεσθαι προσ- 
θήκην καὶ τοῦτο εἰς — 1511292D1 γίνεται χρεία 
151V484C3 παύσει καὶ ἐπινοήσει, καὶ τοῦτο εἰς — 
ἕως εἰς -- 15156B8 καθεξῆς ἐπ᾽ ἄπειρον — in 
immensum, supra modum 15124B9 ἀνόμοιοι 
17(blasphAr)708A10 ἐνδοξοτέρα ἐπ᾽ — scil ὑπόστα- 
σις pers. div. 

ἀπείρως — in infinitum. 151V484C9 παύεσθαι 


ἀπεκδέχομαι — assidue exspeeto 151V516A15 
abs 1C1,7 


ἀπεκδιδύσκομαι — 
τὸν παλαιὸν &v0p. Col3,9 

ἀπεκδύω M. met — velut vestem exuo ac 
depono Col3,9 τὸν παλαιὸν &v0p. 2811124B9 op 
ἐπενδύομαι 


ἀπελαύνω [perf. P ἀπεληλάσθαι) -- abigo, 
exturbo 1. alqm ᾿Αθανάσιον 11636A4 P γῆν πρὸ 
γῆς 9(Ci«404A15 P δαίμονας 2128B10P 
136D1 148D10 - διώκω, καταβάλλω 1459A7 
184A3 185B413 C4 15111408C40 2. alqd 
ἀπάτας 2180C7 — ἀσθενείας 24136B10 -- βασκα- 
νίαν 6(synHier397D6 —17717C412 μακράν -- θά- 


exuo met 161V656B3 


varov 2184C7 τῶν ἀνθρ. — ab hom. -— μαλα- 
κίας 2128C2 --vócous, ἀπὸ τῶν ἀνθρ. — νόσον 
2128C2 ἀπὸ τῶν ἀνθρ. μαλακία 136B12 


— πλάνην 311169A12 τῇ χάριτι -- σκότος 2145C2 
193B8 P sole -- φαντασίαν daemon. 1547 
σημείῳ crucis 

ἀπενεόομαι — obmuteseo, obstupefio Dan4,16 
20957A10 

ἀπέραντος 2 — infinitus γενεαλογίαι ZTiml,4 
14772C41 διάστημα 36(ep43.1440C5 adv. 
εἰς —ov — in infinitum 6249B10 

ἀπεριέργαστος 2 pass. — inexploratus 161V 
644B12 γνῶσις 

ἀπεριέργως — non accurate, simpliciter 151V 
517C4 ἐκφράξειν - ἁπλῶς 

ἀπερινόητος 2 -- non comprehensus cogi- 
.atione 4216A5 φύσις 


ἀπιστέω 116 

ἀπερινοήτως -- modo menti inaecesso 3201B1 
ἐγεννήθη -- ἀνεκφράστως 

ἀπερυθριάω -- pudorem depono 15156A9 

ἀπέρχομαι [impf. ἀπηρχόμην] — abeo, discedo 
1. s. pr. a) abs. 6(7u/)293C7 4-300€6 (UrsVal)353 
C5 377B12 C9 D^4 397C2 12668C1 a iudice 
Actó,41 14712A8 1511212C9 257A12 15111424 
B3 17704D8 (19(pet4r3.)821B11 20861A6 864 
A9 889C9 .3896A12 909C1 2913A9 91745 
920B15 925B2 2929B10 945A10 261081A13 
μακράν b)add. ἀπό τινος 12649C1 — 20909A8 et 
920C2 μακράν et ὀλίγον ἀπ᾿’ αὐτῶν — €) add. 
πρός τινα conveniendi causa 11625A3 ad prae- 
fectum Aeg. 14(cont2.)793A6 ad imperatorem 
20845A11 ad ascctas 925C5 et 940C4 ad Anton. 
241033C6 ad imperatorem d) add. loc. els 
6(synA4D)272B^ et (7u])293C12 -4300C6 εἰς Ma- 
ρεώτην 9528C5 εἰς Ῥώμην 11616B16 et 641A3 
εἰς ἐρήμους 12668B1 εἰς Atyurrrov Ex3,10 14709 
A7 εἰς μονήν 733D2 εἰς Ῥώμην 236C15 els nap- 
τύριον 757B413 εἰς σπήλαιον, ὁπάς — q9(petArl.) 
820A14 et C2 εἰς κάμπον (petAr3.)821B12 εἰς ἐκκλ. 
20853C3 εἰς μνήματα | 916A6 εἰς ἔρημον | 932B2 
εἰς Λαοδίκειαν ἐν 6(74u/])293C^4 ἐν Μαρεώτῃ ἐπί 
c. acc. 22981B10 &. Θηβαΐδα ὀπίσω 15111445C7 

e) add. finis ad agendum vel patiendum 

6(synAID)253A10 ἐπ᾽ ἐξοριστίαν seq. inf. 151II 
421A6 ἐγεῖραι 2. met 6(Ci»»)389D4 εἰς ὁδὸν 
ἀπωλείας (clerMar)384A3 μετὰ Μελιτιανῶν spec 
— e vita decedo 15111393B15 εἰς γῆν Gen3,19 
20969A3 ol ἀπελθόντες 21980A13 εἰς τὸν ἄλυπον 
τόπον 

ἀπεχθάνομαι -- inimieo animo sum 41.1121 Α1 
ol; -- 10589A5 πρὸς ἀλλήλους 

ἀπέχθεια ἡ -- inimicitiae, odium 6(7ul)305A9 
πρὸς ἀλλήλους (Ci«)401D^ χωρὶς -- ἐκρίνατε 
ΟΡ χάρις 

ἀπέχω 1. aci. — disto θ(:»π.4)26488 add. acc. 
πάμπολυ μῆκος 14701D1 μακράν — 2. med. — 
abstineo c. (ἀπό) gen. 311176A7 κακίας 331188 
B10 συνηθείας 3741,25 ἀπὸ πράγματος 


ἀπήμων 2 -- omni calamitate liber 15D6 
βίος -- μακάριος 
ἀπηχέω -- vocem reddo, profero vocem 


14761B7 διὰ ῥινῶν τι Tropvikóv 
ἀπίθανος 2 -- minime probabilis ratione 
πρόφασις 6281A1 14705D8 17688B9 - ἀπρεπής 
753A7 
ἀπιθάνως — absurde 11605A8 ἐπλάσατο 
"Amig ὁ 1. — vitulus ille, quem divino cultu 


prosequebantur Aegypt. 148C1 ὁ — μόσχος op. 
βοῦς 2, presb. Alexandr. 6360A1 


ἀπιστέω -— fidem denego, non credo praes. 
veritati religiosae 1. abs 297B10 et 145A14 
Ἐχλευάτω 149D11- 152D3 Ἐγελάω 153A1 
168B1 1511224B5 op πιστεύω 15111381A2 
17(syn4l)700A14 op πιστεύω 20840A11 953B8 
ἀκμήν —2811108B11 syn ἀρνέομαι op πιστός 
μένω 9. alci personae 2t41B6 εἰ 152A4 τῷ 
(uà) φαινομένῳ —6(7u1)293A10 τοῖς γράψασι 151 
8201 λέγοντι 28111088Β5 προφήταις syn οὐ 
πείθομαι Ρ pers. 2136C6 1418Β4 μὴ A. ἀπιστη- 
θῇ c. nom. praedic. 28111164B5 μὴ A — θεός syn 
ἀρνέομαι P 3. alci rei 180D1 λεγομένοις 
2149A10 ἀναστάσει 1511224B3 γεγραμμένοις 
313B1 τούτοις 20837B6 oig — τούτοις, & 281 
1129C6 σαρκώσει | 2811137A8 ἑνώσει 1161014 


117 ἀπιστέω 


εἰ 1164A8 et 10 θεότητι 1165A2 ἐνανθρωπήσει 
11180C1^4 τοῦτο περί τινος 2145A10 π. νίκης 
149C411 T. ἀναστάσεως c. inf. 2149D10 P Chr. -- 
ἐγηγέρθαι ς. εἰ — num 11604A3 εἰ ἄρα ἐμάνη 
20960C8 


. ἀπιστία ἡ — diffidentia, denegatio fidei relig. 
1. abs 188C8 2137A5 145A5 6(7ul)284B3 
ἐγγὺς ἀπιστίας γεγόνασιν (epSard3.)333B9 

(ΟἸμὴϑ4167 φόβος 10552B6 τκακοφροσύνη op 
πίστις 15111381A6 εἰς τὴν αὐτὴν: συναντῶντας -- 

17(syndr)700A13 - ὠμότης 2811096C13 

9. c. gen. pers. 2152D1 et 156618 et 1511148B13 
τῶν (νῦν) ᾿Ιουδαίων | 161577C3 τῶν τολμηρῶν 
haeret. 98. c. gen. obiect. rei 28111165A11 
θεότητος 4, περί τινος 2137B6 ἡ Tr. ἀναστάσεως 


ἄπιστος 2 I. act -- perfidus 1, pers. a) fidem ho- 
minibus non servans 11604D1 περὶ τοὺς φίλους 
b) fidem verbis alcs vel deo denegans ὁ, οἱ — 15B10 
297A15 148D9 149B7 192A3 14761D4 151V524 
A14 op ol πιστοί 271089B6 C7 2811121C12 op 
ol εὐσεβεῖς epith — ᾿Αρειανοί 19(petAr4.)824A9 
-- Ἰουδαῖοι 2128Α15 indefin. τις, τίς 181B9 περὶ 
"TOv λεγομένων 2144D6 145Π4 syn εὐήθης 
148A9 μηδέ τις γινέσθω —, ὅτι syn ἀμφιβάλλω. 
1511285B6 οἱ ἄνθρ. 161597C10 - ἄθεος 17684C4 

9, res — fidei contraria 14789B9 τρόπος 
haeret. 

II. pass — incredibilis 1, epith ἀκοή 11629A9 
op ἀληθής -- τὰ γενόμενα 11629D2 — ἕτερα 
14708C9 -- τὸ τοιοῦτον 2188D2 — τοῦτο 6( Jul) 
300C12 11625D1 2. impers. οὐκ — c. inf. 
15145B6 οὐκ — εἰ 11600A15 τί — εἰ 2169C415 
173413 151116A5-0aupactóv 1511313C4 35 
1268D8 ς 


ἀπλανῶς -— non stellarum errantium modo 
172A41 κινούμενα op ποικίλως 7udlà 
ἄπλαστος 2 — informis, met incultus, simplex 
rnoribus 20841A8 Gen25,27 ὡς — οἰκεῖν ἐν οἰκίᾳ 
ἀπλήρωτος 2 — inexplebilis 112B8 κόρος 
ἁπλότης, nros ἡ — simplicitas, s. relig. 15111 
324A414 ἡ πίστις τῆς — — adiect. 17689C41 — τῶν 
γραφέντων 36(e539.)1436B6 2C11,8 -- ἁγνότης 
ἁπλοῦς, ἢ, οὖν [ἁπλούστερος] -- simplex 1. res 
8) s. pr. — non compositus, non partitus γέννημα 
17788A413 scil ἀπαύγασμα solis καθαρός φύσις 
7436A3 σωμάτων -- ΟΡ ἐκ μερῶν b) 5. lat. — id 
cui nihi] alieni admixtum est, merus γνῶσις 
2116D2 op ποικίλως -- εἰδωλολατρεία 117B13 
— λέξις 1511260C1 — μυστήριον 151V517B6 div. 
natura -εἷς -- νεῦμα 188C13 -εἷς — ῥήματα 
10581A7 ὑποκρινόμενος Ar. - ὡς ἔστι γεγραμμένα 
— προφορά verborum 15111448A2 0) s. mor. 
— sincerus καρδία 3737,27 — πίστις 10580A14 
— τρόπος 10557A13 - ἄδολος 9. pers. — 
simplex ingenio vel moribus sbst. οἱ --οὐστεροι 
— fideles indocti 10545B14 548A9 -μὴ κατη- 
χηθεὶς ἰσχυρῶς 1511240411 311169A14 
3. spec term. theol. θεός 7456A6 — τί ἐστιν op 
σύνθετος 10576A5 τὸν — ὄντα φύσει 15169A14 
ἀπαθής op ἐκ μερῶν συγκείμενος 17758Βά op 
σύνθετος (nomen) IT. 7473B6 -- 15181B11 -ἔγ- 
ypagoos, ἀληθής -- οὐσία div. 17753C9 -- μακά- 
pios, ἀκατάληπτος 241044B10 op σύνθετος 
ἁπλόω -- complicatum alqd simplex reddo 
vel explico, spec 1. extendo manus 36(e522.)1433A1 
Chr. crucifixus £v τῷ ἀέρι χεῖρας — ES 
philos. et dogm. deus invisibilis natura se mani- 
festat in creaturis 2124C41 et 173C41 πανταχοῦ 
et εἰς πάντα ἑαυτόν — 177Β11 P πανταχοῦ θεό- 


ἁπλῶς 118 
της 3. s. mor. particip. pf. P ἡπλωμένος -- 
simplex 6(symHier)00A1 — 17717C13 ψυχῇ — 
δέξασθαι - εἰρηναῖος 
ἁπλῶς -- simpliciter 1. — (per se) solum, tan- 
tum, nihil aliud nisi, unice, extrinsecus 125B10 
et 2184411 — &v0p. 32C8 γεγραφήκεισαν 2117 
C14 189B14 7457A6 οὐδὲ ἔξωθεν — ὅμοιος 
8485A15 — ὡς ἐπιθέμενος ἔγραψεν | 1511237A15 
ὁ λέγων — κύριε 151V469A12 — σοφία op. οὐσιώ- 
δης, ἐνούσιος σοφία Οϑ8 — λεγόμενα Ὁ κατ᾽ 
ἐπίνοιαν 472ΒΊ10 -- κεκολλῆσθαι op ἐκ τῆς μονάδος 
εἶναι 501Β7 ΔΛ. 161536B10 -- ἀκούοντες πνεῦμα 
3741,23 μὴ νομίσῃς, ὅτι οὕτως -- ἐστιν f) νηστεία 
spec οὐχ —..., ἀλλά... — non solum -- sed, cum 
— tum 112A7 52C13 2101B8 109C1 syn οὐ 
μόνον... 95 129B10 160B5 164C7 172B11 
8(DionAl)504B4 — 14720A10 οὐχ — ἔλεγεν, ἀλλ᾽ 
ὅρκοις EmeoQpé&yige 724A12 765A5 277B7 
151120B2 1511172B15 176C3 23?B1 15111384 
B7 151V468C413 οὐχ — φωνὴ σημαντική, ἀλλὰ 
οὐσιώδης A. 508C9 θεὸς οὐχ —, ἀλλ᾽ ἀληθινὸς 
θεός 161V653B4 11 OC? 17(ffAr5.)732A15 οὐχ 
— λόγον προφορικόν, ἀλλὰ τῶντα... 19817C43 
οὐχ -- ὅμοιον, ἀλλ᾽ ὁμοούσιον 14 μὴ -- ὅμοιος 
θεῷ, ἀλλὰ θεὸς ἀληθινός 241040A7 251057C9 
10 9. — sine additamento, absolute 151126 
A6 1511172B3 240C14 οὐ δεῖ λέξιν — οὕτως ἐκ- 
λαμβάνειν 241A8 | 276A9 op μετὰ συμπλοκῆς 
304A10 15111336C41 2369A15 — εἴρηκεν -- ἀπο- 
λελυμένως B3 372A415 -yxopls- συμπλοκῆς 
416A7 461A8 151V512A10 161536C2 11 
explic. χωρὶς προσθήκης 537A3 7 540A1 expl. 
χωρὶς προσθήκης καὶ πλὴν παρατηρήσεως 
541B11 op μετὰ προσθήκης 553A8 B7 568A6 
17756C10 8. — in universum, incerto nu- 
mero et gradu, obiter 2184A3 — δαίμονας ἤλαυνε 
6408A12 ἐπήκουσεν — 8480B5 διαβάλλουσιν op 
μεγάλως 14769A16 κἂν ἐθνικοὺς καλέσειεν — 
151109B12 μισθὸς ἀρετῆς ἢ -- πράξεως 161598811 
20912C4 κἂν -- — vel obiter pedes lavare à 
4. — simplici et consueto modo, facili negotio 
5228C7 οὐκέτι εἰπεῖν — haud facile dictu 10581B4 
τὸ τέλος, Arii μὴ — γέγονε — non ut fieri solet 
1511161B1 pontifex factus est οὐχ — ὅ. 5. 
mor. — simplici animo, aperte, sincere 6(Cisw:) 
404C42 λέγειν 1511I325A5 παιδάριον — eipnkós 
373A2 ἁπλούστερον θεωρῆσαι 445C415 — ἔλεγεν 
paulo infra — ἁπλουστέρα προφορά 161577C3 
4 ἀκινδύνως 17773B7 γράψαντες | 241045A4 
opoveírocav -- ἀληθῶς 7(syn4r)693B12 et 
(ffAr10.)748B11 ὄνομα — ούὐστερον ἐτέθη 
6. -- prorsus, add. πᾶς 141A1 διὰ πάσης 
-- ὅλης 49C6 $88B3 2128C41 129C6 153A3 
180B6 181C15 κατὰ πάσης — μαγείας 10569A4 
12672D4 14777C5 15111364A8 396B4 'πα- 
ραιτεῖσθαι — πάντα... 17785B3 70 ΞΞ tenere 
112B14 -- ἐλαύνῃ ἵππον 29B2 λέγουσιν 
60C44 ἀπατάτω 80C15 εἰ 9247 φέρεσθαϊ 
297D7 γεγενῆσθαι — - αὐτομάτως, χωρὶς προ- 
νοίας 6(synA4l 257A11 διαβεβαιοῦνται (7ε)288Β4 
δεξαμένων - ὡς ἔτυχε 7424B15 λέγουσι 9521:48 
ποιοῦντος 11624(10 προσεῖχον 12664D4 παρ- 
ἐχειῖιν ἑαυτοὺς ἐκδότους 6658Β2 et 673A8 ἔπραττον 
15 ἑαυτοὺς προσῆγον 151600618 λέγουσι 
1511148A12 φιλονεικοῦσιν | 233C3 συνονσμάξεται 
ὡς ἔτυχεν. 245C5 μάχεσθε 151V517C5 ἐκ- 
φράξτειν syn ἀπεριέργως 161548B10 ἐτολμήσατε 
17688B11 γέγονε ([{4τ2.}724Α14 -- κεῖμαι syn 
ἀργῶς op ἀκριβῶς 761Β1 προφασίϑεσθε syn £UXE- 
ρῶς 20900A15 λέγειν op ἀπὸ πείρας καὶ ἀλη 
θείας 241036}0)2 ὀνομάφοντες 3741,7 λέγονται 
85 


119 ' ἀπό j 120 


ἀπό [ἀπ᾽ «ἀφ᾽ satis raro nisi ante. pronom.] 


— gb c. gen. denotat terminum a quo 
I. ap. vocabula separandi 1. ap. verba 2. 
ap. subst. 8. ap. adiect. H. ap. verba 
discedendi III. ap. vocabula liberandi et 
servandi 1. ap. verba 2. ap. subst. 3. ap. 
adiect. IV. ap. vocabula oriendi — 1. ap. 
verba 2. ap. subst. V. ap. vocabula cogni- 


1. ap. verba 2. in certis 
locut. 3. ap. adiect. VI. ap. vocabula, 
quae auctorem aut causam significant 1. ap. 
verba passiva — ὑπό, παρά c. gen. 2. ap. verba 
act. vel med. 8. in locution. VII. externam 
relationem rei edicit — 1. ad termin., a quo actio, 


tionis vel doctrinae 


motus, passio exit a) ap. verba b) ap. sbst. c) ap. 


VII. 


adv. 2. ad materiam, ex qua alad fit 
2. ab 


temporis relationes exhibet — 1. — inde ab 


ipsa re — post IX. met. — secundum legem, 
normam X. indicat totum, ad quod alqd 
pertinet — 1. ap. notiones multitudinis, numeri — 
gen. partit. 2. membra societatis assignan- 
tur XI. locut. adverb. 1. ἀφ᾽’ ἑαυτοῦ 2. 
ἀπὸ μέρους 3. ἀπὸ προαιρέσεως 


ἀπό c. gcn. denotat in universum terminum a quo 
I. ap. vocabula separandi, s. obv., spec vel met 
1. ap. verba ἀναιρέω 6(Cí«)349C1 P — τάξεων 
ἀπαλλοτριόω 6(epSard3.)336B5 εἰ 19820A4 — 
Πατρός ἀποβάλλω 1511236B12 ἀφ᾽ tavrGv 


ἀπονίπτω 16111636D2 ψυχῆς ἀποξενίφζφω 161552 | 


B6 -- υἱοῦ ἀποξενόω 8516B14 et 520A14 et 17773 
C12 — TI. 161596C41 — θεότητος ἀποσυλάω 
15141C6 — θεοῦ ἀποσχοινίφω 6( Jul)3844C7 P ἀφ᾽ 
ὑμῶν S8(DionALD)508B9 — θεοῦ 17773C412 — TI. 

ἀποτρέπω 20944A4 ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀποτίθημι M 
168D6 ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἀπωθέω 28111141A10 P- 
θεοῦ ἁρπάφτω 10589C4 P ἀφ᾽ ἡμῶν 17744A15 P 
— τῶν ἐχόντων ἀφαιρέω 17785B4 — TT. 788D4 P 
— τῶν μετεχόντων | 241032B12 — τῶν πρώτων 

ἀφανίφω 2112A12 — πάντων 
πλάνης 6(7ü])345A4 P. ἀφ᾽ ὑμῶν — 161V668A13 
— αἰσθητῶν ἀφίστημι 15111336A8 — IT. διαιρέω 


153B13 — συναφῆς 7437A^ — ἡλίου 8504C4 — | 
Tl. 508B9 — θεοῦ 517C7 — φωτός 151Π405610 | 


— H. 151V513C15 — υἱοῦ 161533A8 — TT. 9 — 
^. 572B10 — υἱοῦ 577A41(bis) 580C10 — A. 

597C? — TI. 608B8 — τωῆς 18796B2 ἀφ᾽ ὑμῶν 

261076A3 — A. 1072C14 — σαρκός 1081B13 — 
σώματος διαλύω 2136B7 ἀπ᾽ αὐτοῦ διαστέλλω 
1511300B3 -- ἔργων διαστρέφω 1511220A9 — 
ἀληθείας διαχωρίφω 14740D3 ἀπ᾽ ἀλλήλων 

διίστημι 1515207 -- τῶν πάντων 73Β5 -- TT. 

141A14 — γενητῶν 151113794.9 ἀφ᾽ ἡμῶν | 460C2 
--, Π. διορίτω 351289Β2(ὁ15) — TT., — γεωργοῦ 

ἐκβάλλω 6O(epSardl.)343A4 -- (ep2.)820B13 -- xo 
νωνίας 10564A12 -- ἐκκλησίας 14712Α14 — 
ἐκκλησιῶν 17704D8 -- κοιμητηρίων 75767 — 
᾿Αλεξανδρείας ἐκκλίνω 2811129(18 -- πίστεως 

ἐκτρέπω 161605C5 -- ἀληθείας ἐξαίρω 15157B8 
— IT. ἐξαφανίφω 2109D8(bis) ἀπ᾽. αὐτῶν, — πυ- 
ρός ἐξίστημι 151137C9 ἀπ᾽ αὐτῆς ἐξορίξω 12653 
A3 — Αἰγύπτου 14713B413 et 717B11 -- ᾿Αλεξαν- 
δρείας ἐξωθέω 20849A10 -- καρδίας ἐπιστρέφω 
9532B4 — εἰδώλων καθαιρέω 6(epSard3.)336B1 — 
ἐπισκοττῆς 10553A13 — πρεσβυτερίον | 564A13 — 
κλήρου 351265B3 — ξύλου καταβάλλω 3742,13 
- πολιτείας κατάγω 20848A1 — ἀσκήσεως - 
κρύπτω 12657A10 — τῶν τητούντων 15111428A15 
ἀφ᾽ ἡμῶν κωλύω 2176B8 — καλάμης λαμβάνω 
6(Ci«:)349C1 -- τάξεων μακρύνω 8504C4 et 151 
49A1 — TII. 261076A4 — σαρκός μερίφω 8504 C^ 
— H. μετανίστημι 11636C13 ἀπ᾽ ἄλλης γῆς 


ἀφέλκω 189D6 - . 


———M ————— — 


μεταπείθω 20952B13 — χριστιανισμοῦ μεταφέρω 
2185A15 -- εἰδώλων παιδεύω 2185A13 -- δεισι- 
φαιμονίας παραφέρω 10585A8 -- πίστεως παύω 
9532B4 -- συνηθείας 151141C7 --κακῶν 161V645 
A3 -- ἀσεβείας 271085B7 -- κακοῦ Ps 32,14 πλανάω 
132C13 εἰ 151177Βά et 241A10 — ἀληθείας 
2120A13 ἀπ᾽ αὐτοῦ 15111385A5 — ὁδοῦ 361436 
B5 — ἁπλότητος 2C1l1,8 χωρίζω 7417C7 et 151 
41A12 — ἀληθείας Prov.18,] 14740( 10 ἀφ᾽ ἕαυ- 
τῶν 151I444C1 -- σώματος 151V517A3 ἀπ’ 
αὐτοῦ 521Β12 -- ἀνθθρώπου 17777C6 -- Π. 
20856B12 -- ἀγάπης Rom$,35.39 9. ap. sbst. 
ἀποχώρησις 28111161B3 γίνεται — σώματος 
λύσις 28111160B12 γίνεται -- σώματος μετάστασις 
281141157A6 -- σώματος πλάνη 160B1 -- γνώσεως 
χωρισμός 281Π15746 -- σώματος 3. ap. 
adiect. ἀδιαίρετος 261080A4 — ^A. ἀχώριστος 
151V480C413 — TI. 

II. ap. verba discedendi, s. pr. et met. ἀλλάττω 
151128C6 ἀπ᾽ ἐκείνων ἀναχωρέω 6(epSard3.)333B9 
- ἀπιστίας 15 -- αὐτῶν 396A15(bis) — αὐτῶν, -- 
συνόδου 14733C10 ἀπ᾿ αὐτῆς 17785Β10 — 
γενητῶν 20905Β11 — lop 964C^ — βίου 
ἀπέρχομαι 20920C2 ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπέχομαι 3741,25 
— πράγματος ἀποδημέω 14709C10 -- αὐτῶν 
ἀποδιδράσκω 12669B11 — προσώπου ἀπολι- 
σθάνω 281129B10 -- πίστεως ἀποτπηδάω 117C10 -- 
θεοῦ 14713C3 ἀπ᾽ αὐτῶν 15116B9 -- ἀπιστίας 
57B13 -- ἀληθείας 18800A5 -- αἱρέσεως ἀποστρέ- 
φομαι 8481C13 ἀφ᾽ ὁδοῦ 14733C10 ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἀποτρέχω 18797C1 .— ᾿Αρειανῶν ἀποφεύγω 
3759,9 — ὄχλου ἀποχωρέω 28111133A1^ -- σώ- 
ματος ἀφίσταμαι 168C6 -- θεοῦ 14704D9 ἀφ᾽ 
ὑμῶν 15111376C7 et 10 ἀπ᾿ αὐτοῦ 261076A8 — 
σώματος 3751,7 -- χειλέων ἐκκλίνω itrs 10588C9 
— ἀσεβείας 3760.2 -- τῶν λεγομένων ἐκλείττω itrs 
20861A4 — προσώπου ἐκπίτπτω 148A12 -- κατα- 
νοήσεως 8521Α7 -- θεμελίου 151137B12 -- κακο- 
νοίας 15111356A1 — θεοῦ 3766 -- Πν. 20876 
A1^ — φρονήσεως ἐξέρχομαι 161529A14 — ᾿Αρει- 
ανῶν 20865B7 — τῶν ἰδίων καταπίπτω 117D10 
— φαντασίας μεταπίπτω 1511208A2 ἀπ᾽ αὐτοῦ 
17788D4 — τῶν μετεχόντων νηστεύω 3741.24 — 
βρωμάτων παύομαι 2112A9 — πάντων 165A6 — 
Ισραηλ 15111397A10 ἀπ᾽’ αὐτῆς 251056B6 — 
ἐπινοῶν πίπτω 20845A4 ἀπ᾿ αὐτοῦ ὑπο- 
στρέφω itrs 331188A5 ἀφ᾽ ἡμῶν φεύγω 10560C2 -- 
προσώπου(δφεως) 41721.2 12653C6 -- Σαουλ 
657A11 -- τῶν διωκόντων 14713D^ — συνόδου 
15125B10 ἀπ᾿ αὐτῆς C2(bis) ἀπ᾽ αὐτῆς. — προ- 
σώπου $ir21,2 15111465C3 -- παγίδος 241045A9 
— αἱρέσεως 331188B7 — κοινωνίας 

Π. ap. vocabula liberandi et servandi 1. ap. 
verba ἁγνίφω 3742,3 — φιλαργυρίας ἀνακαλέω M 
2108C43 — τῶν κατὰ φύσιν ἀναφέρω 2113B7 — 
φθορᾶς ἀνίστημι 6364B3 — νόσου 1511161C3 — 
νεκρῶν 308C12 — θανάτου 17(ffA4r3.)724C15 et 
(ffÁr10.48A15 — νεκρῶν ἀπολύω 8501A1 — 
ὑποψίας 85120630 149B4 — θαλάσσης syn ἐκ 
12669B1 — τῶν διωκόντων ἐλευθερόω 11650A10 — 
δουλείας Rom 8,21 151112B7 — ἁμαρτίας Rom6,18.22 

1511476B11 — θεοπλανησίας 296B3 — ἁμαρτίας 

300C9 — δουλείας Rom$,21] 15111393A6 et 
397A16 — τούτων 409A11 — φθορᾶς 1880488 et 
28114141D3 -- ἁμαρτίας ἰάομαι 351277B13 — 
νόσων καθαρίφζω 2140C6 -- ἐπιβουλῆς 1511161C2 
— ἁμαρτιῶν 15111325C5 -- λέπρας 1611624A10 
-- πάντων --λυτρόομαι 20865A10 εἰ 913A10 — 
δαίμονος λυτρόω 151101Β12 -- ἁμαρτιῶν. 1511 
2576 8 et 15111372C^ -- ἁμαρτίας 3896 -- πα- 
θῶν 1611624A10 -- πάντων -ko9apí;o ῥύω 


121 


3752,28 — κολάσεων σῴτω 12668D6 — τῶν κατα- 
διωκόντων τηρέω 20924C1 — λογισμῶν φυ- 
λάττω 20873B9 et 921B8 εἰ 968B2 -- λογισμῶν 
9. ap. sbst. ἐλευθερία 1511300C14 ἡ - 
φθορᾶς λύτρωσις 151113C.8 γίνεται — ἁμαρτιῶν 
8. ap. adiect. ἀβλαβής 20917C3 — πανουρ- 
ylas ἀσφαλής 10548A8 — ἀπάτης γυμνός 20905 
B12 — τούτων ἐλεύθερος 11597A3 — ὑποψίας 
1511293B5 — ἁμαρτίας καθαρός 14712C6 — αἰτίας 
792B11 — αἱρέσεως 17704A8 — ἐγκλημάτων 
(Ciw:)792A11 — φροντίδος 20968B11 — τούτων 
IV. ἀπό significat principium oriendi 1. ap. 
verba ἀνέρχομαι 7(DionAD)461B13 et 14 — 8505C6 
et 7 —17769C6 εἰ 7 — σπέρματος, — óíans ἄρχο- 
uciM 117B14 ἀφ᾽ ὧν 21B6 — βουλῆς 25A3 — TOv 
κάτωθεν 17688A12 ἀφ’ ἡμῶν 251056B10 — 
τούτου βλαστάνω 8(DionAl)516A3 — νοῦ yev- 
νάω 3208A9(bis) — πηγῆς, — ῥίζης 10 — φωτός 
151V509B5 — Μαρίας γίνομαι 116C3(bis) — &ya- 
θοῦ — κακίας 2104 C1 — θεοῦ 15165C13 ἀφ᾽ ἑτέρον 
20952A7 — διαθέσεως γογγύφω 1511I445C7 — 
καρδίας εἰμί 8508B6(bis) — πηγῆς, — ῥίῷζφης 7 - 
γονέως syn ἐκ 14788Β6 — ἀγωγῆς 15110Β15 et 
C5 --Χρ. 17781A2 -- πηγῆς 20952A7 — τέχνης 
ἐξέρχομαι 15113A2 -- ἡμῶν 1702,19. 151V512A5 — 
γαστρός ἔχω 23989C3 fil. οὐκ — ἁρπαγῆς ἔχει τὸ 
εἶναι ἴσον τῷ Π. ῥέω 7()᾽οπ Π) 401 ΟἽ — 8505C9 -- 
17769C9 εἰ 8(DionAD)508A10 -- πηγῆς 251065D3 
- πλευρᾶς τυγχάνω 51Π16010612 -- γῆς φθάνω 
1496 8 -- τούτων n. 2. ap. subst. ἄνθρωπος -- 
Ναζαρετ 8489B10 ἀρχὴν δίδωμι 6(epSard3.)332B15 
— Μαρίας ἀ. εὑρίδκω 160C6 ἀφ᾽ ἡμῶν ἀ. ἔχω 
17688A15 -- ὑπατείας 773B4 -- Μαρίας ἀ. ποιέ- 
ομαι 8517C45 -- τῶν σημαινόντων ἔννοια 151121 
A13 -- καρδίας κανών 6(7ul)300A7 ὁ — ἀποστό- 
AoQv κίνημα 8512B6 τὰ -- καρδίας αἱ -- τῶν 
γραφῶν λέξεις 10556B2. 501Β1 13688.8 17761 
B7 20881A6 (8 λίθος 151128B8 οἱ -- γῆς 
παραμυθία 20916B6 ἡ -- φοινίκων ῥάβδος — 
φοινίκων 12652C2 .14780C1 ῥῆμα 1058484 τὰ — 
χειλέων σάρξ 1511161B13 ἡ — γῆς τὰ -- καρδίας 
311172C9 locut. κύριος -- κυρίου 17({{441.2.}721 
C2 syn ἐκ λύχνος -- λύχνου T7(clerALAr)709A13 
φῶς -- πυρός 151V469C2 syn ἐκ 
V. significat fontem cognitionis vel doctrinae 
sive pers. sive rem 1. ap., verba αἰσθάνομαι 
20940A13 -- κινημάτων ἀκούω 1511240A4 — ypa- 
φῶν ἀποδείκνυμι 1511172B13 — σημείων βλέπω 
11637A15 ἀφ᾽ ὧν 20892C2 -- συνηθείας γινώσκω 
19A2 -- ἐνδυμάτων | 40C11 -- ἐπιφανείας 2128B5 
— ἔργων syn ἐκ 184B5(bis)) — τῶν φαινομένων, 
συγκρίσεως θ(7ω)288Β10 -- τῶν γενομένων 
365C14 -- ταύτης epist. 8500C41 ἀπ᾽ αὐτῶν λέ- 
ξεων 15120B8 ἀπ᾽ ἐκείνων μελῶν | 29C8 -- τούτου 
17({{411.}721.2 — τῶν λεγομένων γνωρίζω 
2125B8 -- σώματος δείκνυμι 133A4 et 9348 ἀφ᾽ ὧν 
8517C9 -- τούτων 151133A5 -- τέλους 15111808Β2 
--σσημείων 229C15 —Aoyíov 16160547 -- γραφῶν 
διαλέγομαι 17692B1 -- γραφῶν διηγέομαι 20900 
A15 — πείρας ἐλέγχω 137D4 -- γλυφῆς 92C14 
ἀφ᾽ ὧν θ(:»π4)250Β1 et 8521A6 — τούτων 
151V472C3 -- ἐννοίας ἐννοέω 176A13 — τάξεως 


ἐπιγινώσκω 15120B7 — ἐξόδου 15111808Βὅ -- Δα- | 


νιηὴλ εὑρίσκω 14A9 -- λογίων syn παρά 251056 
B12 — γραφῶν θεωρέω 2128C2 ἀφ᾽ ὧν 15111388 
A10 -- εὐαγγελίων καθοράω 151}1249(0}7 — κτίσεως 
Roml1,20 καταμανθάνω 145A14 ἀφ᾽ ὧν syn ἐκ 

15111388A9 -- παλαιῶν yp. 400C9 -- ῥητῶν 

κατανοέω 15111332A8 -- παραδείγματος κενολογέω 
161536A9 — γῆς λαλέω 17761B12 et 20900C5 — 
γραφῶν 241040B9 — γῆς 703,31 λέγω 8492B13 — 


ἀπό 129 


γραφῶν λογίζομαι 20973A7 — τούτων μανθάνω, 
1690 5 -- ἀνδρῶν syn παρά 6(synALD)280A14 ἀφ᾽ 
ὧν 12665A9 -- Δαβιδ 673B1(bis) — ἁγίων, -- δια- 
βόλου 14716A11 — τῶν περὶ Εὐσέβιον 15125C43 
— γραφῶν 1511165C1 -- ἐπιστολῆς M7(clerAlAr) 
7081 — σοῦ 20884A9 -- ἁγίων 241044C11 — 
πατέρων μνημονεύω 5221A9 -- γραφῶν νοέω 
2100A9 ἀφ᾽ ἧς αἰτίας 1214 ἀφ᾽ ὧν 5 -- τούτων 
15111404A14 — τούτου 161161746 -- τούτων syn 
ἐκ 3737.17 -- τῶν κοσμικῶν νομίφω 161V652C6 
ἀφ᾽ ὧν οἶδα 5232C6 -- κακῶν 11597A1 -- τού- 
TOv ὁράω 165C10 -- ἐνεργείας 151118101 — 
εὐλογίας 1511I385C3 et 1611612B3 — τούτων 
πείθω 192C4 ἀφ’ ὧν 2161B1 — λογίων syn ἐκ 
enn 151V521C11 — τοῦ φαγεῖν προλέγω 
20892C5 -- πείρας πυνθάνομαι 15157C2 -- γρα- 
φῶν σημαίνω P 2172A10 νοῦς -- μέρους i.e. 
γλώττης συνοράω 1511448A13 — τῶν προειρη- 
μένων 213C3 -- τούτων στοχάζομαι 6(Jful)296 
B14 — τούτων 20892Β15 -- συνηθείας φαίνομαι 
DP — τούτων 6(epSard3.329C2 332A3 φημί 
169C5 ἀφ᾽ ὧν 2. in locutionibus γνῶσιν 
καταλαμβάνω 169A5 — τῶν φαινομένων yv. λαμ- 
βάνω 16111629B14 -- υἱοῦ εἰκόνι χράομαι 4216A2 
— συνήθων ἔλεγχον εὑρίσκω 8481A6 -- γραφῶν 
ἔ. ἔχω 2153A1 -- γραφῶν 20949B14 -- ὄψεως 
E. ποοιέω 8520C10 -- τῶν ἀνθρωπίνων 11 -- τῶν 
σημαινομένων 8. ap. adiect. ἀφανής 2125B9 
— ἐνεργείας δῆλος 151V489C3 — εὐαγγελίων 

VI. ἀπό significat auctorem vel causam 1. ap. 
verba passiva --οὑπό, παρά c. gen. ἀλισγέομαι 
3740,19 — τραπέφης Danl,8 ἐν ἀναιρέομαι 22980 
D10 ἀπ’ αὐτοῦ ἀνάπτομαι 8(DionAD)508A11 — 
φωτός ἀπατάομαι 15H3B12 — αἱρέσεως ἀποδοκι- 
μάγομαι θ(:»π.4)201..5 -- συνόδου ἀποστέλλομαι 
— βασιλέως 14705B10 713A4 ἁρπάτομαι 14777 
A15 ἀπ’ αὐτῶν βλάπτομαι 15111396€10 — τού- 
των 19817A12 -- αἱρέσεως γινώσκομαι 2116.12 
ἀφ’ ὧν γράφομαι 6(eppAeg)389A14 -- κολλου- 
θιανῶν δηλόομαι 2156B3 -- ἁγίων διδάσκομαι 
2811112A3 -- γραφῶν διελέγχομαι 151V521C9 — 
TOU A. διώκομαι 5224C7 -- ἀσεβείας ἐγείρομαι 
1511277C2 -- κυρίου --δι᾿ αὐτόν ἐκβάλλομαι 6( Jul) 
285C12 -- ᾿Αλεξάνδρου 373D7 -- Πέτρου ἐξηχέο- 
μαι 1058566 ἀφ᾽ ὑμῶν 171,8 ἐπιτίθεμαι G(Ischyr) 
364C13 -- Ισαακ syn ὑπό ἰσχνόομαι 20864C7 — 
νηστειῶν καθαιρέομαι — 6(e55ard3.)336A12 - 
᾿Αλεξάνδρου κατασβέννυμαι 1511293B10 -- αὐτῆς 

κινέομαι 165Β14 ἀφ᾽ ἑαυτῆς syn ὑπό 251053 
A11 -- πνεύματος κορέννυμαι 2129A4 et 7417A9 -- 
ἄρτων κωλύομαι 6364B3 -- τῶν ἰδίων μαρτυ- 
ρέομαι 192B2 -- γραφῆς μισέομαι 14729Β14 — 
πάντων πέμπομαι 17725Β0 -- συνόδου πλανάο- 
μαι 36(εῤ4θ9.),14368Β6 -- πανουργίας πλήττομαι 
θ(-»π41)}257 10 -- συνειδήσεως ῥυπόομαι 151] 
384A15 -- ῥημάτων σημαίνομαι 1511229C6 — 
γραφῆς τάσσομαι 35(frgm1.4292A12 -- ἀποστό- 
λων τυφλόομαι 351285B2 -- δόξης φλέγομαι 
9529C3 — πυρός χωρίφομαι 19(petAr2.)820C5 -- 
Κωνσταντίνου 2. ap. verba act. vel med. 
ἀσπάζομαι 14256D1 — τούτων Philf,22 £&wmiAaw 
θάνομαι 3753,13 τῶν πόνων — Tfjg ἀναπαύσεως 
caelestis κοπιάω 351277B9 -- ὁδοιπορίας Jo 4,6 
(ix) πάσχω 20932A15 - ἀσκήσεως τελευτάω 
14701B13 — νόσου 765B10 — πληγῶν χορτάξω 
84,93B2 — ἄρτων 9. elocut. ἀτελὴς γίνομαι 
1511289B3 γεγενῆσθαι — τῆς παραβάσεως ἀτελῆ 
τὰ ἔργα ἄφωνος κεῖμαι 20856A6 -- βασάνων 
βλασφημίαν ἔχω 15184C2 verba -- τῆς προφορᾶς 
Ἱλαρὸν ἔχω πρόσωπον 20940A12 — χαρᾶς ἣ — 
τῆς συνόδου συγχώρησις 14716B2 


128 


ἀπὸ 


194 


VII, ἀπό indicat externam relationem rci 1. ad 
terminum, unde motus vel actio vel passio pro- 
ficiscitur, add. saepe term. ad quem 8) ap. verba 
ἀναφέρω 2811105A3 Chr. — γῆς els οὐρ. corpus 
ἀνέρχομαι 185D8 — ἀγροῦ 20932A5 — Νιτρίας 
ἀπαίρω intrs. 20968A12 — ἀλλοτρίας πόλεως 
ἀπαντάω 6309C4 -- ᾿Ανατολῆς ἀποκαλύπτω 1511] 
448B9 — οὐρανοῦ ἀποστέλλω 14781B10 — πω- 
Anrnpíou 784B8 — Λαοδικείας 18809A3 — ᾿Αλε- 
ξανδρείας ἀφίημι 15111392A9 — σαρκός βλέπω 
2149B14 -- γῆς βοάω. 1ΘΙ556Α6 -- οὐρανοῦ 
γράφω 6(7ul)281A15 — ᾿Αντιοχείας -- 293A1 -- AI- 
γύπτου 5γη ἐκ (AlThess)3868B2 — πόλεως 291165 
(7 -- Ιερουσαλημ διΐσταμαι 6G(clerMar) 381B14 — 
κώμης διώκω 17701B10 P — τῆς οἰκουμένης 
20941A1 -- ὄρους ἐγείρω 15111396A1 -- γῆς 
ἐκπίπτω 2140B4 -- οὐρανοῦ ἐξάγω 14737A7 — 
“Ῥώμης ἐξεμέω 15188811(ώ15) -- καρδίας, -- φθορᾶς 

ἐξέρχρομαι 185D9 -- πόλεως 11600C6 — ᾿Αλε- 
ξανδρείας 624D4 ἀπ᾽ αὐτῆς πατρίδος 12676A4 — 
ἐκκλησίας C410 — φυλακῆς 14772B4 -- φωλεοῦ 
792B8 -- Σοδόμων 161V661A11 -- Αἰγύπτου 
3753,26 — φυλακῆς 54,, -- βίου ἐξοχετεύω 
8(DionAl)513B3 — καρδίας ἐπανέρχομαι 6(epSard3.) 
328A13 — ἐξοριστίας ἐπείγω 6(synAD)269C14 — 
Τύρου 11(C5)633C11 — τῶν χαμαί ἐπεκτείνω 
P 151V432B415 Π., ἀφ᾽ οὗ οὐδὲ ἐ. υἱός ἐπικαλέομαι 
M 11609A14 τίνα -- σοῦ ἐπιστρέφω 161549(9 εἰ 
17772B12 --γράμματος εἰς τὸ πνεῦμα ἐπισυνάγω 
3747,7 P -- περάτων ἔρχομαι 6(7ul)800B1 — 
᾿Αλεξανδρείας (epSard3.)333A11 — ἑῴας (clerAl) 
380B5 — Τύρου inser (eppAeg)385DA4 et 392C11 
ἀπ᾿ Αἰγύπτου inscr 20965C^ — μερῶν ἐσθίω 
3740,17 -- τραπέζης καταπίπτω 36(ep24.)1433A11 
-- οὐρανοῦ {μι10,18 καταφέρω 14764C13 — 
οἰκιῶν κατέρχομαι 2160C13 -- οὐρανοῦ 17748C8 
— Κωνστ. πόλεως ᾿ 20961A9 -- ὄρους κινέω intrs 
36(ep43.)1 440C9 -- ἀνατολῶν Gen11,2. κράφω 10544 
A13 — μνημείων λαλέω 1511292B15 -- οὐρανοῦ 
C2 -- Σινα μεθίστημι 14764C41 -- πόλεως μετα- 
πέμπω 14784B8 — Κυτίκου μεταστέλλω 14784ΒΊ12 
-- Καππαδοκίας μετατίθημι 6(7ul)3805D2 — τό- 
TOv μετέρχομαι 14701B1 -- Βηρυτοῦ ὁρμάομαι 
DP 11(C:)633A11 -- βαράθρων παραγίνομαι 
6(epSard3.)329C7 -- ᾿Αλεξανδρείας | 336A11 — 
ἑῴας παρεῖναι 321180B11 — μερῶν πειράω P 
6(synAI)273B?7 οἰκία, ἀφ᾽ ἧς ξιφῶν.... πεπείρανται 
πέμπω 6405A13 — ᾿Αλεξανδρείας 14756042 -- πα- 
λατίου 784B6 -- Καππαδοκίας 311173A2 -- κε- 
φαλῆς περάω 36(e524.)1433A9 -- γῆς περιπατέω 
20889C5(bis) — Θηβαΐδος, -- χώρας πίπτω 161] 
612C413 ἀπ᾽ οὐρανοῦ 110,18 20948A6 — ἀψίδος 

πληρόω 12669D6 -- ἱερουσαλημ μέχρι... τὸ εὐ- 
αγγέλιον προσαγορεύω 6(UrsVal)3856A6 -- ᾿Ακυ- 
λίης συνάγω 6(synAD)252B6 -- Αἰγύπτου inscr 
(ebSard1.)312A4 [et (epSard3.)32^n^9.lin1.] — Ῥώμης 
inser. (eppAeg)388C9 — Αἰγύπτον 11 — τόπων 
14712C43 — ἐπαρχιῶν συνέρχομαι 14709B10 — 
'AvaroMjs 241029A9 — τῆς οἰκουμένης ὑψόω 
151104 C7 — μερῶν 10 --νεκρῶν φέρω 20921A11 — 
ὄρους φαίνομαι 20864C3 — παρεμβολῆς φεύγω 
12657A15 — οἰκίας χαλάω P — τείχους 4ct9,25 
11641A4 — 12657B15 — 676C14 χρηματίφω 26 
1081A14 — ναοῦ ὑποστρέφω intrs. 12676D1 — 
Μαδιαμ — spec dictiones ἀπὸ Δαν καὶ μέχρι Bep- 
σαβεε e scr. 8896C10 151136C8 ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς 
ἕτερον 15165C411 τὰ ἔξωθεν κτήματα μετέρχεται 
ἀπὸ λαύρας εἰς λαύραν 14764B15 ἀπὸ περάτων 
ἕως περάτων 2184D6 ἀπὸ τόπου εἰς τόπον 
6(7ul)289C1 ^ b) ap. sbst. μετάθεσις 6(epSard3.) 
333C6 --"μικρῶν πόλεων μετακομιδή 6(synA0)265 


ΑἹ -- ᾿Αλεξανδρείας εἰς... ὁδός θ6θ(:γπ.4)356}05 -- 
ἐξοριστίας οἱ -- Περσίδος ηδσὶ 2160) παρθένος — 
Βουσίρεως 20925B15 6) ap. adv. ἄνωθεν 20861 
B13 — τοῦ δώματος δεχόμενος ἄρτους μακράν 
7452B14 ἀπ᾽ ἀλλήλων 11621B5 -- σοῦ Prov30,8 
14692B3 ἀπ᾽ ἐμοῦ $93A7 ἀφ᾽ ἡμῶν 784D7 ἀπ᾽ 
αὐτῶν 18796B10 et 20876A5 ἀφ᾽ ἡμῶν 909A8 
ἀπ᾽ αὐτῶν 929B8 ἀπ᾽ αὐτοῦ 3753,20(bis) — τῆς 
δικαιοσύνης, — τῆς τωῆς ἀπό significat ipsam 
distantiae mensuram θί 7u/)297A15 οἱ -- 36 μονῶν 
ὀνομάσαντες episcopum 10553B15 -- 80 μονῶν 
τυγχάνοντες spec ἀπὸ διαστήματος c. gen. 20932 
A9 τὸ — δ. 13 ἡμερῶν γενόμενον ἀπὸ τοῦ πέραν 
20965C2 ἰδόντες 2. ad niateriam, e qua fit 
alqd 2184B14 — γῆς πλάττων 

VIII. ἀπό temporis relationem exprimit 1. — 


inde ab 5224A13 225A14 6(synÁLD)268A15 
14777C1A4 7280A6 788A15 15110442 136C4 
Romó,lj4 17688A4 20936A4 6 ἀπ᾽ ἀρχῆς 


6(synAI])260B6 .7468A1 Luc1,2 1511268C5 8 
269A3 B2 13 351277B8 1280B10 36(ep39.) 
1436B16 Lucl,2 dict. tempor. ἀφ᾽ οὗ 2145CA4 et 
177C5 γέγονε 11 εἰργάσατο καὶ τετήρηκεν 
180B13 καταγγέλλεται βθ((ἰμεγϑάφ ά ἀπήντησας 

8512C2 et 10565A14 γέγονε 15129C11 τὸ ἀφ᾽ oU 
syn τὸ ἐξ ὅτε l7(blasphAr)708B8 syn ἐξ ὅτε — ToU 
νῦν 17688A1 — πέρυσιν 6(epp/Aeg)389B10 — τότε 
17(blasphAr)708B8 2, — post 14760B13 — 
εὐχῆς 15111384B^4 — cxórous 151V488B7 — πλα- 
τυσμοῦ 17(ffAr2.)724B13 ἕκαστον ἀφ᾽ ἑκάστου 

IX. met -- secundum normam, legem 113B3 
διάνοια, ἀφ᾽ ἧς μαίνονται .5233B8 ψήφισμα, ἀφ᾽ 
οὗ ἔστι φυγεῖν 14764A9 -- τῶν αἱρέσεων suam 
haer. ἀπεμάξαντο 161565C11 (bis) ἐρεύγομαι — 
γραφῶν, περισσεύματος 20876B15 ἀφ᾽ ὧν n. 
ἐπειράθημεν. .. διορθοῦσθαι 

X. indicat totum, ad quod alqd pertinet 1. apud 
notiones multitudinis vel numeri — gen. partit. 
7432B5 εἷς ἀφ’ ὧν 23985C11 — πολλῶν ὀλίγα 
3740,18 πίνω -- οἴνου 2. membra alcs coetus 


8) haeretici ol — αἱρέσεων 113A10 Á61A13 
2100C1 15189A1 ἀπ᾽ αὐτῶν Arian. λείψανα — 
Γεωργίον 19(pet4r3.)820D7 οἱ — Μαρκέλλον 


17(ffAr5.)732A10 οἱ -- Οὐαλεντίνου 17704(1ὅ 
οἱ -- Παύλου 151V513C14 17(ffAr0.)729C7 οἱ — 
Φρυγίας 17688A10 οἱ — σχίσματος 6(7u1)296C12 
b) ecclesiae sodales 8500A5 οἱ — ἐκκλ. ἀδελφοί 
12676A14 ol — λαῶν op κληρικοί 14709C7 ol -. 
ἑκάστης ἐκκλ. kal πόλεως κατήγοροι 151894B9 
οἱ ἀπὸ ἐκκλ. 125A1 εἰ 15111528C4 οἱ -- Θεσσα- 
λονίκης 17688B13 et C8 οἱ -- Συρίας... e)eth- 
nici et profani οἱ — δήμου 14757D2 op πολιτευταί 
oi — ἐθνῶν 189D1 2140A14 160D7 165C3 
168B5 ἐθνικοὶ — τῶν ἐργαστηρίων 20960A8 ol 
— κώμης 20844A4 845B14 856A15 ol — ναυαγίων 
149A15 οἱ — παλατίου 14717A14 — 20925B2 
Φρόντων — T. τυγχάνων ὁ — ὑποδεκτῶν 17701 D6 
ol — φάβρικος 14713B6 λαϊκοί ^ d) episcopi 
nominantur a sede ἀπό 6(syn41)269C12 | 280C11 
(Jul)296A15 4301A2(te) 308D5 — 309C11(bis) 
12(hi)) 13 141 ΠῚ .(epSarda.324C6 --325B3 
329 C9-- 332C64- 333A 5 6(bis)-- 7 - 8(bis)-- 9-10 
B?7(bis) -337A^4 --340C2 356B6 Μελίτιος — Αἰγύπ- 
TOU λεγόμενος ἐπίσκοπος 409A14 15 7420D5 
10553C3 556C6 557A7 8 10 11629A14 
637C11 12 12644A2 648C6 649B1 656C4 
14709B12 13 713C4 2 12 716A1(b5) C12 
14 721B9 725A9 13 15 732B13 14 C1 2 
749B14 788A15 17681B4 5 7 ὁ — πόλεως 
τυγχάνων 704B7 C1 D6 712A11 12 B1 5 
713B1 728A8 765A1^4 18796A96 inscr. 797A11 


125 2 ἀπό 


19[813n76.lin4.inscr| 251052A10 ^ ab eccl. presby- 
teri 6(7u/])3801C14 syn ἐκ 365A4 diaconi 6365A4 
5 clerici 6381A8 et 9 oi — τῆς πόλεως... et οἱ — 
ToU MapsoTou κληρικοί a monasterio monachi | 
6(Pinnes)368C.8 

XL locut. adverb. 1. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ — a se ipso, 
$ponte 14A3: 28B1 53C14 3200A3 6(7ul)297A9 
op κληθείς 8(DionAL)513B12 11625B8 15136B5 
5709 15111401C12 151V472A2 17(ffAr6.)737D3 

op — κυρίου --740A1 op ἀκούων τοῦ Π. 20905A13 

241037C5 . 351265C41 3758,5 9. ἀπὸ 

μέρους — per partem, ex parte, praes. particulam 
epistolae reddo 17705B11 C12 712A4 231028 
AS 9. ἀπὸ προαιρέσεως — consulto 6(Zschyr) 
364C40 4, ἀπὸ στόματος — ex ore Prov24,23 
11597B11 ψεῦδος — στ. λεγόμενον 


ἀποβαίνω -- evenio, met de re 113C9 πράγ- 
ματα παρὰ γνώμην 11(C)624B5 -- πάντα oi- 
σια τῷ ἀδελφῶ Ἐ14721ΔΑ1 καταθυμίως 14712814 
αὐτοῖς, φυγή καταθυμίως 768C6 αὐτοῖς τὰ ἐναντία 

ἀποβάλλω -- abicio, met 1. — reicio, expello 
6(7ul)301B12 αὐτὸν. ἀπὸ κοινωνίας 8484B9 P 
ἐπισκοπῆς 10548A15 τίνας op προσλαμβάνομαι 
585A4 παραφυάδας 3 τούτους 588A13 P τιμῆς 
589B11 P τῆς ἐκκλησίας 14(Hos)745A12 P πάν- 
TOS .1511236B12 ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν σοφίαν 18805 
A14 TOUS ὁμολογοῦντας op προσλαμβάνομαι 
C40 τοὺς ἐθέλοντας amitto morte 
124C14 φίλτατα et consanguineos D1 ἄνδρας 
2176A7 φθοράν — depono 

ἀποβλέπω. — averto oculos, met — contueor 


alqd avertendo oculos alio a re 1, εἴς τι 112C13 
37B12 2149B14 181A12 op παροράω 522484 


syn σκοπέω 15160B4 151V477B6 . 17776B4 
301168D3 2, πρός τι 1425 1001 80A2 
9529B13 9. c. adv. ἔνθα 36(ep43.)1 440C3 


ὅποι 2193A1 


ἀπογίγνο μαι spec — decedo, morior 14781A6 
σώματα. τῶν πρίν ἰρήεῦν 


ἀπογινώσκω. spec? -.despero c. gen. 20920 
B15 ἑαυτῶν 


ἀπόγνωσις, ἡ — desperatio 20881B3 φέρω εἰς 


ἀπόγονος ὁ ἡ -- progenies 28Π1100Β7 οὗ -- 
Adae — τυγχάνομεν 351269C2 ἡ ---τοῦ Αδαμ 
Maria 


ἀπογρα 
17688A3 Luc2,1 


ἀπογράφω — transseribo ab exemplari 1. act. 
Ξε perscriboin tabulas publicas P 36(ep43.)1 441B8 
μετὰ τούτων in librum vitae 2. med. 
nomen do scribendum in tabulis, profiteor, de- 
claro scripto 1511245C6 πρὸς αὐτόν —^A. 20865 
B7 τὴν πολιτείαν caclestem prosequor 321181B7 
αὐτὸν κτίσμα 


ἀποδείκνυμι, [ἀποδεικνύομεν 7Ζ4056 15 -ύου- 
civ 20949A7, --ειν 10573B10, ἀπεδείκνυε 151] 
172C8] — demonstro rationibus, 1. abs 160A11 
᾽ῶς ἀπέδειξεν 6(7ul)305C1 κατ᾽ αὐτῶν | .377D6 
15111728ι. 18 4173B13 20953B11 -ν λόγοις 
102,4 2. τι -- ἀσέβειαν 156C5 -- δημιουρ- 
γίαν 17756B6 syn yvopíso ΄ — ἔλεγχον 124 D5 σοι 

— τὸν A. 10573B10 ἐξ ἔργων indef. οὐδὲν | 
ἕτερον 165A6 - ἤ acc. c. part. 11596B2 κατά. 
τινος — μηδέν 6(sym4/])269C2 — πάντα 6(7u1)285 
A13 -— ταῦτα 6(7u/)305C4 περὶ τούτων, & 4 
διελέγχω P 6249B7 τὰ ἀποδειχθέντα scil. in 
.synodo 4 δοκιμάφω, κρίνω .15193B11 τὸ &rpe- 
TTOv 1511156C8 τούτων ἀποδεικνυμένων 3. 


f| — perscriptio publica, eensus 


EA MM... o 0. c ANNE... 18 
a6: .c; qid 137A5 65A6 οὐδὲν ἕτερον ἢ. 
ψυχὴν... ἡγεμονεύουσαν 8061 syn δείκνυμι, 
ἐλέγχω 7416A15 — 11(C:)637A2 P 1511172 
B15P l7(decrAr)701A2 P 4, (a. c.) 1. 152C16 

6(7ul)288C7 7465C15 $8512B10 14792A7 
151412949 διὰ περικοπῆς 151V517B15 9. 
c. ὅτι impers, P 15169 C411 διὰ τῶν ἔμπροσθεν. 1511 
301A4 6. c. dupl. acc. 165B8 ψυχὴν ἄλλην 
68C14 μόνην Ψυχήν 6(epSard3.)325B15 φανερὰν 
τὴν συσκευήν (7ω)845418 P ἀθῶος (eppAeg)389 
A11 τοὺς δὲ ξένους 7420A11 P et 460A8 et 
468A8 et 10565C10 et 589B10 αἱρετικοί 14772D1 
ἀδελφὰς ἐκείνας haereses 796B19 P ὕπατος — 
consul designatus 151104B12 αὐτὸν θεόν 151] 
156D2 P ὁ κύριος υἱός 1720 8 ἑαυτὸν θεὸν διὰ 
ἔργων | 181A11 P κύριος ἐν τῷ ποιηθῆναι 
(Aster)232B6 P μία n σοφία 17752B9 τὰ ῥήματα 
φαῦλα 20949A7 θεὸν αὐτόν 


ἀποδεικτικός 3 term. rhetor. — ad demon- 
strandum aecommodatus 15193C12 τί --κώτερον 
ἐλευκός 20949B15 λόγοι 


ἀπόδειξις ἡ — demonstratio ex ratione vel 
ex auctoritate petita I. abs 136A13 ταῖς πρώταις 
-- φανήσεται ὅ945 τῆς — ἄρξασθαι 88(6 11 οὐ 
πολλῆς -- δεῖται 2168C2 οὐκ ἀποροῦντος ἐν 
πξεσι τοῦ λόγου 184Α1 ταῖς προτέραις -- δυσω- 
πεῖσθαι 6(5yn41)269 CS tlg --εἰς ὑπερτίθενται 
309B12 διὰ —cov μάρτυρες 7^545D2 τοὺς ἐκ 
τῶν -- ἐλέγχους 11597A13 χρεία πολλῆς -- --ἔλεγ- 
χος 14773A2 ἐλεγχόμεναι ταῖς — syn ἔλεγχος 
15111445C11 --λογισμός 161V637B6 τοσαύτας - 
λαβόντας 17752B11 λόγος ἡγείσθω τῆς — 

II. terminatur 1. genetivo 8) subiect. 20952A1 λό- 
γῶν op ἐνέργεια πίστεως 351285A6 ἡ τῶν 
γραφῶν -- 

b) obiect. 2132A2 αἱ τῆς θεότητος — 144 C3 
νίκης syn ἔλεγχος 156C12 τῶν γενομένων 
6(Jul)285C10 πάντων τῶν παραλειφθέντων 
8500 C2cvxogavrías 10581B10 ἀληθείας 151128 
A15 τούτων 1511309C10 et 151II1340C3 τοῦ μὴ 
εἶναι 9 τῆς δημιουργίας 101577415 ἐν -- πλοῦ 
ΟΡ πίστις B3 ἐν -- τοῦ πνεύματος 1C2,4. 2. prac- 
positionali locutione pro attributo adiuncta διά 
c. gen. ἡ διὰ τῶν φαινομένων — 2148B3 ἡ διὰ 
λόγων — 161605C7 20949C3 952A3 op ἡ 5r 
ἐνεργείας πίστις 10 956A11 ékc. gen. T] £K TOV 
γραρῶν — 10572C1 15169B1 *TEKufjpiov f ἐκ 
τῶν ἔργων —2132A2 κατά c. gen. ἡ k&r' αὐτῶν 
(m.) — 1511419.9 17765C2 I9(petAr2.)820C^ 
τκατηγορία παρά c. gen. ἡ παρὰ τῶν ἐχθρῶν -- 
6249607 περί c. gen. 7j m. τῆς ἀληθείας — 1511 
148A1 syn ἔλεγχος 5 T. τῆς ἀναστάσεως -- 2148 
B13 152C14 ἡ π΄. τοῦ un εἶναι — 1511184(112 
.8.. sententia enunt. 1511156C12 -- ὡς. 17 
(blasphAr)708A3 — ὅτι. 4. praepositione 
praemissa usurpatur in "modum adverbii διὰ 
ἀποδείξεως, —ecv 6309B15 7437B7 20952A1 
els ἀπόδειξιν 8500C2 15111340C3 9 ἐκ ποίων 
ἀποδείξεων — 6(synAD)257A10 ἐν ἀποδείξεσιν 
2168C2 161577A15 B3 1C2,4 κατὰ τὰς ἀπο- 
δείξεις 15176B15 μετὰ ἀποδείξεως. --εων 6( ul) 
297. 8509B^. φρόνησις πρὸς ἀπόδειξιν 
161B9. 64412 2156(12 θ(7ω)2 856 10 8480. 8 

11596B1 600C2 151Π49.9 9090 10 - 

ΠῚ. locutiones, in quibus — ut obiect. vel ut 
subi. adhibetur γίνεται -- -- ἀποδείκνυμαι Ρ περί 
τινος 137A1 ἀπολογία 6248A2 ὑπὲρ ἡμῶν 
δίδωμι ἀπόδειξιν 7420C5 --λόγος. Pon ἀπόδειξιν 
181B12 ἐκ. 89B8 2152D7 - 6( ful)305B7 
(ebSardl.)312C^ — (ep2.)320A7 | 7^56D15 διά- 


127 mos. ἀπέδειξις 

νοια 1469090Β15 -ἔλεγχος 761B5 19(5et47r2.)820 
C4 -«xarnyopía | 251061C11 λαμβάνω ἀπο- 
δείξεις 17765C2 παρέχω ἀπόδειξιν 11612A5 
14768B2 προφέρω -- 16111629C9 ἐκ... 


ἀποδέχομαι -- excipio comprobans 1, admitto 
in communionem eccles. 6(7u/)297A4 «ἔχω τινὰ 
ἐπίσκοπον op xarayiwockxo 309C7 ἡμᾶς 
(ebSardl.)317B1 αὐτούς 352A6 ἡμᾶς γνησίως 
14709A16 τοὺς περὶ Εὐσέβιον 17 ἡμᾶς 712} 
τοὺς περὶ ᾿Αθανάσιον syn δέχομαι 18797C4^ τοὺς 
συναγομένους 241033A1 τοὺς ὀνομάφοντας 
9, — comprobo, laudo a) abs 13689B4 scil αἵρεσιν 
14(Hos)745C7 16111625A5 8) pers. ἄ..τινα 
i. e. sententiam, fidem alcs 6(Ci»v:)361B1 ἑαυτούς 
7456B6. πατέρας 9528A15 τὸν διπλάσαντα. 
9901 σε ἐπὶ τούτοις 17704D10 Κορινθίους 
705A5 ὑμᾶς 5Ξγη ἐπαινέω | 19(707)813A9 261081A4^ 
λαόν. 301068C5 σε Q. τινά c. partic. 6281A6 
ἡμᾶς ἀπολογουμένους 11604B12 σε ἀνελόντα 
14 σε σφάξαντα 641Β11 μὲ πράξαντα 14(Hos) 
744D5 σε γράφοντα 788413 τοῦτον ἑτοιμάσαντα 
1511197A5 Θωμᾶν λέγοντα syn δέχομαι 161V 
648C41 ἡμᾶς τυχόντας — Y. τινά, ὅτι 2185D2 
20956B14 δ. τινά, εἰ 14736A3 ε) rem a. s. 
communi — αἵρεσιν 6(7u/)301B7 op βδελύττομαι 
14749B1 — εὐλάβειαν 8480A5 — 17704A13 
271085A4 301168B13 -- εὐσέβειαν 261072A2 
— γῆλον 7476C3 -- ἀκρίβειαν — τὰ κακά 14752C12 
— τὰ κριθέντα 6249A14 ᾿ — λέξιν 17765A13. — 
νῆψιν 7416A5. — ὄνομα 17760A2 — προθυμίαν 
11613B11 — ῥήματα 7453A8 πάντως — συν- 
εἰδησιν 301168C13 — τέχνην 128D5 -- τὸ τολ- 
unpóv14693C3 -- χρῆσιν311173415 — indeterm. 
&6(7ul)285C1 τὰ ἑαυτῶν 241033.7 β, 8ρες — 
accipio ac profiteor fidem eiusque formulam a syn. 
promulgatam — ἀπολογίαν 188041C1 — τὰ δό- 
ξαντα 321181A10 -- ἑρμηνείαν 18801C1 (Paulin) 
809A9 — ὁμολογίαν 6(synA])280B5 | 241041A1 
— ὀρθοτομίαν 6(synHier)h00A8 — 17717D4 — πάντα 
τῆς συνόδου 17701C13 — τὰ ἄλλα πάντα ... 
τῶν ἐν Νικαίᾳ γραφέντων 17765A1 -- πίστιν 
14701A1 17724C3 -- συγγραφήν 17749(}7 


ἀποδημέω -- proficiscor 1. s. pr. discedo a) 
abs 6(7u/)289A8 9532A8 10540C3 11621D7 
1511469A12 M121,83. 17728412 20873A2 ἡ 
919B8 944A7 21980B3 op πάρειμι. b) add. 
termin. a quo 164B6 χώρας | 65D3 τούτου 
παρά c. gen. 6(7ul)345A8 παρ᾽ ὑμῶν — c) add. 
termin. ad quem εἰς 12668A15 εἰς Μαδιαμ Ex2,14 
18805C15 εἰς παροικίας 20944B2 εἰς ὄρος παρά 
c. acc. 14(cont2.)793A12 T. Αὔγουστον πρός c. 
acc. 21977 B12 πρ. ὑμᾶς 2. met — discedo a 
causa alcs 14709C9 ἀπ᾽ αὐτῶν op ἔρχομαι μετά 
τινος 


ἀποδημία ἡ -- discessus 1. s. str. 6377C1 ἡ 
tl; Μαρεώτην 11600D3 12668B15 14720A2 ab 
aula imperat. 3, spec — relegatio in exilium 
5225C10 et 6(:sn41)252C88 ἡ εἰς Γαλλίας -256D7 
epith μακρός syn ἐξοριστία (7ul)304A9 14735B1 

ἀποδιδράσκω — autfugio 12669B10 ἀπὸ προσ- 
ὦπου Σαουλ Ἐφεύγω 


ἀποδίδωμι [imperf. ἀπεδίδουν] -- dedo 1. — 
rado γράμματα 161529A1 P μοι -- ἐπιστολήν 
θ(5»γπ4Π}280610 11621D9 spec ἐμαυτὸν εἰς αἵματα 
11641B6 τὸ πνεῦμα Jo19,20 3746,15 2, — 
reddo a) rem debitam, fructum, officium, poenam, 
praemium — ἀμοιβήν 6(UrsVal)356A9 ἡμῖν ἐν τῷ 
γράφειν -- εὐχήν 11620A6 κυρίῳ -- κακόν 3737,30 
μηδενί Rom12,17 -- καρπόν 153C7 219608Β8 πᾶσιν 


ἀποθνήσκω 128 
7428D10 3749,,) -- Aóyov.6(7ul)308C5 περὶ 
ὧὡνἔπραξε MI12,36 (UrsVal)353B7 πράγματος χάριν 
9529C6 A. τῶν ἐγχειρισθέντων 15111341A9 
— ὀφειλήν 1511288B13 ἀνθ᾽ ἡμῶν -- τὸ ὀφειλόμενον 
2129D9 P -- στέφανον 9533B4 P. -- σῶμα mortui 
6(epSard1.)313C6 -—(ep2.)321A3 12652C10 P et 
14781A6 τοῖς ἰδίοις εἰς ταφήν — τὰ τοῦ ἀνθρ. 
151121B7 τῷ ἀνθρ. Μ|Ι22,21 ταῦτα, ἃ ἐπηγγεί- 
λατο 1511465C5 spec Rom2,6 ἑκάστῳ κατὰ τὰ 
ἔργα l7(ffSirm)693BA4 (ff Ar4. —6. 10.)225C9 728 
B13-- 236B11 - 748B4^ b) pers. praes. exules 
ecclesiae reddere 6(sjn41)253D9 P et 11641C15 
ταῖς πατρίσιν (7ul)344B15 et 345A12 P et (Civi) 
349C15 P et (synHier)352B4 et 13 Athanasium 
ὑμῖν, τῇ ἐκκλ. 11641D10 τοὺς ἐξορισθέντας ταῖς 
ἐκκλ. τἐπανάγω 177204Α12 P πρεσβύτεροι ὑμῖν 
3. — restituo, suppleo 2128C4 τὸ λεῖττον 
9 τὸ μὴ ὃ ἔσχεν 184B11 τὸ ἐλλεῖπον 4, -- 
attribuo, concedo re 188D1 ἑκάστῳ ἐνέργειαν 
concedo verbis docendo fidem sanam 1511188C3 
P ὁ A. τῷ TI. 151V492A15 τὴν ἑνότητα B2 
διάνοιαν τῷ υἱῷ 
ἀποδιώκω -- abigo, dispello, met 3741,5 λο- 
γισμούς syn ἐκβάλλω 
ἀποδοκιμάζω -- reprobo 6(5541)261A5 P 
ἀπὸ cuvóbou 7424C3 P τὰ ἀποδοκιμασθέντα - 
κρίνω κακά 


ἀποδύρομαι — conqueror 1. abs 6(epSard3.) 
329413 364B15 13688B7 14704D6 πρὸς προ- 
στάτην 744B9 - παροξύνω 752A1^ πρὸς ἐπί- 


σκοπον 2, c. obiecto — acc. βίαν 6(epSard3.) 
333B10 — ταῦτα 6(epSard2.)321C10 (Civ:)404BA4 
ἃ πέπονθεν 11617B7 ταῦτα πρὸς τὸν κατειπόντα 
a.c.i. (Jul)301D2 . inf. 6(epSard3.)328B13 ὑπο- 
μεμενηκέναι ὅτι 6( Jul)304A6 8. περί τινος 
14717D9 π. ὧν πέπονθε 

ἀποδύω -- exuo 105061Δ10 κάλυμμα 151398Β3 
ἔνδυμα — Med. —spolio 20893C1 τούτους Col2,15 
ἀπεκδυσάμενος 


ἀπόθεσις ἡ -- depositio, spcc 165B13 ἡ εἰς 
γῆν -- τοῦ σώματος 

ἀποθνήσκω [Perf. τέθνηκα v. s. hac voce] -- 
morior, dicitur I. de morte hominis — 1. naturali, 

assim spec locut. a) θανάτῳ — Gen2,17 2101D5 
108A1 132C8 b) iv Αδαμ 1C15,22 151136C7 
15111393C6 .396A4 9. violenta, praesertim 
confessorum 5229A2 6(synA/)252C10 ἐκ διαβολῶν 

(epSard3.)328B2 δι᾽ αὐτῶν 11 ἐκ διαβολῆς 
11629C11 ἐκ πληγῶν 632C9 637B9 C14 
12648C2 9 652C7 653A11 ἐν ἐξορισμῷ B8 
680A2 14704A11 2708A12 ἐκ πόνου B11 709 
A 10 7265A13 C6 780B1 ΟΣ (coni2.)93A14 τ 
796A1 8. mystica in Chr. 2109C15 ἐν Xp. 
15197A3 τῷ θανάτῳ αὐτοῦ — ἐν Χρ. 1511293B2 
5v αὐτοῦ ^ spec 1C15,31 καθ᾽ ἡμέραν 20872A7 
B2. 968B1 969C4 

II. de morte Christi, quae est 1. vera mors cor- 
poris humani, minime vero TOU A. 2112A3 5 — 
351265D10 τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν σῶμα 124B6 
ἄνθρωπος 132B3 σῶμα 12 14 σῶμα 136D7 
149D1 et 6 corpus 10577A11 151100A1 151 
264A4 τὸ ἀποθνῆσκον σῶμα 277B13 15111497 
A13 I7(ffSirm)693A10 (ffAr4.—6.-10.)725C5 


7728B94736B6-748A12 231004A5 1024A3 txov- 


τί 251064B5 9 2811101B11 1125B11 ἴδιον 
θάνατον — 351265B15 τωὴ — οὐ δύναται C11 
&v0p. κυριακός 1268D1 5. 1277C415 παραιτῆται 
τὸ ἀποθανεῖν 1281A8 1288C7 σῶμα 10 ᾿Ιησοῦς 

2. mors Chr.! redemptoris — δι᾽ ἀδελφούς. 


129 ἀποθνῃσκω 

9525A13 -- διὰ τὸ λύτρον 2133C11 -- ὑπὲρ 

ἡμῶν 2132C6 σωτήρ 3201B10 4213A5 3756,12 
— ὑπὲρ κόσμου 28111132B12 s. haeret. 3. 


mors Chr.i mystica in sanctis s. haeret. 251068C5 
271088B10 


ἀποθρασύνομαι — audacter, 
gero, abs 8489B9 241041A13 


insolenter me 


ἀποικίζω — domo deduco, met -- separo 
R(DionAD)504D2 P υἱὸς τοῦ TI. 
ἀποκαθιστάω [imperf. --ἰστα] - restituo 


alqm in sanitatem 15111409A3 τοῦ τυφλοῦ [? τὸν 
τυφλὸν) τὴν γένεσιν acc. limit. 

ἀποκαθίστημι -- restituo 1. in statum inte- 
grum 2184C3 σῶμα 1511289B9 P γένος 2, 
in sedem priorem, praes. exulem 6(C:«:)341B12 
P τοῖς ἰδίοις 16 et 344A9 P πατρίδι (synHier) 
352C8 αὐτὸν ὑμῖν 20960B3 P 


ἀποκαλέω - (de)nomino, c. dupl. acc. 3738,28 
τούτους φρονίμους syn καλέω 43,17 κύνας ... 
τοὺς διάγοντας 45,21 P ὡς πρεσβύτης --καλῇ 
syn ἀκούω 

ἀποκαλύπτω -- revelo 1. s. pr. — velo vel 
vestimento detracto conspiciendum praebeo, nudo 
3745,12 P --μμένη σώματι 14 P corpus ὑπό 
τινος 

I. met 7 manifesto 1. humana patefacio 6249 
C14 ταῦτα τἐξάγω 10585C8 P αἵρεσις 15125 
B15 πανουργίαν 1511241A6 νοῦν 17712B5 αἵρε- 
σιν 20877B13 olov τὸν διάβολον ὁ κύριος — 
3743,11 scil arcana 9. divina cum hominibus 
communicat deus a) se ipsum manifestando sec 
Mt11,27 193D2 op ἀποκρύπτω 2149Bi 7436C13 
abs 460A14 P 15128A9 περὶ αὐτοῦ 45C2 P 
113C6 1511193A4 233A10 P 320B4 15111336 
A10 349A10 2421B4 P δι᾽ υἱοῦ ἡ τοῦ TT. kai τοῦ 
υἱοῦ γνῶσις 448B8 151V501D? P 504Α1 
161605C1 1611617C2 P 17785C14 P syn θεωρέω 

spec Mt16,17 15111421413 B5 δ) prophetis, 
apostolis aliisque arcana aperiendo 2165A10 P 
ópaci; 197A4 P 14788A5 P antichr. 272,3 

1511[424A1 .92CI2,2 433A8 P θεότης Chr. 
17688A12 P πίστις 764B8 οἷς [male oos] — ὁ 
κύριος 20893B4 abs 929A2 περὶ τούτου 9966. 
Ρ τοῦτο αὐτῷ παρὰ τῆς προνοίας 

ἀποκάλυψις ἡ -- revelatio rerum latentium 
1. spec mysteriorum div. 1511281B11 -- τῶν υἱῶν 
τοῦ θεοῦ ex Rom 8,19 15111421A15 γίνεται -- διὰ 
τοῦ υἱοῦ Μ|Ι11,237) 424B12 pl ὑπερβολὴ τῶν — 
2CI2,7 351285B3 ἐξ — « πρόσταξις 4ct9,18 
9. concr -liber NT.i. — vocatur 15133C12 151] 
196B5 244A5 151V512A14 36(ep39.)1 437 B13 
᾿Ιωάννον — 


ἀποκάμνω - delicio, defatigor, abs 11620A15 

add. particip. 11608C10 — θρυλοῦντες c. dat. 
caus. 11620A13 συκοφαντίαις c. ἐν 15111377A4 
ἐν δυσσεβείαις 


ἀποκαταλλάττω -- reconcilio 4213B4 ἀμφο- 
πέρους ἐν σώματι πρὸς τὸν TI. EpA2,16 161605A5 
τὰ πάντα ἐν αὐτῷ Coll,20 


ἀπόκειμαι — asservor 1. res pretiosa in de- 
positum dedita, s. pr. et met. 5229C3 παραθῆκαι 
5 ἔλαιον 6(C5«)369C4 ποτήριον ἐν τόπῳ 151 
461B11 ἐν υἱῷ βούλησις div. 351276D7 νομί 
σματα ἐν βαλαντίῳ 9. promissum, merces, 
poena 2197A7 τὰ -- κείμενα Toig ἁγίοις spec 
ἀνάστασις 151100C3 ἐν σταυρῷ βασιλεία oUpa- 
νῶν 2196B7 τοῖς ἀγαθοῖς ἐλπίς Col1,5 20841C1 
στέφανος 97 im4,8; ΠΡιτ5... 3 6(ερ98.}1 99 5. 3755,23 


Athanasius - 


ἀποκρύπτω 130 
τιμωρία 151136B4 τὸ μεῖτον τῆς τ. -- ἐν παρακοῇ 
χάρις 1511308C1 ἐν Xp. 
ἀποκηρύττω -- reprobo publice, term. eccles. 

1l. alqd 5237A1 ἀσέβειαν 6(syn4/[)280A14 scripto 

ἐκκλησίαν (7u0)288A2 P αἵρεσις - καταγινώσκω 

2. haereticos 5236A8 6(7u1)285C15 P τ 
ἀναθεματίφω - D6 P -στηλιτεύω 14713A5 Gre- 
gor. 17(ffAr5.)732C4 τῆς ἐκκλ. 20941A9 Arianos 
351273C9 P add. praedic. χριστομάχοι 8. lat. 
15189B3 P homines peccatores a deo 

ἀποκλείω - claudo 1, s. pr. — includo 1470 

C6 P εἰς τόπον | 709D5 ἐν παλατίῳ 9. — 

occludo met ἀκοήν 164D1 τοῦ ἀκούειν syn ἀπο- 

στρέφομαι, κωλύω, ἐπέχω 15184B15 
ἀποκλίνω -- converto oeulos a re ad rem 2124 

C1 A. αἰσθήσεις hominum εἰς ἑαυτόν a peccato 
ἀποκνέω - reformido, horreo 6(syn4/)253B10 

πρὸς τὰ διαστήματα 36(ep43.)1 440C7 οὐκ — ὡς 

ἀδύνατον οὖσαν τὴν ὁδόν οὐ φοβέομαι 
ἀποκομίζω -- asporto, spec — perfero 6(Jul) 
281B3 P γράμματα διά τινος 
ἀπόκοπος ὁ -- castratus, cognom. Λεόντιος 
ὁ — Ar. 10553A11 14700A9 717Β5. ?725A2 " 


ἀποκόπτω - abseido, spec — castro 12677B6 
et14725A3 Leontius Ar. ἑαυτόν 


ἀποκρίνομαι Dep [forma aor. --εκρίθην 151 
116A11 fut. --κριθήσομαι 1511I465B2] — respon- 
deo 1. abs. 6(7u])301A11 7441A4 — 8501B6 
504C^ 11620D2 14740B11 15160C13 7647 
ὀρθῶς 1511213A11 2301B15 15111421C12 425 
B14 σαρκικῶς 436C2 161572C7 11*161V637D6 

660C7 οὕτως 20913B13 23993B? 92. alci 
10552B1 τοῖς ἐλέγχουσι 11597C4 ἄλλοις ἐρωτῶ- 
σιν 161568A12 et 261073C3 τούτῳ 271085A13 
αὐτῷ πρός τινα 20957A7 πρὸς τοὺς ἀπαντῶντας 
οὕτω διά τινος 140C1 et D5 dii per idola homi- 
nibus — φαίνομαι — ad alqd interrogatum πρός 
τι 7424 C6 πρ. προφάσεις 161V637B11 πρ. ἐρω- 
τήσεις C11 πρὸς τὴν ἀφροσύνην haeret. 648A6 
Tp. ἀναίδειαν haeret. 27108581 Καϊάφᾳ πρ. 

λυαρίαν ἐπί τινι 27108549 ἐ. τοῖς οὕτω φανεροῖς 
dd alqo, alqa. re περί τινος 10576B14 1r. τοῦ λέγειν 
αὐτούς 351284D) rr. ἑαυτοῦ 3. alqd, add. 
etiam τινί, πρός τι 7420A3 οὐδὲν ἐκείνοις 11628C4 
et 15129C7 τί 60A4 μηδὲν πρὸς τὰ τοιαῦτα 
65B4 πρὸς ἐξέτασιν περὶ ταύτης οὐδέν 88B15 
τοσοῦτον τούτοις 251056A15 τοῦτο πρὸς τὰ 
τοιαῦτα 4. seq. or. direct. 12664B14 7018,5 
15165C10. σοί 23A16 1511316B1 τοῖς θαυ- 
uágouciv ἡ σοφία — Pro»8,22 15111397A11 πρὸς 
τὸν αἱρετικόν 161596C6 ἡμῖν... τεἶπον 18801 
B3 19(petAr]1.)820B12 τοῖς καυχωμένοις — or. dir. 
adiungitur vocabulo ὅτι 6(Dion com)396D2 .151}] 
336A14 τῷ ἐρωτῶντι, ὅτι Mcl2,29sq 465B2 —, 
ὅτι - ἃ γεννῶμεν, ἡμῶν ἐστιν ὅμοια B, ὅτι 
6(Dion com)397A3 15164A11 πρὸς ἀναίρεσιν οὕτως, 
ὅτι ὧν ἐστιν ὁ θ. 1511164B1 i. n... 
20952A4 7. c. interrog. 7469A1 et 1511213 
A^ πῶς 241041A4 et C10 el — num εἶπον 


ἀπόκρισις ἡ -- responsum 15133B11 epith μω- 
ρός, ἀνόητος 1511213B7 τἐρώτησις 1615688Β1 
161V632D1 640B15 17((":)792Β5 pl. 23993B1 

ἀποχρύπτω — abscondo 1. s. pr. 193D1 τὸν 
^. add. praedic. ἀφανῆ op ἀποκαλύπτω — 6(Dion 
c0m)392B10 ἃ 11641A11 P — κρυβῆναι 7526,20 
1611621B10 τὸ ἔκτισεν 351285A10 P θεότης ἐν 
κόλποις 9. met -- obscuro nomen, laudem 
alcs 11(C/)632D6 ᾿Αλέξανδρον εὐνοίᾳ 6330 0 
τοὺς πρότερον φιλοτιμίᾳ 

9 


181 ἀποκῥυφὴή 


ἀποκρυφή ἡ — oceultatio, latibulum [forte 
melius — ἀποκρυβή] 28111136C44 πρὸς --ἣν 
θεότητος 

ἀπόκρυφος 2 -- occultus, reconditus 1. res 
10573C8 ἐν A. θησαυροί Col2,8. 351285C6 τὰ — 
τῆς div. διανοίας 2. spec τὰ ἀπόκρυφα — 
libri, qui vocantur apocryphi 36(e539.)1436B8 op 
ἀληθινὰ βιβλία --15 op ἡ θεόπνευστος γραφή Ὁ 
1440A2 

ἀποκτείνω -- interlieio, s. pr., abs, τινά, 
145D5 5236B7 6(sjn4l)264B10 — 10552A10 
592D4 11637C5 641A10 B3 12652A2 653B9 

656A4 665B15 14705B4 732A15 77245 
11 (cont2.793D9 15111381B2 7 17717A1 281 
111746 et 28111161A15 Ρ 351284D9 


ἀποκτηνόομαι P — degenero in brutorum 
naturam 4209D6 - φθείρομαι 

ἀποκυέω -— fetum edo P 15111453A2 et 5 sp:c 
A...sec.- Adis 


ἀπολαμβάνω -— recipio 1. quod meum cst 
à) alqd τὰ ἀποκείμενα praemia 2197A7 — ἔπαθλα 
6(epSard1.)346A11 — (ep2.)321B14^ -- τωήν 3759,6 

— κόσμον — ornamentum 20960B1 — μισθόν 
9528C2 .529D1 — πατρίδα 6(Ci«:)348B3 -— 
στέφανον 9528C9 2Tim4,8 10593A4 Jacl,12 
14792A^4 3754,22 IPtró,4— & indeterm. 6(synHier) 
352B6 c.dupl. acc. τὸ σῶμα ἄφθαρτον 20868B12 
op ἀποτίθημι M 972B2 abs 1511308C3 Mt16,27 

b) alqm exulem — ᾿Αθανάσιον 6(epSard1.)316C8 
— (ep2.)324A3 -- ἐπισκόπους 6(7ul)308C8 14721 
C^ τοὺς ἰδίους (epp) ζῶντας πιεῖ μέλη I7(synHier) 
720A8 -- τὰ σπλάγχα 1. e. ἀδελφοὺς καὶ πατέρας 
17(synHier)720A11 2. familiariter recipio 
alqm 20909C8 confessores - προπέμπω 3. 
gcner -— adipiscor εὐθυμίαν θ(:γη 4) 2506 4.2 — 
εὐρυχωρίαν 37541,7) -- χαράν 3θ(εῤ98.})1499Β10 

ἀπολαύω -- ἵτιοΓ c. gen. 6(C/«)341B1 
ἐπιθυμίας (9 ὧν (Jul)3545B3 εὐχῶν (Ci«:)348 
C8 χάριτος (C«)360B9 εὐρωστίας -909Β12 
τωῆς 415 βίου --3975Β13 εὐφροσύνης 18797A15 
εἰρήνης 

ἀπολείπω -- relinquo 184B11 μηδὲν ἔρημον 
P 6(C)348A1^ -- 14720B4 -- destituor τῆς 


χάριτος 14704 D9 P ὀλίγοι ἀπελείφθημεν [241029 | 


B10 P ἀπελείφθησαν - ἐκκόπτω P videtur legen- 
dum ἀπηλείφθησαν v.s. ἀπαλείφω) 
ἀπολελυμένως term. grammat. — absolute 
(1. e. nulla alia voce adiecta) 151429A10 οὐ τὸ 
γενόμενος -- ἔθηκεν. op συνάπτω aliam vocem 
1511261A6 εἴρηκε -- -- aperte op ἐν παροιμίαις 
268A5 σημαίνων -- i.e. seclusa omni causa op 
τίθημι αἰτίαν 8 λέγων — *yevv& με 280B6 εἴρηται 
— ΟΡ μετὰ αἰτίας 1511369A15 εἴρηκεν - ἁπλῶς 
ἀπολιμπάνω -- relinquo, P. — ab alqo re- 
motus sum, procu] absum, met 14692B4 a cogni- 
tione op καταλαμβάνω 28111156C4 μήτε θεότης 
— TOU σώματος Chr.i v. ἀπολείπω 
ἀπολισθάνω — fallor vestigio, met 2811129B9 
ἀπὸ πίστεως 
᾿Απολλινάριος, cp. haeresiarcha 18808A12 
ἀπόλλυμι 1. act — perdo, s. pr. et met. alqm 
— τοὺς ἀκούοντας 20889B3 -- ἀνθρώπους 1511 
292B2 -- ἐπίσκοπον 6277A6 -- ἡμᾶς 6396C4 
— οὐδένα 11641D6 7o18,9 -- υἱούς 10540C5 
P 14761B12 Azoteni ἀπὸ κιβωτοῦ s. lat.. alqd 
— amitto — αἰσθήσεις 1511148A15 — δύναμιν 
2158A6 ]eo mortuus πᾶσαν δ. — τὸ εἶναι 17(ff Ar.) 
729C15 -- τὰ ἴδια scil rem familiarem 14764B12 


ἀπολογία 182 


— λογισμόν 14768C13 1511236C3 Judaei σὺν τῇ 
πόλει Δ. — τὴν ἰδίαν οὐσίαν 7440D6 — ὀφθαλμόν 
14708A5 -- πάθη σαρκός 15111396C41 -- ἐξα- 
qavíao — πίστιν 10585C1 — τὸ σωφρονεῖν 
12656A11 — χρήματα 14769B10 met alqd i. c. 
mercedem vel praemium alcs rei — ἄσκησιν 
20969B14 -- κάματον 20869C6 — κόπον 3742,1 
abs 6(C:«:)361B5 377B9 scil τοῦτο | 1511I405B7 
scil dona supernat. 20860C4 scil aurum 2. 
med., perf. 2. —pereo;. praes. homines mortales 
2108B4 τὰ λογικὰ ἔργα -- παραμελέομαι 10 τὰ 
ἔργα scil hom. 109A15 τὸ λογικὸν ἀπολλύμενον 
γένος B13 scil gen. hum. 120B1 τὰ κοινωνήσαντα 
τῆς τοῦ 9. εἰκόνος C13 &v0p. 132C45 4141D11 
christiani ἀποθνήσκοντες οὐκ — 4212A2 τὸν κατ᾽ 
εἰκόνα ἄνθρ. 9529C1 s. relig. 14728B11 Pharao 
761C7 -— mortuus est ex vulnere 151400B1 γε- 
νόμενον ἄνθρ. καὶ —ópevov εὑρεθῆναι 1511153B15 
et 261081A2 πολλάκις ἀπολωλέναι ἄξιοι 1511277 
Βά πάντων τῶν ἀνθρ. --αμένων κατὰ τὴν παρά- 
βασιν Adae 285B6 ἡ πρώτη κτίσις 20905Α2 
μὴ λυπώμεθα ὡς --Ομενοι 2811100B6 ὁ ἀρχέτυτπτοος 
Adam 28111137A13 haeret. 321180611 λαούς 
s. supernat. res creatae vel factae 125A10 τὰ 
τῶν Τρώων τείχη 151133A6 et 7 et 12 τὰ yevn ré 
1511285A4 ἡ ὁδὸς ad caelum διὰ τοῦ Αδαμ — 
241044C1 τὸ νοεῖν — ἐν ὑμῖν 351269D12 -- 
1277D10 τὸ --όμενον πρόβατον {μι:15,4.6 31748,24 
navis 
᾿Απόλλων [ovos, acc. --ωναῇ ὁ deus Graec. 
121B10 37A12 inventor artis musicae 60A10 
οὐδὲ — neque ceteri εἶεν ἀληθῶς θεοί | 2180C9 
20949A14 philos. gentil. ἀλληγορεῖτε ᾿Απόλλωνα 
εἰς ἥλιον ᾿ 
᾿Απολλώνιος 1. varii epp. Aeg. 6(epSard3.) 
340A4 4-5 Ἐ9 - B2 sbscr quattuor eiusdem nominis 
(ebbAeg)392B15 sóscr 14780B8 ab Arianis ex- 
pulsus 2. presbyt. Alex. Melet. 6(brevMelet) 
377A6 sbscr alter orthod. 6(clerAD)381A2 


᾿Απολλώς [acc. --] 1. epAcg. 6(epSard3.)340A7 
sbscer (ebpAeg)392C5 sbscer 14780B9 expulsus ab 
Ar. 2. diac. Mareot. (duo) 6(clerMar)38^ D9 
et 12 sbser 3. μοναχῶν πατήρ, episc. renun- 
tiatus 9532A6 

ἀπολογέομαι M. — causam dieo sive meam 
sive alienam verbis vel litteris, defendo 1. abs 
140B14 6281A6 (Ischyr)364D6 7420B7 421A8 
424C11 $8488B11(bi) 500C9 5124. ποικίλως 
(DionAl]B3 10561B7 C3 11597B5 600C13 
Di 605B8 609C7 61248 ορ διαβάλλω 620A15 

621C13 14 14700C8 701A2 712D2 724C11 

Di 748B9 785A9 17704A7 (Có .769B2 
18805A15 - εἰρηνεύω 2, τινί --εἀρυα alqm 
6248A9 12 356B10 7421A5 τῇ ἐκκλ. 10552A14 

11597C7 $605B11 612B8 - περί c. gen [61] 
608C10 -- περὶ πίστεως — spec τί Tivi — profero 
alqd ad excusandum alqm 12657A14 τί τῷ Δαβιδ 


ὃ. τι 8516B3 τὸ ὁμοούσιον 11596A3 τὰ 


περὶ ἐμαυτοῦ 4, περί τινος -- de re 6(synAI 
252B19 -—256B6 7420A11 περὶ ὧν 8484B15 
485B5 488B6 500B11 C3 5 6 D2 10561B5 
C10 11597B13 612B8 - τῇ σῇ εὐσεβείᾳ | 620A10 
14704D1 15111368B2 ἑτέρως 1611608C10 -- 
τοῖς ἐρωτῶσι 5. ὅτι G(Ischyr)364D1 14721 


B12 - γράφω 6. a. c.i. 7461A9 7. 
πρός τι 8501B11 14712C2 8. ὑπέρ c. gen. 
pers. 6249D5 4c123,9 res 311172D3 9, διά 


c. acc. 10560 B11 10. ἐπί c. dat. 17704A5 
ἀπολογία ἡ — defensio sive verbis sive scriptis 
l. s. str. — causae dictio 4) abs 137A1 -ἀπό- 


183 ἀπολογία 


δειξις 41C2 epith βαθύς 2137A12. 6(synAL)256B10 
scripta *13 epith ἄδοξος - D7 εἰς — φέρειν 309D14 
εἰς — ἐδέξατο αὐτόν 
ἐπιδίδωμι (Dion com)396C8 πρὸς — ἀρκεῖ 8481A4 
πρὸς — ἔχειν λογισμόν — B7 εἰς — περιλείπεται 


492B16 ἐπιστολαὶ τῆς — 497B10 ἡ ἐν ἐπιστολαῖς — | 


$00B3 ct 501B13 et 17769B3 βιβλία --ἰἰας Dionysii 
Alex. --ÉAeyxos ὅ00( 14 ἐπιστολὴ ἀπολογίας -- 
ἔλεγχος 517C12 ἡ — 10561C7. ἡ ἐν ἄλλοις -- 
11597C11 601C40 παρρησία. ἀπολογίας 
604412 6009Β7 020Β1 pl. scripta D7 025} 


ἔχω — πρός τινα «παρρησία 62942 et 6531C15- 


srciptá 14712B^4 D1 δέχομαι εἰς — 772A2 ἔχω 
εἰς — 1511I417B7 τοσαύτη scripta 17776A10 
"xo εἰς — 18801C2 -épunveía — b) c. gen. α. 


3ubiect. pers. 133B1 6409D6 ἐπισκόπων fj ὑπὲρ 
ἡμῶν — «ψῆφος 10580413 11597B8 τοῦ δια- 


βληθέντος — f. obiect. rei 6(syn4/)264D3 —, ὧν 
ἐπήγαγον 365D1 ἐγκλήματος — 1510IH340B11 
αἱρέσεως —161557B^ τόλμης 161V(7/e0g1)652C4^ 
συγγνώμης --παραίτησις €) περί τινος, res 


14712D1 δέχομαι εἰς --, περὶ ὧν πεπόνθασι 17749 
B12 —, περὶ ὧν ἐγκαλοῦνται 773A5 — περὶ τοῦ 
ὁμοουσίου ἀ) ὑπέρ τινος pers. 6409D6 ἡ ὑπὲρ 
ἡμῶν -- - ψῆφος 9. —.excusatio 9525A1 
δίδωμι Β7 ἔχω 321180C5 πορίφομαι epith rri- 
θανός 1181C1 ἔχω — 

ἀπόλογος ὁ scil λόγος -- delensio 7121C5 
τούτων n — ποιέομαι 

ἀπόλυσις ἡ -- dimissio 1. s. pr. e custodia 
28111160D3 πνευμάτων cx inferis 2, s. liirurg. 
— dimissio fidelium finita liturgia 14760B11 19 
(betAr3.) 821B14 


ἀπολύτρωσις ἡ -- redemptio, spec e morte per 
Chr. 2811101A7 — φθορᾶς (gen. obi.) meton — 
Chr. — ἡμῶν 1C1,30 4217C2 

ἀπολύω -— absolvo 1. — separo, c. gen. 168A3 
P ψυχὴ σώματος met — purgo 8501A8 — ὑπο- 
ψίας 2. — libero alqm spec reum 6(epSardl.) 
317A7 αὐτούς add. praedic. ἀθῴους 14776A2 
captivum 14705D7 765C8P exulem 14717B12 
P (Hos)745C9 3. dimitto alqm valedicendo, 
term. eccles. μετ᾽ εἰρήνης 6(epSard1.316C9 — 
(sp2.)324A5 — 14712D11 . 713A10 P - 736A2 τ 
καθαρίφω 5. prof. ab aula imperatoris 13688A5 
14717D5 Athanasium add. inf. fin. εἰσελθεῖν εἰς 
πατρίδα — spec — tollo e vivis 12688B12 Zuc2,29 

4, term. grammat. ἀπολελυμένος — abso- 

lutus διάνοια 1511260C1 op μετὰ συμπεπλεγμένης 
αἰτίας ν. s. ἀπολελυμένως 


ἀπομανθάνω -- dedisco 1511208A11 


ἀπομάσσωΜ. met 1. — abstergeo,met 9525A2 
λόγοις αἰτίας - ἀπνίπτωΜ 2, — exprimo in 
me imitando alium 14764A9 Ar. αἵρεσιν ἀπὸ 
τῶν ἄλλων αἱρέσεων ' 

ἀπομαφςφορίζω -- detraho (virgini) 
52 9013 Ῥ eit ds 

ἀπομένω — remaneo 1, s. pr. abs 6377C14 
12668B3 14740C12 solus maneo 760B11 add. 
ἐν 6(synAD)276A1 ἐν Μαρεώτῃ 15111423A11 ἐν 
τῷ ἱερῷ {2.48 spec ἐν θανάτῳ 2176A14 ἐπὶ 
γῆς 1511293C5 9. gener. — supersum, maneo 
173C9 add. nom. praedic. 9524B7 — "EAAnves 
1511181C4 — Ἰουδαῖοι 240B10 — γυμνοί 305C6 
νεκροί ; 

ἀπομνημονεύω -- eommemoro alqd. 7476B6 
τὰ πραχθέντα | acc. c. partic. 12661A1 πρόφασιν 
Kerü£vry 


veluin 


schyr)364 11 ἐγγράφως | 


. 134 


ἅπορος 

ἀποναρκάω intrs — obtorpesco, met 6(Civ 
369B7 ἐμπληξίᾳ 

ἀπονέμω -- retribuo debitum alcui, met 
120A8 τιμὴν αὐτοῖς 89C1^ αὐτὰ αὐτοῖς Deut4,19 

ἀπονίνημι M [aor. ἀπονάμενος] -- utilitatem 
eapio ex 11(C/:)637A10 μέγα ὄφελος ἐκ τῆς συν- 
ουσίας 

ἀπονίπτω -- abluo, met 1. act 161I1636D1 
κακόνοιαν ἀπὸ ψυχῆς 29. med — abluo a 
me αἰτίας 952542 λόγοις -é&mouácoo M — 
ἀκοήν, — ἀς 7420B12 νάματι ἀληθείας 15111384B41 
λόγοις -- ῥύπον, —ous 148C13 ὕδασιν 686(612 
-ὑποψίαν 12677B8 

ἀπόνοια ἡ -- dementia, met 6(epSard3.)328B7 
(Ci»«5)361A5 19511228B^ et 15111360A8 epith δια- 
βολικός - τόλμα 161557A8 haeret. 17701C10 τὸ 
τῆς --ΘθΘράσος 2811108B13 -- ἀμετρίας 28111144A3 
-- βλασφημίας 

ἀποξενίζω -- abalieno, met in controv. theol. 
Ti[vá], [ἀπό]τινος 8516B13 — A. ἀπὸ TI. C2 λόγον 
Koi νοῦν --διαιρέω, uepígo |. 520A1^ υἱὸν ἀπὸ Tf. 
161552B5 TIv. ἀπὸ υἱοῦ --διαιρέω 

ἀποξενόω -- abalieno, met in coritrov. theol. 
τινά, ἀπό τινος 151(47)24B5 P οὐσίαι div. - ἀπο- 
σχοινίφω 1615960(11 Πν. ἀπὸ θεότητος -- διαιρέω 
17773C11 M οὐσίαν τοῦ υἱοῦ ἀπὸ IT. 18801A8 P 
4 ἀπαλλοτριόω 


ἀποπέμπω — emitto, egero spec humores corp. 
311173A1 τὸ περιττόν 

ἀποπηδάω -- resilio, met a. deo, fide, virtute 
1. abs 10588A15 ITiml,]9 16111636D^ Prov9,18 
op ἐγχρονίφω 9. c. gen. 15D^ συξήσεως syn 
ἀφίσταμαι 18797A1 τῆς μανίας 9. ἀπό 
117C9 ἀπὸ θεοῦ 14718(}2 a causa haeretic. 
15,H6B9 ἀπὸ ἀσεβείας 57Β12 ἀπὸ ἀληθείας 
18800A5 ἀπὸ αἱρέσεως 

ἀποπίπτω -- decido ex alto 20937A12 

ἀποπληρόω 1. — expleo, met 145A10 P χρεία 

2116C4 ἐπιθυμίας alcs — 17(syn47)793A4 εὐχάς 
liturg. θεῷ ὑπέρ τινος ὥς — suppleo 6(clerMar) 
384C9 litterae παρουσίαν τῶν μὴ παραγενοβένων 
321181B3 τὰ λείποντα 


ἀποπλύνω -- abluo, 
ἁμαρτίας 

ἀποπνίγω -- suffoeo 12648C15 P 14701B10 
P C9 ἄνθρωπον 

ἀποπροσποιέομαι M. — simulozignorantiam 
17717A4 op. οἶδα 

ἀποπτύω -— evomo, met 10592A5 ῥήματα 

ἀπορέω -- delicio in angustiis, haesito, nescio. 
quid agam 1. abs. maxime partic. ἀπορῶν 6377C4 

7416B5 πανταχόθεν | 8481C12 -χασμάομαι 
14785A8 15133A12 1511224B2 4 5 6 7 
15H1321B5 161V641A9 17689B15 πανταχόθεν 
20936C3 9, ἔν τινι 2168C2 ἐν ἀποδείξεσι 
7441A4 ἐν τοῖς ἰδίοις 15199Β12 ἐν τούτοις 
8. cum interrog. 9524A1 τί γράψω 11604A12 
ποίαν 605B8 ὅσα — interr. 4, c. inf. 161522 
B14 λέγειν |. 161V641A12 εἰπεῖν 

ἀπορία fj — angustiae, haesitatio, met 7420C8 
αἱρέσεως ^441D9 epith πολύς 1511224B11 pl 
161577B8 τοιαύτη 

ἄπορος 2 — dubius, met 28111164A5 πίστεως 
— imbecilla fide ^ n. pl. — inopia 2129A3 ἐξ 
ἀπόρων εὐπορῶν ᾿ 


eluo, met 351289A14 


9x 


135 &noppéo 


ἄπορρέω — effluo 7436A5 effluendo amitto op 
&mippéo ν. s. ἀπορροή 
πἀπόρρητος 2 — arcanus n. pl. 161572C2 

ἀπορρίπτω -- reicio, aspernor, met 6( 7u/)305 
B15 τοὺς καταγνωσθέντας | (clerMar)387B7 ἡμᾶς 
14709A5 ἐπιστολήν 736D4 δῶρα 

ἀπορροή 5j — effluxio 7436A10 — deminutio 
cffluendo exorta op &rippor] — v. s. &rroppéo 

ἀπόρροια ἡ -- emanatio, concr. -- id, quod 
emanat, term. theol. 3201A2 A. οὐκ — ToU τελείον 
4 τμῆσις, προβολή 7(7heogn)h60C7 fil. — τῆς ToU 
Π. οὐσίας 8513B2 — νοῦ — λόγος 15156B13 pl. 
in deo -- τομή, érríppoia 

ἀποσβέννυμι — exstinguo 1. s. pr. λύχνον 
10580C8 15132B15 P 2. met αἵρεσιν 19816 
B4 P ἄνθρακα πλάνης 20848B15 

ἀποσείω M -- executio met 6(Ci»»:)360B10 μίση 

ἀποσκίασμα, ατος τό — obumbratio, spcc 


jacl,17 — τροπῆς in deo Ἐπαραλλαγή 161592A3 | 


ἀποσμήχω -- abstergeo, expurgo 2196C15 
ὀφθαλμόν c» AaproUvo 

ἀποσπάω - abstraho vi — θρόνον 14761B8 
C5 P - τὸ τῆν 14761C4 

ἀποστασία ἡ -— defectio, s. eccles. 
7465D5 πατὴρ Tfj; — — diabolus 14788A4 ἡ — 
2Th2,3 20940B13 Meletianorum - πονηρία 

ἀποστάτης. ou ὁ — desertor a fide 10592A15 
15111321B2 --rapap&rns ἀληθείας s.lat. — impius 


' 11621A10 Αχααβ -Trovnpós 


ἀποστέλλω - dimitto a me, mitto L mittit 
homo 1. s. pr. abs, τινί, πρός vel ἐπί τινα, κατά 
τινος, alqm, alqd a) rern 5224A6 τὴν γυναῖκα 
διελὼν — κατὰ πᾶσαν φυλὴν ToU Ισραηλ Judic19, 29 
^11604D9 δῶρα 20916B9 ἄρτον praesertim 
scripta abs 6281A10 διὰ ToU κόμητος « γράφω 
(Jul)292B13 — (epSardl1.)317B7 —(ep2.)324B2 ὑμῖν 
(epSard3.)337A2 πρός τινας 11600D1 601A5 
πρὸς σέ Ἐγράφω 625A5 μοι Ἐγράφω 13685A9 
τῇ σῇ θεοσεβείᾳ. suppl. acc. ' 161605C8 τῇ σῇ 
εὐσεβείᾳ —20964A10 πρὸς αὐτόν — spec — ἀντί- 
Ὑραφον 6(s5m4/)280A1 353A11 P 14724B2 
17789C1^4 ὑμῖν — γράμματα 6(syn4])280A12 παν- 
TaxoU (4rsen)372C^ op δέχομαι -- ἐπιστολήν 
6(sjn4D).265B8 -276A4 14(C9«:)720C9 17713A13 
— μαρτυρίαν — 6(synAD)217D1 — τόμον 
18809A3 P -- ὑπομνήματα 6(syn41)257A6. (Dioncom) 
397B9 εἰς ἹΡώμην διὰ τῶν ἰδίων b) prs. 
α. cpiscopos invitis ecclesiis ingerunt Ariani 
6( 7u/)297B2 εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν μετὰ στρατιω- 
τικῆς ἐξουσίας (ὐά et 8 (epSard1.)316C4 -- (ep2 
321D10 10553C5 146096(13 P εἰς τὴν ἐκκλ. 
697A3 μακρόθεν μετὰ στρατιωτῶν 705Β10 P 
παρὰ βασιλέως 708Β7 acc. suppl. C13Péx πα- 
λατίου μετὰ στρατιωτικῆς... φαντασίας 713A4^ 
P ἀπὸ βασιλέως eig... 753A3P C10 scil τοῦτον 
14 Gregor. et Georg. 760A1 ὃν ἂν ἀποστείλῃ 
βασιλεὺς ἐπίσκοπον — B. exulem in exilium 6( ful) 
297B^ (epSardl.)312B10 — (ep2.)317C15 405B1 
(C»«:43 P Athan. εἰς Γαλλίας 408A7 11637C13 
P é&mó τῆς Θηβαΐδος εἰς ... 14753A3 76545 et 
10 P εἰς μέταλλον in patriam remitto θ(( κε) 
341C5 εἰς ἴδια --348A7 πρὸς πατρίδα D2 πρὸς 
ὑμᾶς --349A13 P 405B3 et 10584B11 εἰς πατρίδα 
II. mittit deus 1. legatos a) homines spec apo- 
stolos 9532 C5 P add. inf. fin. διδάσκειν 12MII0,5 
10568C2 add. inf. fin. κηρύττειν 151V520A11P —— 
161560A15 596B12 231013B10 Paul. add. inf. tin. 
x«npótai . iustos 3757,18 — prophetas 2117A2 


| 2189B9P 
a fide | 


ἀπόστολος 136 


9529A6 P 8 12669B2 P Moses 20881B8 P 
b) angelos bonos 151428C411 140C3 P πρὸς o£ - 


| 141A12P 1511204B9 15111348A12 - προστάττω 


349C9 P Hbrl,14 161557A7 P 560B6 
Hbrl,lj4 593A1 P 16111633B13 Γαβριηλ add. 
inf. fin. ἀπαγγεῖλαι 20888A5 P κατὰ τῶν 'Ac- 
cupíov 251057C1 PGabr. πρὸς αὐτήν - Mariam 
0) angelum malum 20920A11 P εἰ — εστάλης κατ᾽ 
ἐμοῦ, ἰδοὺ πάρειμι 9. missione trinitaria di- 
citur mitti a) filius, A., Xp. a TT. ad hom. 15172Cs5 
(bis) 112A3 P πρὸς ἡμᾶς 120A6 P 140C5 P 
1511160C11 P 164B2 add. praedic. ἀρχιερέα 
177A^ P 253A1 P Ἐκτίφω [15111372286 σύ ue 
ἀπέστειλας 7017,28 15 σύ με ἀπέστειλας Jol?,21 
405A10 P 151V516A15 512C1 520A9 P διὰ 
TOU ἐκ Μαρίας áv6p. B1 5 3161580A9 P 11 
Jo3.16 17(ffAr5.)732C9 11 231024B12 261077 
A9 b)TTv. afilio- ^. 151409C5 7016,17 161580A8 
P «δίδωμι 12 17(ff Aro. —7. 9.)728C5 add. inf. 
fin. διδάξαι - 736C3 add. inf. fin. διδάξαι καὶ ὑπο- 
μνῆσαι —-745^A10 P δι᾽ υἱοῦ —-745B9 a TH. 
3735,9 P παρὰ τοῦ Π. add. διὰ τοῦ υἱοῦ διδόμενον 


ἀποστερέω -- spolio, privo τινά τινος vcl τι 
1, act. 112D7 τὸν δημιουργὸν τοῦ εἶναι πτοιητήν 
14781A13 παραθήκας - ἁρπάφω 
2. med, met 7(Orig)465C11 θεὸν τοῦ A. 


ἀποστηθίζω -- ememoria depromo 20921B12 
παραγγέλματα 

ἀποστολὴ ἡ -- missio spec. τοῦ A. in carnem 
151V521B3 et 8 syn χρῖσις, ἀνάδειξις 524B9 τοῦ 
A^. — ἕνωσις ἡ πρὸς τὸν ἐκ Μαρίας 'l. Xp. ΟΣ - ἡ 
πρὸς τὸν ἄνθρ. ἕνωσις 8 τῆς (τοῦ A.) ἐν σαρκὶ 
παρουσίας ἕνεκα * 

ἀποστολικός 3 — apostolicus, epith 1. pers. 
ἀνήρ 10557A13 14733C^4 161V657B7 - πιστός 

9. ressbst τό —, τά — 6(synAI)280B12 1C5,15 

311173C14 — verba syn εὐσγγελικός — δἰάταξις 
11632414 — δίδαγμα 2811096D6 1097A3 
— διδασκαλία 17(synHier)720B6 -- παράδοσις 
251056A4 261080A12 -- ἐκκλησία 6324n49.lin11. 
4- 19(ff.Nic)817C^ —-341232B11 εἰ C6 - καθολικός 
— θρόνος 14733C2 — κανών 6(7u1)284B8 — λέξις 
151124A5 -- παραγγελία 161568A13 271085B12 

— παράγγελμα 6(epSard3.)336B8 | — παράδοσις 
6(7ul)297C1 -τἐκκλησιαστικός — 14708CA1 17 
(synHier);20B6 - διδασκαλία (ffAr2.)721B9 - εὐ- 
αγγελικός 261080Β7 -“-- παραίνεσις 161V648A8 
261073C4 -- πίστις 6316C1 - καθολικός 15120A3 

161565A13 605C12 19817A11 C6 - θεῖος 
— πρόρρησις 10585A12. — ῥητόν 151425B8. C7 


$92C7 P 


161557C11 580C12 -- προφητικός 20901B14 
— τιμή 10588A13 — φρόνημα 17688D7 ' — φωνή 
112A8 : 


ἀποστολικῶς — secundum apostolorum. doe- 
trinam 241041A2 γράφω -- καλῶς 


ἀπόστολος ὁ -- apostolus, s. str. Christi lega- 
tus I. apostolorum collegium vel unus aut plures 
indiscrimatim ex eis sumpti 1. ol — vel (ὁ) — 6( Jul 
300A7 --305A7-308A6 8488C1^4 epith μέγας, 
μακάριος 489B10 ΟΣ 13 epith μακάριος 
492B5 18 521A7 9525D3 5324145 -- μαθηταί 
10544B12 epith ἅγιος 585B15. 12672A4 14736 
B1 784A145 15113C11 16B13 epith μακάριος 
1511204B10 δέκα xai δύο. προφῆται, Παῦλος 
301B15 15111325C8 341C4 τ προφῆται 444A1 
epith μακάριος 16154189 593D2 596B11 C1 
601C11 1611617A2 2620C13 217688D6 (syn4r) 
696C2 - προφῆται, εὐαγγέλια. (ffAr2.)724B16 Ὁ 
- προφῆται ({{441τ4..--7.)72501 τ 7280 4 τ 7002 Ὁ 


137 ἀπόστολος 


745A11 add. οἱ πιστεύοντες 776C3 20841Β10 
ΜΙ19.2) 231008Α12 1017Β132 24102947 28] 
1108C14 εἰ 1116C8 -- προφήτης, εὐαγγελιστής 
1125A14 Ἰ προφῆται 281Π1153..3 - νόμος, προ- 
φῆται, εὐαγγέλια 115689 341232B9 351273 
D40 1277C3 11 1284D1 6 τκύριος 1285A1 
(frgm1.1292A13 epith ἅγιος B2. 3759,18 et 24 τ 
προφῆται 23. gen. attrib. τῶν -- δίδαγμα 
2811093B5 - προφῆται, πατέρες -- διδασκαλία 
20960B7 -- διδαχή liber 36(e539.)14137C15 - 
ἐπιστολαί 36(e539.)1437B3 cpith καθολικαί - 
θεμέλιος Eph2,20 17789B11 -- κήρυγμα 28111137 
C44 τ προφῆται -- κύριος 151V520A11 -- μαρτυ- 
ρία 28114152B13 - προφῆται, εὐαγγελισταί -- 
ξυνωρίς 151V521C2 — πόδες 20841B13 4c14,95 
— πράξεις liber 15111425B3 17(ff4r3.)725A6 
311172B6 36(ep39.1437B2 — πρόσωπον 23997 
B^ -— χεῖρες 1615^4B7 4Ac18,18 
H. epith 1. Petrus abs ὁ — 151109A9 4:c/10,38 
15111396B15 7Ptir4,] Πέτρος ὁ — 6(7ul)308B5 
14736C15 1511196B2 351265A15 ὁ — TI. 
12676C8 et 14736A8 et 20932A1 epith μέγας, 
μακάριος 2. Paulus 8) abs ὁ — 2105C1 
140B9 14 4213B2 5236B15 epith μακάριος 
6(syn41)269C5 (Dion com)396B5 epith μακάριος 
7424B^ 428A8 54541A10 445B1 473D4 8501 
A6 epith μακάριος (DionAD)509C7 512A4 9528 
A13 10544C13 568B7 C2 572B8 576A6 
11597C8 609A11 632A6 12645A10 665A1 
14692A14^ cpith μακάριος 693D7 721C15 
772C7 10 15116A2 37A3 45A10 7786 
8808 293B13 100D3 105B15 109B8 C14 
117A9 121B12 124B11 125B11 128A7 C7 
132B5 133B1 C^ 136A7 137A1 1511158A10 
149A11 153A4 160C6 161A9 4164B4 C13 
cpith μακάριος 168A5. 11 B3 C9 169A6 
176A10 epith μακάριος 181A12. 221C7 236B14 
248A12 249C12 260C11 261A15 ἀφωρισ- 
μένος — Romljl 264A5 C^ 265B5 273A6 
276C7 281A2 B10 285412 C2 epith μακάριος 
289B6 304A13 305B7 C12 epith μακάριος 
308B9 313B3 15111325A9 349A11 B4 
376B9 385A3 389A10 421B15 C4 424A3 
8. 432B1 10 2448B15 452A6 B10 457B3 
460C12 461A12 151V485B7 ὁ θεῖος 520B14 
161548C6 — 553C5 556B15 561B14 C9 
564C2 565C6 573A13 585A14 588C10 
997D1 600D1 601A15 605B11 epith μακάριος 
1611613B6 16111625B8 629A3 C2 161V637A12 
644A3 653C14 657C^ 17704D10 epith μα- 
κάριος (GeorgAr)712D1 (ffAr7.)741A11 - 7444 
add διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν (ffAr9.745A5 7520 9 
D6 756A11 B5 772Α15 epith μακάριος 
773A10 20873C6 .876B13 epith μακάριος 
924A6 936B2 8 23989C7 1008A17 Οϑ 
1013A^ 1020A3 B^ 10245A10 1028A5 241048 
A10 251057B9 1061A3 2811100B10 1101B5 
1105B12 1112A8 28111133A5 1137C1 1140B2 
7 .1141B9 C7 1145B3 1149B13 (C10 
1156A6 291165C11 Á311169A7 1172C12 
1173A15 B15 351280A5 (9 36(ep40.1440A14 


37374 Παῦλος (ὁ) — 12668B13 676C14 
14256C14 36(ep39.)1432B5 ὁ μακάριος — IT. 
75,24A11 11628C7 20924A13 gen. attrib. 


(τοῦ). — ἐπιστολαί 36(ep39.1437B5 -- ῥητόν 
20853A9 872A5 92102 3. alii apost. ó — 
Θωμᾷς 231017B12 ᾿Ιάκωβος ὁ — 15111452B5. 

4. — προφῆται 151V520410 ol λοιποὶ —, λέγω δὴ 
προφῆται . ΞΞ Jesus sec Hbr3,1 1511165A1 
17(ffAr2.721C14 — τῆς πίστεως 351272C8 et 


ἀποτάσσομαι Med 138 


1288A3 πιστὸς — ἀρχιερεύς 1280C15 et 1284C9 
τ ἀρχιερεύς 5 

ἀποστρέφω I. s. pr. - averto 1. trans. add. 
gen. separ., ἀπό, εἴςτι — ὄσφρησιν 165A1 τοῦ 
μὴ ἀντιλαμβάνεσϑαι syn. ἀποκλείω, ἐπέχω, κωλύω 

— ὀφθαλμόν 112A3 εἰς ἐπιθυμίας 6^4C14 τοῦ 
ὁρᾶν syn ἀποκλείω, ἐπέχω, κωλύω 2. DP 
intrs. ἀποστρέφομαι — averto me 116D3 25D^ 
TOU λέγειν 2104B14 cl; τὰ οὐκ ὄντα 177A7 ἐν 
δαίμοσι 6373C1 8481(013 ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 10541 
B1^ 14733C10 -ἀναχωρέω 20905B9 spec. 
ἥλιος in morte Chr.i Luc23,45 ἐκλιπόντος 2129B411 
15125A1 met — pervertor 156A10 εἰ 2148A2 
τίς τοσοῦτον — add. τὴν διάνοιαν 


II. DP met - aversor, c. acc. 1. τι, ἅ 152B10 
64C13 τὰ μέν — op alpéoua: — ἀδικίαν 6409B8 
— αἵρεσιν 6409D1 — τὰ αἰώνια 2104D2 op ἐπι- 
στρέφομαι — εἴσοδον 5232411 — ἡδονήν 20872B5 
ὡς παρερχομένην — ἥλιον 148B1 — θεωρίαν 
18D4 2121C15 -- καινοτομίας 10588({7 -- κα- 
κίαν 165A12 op πράττω τὰ καλά -- καλόν, -- & 
19B14 C^4 5 2172C5 -- κατανόησιν 21048Β1 - 
κατολιγωρέω -- κοινωνίαν 12652B3 -- ὁδόν 
112C7 -- σκοπόν 112B13 syn καταφρονέω -- 
φρόνημα 15111384A6 331188B7 -- φύσιν 16544 
ΟΡ ἐπιστρέφομαι 2. τινα, add. interdum 
praedic. nom. c. ὡς 6(synA[)264B14 ἡμᾶς ὡς 
φονέας syn μισέω 74651)4( ὑμᾶς 10582C^ et 
5929A1 αὐτούς 11621A3 τούτους -picéo 14 
τοιούτους ὡς κύνας op προσίεμαι 14733B3 ἐκεί- 
vous Ἐβδελύττομαι 236A5 τοῦτον 781A10 ὡς 
δημίους scil αὐτούς ΟΣ οὖς spec -- ἀδίκους 
151120Β14. 4 μισέω -- ἀπατεῶνα 11(C5«:)633A5 
op προστίθεμαι -- τῷα 141A15 τ βδελύττομαι 
— τοὺς θέλοντας 291168A5 -- θεόν 150B9 48B5 
68C7 syn ἀφίσταμαι op intrs. ἐπιστρέφΡω 8910 
2116B8 -- κτίστην 15111353C13 op προσέρχομαι 
— μισθωτούς 14781B12 -- Λόγον 148A1^4 151 
25A15 — Πατέρα 120A9 53A9 14737C4 
πφένακα 11(C*«)633A5 op προστίθεμαι -- τοὺς 
φρονοῦντας 3311888Βέ 


ἀποστροφή ἡ met — aversio animi, defectio 
112B11 τῶν κρειττόνων — a bono 


ἀποσυλάω - exspolio met — 
ἀπό τινος 15141C6 


ἀποσυμβαίνει — non contingit (alci) spec. 
ἕξις ἀποσυμβαίνουσα -- habitus deficiens 1511] 
460B13 op συμβαίνουσα 


ἀποσφράγισμα, aros τό meton — imago 
expla icc, Io 91} — ὁμοιώσεως 161592B^ 


ἀποσχίζω - diffindo, abscindo, met 1511236 
A8 φῶς τδιαιρέω 

ἀποσχοινίζω -- fune revinctum solvo, se- 
iungo, met 1. gener. alqm a re — τινα τινός 
160B13 ἑαυτοὺς ἀληθείας 7457A9 part. pf. P 
ἀπεσχοινισμένα φύσει metalla syn ξένος, ἑτεροφυής 

8499B10 τούτους τοῦ μὴ λέγειν 20848A10 προ- 
ατρέσεως 2. spec a) exulem episcopum a 
grege 6(7u/)344C7 P ἀφ᾽ ὑμῶν — b) in controv. 
dogm. haeret. in naturas diversas personas div. 
seiungunt 8508B8 A. ἀπὸ TI. 151(A4r7Aal)24B5 P 
οὐσίαι ToU TT. kal τοῦ υἱοῦ kai τοῦ TTv. - ἀποξενόω 


ἀποσῴζω - (integrum) eonservo met 2109A2 
τὸ εὔλογον : 
ἀποτάσσομαι M - sepono a me, met — valere 


iubeo, c. dat. 20868C2 μεγάλοις τισίν (n) 5 “εἴ 
869A2 γῇ 


abstraho τινὰ 


139 ἀποτελέω 


ἀποτελέω [fut. — τελέσει 1804.8] -- ad finem 
perdueo 1. — efficio alqd, add. praedic. nomen 
(c. ὧς) 156B14 πάντα ὡς ἕν σῶμα 72B2 8 ἴσην 
τὴν χρῆσιν 7768 ἕν τὸ ἔργον 8542 ἕν τὸ μέλος 
7 μίαν τὴν τάξιν 8868 ἕνα τὸν κόσμον 74401011 
ἀθάνατον τὸ σῶμα | 1511249A10 μίαν καὶ ὁλόκλη- 
ρον τὴν πόλιν B1 μίαν τὴν κτίσιν gu 
perfieio, produco, exsequor alqd — ἁρμονίαν 184 C3 

85B7 P Cl μίαν — γένεσιν 173A4 P μία y. 
6 - σῶμα — ἐνεργείας 157C7. — ἔργον 177C1 
— ἦχον 177A^ 8048 -- κόσμον 1511205C2 — 
(τὸ) ὅλον 177C9 -- σῶμα 173A6 --yévecww — 
τάξιν 172C10 77A13 P -- χρείαν 176C1 


ἀποτέμνω — deseco 1. 5. pr. κεφαλήν 14713 
Β7Ρ 716B8 9, spec — castro 125B7 πατέρα 

ἀποτίθημι — depono 1, act s. pr. 5229C8 
λυχνίας ἐν τοιχίῳ | met — repono in mente 10540 
A^ P μαθήματα — 2, med,s. pr. et met — depono 
vel sepono a me, repono mihi alqd servandum 
— ἄνθρωπον 151V521A4 τὸν παλαιὸν — Eph4,22 
op ἀναλαμβάνω -— ἄρτους 20861B7 — τὰ βάρη 
vitae 10965A^ — εἰκόνας 17785B1 κάτω τὰς 
ἀνθρωπίνας elk. — μανίαν 2185C7 15111384A14 
— μικροψυχίαν 6(Ci»«)373A1^ — νέκρωσιν 151II 
495B13 -— πένθος 20965A9 -- πλάνην 261080A5 
— ῥύπον 168C11 12 0 --Ἕ σῶμα moriendo 
2133A9 10 B7 136A1 9 20868B11 op ἀπο- 
λαμβάνω 251060B5 -- σῶμα asservando 20972 
A10 £v οἴκοις -— φρόνημα 3744,4 — φρόνησιν 


1511457A10 --ὠμότητα 2188C 3 

ἀποτινάσσω -— exeutio, M. met 15120A3 
πίστιν 

ἀποτολμάω -- (confidenter) audeo, mihi sumo 
1. abs 151V489B4 τις ἀποτολμῶν εἴποι Sc. 


inf. 6(7u/)276B2 15111344A1 17712B8 

ἀπότομος 2 — abruptus, met — asper 3755,1 
στρατιώτης Sapl$,15 

ἀποτρέπω — averto; met 20944A4 πάντας ἀπ᾽ 
αὐτοῦ 

ἀποτρέχω -- aufugio, met 18797C1 ἀπὸ "Ape 
ανῶν 

ἀποτροπίασμα. ατος τό -- piaculum 149A2 
pl. θυσία 

ἀποτυπόω -- elffingo, spec 20881A12 ἑαυτοὺς 
εἰς σχήματα daemones 

ἀποτυφλόω -- excaeco, met 3754,27 αὐτούς 

᾿Απουλία ἡ. cparchia eccles. 6249A10 
(ebSard1.)312A6 inscr 14725A11 

ἀπουσία ἡ - absentia 6(epSardl.)343B3 — 
(ep2.)3920C12 — ἐπισκόπου 11628B5 — ποιμένων 
5 — ἡμῶν 

ἀποφαίνω — pronuntio, met sententiam vel 
iudicium fero 1. act c. dupl. acc. — declaro, iudico 
17696A45 et 773A6 αὐτὸν αἱρετικόν P c. praedic. 
partic. 17(synAr)697A4 2. med s. iudiciar. a) 
abs 6(synAl)256 DZ κατὰ τινῶν 7424A14 10549C1 
κατὰ τῆς αἱρέσεως -- γίνομαι 12664A9 - φημί 
1511292A2 iudicium de primo peccato 19(petAr3.) 
820D6 πρὸς ἕνα ἕκαστον sententiam aperire 
241033C9 oi κατ᾽ αὐτῶν — φηνάμενοι 2811117C10 

13 b) c. (dupl) acc. 6(syn41)276A12 Athan. 
καθαρώτατον 7465B8 ἃ — 11597A5 adversa- 
rios συκοφάντας - 14712 C6 τοὺς περὶ ᾿Αθαν. ἔλευ- 
θέρους rM51(Aster)77B^ -- 1511225C8 — 17716A4 
σοφίαν — ἄναρχον 17688C9 haeresim πρόδρο- 
uov...2811108D4 τὴν σάρκα ὁμοούσιον — suppl. 
τοῦτο 7(decrAr)701A5 ὅπερ δοκεῖ, — — e) a.c. i. 


ἀπρεπής 140 
112D6 £v ὑποστάσει εἶναι τὴν κακίαν — 6(epSard3.) 
333C43 reos εἶναι ἀθῴους 7541B13 τὴν πηγὴν 
μὴ γεγεννηκέναι 11597A1 τὰ τοιαῦτα μηδεμίαν 
δύναμιν ἔχειν 14772Β12 Πδετεβ. Ar. ἀλλοτρίαν 
εἶναι 1511232B412 μίαν σοφίαν εἶναι syn λέγω 
161V656A12 660B11 βλασφημεῖν αὐτούς 676A3 
ἀσύγγνωστον elvat τὴν τιμωρίαν 


ἀπόφασις ἡ -- pronuntiatio, sententia iudieiar, 
6(syn4D)256D3 — (epSard3.)332C7 -- ἐπισκόπων 
74^20A15 — παρά τινος 17717A3 et 241037A6 
κατὰ αἱρέσεως epith ἀκριβής 2811117C7 — τιμω- 
ρίας epith διπλοῦς 14 λύσῃ τὴν ἑαυτοῦ -- 3755,4 
λήψονται τὴν -- παρὰ τοῦ 9. 

ἀποφέρω -- aufero, asporto alqd 1. s. pr. act 
5229 C6 οἶνον 20856B5 εἰς μνήματα -- BaoTágo 
P 11613A5 εἰς οἴκους 12669D4 εἰς παράδεισον 
syn ἁρπάτομαι 2CI2,4 14780A45 φορείοις B2 
σῶμα 20856B6 929B10 εἰς τὸ πέραν 964B15 
εἰς πτόλιν 2. med -- refero mihi, acquiro met 
αἰσχύνην 8481D1 1511204A10 17761A11 — 
ἔγκλημα 7420B10 -pépyiv. — κατάραν 9529B15 
— μέμψιν 7420B10 -ἔγκλημα — προσκύνησιν 
2811101C10 — σῖτον 6(synA4])277B10 -- ὑπόνοιαν 
6(epSard3.)329A7 ὡς μὴ πλημμελήσαντες — ψῆφον 
6(C/«:)348B2 9. spec — defero (litteras) ad 
alqm 17728A9 πίστιν — ff. ad syn. 

ἀποφεύγω -- aufugio 3759,9 ἀπὸ ὄχλου de- 
clinando met 351277D6 ψεῦδος 3759,17 ἄδην 
καὶ θάνατον . spec impers. — εἰ μὲ -- fugit me 
6(Cinus)405B10 τὴν γνῶσιν ecclesiae Alex. explic 
a.c.i. [(14704B14 idem occurrit, at διαπεφευ- 
ytvai] 

ἀποχή fj -- distantia, met — absentia 2811096 
C6 ἁμαρτίας & 

ἀποχράομαι — utor male, c. dat. 17701C9 
θράσει 

ἀποχωρέω -- discedo 281Π1138Α14 ψυχὴ ἀπὸ 
σώματος 1160C4 εἰ 5 τοῦ σώματος 

ἀποχώρησις ἡ -- discessus, separatio in morte 
2811125B9 et C1 ψυχῆς syn μετάστασις 2811] 
1152A5 et 1161B3 πνεύματος ἀπὸ σώματος 

ἀποχωρίζω -- separo 17697C10 P τῆς ἡμε- 
τέρας κοινωνίας 

ἀποψύχω -- exspiro 13688C12 

᾿Αππιανός, διάκονος Alex. 6(clerAD)381A5 sbscr. 

ἀπρεπής 2 — indecens, abs. vcl c. dat. 1. adiect 
& 297B3 op οὐκ — τοῦτο 2108B12 - ἀνάξιος 
133D3 τῷ κυρίῳ syn oU πρέπει 172A14 οὐκ — 
φαίνεται — G(epSard1.)313A5 — (ep2.)320B14 - ἀδύ- 
varov 151V469B6 17781D2 inf. c. τό 2169C7 
— 351269B10 οὐκ — τὸ ἐν ἀνθρώπῳ εἶναι τὸν A. 
11621C2 τὸ ἐλθεῖν — ἡγούμην 14729D2 τὸ μετα- 
θέσθαι οὕτως -- (ἐστιν) 151V472B3 — epith τὸ 
γινόμενον 2105D3 - ἄτοπον --παραίτησις 6(Jul) 
284D8 -285B15 add. ὕποπτος -- πρόφασις 
6(epSard1.)343A2 -- (ep2.)320B11 14705611 
7492B8 72501 7534Α12 πολλῷ καὶ μᾶλλον --ἐστε- 
ρον ἑαυτῷ 17688B9 --ἀπίθανος -- ῥῆμα 281 
1116B10 - ἀσθενής -- συκοφαντία 6309B11 Ὁ 
πολύς -- φρόνησις 151Π1844411 --ἄλογος — 
φυγή 6309B12 -- ὕποπτος 9. subst. τὸ — 
2109B4 152} 4 σταυροῦ 17684B6 συνδρομῆς 
3. impers. — ἐστι (a.) c.i. 2108A5 133C6 8 
136B7 169A11 172A15 B1 11625C4 629C9 
14729C15 151124B3 1511181B6 213A1 288B5 

151V480B7 17753C^4 Ἐδυσσεβές 768D2 
20881C3 321181A15 spec 2108A11 τῶν ἀπρε- 
πεστάτων ἐστί a. C. 1. t 


141 ἀπρεπῶς 

ἀπρεπῶς -- indecenter 14712C12 γίνεται φυγή | 
- αἰσχρῶς 

᾿Απριανός ep. occid. 6(epSard3.)337A44 sbser 

ἀπροαίρετος 2 — involuntarius ἀνάγκη 17 
(ffAro.)732D1 - ἀβούλητος 

ἀπρονόητος 2 — non providentia gubernatus 
2101A3 τὰ ὅλα 2811117C^ πράγματα 

ἀπροσδεὴς 2 -- non indigens c. gen. 15196A7 
^. προσθήκης 

ἀπροσδόκητος 2 — inexspectatus 6(C»«)404A7 
προσέρχομαι 

ἀπροσεξία ἡ - 
161597A7 - τόλμα 

ἀπρόσιτος 2 -- quo accedi non licet, c. dat. 
θεός 151144B2 τοῖς γενητοῖς -- ἀόρατος ITim6,16 
φῶς 

ἀπροσωπόληπτος 2 -- qui partium studio 
non capitur 5237C2 τὸ — τοῦ θεοῦ 7Ριγ1.17 

ἀπροφασίστως -- ne specie quidem causae 
prolata 14777C6 ἐκβάλλω 

ἅπτω -- incendo λύχνον 10580B2 Lc6,16 
15132B14 ἐκ τῆς ἀγριελαίον 

ἅπτομαιμΜ -- attingo 1. abs. vel c. gen. 161C12 

13 64A9 85C5 2125D^ 14733D7 761B11 
(cont2.)793D1 151V521C14 20901B7 scil χρυσοῦ 
941C5 261076B6 κρασπέδου M19,20 spec. ^. 
attingit creaturas 2173B7 σώματος 177B13 τῶν 
τῆς κτίσεως μερῶν 2. met — alqd attinet ad, 
accedit, instat 6(C/»«.)361B2 τιμὴ ἐμοῦ — 151 
305B5 verba — τῆς οἰκονομίας 15111392B4^ ἥπτετο 
αὐτοῦ κατὰ τὴν θεότητα 393B6 σώματος 445 
A10 ὕβρις -- ἀνθρώπων 251061C12 περιττὸν τῶν 
ἄλλων -- 3753,23 σου θάνατος 

ἄπτωτος 2 -- stabilis, met 15111436A3 προ- 
κοπή 

᾿Απφοῦς, ep. Aeg., 6(epSard3.)340A14^ sbscr 

ἀπωθέω — repello M 6(sjn41)276B10 ἐχθρούς 
op ἐγκαταπήγνυμι 161V676A8 τὸν λέγοντα 
P 28111141A10 ἀπὸ θ. 

ἀπώλεια ἡ — pernicies, interitus 124A9 θρῆ- 
vos τῆς — 2120A14 -ἀφανισμός | 6(Ci»«:)360C11 
τῆς — ἀτάτη -369D4 ὁδὸς τῆς — 15113A8 ἰὸς 
τῆς — 20940C1 ψυχῆς -- βλάβη eloc. εἰς -- 
ἐστιν 1511934.(4 [151Π4600( σὺν ὑμῖν εἴη 4ct8,20 
3755,6 χωρέω ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ 160B6 idololatria &r' 
-τῷ βίῳ τῶν &v0p. εἰσαχθεῖσα op ἐπ᾽ ὠφελείᾳ 
14784A7 ἐπ᾽ — ἑαυτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἔχει 

ἄρα partic. consecutiva — ergo 1, in enuntiatis 
primariis a) assertoriis, plerumque post initium 
sententiae ponitur 193C14 2140C16 πρέπων οὖν 


neglegentia animadvertendi 


ἄρα... 7(DionRom)464C1 8496C1^ 12669D8 
672C11 15117A10 29C2 Δ0ΒῚ 45B6 7 
80B4 kal τὸ ἀγένητον — οὐ... 84A7 92B16 


101B15 112C9 113A6 120A13 125C5 128A7 
C2 137A12 141C2 151M56A14 B^ 161A7 
169A6 172B12 193B8 208A6 209A13 ἄρ᾽ 
οὖν ὥσπερ 252B14 253C^ 257C13 261C12 
264B10 268A13 269B11 280B1^ οὐ διὰ τὸ 
ἐκ ToU IT. —... 289A15 300C7 317A14 321A1 
15111368A9 C5 372A1 373B7 376B12 
^20C2 A421B8 425C6 428B12 432C10 433A6 
^61A2 151V472A11 485A13 505B7 509A9 
C7 512C7 513C43 516C8 517C4 161556B7 
961B8 569B7 588B12 C2 589B12. 600C14 
605A7 .608B5 17684B1 20888C1 2904C3 4 
251061B4 2811100C6 μή τι οὖν ἄρα. . . ἐννοεῖτε 
1101C3 ἄρ᾽ οὖν καὶ προσκυνεῖται b) in sentent. 
interrog. 2137A5 πῶς δὲ —... 157B8 ct 181B15 


Aen 142 


εἰ D^ τίς οὖν — 6(Ci»«:)360D6 ὁπόση — πτόησις 
7425C6 αὐτοὶ κατὰ ποίαν διάνοιαν — . .. 428B6 
τίς — Λάλ ΑΖ ποῖον αὐτῶν -- λέγομεν 465D2 τίνας -- 
8521A5 τίνος —... 14697B1 et 777Β12 ποίας -- 
προφάσεις 15129A10 αὐτοὶ τί — ... 3249 τὰ 
τίνος --Ὺἧδήματα — C10 παρὰ τίνος --.. Y* 4489 
αὐτὸς" 66 ápa rivos... 1^ αὶ TÍ τοῦτο — . .. 
84C8 ποίᾳ δὲ — ... καταστάσει 1511228A14 τί 
οὖν — Aorróv.. 15111448C7 αὐτοὶ δὲ ποῦ — 
εὗρον... A468A^ ποίας οὖν — προφάσεις. 
151V504A4 πόθεν δὲ --... ἐσχήκασιν 1615610 
τί δὲ —... 161V672A12 ἄρα γὰρ καὶ τούτων 
τίνα... 17704C10 τί —... 761A9 τί οὖν ὑμᾶς 
—... 291053B11 τίνες δὲ -- τ΄ 2. in senten- 
tiis mixtis ex primariis et secundariis in apodosi 
&pa additur a) praeced. enunt. condicion. 
εἰ... ἄρα... 156C7 sel... συνίσταται; τὸ ὅλον 
—... σύνεστη 4213C3 cl... σἡμαίνει; ὀύδὲν 
— εἶχε 8 εἰ ἐν τῷ IT. ὁ υἱός, -- ἂν τὰ πάντα... 

11 si δέδοται "Ὁ — πέτέα ται ... 7457B3 
^69B13 εἰ ἔχει..., οὐκ ἦν -- 15172.5 84CA 
89A5 εἰ μὴ ἐνεδείξατο. ἐξ ἀρετῆς —... 92B7 10 
97A12 C8 1511252A11 264B15 C2 265A2 
B8 280C8 εἰ... πρωτότοκός ἐστιν, — 
πάσης... 297B6 εἰ... ἔργον ἐστίν, ἐν ποίᾳ -- 
χειρί ... 151113378Β2 el αὐτοῦ ἦν 6 A... ., οὐκ — 
δι᾽ αὐτὸν εἴρηται 340B2 εἰ... yéyove . . ., οὕτως 
— xal... 404413 420B9 429C3 cl... προκότ- 


τει, τί — ἐστίν... 461A7 151V469C9 εἰ φευκ- 
τέον..., — ἀληθής... ἐστιν ^73A7 εἰ... σὰρξ 
Ἐγ ενε το ..., — Ó Xp.... 481C6 9 485A^ 


A488A9 cl... γέγονε τριάς, —... οὔπω fjv τριάς 
489A15 505A9 509A10 5174606 εἰ [in textu falso 


ol]... νοοῦσι, σμικρύνουσιν — ... C13 10] 
953B1 cel κτίσμα 3v ..., ... ἀλλ᾽ ἢ — ... συνητι- 
τόμεθα 17760C9 — 2811101B9 εἰ... «γίγνεται, 
-- καὶ... 1116C412 ei ἕτερός éa riv . . ., δύο — καθ᾽ 


ὑμᾶς 1125B11 28111133C12 εἰ ἴδιον... τὸ Óvc- 
μα, προσακτέον -- καί... 1145B13 εἰ... ἐγέ- 
νετο ἄνθρ., πρὸς ἄνδρα -- συνήφθη 3512098Β9 εἰ 
οὐκ ἄτοπον. .., οὐκ — οὐδὲ... ἄτοπον b) 
praeced. enunt. causal. 7433A12 ἐπειδὴ... οὐκ 


, ἔστιν εὐαγές ...., λείπει — . 151133B11 ἐπειδὴ 
(B4)... δέδεικται .΄.., ἑτερογενὴς -- ... e) 
praeced. enunt. comparat. ὥσπερ — ... 15197B1 


ὥσπερ... λέγει. .., οὕτως — καὶ τὸ λεγόμενον 
1511260A1^ ὥσπερ (A9) αὐτὸς ἦν..., οὕτως — 


ἀεὶ συνών... d) praeced. gen. particip. abs. 
7469C13 τούτου... γνωρισθέντος τί — .. . περι- 
λείπεται 11640D9 τοιούτων... γενομένων οὐκ 


ἐσφάλην -- πεισθείς... 151128C4 μηδεμιᾶς οὔσης 
... οὐκ — ... ἐλέχθη 3. partic. ἄρα conexa 
cum coniuhctionibus subordinantibus notam 


quandam subiectivam adspergit admirationis, 
exspectationis et sim 48) εἰ (ἐὰν) ἄρα condic. 
10561 (8 εἰ — δεῖ... πράττειν, προσήκει... ἀπο- 


λογεῖσθαι 12 ἐὰν — πεποίηκε ..., δῆλός ἐστιν 
151132A4 ἐὰν --... μάθωσιν 1511185A8 πῶς οὐ... 
μαίνονται, εἰ — -.. προσπλέκουσι 265ΒΊ1 ἔξωθε... 
εἴχομεν, εἰ — ... ἐδεξάμεθα — 15111393A7 εἰ — 
. ἀνεπανετο᾽ ..., πάλιν Éyevev ... εἰ ἄρα 
interrog. — num 4217C10 εἰπάτωσαν, εἴ — 
δυνήσονται 11604A3 ἠπίστουν, εἰ — 


τις ἐμάνη τοσοῦτον 20913B8 σκοπῶν, εἰ — 
παρέλθοι sim μὴ ἄρα — num 6377B11 ἀἸἰτοστεί- 
An, μὴ — τι δυνηθῶσιν εὑρεῖν 409A7 ὑποπτεύειν, 
μὴ -- ἐφιλονείκησαν 14709(112 νοεῖν, μὴ -- θυγά- 
Tnp ἐστίν 16015526(6Ί ἰδεῖν, μὴ — ... εὕρωμεν 

161V648C7 στοχαφόμενος, μὴ — φιλονεικήσῃς ^ 
652C8 δοκιμασίας ἐπιδεῖσθαι, μὴ -- κεκρυμμένος 
ἐστὶ νοῦς 17784B12 ἐξετάσωμεν, μὴ -- δείκνυται 


..143 ἄρα 

18801A7 et CA^ ἀνεκρίναμεν, μὴ -- λέγουσιν 
spec. εἰ μὴ ἄρα -- nisi forte, c. coniunct. 7432B11 
δεῖξαι, εἰ μὴ — ἐπινοήσητε 15156A9 οὐκ ἔστιν .. 
εἰκῶν, εἰ μὴ -- εἴπωσιν 15111337A11 διὰ τοῦ A. 
ἔλεγεν, εἰ μὴ — προσθῶσιν ... 429Α7 τί ἄτοπον, 
εἰ... πυνθάνεται... ., εἰ μὴ -- μέμφεσθαι θελήσητε 
468A5 ποίας προφάσεις εὑρεῖν δυνήσονται, εἰ μὴ — 
δανείσωνται. .. c. indic. 8521A12 B3 
10573B11 οὐκ ἀποδεικνύειν δύνανται, εἰ μὴ — ... 
μυθολογοῦσιν 14785D8 οὔτε τάχα τις ποιήσει, 
εἰ μὴ -- ὁ υἱὸς τῆς ἀγνοίας 15188A10 πῶς ἔτι Λ.. .. 
εἰ μὴ —... θέλουσιν 129B3 15111353A11 4480 8 
ποῦ... εὗρον, εἰ μὴ —... ὑποκρίνονται c. optat. 
(ἄν) 113B15 πῶς ἂν εἴη ἄλλος ποιητής, εἰ μὴ --... 
εἴποιεν 7437C413 ὁμολογήσει .. .. εἰ μή τις -- τὴν 
διάνοιαν νοσοίη 457D9 11616C6 ἴσασιν . . ., εἰ 
μὴ —... ἂν οἰκοῖεν... 15164C11 1511228C8 
161V672C7 . suppl. verbum 1511280A12 οὐ δύ- 
ναται ... εἶναι, εἰ μὴ — πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο 241041 
B3 οὐκ ἔστιν οὕτως ὁ A., εἰ μὴ -- ἐκ μέρους ... 
ὅμοιος εἴπερ ἄρα 7409Α1 αὐτοί, εἴπερ -- δύνανται, 
ἀποκρινέσθωσαν | 14736A9 εἴπερ -- μέλει, λυέσθω 

: b) explicat. ὡς ἄρα θί 7ιι)293..3 ἐδηλώσατε, 
ὡς -- ἔδει... (epSard3.)333B12 et 8513A5 προστι- 
θέναι, ὡς — ... 10548C3 ἀπήγγειλαν, ὡς — 
ἔγραψαν 12648A5 vouísovres .. .. ὡς -- - .. προσ- 
ἀξομεν ἑαυτούς 151245A10 Ar. in Thal. ἔθηκεν, 
ὡς — ... ὑπάρχει 151120047 φασίν, ὡς — dir. 
or. €) final. (iva) μὴ ἄρα c. coniunct. 184AÀ15 
μὴ — πάθῃ 2132A12 ἑρμηνεύομεν, μὴ — τί... 
δόξωμεν | 6(Ci»«:)405B15 ἀπεστάλθαι, iva ... μὴ 
— ... ὑποστῇ 11629€9 διηγεῖσθαι ἀπρεπές, μὴ 
— δάκρυα... κινήσῃ 161V637B^ πυνθάνεται... ..; 
μὴ — καταγνωσθῆ᾽ 251064(67 ὑποκρίνονται, μὴ -- 
νομισθῶσι 1069B1 λογισάμενον, μὴ -- λύπη γέ- 
νηται 331188Β15 φοβηθέντες, μὴ -- νομισθῶσιν 


ἄρα interrog. — num vel an usurpatur more 
rhetor., semper incipit sententiam primar. 
1. ἄρα solum 152B14 2148C11 6(snAI)269A8 
suppl. verb. (Cís«)360C12 8489B12 15112A14 
ἄρ᾽ οὐ θεωρεῖτε Βά 144A7 151V500B9 161564 
B12 565A2 9 177854.38 comprehendit praeced. 

22981B1 28111132B8 9. ἄρ᾽ οὖν 125B8 
52B10 92A6 2144C1 6(7u)289B11 7433B2 
C7 $8497A1 14696A145 2700A15 776A7 151] 
72A9 15111424B3 461C1 151V512C12 161561 
C4 564C7 523A7 161V641B2 644D1 17765 
C12 20953A2 8, ἄρά γε 15165C8 ἐὰν σχῆς 
υἱόν, --γε ἔξωθεν ἀγοράϑεις 4, ἄρα... γάρ 
5236C5 6(7ω 8008 9524Α1 529B15 
b. ἄρα δέ 2148C13 5. iuxta ponitur ἄρα τίς, 
τίς ἄρα 6(syn41D)276D4 5 14737C1^4 τίς — 785D5$ 

ἀρά ἡ -- exseeratio 6(syn4ID)265B4 et (Cinu:)369 
B5 ἄξιος ἀρᾶς -- ἀθέμετος 

Ἄραβες οἱ 14561(ῤ15) 

᾿Αραβία ἡ, eparchia eccles. 6249A5 (ebSardl.) 
312A414 inscr et (epSard3.)|32^n49.lin9.inscr] et 333B7 
405A14 14713C2 18796A6 inser 808B3 Πέτραι 
τῆς — οὐδοῦ 241029B5 

'ApaB lov, ep. Aeg. 6(epSard3.)340A3 sbscr 

ἀραρίσκω impers. ἄραρεν — congruit c. ὅτι 
7429A17 

᾿Αρβαιθίων 1. ep. Aeg. 6(epp4eg)392C1 sbscr 

9. consul una cum Κολλιανός 14(cont2.)796 


B19 
᾿Αρβεθίων, ep. Aeg. 6505A14 
ἀργός 3 s. act. — nihil agens, s. pass. — in- 


eultus, spec 1. rudis 128C7 ὕλη 9. — inutilis 
12669D8 φυγή --usumTéos 672A6 καιρός 


| 9. — inanis, vanus 2120411 ἔργον 


"Ape vóg 144 


149B9 gav- 
τασία idolorum - κενός 151V469B1 ὄνομα --Kevóg 

spec 2109B13 εἰς ἀργόν — in vanum γίνεται τὸ 
ἔργον v. s. ἀργῶς 

ἀργύριον τό — argentum — pecunia 12645B13 

161V653C2 2084446 epith ἱκανόν | 351276D7 
Ἑ χρύσεον νόμισμα 11 ἡ ToU — τιμή op χρυσίον 
3742,3 ὁ ἀγαπῶν -- 

ἄργυρος ὁ — argentum 128A14 Ἐχρυσός, χαλ- 
κός, σίδηρος θί 7ωϊ)ϑά5.9 ἘἘχρυσός sunt τί- 
μιαι ὅλαι 7457A8 χαλκός, χρυσός, κασσίτερος 
17765B4 εἰ Θ Ἐκασσίτερος 18801A12 - χαλκός, 
χρυσός Ι 

ἀργυροῦς 3 — argenteus 20860B13 δίσκος 

ἀργῶς -— inutiliter, frustra 17(ff4r2.)724A14 
κεῖμαι syn ἁπλῶς — v. s. ἀργός 3 s. fin. 

ἄρδην adv. — funditus, penitus 6(C^ws)405A1 
συντρίβω syn παντελῶς 11633B4 ὀλιγωρέω 


᾿Αρειανός 83 -- Arianus 1, epith αἵρεσις 
G(epSard1.)317B5 — (εῤ9.)324Α14. (epSard3.)333C9 
(UrsVal)853CA3 356C6 357A7 377C8 409 
C13 D1 7420A7 424C12 246846 38520C8 
10549A14 B11 560B10 564A5 11632C9 
12649B4 13685B9 68943 14697D4 716C1 
717B6 72^A1^ 732D5 733A10 C9 737B10 
749A16 | 752A2 756D3 772B11 788D5 
789B15 15113A11 ἡ — καλουμένη C1 45Π4 
7748 1511216B3 301A10 C2 16111632A13 
161V6455A2 217685D2 5688C1 9 68943 scil 
7 14 D2 4scil 693C7 2716C11 717A2 
749A10 B4 C5 761D2 764C2 8 12 772A13 
C14 777412 18800A1 11 19813C7 816B8 
817A12 241029A10 1032A6 4OC13 1033B1^ 
1036A4 1040C2 31045A10 (C14 251052B2 
271089D2 321181B8 spec — ἀσέβεια 6409B10 
14729C3 1511297C9 241032B2 — ἀφροσύνη 
1511177A15 -ἑλληνικός — δόγμα 17(s)n4r)697A2 
— δυσφημία 17789C4 — ἑτεροδοξία 17689B2 
— Θαλεία 15120C10 32B^4 --κακοδοξία 8512B9 , 
—yucvía 10584A2 — ὄφις 161536C6 — ῥημάτιον 
17761C5 2. subst. 2) sing., nominatim 
Aétius 17760D6 Gregorius 5225C5 228A1 
229B6 233D1 237D9 Pistus 6(7u)288C7 4 
289A1 Secundus 6(7u/)288C10 .--289A12 
Dion. Alex. falso dictus 8492C4 b) sing. s. 
collect. 12676C413 ὁ) (ol) ᾿Αρειανοί gener. α. abs. 
4217A3 B6 5225C5 6 D1 epith αἱρετικός 
228A8 B3 229C41 epith δυσσεβής 
-HEOvikof, νεωκόροι D3 236A4 9 6(synAD)261A14 
-276B6 4-8 11 -D2 2776] «7 -D6 epith 
δυσσεβής 8 -280A1 (7u]285C12 4288B5 4 
289B7 epith aíperikós 15 —301B5 -4304B3 
356C7 373D8 -Μελιτιανοί (eppAeg)389A15 et 
(AUT hess893C10 - Κολλουθιανοί 397C3 7417C13 
epith ἰουδαΐφοντες 421A9 432A15 ὦ Δ460Β14 et 
476C5epith χριστομάχος 8597B12500C2 12 epith 
KoaKóppov 509A2 2517C3 10545B6 549B5 
585B9 op χριστιανοί 592A2 11604A4 608C10 
624A3 625B11 C14 628B4-ol ἄλλοι αἱρετικοί 
632A5 637B8 640B9 epith θαυμαστός D9 
641B2 12645A1 072C42 2673C11 2677C9 op 
χριστιανοί 14705B9 724C15 725D1 728C8 
15 733D^4 736D8 744A8 epith αἵρετικός B^ 
(Hos)748A4 | 753D41 757D5 760C10 761A4 
11 epith δυσσεβής D2 765B9 768A7 ΟΣ 
772CA4 777C9 epith χριστομάχος D1 οἱ ἀληθῶς 
— 781D3 Ἕλληνες 785C5 7288A11 C5 [151 
16B2 op χριστιανοί 17A15 B15 (9 33A14^4 op 
χριστιανοί 3709 56A7 B2 Θ6Ί1ΑΊ1 εἰ 6543 ὦ — 


- 


233B13 . 


145 ᾿Αρειανός 
72A41 epith ἄφρων 96A8 1018Β4 10569 εἰ 
120A13 ὦ -- 121A11 129A20— 8 C4 [51] 


164A8 C13 198A8 213C^4 232B9 237A? 
269C6 ὦ — 281A13 297B6 ὦ — 304A4 151II 
336A2 epith θεομάχος 356A2 357A11 373A10 
C11 381A9 et 13 et B4 et 12 -- Ἰουδαῖοι 384A7 ὦ — 
B2 400A2 epith θεομάχος | 404A5 epith χριστο- 
μάχος 412C2 A416B8 428B15 449A4 151V472 
C2 ἃ -ol Σαβελλίφοντες 481A1 5 488A8 
161529A14 532A5 PB10 536A5 B3 556B11 et 
572B4 4Tpomikoí 580B15 597A2 - Ἕλληνες 
605B5 1611609A3 621A2 26024^A13 (C3 16IV 
645B13 673B15 17696B2 op χριστιανοί 701A12 
704C8 712C42 752C41 753A5 780A3 18796 
B11 797C4 19(pet471.)820B2 ὁ 5 9. (petArà.) 
821A2 τὸ 4-10 -B2 -4 {72 -12 (petAr4.)824 A9 
epith ἄπιστος 20941A4 B10 epith. ἀσεβής 
960412 B7 2964A8 epith δυσώνυμος 968B6 
969C8 epith αἱρετικός --ol σχισματικοί 241029B7 
1032A9 1036C6 op χριστιανοί — 1037A14 
251052B5 1056C12 1069A5 261073D4 -ἐθνι- 
κοί 1076C4 1077A2 41081A3 epith μιαρός, 
αἰσχοός 2811100B15 epith ἀσεβής 1109B2 1113C9 
epith ἀσεβής 1121A8 28111145C4 1160C13 
1161C9 1164A15 epith ἀσεβοῦντες . attrib. 
gen. τῶν 'A. αἵρεσις 6(epSard1.)312A17 — (ep2.) 
317C5 7441A1 500B9 epith χριστομάχος 
10589B7 ἀσέβεια 13685A6. 14693C5. 773C7 
1511220A15 l7(derAr)700C10 705A11 789C1 
18800A6 20940C2 --- ἀσέβεια 5228B10 εἰ 233A11 
ct C12epith olperikós. 10589B7 - aipecis —BAacon- 


μία 15149B15 — διάνοια 241040A10 — ἔννοια 
151V476A1^ — ἔφοδος 20960A5 — κακοήθεια 
14712C45 -- λέξις 7448D1 -- λογάριον 7476A10 


— λογισμός 7416A8 -- μανία 15185A7 -- παῖδες 


2811116443 -- πονήρευμα 14781B1 --πρόφασις 

8488C11 -- ῥημάτιον 17761C5 -- τέλη — mysteria 

161597B7 -- τόλμημα 28111152A9 1156B4 

— ὑπόνοια 5236A13 — φρόνημα 151V489A6 

Cin — χείρ 1. e. manuum impositio 5233 
13 


᾿Αρειομανῖται ol — asseclae Arii 1. abs. 5233 
ΑΘ «Γρηγόριος 236D1 237C7 6(synAD)261A4 - 
276B2 280A3 8 (epSard3.)324B10 (clerMar)38^ 
B1 412 op ἐκκλησία (epp4eg)388C4 4- 11 — 392A2 
«12 -Κολλουθιανοί, Μελιτιανοί | 8500C9 — epith 
συκοφάνται 520C10 521A5 10588C10 ἘΜδελι- 
τιανοί 589A11 14740A7 789C8 15120A2 op 
χριστιανοί 1511481C4 233A4 296C5 15111322 
B1 353A5 381A2 - Ἰουδαῖοι 444C13 15IV 
4^77C6 ol περὶ Εὐσέβιον οἱ — 161V673B11 
17704B11 765A^ 18796B3 801A7 19817C8 
20950C5 261081B15 epith ἀσεβής 1084B6 
2. attrib. gen. τῶν — αἵρεσις 5225 C9 6(synAI)257B5 

(3u1)288A1 (epSard3.)328C11 14692A11 161] 
612B4 — ἀλογία 8480A7 161605B1 -— ἀσέβεια 
5237B7 6(synAD)257B1 -C5-268B10 13689B13 
4Tovnpía — βλασφημία 17789A17 -- ἐργαστή- 
piv 13689A8 —pavía 1511I417B6 — πονηρία 
13689B13 - ἀσέβεια — προστασία 6(clerMar)384B5 


Ἄρειος — Arius I. haeresiarcha 1. abs 
6252A9 (synAD257B5 11 epith αἵρετικός — (Urs 
Val)353C6 epith αἵρετικός 7429A7 441D10 
452A15 8488A14 B3 497A11 500A12 [ὃ 
304A15 B9 516A6 B12 C9 517A14 -«Σαβέλ- 
λιος 10549B6 9 553B1 564B^4 565C9 epith 
alperikós 580B9 C9 ὁ τῆς αἱρέσεως ἔξαρχος 
581B8 584B6 4 Σεκοῦνδος, οἱ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 
κληρικοί C5 585Β15 13685A8 B1 13 C1 
588B3 12 C2 8 14753D^4 5 772B3 -τΕὐσέ- 


Athanasius 


ἀρεστός 146 
βιος 5 777D3 15116A5 10 17A11 13 B413 
14 20A15 epith θαυμαστός (5 epith κίβδηλος, 
Σωτάδειος 7 epith ἄθεος 24C4 25B3 2842 
89A1 «Εὐσέβιος, ol ἀπ’ αὐτῶν 1511193B4 
200A13 --EUcépios,'AcTépios 225B1 -᾿Αστέριος 
151V492B11 . 505C1 17705B12 ΟἹ -οἱ σὺν 
αὐτῷ 712A13 720B13 ΟΣ 7527B1 18804A2 
epith xpicrou&yos 19816A9 2811129B9 281] 
1136C1^ -Οὐαλεντῖνος 1137A4 1152C45 col 
κατ᾽ αὐτόν 1165A12 inter varios haeret. 35(frg2.) 
1292D3 2. attrib. gen. ToU ᾿Αρείου αἵρεσις 
4209A4 6(7u/)288B12 (epSard3.)332D1 8488A13 
17(syn4r)696C12 — ἀκόλουθος 17(ffAr1.)720C13 
— ἀσέβεια 10585A3 -ἐπιτιμία 17689A11 
— βλασφημία 15125A3 [17705C414 inscr] — ἐλττίς 
10581C6 --ἐπιτιμία 10585A3 - ἀσέβεια -- Θαλεῖαι 
15120A6 -- θάνατος 14693C6 -- κακοδοξία 8500 
B13 -- τὸ κακόν 8516B11 -- κακόνοια 8513A15 
— κακοφροσύνη 17720C3 -- κακωνυμία 10549A10 
--λέξις 10584B1 -- μανία 6(synAI)261C11 
(epSard3.)3836A14 (eppAeg)388A13 8517A1 10553 
A8 557B10 14788A9 15117C9 1511145D4 
15111384A14 — μερίς 17684A1 701B13 — μυθί- 
610v 15124C1 — πίστις 12652B14 — πλάνη 151 
25B5 -- τέλος 10581B4 13688D1 3. dic- 
tiones 8) ol περὶ ΓΑρειον — asseclae 6357A11 
B2 373C3 (synHier)00A2 14 10564A12 
14696A3 8 15157B10 17712A5 (AthNaz)B9 4 C2 
(GeorgLaod) 8 (synHier)717C4^4 --720.Α12 πρεσ- 
βύτεροι ol T. — 757A10 773€C2 -rrepl Εὐσέβιον 
b) τὰ ᾿Αρείου — doctrina Arii --γράφω 10585A9 
— ἐκδικξω 10560B15 — κρατεῖ 241032A9 -- 
λέγω 17692A1 749A1 -— ópoAoyéo 11629B12 
— πρεσβεύω 7416A2 — φρονέω 5228A1 6(synAL) 
261C14 -269C8 (7ul288A6 7452A15 8484B2 
489B10 504B7 508A14 516C12 10548C3 
949A11 556B7 585B10 C1 14697C8 728C5 
732B6 736B4 744C9 (Hos)D? 777A? 15H 
237C3 161572A11 580C1 17704B3 713A3 
19817A6 251052A8 331188A3 7 B5 
11. episcopus 1. occid. 6(epSard3.)337A18 sbscr 
9. Aeg. 6(epSard3.)340A2 sbser 8. 
Palaest. 6(epSard3.)340B11 sbser 14709C8 et 713 
B15 -'AcTépios 4. incertus 6(synHier)353A2 
sbscr [forte idem, qui s. 3.] 


᾿Αρείων, ep. Aeg. 6(epSard3.)340A8 sbscr 


᾿Αρελατός ἡ, urbs Gallica 14728B14 ἘΜΕεδιό- 
Aavos 

ἀρέσκεια ἡ — 
πρός τινα 

ἀρέσκω -- placeo c. dat. pers. 1. — probor 
alci 6364A3 τοῖς μισθωσαμένοις 9525C13 . 11 
(Ci«:)624C2 1775243 20869B14 κυρίῳ 893A11 
θεῷ 925A2 3740,6 νυμφίῳ 9(bis) ἀνθρώποις, 
θεῷ ΒΜ - delector alqua re 7(DionRom)465 A14 
μαθήμασιν 17753A8 ὀνόματι spec partic. ἀρέσ- 
κων — acceptus, c. dat. 6(7ul)285B9 προτροπὴ 
θεῷ — -τἐκκλησιαστικός — (Cinw:))401 C15 θεῷ 
14753C4 τοῖς ἀσεβέσι 2. impers. ἀρέσκει — 
libet abs ὡς ἤρεσεν alci 14705B14 15176A14 
εἴπερ ἀρέσειε τῇ σῇ εὐσεβείᾳ 17(syn4r)792D1 ἔνθα 
ἂν ἀρέσειε τοῖς λαοῖς 18808A2 ^ a.c.i. 14709B6 
ἀμφοτέροις i. e. imperatoribus -- γενέσθαι σύνοδον 

17(ffSirm)693B15 — (ffAr10.)748B13 synodo — 
παραϊρεθῆναι τὸ ὄνομα ὅπως c. coniunct. 
6(C«:)341C43 ὅπως ἐλθεῖν σπουδάσῃς ὥστε c. 
inf. 331180P14 


ἀρεστός 3 — plaeitus 17(sjn47)696B15 ἀρεσ- 
τὸν ἐφάνη .. ., ἵνα... φυλάξωμεν 


studium placendi 15111384A3 


10 


ἘΞ. ἀρετή 


ἀρετή ἣ -- excellentia 1. — dignitas 11(( ἐμ) 
632D4 -- οἰκιστῶν urbis - 9 epith βασίλειος 
9, — virtus mor. et relig. &) s. univers. vel] spec. 
136C2 ψυχῆς πολιτεία | 2149B2 syn εὐσέβεια 
188A4 et 12 scil virginitas -ocogopocuvn 189A8 
ψυχῆς --ocgopócüvn 19668 κατὰ Χριστόν 4 los 
καλός, ψυχὴ καθαρά 6(C5«)405C6 epith ἀοίδι- 
μος S(DionAl))09C8 op κακία 11(C/«)633C2 
“νοῦς ,640A13 virgin. 12657A8 — ἁγίων 668A9 
et C9 - ἀνδρείας 14721C7 D4 737B13 
151417C3 15111432B7 20872C3 $873A6 7 10 

B6 $881B12 $893A3 syn ἦθος ἀγαθόν 900A3 
op σημεῖον 953A14 — παρθενίας 9273A7 241041 
A414 epith τέλειος ὁ συμφωνία 3740,5 — νηστεία 
42,8 51,24 epith μέγας — δάκρυα 59,10 epith 
μέγας — ἐγκράτεια b) locutiones α. gen. attrib. 
τῆς — ἄθλον 15M01B6 -- ἀτραπός 195B15 --ο 
γνώρισμα 2181B4 --ἀθανασία 20973B10 - θεο- 
φιλὴς ψυχή -- ἕξις 15188A12 -- ἔρως 20908.9 - 
μαρτύριον 20900A1 βίος -- μισθός 15193A15 DI 
101D2 - προκοπή 109B11 et 113ΔΑ16 τ πρᾶξις 
syn βελτίωσις -- ὁδός 20853A14 872B11 -- 
πρᾶξις 748206 -- προκοτή 2811124A4 syn δι- 
καιοσύνη -- τὸ τραχύ 20848A6 — τύπος 19( Jov) 
813A15 -- χορηγός 151120B10 Chr. Ββ, δι᾽ 
ἀρετήν -- virtutis studio 12656C13 ὀνειδίφω 
20869A8 bona terrena ἀφιῶμεν 11 terrena κατα- 
λιμπτάνομεν 976A6 monachos φανεροὺς δ. — ποιεῖ 
Chr. Ὑ. εἷς -- ὁδός 20844B1^4 φρόνημα 20908B8 

δ. ἐξ — op φύσει, κατὰ φύσιν, κατ᾽ οὐσίαν 

7425C44. 432B3 Δ452Β11 ἀθδθ08 10564C4 
15121C11 $89A5 τβελτίωσις 10 τ χάρις Dt1 
241044B1 8 41044A9 B3 13 Ε, ἐπ᾽ ἀρετῆ 
12645D1 ἀνδραγαθέομαι ἐπ᾿’ ἀρετήν 20973C9 
ὁδός ζ, κατὰ ἀρετήν 19Β15 21178Β9 εἰ 181A6 
βίος 189B4 πρᾶξις 197A10 βιόω 1511245A6 
βίος 20837A4 ἄσκησις Ἢ. πρὸς ἀρετήν 20896B14 
ὀλιγωρία θ, ὑπὲρ ἀρετῆς 164C1 θάνατον προ- 
καλεῖται" 


"Agnes, deus Graec. ["Apeos, "Apca] 125C15 
28A4 33A8 11 49B8 52B8 


ἄρθρον τό term. grammat. -— articulus 1511 
225B6 ἄρθρου προςθήκη | 161537A3 et 13 μετὰ τοῦ 
— 14 ἄνευ τοῦ — - προσθήκη C9 548Β8 

ἀριθμέω -- numero, adnumero — 2192C8 
κύματα 1511249C11 ἕκαστον 17(Ath.Naz):12C12 
ἐν — 36(ep39.)1 432A3 et^6 et 10 εἰς βιβλίον 

ἀρίθμησις ἡ .— enumeratio, numerus 281 
1101A13 et 1124C14. ἐτῶν 1129C3 θεῶν 


ἀριθμός ὁ — numerus' 1. s; vulgari 137 C9 pl 
- ars arithmet. 72A10 ἡμερῶν 14200A4 epith 
πολύς 15173C9 epith ἄρτιος, περιττός F2(fl Ar? ) 
744A10 τριάδος epith ἀκέραιος, τέλειος 7608 D? 
συνελθόντων 241032C5(bis) ἀριθμὸν ἀριθμῷ συμ- 
βάλλω ᾿5ρες τῷ — 6400C3 ἑκατόν 161560A3 
εἷς 36(ep39.)104436B22 εἴκοσι δύο τὸν -- 1055206 
ὀλίγοι 14709Β11 po' 778Β6 τριακόσιοι! καὶ πέντε 


ὑπὲρ ἀριθμόν — innumerus 241032D5 synodi 


Arianae 9. pl. ᾿Αριθμοί — liber Numer. 
151V517C6.Num10,9 161540A8 Num11,29 54^9C10 
JNuml4,24 36(ep39.)1 436B26 

᾿Αριμαθεία 351265B5 Ιωσηφ Eins Mt27 ,57 
 'Apípuvoc, ᾿Δρίμηνος ἡ urbs syhodis cele- 
berrima 17681A14 τῆς ᾿Ιταλίας 692A12. (syndr) 
696B10 701A9 704B1 745C? 252A1^4.- 7259012 

(C'«:)792A3 inser 241032A2 1033A2. 5 B4 
6 10 C6 13 1036A12 Bi4 D2 1040C9 
1041C11 1044C13 1048A3 i 


ἁρμόϑω 


᾿Αρισταῖος 1. deus apum 1870 0 9. 
Graec. 10556C6 
ἀριστάω -- prandeo 3747n9.lin17 
ἀριστερός 3 — sinister, adv. ἐξ --ὧν 1511252 
A6 op ἐκ δεξιῶν, κύκλῳ 
ἄριστος 3 -- praestantissimus 180 8 κυβερ- 
νήτης δ((»)348 D5 ὁμόνοια - 369 D8 γνώμη 
᾿Αρίστωντῃ ἱ. ep. Galliae θ(εῤδνγά3.)337ΒΊ0 sbscr 
9, ep. Aeg. Geh Aeg)392 C3 sbscr 8. alter 
6(eppbAeg)392C7 sbscr 4, monach. 9532A7 


'Apxab (a, regio media Peloponnesi 120C3 
'Apxág ὁ heros Troianus 125D2 


ἀρκετός 3 - sullieiens, impers. — ἐστι — 
satis est 19(petA4r3.)821A12 — ἐστι, ὅτι ἐμαρτυρήσατε 


ἀρκέω - sufficio intrs. 1. gener. alqd abs. 
172C3 2121A13 6/7ul)305C10 14736B1 769 
C15 Prov30,]6 1511213B8 161532B14^ 569C7 — 
ταῦτα τοῖς πιστοῖς 17784B9 τὴν ἀρκοῦσαν [in 
textu falso ἄρχουσαν) αὐτῷ χάριν 241044 1 
add. eis τι 8500C1 εἰς κατάγνωσιν πρός τι πρ. 
αἱρέσεις 17089413 Tp. ἀπόδειξιν 6(7u/)285C10 
1511309C10 πρ. ἀπολογίαν 6(Dion com)396 C8 

πρ. βρῶσιν 161V665D2 πόσοις πρ. διδασκαλίαν 
147928Β7 πᾶσιν πρ. ἔλεγχον 161V648A10 17648 
A10 πρ. κατάγνωσιν 8484C2 πρ. σύστασιν 
173D6 σωμάτων 14697C6 σοι 1511152A9 πρ. o 
τῶν γινομένων — (a.c.) i. 192B3 δεῖξαι 6249B14 
δυσωπῆσαι 352B1 εὐχαριστεῖν οὐκ ἀρκοῦμεν 
7^^^A7 πληρῶσαι 161V637B5 αὐτοὺς παύσασθαι 

spec P ἀρκέομαι -- satis habeo vel valeo satis 
2121A13 seq. immed. ἤρκει 1511208C7 ὡς οὐκ 
épkouuévou ToU βουλήματος συστῆσαι . 9. 
impers. ἀρκεῖ — satis est c. inf. 6365C13 Trapa- 
θέσθαι 161552B12 νοεῖν 569C3 γινώσκειν 580C13 
διελέγξαι 28111165A15 πιστεῦσαι! a.c. 1. 153A5 
τὴν κτίσιν βοῆσαι 12645413 αὐτοὺς δειχθῆναι 
15185A11 με δεῖξαι 1511148A13 αὐτοὺς συνιδεῖν 
244B1^ ταῦτα εἰρῆσθαι 15111324A12 ἀκούοντας 
πιστεύειν 345B5 τὸν IT. δοῦναι 456B10 et 14 
ἡμᾶς εἰδέναι 161V6327B5 648B2 20857B6 885C3 

6016(7ul)305C11 377D5 2951056B1 3. 

P - contentus sum, acquiesco in re 8) c. dat. 
116C8 ἐπινοίᾳ 2173C9 5233B^4 ἄχρι τούτων 
6(:syn41)253A13 (clerMar)384C7 10549B2 C41 
14693D1 792A15 1511276A6 15111452C6 
161V637B7 abs 0648C6 17692B5 696A13 
716B1 abs 18800C10 804A9 20841B2 $853A4 
900A14 241033C2 281109B9 3754,26 b)c. 
inf[ 1220B8 7428B10 15111385B^ €) c. partic. 
17716BÍ τολμήσας οὐκ ἠρκέσθη 2811109B12 οὐκ 
ἀρκούμενο! ἀκούοντες. ἀδ) ἐπί Tivi. 1511148A2 
ἀπόδειξεσιν, ἐλέγχοις 

ἄρκτος ὁ, ἡ — ursus 2085748 pl. 

᾿Αρμενία, provincia et profana et eccles. 
1055747 eparchia - Πόντος 11624A15 δοὺξ τῆς 
— 14713Β14 et 7217Β11 exilium 

'Appéviot 145C5. -- Αιθυνοί 2188A7 

ἁρμόδιος 3 -— congruens, conveniens 3747 
n9.]in9. ἄρτος -εὐφραντικός 

ἁρμοδίως -- convenienter 164A9 ἅπτομαι 
νευρᾶς [&ouovícs?] 

ἁρμοζόντως -- congruenter 1511265A5 λέγω 

151V509C? σημαίνω | 17765C12 ὀνομάξω 
768A12 νοέω 772Β10 ἐπιστέλλω — 788B12 λέγω 

ἁρμόζω [-rro 2204C10 7464B6 15111449C 
351292A5] — adapto 1. alqd, act et med a) accom- 


149 ἁρμόξφω 


modando instrum. music. 164A11 et 84 D6 λύραν 
96A12 ὄργανον -cuvríOnut b) componendo, 
fingendo 1511152A15(bis) ὁ —ó3€v τῶν --τομένων 
πρόεστι 189B10 P ἐν A. τὰ πάντα — Prov 8,90 
317B13 τὸν τύπον τοῖς ἔργοις 15IHII 413BI0A τὰ 
πάντα παρὰ τῷ TT. 151V505C12 M πρὸς χρείαν se 
accommodans 161605A4 σῶμα ἑαυτῷ -- πλάττω 
18796A15 M τὰ τῆς ἐκκλ. 2814097B8 P σάρξ Chri. 
28111157 A14 εἰκόνα 1161B10M ἀνάστασιν 3737, 
12 P virgo --ομένη ἀνδρί matrimonio 32, intrs. — 
congruo c. dat., ἐπί c. gen. 136C41 ἔννοιαι div. 
ἐλαττώμασι hum. μὴ —. 3204C10 μόνῳ τῷ υἱῷ 
74540C4 τὸ ἀιδίως εἶναι υἱῷ θεοῦ ὄντι Chro. 
8496C1 λέξεις ἀνθρώποις 15152C412 τοιαῦται φω- 
ναὶ -- λέγεσθαι de creaturis 1511160A10 vox ἐπὶ 
θεοῦ 265C9 τοῦτο αὐτῷ 15II(Aster)h49C1 τὸ 
θέλειν θεῷ syn προσήκει 151V496B3 εἰ 4 τὰ τοῦ 
A^ τῷ υἱῷ 509B3 τοῦτο ἐπὶ Μαρίας 512A1 φωνὴ 
ἐπὶ σώματος 351276D5 εἰ 1292A6 ῥητὰ τῇ θεό- 
τὴτι 1277C5 τῇ δυνάμει div. spec partic. éáp- 
μόγων - conveniens c. dat. 2140C416 θάνατος 
C€hr. ὑπὲρ ἡμῶν --Trpérrov | 6(C9»:)349B9 τὰ — τῷ 
θεσμῷ πρέπων 7(DionRom)465B6 γέννησις Ὁ 
πρέπων 8521A2 τὰ τῇ θεότητι -- 14765C41 — τῇ 
αἱρέσει 151848Β7 ῥῆμα -- κτίσματι 15111325A3 -- 
υἱῷ -ἴδιος 465B10 ἔλεγχος — τούτοις πη. - πρέ- 
TOv 1611621B10 ἀνθρώποις 161V637C13 et 640 
B15 ἀπόκρισις 17757A4 μὴ —ovra γράφειν - &vá- 
ξιος 765C5 τοῦ υἱοῦ γέννησις — -- πρέπων θεῷ 
3. impers. &puóst! — convenit, decet (a. c.) i. 
. 2133D5 οὐχ — φεύγειν 4216D41 οὐχ — λέγειν 
15140B4 λεξείδια λέγεσθαι | 45C8 οὐχ — εἰπεῖν 4 
ἐπικίνδυνόν ἐστι .85C3 λέγειν 1511240C8 οὐχ — 
λέγειν 1511Π15284Α12 à -- λέγειν 151V509B6 μὴ 


ἂν -- εἰν λέγειν 161V637A41 εἰπεῖν 17705A9 τοι- | 


αὔτα — λέγειν τοῖς προπίνουσι 


ἁρμονία ἡ -- apta compositio partium 1. fi- 
dium concentus syn σύνθεσις 164A5 νευρῶν epith 
ἀδιάκριτος 7 epith ὀρθός 7743 — συμφωνίας 
2. ordo in universo 169A7 τ τάξις 72Α15 epith 
σύμφωνος 73C43 7065 τοῦ παντός τάξις 8 
τῶν πάντων syn τάξις 84C3 epith σύμφωνος 
85B7 epith θαυμαστός, θεῖος ΟἹ 2117A414 εἰ 
15136C1 -- κτίσεως τάξις 151Π524Α15 - τὰ 
ἁρμοφόμενα 216C6 τῶν πάντων - τάξις 8, 
in convenientia corpore hum. 28111164B7 — 
συστάσεως 


ἀρνέομαι -- infitior, nego 1. abs 5229B3 
6365Ci 7420D6 14(cont2.)796B3 17713B12 et 
2811108B11 ΜΊ10.33 scil Chrum 2. τινά 
-- δεσπότην 3752,7. — ἑαυτόν 2814108B12 M110,33 
— θεόν 161A6 9 68B6 10569C2 1511229C14 
232C8 3750,11 eti5suppl — κύριον 8484C3 syn 
διαβάλλω 14716B9 15120B15 1511205C14 
240B13 261072A14 — Λόγον 7520A1 52432Bll 
10545B3 573B9 suppl 15128B3 65B9 1511153 
C7 229C10 161532B11 161V660A5 251069A5 
suppl -- Πατέρα 152C3 53A413 suppl 15144A12 
suppl 181V532A7 -- Πνεῦμα 161608B3 --ποιητὴν 
10573B5 — υἱόν 8488A2 17685A13 add. praedic. 
τὸν υἱὸν ἀίδιον op εἴρηκα 737B11 15120C7 28A9 
60B&4 suppl 1511236B9 237A2 151II441B5 
151V488C12 2161532A7 533C4(bi) 161V676A6 

— Χριστόν 2165B11 C2 op ópác 5 8484A2 
14789A15 15125C8 28A13 15111356B8 3752,1 
suppl 8. 11161413 τοῦτο 2149D11 τὸ κατὰ 
φύσιν 8508C4 τὰ ToU óuógpovos 10544C12 
ταῦτα 11612B11 τοῦτο 126455A7 & 15144A10 
τὸ φύσει 1511237A1 τὸ ἐξ αὐτοῦ 151V477C41 6 
op ὁμολογέω D4 ἅπερ op ὁμολογέω 20979Β14 


ἁρπάξϑω 150 
add. praedic. τοῦτο ὡς δῶρον — ἀιδιότητα 1511 
253D1 óc: 15111381C1 --θεότητα -- αἵρεσιν 
6252A13 18800A11 op κατέχω -- ἀλήθειαν 7421 
A13 -- ἀνάστασιν 21374.8 ΞΌΡΡΙ — ἀσέβειαν 8521B4 
op ἐπιγινώσκω 15111437C3 -- γένεσιν 15111400 
A15 -- τὰ γενητά 241041B13 praedic. τρεπτά 
-- γέννησιν 15169608 1511453C3 -- παρερμηνεύω 
281Π1404Α1 1161C15 1104410 B5 P syn ἀπιστέ- 
ομαι -- τὰ γενόμενα 14(cont2.)7)93A7 -- τὸ γνή- 
σιον 1511152D1 -- γραφάς 28104101C5 -- τὰ γρα- 
φέντα, γεγραμμένα 2164B1 7441B5 161V640A12 
17701C10 — διάνοιαν 151124B1 — δουλείαν 
1511253C11 — ἐπίδειξιν 28114164A1 — ἐπιδη- 
μίαν 271089A10 — τὸ ἕτερον, θάτερον 10545A12 
(δ) -- εὐσέβειαν 14768C9 -- τωήν 2152A5 -- 
ἥλιον 2168A7 op βλέπω -- θεότητα 2152Α14 
15111381C1 -ἀιδιότητα 1611621B13 161V664A7 
669A4 673A6 261073A5 — τὰ ἴδια 271089A9 
— ἰδιότητα 1511153B10 -- τὰ λεγόμενα 1611621B5 
— λέξεις 17704C7. 76408. — λουτρόν 17757A3 
— νόμον, —ous 2148D1 op rrpockuvéo 10544C40 
15125C10 — τὸ ὁμοούσιον 7421A7 — παρουσίαν 
151024A7 -- τό Jol,]j4 15111381C8 397C2 
161V672C16 -- πίστιν 2441D10 10588A8 C3 
op Tnpéo :19816B12 op óuoAoyéo -- πονηρίαν 
7417C4 — σάρκα 28140108C^4 1113C2 syn βλασ- 
φημέω — σοφίαν 1511232C6 — σύνοδον 17764 D5 
251056C4 — σῶμα 15111397C1 — φρόνημα 151II 
429B13 op φρονέω -- φύσιν 152A6 Roml,26 
1511156A7 4. ὅτι 6(Pinnes)368D^ op óuo- 
Aoyéo 15124B2 1511253D1 -ἀιδιότητα 161V 
676B1 b. (a.) c. i., add. interdum ad inf. τό 
121A6 40B13 2168C5 5237C9 6(7u1288C12 
syn ἀντιλέγω — (UrsVal)353C8 (Cinus)404B412 
7459B9 op óuoAoyéo 15128B15 ἀῤλ4 τὸ εἶναι 
τοῦτον γέννημα 6 60B9 add. τό 1511296B11 
13 15111453C6 add. τό 151V477D6 et 480A1 op 
ὁμολογέω 488C413 ορ ὀνομάφω 15 161V665A9 
17(ffAró.)729C6 | 251065C10 6. τό c. loco 
sacro 701,1 161V657B5 701,14 15112447 -- παρου- 
σίαν 13 261073D9 
ἄρνησις ἡ — negatio, repudiatio 1511236C2 
2811100C8 ποιεῖσθαι — 1129B1 9 epith τέλειος 
ἀρνίον τό — agnellus, met pro Chr. 10576 8 
Jer11,19 
ἄρουρα ἡ -- arvum -- ager aratus 20844A2 
epith εὔφορος, καλός 869A5 epith ὀλίγαι 


ἁρπαγή ἡ — direptio, rapina 2105B9 4-qóvo: 
5229C9 - θάνατος (act. 233A8 — ἐκκλησιῶν 
237C5 £v ταῖς ἐκκλησίαις -- πυρκαῖά 20949A12 — 
Κόρης 960A5 τῶν ἐκκλ. 23989C4 ἀπὸ -- ἔχω τὸ 
εἶναι ἴσον Phil2,6 op κατὰ φύσιν 


ἅρπαγμα, ατος τό — res rapta, rapina 151 
121Α1 pl. ἐξ ἀδικίας [561,8 
ἁρπαγμός ὁ -- rapina ΡΑϊ2,6 1511I332B15 


ἁρπάζω -- rapio 1. abs 10556A4 -τἀδικέω, 
φονεύω 9..trans. 8) rem aufero ἔλαιον 
5299C5 -- τὰ ἔνδον 14(cont2.)796A10 --ἐρευνάω 
— τὰ ἴδια 14777A15 P ἀπό τινος -- οἰκίας 12652 
A11 P — παραθήκας 14781A11 — — πίστιν — ff 
17744A15 P ἀπό τινος — ποτήριον 6(C/»4:)369C4 
— σκεύη 20960A6 — σπέρματα 10540A13 — συμ- 
ψέλλια 10760D5 Ὁ ἐκφέρωο b) — mihi arripio — 
ἐκκλησίας 5233A5 6 10589C^4 P ἀπό τινος — 
ἐπισκοπήν 9524B4 Ρ 14701A15 9. personas 
a) — per vim abduco ἄνδρας 14765B5 P — &v0po- 
πον 6(s;nA41)265C4 ἐξ ἡμῶν — e medio nostro — 
Γανυμήδην 125A8 — ἐπίσκοπον, — ous 6( ful)305 
D5 P 308B8 -ἐκτοπίῷω 10 P suppl 12649 

10* 


πιὸ 665, 


B2 P -i£opíi;o. — Εὐτύχιον 14765A1 alios 
6(synAI)272B14 P 10540B11 τινάς -xororrívo 

14696C9 P b) met P — mente abripior 2C12,2 
ἁρπαγέντα Ecos... οὐρανοῦ εἰ 4 els τὸν παράδεισον 


7428A8 15111424A12 syn ἀναλαμβάνω B8 
20936B11 36(ep43.1441A12 spec διανοίᾳ 
20933C7 


*Aproxpacícv, ep. Aeg. 1. 6(epSard3.)360A6 
sbscr 9. tv Βουβάστῳ, ep. Melitianus 6(brev 
Melet)376B12 3. 6(epp.Aeg)392B14 sbscr 

ἀρραβών, 8 — arra(bo) met 23997B14 — θεό- 
τητος ἀπαρχή op πλήρωμα 1009A7 — KAnpo- 
νομίας Eph1,14 

ἀρραγής 2 — infractus met 311176413 ἀλή- 
θεια ἀσάλευτος 

ἀρρενικός 3 -- masculinus 144C4 μορφή op 
θήλεια 6 m. sbst op θηλυκή v. s. ἄρρην 

ἀρρεύστως — sine elfluvio, spec term. theol. 
3204B8 origo filii - ἀδιαιρέτως 

ἄρρηκτος 2 — infraetus 17(5n4r)700B3 δια- 
μένω 

ἄρρην vel ἄρσην 2 — mas, masculus sbst. et 
adicct. I21CA οἰ θήλεια Δ0Ὰ2 εἰ 5247 op γυνή 
72D8 τὸ ἄρρεν op τὸ θῆλυ 76B3 ἄνθρωπος op 
θῆλυς 1511293C45 et 3744,6 ἄρσεν op θῆλν 
Gal3,28 

ἄρρητος 2 -- inelfabilis, term. theol. 7(Dion 
Rom)A65A5 γέννησις - θεῖος (Orig)O3 ὑπόστασις 
τ ἀκατονόμαστος, ἄφθεγκτος 105658Β18 IT. s. Ar. 
1511224A9 πρᾶγμα 161577B5 ῥῆμα 2C12,4 
17(blasphAr)705 01 θεός — ἅπασιν ὑπάρχει 4-708B10 
θεός εἰ 757A13 TT. τῷ υἱῷ — sec Αγ. ἀόρατος 
20936B12 ῥῆμα 2CI2,4 2811104A12 φύσις 1129 
B10 γέννησις 4- ἀληθής 

ἀρρήτως -- inefiabiliter 23996A7 γεννηθείς 
τἀφράστως, ἀκαταλήπτως, ἀιδίως 

᾿Αρσάκιος εὐνοῦχος imperatoris 14705A12 

᾿Αρσένιος, ep. Aeg. 1. 6(epSard3.)340A8 sbscr 

2, ἐπίσκ. Μελιτιανός, quem Ariani ab Athan. 

occisum esse perhibebant 6(s/24/7)264A11 12 
4-B12 4265D3 4272C6 4276A6(7ul)293A15 
(eb Sard 1.) 3133. - 11 — (ep 2.) 320D 14 
4- 321A8 (epSard3.)329C1 364B7 9 365B7 912 C4 
11 D3 (Pinnes)368C6 -9 --14. 369A10 372B1 
5 (Arsen)B? ἐπίσκ. τῆς Ὑψηλιτῶν πόλεως inscr. 
8794Α1 377B5 Δ00Β2 2405A8 14697B2 

᾿Αρσενοΐτηδ. —ovu scil νομός Aeg. 6(breMelet) 
376B9 18808B15 ᾿Ανδρέας ᾿Αρσενοΐτου 20865 
B10 ἡ ToU — διώρυξ 

ἀρτάω -— suspendo, P — pendeo met 2141B12 
διάνοια αὐτῶν fprnuév c. gen. — pendeo ab 
12664C6 P τωὴν τῆς κρίσεως ἠρτῆσθαι 
ΠΕ τεμας haeret: atque praecessor Arii 17717 

5 


’"Δρτεμίδωρος, ep. Aeg. 6(eppAeg)392C7 sbscr 

"Apreuig dea 121B12 24B1 eius statua in 
Picaeo posita 25B14 37A12 dea venationis 
20349A15 allegorice — σελήνη 

ἄρτι adv. tempor. — modo, commodum 1. abs 
1) temp. elaps. — nuper, paulo ante 151117B15 ὁ 
— δίκαιος op μετ᾿ ὀλίγον 151V521C40 524A9 
20928B10 929B2 36(e539.4437C42 spec ἄρτι 

.. Kal — vix..., cum 117C9 14760B13 
— ap. partic. 12649A10 — εἰρήνην ἐχουσῶν τῶν 
ἐκκλ. ... ἁρπάζονται — b) temp. praes. qt. s. str. 
— nunc, hoc demum tempore 5225B15 233C2 
op πρὸ τούτου 14772A415 op ποτέ spec — in hac 
nta 3742,19 .. B. s. lat. — ex tempore adventus 


ἀρχέτυπος 152 
domini, varia ei sunt opposita ἀεί 151V505B7? 
πάλαι μέν, — δέ 2141D6 180C10 πρὸ κατα- 
βολῆς τοῦ κόσμου 1511305B6 πρότερον μέν. .., 
— δέ 2145B9 τότε μέν — tempore VTi...., — 
δέ 5224C9 15136D1 137D3 36(ep24.1433A9 

2. ἕως ἄρτι — etiamnunc 705,17 TI. ἕως — 

ἐργάξεται 4209C5 1511189B13 

ἀρτιος 3 — aptus, completus, par spec &pi0- 
μός 15173C9 et 11 op περισσός : 

ἀρτίως -- etiamnune 17({{4τ9.}714812 op ἐν 
τοῖς παρεληλυθόσι χρόνοις 

ἄρτος ὁ -- panis 1. cibus hum. praecipuus 
2) s. vulgari Mt14,20.21 πέντε — 2129A4 7417A9 
8493B2 351277A7 al. 14757C415 ἀφαίρεσις ToU 
— 7269A1 161V661B5 ὕδωρ 20845A1 cottid. 
victus 853A1 — καὶ ἅλας ἦν αὐτῷ τροφή C5 
856412 861B6 13 2901A15 913B7 916A15 
B5 10 C4 2920B7 -ὕδωρ victus in deserto 
35(frgm1.1292C8 τἄλς, ὕδωρ -— ξηροφαγία 
3743,4— Ev λαχάνῳ ἀναπεποιημένῳ ἐλαίῳ est cibus 
ascetarum 46,16 47,2 5 11 nO9.lin5. epith 
αἰσθητός liní4. 48,1 54,20 ὕδωρ 57,22 
b) spec panis inter liturgiam collectus ad susten- 
tandos maxime egenos et viduas 5232A3 — τῶν 
λειτουργῶν καὶ τῶν παρθένων 12652A11 
14705B8 2. met a) — Tlv. 231012B9 vocatur 
— οὐράνιος 12 epith ἐπιούσιος Mt6,11 b) .— 
Chr., ^. 351276B15 ὁ τῶν ἀγγέλων — Ps77,25 
1280A14 706,85 37^47n9.lin12. epith capkxo- 
φόρος 

ἀρτύω -- adorno, spec eondio met P λόγος 
ἠρτυμένος τῷ ἅλατι 20945A14 


ἀρχάγγελος ὁ -- archangelus 1. pl — hierarch. 
caelest. 151100Β4 -- δυνάμεις, ἄγγελοι 151119642 
θρόνοι 204B6 epith πολλοί -θρόνοι, ἐξουσίαι, 
κυριότητες 208Β2 epith πολλοί -- ἄγγελοι 151li 
432A2 ἄγγελοι, κυριότητες, δυνάμεις, θρόνοι 
161557A13 ἄγγελοι 561C1 -χερουβιμ, σερα- 
Qiu, κυριότητες, θρόνοι, ἄγγελοι ὅ -ἄγγελοι 
7 τἄγγελοι, σεραφιμ, χερουβιμ, κυριότητες, θρό- 
voi, ἀρχαί 5939Β11 epith πολλοί - θρόνοι, κυριότη- 
τες, οὐρανοί, χερουβιμ, σεραφιμ 1[1611613Β14 — 
ἄγγελοι, χερουβιμ, σεραφιμ, δυνάμεις, ἀρχαί, ἐξου- 
σίαι, κυριότητες 16111029Β10 -- ἄγγελοι, χερου- 
βιμ, ἐξουσίαι 17780A5 ἅγιοι, ἄγγελοι 2. 
sgl. ὁ — — Gabriel 151V517B9 Lucl,3ó 20897A11 
epith μέγας 261081B2 Lucl1,21 

ἀρχαῖος 38 — antiquus, vetustus 1. res 2132A5 
παράβασις scil Adae 17716C9 σύνοδος spec — id, 
quod antiquitus observatur 5225A6 ἐξ ἀρχαίων 
μέχρις ἡμῶν τηρηθέντα — 17(syn4r)700A1 τὰ πάλαι-- 
— doctrina legesque eccl. 2. pers. aetate et 
auctoritate grandes 5228C9 ol — spec. trag»edi 
graeci spec episc. 14744A12 scil Hos. alii 6(7ul) 
304A11 14780B10 241040B12 1044D2 1045 
ΑἹ —vlós— A. 151V504 C10 ὁ ἐν τῇ παλαιᾷ (script.) 
σαφηνιφόμενος 

ἀρχαιότης, nros ἡ — antiquitas, spec VT 
151204 C10) " 

' Apx a«p, cognom. Joannisepisc. Melet. 6365D1 

(ALT hess)368B2 ὁ συκοφάντης v. s. ᾿Ιωάννης 3. 

᾿Αρχέλαος 1. rex Judaeae Mt2,22 12660B6 υἱὸς 
Ἡρώδον 2, κόμης Aeg. 20932A11 

ἀρχέτυπος 2 -- primigenius 1. epith Αδαμ 
2814100B6 — ἄνθρωπος — Adam 28111140B13 
— πλάσις Adae 2811104 C15 2. n. sbst. τὸ — 
Ξε exemplar 149A9 '— θεῶν i. e. σφαγιαφόμενα 
τὰ θύματα 


158 


— 


ἀρχή ^| — principium i. e. quod primum focum 
capitsive ratione temporis sive originis sive causae 
sive potentiae consp. mater. LI.initium 1. tem- 
poris universi 701,1 24. creationis 3. adventus 
Chri., evangelii — 4. quodvis initium 5. dic- 
tiones adv. ἀπ᾽ ἀ., ἐξ ἀ., κατὰ (τὴν) ἀ., ὑπὸ τὴν 
&., τὴν &. II. spec. initium exsistentiae: 1. 
est creatarum rerum proprium 4) gener. b) lo- 
cutiones 2. A-filio affingitur ab haeret., negatur 
ab orthod. III. concr. — prima pars rei, 
spec. initium libri vel loci e scriptura sumpti et al. 
IV. causae principales rerum 41. elementa 


corporum- 2. meton. — deus ipse a) sapientia 
div. b)IT. c) A. 3.incontrov. trinit. — — οὐσία 
τοῦ TT. V. s. polit. — principatus — 1. pro- 


vincia imperantis 2. potestas imperantis. 3. 
munus publ. 4.meton plur. -hierarch. caelestes 
l. initium 1. primordium universi temporis 
Jol,1 ἐν — 1511256A1 257A5 151V496B2 3 
501B6 517C45 7(ffSirm)692C4 et (ffAr10.)245 
C14 πρὸ πάσης — - αἰῶνες, χρόνος (ffÁr2.)721C8 
351280B11 2. creationis mundi, angelo- 
rum, hominum 15C3 8A10 B2 C13 16A8 
15 68D1 296D3 97C8 104A3 et 6 τῶν &v0p. 
105B2 op ὕστερον 108B3 8 D?7 113B9 117C13 
17 1 129C45 4212C2 - δημιουργίας yí- 
νεται διὰ τοῦ A. εἰς τὸ εἶναι 4. 213A15 op ὕστε- 
ρον 7428D12 op νῦν 10544C4 15172C7 8985 
113B9 1511192A6 268B7(bi) ΟἹ 5 Mt19,4 
269A4 et C2 Genljl 284A13 285A3 ΒΊ10 
292A2 B8 15111337B10 385C5 op συντέλεια 
τῶν αἰώνων 151V520B10 161553C8 1611613B7 
κατ᾽ ἀρχάς Ps101,26 17756A6 Gen1,1 20885A11 
351277B8 ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως Mc13,19 9. tem- 
poris adventus Christi, evangelii 2128C11 7468A1 
ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται Lucl,2 12660A15 15189B414 
1511265C8 161593C1^4 17(ffAr1.720C45 - 
721A5 (ffAr2.)724B^ - μέχρι τέλους —36(ep39.) 
1436B11 Luc, 4, quodvis initium 2113C4 — 
τωῆς aetern. op τέλος 17685C2 χρόνος --ῆς 
20973A6 ἀσκήσεως op τέλος 3735,3 -- λόγου 1. e. 
libri elocut. γίνεται -- τινος 1511316C8 γνώσεως 
Ἐστοιχείωσις 17720B8 συνόδων εὑρίσκω ἀρχήν 
160C6 ἀφ᾽ ἡμῶν initium cognitionis ἔχω -- 116C4 
τὸ τὴν — ἔχον κακήν 522888 15116C2 ἔχοντες 
— πίστεως παρ᾽ ἑτέρων 15111509 D7 ἔχει -- κατα- 
βολῆς 17685A7 πίστις Ar. sub Cio ἔχει — 688B4 
πίστις Ar. ἀπὸ τῆς νῦν ὑπατείας 5696A1 — ToU 
κατηχεῖσθαι ἔχοντες 20853B2 εἰ 969B14 
— ἀσκήσεως ἔχων καταβάλλομαι ἀρχήν 17685B8 
θεοσεβείας 20853B10 scil ascet. vitae ποιέομαι -- 
8517C16 ἀπὸ τῶν σημαινόντων ... 11604A12 τῆς 
ἀπολογίας σημαίνω τὴν -- 231020Β11 ορ τέλος 
ὅ. dict. adverb. ἀπ᾽ ἀρχῆς 6(syn41)260B6 — 
primo 7468A1 Luc1,2 1511269A3 P573,2. 351277 
B8.Mc13,19 — κτίσεως 1280B11 36(e539.)1436B16 
101,2 ἐν ἀρχῇ 192C7 2128C41 4212C4 
213A15 op ὕστερον 1511256A1 et 257A5 701,1 
265C8 268B7(bi) 269A4 Genljl ΟΣ 791,1 
15111385C5 151V496B2 et 3 et 501B6 et 517C415 
Joljl WI(ffAr2.721C8 7Jol,2 756A6 Genl,l 
321180B10 ἐξ ἀρχῆς 15C3 8A10 C413 16A8 
B15 20D6 60B7 68D1 296D5 .105B2 
op ὕστερον 108B3 117C43 17 5237A5 6356 
A18 ἄνωθεν ἐξ — διηγήσασθαι 373D4 396C1 
10544C1 584B15 589C1 11620B8 14725D9 
741C2 777D2 7288C9 792B10 (cont2.)796B14 
15149B2 | 72C7 89B14 113B9 1511152D3 
176A7 op ἔπειτα 220B2 4 272A5 op μετὰ 
ταῦτα 273B^ op ὕστερον C8 9 292B8 15III 
337B10 151V520B10 161553Cs8 593C14 


ἀρχή 


1δ4 
17({{4171.- 9.7) 2 06 15. 721. --722484 add μέχρι 
τέλους 20860Α11 940B12 231020C9 op ἐπὶ 
τέλους κατὰ (τὴν) ἀρχήν 18B2 297C8 108B8 
D? 113B9 117D1 θί:»πΆ)252Β12 (Jul)300C11 
κατὰ τὰς — (eppAeg)388A6 — 389C8 --392 8 
7428D11 et 465 D6 op νῦν 10580B15 11629A10 
op μετὰ ταῦτα 641C40 12652C10 660A15 
14733B7 15 741B9 744B11 752B14 op ὕστερον 
15148C3 57B1^ op μέχρι νῦν 89B5 1511185B14 
192A6 220A12 269A2 τὸ «κατ᾽ ἀρχάς" ex 
Ps101,26 284413 289A3 B9 292A2 1611613B7 


κατ᾽ ἀρχάς ex Ps101,26 20973C4 ὑπὸ τὴν 
ἀρχήν 1511268C1 τὴν ἀρχήν (τὰς —) 2129C45 
6357A10 365B3 10 op λοιπόν 10553B1 
11641B14 1511I1424B1 161V661B1 20844B15 


τὰς — διατρίδων 861C6 916A15 (9 


IL spec initium exsistentiae 1, est rerum crea- 
tarum proprium 8) gener. ἀπὸ — τινος τοῦ μὴ 
εἶναι γέγονε τὰ γενητά 1511268C8 ἀπό τινος — 
ἄρχεται ποιεῖν ὁ θ. 151126982 -- γενέσεως 151 
1810 6 184A12 b) locut. ἔχω ἀρχὴν εἰς τὸ 
εἶναι 7469A9 Β3 τοῦ εἶναι 1511268C2 . epith 
διαστηματικός εἰς τὸ γεγενῆσθαι 10576B7 
τοῦ κτίγεσθαι 1511269A2 κτίσματος 1511241 C2 


Ἐγένεσιν τοῦ λαμβάνειν 151112(11 ἐν τῷ 
ποιεῖσθαι 1511269A13 γίνεται ἀρχὴ εἰς τὸ εἶναι 
4212C2 2. ἀρχή filio-A. ab haeret. affingitur, 


ab orthod. negatur abs 10576B9 1511220C4 ἀρχὴ 
γενέσεως 151145A4-8 1511184A5 257B6 spec 
— τοῦ γίνεσθαι 151445B1 1511173A1 177A1 — 
τοῦ γίνεσθαι θεός -- τοῦ εἶναι 7469B12 op ἀίδιός 
ἐστι 10564B11 565B15 151144A17 1511173A6 
176B4 177A5 τοῦ εἶναι κύριος 257C4 οὐκ — 
εἶχε [τοῦ] εἶναι οὐδὲ τοῦ βασιλεύειν 260A2.— 12 
B1 269Α1 -- τοῦ κτίτεσθαι 15121A12 ἀρχὴν 
διδόναι τῷ A. 6(epSard3.)332C1 — 7(Orig)465C2 
Jol,l οὐκ εἶπεν ἐν ἀρχῇ γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐν ἀρχῇ ἦν 
ὁ A^. 1511269C2(bis) conceditur -- ἔχει τοῦ δεικ- 
νύναι τὴν κυριότητα ἑαυτοῦ 1511173.2 ἔχει τὸ 
εἶναι οὐκ ἐν ἄλλῃ ἀρχῇ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ TT. 1511269B5 


III. concr. — pars rei prima,,— initium libri vel 
loci e script. deprompti ἀρχὴ ἀναγνώσματος 151 
125B10 scil Hbr1,1sq . 1511174B13 loci 4c12,22 pars 
prior op τέλος eiusdem versus , — initium epistu- 
lae syn Hierosol. 6397C5 --uépos ^ — initium εὐαγ- 
ysMou 151V496A1 Jo1,8 231005C^ Jol,l2sq 
— initium Θαλείας Ar. 15120C10 — initium 
κοσμοποιΐας 192C7 . Genl,i Ξε praecipua pars, 
caput 2193A6 — τῶν λεχθέντων 

IV. causae primariae rerum 1. — elementa 
quattuor corporum 117D5 τῆς τῶν σωμάτων 
συστάσεως στοιχεῖα 84B14 πάσης αἰσθητῆς 


οὐσίας -- primordia urbis 1511249A7 et 9 πό- 
λεὼς — — primogenitus 1511248C12 — τέκνων i. c. 
Ruben 8, meton deus ipse, ut est causa crea- 


trix rerum 8) sapientia div. — ^A. sec Prov8,22 
vocatur ἀρχὴ ὁδῶν 3201B14 205B15 1511248C2 
à 9 249A4 276B14 15 Có 11 284C5 
285A3 B15 305C5 309A4 312A14 316C7 
351273B9 — ἔργων D12 1276A15 b) IT. vo- 
catur μία ἄναρχος τῶν ὅλων — per filium 17(ffAr6. 
an26.))40C2 ε) ^—vlós vocatur ἀρχή et primae 
creationiset generis hum. redemptionis 1511281C3 
creata ἔκ τινος ἀρχῆς (1. e.) τοῦ A. συνημμένα TOv 
ἄλλων 1511252A9 312B1 --τῶν γενητῶν 17 
(blasphAr)705D5 -- τῶν &vaxrigouévov 1511288A4 
— τῆς καινῆς κτίσεως 1511285B10 14 C8" 
296C6 301B9 «θεμέλιος — τῶν πάντων 1511248 
C40 249A15 B2 8 252A11 13(bis) 276C1 3 
15111340C5 -αἴτιος d7(clerALAr)709CA4 


155 ἀρχή 


150 


(ff Ar6.an26.)740B15 3. in controv. trinit. 
ἀρχή vocatur οὐσία ToU IT. ut principium divini- 
tatis internum et unicum 15141A15 — τοῦ υἱοῦ Ὁ 
γεννήτωρ 15111353A1 μίαν — οἴδαμεν 151V468 
B11 μία — θεότητος op δύο 12 et 13 ἐξ αὐτῆς τῆς — 
ἐστι φύσει ὁ υἱός, οὐχ ὡς ἑτέρα — καθ᾽ ἑαυτὸν 


ὑφεστώς | C1 τῆς μιᾶς — ἴδιος υἱός 4 0. -- Π. 
ἐστιν ἡ -- 5 μία -- 8 εἰ 11 μὴ δύο -- 469A3 μία 
οὐσία ἡ -- 18801B11 μία-- --uía θεότης — haeret. 


opponunt principium τοῦ IT. καὶ τοῦ υἱοῦ aut 
externum aut multiplex 7(DionRom)46^A12 τρεῖς 
— Marcionis op μοναρχία 15141A13 ἔκ τινος — 
προὐπαρχούσης ὁ IT. καὶ ὁ υἱός 1511I1352C8Tpeis 
— --τρεῖς πατέρες 151Ν4608Β11 δύο -- op μία -- 
θεότητος 472A6 et C1 δύο -- I7(clerALAr)709C3 
δύο ἀγένητοι -- 773C412 et 781B12 ἑτέρα παρὰ 
TOv IT. 785B9 δύο -- 18801A13 et B9 τρεῖς — 4 
τρεῖς θεοί 2811129C2 ἀρχῶν ἀρίθμησις --θεῶν 

V. — principatus potentiae 1, provincia impe- 
rantis, regnum 2144 D5 - χώρα 145A9 2. 
potestas imperantis 176D2 .2157B6 regis Josiae 
14732D5 Ρωμαϊκή op ἐκκλησίας διαταγή 740A10 

(Hos)745D7 syn βασιλεία 3. munus pub- 
licum 14704A2 scil praefecti 708C14 epith κοσ- 
μικός 4. meton plur. - hierarch. cael., 
quae vocantur principatus 15111341B1 -- ἐξουσίαι, 
θρόνοι, κυριότητες Coll,16 161561C7 - ἄγγελοι, 
ἀρχάγγελοι, χερουβιμ, σεραφιμ, κυριότητες, θρόνοι 

1611613A15 -- ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, χερουβιμ, 
σεραφιμ, δυνάμεις, ἐξουσίαι, κυριότητες 16111029 
B10 «τ ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, χερουβιμ, ἐξουσίαι 
351284A9 - ἐξουσίαι 


ἀρχηγός ὁ — primus dux et auctor 15B4 — 
φωτός — ἥλιος 7 — κατορθώματος syn ἡγεμών 
13A15 — κακίας — malum principium rerum 
41B13 τέχνης 2157A7 γενέσεως — πατής 189B6 
— δαιμόνων — διάβολος spec. 4c(3,1ó — 3ofis — 
Xp. 8492B1 161584B11 17(ffAr2.)721C1À 


ἀρχῆθεν - ab initio 2811120B7 πλάττω 
1128A1 karayivocko 28111140A15 1141B2 
14 ἡ — cuc acía 


᾿Αρχίδαμος, presb., legatus Julii Rom. 6(ep 
Sard3.)332A4 sbscr. 


ἀρχιδιδασκαλία ἡ -- doetrina principalis 
1511172B5 scil de deo facto homine 


ἀρχιεπίσκοπος ὁ — archiepiscopus 6(brev Me- 
le)377^^ [19813A2 epith ἅγιος 311169A1 — 
᾿Αλεξανδρείας] 


ἀρχιερατεία ἡ - 
Vi. 1511161C414 


ἀρχιερατικός 3 — ad summum saeerdotem 
V'Ti. pertinens 1511161C7 ἐσθής 


ἀρχιερεσία ἡ — remigum prineipatus 6(Ci«:) 
361B7 [? fortasse legendum ἀρχαιϊρεσία — comitia 
*T&yguacTa, σύλλογοι] 


ἀρχιερεύς ὁ — summus sacerdos 1. Aaron 
1511161A14 B1 C10 12 13 2. Caiphas 
3738,3 δοῦλος τοῦ — 7018,22 3. Chr. — A- 
υἱός factus homo a) 1511161B15 offerendo se ipsum 

164A^ naturam humanam offerendam susci- 
piens B3 a patre missus 165A14 oblata vita 
B13 semper manens epith πιστός — b) sec Hbr2,17 
ἐλεήμων καὶ πιστὸς — 1511165A4 06) secHbr3,1sq 
ἀπόστολος καὶ ἀρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας ἡμῶν 
πιστὸς ὧν τῷ ποιήσαντι αὐτόν 1511161A2 
351272C8 1280D4 1284C9 1288A4 


dignitas summi sacerdotis 


TERN. ᾿Ασαφ 
ἀρχιερωσύνη — dignitas summi sacerdotis, 
spec. Chri. 1511161A12 -- ἡ εἰς ἀνθρώπους κάθοδος 
*165B 12 epith ἀπαράβατος Hbr7,24 ἀδιάδεκτος 
168B2 per incarnationem 
ἀρχισυνάγωγος ὁ — princeps synagogae 16IV 
657A15 Mc5,41 


ἀρχιτέκτων. ovos ὁ — architectus 196A15 
7448B7 ^72A4^ 8489C^epith σοφός 15160A10 
1511309B11 epith σοφός 20949B7 τιμὴ τοῦ — 


ἄρχω -— princeps sum 1. potestate praesum, 
c. gen 1. in re publica 120D6 Romanorum ἄρ- 
xovras βασιλέας 21A9 ὁ κρίνων τοῦ κρινομένου — 
14(Hos)7^5D11 οὔτε ἡμῖν -- ἐπὶ τῆς γῆς 
ἔξεστιν op οὔτε ἱπηρογδίογ τοῦ θυμιᾶν potestatem 
habet 2. in mundi gubernatione 3201A12 et 
13 TT. et fil. πάντων — 4xporéo 4209A12 — κτί- 
σεως Syn ἐπιστατέω 3. partic. sbst. ὁ ἄρχων 
— princeps a) in gubernanda civitate 120B15 οἱ 
παρ᾽ αὐτῶν — C1 ol ἄρξαντες -- pr. pristini 
76B10 D^ £6 S5C12 — βασιλεύς 235 -« 
δικαστής 88A2 12645C9 — Σοδόμων Is1,10 
14708C15 magistratus op episc., monachi 20912 
C8 -- στρατιωτῶν b) inregendo mundo 176A14 
τούτων -— rerum -kKooyunrop, βασιλεύς C9 — 
τάξεως in mundo ἡγεμών 10 — κτίσεως D3 
77A15 τῆς πάσης κτίσεως -BaciAeUs B5 κτίσεως 
Ἐποιητής 6) dux spirituum — diabolus — 8ai- 
uovíov 20877C6 Mt19.384 — δαιμόνων 2184A^ 
20877B11 daemones ἐπάγονται τὸν — ἑαυτῶν 
— τῆς ἐξουσίας ToU ἀέρος EpA2,2 261081B8 — xa- 
κίας 28111136C6 7 1144C3 -- κόσμου Jol4,30 
28141120D3 1121A3 d) Chr. — τῶν ἁγίων 
351273D14 4, sec Ar. TIT. — τοῦ υἱοῦ ὡς 8. 
αὐτοῦ àv I7(clerALAr)709 C10 

11. tempore primus sum, semper M ἄρχομαι 
1, — initium facio alcs rei a) abs 20868A8 et 10 
et 872B10 scil vitae ascet. 351272B5 scil docendi 
Luc3,23 Ὁ) τινός 153A5 ἀποδείξεως | 1511172B5 
τῆς ἀρχιδιδασκαλίας — primae doctrinae 4ct2,22 
20837A10 ἀσκήσεως 36(ep15.)1444A2 νηστειῶν 
0) ἀπό τινος 117B14 οὐδὲ ἀφ᾽ ὧν ἤρξαντο, ἐν 
τούτοις διέμειναν 251050Β10 ἀπὸ τούτου 
d) c. inf. 15C5. 8C5. D6 9A10 B12 12A14 
16A10 C10 17B14 21B7 292A1 2156C7 
172C4 10 D4 6(epSardl.343A3 -- (ep2.)320B12 
356B3 364B12 7429B7 437B3 44^0D5 453A17 

10548C9 14704D9 728A8 744A11 777A9 
C2 1517C5 36B10 8960 1511269A5 Gen2,3 
1012 B3 15111321B16 428A13 453B10 (9 
151V481A15 161529A10 161V644B8 648C3 
17685D3 (ffSirm)93D5 717B3 748C11 20844 
B9 3889B7 C4 6 2901A3 2964B11 36(ep39.) 
1436B8 ,23155,19 2, initium accipio, ortum 
habeo à))abs 5225A^ πίστις 8S8(DionALl)501C14 
(bis) op παύομαι 4504B12 — 512C9 op λήγω 
17685C12 πίστις 688A3 δόγμα Ar. b) ἀπό 
τινος 121B7 ἀπὸ βουλῆς 1511269B2 ἀπό τινος 
ἀρχῆς 17688A12 πίστις ab alqo 6) ἔκ τινος 
15111461C7 et 10 ἐκ βουλήσεως d) παρά τινι 
124D4 εὕρεσις Tr. τοῖς ἀνθρ. — 6) c. gen. 151109 
B5 ToU λαμβάνειν 

ἄρωμα, «ros τό — odoramentum 151112A8 
Luc23,56 3745,24 epith πολύτιμος syn μύρον 

ἀσάλευτος 2 — inconeussus, immobilis met 
ἀλήθεια 311176B1 - ἀρραγής βασιλεία 161556B5 
Hbr12,28 ἰσχύς 6(7ul)285C3 νόμος 161556A2 
B9 νοῦς 20917B11 - ἀκύμαντος ; 


᾽Ἄσαφ, proph. VTi. 2614C13 


157. ἀσάφεια 


ἡ ἀσάφεια, ἡ -- obseuritas met 12604A1 εἰς — 
ἄγω - in angustias ago epith πολύς 17701C414 
vocabuli 764B10 λέξεων 

&ca«rjG 2 — obscurus met 17764A12 διάνοια 
vocabuli 

ἄσβεστος 2 — inexstinetus 8(DionAD)508A11 
Qs 

ἀσέβεια ἡ — impietas in deum 55]. et pl. 
l.gentilis 137C4 20412 pl. B10 32B5 41A13 
ἐργάξομαι 44C10 --συκοφαντία [1 -- ἀθεότης 
^9A4-- παραφροσύνη propter victimas humanas 
56C4 12 260A15 -ἀθεότης op εὐσέβεια | 80C41 
--ἀθεότης 2116C14 -- παρανομία 117B7 - ἀθεό- 
Tns 321181A5 7 2. haeretica 113C3 Ma- 
nich. 5224C7 op εὐσέβεια 228B10 ᾿Αρειανῶν op 
πίστις τῆσ ἐκκλ. 233A8 11 et C12 ᾿Αρειανῶν 236A7 
D2 237B7 ᾿Αρειομανιτῶν 11 -- πονηρία C13 
6252A12 epith ἴδιος (syn 41])253A3 4 257B1 'Apeio- 
uavirQv op εὐσέβεια - 48 4 C4 ᾿Αρειομανιτῶν 
-9 4261A4 epith οἰκεῖος --268B10 ᾿Αρειομανιτῶν 
epith οἰκεῖος --276B10(bis) --13 op εὐσέβεια -Ἰά 
κατὰ Χριστοῦ --15 -4 C4 εἰς Xp. - D2 ᾿Αρειανῶν 
2774. -280A7 (Jul)285C1^ -- D11 op εὐσέβεια 

(epSard3.)333A1 op εὐσεβὴς πίστις 400B3 
409B10 ᾿Αρειανή 7416A6 αἱρέσεως 420B10 syn 
ἀπαιδευσία ΟΣ .421B11 424D1 5 epith δια- 
βολικός 425C8 4451C7ó60m 445 8 pl. 448B10 
CA πᾶσα D2 λέξεις τῆς — 449A95 kakoreyx vía τῆς 
— 452D^ λογάρια τῆς — 453A11 465D7 
468B6 472D4 247645 epith παλίμβολος --kaxorj- 
θεια 7 8484B9 . 497A11 C2 500A13 epith 
ἴσος καὶ κατὰ διάμετρον 516A14 517B1 521B4 
10545B10 ἡ ἰδία τῆς ἐπινοίας --ὀ 548Β4 epith πολύς, 
ποικίλος --κακοφροσύνη, πανουργία 553A14 D3 
πᾶσα 7 ΟἹ 557C2 564A10 569C4 580B10 
op. εὐσεβὴς πίστις 581A5 λέξεις Tfjg — 585A2 
᾿Αρείου -ἐπιτιμία 588Β15 C9 ᾿Αρειομανιτῶν 
989A7 εἰς θεόν 12 epith ἴδιος 14 B6 ᾿Αρειανῶν 
αἵρεσις C2 ἡ τῆς — αἵρεσις 592A5 ῥήματα 
τῆς -- B7 11628B6 629D8 641C1 12648A10 
649C^ 653A2 ὠμότης 656A12 13688C4 op 
εὐσέβεια 0689Β12 ᾿Αρειομανιτῶν --πονηρία 
14693A3 12 op εὐσέβεια B13 χριστομάχων 
69602 5 0697Α15 - κακοήθεια 700A5 8 (θ 
24041Β8:᾽ 713C7 Á716A12 --προαίρεσις 7254Α1 
γνώμη C11 728B5 729C3 ᾿Αρειανή 733A15 
B13 C7 740A6 741B11 748C9 D8 749A8 
252A1 op εὐσέβεια 757B7 -ὑπόκρισις 764C412 
op ἀλήθεια 769A7 φόνος D8 pl 772A15 B4 
773B1 7276A15 D2 280A4 τὰ τῆς — φρονέω 
781C9 784A11 788C^ op εὐσέβεια | 789C4 
792A1 -cukogavría 11 πᾶσα ῥύπος 15113A1 

16B2 10 20B5 ῥημάτια τῆς — 24C8 25B4 
29C6. 32B5 πᾶσα 53B13 5749 et 64A9 πᾶσα 
10 68C1 73B10 80B14 84A13 89C12 113A15 

121B2 ἰδία 145C5 151148A7 185A1 C11 
200B1 209A5 πόση 216A4 221A3 237B11 op 
εὐσέβεια 284A6 πᾶσα 297A9 ᾿Αρειανή 304 C8 
15111321B7 pl 324B11 2340C3 πᾶσα 381A6 
4170 8 487(16 ἰδία 4^45B6 op εὐσέβεια 448A12 
B8. 449C3 πλείστη 460C^4 Οὐαλεντίνου 468A4 
161556C9 Οὐαλεντίνου 1611616C1 — 620B6 
161V645A3 660A7 τοιαύτη 672B4 C14 673B7 
pl 12 21768448 op ἀλήθεια 685A11 19 
689A11 ᾿Αρείου C9 2701B14 8 713A10 — 
αἱρέσεως 716C13 749A7 8 752D1 7598 
πᾶσα 761A3 et 764C2 τοιαύτη 18800A14 Σα- 
βελλίου καί Παύλου Σαμοσ. syn μανία, παραφρο- 
. σύνη 19816A10 20960B^ et 968B7 op εὐσεβὴς 
πίστις 241032B2 ᾿Αρειανή 1037A1^ λέξεις τῆς — 


ἀσεβής 158 


ΕΣ κακοτεχνία τῆς — 1045D2 251052A4 0p εὐσεβὴς 
πίστις 1053A12 epith ἀθέμιτος ΒΒ C10 1056A8 
αἰσχύνη C15 1057A8 261072A8 1073C2 
1084A6 pl 2811097B12 Μανιχαίων | 1101C4 
1108C3 1109A10 1116A9. 1120B1 (6 Mavi- 
xaíov 1128A14 B4 28111136C2 321180C4 3 
8 331188B2 4 τὰ τῆς — φρονέω 3. iudaica 
10556413 ᾿Ιουδαϊκή 15111381A6 161V660A11 
τοιαύτη — 4. — violatio sacrilega 5229A5 
altaris epith ἡλίκη -- παρανομία locutiones 1. — 
τῆς αἱρέσεως 7416A6 10589C2 -- τῆς ἐπινοίας 
10545B10 2. τῆς ἀσεβείας a) res αἵρεσις, 
ἀναίρεσις, ἀπάντησις, ἀσέβημα, ἄφεσις, βάθος, 
βάραθρον, βόρβορος, γνώρισμα, δεσμά, δυναστεία, 
ἔγκλημα, ἔλεγχος, ἐξέραμα, ἐπανάστασις, ἐπίνοια, 
ἡδονή, κακοτεχνία, κάλυμμα, πρόσχημα, τέλος, 
τόλμα, (τὸ) τολμηρόν, τὰ τῆς — φρονέω epith ἀθέ- 
μιτος, διαβολική, ἡλίνη, ἰδία, ᾿Ιουδαϊκή, ἴση, οἰκεία, 
ὅση, παλίμβολος, πασα, ποικίλη, πολλή, πόση, 
τοιαύτῃ syn ἀθεότης, αἵρεσις, αἰσχύνη, ἀπαι- 
δευσία, γνώμη, ἐπιτιμία, κακοήθεια, κακοφροσύνη, 
μανία, πανουργία, παρανομία, πιαραφροσύνῃ, πο- 
νηρία, προαίρεσις, ῥύπος, συκοφαντία, ὑπόκρισις, 
φόνος, ὠμότης ΟΡ. ἀλήθεια, ἐυσέβεια, πίστις 
(εὐσεβής, τῆς ἐκκλησία) — b) verba λέξεις, λογά- 
ρια, ῥήματα, ῥημάτια 0) pers. ἐφευρετής, ἐχθρός, 
ἡγεμών, κόλαξ, προστάτης, σατράπης, συνήγορος 
σεβέω -- violo pietatem 1. erga deum ethnici 
2116C3 et 192A3 τοσοῦτον Judaei 2165B14 το- 
σοῦτον --τπταραβαίνω haeretici abs 6(synAI)257 B5 
"Aptios -- 268C6 syn ἀσεβῆ ποιῶ — 7416B9 
420B8 C1 421B9 441A2 2A448B11 449C9 oi 
ἀσεβοῦντες 476B15 748^B1 -- ψεύδομαι 485CI5 
ἀναιδῶς 10549C8 573C3 13689B6 μεγάλως - 
εἰμὶ χριστομάχος 14700C1 708C3 757A5 C11 
7684B1 769D6 772D1 773B15 784C2 151 
4101 μεγάλως 52A6 68B3 125B9 τοσοῦτον 
1511209C1 oi ἀσεβοῦντες 15111353A14 400B14 
4^04A6 oi ἀσεβοῦντες 151V481A10 1611608C11 
ol ἀσεβοῦντες 20940C5 241040B5 251053A4 
τοσοῦτον 2811112B13 οἱ κατ᾽ Οὐαλεντῖνον ἀσε- 
βοῦντες 1116A8 281Π101415 οἱ ἀσεβοῦντες 
᾿Αρειανοί εἴς τινα, εἰς θεόν 11604 D2. 14740A11 
εἰς θεότητα 161V653B14 εἰς κύριον 4209A5 
15112101 41511269C7 161V672A14 εἰς Λόγον 
15128A5 εἰς IT. 1511240A2 εἰς Πν. 161580( τ 
1611608C7 εἰς υἱόν 1601001.7 16111625A5 
εἰς Xp. 6(7u/)301A6 περί τι 14736B10 τι. πίστιν 
c. acc. n. & 1511240C3 ἐφ᾽ οἷς -- ἐπὶ τούτοις, ἅ — 
9. erga homines 149B2 τοσοῦτον κατὰ ἀν- 
θρώπων 14776B7 εἰς ἀδελφόν 


ἀσέβημα, ατος τό — facinus nefarium 14769 
A7 pl. haeret. - ἐπιχείρημα spec -— doctrina 
haeret. 7441D3 

ἀσεβής 2 — impius, persaepe superlat. 1, pers. 
a) gener, sec. script. fere — peccator, deo infidus 
2148D7 sbst. Ἐμοιχός, ἀνδροφόνος, ὁ ἀδικῶν 
152B9 14693A9 ἀφροσύνη τῶν -- Eccl7,26 20900 
AB οὐ γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν --ὀ 21977D7 
Ps1,1 βουλὴ -ῶν 261076A9 syn ἄφφων 8) s. 
strict. — qui sacra violat, sacrilegus θ(5γπ 4) 2 08 (17 
calix sanctus confractus --ἢ ποιεῖ τὸν ἐπικεχειρη- 
κότα --D1(bis) calicem vel αἷμα τοῦ Xp. violando 
--276B15 op οἱ τῆς ἀσεβείας ἐχθροί — €) — etlmnicus 
117D9 οἱ -ἐστατοι τῶν &v0p. 61A7 ὦ) — Ju- 
daeus 11632A8 ὁ —éc raros ἱεροβοαμ 3Reg12,91 — 
261076B11 e) — haereticus abs subst. 4209 C6 
5237C45 6(synAD)257B13 -—-264B1 (7ul)289A3 op 
εὐσεβής 7429C4 452B3 469B2 10580C2 
592A1^4 καρδίαι τῶν — Proví0,20 59342 12653 


159 ἀσεβής 


A44 6780 5 13688B13 Gen18,23 op εὐσεβής 
14201A3 733B4 --δήμιος, φονευτής 9 741A4 
749B11 753C4 765A15 C4 281A3 O6 151] 
24B12 — Ar. 25A8 ἀχάριστος 85C8 105B16 
1511452A4 237C6 269C41 ἀπαίδευτος 281C5 
297A? 320C4 15111333C8 345A15 360C7 
373A6 380B14 388A415 460B11 465A7 C12 
16111628B1 18809B2 261073A4 1076C10 
1077D2 2811112B10 1129C5 321180C9 33 
1188B6 15 epith ἀνήρ 5229A16 ᾿Αρειανοί 
6(synAl)277D6 20941B1 2811100B15 .1113C9 
᾿Αρειομανῖται 261081B15 Αὔγουστος (Ciw:) 
17704A411 Γεώργιος 17713A6 Γρηγόριος 5237C8 
μεμηνώς Κωνστάντιος 17725A15 789C11 ὁ 
λέγων 1611612A14 617612 16111628A3 Μανι:- 
χαῖος 251061A14 2811120B4 Παῦλος ὁ Σαμοσ 
εἰ Σαβέλλιος 18804A3 — f) daemones 2Ζθ900( 
2, res a) indeterm ó 2811124A2 Tí 15165A16 
16111636B13 τοῦτο 7428C4 15144C6 4 &roTrov 
b) epith αἵρεσις 5225C8 7424C12 476C6 10577 
B13 12677C44 13685A5 14741A4 784A5 
789A7 792B11 15125B9 241029B13 271089 
D4 ἀκοή 7420B13 γνώμη 1511233Α14 διά- 
voix 1511204A1 μωρός διδασκαλία 6(eppAeg) 
388A14 (τὸ) ἐννοεῖν 2814121B14 ἔννοια 281 
1101C3 ἐπίνοια 7429B14 - μωρός 17776A5 
ἐργαστήριον 13689A8 op θεοφιλής τὸ ἐρωτᾶν 
1511224A14 ἐρώτησις 161568B9 11 θαλία 
17752A45 τ γελοῖος καρδία 15111321815 τὸ 
λέγειν 151V504A2 -- ἀνόητος λεξείδιον 7468B1 
πανουργία 17789D2 τὸ παραβάλλειν 17({{4τ8.} 
733A9 -- πίστεως ἀλλότριος πίστις 13688A7 op 
ὀρθός πρόθεσις 6400B12 ῥῆμα 14700B4 281 
1129B12 C43 , τὸ φρονεῖν 1511193B8 φρόνησις 
1511157A10 8. impers. — ἐστί (a.) c. 1. 1770 5 
λέγειν D2 φαίνεται — ἄτοπον 4216C6 et 7 
λέγειν, νοεῖν 7428B11 λογίξεσθαι 437A411 ἡμᾶς 
διανοεῖσθαι ἄτοπον 15111376A3 λαβεῖν 4018Β2 
λέγειν ἀ457611 ἀναφέρειν 151V488B3 νοεῖν καὶ 
λέγειν ἄτοπον 161V644C12 ἐρωτᾶν 20941Α14 
et 23997A7 λέγειν |. 2811100A7 προσάγειν C11 
λέγειν D4 et 1117C5 et 1128A4 ἐννοεῖν 


ἀσεβῶ impie 151V504A10 φθέγγομαι 
17(ffAr5.)732C^4 ἐκλαμβάνω 2811121A11 ἀναφέρω 

ἀσελγαίνω - petulanter ago 6(5n4/)273A13 
κατά τινος 

ἀσέλγεια ἡ -- petulantia, luxuria 1206 8 
25A7 εἰ 32C44 pl. Jovis -ἔρωτες 28A9 Martis et 
Veneris 36A7 deorum 49C15 et D1 hominum 
4^ deorum 52B7 Rheae deae 13 --τρόπων 14760 
D41 μετ᾽ ἀσελγείας 20945B14 πάθη ἀσελγείας 
311179Β14 op παιδοποιία 

ἀσελγής 2 -- petulans adiect. et subst. 6(synAI) 
273A14 ἀνήρ 14705B1 νεώτερος - ἀγοραῖος 
7166 10 οἱ ἀσελγέστεροι τῶν Ἑλλήνων 761B5 
7604Α7 -- τὴν ψυχήν τἀγοραῖος 11 (9 νεώτερος 
781B5 Ἕλληνες -- νεώτεροι 

ἄσεμινος 2 -- inhonestus 8480B6 -- τὸν τρόπον 
λῃστής 


ἄ oc 2 -- nota carens, met — 
12649010 γέρων op ἐπιφανής 

ἀσθένεια ἡ — infirmitas naturae, debilitas et 
virium et animi sgl. et pl. 1. deorum falsorum 
113C7 princip. Manich. op δύναμις 8 25C12 
27B15 24100B41 108B4 9 180B4 εἰδώλων 
185D3 εἰδωλολατρείας 189A12 εἰδώλων καὶ δαι- 
μόνων --οὐθένεια 2, heroum 138 Π8(ὁ15) spec. 
Achillis op ἀνδρεία 8. hominum 8} infirmitas 
naturee totius abs 2100B6 τέκτονος 109B10 ἡμῶν 


ignobilis 


'Acía 160 
116D7 ἀνθρώπων 117A6 177D2 ἀνθρώπων 
(Orig)7465C10 ἡμῶν 15165A11 τοῦ κατασκευά- 
σαντος 1511212B2 ἡμῶν 224A17 φύσις 151V 

469A2 ἀνθρώπων 2811100A13 3747n9.lin6. 
add. attrib. — ἀνθρωπίνη 12661A6 1511I441CS8 
2811121C14 -- φύσεως 2113D3 133B1 9 [151 
44A9 69A12 351268C11 δ) infirmitas corpo- 
ris sec. M18,17: 1553,4 2133C3 136B10 314780A14 
syn νόσος 1511265A6 15111389B9 413 151IV 
477A11 13 20932B6 15 28111164C5 al καθ᾽ 
ἡμᾶς — 3 add. attrib. — σαρκική 15111393C8 — 
σαρκός 14693A7 1511293A4 Rom6,19 15111389B5 
— σώματος 15111392B12 161V657C^4 20848A7 
251060C13. 351277B5 06) linguae et mentis 
hebetudo 13689C7 γλώττης — sermonis 1611608 
C5 epith πολύς 161V649A2 op προθυμία 251069 
B10 ἡ περὶ τὸ λέγειν — 4. infirmitas, quam 
in controv. christol. haeretici, maxime Ar., asper- 
gunt naturae "divinae 1511208A16 περὶ τὸν 8. 
εἰσάγουσιν ἐφθόνος B^ spec ipsi ^. in natura 
hum. habitanti 2133C8 τοῦ £v τῷ σώματι 136A2 
— TOU A. 141C3 φύσεως τοῦ ἐνοικοῦντος A. 
15111396A11 pl 231021C3 σαρκός Chri. 1024A12 
παθὼν ἐξ — 2CI3,4 b. infirmitas daemonum 
2189A12 δαιμόνων καὶ εἰδώλων -οὐθένεια 14 
20857B9 3864A13 τῶν ἐχθρῶν 904Β14 9658Β13 
- πανουργία 6. infirmitas rerum γήρως 
6409B5 θανάτου 2144C2 145A13 λόγων 7454 
A11 πυρός 2144D3 
ἀσθενέω — infirmus sum 1. corpore, praes. 
morbo 2136B10 πῶς ἂν A. ἐπιστεύθη τὰς ἄλλων 
ἀπελάσας ἀσθενείας ἀσθενοῦντος ἐν αὐτῷ τοῦ ἰδίου 
ναοῦ 20901B2 351265C9 Joll,] 10 2. 8. 
lat. et met. — deficio viribus vel animo, langueo 
6(Dioncom)396C2 10581C5 ἀπειλαί 12680A3 — 
ἐν ἀδικίαις 14789D7 προαιρέσει op αὐξάνω προ- 
θυμίαν 151144Βᾷ4 10 1511197C8 πρὸς ἐργασίαν 
265A7(bis)) 151V477A12 17749D3 πρὸς ἀλή- 
θειαν 20848A11 πρὸς τὴν πρόθεσιν 849B1 859 
A12 op ἰσχύω 884Β14 885B10 95266 μαγεία 
op ἐνεργέω |.953A1 «- παύομαι. 301168D2 s. lat. 
ol ἀσθενοῦντες 1C9,22 


ἀσθενής 2 — infirmus 1. corporis vires 12649 
(9 τ yépo et 20932B1 σώματι 3740,13 ieiunio 
πεστέρα γεννήσῃ 42,25 et 45,25 ascesi σῶμα 
--ἐστερον γίνεται 2. natura infirma a) negatur 
in deo 2100B4 εἰ 9, ἐξ ὑποκειμένης ὕλης ποιεῖ τὰ 
ὄντα, -- εὑρίσκεται 101A4 διὰ τὸ μὴ — εἶναι τὸν 
θ. b) enuntiatur de nat. hominis ἄνθρωπος 
128A2 2145C9 φύσει 14692A16 τὴν φύσιν 
τεχνίτης 177C7 op τέλειος τύραννος 2144 D5 op 
φοβερός spec τὸ ἀσθενές 2811124B5 ἡμῶν 2811 
1149C8 τὸ -- ἐν ἰσχύϊ — de qualibet re creata 
181D41 φύσις Ἐῤῥευστός, θνητός 2144A14 θάνατος 

C13 πῦρ 1511309B10 φύσις 351277B4 σάρξ 
de daemone 151117C11 πρὸς πάντας -- γένηται 

20852A1 ὡς παῖς 884B8 888A4 Β7 «μηδὲν 
δυνάμενος 904A12 B6 969C2 -- δυνάμει op 
ἄγριος — €) in controv. christol. ab Ar. divina 
natura et A. — dicitur 2133B5 Κύριος οὐκ —, ἀλλὰ 
θεοῦ δύναμις 1511209C8 ὁ — op ὁ δυνατός 151V 
488B2 μονάς div. 8. s. lat. res 151V476A13 
ἔννοια Ar. ἀνθρώπινος 20953A4 fallaciae ido- 
lolatriae 2811116B10 ῥῆμα --&rrpemfg sbst τὸ — 
161605C6 — ἀποδείξεως - ταπεινός — bomo 9529 
C9 muneri suo impar 301168D2(bis) s. lat. 19,22 


ἀσθενῶς — infirme, met 161605C10 εἰρημένον 


᾿Ασία - Asia Minor, provincia eccles. 6(ep 
Sard3.)324 n49.lin5. inser --333A9 -F341A1 sbscr 
14700B11 17701D7 


161 ἀσινής 


ἀσύγγνωστος 162 


ἀσινής 2 — integer 20973A15 ὀφθαλμός -ὁλό- 
κληρος 

ἀσκεπτί adv — ineonsiderate 6(epSard1.)312 8 
εξ (ep2.)320A11 βουλεύομαι op μετ᾽ ἐπιμελείας 


ἀσκέω -- exereeo 1. gener alqd -- studiose 
exerceo, colo, tracto 2184B13 τὴν ἰατρικήν 
6(Ci»«:)369B2 ἀλήθειαν 10556A5 ταῦτα — iniurias 

557C6 πόνον φωνῆς P 36(ep13.)1416 n84.lin2. 
οἷς ἄν Tig τὴν διάνοιαν ἀσκηθῆ 9, ΟΠ ΒΒΒ, -Ξ 
vitae ascet. operam do μονήρη βίον 14692A1 
20844B8 21977C40 inser 331185D2 inser — P 
abs 20844B6 κατὰ μόνας 861B12 864B10 καθ᾽ 
ἑαυτόν 893A10 --τπονέω 969B9 


ἄσκησις ἡ — exercitatio virtutis, 1. gener 
2144A413 μελετάω ἀσκήσεσιν 12668C11 τόνον τῆς -- 
6609611 14721(618 ἡ ἐν Xp. 9. spec vita 
ascet. 20837A4 ἡ κατ᾽ ἀρετήν — 10 B4 844B1 
C4 845Α12 σπουδή 848A2 $852B3 3853A7 
B2 856A3 864B12 865C^ 868A10 B7 
869C2 872A1 876B5 880B11 881B^ epith 
ἀνωφελής 884B5 888C4 893A13 B11 897C2 
901C4 908C2 912B1 12 epith πολύς, σύντομος 
917A8 - εὐχαί 932B1 ἡ ἄγαν — 937B13 
957A8 epith συνήθης 961A6 -τεὐχή 965B5 
968A15 969B14 epith πολυχρόνιος 973A6 10 
3735,2 inscr 41,20 --ταπεινοφροσύνη, πολιτεία 
ἀγαθή 42,25 epith μέγας 43,6 45,27 57,25 
58,3 epith πολύς 59,4. epith βαρύς syn ἐγκράτεια 
locutiones: τῆς — ἔρως 20865C^4 — καρπός 
20937B13 -- μισθός 20893413 — πρόθεσις 20884 
B5 — προθυμία 20973A10 — τόνος 12668C11 
20844C4 al. v. s. διαμένω ἐν —, ἐκκακέω ἐν —, 
ἐπιμένω τῇ —, ἐπιτείνω, ἔχω et ἔχομαι τῆς —, 
3nAóo, καταμανθάνω, σχολάφω τῇ —, χράομαι, 
χρονίφω ἐν -- 


ἀσκητήριον τό -- recessus ascetarum, mona- 
Sterium 20845B7 τόπος τοῦ — 


ἀσκητής, oU ὁ — ascefa s. eccles. 6(C/»»:)260 
A14 11632A12 -- μονάφοντες 14737A15 20853 
B14 $856B15 Athan. 889A2 $5896B12 908B8 
929A13 Amun 311172A7 


᾿Ασκληπᾶς, &, episc. Gazaeus 6(epSard3.)325 
B2 τοῦ 43286 4329412433202 -333C41 
12648C3 14700B9 ὁ tv Γάτῃ 


᾿Ασκληπιός 1. — Aesculapius, deus artis me^ 
dicae patronus 2184B12 2. episc. occid. 
6(epSard3.)337A48 sbscr. 

&cxóc, ὁ — uter 20921A4 8 351276C5 epith 
παλαιός Mt9,17 


ἅσμα, ματος τό — eantieum 36(e539.)1 437 A8(bis) 
— ἀσμάτων lib. sacr. VTi. 


ἀσμάτιον τό — cantiuneula 7441D10 Arii Ὁ 
θαλία 


ἄσμενος 3 -- libens 12668B3 op δειλιάσας 


ἀσμένως -- libenter 6(C»«:)361C8 προσίεμαι 1 
ἀθ04Βξ γράφω 


ἄσοφος 2 -- qui caret sapientia, spec term. 
haeret. in controv. christol., add. semper ἄλογος 
θεός 7441B11 1511216B9 15111456C7 151V472 
C9 op σοφός 14 1611609B11 --&Aoyos, ἀφεγγής 


ἀσπάζομαι — saluto c. acc. 1. — ave dico, 
salutem dico vel scribo 6(Pinnes)369 A6 πολλά σε 
14756C15 Φιλιππησίους ἀπὸ τούτων, qui in 
domo Caesaris sunt Pil 4,22 2. — vale dico 
20972B10 αὐτόν 8, — amplector amanter, 
met 8) pers. 6(synHier)352CA Athanasium 14693 


Athanasius 


D^ form. epistol. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἀγάπῃ 
Rom16,16 20845C2 Antonium ὡς υἱόν — b) rem 
6(Arsen)372B41 εἰρήνην καὶ ἕνωσιν πρὸς τὴν ἐκκλ. 
14721B12 κοινωνίαν | 17(synHier)720B4 συνάφειαν, 
εἰρήνην | 311173C8 ὁδόν vitae ascet. dub. 
11(C7«)632D10 — τῆς ὑμετέρας sc. ἀρετῆς [forte 
τὴν ὑμετέραν] 

ἀσπαστός 8 -- ampleetendus, acceptus 6(Ci«:) 
349A14 αὐτὸν -- ἡγήσασθε 

ἄσπιλος 2 -- sine macula met 3θ6(εῤ40.), 440 410 
— τυγχάνω 

ἀσπίς, ίδος fj — coluber 10541B5 τρώγλη ἀσ- 
πίδων 11.585 14760C13 δήγματα ἀσπίδων 
20857A8 - ὄφις, σκορπίος 


ἄσπονδος 2 — sine foedere met nullum foedus 
admittens, implacabilis 2157C4 πόλεμος 11 τὰ 
τῆς φιλίας inter gentiles et Israel — ἦν 


᾿Ασσύριοι, hostes gentis Judaicae sec. VT. 
2157C2 - Αἰγύπτιοι, Βαβυλώνιοι 20888A6 
4Reg19,35 

ἁστασιάστως — sine ulla seditione vel repug- 
nantia, pacate 176C2 ἀποτελῶ χρείαν 


ἀστεῖος 3 — urbanus met 15l(ArTAal)20C15 
οἱ — i. e. doctores eccles. -θεοδίδακτος, σοφός 

᾿Αστέριος 1. ep. Πετρῶν τῆς ᾿Αραβίας 6(ep 
δαγα3.)33888Β7 --337A44 οὐδοῦ 14709C8 -Αρειος, 
τίμιοι ἐπίσκοποι 713C1 18796A7 inser B7 
797A13 B6 805C13 808B3 7 809A1 sbscr 
2, alter ep. 18796A4 inscr 8. alius ep. a syn. 
Seleuc. excommunicatus 17704A2 4. ep. 
Arian. epith Cappadox, ὁ θύσας, ὁ σοφιστής, 
συνήγορος τῆς αἱρέσεως 7429A7 ἀ52.Α14 15176 
Α2 1^4 77A6 B11 151172004Α18 205C43 
225B3 C6 232A9 15111324C12 2449B9 17713 
A15'A. τις ἀπὸ Karrrrabokíag 716C4. 12 
5. δοὺξ ᾿Αρμενίας 11624A15 6. κόμης 11608 
B11 14756B2 


ἀστήρ, ἐρος ὁ — stella 157C8 et 1511188B7 
χορὸς τῶν — ἥλιος, σελήνη 172A2 et 1511205B7 
et 1511I341B3 et 161592C4 -fjMos, σελήνη 
2157A10 et 16 et 160C12 stella nativitatem Chri. 
annuntians 151132A15(bis) — ἀστέρος... . διαφέρει 
ἐν δόξῃ 1C15,41 1511249B12 op μέγας φωστήρ 
151V509B4 epith ἑωθινός D3 512B14 ὁ λαμπρός, 
ὁ πρωινός — — Chr. ex 4522,16 161572C44 - 
ἥλιος 

ἀστήρικτος 2 -- imbecillus, met instabilis, 
praes. in fide sbst οἱ — 2811093A13 πίστει 1129B13 

C13 28111165A15 351276D3 --ἀμαθής 2Ptr3,16 

— εἰμι 311172C3 


ἄστοργος 2 — pietatis expers 14749A8 ὁ — 


-— (Crus) 

ἀστόργως - neglecto amore 6(5ynA41)260B9 
καταλείττω 

ἀστραπή ἡ -- fulgur Lucl0,18 161592B5 
36(2524.1 433A10 

ἄστρον, τό, semper pl. — astra, plerumque 


ἥλιος, σελήνη, οὐρανός 117612 53C5 72A11 
73B5 12 13 14 88,411 8942 2116611 τὰ 
κατ᾽ οὐρανόν — 172B6 Ο2 151V512A13 161] 
613B12 φωστῆρες 161V661A4 3735,17 epith 
πάγκαλος 

᾿Αστυάγης rex 15111388C5 Dan, Bel εἰ dracoó 

ἀστυγείτων, ovo; ὁ — urbi finitimus 145D4 

ἀσύγγνωστος 2 — res, cuius venia non datur, 
sbst τὰ — 161V660B11 βλασφημέω, -τἄφυκτος 

11 


168 ἀσύγγνωστος 


ἀτέλεια 164 


661B10 τολμάω — βλασφημία 161V(7eogn)652 
B15 -&oukros — δίκη 1511224B9 161V653C41 
664C5 665B14 — ἐπιτιμία 161V660A7 — κατα- 
δίκη 1511I440B3 — κίνδυνος 196C1 -- τιμωρία 
161608B12 161V(0rig)652A9 653C8 - ἄφυκτος 
676A2 

ἀσύγκριτος 2 — res, quae cum alia comparari 
non potest ἀνάστημα 2810104C6 — δύναμις 2177 
A4 — οὐσία ToU A. 151433C7 -- πρᾶγμα 151132 
A10 θεὸς — ἐστι πρᾶγμα — ὑπεροχή 189A11 

ἀσύγχυτος 2 — non mixtus 2811109B9 ἕνω- 
σις inter duas naturas Chri. 


ἀσυγχύτως — sine confusione 4220A4 τριὰς 
— συνάπτεται -- ἀτμήτως yvopíseroat 

ἀσυλία, ἡ — ius asyli, sanctitas inviolata 14760 
A12 εἰδώλων 

ἀσυλλόγιστος 2 — res, quam ratio assequi 
nequit, inexplicabilis 28111148B13 ὕψωσις 

ἀσυμπαθής 2 — immisericors 12673C14Ar. 

ἀσύμφωνος 2 — dissentiens, contrarius, met 
res γράμματα 6(7u])293A7 -- δόξα 145A15 — 
ὅρος 28111157A45 ταῖς γραφαῖς — φύσις 160A4 
πρὸς ἑαυτά -- τὴν φύσιν ἔχοντα 

ἀσυνειδήτως -- inscienter vel mala conscien- 
tia 8512A12 ἐπάγω 

ἀσυνεσία ἡ — insipientia 133 D7 

ἀσύνετος 2 -- insipiens 3738,28 μωρός, 
ἁμαρτωλός 


ἀσύνθετος 2 — incompositus, conexione ca- | 


rens 176A2 universitas rerum 4 ἄτακτος 8(DionAI) 
9508A^4 ῥημάτων 


ἀσύστατος 2 — res, quae in se stabilitate caret 
173C3 τὸ ὅλον adv. — op σύστασις 15161A13 
λόγος 64B8 et 1511I456B9 ἐρώτησις - ἄτοπος 
2410 410) τοῦτο - ἄτοπος 


ἀσφάλεια f| — stabilitas inconcussa 1. — fir- 
mitas rei 168B1 ἀθανασίας 1511316A5 9. — 
securitas a periculo vel errore 2176B14 καλάμη 
ἔχει — ἐκ τοῦ ἐνδύματος ToU ἀκαύστου 1511168B5 
1511Π92488 -- τῶν πιστῶν 460B8 - 
Ργουδ.14 161V664B9 20857B13 ἔστιν τεῖχος εἰς 
— 904Α2 δέξασθε πρὸς — -- ἀφοβία 924B6 ἔστω 
πρὸς ἀσφάλειαν παρατήρησις 241029B13 decr. 
Nic. ἱκανὰ πρὸς -- -- ὠφέλεια 9. — diligentia, 
accuratio 6(4/)284D3 μετὰ πάσης — ἐξετάφτωσι 
ἀσφαλής 2 — stabilis 1. — firmus, certus, met 
res 133B1 τοῦτο πρὸς ἀπολογίαν οὐκ — 21218Β10 
τοῦτο 11608C12 161600A10 - ἀληθής spec -- 
γνώρισμα 177B8 - διάθεσις 11604C40 -- δόξα 
15208 -- εὐλογία 15111349418 -- θεμέλιος 291168 
A3 -- λόγος 21980A2 -- ὑπόμνησις 20884B12 
— χάρις 151II345B15 — impers (a). c. i. 121C8 
11609A4 13689C5 161V648A8 17(ffAr5.)729A4^ 
2, — tutus 6(clerAI)380C3 ἐξέτασις 10548A8 
διαμένων — ἀπὸ ἀπάτης 14693D2 οὐκ — τοῖς 
μετὰ ταῦτα -- posteris 15111365B40 μίμησις 


ἀσφαλίζω M met — stabilio, munio 2101C1 
χάριν 12672A412 πιστοὺς παραινέσεσιν C2 τοὺς 
πάσχοντας 15111428C2 μαθητάς P 10537A10 
διάνοια ἐκ διδασκαλίας 11609B8 ἀκοαὶ ἐν ἀληθείᾳ 
20811810 ψυχὴ πίστει 905B8 ψυχὴ λογισμοῖς 
spec augeo vim vocabuli alqo additamento 1511] 
276A10 λέξιν ἐν τούτῳ i.e. addita particula δέ 

ἄσφαλτος ἡ — bitumen 36(e543.)1440C42 
φητεῖν ἀντὶ πηλοῦ Genil, 


ἰσχύς | 


ἀσφαλῶς -- stabili modo 1, — tuto 1511316 
A10 domus — γέγονε 2. — certo i. e. sine 
dubitatione 1511181A3 γινώσκω 4012,96 op ἀμ- 
φιβάλλω 3. — diligenter et caute 17(ff A77.) 
741A1 φητέω καὶ διερευνάω — 20873C2 νήφω 
251057C9 εὐαγγελίξομαι 


ἀσχάλλω -- maereo, indignor 17684B5 καθ᾽ 
ἑαυτούς 


ἄσχετος 3 — non cohibendus, non ferendus 
6(syn.AL)257 A15 ἄσχετα φρονέω 


ἀσχημάτιστος 2 — figurae externae expers 
422044 τριάς --μία, ἀδιαίρετος 


ἀσχημονέω -- indecorum me praebeo, inep- 
tas partes ago met 6(4/7/e5:)368B3 . 14772B14 


ἄσχιστος 2 — non fissus, individuus, term. 
theol. 151V468B10 μονάς - ἀδιαίρετος 

ἀσχολέω -- oceupor in re P — detineor in re 
20957B2 P ὀπτασίᾳ 

ἀσώματος 2 — incorporeus 1. gener. 2811117 
B1 — ἐπίβασις Chri. descendentis ad inferos op 
copa«riKÓs — n. sbst 7436A10 οὐκ ἀπορροὴ ToU — 
ἐστιν 457C2 res 15144A8 et 151II440B12 op 
σῶμα 324A10 17772D2 --0cós 9. terminus 
in controv. trinitar. a) θεός IT. 144D7 --ἄφθαρτος, 
ἀθάνατος 57B3 ἀόρατος, ἄψαυστος 2116A1 
7433B8 τἄυλος 15169C6 - ἀμέριστος 1511220A5 
ἀληθινός 17(clerALAr)712A3 — b) A. 2976! φύ- 
σει 109A8 τἄφθαρτος, &uAos 161B13 φύσιν 
176C5 1511I324A8(bis) χαρακτήρ, eikov | 380C3 
ὁ — scil —- A. 251060A11 --ἀπαθής B413 C41 ὁ A. 
ὁ — 2814113A8 - ἀπαθής 28111136A41 θεὸς A. Ὁ 
ἀπαθής 

ἀσωμάτως -- sine corpore 28111117B5 παρών 
Chr. in inferis 

ἀσωτία ἡ — luxuria, libido 128412 ἐκ μέθης 
παραφροσύνη 

ἀσώτως -- luxuriose 12677C2 τῶν 


ἄτακτος 2 — inordinatus 1. gener. rerum ordo 
perturbatus 176A1 - ἀσύνθετος C412 op τάξις 
10573A2 op τάξει κινούμενος impers. a.c.i. 
351289A5 τ ἄλογον 2.met — homo mori- 
busimmoderatus,seditiosus 2193B14 C7 52928C3 
et 6(C54:)349B8 οἱ — σύνοδος haeret. 241048A5 
αἱ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 


ἀτάκτως -- inordinate 20957C2 σκιρτώντων 


ἀταξία ἡ -- perturbatio ordinis 1. in mundo 
173C2 op τάξις syn ἀκοσμία 76A7 op τάξις B12 
D4 80C€5 - ἀκοσμία 2. mentis turbatio 
20896B11 λογισμῶν -- τάραχος op ἀταραξία 
9. pacis eccles. turbatio 5229Β11 τοιαύτη -Ἐπα- 
pavouía ^ 6(C»)401C12 epith ταραχώδης 
11616C6 conventus liturg. 


ἀταραξία ἡ -- pax imperturbata mentis 20896 
C3 λογισμῶν op ἀταξία 908A4 

ἀτάραχος 2 — imperturbatus 20896A8 Aoyio- 
μός -ókxüpavros 940A11 αἴσθησις syn ἀθόρυβος 


ἄταφος 2 — insepultus 12652C11 σῶμα 14708 
B12 mulier 


ἅτε, add. δή [praeter 15181B8] c. partic. — 
quippe vel utpote qui 15C11 41B7 65A13 81C415 

84A13 2104C4 3109D2 116A5 149D2 
176A10 15181B8 161592A6 28111161B1 35 
1268D2 s. v. δή 


ἀτέλεια ἡ — immunitas clericorum 6(C/«:)348 


165 ἀτελεύτητος 


ἄτρεπτος 166 


ἀτελεύτητος 2 — intinitus, fine carens alóves 
7476C41 doxol T(ffAró.)32B12 βασιλεία 
G(epSard3.)332C3 --ἄναρχος 17(ffAró.)732A412 
— διαμονή 151V520A7 


ἀτελής 2 — imperfectus 1. spec scientia, quae 
non suppeditat ad alqd 177C2 ἐπιστήμη πρὸς τὸ 
ποιεῖν 2. term. haeret. in controv. dogmat. 
a) IT. 15141B4 οὐκ — οὐσία τοῦ IT. ἦν ποτε b) Λ- 
υἱός 4220412 15111405C10 - χρείαν ἔχων | 429C7 

151V481B3 op τέλειος D41 --Tperrrós. 251053A6 
θεότης in filio propter circumcisionem op τέλειος 
6) τριάς 161580C10 — d) homo mutila forma tri- 
nitatis baptizatus 161597C5 κενός e) πίστις 
Nicaena 18800C414 9. homo a) natura et 
peccato imperfectus 15141B10 τὸ — τῆς φύσεως 
1511288B6 ἔργον θεοῦ 11 σῶμα a A. susceptum 
289B3 ἔργον τ χωλός b) non satis imbutus doc- 
trina christ. 16IV(7heogn)652B13 et C2 ol — op 
τελειωθείς, τελειούμενος 


ἀτενίζω -- attente intueor 137B3 εἰς φύσιν 
231009B7 αὐτῷ —Moysi nemo poterat -- 90 3,7 
351285B4 spec visum recipio 4c19,19 


ἀτεχνῶς - prorsus 7460A5 τοῦ Καϊάφα — 
ἐστὶ τὸ φρόνημα 


ἀτιμάζω -- contemno, contumelia afficio 1. 
rem 129A3 τέχνην, ἐπιστήμην 
D3 δι᾽ ἡμᾶς P A. op ἔντιμος γίνομαι 165C42 τὸν 
A^. 6(synAD)276C7 θεόν op τιμάω ( Jul)285C4 P ὁ 
κρίνας -- 6 -- D9 et 288B3 et 289A2 et B6 et 15 
σύνοδον 7469D6(bis) fo5,23 14708C4 Κύριον 
9 pauperes 6 Chrum, 788A411 συνόδους 151 
^9A9 10 et 80CA(bis) 705,28. 161V672A7 θεόν 
251065D1 P σῶμα Chri. crucif. 261081B12(bis) 
ναόν — corpus Chri., κύριον 


ἀτιμία ἡ — contumelia 1. act 148C14 sordes 
μετ᾽ ἀτιμίας ἐκρίπττουσιν | .6(741)289A13 κατὰ cv- 
vóbou 7468D5 εἰς vióv 476A14 ἐπ᾽ ἀτιμίχ σω- 
τῆρος ὀνομάφω 11640D3 πάσχω -ὕβρις 12645 
B13 μεταφέρω εἰς — op τιμή 14704Α1 μετ᾽ ἀτι- 
μίας καθαϊιρέω epith πολύς 7896 10 epith πολύς 
15149A9 φέρω -- τινί op τιμή ἀδοξία 7841 et 
80C2 ἐρωτάω, προφέρω ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ τοῦ Λ-υἱοῦ 
2, pass — nota contumeliae inusta 2137B2 ἀτιμίαν 
σταυροῦ φεύγω 

ἄτιμος 2 — honoris expers, contemptus 1. res 
128C9 ὑπηρεσία 2137C5 et 10 θάνατος --δεινός, 
φευκτός 3743,18 βίος 2, pers.15157C14 et 
161568A9 oi — — haeretici 


ἀτμήτως -- sine sectione 4220A5 χωρίτω 

ἀτμιίς, ίδος ἡ — flatus, vapor aquae 7(7eogn) 
A60C5 ὕδατος -6 op ὕδωρ meton ex $ap7,25 — 
A., Xp. 8492B1^ (DionAL)504A8 .513A4 

ἀτόλμητος 2 — intentatus 8489B9 et 12656 
A14 οὐδὲν — αὐτοῖς 677A413 οὔτε τι τῶν — 


παρορῶσι 

ἄτομος ἡ -- atomus 7449A15 εἰ 17756A14 
συμπλοκὴ τῶν -- sec. EÉpicur. est principium 
rerum 


ἀτονέω - languidus sum, met fatigor 12665 
C4 πρὸς θλίψεις 161V648C4 ἑλκύσαι non possum 
28114149A2 diab. &rovóv — debilitatus ἔλεγε 


ἀτονία ἡ — languor, debilitas 20973A12 σώ- 
ματος 

ἀτόπημα, ματος τό -- faetum vel dictum 
ineptum, flagitium 6(C/»«:)369C6 syn ἔγκλημα 
372A11 τηλικοῦτον 15161C412 epith ὅμοιος 


2. pers. 2153 | 


ἀτοπία ἡ — absurditas sententiae, praes. hae- 
ret. sgl. et pl 156D4 λόγου 6(C9".)360B12 et 
361B8 ὦ τῆς -- 7(DionRom)k64CA^ 15152A10 ὅση 

1511152B8 epith πολύς 151V472B8 C40 
305C9 161568B11 ἀσεβὴς ἐρώτησις 28111152 
A8 βλασφημία 


ἄτοπος 2 — insolitus, mirus, absurdus 1. pers. 
6(Ci»4:)361B7 ol —dr«roi 11(C/v:)624B7 ἀπάτη 
πων 2. res a) gener. n. pron. τί, τοῦτο... 
113A6 --ἀδύνατον 216805 - χλεύης ἄξιον 169A2 
Ἐθαυμαστόν 4209B13 μᾶλλον -- 7464C2 11628 
A13 15144C6 - ἀσεβές 11 τὸ ἴσον -- 5266 
327A9 ἀμφότερα 1511189C8 ὅπερ - ἀδύνατον 
15111541412 ἄλογον 429A4 «ξένον 465A4 
131V472A13 ὅπερ 477B12 οὐδέν 508B3 517B5 
ὅπερ — 161589B12 17(AthNaz)712C2 — 768C4 
780A12(bi) 788A7 241041D3 ἀσύστατον 
351269B6 θαυμαστόν 88) epith τὸ γενόμενον 
2105D3 ἀπρεπές — ἐπίνοια 1511281B2 -- ἐρώ- 
τήσις 15164A6(b7s) -- πλέος δυσφημίας 15111456B8 
τἀσύστατος -- λογισμός 15144D1 -- πρᾶγμα 
161572B2 6) n. sbst. τό, τά — praes. haeresis 
177B14 C14 4209B7 6(C«)369B8 400C9 
7429B7 469A12 15 10569A9 15153B6 τὸ — 
αἱρέσεως 1511201A10 μεῖτον — 15111453C43 τὸ 
ἐκ τούτων — 151V469A15 B13 14 τὸ ἐκ τούτου 
— (9 τὸ ἐκ τῆς ἐπινοίας -- 473A13 Β15 488B5 
ἄλλο -- 18 τοιαῦτα -- 500B14 501C3 508A3 
161597B11 τοιαῦτα -- 17749D7 ποῖον -- 251056 
C7 9. impers. a) — ἐστί (a.) c. i. 2105D4 
108B10 C3 109B3 169A3 4 14 B3 9 C2 
3 173A1 2 7437A10 - ἀσεβές 11(C/«)636A3 
1511I401B4^ 437A8 A444A7 456A3 151V488A15 
suppl. inf. B3 ἀσεβές 489A7 497A15 Β18 
161552B8 573B4 5 17(synÁr)696C6 - ἀθέμιτον 
-697B1 351269B8 9 b) — cum εἰ 177D2 — 
φαίνεται, εἰ... τυγχάνει -- ἀσεβές 2172A5 — οὐκ 
ἄν εἴη διακοσμοῦντα.. . sc. A., εἰ... κέχρηται cum 
prolepsi subiecti — —, εἰ διακοσμῶν... κέχρηται 


ἀτόπως -— absurde 2168C8 γεγενῆσθαι 
169D5 χρήσασθαι 


ἀτραπός ἡ — 
ἀρετῆς 

ἀτρέμας adv. -- sine tremore 20857B2 ἀνέκειτο 

912A11 εἱστήκει 


ἄτρεπτος 2 — immutabilis, term. theol. in 
controv. trinitar. 1l. τριάς 15149B9 - τέλειος, ἀεὶ 
ὡσαύτως ἔχων 2811097A13 --ἄκτιστος, ἀίδιος, 
ἀναλλοίωτος 2, θεός 15185B5 j£l7(clerALAr) 
709A1 -ἀναλλοίωτος 241041B15 — θεότης 281 
1121B3 351281A411 - ἀναλλοίωτος ὃ. TT. 
3205A7 15157B3 84C5 et 7 ὁ — opisec Ar. ὁ 
τρεπτός — A. 12 -τἀναλλοίωτας 93B^4 351269 
D8 τὸ — τοῦ IT. 10577A14 4- ἀίδιος 151120B4 4- 
ἀναλλοίωτος 241044A2 5 -- ἡ οὐσία τοῦ TI. 
15185A12 | 88A7 op τρεπτός, ἀλλοιούμενος 
4. ^A., υἱός, ἼΧρ., κύριος 3205A6 7449C45 456D7 
τἀναλλοίωτος 15129B12 op τρεπττός 85A10 
8846 -τἀναλλοίωτος 93B^ 112C7 μένων — 
120B1 1511160B8 μένων — op ἀλλοιούμενος 
1611612C14 et 17(clerALAr)709A7 et (ff Ar2.)721C4 
et 2814112C5 -ἀναλλοίωτος 7 φύσει - ἀπαθής, 
ἀναλλοίωτος 28111136A5 εἰ 8 εἰ 1157D3 --ἄναλ- 
λοίωτος 1160A3 351269D7 -- ἐξ ἀτρέπτου -- 
Π. ἐστι τὸ -- τοῦ A. 15185C5 -ταὐτότης 8888 
93B11 117B9 op τρεπτός 2811096Α11 -- τὸ ἀναλ- 
λοίωτον 1121B13 28111161A2 -- τὸ ἀναλλοίω- 
τον -- οὐσία τοῦ A. 251060A4 -- ἀναλλοίωτος 
— τὸ ἐκ TT. γέννημα 15185A12 -- ὁ δεύτερος Αδαμ 

115 


semita met 196B15 ὁδεύω — 


107 ἄτρεπτος 

15111767 -- Κύριος 151117C9 1206’ ὁ ἀεὶ καὶ 
φύσει — — — ἡ ὁμοουσιότης τοῦ ^. 28114152B3 
«ἀναλλοίωτος b. Πν. 10158967 εἰ 592A5 et 


B9 -ἀναλλοίωτος, ἄφθαρτος 6. res creatae 
christiani 7452A5 τὸ — 151117C4 syn ἀμετάβλη- 
τος 161592B10 τὸ — op τὸ τρεπόμενον 1611612C10 
ἐν τοῖς κτίσμασιν οὐδὲν — τῇ φύσει 

ἀτρεπτότης, --ητος ἡ -- immutabilitas, term. 
in controv. christol. Λόγου 28111161B8 C7 τοῦ 
A. 1164B10 τ ἀφραστότης Có - ἀθανασία, &g- 
θαρσία 

ἀτρεψία, ἡ -- immutabilitas, term. in controv. 
christol. ToU A-vioU 7452B10 --ὁμοίωσις 15185A4 
τὸ ὅμοιον τῆς — 161592B8 τοῦ υἱοῦ τριάδος 
161597B15 φύσις τῆς — - ἁγιότης, ἀιδιότης 


ἀτυχέω -- a proposito aberro, non assequor 
169B1 γνώσεως 


αὖ particula in enumerandis alcs. divisionis 
membris inducit oppositum alqd., saepe αὖ πάλιν 
—lex altera rursus parte 1. membra affirmativa 
copulantur a) polysynd. kal... Kol... καὶ αὖ 
TáAw...152C44 53B411 76B2 xol...kol... 
τε αὖ... 156A15 spec. opp. 185B411 παίδων, 
γυναικῶν αὖ καὶ γερόντων καὶ νέων — b) pív..., 
δὲ αὖ (πάλιν)... 11284 72D5 2. membra 
negat. οὗ... οὐδὲ... οὐδ᾽ αὖ πάλιν 157A4 
281Π130418 μὴ --μήτε. ... μηδ᾽ αὖ 6(Arsen)37 C5 

12668A3 8. membra comparat. ὥσπερ .. ., 
οὕτω δ᾽ αὖ πάλιν28111298᾽ΙΓ᾽5 . spec. novum ar- 
gum. inducitur οὐδ᾽ αὖ πάλιν 15111324B13 


Αὔγαρος ep. Ar. 17704A3 


αὐγή f, — splendor lucis T(TAeogn)A60C10 pl. 
— radii solis. 8(DionAD)501C11 ἡμέρα 15141C9 
1511236B7 1611609B11 


αὐγοειδήὴς 2 — formam splendidam habens 
161600C4 χάρις lucis 


Αὐγουσταλιανή ἡ sc. τάξις — cohors Augu- 
stalium 6(Dion com)397B5 ὁ ἐν τῇ — oTrekovA&rop 

Αὐγουσταμνική. regio Aegypti inferioris ἧγε- 
μόσιν subdita 6(C5«:)349 C7 inser -- Θηβαΐς, Λιβύαι 

Αὔγουστος. tit. imperat. 1. Jovianus 19813 
n76.lin2.inser 817A8 epith θεοφιλέστατος Οὔ abs. 
Αὔγουστε 9. CinusG(clerMar)385C3 11 
10581A3 11640B7 20956A15 9. Civ: in 
inscr 6(Ci«5)341A9 --349C5 --11624B4 --14720B15 
-C44 add. νικητής 17(C/$6;)792A2 epith νικητὴς 
καὶ θριαμβεύς al. 17(ffSirm)692B9 (synAr)796B6 
e contextu suppletur 6(clerA])380 D1 — 14(cont2.)793 
B2 8 -796B7 epith ἀσεβέστατος 17704A11 
εὐσεβέστατος 11608B14 — 14(cont2.)793A13 -ἰὅ 
-B5 -4796B16 θεοσεβέστατος 11612B14 θεο- 
φιλέστατος 11596A6 61787 624D2 .625D2 
640A3 641A2 9--pokápios φιλανθρωπότατος 
11600A3 14(cont2.)793A3 4. Constans 
6(C5»)341B1^ epith νικητής 11597A7 et C45 
epith εὐσεβέστατος 17725B7 6. οἱ Ad youc Toi 
6(synAI)253B9 oi τρεῖς scil fratres imperat. 20956 
A17 Κωνστάντιος καὶ Κώνστας 


αὐθάδης 2 — ius et voluntatem suam tenens, 
pertinax, spec. haeret. 4217C412 - τολμηρός 
2811116C7 γεγόνατε 

αὐθαίρετος 2 — voluntarius, sponte 6(Ciw;) 
341B4 — σε παραγενέσθαι 

αὐθεντέω — summum dominium gero c. gen. 
321180C2 — ἀσεβείας syn προΐσταμαι — abs — 
summum principatum teneo 17(ff Ar6.an18.)737D4 
ὁ TI. 


| περὶ Tfjg ἀναστάσεως 


αὐτάρκης 168 
αὐθέντης, ov ὁ — qui sui arbitrii est, met auc- 
tor et patronus 6(UrsVal)353C44 scil haeresis 


αὐθεντικός 3 — summa auetoritate praeditus 
vel editus 6(7u/)296A2 χείρ — scriptum 17(ff Ar9.) 
744B6 — 760B2 πίστις 28111156B11 ὡς --κώτεροι 
— maioris auctoritatis, syn ἐξουσιαστικός 


αὖθις — rursus, denuo; accedit plerumque 
πάλιν 6249B9 --- ἐξετασθῇ -- πάλιν ἀνακριθῇ 
(C»)349A11 7452B4 161600C2 17725B2 — 
πάλιν 736A6 20877A7 — τάλιν spec. καὶ 
αὖθις inducit novum eiusdem auctoris locum 
8501D7 -- ἐπάγει Dion Alex 15173C7 — λέγεσθαι 
a viris doctis 137A9 Paul. ap. φησίν, praeced. 
καὶ πάλιν 1511149A1 — εἴρηται ab apost., praeced. 
καὶ πάλιν 161540C3 Is. ἐπιφέρει -- 589A13 Paul. 
ap. 23985C4^4 Chr. φησίν, praeced. et seq. καὶ 
πάλιν 1024A6 Dav. εἶπε — 


αὖλ — aula, pl. spec. caelestes aulae 
Ps83,11 15H28B9 epith οὐράνιος op ol ἐπὶ γῆς 
οἶκοι : 

ἄνδλος 2 - materiae expers, term. theol. 


2109A9 A. ἀσώματος, ἄφθαρτος 
-- ἀσώματος 


αὐξάνω, αὔξω 1. trans. — augeo — ἀσέβειαν 
17713A10 321181A6 — τὴν δειλίαν 20905B4 μει- 
τόνως --- κακίαν 2109B8 praedic. ἀφόρητον scil 
τὴν κακίαν -- κακόν 12652A7 14779Β14 -- μῖσος 
6(synAI)257C5 147608607 -- ξύλον 151192B4 
-- πάντα 4216B1 - ἐνισχύω -- προθυμίαν 14789 
D8 20865C3 -- φαντασίας 20897A13 92. 
intrs. — augeor, eresco φυτά 188B10 et 11 — ho- 
mines corpore: Antonius 20841A4 ἡμεῖς 15111432 
C5 Μωσῆς 1511I432B8 Ex2,11 spec. Chr. Luc2,40 
15111429C2 15111396B9 σαρκί res διαδοχή 
— soboles 15156C3 eig πλῆθος σῶμα 188C410 
15111433413 ΟἹ Christi corpus ἐν ἡλικίᾳ 
251057D4 τραῦμα 11609C14 δεινότερον — spec 
abstr. — γνῶσις 15148B1 -- διδασκαλία 2193B1 
op ἐλαττόομαι —Épos 20908A9 --εἰδωλολατρεία 
2193A8 op ἐλαττόομαι -- μῖσος 14733A415 add. 
ueigov — χάρις 1511I433A9 Luc2,40 


Αὐξέντιος ἀπὸ Καππαδοκίας, ep. Arian., in- 
trusus eccl. Mediol. 10553B9 14784B11 epith. 
φιλοπράγμων 17692A15 696A15 (synAr)697C3 

(decrAr)700C6 |241029B8 1033B11 1045C12 
251052A9 


αὔξησις ἡ — inerementum 1, corporis 271089 
AS8 Chri. 4 ἡλικία 2811100A6 — σώματος γίνεται 
7 8 ἐπιδέχομαι op ἐλάττωσις 9. aetatis 281 
1100A3 ποιέομαι 1101A12 1124B15 28111145 
B2 1152B15 1164C4 


Αὐξίβιος, ep. Cypri 6(epSard3.)340B8 sbscr 

Δὔξουμις, --εως, urbs Aethiopiae 11632C3 ol 
ἐν — Tüpavvoi 4 Φρουμέντιος ὁ ἐπ. τῆς — 636B3 
(ἀμ "0974. 

ἄνπνος 2 -- insomnis 1. homo 2085261 δια- 
τελεῖ νύκτα 2, meton. νύξ 11604A7 


αὔριον adv. — eras 13688B2 12 19(/etAr3.) 
821B13 17 fjscil ἡμέρα - ἡ ἐπαύριον 


αὐτάρκης 2 -- ex se sufficiens ad efficiendum; 
plerumque add. πρός vel εἴς τι vel inf. fin. 1. pers. 
—yuvi 2156D2 — διδάσκαλος 169A2 — θεός 
156B5 -ἑαυτοῦ πλήρης op ἐπιδεής 77D1 7429 
B14 — αὐτουργεῖν —TI1. 1511233413 14 C2 
2, res gener. τοῦτο, ταῦτα 2161A14 B15 αὐτοῖς 
1511449A9 1776808 epith — ἀπόδειξις 2148B13 
— τά γενόμενα 1511205A3 


7433B7 θεός 


169 αὐτάρκης 


αὐτός 170 


-lkavós — γνῶσις 14693A13 — τὰ γραφέντα 
11596A8 — μαρτυρῆσαι 271089C9 — γραφή 
14A11 -- ἔλεγχος 12657A1 -- κρίσις 14693C5 εἴς 
τι 15125B8 πεῖσαι «-- κτίσις 15136B4 γνωρίσαι 
simi'.. 1511216B15 -- λόγος 2477B15 -- τὸ ὅλον 
156C4 -ikavós -- τὰ ὁμολογηθέντα 241029B12 
-Íkavós -- παράδειγμα 161573B11 -ἰκανό; -- 
παράδοσις 2811132A2 --περιουσία 20840B41 — πί- 
στις 20956A11 2510524.8 -- τὰ προειρημένα 
15165A15 δεῖξαι -- χάρις 2116D5 γνωρίφειν 
αὐτάρκως -- satis, abunde 296D1 -- περὶ τῆς 
πλάνης... 
αὐτέλεγκτος 2 -- 
1097C3 πλάνη 


αὐτεξούσιος 2 — sui iuris potens, libero arbi- 


se ipsum redarguens 281 


irio praeditus 1. epith 19C3 ψυχή 5767 et 
84A1^ et 1511185A8 A^. res 2811120B13 θέλησις 
351292D412 κίνησις 9. sbst τὸ — -- liberum 


arbitrium. 19C8 — 10564B15 et 15121C5 epith 
ἴδιος 84A15 κατὰ τὸ — -rpoaüpéoe! 

αὐτίκα — statim 11(C/»)636C41 &rrérroxe 
VT(blasphAr)208A13 

αὐτοαγιασμός ὁ — sanctitas ipsa per se per- 
feeta, term. christol. 193C10 A. -- αὐτοφωή 

αὐτοαλήθεια f, — veritas Ipsa per se perfecta, 
term. christol. 193C41 A. 


αὐτοαληθής 2 - prorsus verus 17772D6 
ὁμοιότης 


αὐτοαρετὴή ἡ -- virtus per se perfecta 193C2 A. 


αὐτοδικαιοσύνη ἡ — iustitia per se perfecta 
193C1 A. 2163A414 Chr. 

αὐτοδύναμις ἡ — potentia per se perfecta 
193B15 A. 

αὐτοζωή fj — vita per se perfecta 193C10 A. 
τ αὐτοαγιασμός 2129D^4 et 133B6 Κύριος -Ὁ 
θεοῦ δύναμις, θεοῦ A. op ἀσθενής 151V517A14 
A^. 161584B10 Κύριος 161V669B6 A. 

αὐτόθεν — indidem, met 1. — inde, ea ipsa 
de causa 168B8 18801A4 praeced. sentent. 
condic. el . . ., corresp. in apodosi — 7441B5 εἰ óp- 
voUvrat..., — ἀλλότριοι τοῦ ὀνόματος christiani 
ὄντες... 453A13 151V472C40 2, — per 
se, sp. nte 15184C2 ῥημάτων ἐχόντων — βλασφη- 
μίαν 151V520C40 

αὐτόθι — hoe ipso loeo 6(C»4:)401 D2 — cv- 
νελθόντες 

αὐτο: ατάκριτος 2 — suo ipsius iudicio con- 
demnatus 1511I424A2 καρδία 7712,11 


αὐτοκράτωρ -- qui sui arbitrii est 17(ff A75.) 
733A2 9. IT. 

αὐτολόγος — ipse per se A. div., term. chri- 
stol. 181A9 293B15 151V469B3 9. 


αὐτομάτως — sponte γίνεται alqd 197D4 et 
9 sec. philos. quosdam τὰ πάντα syn ὡς ἔτυχε, 
ἁπλῶς 100A7 op αἰτία προηγεῖται 101A2 οὐκ — 
τὰ ὅλα πεποιηκέναι τὸν 9. οἶδεν fides christ. 


αὐτομολέω -- sponte transeo, temere me 
trado 11641B5 — met — sponte crimen incurro 
15173B41 εἰς αἰτίαν 

αὐτοπροσώπως -- facie ad faciem 17(ffAró.) 
732B9 ὀφθείς 

αὐτόπτης, ou ὁ — festis oculatus spec. Luc1,2 
ol ἀπ᾽ ἀρχῆς — 7468A2 36(ep39.)1 436B17 


αὐτός consp.mater. 1. αὐτός 1. Notio genc- 
ralis a) — is, ea, id, pronom. 3» pers. determi- 


nans b) -- perseipse, pronom. oppositi 2. usur- 
pationes speciales 8) αὐτός supplet subiectum 
omissum b) revocat ad vocabulum praecedens 
velsequens ο) kai αὐτός — atque ipse, item. 
signat cum emphasi oppositorum coniunctio- 
nem 4) αὐτός vel καὶ αὐτός praedicative ponitur 


ad substant. cum artic. coniunctum II. ó 
αὐτός — idem, ponitur 1. attributive ad sub- 
stantivum — 2.locosubstantivi a) ὁ αὐτός... b) 


τὸ αὐτό a. — una eademque res inse p. ταὐτόν 
ἐστιν — unum idemque est... y. dictiones ad- 
verbiales c) τὰ αὐτά 383. dubia 


I. αὐτός 1. Notio generalis. Sensu duplici haec 
vox in lingua Graeca adhibetur a) est prono- 
men simpliciter determinans tertiam orationis 
personam -— is, ea, id b) usurpatur expres- 
sius seu cum emphasi quadam significans op- 
positionem qualemcumque — per se ipse, ipse non 
alius. Casus obliqui pariter alterutram significa- 
tionem exprimunt, casus autem rectus explicite 
non adhibetur nisi emphatice i. e. in oppositione 
sive aperta sive tacita. Cum hoc more classico 
oratio Athanasii plerumque congruit, differt ta- 
men in eo, quod in casibus obliquis αὐτός etiam 
sensu reflexivo usurpatur v. s. ἑαυτοῦ et quod gene- 
tivi αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῶν non solum praedicative 
ad substantivum iunguntur, sed saepe inter arti- 
culum eiusque nomen inseruntur. Exempla passim 
abundant. 2, Usurpationes speciales referri pos- 
sunt ad rationes sequentes 8) αὐτός supplet sub- 
iectum omissum 117A6 ψυχὴ ταῦτα δοξάφτουσα, 
ἅπερ αὐτὴ βούλεται 20C412 Hadrianus ἐκέλευσε 
Antinoum θρῃσκεύεσθαι, αὐτὸς μὲν... ἐρῶν τοῦ 
παιδός, ἔλεγχον δὲ ὅμως καθ᾽ ἑαντοῦ... παρ- 
txov 21A5 Romani προστάττουσιν ὥσπερ ἐπ᾽ 
ἐξουσίας ἔχοντες τὸ θεοποιεῖν, αὐτοὶ ἄνθρ. ὄντες... 

7 43 15 28B7 op οἱ τοῦτο ποιήσαντες D1 
29A9 βλέποντες αὐτοὶ τοῖς μὴ βλέπουσι προσκυ- 
νοῦσι 10 14 33A5 9 ὡς αὐτοίφασι 36A2 A41B8 
ἡ τέχνη ἅτε δὴ μίμημα... αὐτὴ τυγχάνουσα 
45A5 et 6 et 7 et 9 ὧν αὐτοὶ ποιηταὶ τυγχά- 
νουσι, TOUTOUS . . . καὶ oUs αὐτοὶ περικοσμοῦσιν . ., 
αὐτοὶ αἰτοῦσι... kal... αὐτοὶ... ἀξιοῦσιν 
49B5 οὗς ἡ πρόνοια ἔσωσε, τούτους αὐτοὶ κα- 
τασφάττουσιτ (7 18 ὡς αὐτοὶ νομίφουσι 
560(11 ὁ 0. οὐκ... συνέστηκεν, ἀλλ᾽ αὐτός ... 
ἐστι ποιητής 14 65Β11 68B3 αὐτή i.e. ψυχὴ 
ἑαυτῆς γίνεται ὁδός 7246 οὐκ αὐτὰ ἑαυτά, ἀλλ᾽ 
ἕτερός ἐστιν ὁ διακοσμῶν αὐτὰ ποιητής C13 αὐτὰ 
καθ᾽ ἑαυτά 81A14 85A8 αὐτὸς μὲν ἀκίνητος 
μένων... ., πάντα δὲ κινῶν 88D2 ὁ A. κινεῖ καὶ 
συνέχει... ., αὐτὸς δὲ... τὰ πάντα... ἐργάζεται 
297B2 et 4 et 6 ἃ μὴ καταλαμβάνουσιν homines . ., 
ταῦτα αὐτὸς ἐπιδείκνυται... 100B2 14 109A12 
οὐδὲν κενὸν ὑπολέλειπται... ., πάντα δὲ πεπλήρω- 
κεν —... B5 68 -- 351265D6 112A411 ὃ αὐτὸς 
ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα 12049 εἰ χρεία γένηται, -- scil 
rex παραγίνεται Β9 125A13 — 351268C2 B5 
ἐν σώματι ὧν καὶ — αὐτὸ τωοποιῶν C6 5 ὁ 
ἥλιος οὐ ῥυπαίνεται... οὐδὲ ἀφανίφεται, ἀλλὰ 
αὐτὸς καὶ ταῦτα φωτίφει 129A3 132C4 ἵνα προσ- 
ενέγκῃ καὶ ὡς -- ὑπὲρ πάντων πάσχων... κα- 
ταργήσῃ 1860) 5 137B8 εἰ 9 ἵνα, ὃν αὐτοὶ προσ- 
αγάγωσι ... θάνατον, τοῦτον αὐτὸς ἐξαφανίσῃ 
1αὐτὸς ἑαυτῷ 15(bis) πρὸς ὃν ἂν συμβάλλωσιν 
αὐτοί, τοῦτον αὐτὸς καταρράξας... C6 7 
140A2 C44 1488Β7 κατεπάτησεν -- αὐτόν C13 
D3 10 πῶς δαίμονας — ἀπελαύνει 161Β1 178.4.8 

184B14 192Β11 εἰ 12 -- ἐνηνανθρώπησεν.... 
καὶ -- ἐφανέρωσεν ἑαυτόν 14 ΟἹ Di 320405 


171 
οὐκ ἔστιν — κτίσμα | 4212C8(bis) πάσχων — ἡμᾶς 
ἀνέπαυσε καὶ πεινῶν -- ἡμᾶς ἔτρεφε... 213A4 

8 C5 D2 3 5224A9 ἵνα ὡς αὐτοὶ ἀδικήσαντες 
αἰσχυνθῶσι 15 C14 236C2 6249C42 ἅπερ 
ἔκρυψαν αὐτοὶ ποιήσαντες (synAD)260A8 --B5 
τάχα μηδὲ κατάστασιν ἑσχηκώς, εἰ δὲ καὶ ἔσχεν, -- 
ἀκυρώσας αὐτήν -D2 τά 45 -264A15 - 
ἐπαγγελλόμενός τε -- ἀκροάσασθαι -- 265D9 4 
269C9 οὗς ἡμεῖς παρῃτούμεθα...., ἀπέστειλαν 


αὐτοὶ κρύφα 2724Α7 C41 -270}0)8 --9 op ἄλλοι | 
-280A14 281A10 (7ωΠ)2ϑάθ -285C4 op ἕτε- | 


pos 4296D6 ἠλέγχθη ὑφ᾽ ὧν — ἤνεγκε μαρτύρων 
Ψευσάμενος 309A6 (epSard3.)332B15 ὡς αὐτοὶ 
διεδβεβαιώσαντο 360A11 op βασιλεύς (Cin«:)361 
B4 -10 — ἑαυτούς 365A13 (AIT5ess)368A11 
(Cinv:)369A14 --D1 — ἑαυτούς 380A3 κἂν αὐτούς 
[pro ἑαυτούς] (clerAl)C2 xal αὐτοί (clerMar)384 
B3 (eppAeg)388B11 -389A3 -D10 -392A14 
(Dioncom)396C6 11 αὐτοὶ ἑαυτοῖς | 397B3 
(synHi.r)00A6 — 17717D3 αὐτὸς δι᾽ ἑαυτοῦ 405A6 
αὐτοὶ μόνοι 7416A9 420A9 421A5 424D4 
425B8 C6 428B^4 ορ τὰ ἄλλα (ΟἹ 3 12 D6 
11 12 429A13 CO9 et 432C1 μόνος — 15 D1 
436B5 et 8 op ἡμεῖς 437B9 440A7 D3 44142 
C12 2444C2 μόνος — 448A1 11 B5 9 452C6 
MA &53A14 456A13 op ἄλλος 457D8 op 
. 460A3 op φῶς 9 B1 (DionA[)461B6 
(DionRom)464B11 465B11 469B10 472B10 12 
AÀ73B10 15 2476A13 B3 58484B10 485C9 
488C3 ὡς o 8cv αὐτός 493D1 op ἡμεῖς 496B3 5 
500B2 5 αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτῶν 13 D3 op"Aptios 


505A12 B14 508B10 C1 520A3 ὥσπερ αὐτὸς 


πεποίηκεν B6 521A13 — μόνος 14 9533C3 8 
9 10540B12 C7 544B6 548B9 549A7 11 
C7 552A1 ἀπ᾽ αὐτῶν — ab iis ipsis 560B7 
961A3 564A3 αὐτὸς ἑαυτῷ 9 C40 569A11 
C5 572A1 7 577B4 589A14 ορ οὗτοι 11597C4 
optyo D2 600B14 C1 604A5 609B6 612 
B12 62105 D1 op ἐγώ 9 op ἡμεῖς 625C45 
12645A7 op πάντες 648A5 652B6 653B41 
656A6 καθ᾽ ἑαυτῶν αὐτοί 657A5 660B2 661A11 
B4 8 664B1 8 665A11 669A10 673A15 
B6 9 10 £6076A2 677B3 12 680A3 op ol 
διωκόμενοι 13685C2 689B5 C12 ὡς ἐὰν θελή- 


αὐτός 


cociv -- 14696A1 C9 op ὁ πρεσβεύων 700A2 -- | 


καὶ πολὺς ἀριθμός 701C2 ὡς ἂν αὐτοὶ θέλωσιν 
8 op ἕτερος 705A^4 70901 71246 op ἡμεῖς 
724412 οὐδ᾽ αὐτοί 725C9 11 728A1 C1et2 
οὕτως αὐτὸς καὶ μᾶλλον αὐτοί 729C3 732B3 
740B14 (Hos)745A4 --B14 ὡς αὐτοὶ προφασίφονται 
752D2 753B5 C10 756B8 op ἡμεῖς C3 
787A5 C41 ὡς ἤθελεν — 761C4 13 765A7 
769B10 C2 773B2 784B1 785A6 8 788D9 
op ὁ διάβολος 15117B5 op ἐκεῖνοι 24B7 ὡς - 
ἐφθέγξατο C45 29A10 B9 33B9 10 12(bis) 
36A2 9 4489 op τὰ ἄλλα 11 C2 A5C^4 ορ Π. 
92C2 op τὰ πάντα 64A5 65CA45 68A5 
73B11 77A5 οὐδὲ αὐτούς 80C2 $81C4 8968 
(bi) 9288 11 13 C9 93A13(bis) 97A43 15 
B2 3 op ἡμεῖς 6 C8 9 101B2 C44 104A5 
C3 7 13 105B3 4 5 8 108A2 μόνος — 
14 B9 10 --ἑαυτόν 14 -- ἐμαυτῷ 109A7 C5 
112B7 113B14 C4 5 116A6 120A7 αὐτὸς 
διαμένων 124C41 133B5 7 — μέν op τὰ δέ 8 
op τὰ γενητά 136B9 op τὰ δι’ αὐτοῦ 14 μόνος — 
141B1 op οὗτος 1511148A4 op ἐγώ 149Β10 
op fj κτίσις 152A11 153B8 — περὶ ἑαυτοῦ 
157A14 B3 C40 160B6 7 161A4 11 B413 
15 165A11 18 — δι᾽ αὐτοῦ — ἑαυτοῦ 168B410 
αὐτὸς αὐτόν 172C4 176B4 13 180A8 op ὑμεῖς 
181A1 C412 184B12 QOCó6 189B7 11 Cb6(bi) 


172 


καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν 9 12 192C41 13 ορ Π. 
193A5 μόνος — 196A5 opTT. 197A6 10 B2 
201B5 μόνος — 208B10 209A9 212B12 213A2 
228A8 15(bi) B15 C11 232A7 C3 op ἡμεῖς 
240B9 245B5 — περὶ ἑαυτοῦ 252A11 μόνος — 
C10 12 15 253A45 260A9 14 Β15 261A14 
οὐδ᾽ — 264C2 265A2 4 7 8(bi) 9 10 B8 
C4 269B1 272A6 op Μωσῆς 277C7 285A410 
289C14 293B1 293C6(bi) op ἡμεῖς 297C6 
300C16 301C5 304B11 12 305C9 11 308B5 
312C13 15 313A4 B2 316B9 317A15 ὡς -- 
ἐπήγαγε 320B2 1511I321B13 324B15 C2 6 
9 325A11 C4 2329A1 et 332A2 op IT. 341A4 
ὡς αὐτοὶ θέλουσι op ἐκκλησία 10 et B5 op II. 
344C6 ὡς — ἐπηγγείλατο 348A1 op ἄλλος 
2 op ἔκγονοι 4 12 op θεός 13 356B12 μόνος 
αὐτός 357C4 opIT. 360C2 μόνος — op οἱ πάντες 
361B^ 364C1 10 365C9—póvos op ἡμεῖς 369B4 
op ἐγώ 5 373B3 op ἡμεῖς 11 376A3 384B9 
13 388C12 14 389B4 9 14 393B12 397A13 
400C2 op IT. 401A3 5 404B3 15 — μόνος 


| 405B2 9 15 408A6 et 9 op σῶμα C3 11 op 


σατανᾶς 413A5 13 417A1 3 7 B4 420B1 
424B1 11 C9 11 425A3 42428C3 2429C9 op 
σάρξ 432B15 op πάντα 433B7 — ἐν ἑαυτῷ 
436A7 αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτήν B3 C8 10 437A2 
6(bis B10 2441A1 C5 444B15 CS op ἡμεῖς 
448B&4 C7 C12 453C7 456A1 B11 457A4 
39.5.6 9 11 12 B6 460A6 461A5 C5 
464C14 151V469B4 — ἐαυτοῦς 472D7 — . 
περὶ oU ... 473A5 ἐν ᾧ.... ἐγένετο, —. 14 — ἑαυτοῦ 
477A14 B11 op ἡμεῖς C2 484C12 αὐτό ἐστι 
[pro τὸ] 485A11 C4 5 488A11 14 489A16 
493C8 10 496C45 497A7 opIT. C2 500B7 
C2 4 D2 μόνος — 501C9 op IT. D5 504A4 
9508A2 51345 εἷς καὶ αὐτός | 516A1 op Πέτρος 
14 520A1 C7 αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτῶν |. 525A2 doxol. 
161532C1 ὡς ἂν αὐτοὶ φαῖεν 533A6 15 αὐτοὶ 
ἐἑαὐτοῖς 559C14 553C3 556B14 ὡς αὐτοί φασι 
C1 ορ ἐκεῖνοι 557A7 (8 ορ τὸ δέ 560A13 B6 
965C9 568A2 op ^A. B1 7 8 569A12 μηδ᾽ 
αὐτός 15 572A15 B415 577A41 580A3 μόνον 
αὐτό 584B2 C2 585A6 589B9 150p ὁ δοκῶν 
605B14 1C2,15 608A7 1611609A9 613B7 
621410 B1 — περὶ ἑαυτοῦ 16111629B3 op υἱός 
632A11 οὐδ᾽ αὐτό 633A5 8 636A4 αὐτός εἶπεν 
161V637C2 op A. D5 640A4 op υἱός 6 
641B1 ΟἹ 645C3 648A9 ὡς παρήγγειλεν αὐτός 
661C10 664B8 £665A1^ 669C2(bi) 17685A3 
10 B12 D3 689A10 D^4 704B14 C42 D2 
ὡς ὑπονοοῦσιν αὐτοί 3 ^ ὡς αὐτοὶ διαβάλλουσι 
(blasbhAr)708A3 713A7 B6 716C5 αὐτὰ ἐφρόνουν 
720C5 (ffAr3.)725A10 op ol κοινωνοῦντες 
(ffAr?.)741B14 749C8 13 105 αὐτοὶ πρὸς tavToUs 
752€3 757A6 760A5 761D^4 768C10 13 
777A9 780B^4 et 784A4 op IT. 12 op τὰ γενητά 
14 18797B8 120p ὑμεῖς 19820B13 — ἐξέτασον 
20840A5 ἅπερ — γινώσκω 841B3 — μόνος 5 
844B1 845A10 B8 852B10 op πολλοί 853B1 
C5 860B10 861A10 op ἡμεῖς B6 op τὰ ἕρπετά 
10 11 $864A2 865B12 op ol σὺν αὐτῷ 6 
πάντων αὐτῶν 868B12 873B11 $876B4 880B5 
op δαίμονες 881A8 885A9 op διάβολος B10 op 
ἡμεῖς 892A2 896A9 αὐτὴν ὑπ᾽ αὐτῆς [pro refl.] 
901B10 904412 αὐτοὶ... ἑαυτούς 905A12 C2 
908C1 -- καθ’ ἑαυτόν 912A11 13 B1 C7 — ipse 
913B4 op ἄλλος 917A2 op θηρία 7 B5 op ol 
ἐρχόμενοι C7 op ὕαιναι 925A8 op ol πάσχοντες 
928A8 932A1 933A3 μόνος -- 6 B9op δαίμων 
936A12 937B7 2944A4 2961A3 op κύριος 13 op 
ol δὲ 965A1 op ἄλλοι B9 2968C3 969B3 


173 


αὐτός 


174 


972B5 973B6 C5 23988A12 13 B2 3 C9 
op ἡμεῖς 992A14 996A12 p ἡμεῖς B10 12 C8 
997A4 C4 2 1001B11 1004A11 ChH(bis) 2 
3 C42 1012B14 καθὼς -- εἶπεν C2 1020C4 6 
241033A10 1037A9 10 1040B8 1041C6 D3 
251053C2 1056C7 13 1060A12 B^ op Ιωσηφ 
14 C7 1061A1 C8 1064A3 1068C4 261077 
A8 1081C413(bi) 271085B1 2811096B12 
1100A11 B14 ορ ἡμεῖς 1104A8 1 1105A14 
1108B7 1112C6 1113C6 1117B13 (8 -- δι᾽ 
ἑαυτοῦ 1124B13 1128C8 28111132B7 1149A11 
οὐχ εὗρεν diab. in Chro., ὡς αὐτὸς (diab.)eipy&cero 
in Adamo 1157A13 OCl41(bis) 1161A8 1164A5 
301168C7 D4 311176A4 αὐτὸς λέγε 321181 
B6 351265D6 1268C2 1269A9 1272A10 — 
1280D9 op &v0p. 1288C11 1289D8 1292A3 ὡς 
αὐτοὶ φρονοῦσιν (frgmi.)B9 36(ep28.)11433B6 op 
ἡμεῖς 3735,13 37,28 καθὼς — οἰκτίρμων ἐστί 38,1 
καθὼς — ὑβρίσθη 40,199 45,11 οὐδὲ αὐτὴ κατα- 
νοήσεις 51,1 οὐκ αὐτὰ scil θηρία καὶ κτήνη μόνον 
εὐλογοῦσι τὸν θ., ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις... 
$6,15 b) revocat ad vocabulum praecedens 
vel subsequens, quod clarius efferatur 2128C14 ó 
τοῦτο πλάσας — ἐστι καὶ τῶν ἄλλων ποιητής 
149C7 ὁ θάνατος... αὐτός... 7441A8 et ἀάά( 5 
et 445B10 τὸν υἱὸν... -- ἀά5Β2 τὸν A. αὐτὸν 
ὄντα τὸν υἱόν 10545A9 et 15169D2 ὁ9.... —... 
1511480C41 τὸν Χρ.... -- 181A6 ὁ Ἰησοῦς... 
— 15111332A4 ἡ θεότης... τοῦ IT. ἐστι καὶ -- ἐν 
τῷ υἱῷ ἐστι 404B9 ὁ κύριος... —... 
μιφόμενος ... —... 4248Β7 ὁ Παῦλος -- ὦν... 
(ὅ ὁ δεδωκὼς... αὐτός... 432A5 ὁ παρασχὼν 
— 15 ὁ διδοὺς... -- 4528Β12 ἐν ᾧ.... ἐν αὐτῷ 
151V468B8 εἰς αὐτὸν, οὗ καὶ ἔστιν, ἀναφέρεται 
477A6 πᾶς πρεσβεύων ... — 4998Β9 et C1 ὁ 
λέγων... -- 497A4 τὸν &v0p. ... — 17704C12 
παρ᾽ αὐτοῖς, οὗς διδάσκουσιν | 756B13 τὸ ἐκ τοῦ 
θ....-- 785411 οἱ &v0p. ... — (C?4)792A9 ἐπι- 
σκόπους ... -- 20841A4 γονέων ... αὐτῶν 
869B^ ταῦτα... εὑρήσομεν αὐτά 889A9 σωτῆρος 
λέγοντος αὐτοῦ 23102843 ὁ ἄνθρ....-- 261081611 
κτίστης ὧν ὁ A. αὐτὸς... γέγονεν 28111141D41 δι᾽ 
ἧς φύσεως. .., δι᾽ αὐτῆς... 1144A11 351265B5 
et 1272C2 et 1273C6 et 1288C7 τὸ σῶμα... ---.. 
1272C^ et 9 ὁ Xp. ... —... spec adv. παρ᾽ 
αὐτά — ilico v. s. παραυτά c) καὶ αὐτός 
cum emphasi signat oppositorum coniunctionem 
vel comparationem -— atque ipse, ipse quoque, 
item, itidem 15A41 et 3 οὐκ ἄν gentiles, εἴπερ ἦσαν 
καὶ — sicut christiani γνησίως ἐπιστήσαντες τὸν 
νοῦν, ἐχλεύαζον ..., ἀλλὰ μᾶλλον καὶ --... ἔπε- 
γίνωσκον B12 ἵνα θαρρῆς καὶ —... 12C9 ψυχὴ 
... ἐλαύνουσα τὰ μέλη, μᾶλλον δὲ καὶ — μετ᾽ 
αὐτῶν ὑφ᾽ ἑαυτῆς ἐλαυνομένη 16A2 τὸ διαιροῦν 
φανήσεται καὶ αὐτὸ 9. 21A14 εἴπερ τούτους θεοὺς 
δογματίφουσιν, ἔδει καὶ αὐτοὺς πρῶτον εἶναι θεούς 
37B8 homines artes non a diis acceperunt, sed 
ἐν ταύταις καὶ — τὴν φύσιν ἐμιμήσαντο 12 D3 
deos καὶ -- ἀνθρώπους γεγενῆσθαι 49C41 52C8 
ἴσως... οὐκ ἀρνήσονται καὶ -- 53A412 τὴν 
κτίσιν... προσκυνοῦσαν καὶ αὐτὴν ὃν ἐκεῖνοι 
ἀρνοῦνται 56B3 C2 ἴσως ... καὶ -- συνομολο- 
γοῦσι 65A1 8449 deus τῷ A. καὶ αὐτῷ ὄντι 
θεῷ διακυβερνᾷ 2120ΒἘ8 C414 ὁ υἱὸς παρεγένετο 
..., ἵνα εὕρῃ homines perditos, fj φησι καὶ -- in 
evangeliis 124B10 καθάπερ καὶ — φησιν 132A15 
τὸ σῶμα ὡς καὶ --ἔχον τὴν οὐσίαν . . . ἀπέθνῃσκε 
133B8 140A15 15842 Judaei ἔχουσιν, ἀφ᾽ ὧν 
ἀναγινώσκουσι καὶ -- γραφῶν τὸν ἔλεγχον 160A8 
164A15 ἴσως καὶ -- μὴ δυνάμενοι... διαμάχεσθαι 
οὐκ ἀρνήσονται 168C4 7 181C6 ἴσως ἂν φή- 


12 ὁ νο- | 


σαιϊεν δαίμονα καὶ αὐτὸν γεγενῆσθαι 421846 καὶ 
— ἔλεγεν in ps. 216D41 ἵνα, μὴ καὶ — TT. νομισθῇ 
6(synAD)264 D2 &&i&v . . . καὶ αὐτὸν ἀποδέξασθαι 
ἀπολογίαν (7ul288B13 μετά τινων καὶ αὐτῶν 
ἐκβληθέντων -296D2 4305D4 ἑτοίμους ἑαυτοὺς 
καὶ -- εἶναι ἐπηγγείλαντο ἘΠ4 (epSardl.)317A3 
ἘΒΊ et 2 ἄξιοι καὶ -- ἐπαίνου, ὅτι... καὶ -- ἠξιώ- 
θησαν ... ὑπομεῖναι (epSard3.)324B17 C7 Ὁ 
337A2 (C?«352A2 (synHier)352C7 353A8 Urs. 
et Val. £&ouoAóyncav καὶ — μεταγινώσκοντες 
(clerMar)385A4 Ischyr., ὡς καὶ — μαρτυρεῖ 400Ci9 
εἰδότες καὶ — τὸ ἄτοπον 401C2 A405B5 7417A5 
σημείων τοσούτων γενομένων ὥστε λέγειν καὶ αὖ- 
τούς 421A12 424Ὰ6 τοῦ Αδαμ καὶ αὐτοῦ... 
μαθόντος B9 425A11 B4 C44 428A3 8 οὐδὲν 
διήνεγκεν ToU ἀποστόλου καὶ αὐτοῦ ἁρπαγ- 
έντος 429A17 τοῦ μεσίτου πάλιν καὶ -- κτί- 
σματος τυγχάνοντος C42 432B41 3 4 5 433B4 
τοῦτο ἴσως kai — θελήσουσιν ἀντιθεῖναι 4866 7 
48578Β818 ἀῤλίὶ8 ἀπαιτήσωμεν καὶ αὐτοὺς ἀπο- 
κρίνασθαι B8 452B^ 5456B15 λέγεται καὶ αὐτὸς 
ὡς τὰ πάντα ἐκ τοῦ 0. 460A7 18 468B413 οὐκ 
ἐφοβήθησαν ὅμως καὶ αὐτά 1. ε. νοῦν καὶ ψυχὴν 
εἰπεῖν ἀγένητα ΟἹ 469A1 ΒΊ12 4728Β8 ἤδεισαν 
τὸν υἱὸν... πάντων καὶ — κρατοῦντα 8481C8 
484C4 τὰ αὐτὰ καὶ — ἐπεττόνθει 488A10.— 500Β12 
501C7 504A11 509A8 ἔφησε καὶ αὐτός 516A9 
Arius καὶ αὐτὸν episc. ὡς ἡμᾶς ἐλοιδόρει 9524B5 
529A14 .533A3 10544C8 quaevis haeres. ἀν- 
θρωποκτόνος καὶ — γίνεται 549C13 553A5 ὡς 
οἱ περὶ Καϊάφαν ἐπιχειροῦσι καὶ — — 564B8 10 14 
CA 8 μετοχῆ καὶ αὐτὸς, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, λέγεται 
0. 565A7 B3 5 12 568B2 6 572A^4 5 
581A6 B3 588B13 11605A15 12649C3 664B4 
καὶ — ὡς ἡμεῖς ἐκρύπτετο .665CA40 — 668D5 
669D2 10 672CA4 εἶχε πατέρα τὸν Δαβιδ πείρᾳ 
καὶ — μαθόντα 14700C6 ἀντενεκάλεσαν αὐτὸν 
καὶ -- 7 704A3 6 προσδοκῶν τὸν ἀναιροῦντα... 
καὶ αὐτός. (6 15 716D3 71708 721B10 
728A11 C2 729(18 προσδοκῶντες μένειν καὶ -- 
... γυμνοί 736A7 παρὰ τῶν πατέρων τῶν καὶ — 
παραλαβόντων Β7ή 74044 754C10 748C43 
749B4 7 757Β11 C6 761C11 D5 768B8 
789C45 τοῖς ὑπομείνασι τάς θλίψεις... καὶ αὐτοῖς 
χαρὰ γενήσεται 15146A11 Β5 7 (ArTAhal)21A42 
ἘΒ15 (7 δύναται τρέπεσθαι καὶ -- ὥσπερ 
καὶ ἡμεῖς --24A3 μετοχῇ χάριτος ὥσπερ οἱ ἄλλοι 
οὕτω καὶ -- λέγεται... 25C8 28Β14 29B3 6 
32B8 33B15 41A10 ἀῤΑ183 B5 52B13 καὶ — 
ἐστιν ὁ Xo. 56B6 8 C8 10 60C3 68A2(bis) 
(Aster)77B5 8147 οὐκ ἴσασι καὶ — τὸν υἱὸν ὥσ- 
περ Ἕλληνες 92A7 101A14 105C3 12 109A5 
113C2 121A415 ῥητά, εἰς ἃ καὶ αὐτὰ ἀναισθη- 
τοῦντες οὐχ ὁρῶσι τὸν νοῦν 124C9 129Β4 τὰ 
γενητὰ μετασχόντα τοῦ υἱοῦ γεγενῆσθαι καὶ αὐτὰ 
λέγονται 1320Π1 14086 141A13 ἀποστελλό- 
μενος καὶ -- ὁμοίως ἐκείνων 1511156A10 B4 
157B14 165A2 181C413 καὶ αὐτὸ μόνον τὸ λεγό- 
μενον... οὐ ποίημα εἶναι... σημαίνει 189B10 
192A1 3 12(bi) 14 D4 193A9 197B11 τοῦ 
υἱοῦ καὶ — ὄντος καθ᾽ ὑμᾶς κτίσματος 200A5 
2044Α7 21642 κατὰ τοὺς γίγαντας καὶ -- θεο- 
μαχοῦσι 221A14 228C40 232A11 κατὰ τὸν 
Καϊάφαν ἄκων καὶ — ... ἐνιστάμενος 2970 
240C2 10 11 ῥητὸν ὀρθὴν ἔχον καὶ αὐτὸ τὴν 
διάνοιαν 249A4 B5 252B2 253C5 κύριον τὸν 
Π. καλεῖ καὶ — ὡς ἡμεῖς 269B6 273A1 B^ 15 
277A6 280C7 281A12 B10 289C5. 292A11 
293A10 12 297B7 300B1 C41 12 301C7 
304B5 317C3 15111324C412 325B6 ὡς μαθόντα 
Kal αὐτὸν συντάσσει Toig ποιήμασιν C7 Σαμονηλ 


170 


αὐτός 


176 


C8 6(s;n41).256C10 --257D5 ἐξ αὐτῶν τούτων 


καὶ -- ηὔχετο 333B14 ΟΣ 340C2 12 341B3 
τοὺς ἀστέρας εἶναι καὶ -- ὡς τὸν υἱὸν υἱούς 7 10 
348B4 353A12 8570 5 360A8 364B12 365B8 
C6 368A2 B1 369A4 6 373A11 376A2 
381B4 ἔμαθον οἱ ᾿Αρειανοὶ λέγειν καὶ -- 381A11 
389C41 396C9 397A2 417A13 42048 O6 et 
7(bis) εἰ A. ἐστί, καὶ — ἐστιν ὁ ἐρχόμενος, καὶ — 
κριτής, καὶ -- νυμφίος... 424B14 428A2 429ΒΊ10 
&449B7 452A4 7 B14 15 C2 453A2 A456B6 
457B12 460A3 464A3 158V469A15 497B11 
161529A13 ἔγραφες... λυπούμενος καὶ — ὡς 
ἐξελθόντων 58787 549C4 556C8 τὸ Πν. τῆς 
αὐτῶν εἶναι συστοιχείας καὶ αὐτό 557A15 B9 
τοῖς ἀγγέλοις συντάσσει καὶ αὐτὸς τὸ Πν. ὁ ἀφρο- 
νέστατος 561B413 interseritur φασὶ καὶ -- 565B11 
568A1 5 πῶς, εἰ ἐκ τοῦ Π. ἐστιν, τὸ Πν. οὐ λέ- 
γεται καὶ αὐτὸ γεγεννῆσθαι 569A8 12 572B5 
sicut Ariano filium, ita οἱ τροπικοὶ τὸ Πν. καὶ — 
συναριθμοῦσιν 580Α1 sicut filius est unigenitus, 
ita τὸ IIv. ... καὶ — £v ἐστι... 581B10 588C6 
1611609B8 | 613C3 À620B7 16111629C1 161V 
640A3 645C9 652A11 ὁ Θεόγνωστος καὶ — προ- 
στιθείς φησι ταῦῦτα 2 657610 14 673B15 
Ariani καὶ -- τὰ αὐτὰ βλέποντες ἔργα | 17688A11 
ὥστε καὶ αὐτοὺς κατ᾽ ἐκείνους haereticos elrreiv 
B3 689A8 B3 705B7 (Aster]716B9 (synHier) 
720A5 ὡσπεροῦν καὶ αὐτοὶ ... εἴσεσθε --B3 
(ffAr1.)720D4 καὶ αὐτοὶ ἐξετασταὶ ... γενόμενοι 
. προσηκάμεθα 724C2 Θεοφρόνιος ... συνθεὶς 
καὶ — συνέθετο τὴν πίστιν (ff Ar2.)729B7 τὸν υἱὸν 
γεγεννῆσθαι καὶ μηκέτι... ἀγέννητον εἶναι καὶ — 
-C10 4733A12 756C12 757Βά 760A1 11 
ὅπου ye καὶ — ἑαυτοῖς ἐναντιούμενοι | 764 C6 εὖ 
oíBa ..., καὶ αὐτοὶ δὲ τοῦτο γινώσκουσιν 765B2 
ὡς καὶ -- εἰρήκασεν 13 D41 769A7 773A8 
776609 τινὲς διδάσκαλοι καὶ -- γράφουσιν 7848Β4 


6 D6 785A2 18796B7 καὶ — ἐστε... συλλει- 
Toupyoí 801A13 C7 ..., οἱ δὲ καὶ — διερεβαιώ- 
σαντο 808A12 (EusVerc)C7 ἐγὼ ... καὶ — ovy- 


κατεθέμην 809A5 20841A2 844B9 876A14 
880B14 905A8 10 2909B15 2912A12 Anton. 
ηὔχετο καὶ — μαρτυρῆσαι 917A10 15 B2 τὴν 
ἀδελφὴν... καθηγουμένην καὶ αὐτὴν παρθένων 
925A14 928B6 929B13 ὁ Θεόδωρος καὶ — ἀνὴρ 
εὐλαβής C5 932Β7 937C9 2944B2 957411 
960C5 972A6 23988B10 241032D41 oí κατὰ 
Συρίαν ... διεφώνουν ... Kol τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ 
ποιοῦσιν pascha Judaei, ἐποίουν καὶ -- 1036C4 
10 1044C11 251068B2 261073C411 κατὰ τὸν 
ἡγούμενον αὐτῶν περιέρχονται καὶ — 1081C10 
1084A4 28Π120Α14 28111164A6 — 311173C6 
321181A14 36(e539.1436B15 3755,06 | d) αὐτός 
praedicat. ponitur ante vel post subst. cum arti- 
culo coniunctum; om. articulus ap. pronom. et 
saepe ap. nom. propr.; interdum αὐτός a subst. 
suo paucis vocabulis seiungitur; saepe occurrit 
καὶ — 1989 13B3 14 17A15 28C41^4 33A7 
37D^ 40C2 41A7 B3 C3 6 9O9(bis) 45A14 
48C3 αὐτοὺς ἐκείνους 11 D4 παρ᾽ αὐτῶν ἐκείνων 
&9A5 53A6 ἀρκεῖ τὴν κτίσιν αὐτὴν... βοῆσαι 
ὅ048 6 57A10 60C3 6167 72C4 73A410 
76A2 77B7 τῆς κτίσεως αὐτῆς 80A13 84B6 
88C12 $89B1 9248 καὶ αὐτὴ ἡ λέξις 2112B5 
καὶ -- ἡ φθορά 113A4 ΒΊῚ 10 120B5 128A4 
129B5 7 C414 133C44 137C11 ΠΟΘΙ 
141B15 Τά 145B5 11 C6 D6 ὁ Xp., εἰς ὃν 
μαρτυροῦσιν οἱ &v0p., —... 153A4 C7 164A6 
C45 xal — oi ...&v0p. 165B8 172A3 ΒΊ4 
181B2 8 3C15 184B5 C7 τὸν θάνατον — 
185A3 192B11 196B9 καὶ — ὁ κύριος 197A4 
13(bis) 4212A7 B3 5229A8 232A4 B3 9 


-268B1 αὐτῷ Πέτρῳ —3 —273C8 -- Ἰσχύρας Ὁ 
276A2 -277A12 280C415 -- Ἰούλιος (Jw 285Β10 
- D4 -288C411 —-289D3 --293B6 --296A1 -300A4 
-9(bis ἘΒῚ -308A6 (epSardi.312B11 -- (ep2.) 
317C15 —-313B10 — 320D4 --313B13 —320D/(bis) 
— ὁ ᾿Ισχύρας ἐν — τοῖς ὑπομνήμασι --313C41 — 
321A8 -- τῶν ὁ ᾿Αρσένιος (epSard3.)324B17 καὶ — 


οἱ βασιλεῖς 4332A7 18 -B13 (Jul)344D4 
(UrsVal)353C3 καὶ — 'A9av. 356B13 -- Πέτρος 
(Cin«»:)361A6 ὑμᾶς — C12 —'A8av. (AIlThess)368 


A15 αὐτὸ τοῦτο (Cin«:)369CA1 -372A13 αὐτόν 
με 14 376A5 (clerMar)384A15 (ΟἽ postpos. 
(ebbAeg)385B12 αὐτὸς ᾿Ισχύρας C5 ταῦτα αὐτά 
ἜΘΒΒΑΊΊ1 ὑμεῖς αὐτοί - 3898, D3 -398.44 
(synHier)3997D3 (Ci»«:)5001 07 δι᾽ ὑμῶν αὐτῶν Ὁ 
^04B9 et 14 et C6 postp. 405A11 7428D2 432A1 
postpos. 436A3 καὶ αὐτή... ἡ φύσις 437D4 7 
440C12 444C4 44542 postpos. 8 453B11 D^ 
456A& 9 B2 12 ΟΣ (Theogn)h60C6(bis) 
(DionALD)461B9 (DionRom)46^A1 --C13 468B5 
469C2 472A15 postpos. C2 8489B10 καὶ αὐτοὶ 
οἱ ἀπόστολοι 493B4 496B5 501B3 509B6 
516A12 B14 κατ᾽ αὐτῶν τούτων 9524B4 postp. 
10545A2 postp. 564A4 xal -- οὗτοι 565A3 αὐτὸς 
οὗτος ὁ Κύριος 569B1 572B3 καὶ αὐτὸς ὁ κύριος 
573A10 577B1 580A4 C8 αὐτὸς "Aptios 
11597A14 postp. B14 605A10 613A10 624A7 
αὐτὸν Zupiavóv 625A6 628C4 640B12 67205 
αὐτόν φησι κύριος [legit Opitz: αὐτός φησι. ,,Küptos 
βοηθήσει““...] 12652B5 postp. 8 656A13 postp. 
657C12 660À9 xal αὐτὸς ὁ A. 665B8 C14 καὶ 
αὐτοὶ οἱ πατέρες 668A12 676B12 13685B7 μηδὲ 
αὐτοὺς τοὺς τητήσαντας 689A1 6 10 14708A6 
καὶ αὐτὸν τὸν ὀφθαλμόν 717A3 72447 753A6 
77345 11 postp. B2 777D3 (cont2.)796A6 ΒΊ16 
καὶ αὐτὸς ὁ Αὔγουστος 151l(ArTAhal)21A10 et C5 
καὶ αὐτὸς ὁΛ. 24B3 25A7 postp. 2886 29C6 
8267 338Β15 καὶ αὐτὸ τὸ ἐπίρρημα 36A7 et C11 καὶ 
αὐτὸς ὁ θεός 37B6 καὶ αὐτὸς ὁ κύριος 44B10 4543 
5 7 12 καὶ αὐτὸς ὁ υἱός C11 52B11 C43 
53C6 7 56B12 61A7 9 68611 69B15 καὶ 
αὐτοὶ οἱ ἄφρονες 72Α1 καὶ αὐτὴ ἡ σοφία | 77A15 
(9 αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ ῥήματα 8048 8446 C2 
85B14 postp. 8846 Β7 postp. 92A16 98Α11 
B9 97A4 8 10 C10 101A11 (C5 postp. 
105B1 13 108B4 καὶ -- δι᾽ ἑαυτοῦ ὁ κύριος ἔλεγεν 
109A13 C3 116C4 117A14 C8 128C7 133 
B13 C2 4^4 postp. 137A1 140612 4141C5 
144B1 15 145B13 151M48C2 postp. 6 149B6 
C3 152B14 156A11 157C3 164B4 168C13 
169C8 172B5 τοῦτο αὐτό 176A5 C40 181B8 
12 184C7 185B7 καὶ αὐτὸ τὸ ῥητόν 189A7 
192A12 C43 193A11 196B9 καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγε- 
λοι 204B11 Μωυσῆς αὐτός 205D2 καὶ αὐτὸς 
ὁ θεός 208B15 209A7 213B6 13 C6 9 216C5 
217B10 καὶ αὐτὸς ὁ σωτήρ C11 αὐτοὶ ἐκεῖνοι 
225B8 C4 (Aster13 —-228A3 C4 229B11 
αὐτὸς μόνος ὁ κύριος C44 232A6 9. αὐτὸς 
᾿Αστέριος 233A8 236A2 CA 240A2 241A2 
245Ci2 248A9 αὐτὸ τοῦτο 249A8 252B12 
C6 καὶ αὐτὸ τὸ ῥητόν 253A6 257C41 261A5 
B11 268A2 269A5 αὐτὸς Μωσῆς 273CA43(bis) 
277B6 280C1 3 14 281A2 B10 et 284B5 καὶ 
αὐτὴ ἡ κτίσις 8 289B13 C414 292A5 293B13 
297B8 301B8 308B7 10 309A13 C8 312C12 
D4 313C4..316B10 13 C44 320A9 C9 
15111329413 B8 333A^4 C6 337C41 340B9 
344A13 B15 348A14 αὐτὸς κύριος ὁ θεός B10 
349A5 C41 kal αὐτὸς ὁ ἄγγελος 352B15 356B13 
C5 postp. 364A6 369B13 372A15 373A1 


177 
385A15 389B1 C9 396B14 CÓ(bi) 5 8 12 
400C9 401A9 B11 404C4 4A405C42 412B15 
413B9 417B9 2421B^4 2425A7 2432C7 433B4 
postp. 4445A8 A445C6 postp. 452A9 456B1 postp. 
4 Q5 A460B5 C6 5461A13 B6 xai αὐτὸς ὁ 
TT. 151V468B12 469A13 16 postpos. 
C4 472A7 9 473B2 5476A9 3477B8 C4 
480A14 485A2 (8 ὡς ἐπ᾽ αὐτῆς ἀληθείας 
488C5 8 496A^ 1 497A9 508C12 513A5 
εἷς καὶ αὐτὸς A. B11 12 516B12 αὐτὸς Μωσῆς 
517B8 C44 521C9 524C9 161533A3 537A1 
& αὐτὸ τοῦτο 548B12 549B7 557B41^4 — ὁ Ζαχα- 
ρίας 560A9 C8 561412 572A5 576B11 C^ 
577A4 B6. 581A4 ἴδωμεν καὶ αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ τὰ 
λεγόμενα C4 584B12 588C9 589A2 593A12 
C43 597A5 600C412 601A6 B12 605D4 5 
608A7 14 1611609C1 612C2 616C7 617A2 
8 αὐτοὺς ἡμᾶς 620B13 16111625A6 B12 633B3 
12 636A5 161V641B11 12 645412 postp. 
648B7 652C9 653B14 660A4 B6 6654A2 B6 
665B5 669A13 δι᾽ αὐτὸ τοῦτο 672B1 673A9 
B2 676B4 17684A5 £685C3 689C12 postp. 
692A4 (ffSirm)693B5 (synAr)700B12 701B13 εἰς 
αὐτὸ τοῦτο (blaspbhAr)705D41 —708A^4 —-B14 (2 
709B1 ὡς kai σὺ — 713A5 (Aster)O8 —-D3 « 
746A1 postp. 9 13 717B7 εἰς αὐτὸ τοῦτο 
(synHier)C8 | 720A7 καὶ ὑμῖν — B44 (ffAr5.)733C2 
(ff Ar6.an14.)737B415 αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν λέγοι τὸν 
θεὸν εἰρηκέναι (ffAr7.)741A8 4-C3 -- 15 -- 71.4.48 
(ffAr10.)748A14 ΒΘ 752A7 753A13 B15 
CA 9 13 D4 769C2 780B8 781C10 784A2 
788B9 xol αὐτὴ ἡ λέξις 18801D2 καὶ — ol εἰρη- 
κότες 804B3 14 $808B7 αὐτὸς Εὐσέβιος 19(pet 
Luci)824D1 col αὐτῷ Aoukío 20868C3 αὐτὴ 
πᾶσα ἡ γῆ 881B13 postp. 892A11 B8 904B10 
καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος 941B7 καὶ —fj κτίσις 948B1 
καὶ — τὸν νοῦν 2976A12 23989A7 997Α411 
241033B6 C40 103645 καὶ αὐτὴ ἡ σύνοδος 12 
15 B6 (C8 958 καὶ αὐτὸ τὸ γεγραμμένον 
1040C3 251053A5 postp. 7 1056B15 C41 καὶ 
αὐτὸς Óó IT. 1057A6 12 καὶ αὐτὸς ó A. 1060A4 
B2 aj16... T6 σῶμα 9 C9 10 12 1061B3 
C7 15 1064CÀ1 13 1065B4 C2 1068A5 
C43 1069A7 261073D3 postp. 1076B12 
1080A2 xal αὐτὸς ὁ κύριος 271088A9 B12 C2 
Di 3 1089C10 2811093B6 1108B7 1112B7 
C5 1113A7 11 13 1116B12 1117A17 2811 
1136A1 αὐτὸν... θεὸν A. 1144C2 1160B3 31 
1172C6 1173A6 341232B1 3 351268A10 
C9 1272A9 1273A3 --Δαυιδ D9 12 1276B12 
1280D7 8 1284D6 1285A6 B7 1288A2 
36(e522.)1 433A1 (ep24.10 (ep28.)C8 (ep43.)14^1 
A6 3735,14 37,3 6 7 17 38,30 39,8 24 
43,7 45,8 46,1 14 50,19 52,26 55,14 15 
56,12 
IL ὃ αὐτός — idem, artic. deest interdum, 
saepe add. dat. — idem qui, idem ac 1. attrib. ap. 
subst. Ααρων 1511161 C6 ὁ — v — &yé&rn161V653 
C13 ᾿Αθανάσιος 15M7B2 ἀθεότης 180B410 εἰς 
τὴν — τοῖς προτέροις &. o1ps01,5237A2 τῆς — 
ἐκείνοις ὄντας αἷρ. 6(7u1)288B13 αἰτία 15173B11 
ἀλειτουργησία 6(Ciw5)349C43 ἀλήθεια 848482 
ἄνθρωπος 351272B13 ὁ-- ποτε νήπιος ὥν ἄνοια 
151V4814A1 εἰς τὴν — ἄ. τοῖς ᾿Αρειανοῖς πίπτουσι 
Anton. 20956B3 ὁ — ἦν, οἷος ἀπιστία! 511Π1381.4.5 
ἀπόδειξις 1511484C43 τὸ ἄρρεν 172D8 οὐ 
ταὐτόν ἐστι τῷ θήλει ᾿Αρσένιος 6(Pinnes)368CA4 
ἀρχιτέκτων 7448B8 τοῖς οἰκοδομήμασι τὸν — τις 
παραφρονῶν ἄν λέγοι ἀσέβεια 7425C8 εἰς τὴν — 
ἀσ. τοῖς περὶ Εὐσέβιον 161V673B12 ᾿Αστέριος 
1511225C6 (τὸ) ἄτοπον 151V473B15 5016 8 


Athanasius 


αὐτός 


178 


| βλασφημία 161532A12 βοήθεια 1511289C5 Γα- 


βριηλ 15111349C14 6T... ὁ — Ογένεσις 8593C413 
μία καὶ ἡ — 496A1 τὴν — ἡμῖν ἔχει γ. γραφή 
15137C^4 Γρηγόριος 5236A8 τὸν — τοῖς '"Aptia- 
voi; Δαυιδ 351284B5 δένδρον 8485B10 διά- 
voix 151105C1 145A14 1511149A5 -- δύναμις 
153B15 176A3 260A1 320C410 15111364A13 
968B11 385C3 405A14 436B6 17765A6 τὴν — 
ἡμῖν 8. ἔχοντες 768B9 διαφορά 1511253B8 
διδασκαλία 2121B6 184D5 μία καὶ ἡ -- δόξα 
8497A9 οὔκ εἶμι τῆς — ὑμῖν δ. δύναμις 11625B5 
τὴν -- ἔχει 6. τοῖς γραφομένοις 151(A5ter)77B5 -- 
1511225C9 —17716A5 μία καὶ ἡ -- 1511149A5 Ὁ 
διάνοια 1511I460B8 —251053C9 μία καὶ ἡ -- 
ἐγκαίνια 1772184 ἔθνος 148A11 εἴδωλον 145B11 
τὰ — τοῖς παρὰ Φοίνιξιν εἴδ.ι 48A10 ἐκκλησία 
3o(frgm1.1292B12 ἐν τῇ — ἁγίᾳ... &. ἑνότης 
161533A5 τὴν -- ἔχον τὸ TTv., ἣν αὐτὸς (ὁ A.) ἔχει 
ἕξις 2θϑθά(θ ἐξουσία 23997A11 ἔστι τῆς -- ἐξ. 
ἐπίσκοπος 6(Ci»«5)405CA1 ἐπιστήμη 161504 (2 
ἐπιστολή l7(synHier20A6 ἐπιτιμία 241032A10 
τῆς — &. ἐκείνοις μετασχεῖν ἐρώτησις 151V473B14 
ἐχθρός 14(Πο5)7.8411 ἥλιος 7(Τλοορη)θ 0.9. μέ- 
vov ὁ — θεός 145B5 1161782 τὸν -- αὐτῷ sc. 
Daniel θ. προσκυνεῖς 151144A ὁ 9. ἀεὶ καὶ ὁ -- 
ἐστιν 10569 15 ὁθ. ὁ --ὧὧν 151II449B15 ἑνί καὶ 
τῷ --θ. 151V508C7 ὁ 9. ὁ -- 1611I633B3 ὁ --θ. 
τὸ — κύριος 1C12,5 θεότης 23997A10 - ἡ -- ἐξου- 
σία θρόνος 151140418 ἐπὶ τὸν -- θρ. τῷ TT. κά- 
θηται ἰαφεθ 151V485C4 -ἡ -- καρδία ᾿Ιούλιος 
G(ebSard3.)325B10 ᾿Ισαυρία 17760B5 Ἰωάννης 
151V492C6 493A10 231024B2 Ιωσηφ 2811097 
D41 ταὐτὸν τῇ Μαρίᾳ τυγχάνοντα ToU Δαβιδ 
καρδία 10561B13 151V485C2 --ὁ -- Ιαφεθ κατα- 
δίκη 1511I440B3 τὴν — ἐκείνοις ὑποίσονται κ. 
κληρικοί 6(C/4)349C43 κτίσις 151V484C1 op 
ἑτέρα κύριος 2180B7 εἷς καὶ ὁ — 16111633B2 
1C12,5 τὸ — 0. λέξις 7433B8 λόγος 151A10 
1511304C4 .311173B411 ^. in Chr. 7421D6 
spec ὁ — ἐστι, ὑπάρχει 151400A9. 112B7. C7 
116C7 120A6 1511164A1 op ἄλλος 168A15 
Hbr13,8 184CA4 ὁ διδοὺς τὸ Tiv. ὁ — 224CÀ13 εἷς 
καὶ ὁ — 225A1 280A11 284A5 τὸν — τῷ γένει 
εἶναι πρρὸς πάντας 15111360B1 ὁ -- ἡμῖν 369A10 
4876 5 ὁ ποιῶν ὁ -- ἐστιν ὁ... δεικνύς 441CA 
445B^4 151V513A5 εἷς καὶ ὁ -- B15 ὁ A. ὁ -- ὧν 
υἱός 5166 2 εἷς καὶ ὁ — op ἕτερος 161V672B11 
18804C2 «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς 
805A1 3 20945C4 3θ(εῤ43.)1 441 9 ὁ -- πρόδρο- 
μος εἰσελθών τὸ μὴ μένον τὸ αὐτό 151V488A1 τὰ 
μετέχοντα 2410418- ὅμοιος μονή 6(Pinnes)369A6 
νεῦμα 185A12 B2 161V644A7 νόσος 20892 
B15 νοῦς 2432A11 29528A1 15111329C4 eis καὶ 
ὁ — 161537B14 ὁδός 11637A12 ὄνομα 1511 
360B7 161V641D6 οὐσία 231009B12 1017B8 
τῆς — TG TT. οὐσία Tropoiuía1511312A3 4f) --᾽σσοφία 
T. 7432D4(bi) 15184C43 ὁ -- ἐστιν - ἀεὶ καὶ 
ὡσαύτως ἔχει 151V505C7 s. haeret. Παῦλος 
23985A412 πίστις 10548A2. πλάνη 2121A415 . TTv. 
151V513A3 et B10 ἕν καὶ ταὐτόν 161592B8 - 
ἀναλλοίωτος 593A14 B1 16111633B2 7C12,95q 
πόνος 20865C4 πρᾶγμα 17(ff4r5.)732C3 ἕν καὶ 
τὸ — προθυμία 20869B14 πρόνοια 11(C/4)636 
B13 πρόσταγμα 15114197C6 249B14 276B11 ἕν 
καὶ τὸ — πρόφασις 12661A3 προφήτης 311173 D^ 
ῥητόν 3205A12 351276A5 σοφία 1511312A4 τ 
ἡ — παροιμία 320A43 17(Aster)716A5 μία καὶ 1) 
— συλλειτουργός 18797B3 5 συμφωνία 17749 
C40 μία καὶ fj --σῶμα | 251061B6 ταὐτὸν fjv τῷ 
ἡμετέρῳ — 2811105B15 op ἕτερον καὶ ἕτερον τάξις 
151118865 τὴν — τ. ἔχειν οἷαν ἔχει τὰ ἕτερα τιμή 
12 


179 αὐτός 
6(7u1)289C3--1oos rórrosG(clerMar)385B11 τριάς 
161600A1 ἡ — οὖσα ἑαυτῇ τρόπος adv. τὸν — Tp. 
v. s. τρόπος 2. b. τὸ ταὐτὸν τυγχάνον 241044 C2 
τῇ -- οὐσία ἴδιος τύπος 6(Ci«:)|349 C7inscriptio 
epist.] 1511788 ὕδωρ 3204B6 ἕν καὶ ταὐτόν υἱός 
15185A4 sec Ar. οὐκ ἀεὶ ὁ -- ἐστι op τρεττός, ἀλλοι- 
ουμένης φύσεως 1511189C10 15111429A6 151V496 
ΑΊ2 εἷς καὶ ὁ — 020n2120C7 8 φρόνημα 18797A6 
φύσις 151113568Β4 τὴν — τούτῳ φ. ἔχουσι φωνή 
11616A4 μία καὶ ἡ -- χάρις 15111328A9 345A4 εἰ 
349A15 μία καὶ ἡ -- χείρ 7432A13 Xp. 2180B2 
παρὰ πᾶσιν εἷς καὶ πανταχοῦ ὁ -- προσκυνεῖται 
151V524C40 εἷς καὶ ὁ — op ἕτερος 161604C2 
2811112496 et 1124A7 est 0. καὶ ἄνθρ. ὁ -- 351273 
C2 ὁ -- ποτε νήπιος ὥν... χρόα 3745,25 μαφόριον 
τῆς --χρ. χώρα 2185A2 151Π8608Β8 δή 15H 
269C14 9. loco substantivi a) ὁ αὐτός ... 
125C2 Jupp. τὴν — εἶχεν ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα 
6(synAI)264 C8 ἐξωρίτετο παρὰ τῶν — i. e. Ar. 
[386A1 et 392C9 inscriptio epist.] 7437C9 τὸν 
υἱὸν κτίφεσθαι Trap& ToU — 10545A10 τὸν — εἶναι 
κύριον 15156C42 ὁ — υἱὸς uàv . . ., πατὴρ δέ... 
15111328C4 τὸν — ἄλλοτε μὲν TT., ἄλλοτε δὲ υἱὸν 
γίνεσθαι 8 9 151V469C42 μὴ ὁ -- TT. καὶ υἱός 
472B2 480A9 B6 7 48544 sec Sabell. ὁ — TT. 
γέγονε καὶ υἱὸς καὶ Πν. B10 τοὺς — scil Corinthios 
508C4 et 10 scilJo 161541C5 scil Πν. 161V645 
C3 ὁ — πατὴρ υἱοῦ γίνεται... 17(ff Ar5.)728C414 
-732CA 77246 εἴπερ μέμφεταί τις ..., ὁ — 
μέμψαιτ᾽ ἄν... 231000C9 scil Is. 2811112A14 
et 3739,59 scil] Paul. ap. b) τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ 
vel ταὐτὸ(ν), ταὐτοῦ ... ἃ. una eademque res in 
se 2132B6 συνέβαινεν ἀμφότερα ἐν ταὐτῷ 7452B8 
τὸν υἱὸν ταὐτὸν τῇ ὁμοιώσει ἐκ τοῦ TT. εἶναι op 
ὅμοιος 15188B5 ἱστάμενοι ἐν ἑνὶ καὶ τῷ -- 1511164 
B8 περὶ τοῦ -- τὸ ἀνάγνωσμα τυγχάνει 19242 
ἔσται ἐφ᾽ ἑκάστου κτίσματος τὸ -- νοούμενον 
151V472A11 ἐπὶ τοῦ -- λέγοιτο 12 ἔσται τὸ — 
αἴτιον... 472Β12 et 473B12 τὸ -- περὶ δυνά- 
μεως εἰ υἱοῦ scil. dicendum est 489B15 τὸ — ἐπὶ 
TOU 7010,30 521C41 τὸ — εἰσερχόμενον... 161] 
612B7 τὸ — πᾶσι τὸ θνητόν... 311173B9 τὸ — 
κατά τι μὲν... οὐκ ἔξεστι, κατά τι δὲ... συγκε- 
χώρηται ap verba ἀκούω 1511292A11 ἀντι- 
κρούω 15111436C2 ἐρωτάω 161561C1 θέλω 
241041A14 τὸ -- θέλειν τῷ Π. λέγω, εἶπον, ῥητέον 
2216D2 15172B1 et 112B8 λεκτέον 120B15 
1511452A7 ῥητέον 316B7 15111368B5 1C1,10 
161V664B9 εἰπεῖν 17789C3 --τὸ — φρονεῖν 
241045C4 al. περὶ τοῦ — 8501D8 λογίζομαι 
15152C5 πάσχω 75417C43 ταὐτὸν Tr. τῷ Καϊάφᾳ 
17752A10 ταὐτὸν ἐκείνοις ΒΊ12 ταὐτὸν τοῖς 
φαρισαίοις τολμάω 151V481B15 φημί 2176D2 
τὸ -- τοῖς πρότερον 151V485B15 al. περὶ τοῦ -- 
8501C5 φρονέω 15111364C7 161580B11 17789 
C3 - τὸ — λέγειν 18805A9 241045C4 . ταὐ- 
τόν ἐστιν — unum idemque est; enuntiatur prae- 
dicative identitas duorum subiectorum, quae inter 
se copulantur vocabulo xoi vel vocabulo ὡς 
comparantur. 15111328C45 ὁ υἱὸς — ἐστιν ὡς 8. 
op ἕτερος ὡς γέννημα 151V485B^4 TO πλατυνό- 
μενον -- ἐστι χρόνῳ μόνον διαφέρον ἑαυτοῦ 
ταὐτόν ἐστι τὸ... καὶ TO ... 151458Β8 -- ἐστι 
μετέχεσθαι καὶ γεννᾶν 15112724.8 et 273C41 εἰ 
297A2 et 15111449C4 — ἐστι γέννημα καὶ ποίημα 
vel κτίσμα — 1511I460B2 εἰ 9 -- φρόνησιν καὶ 
βουλὴν vel βούλησιν εἶναι 8 ἰσχὺς καὶ ἀσφάλεια -- 
ἐστι 151V505A13 -- ἐστι τὸ μονογενὲς καὶ τὸ 
ἀγαπητόν 518Α14 et 15 ὡς -- τὸ Πν. καὶ παρά- 
κλητος, οὕτως ὁ υἱός καὶ ὁ A. 18801C9 — εἶναι 
ὑπόστασιν καὶ οὐσίαν ταὐτόν ἐστι λέγειν, εἴ πεῖν 


αὐχήν 180 
hoc et illud 7456B9 et 17756A2 ταὐτὸν (τὸ) λέγειν 
vel εἰ πτεῖν ἐκ ToU 8. kal τὸ λέγειν ἐκ τῆς οὐσίας 
τοῦ 9. εἶναι 15133C41 ὅπερ ... εἰρήκατε ταὐτόν 
ἐστι λέγειν ὑμᾶς... 1511184C40 -- ἐστιν εἰττεῖν 
ποίημα καὶ κτίσμα 15111452C5 -- ἐστιν εἰπεῖν 
βουλήσει καὶ ἦν ποτε... 151V496B4 — ἂν εἴη 
εἰπεῖν, ὡς 701,1, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ υἱός — al. elocut. 
εἰρήκατε ταὐτόν 1511189A3 γέννημα καὶ ποίημα 
εὑρίσκεται — 151V521B2 τῇ χρίσει ἀνάδειξις καὶ 
ἀποστολή τὸ μὴ μένον -- 151V488A1 σημαίνεται 
— 151V524B12 τὸ ῥητὸν τοῦτο τῷ 708,16 Ὑ. dic- 
tiones adverb. εἰς τὸ — — eodem s. loc. 17(synAr) 
696B11 συνήλθομεν ἐν ταὐτῷ — simul 157C45 
πνοὰς ἐν — γίνεσθαι 85C2 ψυχὴ Ev — τὰς αἰσθή- 
σεῖς κινεῖ ἐπὶ τὸ — -- eodem, ibidem εὔχομαι 
331188A9 μετ᾽ αὐτῶν eodem loco συνέρχομαι 
6(epSard3.)333B3 μὴ... τῇ συνόδῳ (synHier)397 
C43 — 1771702 τυγχάνω 147400 5 κατὰ τὸ -- 
— una 157(612 συνίστασθαι - ἀπαραλλάκτως 
6(AIThess)393C3 σκέψασθαι 06) τὰ αὐτά 2121B8 
ἐξὸν ἣν διὰ τῶν -- scil τοῦτο γενέσθαι 6(syn.AD)256 
C12 τοῖς — alqm περιβάλλειν (epp.Aeg)393B5 περὶ 
τῶν -- ἐδηλώσαμεν 8504A15 περὶ τῶν — ἔγραψεν 
15165B8 εἰ C2 ἐκ τῶν — αὐτοῖς ἀπαντῆσαι εἰ τὸ 
ἴδιον ἐνθυμοῦνται 151V481C14 κατὰ τὰ -- adv. -- 
eodem modo -- ὡσαύτως 161V640A15 περὶ τῶν 
— ἐρωτᾶσθαι 17(:»π.41)097(8 τοῖς — περιπίττῃ 
28111145B7 τῶν -- μετέσχε Hbr2,]14 — spec τὰ — 
ἀκούω 6(7ul)304B5 τοῖς γενομένοις 15169C13 
1511169C12 -- ἀναγινώσκω 161V640A14 ἡμῖν 
— ἀντιμεταβάλλω 1511185A15 — βλέπω 161V673 
C1 --δράω 10561C12 -- δυσφημέω 161532B12 
— λαλέω 28111137C410 — λέγω, εἶπον 2132A9(bis) 
τὰ περὶ τῶν — 15176C5 101C5 132C2 151] 
153A9 ἐκείνῃ 193B6 15111329A13 4290 εἶπον 

436C6 161557A10 μοι 573C40 Á593A6 
161V641C8 17761A1 ἐκείνῳ 20884A8 892C6 
231005A5 13 1016B8 1017A7 2811093A9 
— ὁμολογέω (Pinnes368D5 7421610 14 
— πάσχω 8484C1 14700B5 -- τῷ Εὐσταθίῳ 
-- ποιέω 5232B7 -- σημαίνω 15111457C9 -- φημί 
15169A9 231016C7 -- φρονέω 14749A1 ταὐτὰ 
τῷ 'Ocío 20941Α5 241029B9 εἰ 1045D6 
αὐτοῖς 8. dubia 11(C54:))637A12 τὴν αὐτὴν 

. Scil ὁδόν [?] ἐπτανήξειν 36(εῤ48.}1441 18 la- 
cuna ἐκ τῆς -- scil ἐπιστολῆς [3] 

αὐτοσοφία ἡ -- ipsa sapientia divina in se 
perfeeta, term. theol. 1. — θεός, TT. 151V469B3 Ὁ 
αὐτολόγος 13 473A12 9, — ^. 193B15 
1511312B6 τοῦ θεοῦ et 313C2 epith μονογενής 
316C2 

αὐτοτελής 2 — perfectus perse etin se 3201A4 
υἱός 17(ff475.)729B14 θεὸς TI. - ἀγέννητος, &vap- 
χος, &óperos 2811100A5 sec. haer. natura hum. 
a A^. accepta 

αὐτουργέω - procreo propria virtute, term. 
theol. 7428B8 et 10 υἱός C4 τὰ μετὰ τὸν υἱόν 
429B11 et 15 πάντα 

αὐτουργία ἡ — sua ipsius proereandi virtus 
1511201B5 et 12 θεοῦ 

αὐτοφυὴς 2 — 
explic. Mie 

αὐτοφῶς, --φῶτος τό — Ipsa lux term. theol 
193C4 A. 

αὐχέω - glorlor 8513A12 


nativus 3744,23 ἐπενδύτης 


251053C41 ἐπὶ 


ὁμολογίᾳ 
αὐχήν, ἐνος ὁ 1. — cervix 144C14 57A4 
9. meton -- manubrium gubernaculi 3748,22 


κεκλασμένων τῶν — 


181 ἀφαίρεσις 


᾿Αφθόνιος 182 


ἀφαίρεσις ἡ — ademptio 1. spec — spoliatio 
per vim facta 14728D3 τῶν ὑπαρχόντων | 757C45 
ToU ἄρτου 2. met — deminutio 251065B11 
τριὰς οὐ δεχομένη — op προσθήκη 

ἀφαιρέω [aor. M ἀφείλατο 17737D3] -- demo, 
aufero, eripio 1. s. str. a) act τι 17736A7 πλεῖστα 
op προστίθημι 20896A14 met φόβον τι ἀπό 
τινος 241032B12 met op προστίθημι Ρ τι 14728 
C4 σῖτος παρὰ ᾿Αθανασίου 15148C6 εἰ 53 B5 et 
17749B8 op προστίθημι 15189B2 TTv. 15111405B6 

20896C4 φόβος b)M -- mihi tollo, moveo loco, 
aufero τι, τινα 14697A1 episcopum -ἐξορίφω 
732D2 βασιλείαν 15111444412 et 15 δειλίαν ἦν 
ἀφαιρούμενος | 17(syn47)696C45 op προστίθημι 
20897A9 δειλίαν τινός τι 6(s7n41)277C6 τῆς 
ἐκκλησ. τὸν σῖτον 12 τῆς ἐκκλ. τὰς τροφάς 
14705B8 ἄλλων ἄρτους 36(e539.)1 337C3 τούτων 
τι ορ ἐπιβάλλω τινά τινος 1511228C12 τοῦ δη- 
μιουργεῖν τὸν υἱόν τινά τι 14737 D3 ὅπερ αὐτοὺς 
ἀφείλατο 06) P ἀφαιρέομαί τι 2108D5 χάριν ἦσαν 
ἀφαιρεθέντες τινος 6(C5»«5)405C2 met φαρύγγων 
Ξε e faucibus 15128B5 πάντων -- ἔρημος γίνο- 
μαι 2. s. lat. — separo 17785B4^ υἱὸν ἀπὸ 
τοῦ IT. op προστίθημι P 17788D4 ἀπὸ τῶν μετε- 
xóvrov M 195133C43 τίς τοῦ ὁ ὧν ἀφέλοιτο 
τὸ ἀίδιον 

ἀςρανής 2 — non apparens oculis 1. — abscon- 
ditus a) s. pr. — e conspectu hom. sublatus ἀνήρ 
6(synAD)264B6 -- ἄνθρωπος 6(syn41)272C9 — ἐπί- 
σκοπος 14(cont2.)793D8 γέγονεν — Trap! αὐτῶν — 
eorum oculis se subtraxit — σῶμα 14(coni2.)796A2 
— daemones 20893B14 evanescent 904B9 b) met 
— occultus, incognitus ἀνάστασις 2136C43 - 
ἀμάρτυρος — μαργαρίτης 3759,14 rrap& πολλοῖς 
scil παρθενία -- πίστις 153B7 op ἐναργής adv. 
ἐξ ἀφανῶν — ex occulto 2161B10 ἐμφανὴς yívo- 
μαι 2, pers. — non se ipsum extrinsecus ma- 
nifestans, inaccessus cognitioni A^. [9801 
2116D1 124D3 op ἐμφανής 125B9 ἀπὸ τῆς ἐνερ- 
γείας 140D5 -- σωτήρ 2125A2 - ἀόρατος 

ἀφανίζω -- e conspectu aufero s. lat. et met. 
1. rem — aufero liberandi vel privandi causa 2112 
A15 et 125A1 θάνατον ἀπὸ πάντων, ἐξ ἡμῶν 
112C4 εἰ 132C10 εἰ 176C7 P θανάτου φθορά -Ὁ 
παύομαι 6(C5«:)361C6 τῆς ὁμονοίας imperatoris 
χάριν 251060C12 ἀσθενείας corporis -- obscuro, 
oblittero, dissolvo, P — evanesco, dilabor 129A8 
P et 45A3 idola vetustate vel tempestatis iniuria 
pereunt 2125D4 sol ὑπὸ σκότους non obscuratur 

6349C1 P γραφέντα ἀπὸ τάξεως - ἀναιρέω et 
997Β4 ὑπομνήματα expungere 10573C2 εἰ 1511] 
220C10 et 224C5 P λόγος hum. -- παύομαι op 
προφέρομαι, μένω 15132B3 met ῥήματα καὶ Θα- 
λείαν Arii e memoria tollere - ἀπαλείφω : 
exstinguo, perdo, deleo, P pereo 156A15 P τὸ 
Ψυχρὸν ὑπὸ τῆς θέρμης tollitur syn &vaipéo 
88B12 P φυτά marcescunt op γεννάομαι, φαίνομαι 

2193A11 met cogía gentilium et B6 idololatria a 
Chr. debilitatur 4 ἐλαττόομαι C43 P daemonum 
ἀπάτη --παύομαι 2, pers. — e vita vele 
medio tollo, P — pereo, opprimor 2105C413 ὁ 
λογικὸς καὶ κατ᾽ εἰκόνα γενόμενος ἄνθρ. syn φθείρω, 
παραπόλλυμι 108A10 ἡ τοῦ 9. τέχνη — homo 
6272C3 τούτους ἠφανίσθαι dicunt 397A10 τοὺς 
δυναμένους μαρτυρεῖν (Ci:)405A1 ἐχθροὶ νόμου 
christiani opprimuntur -- διασκεδάννυμι, συν- 
τρίβω 8509C14 δυσσεβεῖς Prov12,7 


ἀφανισμός ὁ — perditio 2120A15 -- ἀπώλεια 
13688C4 δίδωμι εἰς — τὄνειδος 151V508A410 — 
κτίσεως , 


ἄφαντος 2 — is, qui evanescit 20860A6 dac- 
mones — γεγόνασιν 

ἀφανῶς — occulte ita, ut non appareat 15A11 
et 297B10 μεταπείθω 136C415 — γενέσθαι ἐποίει 
τὸν θάνατον 

ἀφαρπάζω -- abripio, met — ad partes meas 
traho 6(Ci»w)361B4 ἐμαυτῷ πάντας 

ἀφασία ἡ -- stupor, quo usus linguae impedi- 
tur 15125A4 πληγήσεται —a 

ἀφεγγής 2 — carens lucis splendore, met sec. 
haeret. θεός 15161B4 φῶς ὧν, — fv 1611609B12 
-ἄσοφος, ἄλογος 

ἀφελής 2 — planus saxis remotis, met — sim- 
plex moribus et ingenio 11(C/;)633B2 οἱ ἀφελέστε- 
pot scil fideles 

ἀφέλκω [aor. &oef^kuco] — abstraho 1, spec 
deturbo alqm expellendo 6(u/)345A5 P ἀφ᾽ ὑμῶν 
episcopus 2. met 189D7 ἀνθρώπους ἀπὸ 
πλάνης Kol φαντασίας idololatriae 161V668A2 
τῆς ἐννοίας 18 Σαμαρεῖτιν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν 
Jo4,10sqq 

ἄφεσις ἡ — dimissio met 1. — absolutio in 
iudicio 6(syn41)252C4^ Athanasii 2. s. relig. 
— remissio culpae 2120C414 et 341232B12 ἁμαρ- 
τιῶν 4220A14 1511I417C3 ἀσεβείας Mt12,31 
161V649B4 14 (Orig)652A5 17781414 MI9,6 


ἄφευκτος 2 act — qui effugere non potest, c. 
gen. 28111144C8 ψυχή — τῆς ἁμαρτίας V. S. 
ἄφυκτος 

ἀφθαροσία ἡ — incorruptio 1, — immortalitas 
hominis, a Chro. recuperata et resurrectione per- 
ficienda 2101C6 ἐν οὐρανοῖς 104A14 Adae 
108C10 op φθορά 109A1 D5 op φθορά 112B4 
129C14 136B3 σωμάτων 152C7 196B^4 -ἀνά- 
στασις 1511293B8 --ó9avacía 231012A2 οἱ go- 
poUvres τὸ Πν. φοροῦσιν ἀφθαρσίαν — 271069B14 
ἀπάθεια 1(15,δ8 281105411 εἰ 1120B11 
ἔκτισεν εἰ ἔπλασεν 9. ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ 1124C10 
1C15,42 op φθορά 15 1CI5,958 28111149C9 
351268A9 2. — immortalitas corporis Chri. 
resurgentis 2141A6 ἡ ἐν τῷ σώματι --ἀπάθεια 
14 2811105A8 1124C43 28111152B1 -- ἀθανασία 

1157A2 op φθορά 10 1160C10 1161B15 et 
1164 C6 --ἀθανασία, ἀτρεπτότης 351268C6 
3. meton — θεός 231012A2 — ἐστὶν ὁ θεός 

ἄφθαρτος 2 — corruptioni non obnoxius 1. 
pers. a) homo per Chr. restitutus 2104C8 — 
ἔμεινεν 144A1 1511305A15 et 1511I393B10 Ὁ 
ἀθάνατος 445A11 b) deus 144D7 - ἀσώματος, 
ἀθάνατος 28111157A10 et 1160C9 deus in cor- 
pore Chri, habitans 06) A., υἱός praeexsistens 
2109A8 ἀσώματος, ἄυλος 112B3 125D8 192 
C2 -τ ἀπαθής, αὐτολόγος, 0. 351268A8 ἀ) ἤν. 
161592A5 ἄτρεπτος, ἀπαράλλακτος 9. res 
a) corpus hominis per Chr. redemptum 1611609A3 
πῶς τὸ φθαρτὸν δύναται — γενέσθαι | 20868B12 et 
972B3 σῶμα op φθαρτός b) spec corpus Chri. 
2112A8 132A8 136B5 JD4 τὸ θνητὸν — ἐδείκ- 
141B1 C2 ἀθάνατος 177C43 1511I444 
C7 σάρξ op θνητός 251068A9 2811105A6 
351268A3 C41 -- ἀθάνατος e) abstr 36(e528.) 
1433B41 ἑστίασις caelestis θεῖος (6 εὐφροσύνη 
caelestis 

ἄφθεγκτος 2 -— inenarrabilis term. theol. 
7(0rig)h65C^ ὑπόστασις -ἄρρητος, ἀκατονόμα- 
στος 

᾿Αφθόνιος, presbyter Alex. 6(epSard1.)317A1 
συμπρεσβύτεροι (clerAD)380D7 πρεσβύτερος sbser 

12* 


VUEV 


188 ἀφθόνως 


ἀφθόνως abunde 2169D3 διακοσμέω 
17(f/Ar5.)729C3 χαρίξζομαι 4733C6 δωρέομαι 
20916C2 ἔχω 

ἀφιέρωσις ἡ — dedicatio templi 6(synHier)397 
C45 — 17717C^, μαρτυρίον 

ἀφίημιι [ἄφιε imperat. 3758,11 impf ἤφιεν 12 
6643 Ppr. pues 3. p. pl. 6272A11 20885B11 
920B15] — emitto 1, a me dimitto s. pr. 
5228C5 milites κατὰ τῶν λαῶν εἰς τὰς ἐκκλ. 19(pet 
Lucii)824A12 οὕτως -- ὁ βασιλεύς spec. impunem 
a iudicio 6(5yn41)256C11 147764.8 δούλους Chri. 
op καταδικάτω 5. lat. — edo vocem 11604A9 
κραυγήν 1511I392A11 et 441A5 et 20849B3 et 
861C3 et 261081B6 φωνήν 
πτύσμα . — relinquo θ(ς:»π.42578Β11 * Apeiov 
ἔξω τῆς ἐκκλ. 
add. praedic. nom. 169C1 deus non ἑαυτὸν ἄγνω- 
στον — Actl4,]7 2116A5 ἀνθρώπους ἐρήμους 
140D5 ἑαυτὸν ἀφανῆ 6(synAD)272A5 ᾿Αθανάσιον 
κατεχόμενον 11 Μακάριον ἔμφρουρον 5) a. c. i., 
P nom. c. inf. 184A7 οὐκ -- ψυχὴν φέρεσθαι 
92A8 2108B1 — τὴν φθορὰν ἰσχύειν 12 117C411 
ἀνθρώπους πλανᾶσθαι 120A5 τὰς χώρας δου- 
λεύειν θ(()841412 syn παροράω 105844.6 οὐκ 
-- τὸν ἔξαρχον εἰσελθεῖν 


— emitto 15111392A9 | 


3. — permitto, sino a) τινά | 


γίνεσθαι 12664C3 14701C7 P episc. ἀφείθη λιμῷ | 


διαφθαρῆναι 

712A14 15111397A15 οὐκ ἀφιεμένη δουλεύειν 
495B1 437C6 20864A8 τούτους παίφειν 885B11 

897B3 2913B2 μὴ ἀφιέμενον ἀναχωρεῖν 920B15 
τὴν κάμηλον — ἀπελθεῖν 972A8 3758,11 μὴ — 
λογισμοὺς εἰσελθεῖν — spec P abs τὸ αὐτὸ ἀφίεται 
— permittitur -- συγχωρέω P 311173B10 op οὐκ 
ἕξεστι 8. — desero a) discedendo 168A16 
met £ vvoiat οὐδέποτε τὴν ψυχήν -- 6(syn.AD)260B7 
sedem episc. 9529C13 μὴ μόνους ἡμᾶς ἀφῆς ἐν 
τῷ ἀγῶνι 14704D10 P ab asseclis 20909B15 μο- 
ναστήϊον 
nando 188C4 τὰς δυνάμεις ἔξωθεν ἑαυτοῦ — G(synAL) 
277(8 τοὺς τοσαῦτα ποιήσαντας (Ci»u:)373BA ἁψι- 
μαχίαν 848Β7 τὰ αἴτια 10552A3 ἐκεῖνα scil 
scripta 560C40 τὰ τῆς αἱρέσεως | 572B4 ἐκεῖνον 
14772C95ypaoóás 15117(2 δεισιδαιμοναν op λαμ- 
βάνω 28B12 λατρείαν 1511316C1 σοφίαν 151Π 
345C7 θεόν 448C9 γραφάς 16111625A1 τὸν περὶ 
τούτων λόγον 2086943 ὀλίγον i.e. bona terrena 
op λαμβάνω 5 ἀρούρας 6 οἰκίαν, χρυσίον 8 bona 
δι᾽ ἀρετὴν syn καταλιμπάνω 4, met — re- 
mitto, condono ἁμαρτίαν 1511289C7 syn λύω 
292A2 15111408C12 2811105A7 M19,6 | 3155,23 
P -- βλασφημίαν 161V649B3 P ΜΈ12,31 syn ἔχω 
ἄφεσιν 

ἀφικνέομαι -- advenio 1. 5. pr. 2196D3 ἐπὶ 
τόπον 6(Ci»4:)373B412 πρὸς ἡμᾶς 9. met — 
pervenio 168A1 ψυχὴ πρὸς ἁγίους contemplando 

2197A2 πρὸς ἁγίους ὁμοιότητι — 6(C/«:)372A6 
εἰς γνῶσιν syn ἔρχομαι 

ἀφιλάνθρωπος 2 -- inhumanus 2136B13 πρὸς 
ἄλλους 

ἀφιλάργυρος 2 — pecuniae non avidus τὸ — 
virtus 20889A3 


ἀφιλονείκως — sine ira et studio 8(DionAI) 
912A14 ἀκούω 
ἄφιξις ἡ — adventus 6(epSard3.)329A6 scil ad 


syn. Sardic. (C«:)404B2 ad imperatorem | 20961 
B5 πολλοῖς εἰς ὄνησιν ἐγίνετο ἡ — Antonii 

& φίστημι [imperat. aor. 2. ἀπόστα 20861C4 
et 261076A8] — de — vel sepono 1. act alqm, c. 
(ἀπό) gen. — seduco, averto a) s. pr. a via 15111413 


708B11 μηδὲ ἀποθανοῦσαν ταφῆναι | 


b) omittendo, neglegendo, asper- | 


11609D6 μὴ — ὑπόνοιαν | 


| — κακονοιῶν 1511185A15 
|! — μυθοπλαστίας 1511148B5 


| 6(Cinus)361A2 τὸ κακόν 


ἄφραστος 184 
A4 τοὺς ἀκ -ύοντας μακράν 8) met — abalieno 
alqm ab ai o 15111336A8 τινὰς ἀπὸ TT. 337A8 
τοὺς &vOp. T..v ψευδωνύμων deorum 2. intrs 
M et aor 2., c. (ἀπό) gen. a) — discedo loco 
6(sy1.41)260A9 τῆς ἐκκλ. 1. e. ex aede --B13 ἐκεῖθεν 
i.e. a sede episc. 20861C^4 τῶν ἡμετέρων — e 
nostro domicilio 261076A8 discede ἀπὸ σώματος 

s. lat. 3746,5 λόγος ἐκ στόματος et 51,6 ὕμνος 
ἀπὸ χειλέων exit spec — recedo ab alqo 4209B10 
abs 15111376C7 et 10 TTv. a rege Saul recessit 
1Regl6,I4 Ὁ) — deficio a causa alcs 168C5 ἀπὸ 
90. op Καταφεύγω |.9528B6 τούτων scil ab exemplo 
patrum 14704D8 ἀφ᾽ ἡμῶν |. 752B5 abs κἄν φίλοι 
μακρὰν ἀποστῶσι syn καταλείπω — 15111336C4 
θεοῦ 17705B^ πατέρων 06) — absisto, averto 
animum, studium a re, add. τινός τῶν αἰσθητῶν 
15111432C7 — ἀληθείας 10552B8 15112A1 
— διανοίας 18D5 op x«ravoéo — τῶν ἐγγυτέρω 
18C10 -- ἐπιθυμιῶν 19A13 -- θεωρίας 19B4 D6 
— κατανοήσεως 19A5 
— τῶν νοητῶν 18C4 
op karavoéo -— πανουργίας 8481D2 -- πλημμε- 
Anué&rov 11(C5:636A12 — προθυμίας 11632B8 
— σπουδῆς 11(C/:)633D6 — σχέσεως 18796B4 
— φαντασίας 15D3 syn ἀποπηδάω 4) — desino 
abs 6377B1 . c.gen. 6(synAID)260A10 τούτον 1. e. 
ab orando c. partic. 6(syn41)257 C414 οὐκ — κατ᾽ 
αὐτοῦ γράφοντες 

ἀφοβία ἡ -- animus intrepidus 20904A2 4 
ἀσφάλεια | 905CA4 


ἄφοβος 2 — intrepidus ἄνθρωπος 15111441C42 
- θαρραλέος τὸ — — securitas 6(Civ:)348B14 
ἐνδεδόσθαι 20912A2 


ἀφόβως — impavide 6(C/v:)341B9 παρέχω 

ἀφομοιόω assimilo, conformo 20905A10 
φαντασίας πρὸς ἐννοίας 

ἀφομοίωσις ἡ — assimilatio, concr 
20881A1 πυρός syn εἰκών 

ἀφοράω -- oculos vel animum a re ad rem 
adverto 2112D1 εἰς ἀμέλειαν 192C7 εἰς πέλαγος 
D2 πρὸς τὰ ὅλα 193C44 εἰς Λ. 6(Cin«:)361C7 
πρὸς θεόν |. 15172C44 πρὸς τὸ λυσιτελές 


ἀφόρητος 2 — non ferendus 2109B7 κακίαν 
ἀφόρητον praedic.aU£ávo 5221A6 - δεινός 
14760C6 τὰ μετὰ ταῦτα 
ἀφορητότερα δεινός 161V660C13 —a τολμάω 


ἀφορίζω -- separo limitibus 1. met alqm ab 
alio 8(DionALD)505A5 P ἀλλήλων -pepígo spec in 
certum finem Rom1,1 P ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον 
1511261A15 9, — extermino 17(syn47)700A19 
P episc. 

ἀφορμή ἡ — ansa met 1. — causa vel ratio 
6(Dion com)396A7 et 11 — μέμψεως epith μικρός 
(Civs)&0&A8 — ἐκπλήξεως | 9532D2 — τοῦ &pap- 
τάνειν syn πρόφασις 1511I440B9 epith εὔλογος 

9, s. at. — occasio 6(UrsVal)356A3 — 14724 

B13 ἐδόθη — 7453A11 — ἑαυτοῖς εἰς ἀσέβειαν ἐπί- 
νοοῦντες 8517C3 παρασχεῖν -- εἰς... 14693B15 
διδόντα — εἰς εὐσέβειαν 161V676B9 ταῦτα μόνην 
-- παρ᾽ ἐμοῦ λάμβανε ορ τελεία διδασκαλία 

ἀφοσίωσις ἡ -- forma externa; dat. ἀφοσιώ- 
σει — officii specie θ(εῤδαγάβ.) 333B4 -- τὴν ἐπι- 
δημίαν ἑαυτῶν ad synodum ἐπιδειξαμένους 

ἄφρακτος 2 s. activ. ad saepiendum i. e. 
tuendum ineptus, inutilis 6401A9 ἐπιστολή [forte 
legendum ἄπρακτος — ad efficiendum ineptus] 

ἄφραστος 2 — ineffabilis 4217D4 φύσις div, 
θεῖος 28111152B2 θεότης 


imago 


185 ἀφραστότης 


ineffabilitas 28111164 


ἀφραστότης. nros ἡ 
B1 Tide τ abad 

ἀφράστως -— ineffabiliter 23996A8 γεννάω 
τἀρρήτως, ἀκαταλήπτως, ἀιδίως 28111164B2 ἐκ 
Π. τὸν 


᾿Αφρική ἡ, provincia eccles. 6249A11 interalias 
ἐπαρχίας (epSard1.)342A6 et (ep3.)324n49.]lin2. 
inser (epSard3.)337B43 sbscr 10557A2 14725A43 
19816C13 20973C4 - Ῥώμη 


᾿Αφροδίσιος episc. Κύπρου 6(epSard3.)340B8 


sbscr 
᾿Αφροδίτη dea 120B13 ἡ ἐν Πάφῳ - 21C41 


25615 2844. 52B6 ἐξ -- τὴν πορνείαν μεμαθή- | 


κασιν ethnici 
ἀφρονέω -- desipio, met haeret. 15116A14 τ 
διαστρέφομαι τὸν νοῦν 


ἀφρόνως -- insipienter 151V517B13 xopí;o 
20884A5 γελάω 


ἀφροσύνη ἡ - amentia 1. σεηεσ. 3738,15 epith | 


μέγας -- ἄνοια 2. spec insania relig. a) gen- 
tilium 1511177A15 epith *'EAAQvikós δ) haeret. 
14693A9 τῶν ἀσεβῶν Eccl?,26 788C9 15H3B11 
1511177A45 epith ᾿Αρειανός 201C41 πόση — 
15111337C2 τῶν χριστομάχων 465C2 161568 
C412 τἀτοπία 572D1 161V637C42 τοιαύτη 
D8 241044B2 251056A9 106547 epith πολύς 


ἄφρων 2 — rationis expers, amens, adiect vel 
sbst. ὁ, οἱ — 1. pers. s. mor. et relig. a) gener. fere — 
peccator, religionis ignarus 2180C4 14733B412 
15103B5 15111336B11 16111628A14 P313,1 
20900B2 et 904A1 2C12,6.11 261076A7 351289 
ΑΘ &v0p. 3754,27 b) gentil. 120A10 24A5 
96A12 --τὸν ὀφθαλμὸν πεπηρωμένος 
7417B1 --τυφλός et 161V660B9 pharisaei 261076 


A10 d) haeret.; maxime Ar. 4220A2 -θεο- 
στυγής 14752B2 757C4 15144A14 57B8 69B45 
125B9 1511204C12 208B1 280C7 15111468 | 


A9 Ἐχριστομάχοι 161581B9 1611616C7 620B5 
161V644A10 epith — 'Apeiavoí15172A11 Va- 

lentinus 161557B9 ὁ ἀφρονέστατος 9. res 

1511I412B11 Tí ἀφρονέστερον ἂν εἴποι 


ἄφυκτος 2 pass. — qui vitari non potest, ine- 
vitabilis βλασφημία 161V(75eogn)652B15 --&ovy-. 
yvocTos -- τιμωρία 151116B7 161V653C8 4 
ἀσύγγνωστος sbst. n. τὰ — 161V660B11 ἄφυκτα 
βλασφημεῖν -ἀσύγγνωστος 6654412 τὸ — τῆς 
τιμωρίας V. S. ἄφευκτος 


ἀφύλακτος 2 — ineustoditus 20905A12 τόπος 


ἀφυλάκτως — incaute, impudenter 5229A13 
εἰσέρχρομαι 


ἀφυστερέω -- retineo, usurpo fraude 3738,26 
τὰ τοῦ πλησίον 


ἄφωνος 2 — loquendi facultate privatus, mu- 
tus 20856A2 κεῖμαι — &ró βασάνων 


Axaap, rex scelestusIsr. 11621A10 3Reg21,7sqq 
epith πονηρός, ἀποστάτης 12653A12 3Reg16,295qq 
657B7 2Reg19,3.9 | 665B7 3Regl8,16sq 8 3Reg22,15 
668B11 3Reg20,18 677Α1 J3Regl8,4 14759A9 
3Reg20,1sqq ὁ νέος — — Οἷς 757CA^ 3Reg20,2 
773C9 3Reg18,20 161552A14 3Reg18,44sq 


Αχαζ, rex Jud 2157A4 pater Ezechiae 
17685B^ Is1,1, Os1,1 


'Axata, provincia eccles. 6249A8 (epSardl.) 
312A9 et (ep2.)32^ n49.lin^4. inser. 14725B3 


ἀχανής 2 [&intens] — ore hiante 7420C9 μένω 


e) Judaei | 


| Ἰουδαῖοι --χριστομάχοι 


ἀχώριστος 186 

Αχαρ 7097,18:ῳ 10561B15 ἐγκαλούμενος περὶ 
κλοπῆς 

ἀχαριστέω -- ingratus sum 12676C5 κυρίῳ 
261077C412 τῇ ἐνανθρωπήσει 

ἀχάριστος 2 — ingratus epith vel sbst, ma- 
xime haeret. 6(C/«)360€5 oi — 7469D3 τ 
ἀνήκοος 15125A9&oeBfis 145C4 οἱ αἱρετικοί 
1511272A15 γίνομαι ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ 15111437B6 
261077B12 φαίνονται -- 
ἀχείμαστος 2 — tutus a tempestate, tran- 
quillus 21980A7 λιμήν 

ἄχθομαι — oneror, met indignor ἐπί τινι 
125A11 &. TG θανάτῳ |. 11641D9 ἐπὶ τοῖς... pers. 
et res 17752C43 ἐ. τοῖς ἀναιροῦσιν — c. partic. 
11617A10 μὴ εὑρών — 

ἄχθος τό — onus 6(C«:)405C8 τύχης 

᾿Αχιλλᾶς 1. ep. Alex., confessor 6(synAD)768B2 

356B14 ΟἹ 357C6 10592B15 epith μέγας 
14788A15 2, presb. Mareot. 6(7schyr)365A2 
sbser 

᾿Αχιλλεύς 1. heros Homericus 133D5 
9. ep. Melet. 6(brevMelet)376B4 sbscr 

᾿Αχιτᾶς diaconus 6(C/v:)344A10 

ἀχλεύαστος 2 — non irridendus; sbst τὰ — 
2168B15 et 192B5 γελάω 

ἀχλύς, Vos fj — ealigo 6(C:»«:)360C3 σκότους -- 

ἄχραντος 2 — non inquinatus, impollutus s. 
mor. 1. res καθαρότης 2811125B2 μέλος — mem- 


|! brum 11640C8 virginum σῶμα 351269C4 Chri, 


2. pers. παρθένος Μαρία 2109C5 - ἀμίαντος 
3201 B4 


ἀχρεῖος 2 — inutilis 8(DionAD)505A15 — 509A8 
τὰ τοιαῦτα 


ἀχρήσιμος 2 — inutilis 3743,1 σῶμα : ἀσθενής 


ἄχρηστος 2 -- inutilis 311169A5 
ἀκάθαρτος 

ἄχρι(ς) — usque, c. gen. — usque ad 1. s. loc. 
20877B7 — στέγης ὑψηλοὺς φθάνοντας Ὡς 5. 
temp. a) ap. sbst vel inf. 2485B3 -- τελευτῆς 
351272B2 — 12841B8 — τοῦ [in textu 2o. falso --ς 
οὗ] φανερῶσαι (frgm1.1292C11 — ἀλεκτρυόνων 
κραυγῆς b) spec — οὗ c. coniunct. — donec 
161V653C15 — oU μορφωθῇ Gal4,19 2811112B4 et 
C3 — οὗ ἔλθῃ 1C11,26 — €) — νῦν 6(synAD)265D2 - 
277B6 9. s. intens. pro mensura et gradu rei 
vel actionis — λόγων 2181B1 τὰ λεγόμενά ἐστιν 
op ἐκ πείρας — νουθεσίας 20940B14 ὡμίλησε 
ὀνομάτων 17753B8 ἔχετε φαντασίαν -- ὅρων 
2105A45 εἱστήκεισαν — παιδιᾶς 151V508A6 ἔστι 
τὰ γενόμενα -- τούτου, τούτων 9233B3 μὴ — 
τούτων ἀρκεσθῇ 14(cont2.)796A8 οὐκ — τούτων 
ἔστη τὰ πράγματα 17749A13 τέως -- τούτου φθά- 
σαντες 36(e539.1437A12 -- τούτων ἵσταται VT 

ἀχρόνως -- nullo temporis respectu habito. 
ante omne tempus, term. Ar. in controv. christol, 
A. υἱός — γεννηθείς a TT. sim 17(clerALAr)709B12 
τὰ (ffAró.729A43 (ffAr6.an25.)740B10 -- ἀπα- 
θῶς 

ἀχώρητος 2 -- qui terminis circumscribi ne- 


οὐδέν — τ 


quit, immensus term. theol. 17(ff4ró.)732C5 Π. 


ἀπαθής op χωρητός 

ἀχώριστος 2 — qui separari nequit term. 
theol. c. (ἀπό, ἐκ) gen. n. sbst. τὸ — 151V492B9 
inseparabilitas inter IT. et fil. consistit £v τῷ (εἶναι) 
ἐν τῷ TT. καὶ τὸν TIT. ἐν τῷ υἱῷ --συνάφεια epith 
^. et IT. 17(ff Aró.)733B7 -- ὑπάρχουσιν ἀλλήλων 


187 ἀχώριστος 


A-uiós 4213D5 φύσει 15111384C2 τοῦ IT. 151V 
480C43 ἀπὸ τοῦ Π. -- ἀμέριστος, ἀδιαίρετος 
1616008.418 et 17777C12 τοῦ IT. Πν. 161608A12 
TOU υἱοῦ div. perfectiones δύναμις (—A.)16IV 
468C41 ἐκ τῆς μιᾶς οὐσίας — ἑνότης 1511233A6 
ἔνωσις 4216B11 ὄνομα 8(DionA[)504C8 τῶν óvo- 
μάτων sc. TT. εἰ viós ἕκαστον -- ἐστιν τοῦ πλησίον 
- ἀδιαίρετος 


ἄψαυστος 2 -- qui tangi nequit. term. theol. 
60. 157B3 ἀσώματος, &óparos ΔΛ. 161V669B6 Ὁ 
ἀθάνατος 251060B15 τῇ φύσει 


ἀψευδής 2 — mendacii expers, verax A. 151 
112C5 γραφαί 6(AITAhess)3868B6 ὑπόσχεσις 
11629A4 


᾿Αωτᾶς 188 

ἁψιμαχία ἡ -- altereatio, iurgium δ(ίνμν 
en "m - ! 
ἁψίς, ἴδος ἡ — fornix 20948A6 -- οὐρανῶν 
ἄψυχος 2 -- inanimus 1. epith a) pers 1526 1 
et 68B10 idololatrae syn ἄλογος b) res 181A3 
λόγος στερματικός op Aoyigóuevos. νοῶν 18804 
B11 et (EusebVerc)809B5 σῶμα Chri. οὐκ — τ 
ἀναίσθητος, ἀνόητος 35(frgm2.)1292D9 σάρξ 
Chri. sec. Ar. 3743,5 πάντα ἁγνά, ὅσα -- . 
β808ι. ὁ (ol) — 129413 op ἔμψυχος 2149C3 τὰ — 
op τὰ ἔμψυχα 132B5 et C5 scil idola 41A11 
φἀκίνητος op 3Gov ἔμψυχον | 49A13 52C4 
Di «τἄλογα 60A12 68B6 10 1511284A1 
16IV(Orig)649C11 


᾿Αωτᾶς, ep. Aeg. 6 (epSarda.)340A6 sbser 


’ e δεύτερος 36(ep39.)1437A5 εἰ 6 τα’ 
36(ep39.)1437B4 


Βααλ ἡ dea Phoenissa 12669C6 ol τῆς — προ- 
φῆται 3Reg18,19sqq 


Βαβυλών, ὥνος ἡ — Babylon 1. urbs Mesopo- 
tamiae celeberrima 2165A3 .12656B8 ὁ τύραννος 
τῆς — 14748C7 τακτικοὶ καὶ σατράπαι τῆς — 
Dan 6,4 780B4 1511297C7 οἱ ἐν -- μάρτυρες i. e. 
tres iuvenes ap. Dan 3,25. 351289C8 . 3740,16 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος Danl,7sqq 9, urbs typica 
in Apocalypsi nominata 10589B2 τὸ τῆς — Tro- 
τήριον 418,6 

Βαβυλώνιος 3 — Babylonius 1. adiect 5233C3 
ἀθεότης Dan 6 2, sbst οἱ — 2157C3 hostes 
Israe] 11617A15 τὰ τῶν — et 12657A1 Dan 6 


βαδίζω [fut βαδιοῦμαι] — vado 1. s. pr. 185D2 
ἐπὶ τὴν βουλήν syn εἰσέρχομαι 8 εἰς ἀγρόν op 
ἀνέρχομαι 42124.6 spec iussus vado 756,9 2. 
met 7469A15 ἐπὶ διάνοιαν | 8493A12 κατ᾽ ὀρθὸν 
τῆς εὐσεβείας 

βαθμός ὁ -- gradus met 6(epSard1.)313A9 — 
(ep2.)320C3 — τοῦ κλήρου (epSard3.)332D2 epith 
ueísov | 15111432B12 ὁ ἔμπροσθεν -- 161532A4 
3758,4 πρῶτος — vitae ascet. 


βάθος, ous τό — profunditas 1. s. pr. 2124C412 
et 14 εἰς — -πτπλάτος 1511305A4 et 4 γῆς 2. 
met — ἀνοίας 151141C7 — ἀσεβείας 261073C2 
— διανοίας 161V656B6 — θεοῦ 1C2,10 βάθη θεοῦ 
3204A6 161568A10 Á581B1^4 16111628A8 
καρδίας 1511I321B415 Judith 8,14 


βαθύς 8 — protundus 1. s. pr. 117B11 τὰ pa- 
θύτερα σκοτεινός 9. met n sbst 140C4 βα- 
θύτερα λέγειν epith ἀπολογία 141C4 — διάνοια 


161V648C4 -- εἰρήνη 14724A2 θαυμαστός -- 
νοῦς 161V652C9 
βαίνω -- ineedo met 120A11 περαιτέρω 


15121A1 ὁμοδόξως 28111161C8 ἔξω τῶν γραφῶν 


βάϊον τό — ramus palmae 36(εῤ98.)1438 18 
φοινίκων 7012,13 

βακτηρία ἡ — baeulus 2188B11 i. e. gladius 
t βοήθημα 

Βαλάκιος, 5006 et στρατηλάτης Aegypti 14708 
A411 ὁ λεγόμενος δούξ 709A4 20964A6 στρατη- 
λάτης 145 B7 9 414 


BaAavéat urbs Phoeniciae 12648B12 v. s. 
KaAavaí 


βαλανεῖον τό — balneum 3745,15 
βαλάντιον τό — crumena 351276D6 
Βαλεντῖνος ep. Galliae 6(e5$2r43.)337B5 sbscr 
Βαλερῖνος ep. Galliae 6(epSard3.)337B9 sbscr 


Βάλης, εντος legatus Constantis imper. 11605C3 
12 v.s. Οὐάλης 2. 


Βαλθασὰρ rex Babyl. sec Dan. proph. 14749A9 
ὁ &AXos — i.e. Ciw: imper. 


-b5)o , 


B 


βάλλω iaeio 1. — inicio, proicio s. pr. 
5232A2 P εἰς φυλακήν 9525B12 δηνάρια τοῖς 
τραπεξίταις Mf25,27.— 10551B5 χεῖρα elc τρώγλην 
111,8 1260524Α9 εἰς δισμωτήριον C11 -- σώματα 
ἄταφα 1511298010 εἰς πῦρ 3745,20 πόαν, νίτρον 
ad lavandam faciem adhibere 2, — obruo 
10561C^ λίθοις 7057,25 met 8(DionAL)508A5 ón- 
ματίοις καθάπερ λίθοις 10540B9 P reprobari 
15132B11 P ἐλέγχοις 1511205C3 P haer. 


βάναυσος 2 — qui artem viliorem exercet, 
sbst οἱ — — opifices sellularii 11633B6 


βαπτίζω -- tinguo, s. eccles. — baptizo 1. 
gener. — sacro baptismi ritu alqm consecro sec 
Mt128,19 7473C5 — 15181C10 1511237B1:abs, op 
μαθητεύω 17(ff Ar9.)745B41 ἐν ὀνόματι -- πιστεύω 

351277C3 . al. 1511236A4 et 5(bis) ὃν — ὁ TI, 
τοῦτον ὁ υἱὸς —, kal ὃν ὁ υἱὸς —, οὗτος ἐν Πν τελειοῦ- 
ται P 5233C2 θ(7ε)2970 5 15113A2 ἐν Xp 
161544B13 4εἰδ,39 597C4 ἐν ὀνόματι 161V(Orig) 
652A6 653A3 6 656B2 17(:γπ447)6097416 et 
749A8 Cius imper. 231000B6 εἰς τὸ ὄνομα 
1005C41 εἰς Xp 12 εἰς IT koi Πν 241048B45 εἰς 
τριάδα 2. spec P sec Μι|ιᾶ,16 Chr. ipse in 
Jordane baptizatur 151109412 . 113A41, 161 
541B14 ἀνθρωπίνως | 351277B15 


βάπτισμα, ματος τό — baptismus s. relig. 1. 
ritus a Jo. praecursore Chri. adhibitus 161V652B1 
ὦ, ritus a Chr. institutus 11604D11 — 151I 
233A12 τελείωσις ToU — B8 16 epith ἅγιος 
236A3 10 Οὗ est — πλήρωμα τοῦ μυστηρίου 
237B5 τελείωσις ToU — μετὰ Tfjg πίστεως 151IV 
900A3 epith ἅγιος 8 10 ἡ τοῦ — δόσις 508A8 
τοῦ — χάρις 161V649B12 (Orig)652A41 ἡ τοῦ — 
δόσις 653A7 B9 3441232B412 — μετανοίας xal 
ἀφέσεως sec Eph4,5 £v —161597 C412 -- ufa πίστις 
600A7 16111636A11 --μία πίστις 161V641B12 
648B9 656B9 3735,11 8. Chri baptismus 
inJordane 23992A8 est ἡμῶν ἁγιασμός 4, pl 
— variaeJudaeorum lustrationes 161V656A9 πολ- 
A& καὶ καθ᾽ ἡμέραν Hbr9,10 


βαπτιστήριον τό -- cella baptizandis desti- 
naía epith ἅγιος 5228C12 - ἐκκλησία 229A12 

βαπτιστής, οὔ ὁ — baptista, cognomen Jo- 
annis praecursoris Chri 151V496A2 23997B9 
1009C41 

βάπτω — immergo 1. s. pr. 3745,16 σῶμα els 
ὕδωρ 2, — intingo colore 3744,23 βεβαμ- 
μένος ἐν βαφῇ 

Βαραβιβ)ᾶς latro ΜΙ2Υ,90 6(Dion com)396C5 
14776A1 9 15113C41 . 

βάραθρον τό -- vorago met 6(C5«)633A11 
ἀπὸ ἐσχάτων -- — ex infima plebe B7 κατὰ βα- 
ράθρων 151598Β18 et 26107248 εἰς — ἀσεβείας 

Βαρακ dux Israel Jud 4,6ss et Hbr11,32 10588B4 


βάρβαρος 2 — barbarus, sbst ἡ — scil χώρα 
2148C8 op Ἑλλάς οἵ — maxime — ethnici 149B13 


191 βάρβαρος 
2185C6 syn ἔθνη 188B5 op Ἕλληνες D3 τὸ 

piov τῶν τρόπων ἔμφυτον ἔχοντες — G(Cinus)404 
B14 C3 8481B8 - Ἕλλην 11632C5 ἡ --ῶν χώρα 

(Ci»:)633B10 1477089 15132C43 - Ἕλλην 
17(Ci«:792410 ἡ πρὸς τοὺς — ὁδός 241032B8 τ 
Ἰνδοί 

Βαρδίων comes imperatorius 14717C15 
19824A8 

βαρέω — gravo met P 6(7u1)305C43 (Dion com) 
396A9 1511176A13 Ex2,23 

βαρέως aegre, magno labore 14780A13 
φέροντες scil aegrotum 


Βάρκη oppidum Cyrenaicum 14772A3 
Βαρνάβας apostolus 231013A15 et B10 τ 
Paulus A4ct13,2ss 


βάρος, ov; τό — pondus, met onus molestum 
6(7u1)292 C9 ἔχω — παρὰ πολλῶν | 20924B3 ἀλλή- 
λῶν τὰ — βαστάφωμεν Galó,2 965A^4 τὰ τοῦ 
βίου -- ἀποτίθεσθαι 321180611 βαστάσαι 


Βαρουχ, propheta VT. 744188 Bar3,12 15136 
C44 Bar4,20.22 49C42 et 1511236B11 Bar3,12 
252B7 Bar3,36 161558C3 Bar32,1 573B15 Bar3,10.12 

36(ep39.1437A11 — liber Baruch 

βαρύς 3 gravis 1. s. pr. gravis pondere 
172C4 et D4 γῆ ΠῚ et 3 ὕδωρ 6 et 73B2 τὸ — 
op ἐλαφρός 9 τὸ — op κοῦφος 9. meton 
chorda lyrae eiusque sonus veup& 177A3 op ὀξύς, 
μέσος — φθόγγος 164A4 op μέσος, ὀξύτονος 
sbst τὰ — 184 D6 op ὀξύς, μέσος 8, met — 
molestus ἄσκησις 3759,4 syn δυσβάστακτος 
βίος 20881B6 ἐφορτικός — ἐντολή 3758,21 
1705,98 --κόπωσις 284093A8 --λόγος 15111377A3 
αὐτοῖς impers. βαρὺ φαίνεται, ὥστε c. inf. 
17(Ci«s) 792B3 

βαρύτης. ητος fj — gravitas 172B13 — ὑδάτων 

βασανίζω -- inquiro tormentis, crucio 5233 
A45 Ἐμαστίφω 14741C3 oi —3ovres op ol φοβη- 
θέντες 19824A11 εὐνούχους 

βάσανος ἡ -- actio (iurid.) eum tormentis, cru 
ciatus, dolor tormentis inflictus, plerumque p 
1. poena divinitus immissa 14720B10 Aegyptiis 
Ex ὃ 761B14 Κορ 5,9 2. vexationes daemo- 
num 20856A6 9. ἐμποιῆσαι 3. tormenta 
martyrum 2143C43 6(epSardl.)316A11 — (ep2.) 
321B13 epith οὐκ ἄμισθος --óuoAoyía op ἔπαθλον 

14741C1 781A2 epith μέγας 4. acrumnae 
vitae ascet. 3738,2 -- πληγαί 5. poenae vitae 
futurae 20872B7 ἀγὼν τῶν — op ἡδονή 3758,18 
epith αἰώνιος -- κόλασις 


βασιλεία ἡ 1. s. pr. — regnum, sive potestas 
vel dignitas regia sive ipsi imperio regio subiecti 
1. r. profanum a) Judaicum 2157B5 regis Joas 
165B1 — τῆς Ιερουσαλημ - ὅρασις, προφητεία 
ἡ Ἰουδαίων b) Romanum 6(eppAe2)393A1 c5 
11608B7 ἡ ἐκ προγόνων — 609B^4 11 θρόνος τῆς 
— Prov25,5 (Ci«)632D41 βασιλείας ἐστί fere — 
imperatoris est 641C8 14732C45 (Hos)745D5 
op τὰ τῆς ἐκκλ. 753B8 17(synAr)696C3 τῆς σῆς -- 
φρουρός --697B7 --700B9 ἱκετεύοντες ὑπὲρ τῆς σῆς 
— «σωτηρία, εἰρήνη -793A3 19(.7ου)8158Β1 ἡ 
ἡμετέρα -- 
nitate Patri cum filio et Spir. communis 4220B5 


dei ἔστιν ἡ —, τοῦ Π καὶ υἱοῦ xoi Πν 151413C43 | 


et 1511257C40 ἡ πατρική in A -- 17(ffA4r5.)733CA 
in trinit. μία τῆς — ἣἧ συμφωνία | 231020A16 epith 
0cikóg 35128846 trinitatis μία — -κυριότης, θεότης 

3747,7 
λεύει 51180413. 108413. 140A13 


2. r. divinum a) maiestas in tri- | 


spec enunt. Λ-υϊὸς τὴν τοῦ IT — βασι- | 
'b) potestas | 


| Trauo Tos 17(ff Ar5.)728B14 (ff Ar6.)736B12 


| ἀρχὴ βασιλείας ὕπαρξις 


βασιλεύς 199 
et dignitas filii — A salvatoris est plane div. — 
160C11 θεοῦ — Lucl7,21 --πίστις 1511184B5 ἡ 
εἰς ἡμᾶς Chri. — -xupiórns 257C7 κατηξίωσεν 
ἀνθρωπίνως ἐπιλάμψαι τὴν — ἑαυτοῦ est natura 
aeterna 6(epSard3.)332 C2(bis) οὔτε ἀρχὴν οὔτε τέλος 
ἔχειν τὴν --, ἀλλὰ καὶ τὴν -- ἄναρχον καὶ ἀτελεύ- 
τητον εἶναι 341232B4 οὗ τῆς — οὐκ ἔσται τέλος 
epith — αἰώνιος 151109C4 θρόνος αὐτοῦ τῆς — 
Hbr1,8 -- ἀκατάλυτος 17(ffAr4.725C10 -- ἀκατά- 
— ἀσά- 
λευτος 161556B3 Hbr12,28 — ἀτελεύτητος 17({{4τ8.} 
792Α138 | negant hanc div. in Chro. dignitatem 
Ar. et Paul. Samos. 151109B14 A εἰς — τροήγετο 
151V477C8 et 17(ffAr5.)732A6 et 2811136B12 
regnum Chri. escha- 
tolog. τῷ IT subicietur 231020B5 — 1021A8 
transibit in regnum caeleste 196B11 est καρπός τῆς 
εἰς Xp πίστεως ἀθανασία 2196B7 op πῦρ, ckó- 
Tos 197A8 op πῦρ 8496B5 ἡ εἰς — ὁδός 14789 
C11 15H12B3 epith αἰώνιος 1511277B9 296A12 

18804B9 20868C6 869A12 873A4 976A4 
231021B4 241048C2 341232B14 36(e56.)1389 
n52.lin2. est merces vitae ascet. 3742,24 44,5 
Gal 3,28 53,6 

II. meton — libri Regum in VT. oi βασιλεῖαι 
151V501D5 £v ταῖς — φησίν βιβλία --ὧν 36(e39.) 
1437A2 βίβλοι τῶν — 1511156A12 


Βασιλείδης (--ἰδης) Gnosticus 15147A2 151] 
192Α15 18800A14 5804A4 praeter alios haeret. 

Βασιλειδιανοί asseclae Basilidis Gnostici 151 
17A5 inter alios haeret. 


βασίλειος 3 — regius, sbst τὸ — — regnum, 
meton - rex (imperator) ipse 19(petArl1.) 820A16 
B6 412 et (petAr3.)821C2 -—-11 δέομαι et δεόμεθά 
σον τοῦ — --kp&ros, εὐσέβεια 


Βασίλειος 1. ep. orthod.10557A6 


9. ep. 


| Caesariensis orthod. 291168A13 et 301168C4 


epith ἀγαπητός, θεοῦ δοῦλος 8. ep ab 


| Arianis ecclesiae Ancyranae praepositus 6(epSard3.) 


| — 12065 


336A4 ὁ ἐν 'Aykópx 10553B7 συνήγορος τῆς 
ἀσεβείας 17765A14 ὁ ἀπὸ ᾿Αγκύρας 


βασιλεύς ὁ [acc. pl βασιλέας vel βασιλεῖς] -- 
rex tit. honoris f. s. obv. quivis rex humanus 1, 
gener. 121A11 πᾶς 41D6 -ἔως ὄνομα 7 85C42 
-&pycov 2112B8 epith μέγας et 14 — 351268A13 
et ΒΞ 112C10 120A4 &v0p. v 144B2 epith 
γνήσιος op τύραννος 6 157B4 ol γενόμενοι — 
185A7 — γῆς --Tópavvos 189B14 --&v0p. ἁπλῶς, 
μάγος, τύραννος 193C2 3 6 et 8 ὁ ἀληθῶς — 
11597B11 Pro» 24,22 609A3 14708D4 -oTpaTn- 
λάτης, δικαστής 729A2&mi —éagfjx8noav MtIO,18 
-füysuov 732A1 φόβος —éos 733A5 ἀπειλὴ 
πέως 736A1^ - κόμης, δικαστής 1511177B11 pl 
316A2 —écs υἱός 15111332A8 et 12 εἰκὼν τοῦ -- 
10 εἶδος, μορφὴ τοῦ — 11 41^(bi) B1 2 6 
351274D8 --ἐως εἰκών, ἐπιγραφή 1288C42 
2. orientales 14781D7 τρεῖς — sec Dan 7,94 
1511204414 Aegypt. ὁ — Φαραὼ 3740,15 et 17 
et 20 Babylonius Nabuchod. sec Danl,15s 3. 
Israelit. 2157 B11 ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα 
D3 165B2 10 et 12 et 168A10 --προφήτης, 
ὅρασις B2 --προφήτης, lepoucoA nu, θυσία, ὅρασις 
12669C2 et 14732413 Δαβιδ 151108A9 10 
11 1511204B15 -κριταί 4. Romani reges 
veteres 120D6 oi πώποτε αὐτῶν ἐξ ἀρχῆς ἄρ- 
ξαντες — imperatores, spec ᾿Αδριανός ὁ Ῥωμαίων 
᾿Ιωβιανός 19813 [A1 inscr. epist.] B11 
epith θεοφιλής 820[A10 inscr. epist.] (petAr1.)A14 
insr «BA. 3 5 7 CA (petAr2.)8 (petAra.)D2 « 


198 βασιλεύς 


βασκανία 194 


824A3 7 11 B3 5 9 CA ^4 7 10 (petAr4.)46 
D3 $824A10 13 22981B8 — Χριστιανὸς, ὅστις 
λαμπρὸς μὲν, ὀλιγόβιος δὲ ἔσται Κωνσταντῖνος 
vel Magnus vel eius filius vel Κωνστάντιος vel 
Kovoras 5233B7 epith εὐσεβέστατος 236B6 
6248B7 scil C?«s et Constans epith θεοφιλέστατοι 
(synAD)252CA1 epith φιλάνθρωπος -253A4 -8 
epith φιλάνθρωπος C12 D4 —-257C12 4260A2 
-264A9 QCS8 1^epith εὐσεβέστατος D^ --205 4 4 
14 εὐσέβεια τοῦ — B1 13 C7 D2 κρίσις τοῦ 
— --268B4 -276A5 —-277A12 13 epith εὐσεβέστα- 
τος B3 141 15 C11 308D^4 epith θεοφιλέστατος 
(epSard1.)346B7 — (ep2.)321C13 epith εὐσεβέστα- 
TOS Kai θεοφιλέστατος (epSard3.)324B16 εὐσέβεια 
τῶν — epith εὐλαβέστατος C1 et 325A1 epith 
εὐσεβέστατος --328C6 341A4 epith θεοφιλέστατος 
944A154. 348A7 (synHier)352C6 εὐσέβεια τῶν — 
epith θεοφιλέστατος 357A415 epith μακαρίτης 
[B8inscr.epist.] ΟἹ 15 360A2 8 10 365A11 
B4 C4 369A9 373496 epith θεοφιλέστατος καὶ 
μακαρίας μνήμης C7 (brevMelet)377A3 — (clerMar) 
385C10 epith εὐσεβέστατος — (eppAeg)392B9 epith 
θεοφιλέστατος -393A2 et 4 et 10 et B1 epith 
εὐσεβέστατος, θεοφιλέστατος — (synHier)397C46 (— 
17717C5) et D3 et 400A5 epith θεοφιλέστατος 
B5 C45 401C2 2405A10 11 16 (Cw«)C415 ὁ 
τῆς θείας μνήμης — 408A9 10 10549A5 et 
584B10 epith εὐσεβέστατος 592A412 epith φιλάν- 
poxros 11597B7 epith δίκαιος 600A7(bis)) 8 15 
D1 601A2 C3(bis 604A2 epith θεοφιλέστατος 
605B11 epith φιλαλήθης 608C43 612A8 (9 
epith φιλόχριστος D7 613C6 epith θεοφιλέστα- 
τος 616B12 C3 601743 620A2 epith φιλομα- 
θέστατος B5 τηλικοῦτος 625B^4 15 628A10 
13 epith φιλαλήθης 632B14 epith θεοσεβής 
641A13 B6epith φιλόχριστος 13685B13 ΟἹ 
688A9 B1 689A5 13 14696A9 B1 C1 9 
11 697A1 10 C7 700A1 701A5 704C9 12 
705B10 709B2 712A13 B410 713A4 B5 13 
716A5 D2 717B7 725C9 D^ 728A10 D7 
729A4 B1 7 732B7 Jjo19,15 C3 733C42 δ 
7 736A9 C3 δ 737A3 740A3 741A8 
7454414 Β11 (Hos)Cl5inser -748A2 D8 ὁ τῆς 
αἱρέσεως — - τροστάτης 752C3 753A3 756B9 
41 Ceó(bi) 9 13(bi) D^ -αἱρετικοί 7574. 
—écs δυναστεία C414 —éog ἐντολαί D5 760A5 
B2 8 764A1 -εὐνοῦχοι Có 769D6 772B8 
78^A10 τρεῖς — Bperavíov, Μαγνέντιος, Γάλλος 
C41 785B8 788C6 17681A2 «ἔπαρχοι 684A6 
685A12 epith αἰώνιος 69249 (ffSirm)B9inser 
epith εὐσεβέστατος, καλλίνικος -- δεστπτότης (synAr) 
696C9 (synHier)717C9 et D2 epith θεοφιλέστατος 
744B2 (ffAr9.)745C4 εὐσέβεια τοῦ -- 789D1 παν- 
oupyía τοῦ — (synAr)792B11 κύριος θεοφιλέστα- 
τος C14 20956A14 B^ 6 12spec persecutores 
eccl 20953A12 
II. tit. divinus 1. gener. — deus creator 176A15 
τἄφχων καὶ κοσμήτωρ 77A15 — τῆς πάσης 
κτίσεως ἄρχων 80A12 --δημιουργὸς κύριος 
15149A5 ὁ -- κύριος Σαβαωθ 7» 6,5 2, — IT 
Ge(synHier)397D4 — 17717C6 ὁ πάντων — θεός -ὁ 
Xp αὐτοῦ 11609B2 — τῶν αἰώνων ὁ Π τοῦ 
κυρίου --δεσπότης 15156A3 interal.tit. 17(ffAr2. 
721 C2 ἐκ —éog 8. — ^ 160C42 ὁ τοῦ παντὸς 
— ^ 88D3 --ἡγεμών, σύστασις τῶν πάντων 
93C411 praeter al. tit. 2112B15 ὁ πάντων -- 125A5 
— τοῦ παντὸς --f)ysuov 160D1 ὁ τῆς κτίσεως — 
172C4 --δημιουργός 15137B2 -- τῶν αἰώνων -ὑ 
ποιητής 97(2 -- τῆς δόξης Ps23,7 1084. 6 
109B13 112A13 -98 113B^4 -θ, υἱός 7 -80 C3 
epith ἀίδιος --9, υἱός, ἀπαύγασμα, χαρακτήρ 
Athanasius 


| 
| 


,379D6 -- 


132CA1 - δημιουργός 1516172C411 --κύριος 14 
173A1 10 et B5 et 7 epith ἀίδιος κύριος 11 
et 176B13 — πάντων --κύριος 14 et 177A6 et 
181C12 --κύριος 257C6 epith ἀίδιος — — κύριος 
1511243 6 1511173C3 epith ἀίδιος -- δημιουργός 
—coTüp 1511173A6 -xüpios —vlós 1511181B12 
τκύριος 17(ffAr1.)721A45 -- θεός (ff Ar2.)C4 βασι- 
λεὺς ἐκ βασιλέως i.e. IT 2811109C6 «κριτής, 
δεσπότης,Θ — Xp 2188A2 --τῶὥνπάντων corp 
11616C10 ἀληθῶς--τῶν βασιλευόντων ITim 6,15 
υἱός, δεσπότης, ^, σοφία 1511177A3 et 181C8 
epith ἀίδιος --κύριος 20957A1 epith ἀληθής, 
αἰώνιος epith ἀίδιος, αἰώνιος, ἀληθής, γνήσιος, 
δίκαιος, εὐλαβής, εὐσεβής, θεοφιλής, καλλίνικος, 
μακαρίτης, μέγας, μνήμης (θείας, μακαρίας), τη- 
λικοῦτος, φιλαλήθης, φιλάνθρωπος, φιλομαθής, φι- 
λόχριστος syn vel op ἄρχων, δεσπότης, ἔπαρχος, 
ἡγεμών, κόμης, κοσμήτωρ, κύριος, μάγος, ποιητής 
(creator), στρατηλάτης, τύραννος 
βασιλεύω -- rex sum, regno I. s. pr. 1. ho- 
mines abs 2157B2 --τρόπαια λαμβάνω 10 
193B12 11616C11 βασιλεὺς τῶν —óvrov ITim 6,15 
spec imperatores Romani 11609A4 617B4 
17(synAr)697B8 reges Isr. 2157B4 David 5 Salo- 
mon 2. dii gentiles 136A9 Ζεὺς ἐν οὐρανῷ 
3. diabolus, c. gen. 351269C7 τοῦ θανάτου 
4. deus est rex omnium rerum, abs vel 
(ἐπί) c. gen. a) IT 153A8 τῆς κτίσεως, ToU παντός 
231021A8 et 9 per filium b) A-filius, etiam 
homo factus, eadem qua [T potestate regnat 
2165C6 168C15 ἐπὶ πάντων 15110847 113C410 
P τὰ πάντα παρ᾽ αὐτοῦ —eroi 151H81B11 — 
κυριεύω 257C5 ἀρχὴν ToU --ἰν οὐκ ἔχει 15IV 
477C40 sec Ar. Π τοῦ --οειν ἀρχὴν δίδωσιν αὐτῷ 
17(fjAró.)732B12 εἰς τοὺς αἰῶνας -- 7990 (ἃ ἐκτὸς 
τοῦ Π πάντων μετ᾽ αὐτὸν -- τῶν δι᾽ αὐτοῦ γενο- 
μένων 281269C7 οὐρανῶν - ἐξουσίαν ἔχω spec 
τὴν βασιλείαν τοῦ IT — 15180A13 108A13 
140A13 
II. met 1. homines redempti per Chr. et in vita 
et in caelo regnant 4520,6; 22,5 1511289B12 ἐν Xp 
ἐν Toig οὐρ. 15111409A12 et 161V676B3 £v τοῖς 
oUp. αἰωνίως 20868B8 9 231021A2 et 7 ἡμεῖς 
oi ἐν Xp βασιλεύοντες 2. ecclesia ut alter 
Chr. 231021B3 ἡ ἐν αὐτῷ —ouca μετὰ τὸ αὐτὸν 
σταυρωθῆναι 8. ἡ ἁμαρτία Romó,21; 6,12 
15119570(6 8 in hominibus 265B3 τῆς σαρκός 
4. ὁ θάνατος Rom ὅ.14.17 2104B7 109B1 et 151 
104A8 κατ᾽ αὐτῶν — hom. τῇ φθορᾷ 136C8 ἀπὸ 
Αδαμ μέχρι Μωυσέως 19708 2811105A13 iE 
κόσμος — ὑπὸ θανάτου εἰς διαφθοράν | 1120C8 
1124C410 ἐν μορφῇ ψυχῆς 1126612 14 1129A9 
καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας Rom ὃ,14 28111141 
A13 -- διὰ τοῦ ἔργου τῆς ἁμαρτίας 
Baci tr. —1avoí v. s. Βασιλείδης, --ἰανοί 
βασιλικός 3 — regius 1. sbst oi — — aulici 
14790D4 Babylonii 2. epith &xoaí 6(synAL) 
253A1 2564 — γράμματα 6(synAD265B15 (7 
14700B14 - ἔνδυμα 3752,23 - ἐξουσία 14696 
A5 -- ἱστορίαι — lib. Reg. 11597C40 -- κίνησις 
6(syn4l)253C1 -- νυμφών 3758,17. — πρόσταγμα 
14705C6 
Βασιλικός ep. in syn. Seleuc. excommunica- 
tus 17704A3 


Βασιλῖνα coniux Constantii imper. 14700B6 
βάσις ἡ — fundamentum, sustentaculum 151 
205B11 — τῶν 300v — γῆ 
ασκανία ἡ — invidia, obtrectatio 6(synHier) 
17717C12 syn φθόνος 
13 


195 Βάσσος 


Βάσσος ep. Hisp. 6(epSard3.)337A8 sbscr 

βαστάζω [aor βαστάσαι vel --ἀξαι, P βεβα- 
στάχθαι] — humo (0110 1. s. pr. a) — sublevo 
humeris Luc2,28 15111433410 251060A8 P 
28104100A2 P ὑπὸ Συμεῶνος ἐν τῷ iepp — b) — 
gesto onus 172D4 P ὕδωρ ἐν ταῖς νεφέλαις 6 P 
20920B6 camelus ἄρτους €) — asporto loco 
14761C7 P 20856A13 βαστάσας ἔφερεν B^ αὐτόν 
-émogépo 904C^ μὴ βαστάξας καταβάλῃ 929 
C6 P εἰς τὸ πέραν --τίθημι 960A7 P σκεύη 
9. met a) — suscipio in me mala, tolero ἄγνοιαν 
15111405A8 — ἁμαρτίας 7s 53,4 1511248A14 
265A9 -- ἀσθενείας Mt 8,17; 1Ptr2,24 1511389B5 
8 13syn φέρω -- βάρος 20924B^4 Gal 6,2 321180 
C10 — θυμόν div. 4213A8 -- κατάραν 2140A3 
1511265A9 — νουθεσίας 20973A4 — πάθη 15III 
397A14 — σταυρόν 3737,23 Luc14,27 Ὁ) — susti- 
nere possum alqm 19(petA4r3.)821B8 — ἐργασίαν 
χειρός 7429A4 --χεῖρα θεοῦ 7429A11 B6 C1 
— c. inf. — patior 3738,10 12 

Βαστάμων ep. Aegypt. 6(epSard.)340A1 sbscr 

βάτος ἡ [LXX ὃ] — rubus Ex3,2 15192A12 
15111352A9 10 11 

βαττολογέω -- balbutio, inepte garrio 15] 
25C42 τοιαῦτα 1511I353A8 τὸν υἱὸν κτίσμα 
17749C3 ἐθνικοὶ ἐν εὐχαῖς Mt6,7 

Βαύδιος ep. Afric. 6(epSard3.)337C2. sbscr 

βαφή ἡ — tinctura, color 3744,23 ἐπενδύτης 
βεβαμμένος ἐν — 

βδέλλα ἡ -- hirudo, sanguisuga Prov30,15 
12649A6 14769C13 

βδέλυγμα, ματος τό — res abominanda 145D2 
crocodilus dei instar habitus ὅθ pl flagitia 
idololatriae 14708D2 — ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια 
785C413 τῆς ἐρημώσεως Dan 9,27 

βδελυκτός 3 — abominandus epith haeresis 
1513B8 op καλός 17717A5 8. ἐργαστήριον 
haeresis syn μισητός 261072B2 haeretici 151] 
153C40 Prov 20,25 


βδελύσσομαι, --ττ-- — abominor 1. M mi(và) 
6(Jul)A1 τὸν A^ ἘΒ7 αἵρεσιν ὡς ἀλλοτρίαν 
14708D3 γράμματα 733B3 τούτους i. e. haeret. 
ὡς ἀσεβεῖς -- Ἠἀποστρέφομαι 17(ffAr5.)729D4 τοὺς 
καλοῦντας 20940C2 αἵρεσιν 2811120A13 νοῦν 
2, ΡΊΔ41ΑΊ14. τῷα -- Ἠἀποστρέφομαι 20960A3 
θυσιαστήριον 


βέβαιος 3 [2 17701..6] — firmus, stabilis 1. 
res epith &vavéocig 151V520A6 -- ἀνάστασις 
15M405A6 -ὕψωσις --γνῶσις l7(decrAr)701A6 
— γράμμα 17760B12 — διάθεσις 15111365B5 -- 
ἀληθής, ἀδιάλυτος — εἰρήνη 6(4rsen)372D4^4 Ὁ 
ἀδιάλυτος -“-- θεοποίησις 1511296Β10 -- σωτηρία 
— πρᾶξις 15117B13 -- προαίρεσις 14720A9 - 
ἀμετάβλητος -- σύνδεσμος 15111368B10 -- co- 
τηρία 1511296B10 --θεοποίησις -- ταῦτα 9525 D4 
μένει --καλός op παύομαι -- ὕψωσις 15110546 - 
ἀνάστασις — χάρις 151ΠΠ4058Β5 9 nsbst τὸ -- 
— βεβαιότης 15160A6 ἔχειν 2. impers. -- φαί- 
verat c. inf. 17(syn4r)697C9 διαφυλάττειν 

βεβαιότης, 1105 ἡ — firmitas 17(ffAr7.)744A6 
— πίστεως --κεφάλαιον 2811125B1 — σαρκός ἐπε- 
δείκνυτο — carnem veram manifestavit 


βεβαιόω — confirmo met 1. abs 192C7 verbis 
affirmo 2. alqd ἄρνησιν 2811129B9 — ἀτέ- 
λειαν 6(Ci4:)348B11 P — ἡμέραν 151V516A13 
— κοινωνίαν 6(epSard1.)312D3 -- (ep2.)320B5 — 
λόγον 189B7 P ἔκ τινος — auctoritate alcs — 
λουτρόν 1511233C412 ἐν υἱῷ — πίστιν 261080A13 


βελτίων 196 


P ἐκ διαθήκης -- ῥῆμα 143B6 -- σάρκα 28111156 
B15 P ἐν προβολῇ αἵματος -- συκοφαντίας 6(ep 
Sard4.)332C12 -- sententiam, doctrinam 160C9 
ὅπερ 6(7u1)284D40 P τὸ βεβαιωθέν in syn. - τὸ 
συνήθειαν ἐσχηκός 161V652B3 τοῦτο . 
alqm confidentem reddo 151V516A14 τοὺς ἀπεκ- 
δεχομένους 1C1,7sq 

βεβαίως — firmiter 184412 διαμένειν 5225A3 
παρεδόθησαν 15117B1 ἐλάβομεν 15111409B2 
διαμείνῃ 311176A12 ἐπίστασθε 

βεβαίωσις ἡ -- confirmatio, met animi 151V 
924A13 εἰς — τοῖς πιστοῖς εἰρήσθω — 161605C15 
πρὸς — ἐκ τῶν γραφῶν afferre 

βέβηλος 2 -- profanus op ἱερός 1. pers. 
11616C3 oi — — acatholici op εὐσεβής 14708B9 
episc. obtrusus ab Ar. -- χριστομάχος 2. res 
20965B5 προαίρεσις haeret. et schismat. 311172 
C40 λογισμός 

βεβηλόω — profano, depravo doctrinam 
15111324A15 τοῦτο πρὸς αἵρεσιν 

Βεελζεβουλ nomen principis daemoniorum 
sec Mt10,25 τὸν οἰκοδεσπότὴήν — ἐπεκάλεσαν 
7417B15 161V660C12 sec Mt12,24 ἐκβάλλει δαι- 
uóvia ἐν — 151116A10 1511I440A15 ἔργα τῷ — 
ἐλογίφοντο — 161608B10 τὰ τοῦ Πν ἀνατιθέασι 
τῷ — 161V660B8 et C10 τοῦ -- εἶναι τὰ ἔργα 
661A6 7 664A8 ἐν αὐτῷ εἶναι τὸν -- B3 669A3 
ἔργα τῷ -- ἐπιγράφουσιν C4 et 10 τῷ -- τὰ ἔργα 
ἀνατιθέασιν 6728Β8 σημεῖα ἐν τῷ -- γίνεσθαι 9 
τοῦ -- εἶναι τὰς φωνάς 11 εὐεργεσίαν τὸν -- ἐργά- 
φεσθαι 15 τὰ κρείττονα τῷ -- διδόασιν op 9 
673B2 τὸν -- ταῦτα ποιεῖν 14 τῷ -- ἀνατιθέασι τὰ 
τοῦ TTv al. sec pharisaeos 161V661A2 ἡ κτίσις 
ὑπὸ TOU — γέγονε B15 ἀπόφασιν ὁ — ἔσχεν ἤδη 
665A1^ et B3 pharis. ipsi potius ἃ — obsessi 
672B13 εἶναι δημιουργὸν τὸν — τῆς φύσεως 

Βελιαρ -- Belial 2C6,1ó 6(epSard2.)336B44 
οὐδεμία συμφωνία Χριστῷ πρὸς — 

βέλος, ov; τό -- iaculum, telum 1. s. pr. 
11629C4 et 12652B7 --η φερόντων | 673D4 ἔχοντες" 
—n al. 1473249 (cont2.)793C2 --796B4 2, 
met arma diaboli 20904A15 311169A8 τὰ τοῦ 
διαβόλου Eph 6,16 

βελτιόω -- meliorem facio, term. in controv. 
christol. 1. A assumendo carnem non se ipsum 
perfecit, sed naturam hum. totumque genus hum. 
15192B8(bis) ^ οὐ καταβὰς ἐβελτιώθη, ἀλλὰ ἐβελ-- 
τίωσε τὰ δεόμενα βελτιώσεως 9 τοῦ βελτιῶσαι 
χάριν καταβέβηκε A. 93D4 θ ὧν ὁ A ἐν τῷ λαβεῖν 
naturam hum. οὐκ ἐβελτιώθη, sed humiliavit se 
112B6 adventu τοῦ A ἡμεῖς ἐβελτιώθημεν ἐλευθε-. 
ρωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας C10 οὐκ ἔστιν ὁ A, 
fj A^ ἐστίν, ὁ βελτιούμενος, sed homines habent 
initium accipiendi 251041B8 ἡμεῖς ἐξ ἀρετῆς βελ-- 
τιούμενοι, quia non possumus sicut A ὅμοιοι κατ᾽ 
οὐσίαν ToU 9 γενέσθαι 2. Ariani contraria 
docentes reiciuntur 7441 )6 τὸν A ὀνομάξειν ὑπό: 
τινος βελτιοῦσθαι πᾶσαν ὑπερβαίνει μανίαν 151 
89C8/9 sec Ar. φαίνεται ὁ A μηδὲν βελτιώσας τὴν" 
σάρκα, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸς δι᾽ αὐτῆς βελτιοῦται 
92A5 sec Ar. A^ ἦν μέν, ἐβελτιώθη δὲ ὕστερον 8 
εἰ νῦν i.e. incarnatione ἐβελτιώθη, πῶς πρὸ’ 
τούτου ηὐφραίνετο ἐν προσώπῳ τοῦ Π 15111408 
A9/10 sec Ar. βελτιωθεὶς φαίνεται μᾶλλον αὐτὸς" 
διὰ τὸ σῶμα ἢ τὸ σῶμα βελτιωθὲν δι᾽ αὐτόν 

βελτίων 2 -- melior, praestantior vel natura 
vel virtute 1. sbst τὸ βέλτιον 1511193C88 creaturae 
inter se differunt τῇ κατὰ τὸ — συγκρίσει τὰ: 
βελτίονα 6(7u1)345C42 ἵνα ὑμῖν Chr. ἐν τῷ μέλ-- 


191 βελτίων 

λοντι νέμοι τὰ -- 1511189A12 inferiora τοῖς βελ- 
τίοσι δουλεύει 17740(12 Ar. βελτίονα ἐπινοή- 
σαντες 20845Β12 ἵνα μὴ δεύτερος ἐν τοῖς -- i. e. 
virtutibus φαίνηται 9. epith rei ἀπολογία 
10580413 -- ἐνέργεια 20952A13 -- ὀχυρός — τὸ 
κρυβῆναι 11641B9 -- πίστις 15111324A14 18804 
A7 fides Nic. - ἀκριβής — τί 151165A8 scil τὸ 
xefigov 20945B15 scil λέγειν -- τοῦτο 11616A5 
15180C7 -ueigov pers. υἱός 7441C413 — τῶν óvo- 
μάτων 14 ὁ — — υἱός op ἐλάττων | 15193C43 A 
οὐκ ἐκ ἐλαττόνων — γέγονε spec 161552A4 βελ- 
τίους ἦτε, εἷ... 9. impers. βέλτιόν ἐστι 
(a.c.)i. 2132A13 7472D8 - δεῖ 10573C5 λέγειν 
εὐσεβέστερον 11616A1 12676B^ 14712A9 
733B7 15161C9 1511224B4 20957B11 — ἡγοῦ- 
μαι 11612D3 — λέγω 20948B7 


βέλτιστος 3 — optimus sive naturae sive vir- 
tutis praestantia sbst τὰ — 6(syn4/)260A13 1511 
365C4 op φαῦλος spec tit. epist. 6(A4/7 Aess)3868A4 
ὁ — Σεραπίων 

βελτίωσις ἡ -- mutatio in melius, emendatio, 
term. in controv. christolog. Ar. attribuunt virtu- 
tis profectum filio-A homini facto 15189A6 -Ὁ 
ἀρετή 92A1^ 991) προκοπή 101A15 B6 — 
προκοπῆς --&9Aov ἀρετῆς 108C7 syn ἁγιασμός 
109B411 προκοπὴ βελτιώσεως 112A11 syn προ- 
κοπή 15111376A1 — πράξεως 241044B4 — τρό- 
TOv profectus in homine 7426C10 — τρόπων 
15192B9 τὰ δεόμενα βελτιώσεως 

Βερκέλλαι — Vercellae, urbs Galliae Cisalp. 
14732C41 — τῆς ᾿Ιταλίας v. s. Βιργίλλαι 

Bép(p)otx ἣ — Beroea (hodie Aleppo) urbs 
Syriae 12648C2 14700B10 τῆς Συρίας 

Βερσαβεε vel Βηρσαβεε 1. urbs Judaica ἀπὸ 
Δαν (καὶ) μέχρι — 8496C10 151136 C9 2. ma- 
ter Salomonis 1511153A6 3Reg1,19 

Βέρων, ovos — Verona 11600B10 

Βεσελεὴλ artifex sanctuarii sec Ex36,7 1611617 
A13 4EAMap 

βετερᾶνος ὁ — veteranus 351265A4 op στρα- 
τιώτης 

Βετρανίων ν. 5. Βρετανίων 

Βηθανία ἡ vicus proximus Jerusalem 15Π| 
380A2 7011,18 

Βηθλεεμ Mi2,1 -- τῆς ᾿Ιουδαίας 2811097C14 
28111140A13 

Βήκτουρος — Victurus ep. Galliae 6(epSard3.) 
337B5 sbscr 

βῆλον τό — velum 14760D7 τῆς ἐκκλησίας - 
συμψέλλια, θρόνος, τράπετα 

βηλός ὁ — limen palatii 11600B15 [videtur 
legendum πρὸ βήλου — ante velum] 

βῆμα, ματος τό — gradus meton — tribunal 
5232A1 — ἡγεμόνος 

βηριδάριος — βερεδάριος — veredarius i e. 
cursus publicus temporibus imperatorum 6(eppAeg) 
388C8 — 392A9 

Βηρίσιμος — Verissimus ep.Galliae 6(epSard3.) 
337B5sbscr 

Βηρυτός urbs maritima Phoenices 6(syn41)260 
B6(bzs) 14701B4 

βία ἡ — vis 1. vis naturae 156A3 ἀνέμων 
2. met vel animus violentus vel iniuria violenter 
illata 5224C5 228C45 233A5 1^ epith οὐκ 
ὀλίγος ἀνάγκη C8 τοσαύτη 237B415 epith 
πολλαί 6(synA])264CA4 --273C^ κατά τινος 


βιβλίον 198 


6 ἄνευ — op ἀνάγκῃ --φόβος (7μ)890088 -- πάσχω 
syn αἰκίφομαι --901}}2 add. ἀδικία — (epSard1.)312 
ΠῚ — (e52.)320B3 op κρίσις synodi -316B14 — 
321D5 χωρὶς — -- πλεονεξία, διωγμός op ἡσυχία, 
εἰρήνη (epSard3.)333B10 (C»w:)361B13 — φθόνου 
(Jschyr)364CA3 | D^ — 409B9 — γίνεται κατά 
τινος 10581B8 ἀπειλαί 11629B5 epith οὐ τυ- 
χοῦσα syn ἀνάγκη, ὕβρις 12676A11 --α ἐπεισελ- 
θόντος 13688A11 epith συνήθης 1470488 — 
πράγματος 717A11 βίαν βοάω 78748 -- διώκω 
ΟΡ δόλος 741B14 (Hos)745B1^4 4C6 -9 410 — 
ποιέω epith μείφων | 749A10 τοσαύτη 749A45 
752B3 -- γίνεται παράτινος 773A7 -- πληγαί, δεσμο- 
τήριον 785A410 ἡ παρά τινος -- (cont2.)793A7 -- 
C5 -- πλήθους 20864B13 βίᾳ καταβαλόντων 
960A6 μετὰ βίας ἁρπάσαντες 961Β10 τοιαύτη 
241052(612 ἐκ -- συγκροτηθείσης 1033A5 κατὰ 
βίαν συντίθεσθαι C9 1036A3 κατὰ βίαν πραχ- 
θέντα 321180B10 -- γίνεται Οὐ διὰ βίαν — 
ἀνάγκη 10 1181A8 3755,3 μετὰ βίας ἀχθή- 
σονται 9. — potestas imperantium 5228A11 
δικαστῶν - προστασία 236A11 ἡ ἔξωθεν — — 
potestas profana 237B6 ἐπάρχου θ(:γπ.4)272 
C41 --δυναστεία (epSard1.)312B13 — (e52.)320A2 
τυραννίς 409B9 epith πολύς --τυραννικὴ ἐξου- 
σία 
βιάζω -- vim infero 1. pass. solum partic. βια- 
φόμενος, βιασθείς — per vim adactus, coactus 
14721B14 op κατὰ προαίρεσιν | 17(ff Ar6.an25.)740 
B8 syn ὑπὸ ἀνάγκης ἀχθείς 20957B10 βιασθεὶς 
εἶττεν 2. med. a) abs — viutor 6(synAl)264 C44 
ὁ κόμης 14732A5 ὁ σωτὴρ οὕτω πρᾶος ὡς... 
μὴ πεσθαι op κρούω ({Π05)74 5617 παῦσαι -- desi- 
ste τοῦ -- 7486 --όμενος μεταγάγῃ alqm. 779411 
op προαιρέσει — 15111I424B2 interrogando | 20925 
B7 241032C1 Ar. b) τινά vel a. c. i. — cogo 
12677B10 αὐτὸν λέγεσθαι ἐπίσκοπον 13689A13 
τοὺς ἐπισκόπους 14705A1 οὕς scil eppos 728B13 
τούτους (orthod.) μετατίθεσθαι 729B7 τὸ πλῆθος 
εἰπεῖν D3 τοὺς μὴ βουλομένους - ἀναγκάφω 732 
ἀΒά πάντας 768C5 τινὰς εἰς τὴν αἵρεσιν 7850 
τὰ ἴδια κρατεῖν (εοοπί2.)792 06 πάντας συνθέσθαι 
15111425B1 αὐτὸν λέγειν 20960861 μεῖναι αὐτόν 
311172C3 γραφάς depravant spec refl. βιάτομαι 
ἐμαυτόν c. inf. 14692B1 νοεῖν 693A4 et 161V648C8 
γράψαι 15111429A3 εἰττεῖν €) c. inf. — contendo, 
conor 5229B3 βλασφημεῖν | 6(sy417)276B13 νικῆσαι 
408B9 ἀκυροῦν 7424C^ διαβάλλειν 8521A10 
συκοφαντεῖν 10552C8 λύειν 14761B8 ἀποσπᾶν 
15119415 εἰσελθεῖν 888Β14 et 15III440A9 παρεξη- 


γεῖσθαι 151129(02 εἰ 1511229A1 λέγειν 153C2 
παρερμηνεύειν 18566 καλλωπίφειν 
ίαιος 8 — vi extortus 5232A12 εἴσοδος 


28111145 C10 τὸ ἀνάγκῃ κατεχόμενον — ἐστιν 


ίαρχος ὁ — annonae praefectus, tit. milit. 
6(clerMar)385A6 Φλάβιος ᾿Αντωνῖνος — κεντηνά- 
ρῖος 
Βιάτωρ -- Viator ep. in Canali Italiae 6(ep 
Sard3.)340B5 sbser 


βιβλίον τό — liber, spec sacer vel relig. 1. 
libri s. scripturae a) universim βιβλία — s. scrip- 
tura 20845A6 Anton. προσεῖχεν οὕτως τῇ &va- 
γνώσει ὡς... λοιπὸν αὐτῷ τὴν μνήμην ἀντὶ 
βιβλίων γίνεσθαι 36(2539.)1 436B9 epith ἀληθινός 
op ἀπόκρυφος b) spec — libri VT. universi 
36(e539.)1 436B21 ἔστι τῆς παλαιᾶς διαθήκης — 
εἴκοσι δύν 14397418 τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης 
scil — singuli — βασιλειῶν 36(e539.)1437A2 εἰ 3 
et 4 B. τέσσαρα —, τὸ μὲν πρῶτον καὶ δεύτερον et 

15" 


199 βιβλίον 
τὸ δὲ τρίτον καὶ τέταρτον εἰς ἕν ἀριθμεῖται -- παρα- 
λειπομένων 36(e539.)1 437A5 π. a^ καὶ β’ εἰς ἕν -- 
ἀριθμούμενα prophetae minores 36(ep39.)1 437 A10 
οἱ δώδεκα εἰς ἕν — ἀριθμούμενοι lib. Isaiae 1511 
156A11 e) libri sacri inter liturgiam et psalmo- 
diam adhibiti 6(7u/)296D5 (epSard4.)332A9 epith 
θεῖος spec ψαλτήριον in manu virginum 5232B3 
3746,8 9. libri a Dionys. Alex. sui defen- 
dendi causa scripti8500B3 --ἐλέγχου καὶ ἀπολογίας 
5046 505A12 508A9 509B10 513A16 B11 
517A7 liber Athanasii de virginitate 3743,21 
58,44 60,5 


βίβλος ἡ -- liber spec 1. s. scriptura 2153A3 - 


πᾶσα — epith θεόπνευστος syn γραφαί — 5229A11 
αἱ -- τῶν γραφῶν epith θεῖος 36(ep39.)1 437A7 — 
ψαλμῶν 2. liber sec Ath. deuterocanonicus 
ToU Ποιμένος | 2101A9 epith ὠφέλιμος 3. libri 
magorum ethnic. 2189C10 4. met liber τῆς 
jofjs sec 4520,15 3743,23 

βιβρώσκω -- devoro 20917C10 P a bestiis 

Βιθυνία ἡ provincia eccles. 6(epSard3.)324n49. 
lin5.inscr 

Βιθυνός 1. οἱ — incolae Bithyniae 145C5 
9. ὁ — αἱρετικὸς ὥν 14760B6 

βικάριος — vicarius, tit. magistratus 14701C1 
Φιλάγριος — àv τῶν τόπων Cappadociae 

Βικέντιος — Vincentius ep. Capuae in Cam- 
pania 6(epSard3.)337A8 Οὐινκέντιος [pro Bik.] sbscr 
11600B10 ὁ ἐν Καμπανίᾳ ἐπίσκοττος 629B2 Ou 
κέντιος ὁ τῆς Καπύης 14716C12 ὁ ἀπὸ Καπύης 


Βίκτωρ -- Vietor 1. ep.Galliae 6(epSard3.)337 
B9sbscr 2. epp. Africae duo 6(epSard3.)337C1 
et 3 sbscr 


Βικτωρῖνος - Victorinus ep. Galliae 6(ep 
Sard3.)337BA1 sbscr 


Βιμινάκιον urbs Moesiae 11601B11 


loc ὁ — vita 1. vita haec caduca op aeterna 
137A7 C44 et 60B6 — ἀνθρώπων 61.4.8 ἡδοναὶ 
τοῦ — 2144C5 ὁ ἐνταῦθα — 6(synAI)265B7 
(Jul)288B7 (C:»«)369B15 τοῦ — ἀπτολαύω -- 3&o 
10581A15 et 13685A7 et 14701C10 et 20837A12 
et 968A1 τέλος ToU — 11(C5)633C15 et D1 κατὰ 
τὸν ὕστερον — et τὸν ἐν τῷ παρόντι —-636B11 διά- 
γοιεν τὸν — --ΟἼϑ εἰς ταύτην τὴν τάξιν τοῦ — — ad 
episcopatum κατέστησεν -12 τοῦ -- τοῦ πάντη δια- 
uaprov 20848A6 ἀνέσεις τοῦ -- 86084Α12 et 909A2 


τῶν ἀνθρ. epith βραχύς, ἐφήμερος 964C^ εἰ 968A8 | 


ὁ -- οὗτος 965A4 τὰ τοῦ -- βάρη 311172A9 
1173B3 C4 3753,8 εἰ 54,1 et 11 ὁ — οὗτος epith 
μοχθηρός 9. vivendi ratio moralis a) vita 
ethnica et mala 152B5 τοιοῦτος deorum falsorum 
12677B1 τοιοῦτος Arian. 14697A7 Arian. Ὁ 
ἀναστροφή 17757C9 ὁ προάγων — Gregorii Ar. 
3743,18 epith ἄτιμος — b) vita christiana secun- 
dum gratiam et virtutem 2116B6 epith εὐδαίμων 
καὶ μακάριος 117B9 et 181A7 ὁ κατ᾽ ἀρετὴν — 
189D6 epith σώφρων 196C7 epith καλός -- ψυχὴ 
καθαρά,ἡ εἰς Xp ἀρετὴ C12 ἡ πρὸς τοὺς ἁγίους 
ToU — μίμησις D5 6(7u1)293A1^4 --944814 κα- 
θαρότης τοῦ — (C«)349B12 ἡ ToU — εὐνομία 
(Cin4)369B4 ὁδὸς τοῦ — 9529B13 ὁ πρότερον — 
14 πρὸς τῷ — τὴν ἀμελείας κατάραν ἀπενέγ- 
κηται 11(654)636D4 ὁ πᾶς -- 14748(11 epith 
ἀνεπίληπτος 1511245.7 ὁ κατ᾽ ἀρετὴν 
19(7ου)818..6 epith ἐπιεικής -- πρὸς θεὸν ὁμοίωσις, 
ἡ πρὸς Xp διάθεσις 6) vita ascetica 20837B5 -- 
'Avrovíou est χαρακτὴρ τοῖς μοναχοῖς 853C1 
Antonii — 889A1 epith ὀρθός ὑ πίστις 900A2 ἡ 


| 


βλαστάνω 300 


ἀρετὴ καὶ ὁ — 21980A12 Theodori mon. 3743,10 

spec — τῶν μοναχῶν 20976A1 ὁποῖος — μονήρης 
14692A1 inser 721C10 20844B8 865B5 881B6 
est φορτικός, βαρύς 21977C9 inser 241185C2 
inser 3741,22 et 59,19 νηστεία et ἐγκράτεια sunt 
ἀγγέλων — 8. vita beata eaque iam his in 
terris virtute et gratia praecepta 15D7 φῶν τὸν — 
epith ἀπήμων, μακάριος, ἀθάνατος 2101B14 τῶν- 
τες τὸν τῶν ἁγίων ἐν παραδείσῳ -- epith ἀληθινός 
21980A4 Theodorus mon. καταντήσας ὥσπερ εἰς 
λιμένα τὸν ἔχει epith ἀμέριμνος epith 
ἀθάνατος, ἀληθινός, ἀμέριμνος, ἀνεπίληπτος, ἀπή- 
μῶν, ὁ κατ᾽ ἀρετήν, ἄτιμος, βαρύς, βραχύς, ὁ 
ἐνταῦθα, ἐπιεικής, εὐδαίμων, ἐφήμερος, καλός, μα- 
κάριος, μονήρης, μοχθηρός, ὀρθός, ὁ πάντη, ὁ ἐν τῷ 
παρόντι, πᾶς, ὁ προάγων, ὁ πρότερον, σώφρων, 
ὁ ὕστερον, φορτικός — syn ἀναστροφή locut. 
τὸν -- ἀγαπάω, αἱρέομαι, διάγω, ἔχω, ζάω c. fig. 
etym., ζηλόω, παροράω, φανερόω τοῦ — ἀπο- 
λαύω, διαμαρτάνω, πεῖραν δίδωμι τῷ --μαρτυρέω 

ἀπὸ -- ἀναχωρέω, ἐξέρχομαι 
βιόω -- vivo 152A10 2117616 -- τὴν ζωήν 

197A11 κατ᾽ ἀρετήν 11(C5«:)633D2 -- τὸν ἐν τῷ 
παρόντι βίον syn διάγω 


Βιργίλλαι -- Vercellae τῆς Γαλλίας 18808B2 
ν. 5. Βερκέλλαι 


Βιτάλιος — Vitalius, tres huius nominis epp. 
occid. 6(epSard3.)337A7 et 14 et 340B7 sbscr, 8). 
add. ἐν τῷ KavoAMo τῆς ᾿Ιταλίας v. s. Οὐιτάλιος 

Βίτων ὁ πρεσβύτερος 6281A5 

βιωτικός 3 -- quidquid ad vitae cultum vic- 
tumque pertinet, s. eccles. — saecularis op cleric. 
vel monach. 311173C2 ὁδός i. e. γάμος --μέτριος 


| syn κοσμικός op ἀγγελικός 


βλαβερός 3 — nocivus 1511240A12 τὸ — τῆς 
Kakogpocuvrs 


βλάβη 5, — noxa, damnum 15A4 — τῆς κτίσεως 
supernat. op θεραπεία | 57D2 ὑπομένω ἔκ τινος 
4 ἐπὶ βλάβῃ ποιέω op ἐπ᾽ ὠφελείᾳ | 61B14 ἔχω 
6(synAD).273B14 epith τυχοῦσα (C5«)349C9 ἐπὶ 
βλάβῃ προστάττω -Üfpis (Ci)369C44 εἰς — 
ἀναπλάττομαι 13689C8 ἐμποιέω 14761A1 βλά- 
βην ἡγέομαί τι 19816C2 γίνεται ἔκ τινος κατά 
τινος 20940Β16 ἡγούμενος -- ψυχῆς commercium 
Arianorum - ἀπώλεια 


βλάπτω [aor P ἐβλάβην] — noceo abs vel c. 
(dupl.) acc., P cui saepius οὐδέν additur 157B14 
καρπούς 61D3 abs 2192C1 P οὐδέν | 5232C4 P 
ecclesia 6(eppAeg)388A10 — 389C12 τὴν óxpó- 
ασιν -ταράττω 9525A13 et C^4 P ἐν φυγῇ 
529C11 ἐκκλησίαν 533B15 11621A9 τὸν Ναβου- 
θαι 12676B^ P syn κινδυνεύω 14697B9 met ἀκε- 
paíous 757A14 τίνα 1511I1356B6 P 389 C1 P 
οὐδέν 396C10 P ἀπό τινος — infirmitatibus corporis 
161536C6 P ὑπὸ δήγματος 19817A12 P ἀπὸ 
αἱρέσεως 20864A10 P παρά τινος 880C5 οὐδένα 

885A5 ἀνθρώπους 10 πρὸς τὸ — ἕτοιμος syn 
κακοθελής B3 τοὺς φιλαρέτους 917Α1 τὸν σπό- 
ρον A(bis) μειμηδὲν ὑμᾶς | 925B5 εἰ 941 (4 P τοὺς 
ὀφθαλμούς — et τὴν διάνοιαν 351281A9 οὐ -- sol 
ἐν σκοτεινῷ τόπῳ 1288C14 P οὐδέν op ὠφελέω 
D2 P οὐδέν 


Βλαστάμμων ep. Aeg. 6(eppAeg)392 CAsbser 


βλαστάνω [aor. £gA&c nca] — germino 1. trs. 
311173C410 καρπόν 2, intrs. 7(DionAD)461B14 
— 8505C8 — 17769C7 ὅθεν 1. e. eradice 8(DionAI) 
916A3 λόγος ἀπὸ ToU νοῦ 


201 βλαστός 


βλέπω 202 


βλαστός ὁ — germen 3208A9 et 8508B6 ἀπὸ 
ῥίφης 513A1 παράδειγμα βλαστοῦ a Dion. Alex. 
prolatum 


βλασφημέω — maledico, contumeliis impeto; 
praes. opponendo doctrinam haeret., abs, τινά 
vel τί, εἷς, κατά c. gen. 1. abs 5228A14 -᾿,ὑπονοέω 
7(DionRom)A65A1 — λέγων | 14772B5 ἐκ φανεροῦ 
1512061 ἐν τῷ λέγειν 116A12 ΜΗ12.24 1511240A4 
— λέγοντες 1511I440B1 161V653B1^ syn ἅἁμαρ- 
τάνω 669A4 et 673C7 et 17781C15 — λέγοντες 
2814128D2 — πλανώμενοι 28111165A13 Ar. διὰ 
μανίαν 321181B7 9. θεόν trinum 4220A11 
et 10541A4 cei; 09 4220A14 εἰς ὁποτέραν τῶν Urr- 
ἀρξεων div. 11(C75)637A6 εἷς τὸν κρείττονα 
2811097B6 εἰς θεότητα 1108C^4 et 1113C2 θεό- 
τήτα Syn ἀρνέομαι 8, πατέρα 15145612 et 
20948B6 εἰς τὸν Π 4. filium-A, Χρ, υἱὸν ἀν- 
θρώπου, κύριον 5229B3 -ἀρνέομαι 238668 P 
σωτὴρ ὑπ᾽ αὐτῶν — Ar. 7437B14 8484C9 παρ᾽ 
ἑαυτοῖς 12660D3 κατὰ σωτῆρος 13689A10 P 
κύριος παρ᾽ ᾿Αρείον 14728D9 εἰς τὸν κύριον 
15140B12 τὸν ^ 1511153C13 161V652D4 εἰς τὸν 
υἱόν -ἁμαρτάνω 664B2 P Xp ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων 
M110,25 | 668B9 εἰς υἱὸν ἀνθρώπου 17701D4 
23985B11 τὸν κτίστην κτίσμα 996A3 κατὰ ToU 
υἱοῦ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις 5. TTv Mt12,31.32 εἰς 
Tiv151416B10 15111417C4 161V653B2 660C11 
19816B13 241048A15 κατὰ τοῦ Πν 18800A10 

6. legem VT 17752B7 Manichaei ds 

spec — contumeliose profero δύο ταῦτα 7456A3 
— ἀσύγγνωστα kal ἄφυκτα 151V660B11 — To:- 
αὔτα 161V672A7 


βλασφημία ἡ -— convicium factis vel dictis 
prolatum, quo deus maxime afficitur 1. effertur 
impietas animi, quae idololatriae et haeresi subest; 
sgl et plur 112B3 infideles pervertunt τὴν γλῶσσαν 
εἰς — -Aoibopía, ἐπιορκία op εὐφημία 95237C6 
sacrilegia ab Arianis patrata ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
τ ἁρπαγή, Trupkai& 6(Ci»)405A3 Ar. epith ποι- 
κίλος καὶ διάφορος 10564A6 et 161581A9 et 17761 
A7 τὰ τῆς — ῥήματα 12673C7 -Aoibopía 151 
24C10 τοιαῦται 25A3 et C5 ᾿Αρείου op εὐφημία 
33B6 epith usígov 4961] ᾿Αρειανῶν | 84C2 
1511301C13 — νομίφω τὰ ῥήματα 15111360C4 
381A3 440A8 - ἀναισχυντία — 161V653B7 τη- 
λικαύτη 12 et C7 op ἁμαρτία — pecc. minus 
grave 661A15 Judaeorum idololatria Ex32,4 
664A10 epith ἐλλάττων, ueígov (δ Φαρισαίων 
epith ἀσύγγνωστος 669C8 epith ἐναπόδραστος 
17697C5 πλῆθος --τιῶν [705C14 — τοῦ ᾿Αρείου 
inscr] 716B2 Asterii 749A3 τὰ τῆς -- προσφέ- 
poci ἀ ἀναίδεια Tfjg -- 753B5 epith καινός 
756D3 op εὐσέβεια 779Β15 -- Παύλου Samos. 
19816A15 ΟἹ τοιαύτη 23985A2 2811121B8 
νόημα -—íag - φαντασία, ἀλήθεια — 28111144A4 
ἀπόνοια --ἰα᾽ας syn ἀπάτη 1145C14 -- ἐστὶ τὸ 
τοιοῦτον 115248 φεῦ τῆς — - ἀτοπία 10 τοιαύτη 

1165A7 ὑπερβολὴ --ἰ᾽σς 351273C8 epith δυσσε- 
βής 2. effertur impietas dicti in deum prolati 
a) in deum trinum 161532A13 et 161V653A8 εἰς 
τριάδα 161556B12 εἰς θεότητα b) in IT 15164B5 

€) in Chr., A-vióv, κύριον 7468B7 c. gen. obiect. 
— τοῦ κυρίου 469C10 et 10589A3 — κατὰ τοῦ 
κυρίου 14781D2 — κατὰ Χριστοῦ θυσία 161532 
ΑἹ κατὰ τοῦ υἱοῦ 588B2 et 161V649B2 εἰς τὸν 
υἱόν syn δυσφημία 661C5 εἰς ἑαυτόν scil Chr. 
λεγομένη 1 ἐπ᾽ ἀμφοτέροις γινομένη 665B7 — 
φθάνει εἰς αὐτὸν 17789A17 αἱ κατ᾽ αὐτοῦ 
τῶν ᾿Αρειομανιτῶν -- d) in ἤν, εἰς τὸ Πν 
15M16B6 epith μείζων — 161V649B3 


11 MtI2,22. | 


(Theogn)652C41 epith ἄφευκτος, ἀσύγγνωστος 
661C5 τῆς εἰς τὸ Πν λεγομένης — ΠῚ ἐπ᾽ ἀμφο- 
τέροις i. e. A et Πν γινομένης τῆς -- 664B6 c. gen. 
obiect. ex Mt12,31 ἡ τοῦ Tlv — 665B15 — φθάνει 
elg Tiv epith ἀσύγγνωστος Syn ἀναισχυντία, 
ἀπάτη, &romía, δυσφημία, ἐπιορκία, θυσία, λοι- 
δορία op ἀλήθεια, ἁμαρτία, εὐσέβεια, εὐφημία, 
φαντασία locut, τὴν -- ἐπεκτείνω, ἔχω, κατασκευ- 
άξω, παρέχω, ποιέομαι, προβάλλομαι, προσφέρω, 
συνίστημι τῆς -- πτταύομαι, ὑπεύθυνος εἰς -- ἐκττί- 
TITO, περιτίττο,, φθάνω ἐπὶ --ἰᾳ αἰτιάομαι 


βλάσφημος 2 -- maledieus, contumeliosus 1. 
epith -- τὸ ἐρωτᾶν 15164A9 immed. ante βλάσφη- 
μόν ἐστιν ἐρωτᾶν -- τὸ λέγειν 1511493B9. -- &vón- 
τος -- ῥῆμα 10561A1 κατὰ Χριστοῦ op ὑγιεινός 
15111384A15 op εὐσέβεια 281Π1153.6 1164414 

2. impers. βλάσφημόν (ἐστι) (a.) c. i. ἐρωτᾶν 
15164A10 immed. post BA. ἐστι τὸ ἐ. — λέγειν 
T(DionRom)4654B8 τινὰ λ. epith τὸ τυχόν, μέγιστον 
15148A3 15111457C13 161553B4^ ὑμᾶς λέγειν 


βλέμμα. ματος τό — aspectus, meton — oculus 
met 3752,16 — διανοίας epith ὀξύδορκος — vultus 
imperatoris 17(syn47)700A6 epith γαληναῖος Ὁ 
ἀκοαί 

βλέπω -- video 4.oculisvideo 1. 805 — usum 
oculorum expeditum habeo 11. irs. 1. alqm 
2. alqd a) acc. suppl. b) pronom. c)sbst d)P 
βλεπόμενος — qui cerni potest B. mente cerno 


«| 1. — cognosco 1. alqd 2. c. ἀρ]. acc. 3.c. 
acc. partic. praedic. 4. c. ὅτι 5. c. sentent. in- 
terrog. 11. — mentem adverto ad ... 1. εἰς 


2. ἐν 3.Tpósc.acc. 5.c. dat. C. s. supernat. 
— introspicio ipsum deum 1. sec 7o 6,46 2. sec 
014,9 

A. oculis cerno I. abs — usum oculorum expe- 
ditum habeo116B2 29A9 - ἀκούω 48B4 2184B12 
τυφλὸν ἐποίησε -εἰν 14768B9 ὁ ἐκ γενετῆς τυφ- 
λὸς λοιπὸν -ὧν 15111409A4 et 437B13 εἰ 161V 
660B2 ἐχαρίσατο (τὸ) βλέπειν Luc7,21] 20973B1 
καλῶς οὐ (μὴ) — — visu careo 129Α10 48B^4 
12660C7 14761C10 — oculis capi syn oxoróo P 

161V672B10 τὴν τοῦ μὴ — αἰτίαν op ἀναβλέπω 
(8 τὸ μὴ -- -χωλεύω 

II. trs. — oculis percipio 1. alqm 172Β11 
ToUTovi.e.creatorem 77A10fidicinem 14721B6 
αὐτόν — Ath. syn ópác | 768C11 scil persecutores 

15111437A10 Chrum 70b538,17 20861B11 τινά 
C9 οὐδένα $864B11 P Anton. 924B12 et C4 P 
(16) βλέπεσθαι 965A11 --ἀκούω 331183B14 
ὑμᾶς sbst — ἄγγελον 15111349C7 et 352A4 syn 
ὁράω — ἀλλήλους 11616A14 20924B13. — &v- 
δροφόνον 11608A14 ὄμμασι -- ἄνθρωπον in Chr. 

161V664A3 673A5 syn θεωρέω — 261076C5 
-δημιουργόν 261076D2 ἐν σώματι -- ἑτέρους 
14724C9 --Ἡλίαν 15111424A12 -- κατηγόρους 
309A4 syn πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχω -- κύριον 251061 
B11 syn θεωρέω -- πατέρα 20921Α10 — spec im- 
peratorem convenio 11600B6 op &vexyoepto 
604B2 14729B10 fratrem in fratre 11608B2 σὲ 
ἐν ἐκείνῳ syn ὁράω spec P βλεπόμενος — qui 
cerni potest 20917B3 oi — — daemones — 2. 
alqd a) acc. suppl. 9532B7 scil τὰ σημεῖα 10565C4 
scil res - γινώσκω — 20901B7 species diabolicas -- 
ἅπτομαι 937A4 βλέπε 8} pronom. 6, & 10565C2 
-- γινώσκω 15111321B14 424B13 λογίσηται ὑπερ 
(τοῦτο), ὃ —2C12,6 20889A14 -- αὐτά 20973A2 
-- ἐκεῖνο 7457618 et 15176C7 syn ὁράω -- τοι- 
αὔτα 20932C4 --λέγω -- τοῦτο, ταῦτα 176B10 
10565C3 -οἷδα 11637A15 et 12660C6 -- ἀκούω 
14724C6 syn ὁράω, θεωρέίω D8 et 749B3 Ὁ 


203 βλέπω 
ἀκούω 737A13 761D1 7816 5 --ὁράω, ἀκούω 
15I(ArTAal)24A1^ --oiba, γινώσκω 1511I321B14 
suppl. 332B4 et 5 syn ὁράω 337A1 2381A1 τ 
ἀναγινώσκω 425B6 441B6 Luc23,48 161V664 
B1^ 669B8 suppl. 20884A11 sim. τὰ κατά τινα 
20893B5 4Reg5,26 syn óp&o ΟΕ) sbst — ἀγωγήν 
209129B3 — ἄλλα 14712A2 -- ἀναθήματα 11640 
D10 — ἀνθρώπινα in Chr.15111377A6 ἐν τοῖς 
εὐαγγελίοις -- ἀκούω | 400A2 — ἄτακτον 10573A2 
μηδὲν ἄ. -- βιβλίον 3746,8 — (rà) γινόμενα 
7417B7(bis)) syn ὁράω 15111397C1 20957A15 — 
εἰρήνην ecclesiae | 14724C6 syn ὁράω, θεωρέω 
ἑνότητα lucis et splendoris 7457C15 -- πιστεύω — 
ἔργον 10573B8 1511229C1^ 1511I400A4 16IV 
673B13 C1 -- ἥλιον 2152A9 -- θεωρίαν 20957 
A13 -- ἴδια corporis 15111397C2 — κατάστασιν 
20892C2 -- κτίσιν 15136B14 — ναόν 261081A10 
— ὀπτασίαν 15111349C14 — παρασκευήν 14777 
A14 - acc.c. partic. —(rà) παρόντα 161B13 — 
παρρησίαν 14785A13 --ἧἧς διήλεγχον — πλείονα 
20893B^ πλ. καὶ μακρότερα -- πρόσωπον 15III 
432A3 ΜΗη18.11 -- σημεῖα 14761D3 161V657B8 
673A12 -- σωματικά in Chr. 161V657B^ syn θεω- 
pío 668B7syn óp&o -- φῶς 117A11 -- ψυχήν 
176C^ d) P βλεπόμενος — qui cerni potest ap. 
sbst — ἔργον 10573B2 — κτίσμα 1511193C3 
σῶμα 271088B^ — ψυχή 168C4 μὴ -- αὐτοῖς 
sbst τὸ — -- ὀπτασία 20937A14 τὰ -- — natura 
rerum 116D2 61B15syn τὰ ὁρώμενα 68CA -τὰ 
θνητά 2152B6 τὰ μὴ — ἀνθρώποις | 17716B5 syn 
τὰ φαινόμενα 

B. mente cerno 1, — animo intueor, cognoseo 
l. c. acc. pers. 15165B15 P patrem ἐν τῷ υἱῷ 
βλέπεσθαι syn θεωρέω c.acc.rei: n. pron. αὐτά 
7452D9 6 15l(Ar1hal)24A13 syn ὁράω τοῦτο, 


ταῦτα 6353A6 14725B6 789D7 15H40A2 

3752,27 sbst — ἀσέβειαν 1512467 — τὸ ἄφοβον 
20912A1 — δυσσέβειαν 15148A10 — εἰρήνην 
14725A8 -- ἑρμηνείαν 17773A12 — θειότητα 
2193A1 — κοινωνίαν 14728A12 -- κολάσεις 


3752,17 ascetae ἔχοντες τὸ βλέμμα τῆς διανοίας — 
aeternos cruciatus inferni -- κτίσματα 1518)B11 
deum appellando creatorem τὰ kr. respicit - 
καταλαμβάνω —Aóyia div. 151121A12 μὴ ἄλλο τι 
τῶν θείων A. — -- προθυμίαν 20921A15 -- acc. c. 
partic. -- προστασίαν 1511240Ὰ4Α11 -- δέδια 
ῥυπαρίαν haeret. 15132C5 -- σπουδήν 20860Β11 
—ouugovíav 14725A8 -- σύνεσιν 20945A411 ἐνἰδιώ- 
τῇ -- τόλμαν 151Π|604.7 ἐν τῇ κακονοίᾳ -- τὸ 
φιλόνεικον 20θ092968 -- χαρίσματα 3752,20 
2, c. dupl. acc. 11604C9 ποίαν αὐτοῦ διάθεσιν -- 
ἀσφαλῆ 1511I372B14 τούτους τελείους 9. ad 
acc. add. partic. praedicat. (P nominat. partic.) 
2145D10 168A6 τὴν γῆν φωτιτομένην 177B41 
6(ul)285C2 γινόμενα scil ταῦτα 397A12 7445B2 
τὴν χεῖρα ὄντα τὸν υἱόν 48^4C11 9525A9 φεύ- 
γοντά σε ὁράω, ὅτι 10584A5 syn ὁράω 
11616A13 12652B15 virgines νικῶσας 
656A8 C11 657B5 680A1 14(C»704C7 4 
D2 ἑαυτοὺς ἐλεγχομένους 713C6 733B1 740C8 
iva ἀποθνήσκοντας ἀλλήλους μὴ βλέψωσι 768A9 
B8 777414 τὰ ἴδια ἁρπαφόμενα -- acc. παρα- 
σκευήν 786610 151184Α12 τὰς αἱρέσεις στηλι- 
τευθείσας 33A12 61(18 ἑαυτοὺς συγκλειομένους 
73A10 100B9 1511320C12 15111333A1 397B13 
syn γινώσκω 400B11 4450A4 161V657C11 
ἐσθίοντα scil Chr. 673A15 et C6 syn θεωρέω 
17749B8 syn óp&o 776B7 — ἕτερον βλέποντα 
εἰς... 20849A9 905A14 ἡμᾶς φοβουμένους B8 
908A3 .909A8 βλέποιτο ἐσθίων 9166 917B2 
τὸ ὄρος πλῆρες θηρίων γενόμενον syn θεωρέω 


βοήθεια 904 
921A15 τὴν ἀδελφὴν γηράσασαν - acc. τὴν 
προθυμίαν 929B1 933C8 944C3 953B1 3 τὰς 
παρθένους... φυλαττούσας 957B1 261072B2 
βδελυκτὴν γενομένην τὴν αἵρεσιν A, c ὅτι 
15B2 ὅτι ἡ κτίσις καταλάμπεται 10568C7 151II 
433B3 20949A6 9. c. sentent. interrog. 
10569C^ ὅσης ἀσεβείας μεστόν ἐστι 20936A14 
πρὸς πόσους ἐστὶν fj πάλη 

If. -- mentem adverto, attendo 1. εἴς τινα vel 
τι 6(ebpAeg)389 AS εἰς ἀνθρώπινα 1511449A6 ἔχει 
διάνοιαν βλέπουσαν εἰς εὐσέβειαν 15III364 CA 
365B3 in Chr. αἱ exemplum 368A14 482Β12 14 

456A11 161V657B1^ εἰς τὰ ἀνθρώπινα syn 
θεωρέω | 660B12 17776B7 syn ópáo 20868C2 
εἰς τὸν κόσμον 9. ἔν τινι 1511I372C7 ἐν ἡμῖν 
βλέποντες ἔχουσιν ἐν ἀλλήλοις τὸν σύνδεσμον τῆς 
ἀγάπης 8, πρός τι 14741D^ εἰ 17685A8 mp. 
τὴν αἵρεσιν 151133C9 15111337A4 πρ. τὸ ἀπαύ- 
γασμα 361C6 365B15 Tp. τὸ ἀμετάβλητον 
372A14 spec vis vocis attinet ad... 251053C10 
τὴν πρ. ἀσέβειαν —oucav δύναμιν 4. c. dat. — 
intueor alqd 20860B15 τῷ δίσκῳ 

C. s. supernat. introspicio naturam ipsam 
div. l.sec o 6,46 filius ἑώρακεν τὸνΠ 1511193A15 
βλέπων 275B14 IT τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν — ἐν τοῖς 
ἄνθρ. 320C6 IT — ἑαυτὸν ἐν τῇ ἰδίᾳ εἰκόνι 15 ὁ 
υἱὸς ἑαυτὸν -- ἐν τῷ TT 9, sec 7014,9 homines 
fide adiuti conspiciunt per filium ipsum II 15145 
A12 μετέχοντες τοῦ υἱοῦ βλέποντες τὸν υἱὸν ópó- 
μεν τὸ IT. Οδ(δ75) et 140A15/B1 ὁ --οῶὧν τὸν υἱὸν — 
τὸν [IT 84C9 sec Ar. non potest τὶς τὸν IT ἐν τῷ 
υἱῷ — 1511332C9 349B9(hbis)) βλεπομένου ToU 
υἱοῦ βλέπεται ὁΠ 161V612A11/12 et 241044A13 
(bis) ἃ βλέπεις ἐν TT, βλέπεις καὶ ἐν τῷ υἱῷ 

Βοανεργες. cognomen filiis Zebedaei a Chr. 
inditum Mc3,77 161556A5 


βοάω — clamo, magna voce vel instanter edico 
1. docendo, manifestando, laudando add. inter- 
dum verba ipsa 169A8 mundus τὸν δεσπότην 
διὰ τῆς τάξεως - σημαίνω 2152A4 τὰ ἔργα 
mundi clamant scil creatorem -- δείκνυμι 1594 
s. Scriot. plane testatur περὶ τούτων | 165B8 Chr. 
λέγων €(epSard3.)3228A^ ἐπιβουλὴν διὰ Trapai- 
τήσεως 11{{(()099.415 ab: --κροτέω 12672B7 — 
Is. proph. --ὑπαναμιμνήσκω add. 7526,20 15141C4 
γραφαὶ τοῦτο syn λέγω 161556A6 Jo. ἀληθῶς 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ 70.01.1 1611616A5 Is. — add. 7545,14 
syn ψάλλω 23997C5 Is. ἐκ προσώπου τοῦ IT 
I1s44,2sq. 28111153 C110 Is. περὶ θεοῦ λέγων 
2. adhortando, accusando, conquerendo 153A6 4 
δείκνυμι κατά τινος 2128A15 πρὸς ᾿Ιουδαίους 
λέγων 6(7u1)300A9 abs -ἀξιόω c. inf. (Dion 
com)393D11 ὡς ἀδικούμενος 8497A8 κατά τινος 
διά τινος — per epistulam | 12676A14 abs - ἀξιόω 
a.c.i. 14717A41 ἀναβοήσασα βίαν clamitabat 
15125A9 sc ταῦτα κατά τινος 1511165C42 κατά 
τινος, ὅτι 17701B6 κατά τινος 20944A8 ὄπισθέν 
τις — - or. directa. 261077B13 τῷ θεῷ λέγων 
3. precando deum 11608C1 λαὸς μιᾷ φωνῇ pro 
imperatorissalute 14789A8 πρὸς κύριον oel2,17 
161601C12 κοινῇ οὕτως 44,94. — 28111148B5 
πρὸς δεσπότην 4. simulando, c. dupl. acc. 
6(synA1)257A8 τὰ μὴ γενόμενα ὡς γενόμενα 

βοή ἡ -- vociferatio pl. 6(s;247)260B1 ἐχειρο- 
τόνησαν αὐτὸν ὑπὸ πάντων βοαῖς ὄψεις 281 
1093A2 βοαῖς ἀνυμνεῖν τὸν 9 epith. εὐχάριστος 
ΟΡ σιωπῇ 

βοήθεια ἡ -- auxilium sgl et pl. 1. s. obv. 
γίνεταί τινι παρά τινος 151444C^ 151I233B13 
289C4 -- ἔστι τινὶ παρά τινος 261081C9 δέομαι 


205 


βοηθείας 1511289 C5 ἐπικαλέομαι eis — 1511240B15 
ἔχω — παρά (ἔκ) τινος 1511240B5 — 14737B12 
προσλαμβάνομαί τινα εἰς — 4211B1^ xpriso βοη- 
θείας 1511309B10 9. spec subsidium div. 
γίνεταί τινι (εἴς τινα) rape θεοῦ 12677A7 -- χάρις 
151111.18 ΒΊ15 διὰ τοῦ A δέομαι βοηθείας 
1511444B5 πέποιθα ταῖς -- 6(C5"«)405C7 epith 
θεῖος 
οηθέω -- suecurro s. pr. et met, abs vel 
τινί 1. gener. 125413 B1 Ρ ὑπό τινος Hom 7/44005qq. 
5244D1 2811113746 τίνι syn πρόσκειϊμαι 
2. spec deus potentia et gratia succurrit creaturae 
184A14 P κτίσις — διὰ Λόγου εἰς τὸ εἶναι 2(Plato 
foliticló.)173A12 abs creator mundo -- 5292Β11 
χάρις 11608C4 Constantio 15133A10 151V477 
C2 et 3 P ἡμῶν —ouuévov ὡς αὐτὸς (A) -ouuevos 
εὐχαριστεῖ τῷ TT --ὑψόομαι, λαμβάνω 
όηθημα, ματος τό -- auxilium, s. pr. et met 
2188B12 παντὸς — ἔρεισμα 1. e. ξίφος 1511153C45 
αἱρέσεως 23746 πρὸς εὐσέβειαν op προσποίησις 
ηθός ὁ -- auxiliator 6(C/:)348D4 inter- 
cessor 74529A6 et 1511197C41 εἰς δημιουργίαν Ὁ 
ὑπουργός 200B12 τῷ υἱῷ ἐνεχείρισε ὡς —à 
locut. -- γίνομαι, εἰμί τινι θ29(ά ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
κρίσεως οὐδείς -- 151141C4156t144A3 Ρε26.9; 30.3 
--οἶκος καταφυγῆς 145A2 - καταφυγή 15111{487 
A3 εἷς τὸ μὴ φοβεῖσθαι 20860A15 
βόθρος ὁ — fovea met 10541A7 σύρω εἰς -- 
τῆς κακίας 2811129B1^ Ξ καταβάλλω εἰς -- τῆς 
παρανομίας 351289D2 ἕλκω εἰς -- 
βοΐδιον τό — bueula 14761A7 epith θῆλυς 


Βοιωτία f| patria variorum oraculorum 


2180B11 

Βόμκκων, ovos presbyt. Mareot. 6(Ischyr)365A2 
(clerMar)38&D3 sbser 

βομβύκιον τό -- insecta bombum edens, 
met — illecebrae daemonis 31117248 κινεῖ 

βόρβορος ὁ — lutum met ex 2Ptr2,22 — doc- 
trina et mores haeret. elocut. &yrrírrro. 331188B2 
tl; — ἀσεβείας κυλίομαι 7432C6 ἐν — 14725C41 
tig — τῆς ἀσεβείας 1511148A6 περὶ τὸν — -ἐξέ- 
ραμα περιφέρω 1511240A6 ὡς ἐν πήρᾳ βόρβο- 
pov, λεξείδιον τ. 

οτάνη fj -- herba 133C8 καρποί 93A5 8 

2184B13 3749,1 krígei τὰς — epith corpos 

Βούβαστος urbs Aeg. Infer. 6(brevMelet)376B12 

Βουζι pater Ezechielis proph. 2157A6 


BouxóAtov τό — armentum boum, spec. reg o 
Aeg. Infer. sita 20913C4 


βουκόλος ὁ -— armentarius 14705A15 - 
“ποιμήν 


βούλευμα, ματος τό -- 
Arian. epith πονηρός 


βουλευτήριον τό — curia municipalis 14788 
B11 Torn πολιτεία 


βουλευτής, oU ὁ — consiliarius municipalis, 
decurio 14760A2 epith ἐθνικός --δημότης 19(pet 
4r3.)821A4 £v ταῖς πόλεσιν 


βουλεύω - delibero, solum M 1. — consilium 
perpendo, delibero a) abs 6(Dion com)396C42 ἐν 
σκότῳ 409A2 καθ᾽ ἡμῶν C10 καλῶς καὶ ὁσίως 
11625B12 μετὰ τούτων --ςἋυνεσθίω 147101)7 κοινῇ 
1511309B12 14 151Π452611 14 ἴῃ deo non est 
TO—defilio 453B8 9 C41 --προαϊιρέομαι 456A14 
B1 7 8 Οὗ -σκέπτομαι, προαιρέομαι 464A9 
465A12 βουλευόμενος op κατὰ φύσιν βουλήσεως 


gorge 


eonsilium 12649A3 


βούλημα 206 
20916B12 καθ’ ἑαυτόν 8) περί τινός, pers. vel 
res 10561A12 Tr. τῶν ἰδίων 1511209A3 Tr. τῆς 
φύσεως B11 et C40 et 212A2 et 4 et 305B411 π΄. 
ἡμῶν 209B12 et C40 et 1511I453B413 π. τοῦ A 
A53B1^ T. ἑαυτοῦ 456B5 π. βουλήσεως (9 π΄. 
τοῦ ἰδίου syn σκέπττομαι 6) τι 1511I460B3 εἰ 5 
ὃ βουλεύεταί τις, τοῦτο καὶ φρονεῖ et vice versa 

d) ὅτι 12665B14 — καλῶς, ὅτι μὴ ἑαυτοὺς Trpoc- 
ἤγον 2. — consilium capio, decerno a) abs 
6(epSard1.)312C9 — (e52.)320A11 ἀσκεπτί ^ syn 
ópí;o 11628A8 οὕτως b) 71120A3 χείρονα Ὁ 
λογίφομαι 6408A11 σκευήν excogito 11609D8 
τοιαῦτα --yp&oo 12660C9 ἐναντία -- φθέγγομαι 
672D6 τι περί τινος 17704B5 τοῦτο ὁσίως καὶ 
κανονικῶς 20892B1 τι περὶ ὑδάτων θ6) (a.c.) i. 
529280 ποιῆσαι 12656C8 ἡμᾶς... ἀνελεῖν - ἔττι- 
θυμέω 14692C1 ἐπισχεῖν 769B414 κινδυνεύειν 
1511145281 ποιῆσαι syn προβουλεύομαι 8. scil 
ποιεῖν 19813C3 ὑπομνῆσαι 20852B8 ἐθίτειν 
22980D12 κρυβῆναι 271085A6 σιωπῆσαι 


βουλή ἡ 1. -- deliberatio, consilium, decre- 
tum, 1. humanum 6364A3 τίθενται -- 3758,10 
μετὰ βουλῆς τῶν μειφοτέρων πάντα ποίει 2. 
term. theol. — div. consilium a) in deo IT 10565B7 
9 τῇ βουλῇ, ἐν ἢ τὰ πάντα πεποίηκε, sec Ar. τὸν 
μὴ ὄντα υἱὸν πεττοίηκε 1511309 C5 fj —salvifica πρὸ 
τῶν αἰώνων ἡτοιμάσθη, τὸ δὲ ἔργον γέγονεν, ὅτε 
... ἐπεδήμησεν ὁ σωτήρ --πρόθεσις 15111452C415 
sec ΑΓ. -- προηγεῖται scil τοῦ υἱοῦ δ) in Λουϊῷ, 
qui ipse vocatur βουλή Patris 15111460B10 ταὐτὸν 
f] φρόνησις kai —, ἅπερ ἐστὶν ὁ Κύριος — υἱός 
13 sec Ar. -- est ὡς ἕξις συνβαίνουσα καὶ ἀποσυμ- 
βαίνουσα in deo 17(ff4r2.)721C5 et 757B413 fil. 
est εἰκὼν τῆς paternae — --θεότης, δύναμις, οὐσία, 
δόξα sec 159,6 A — fj τοῦ 9 βουλή 1511213A3 
1511I457B11 --θέλημα sec Prov 8,14 viógs-A — f 
τῶσα ToU IT -- ἐνῇ τὰπάνταγέγονε | 1511152412 
15111457A1 10 B7 460B11 negant Ar. 461A4 
-A, σοφία, φρόνησις 464C8 --γέννημα 

IL. meton — contio eorum, qui consiliantur, 
eoneilium, senatus 121B7 ἡ Ῥωμαίων — syn fj 
σύγκλητος 85D8 cuiusvis municipii senatus op 
ἐκκλησία 6(synAD)2654A4 — imperatoria 11632A3 
τὰ πρῶτα τῆς -- 14752C4^ senatus Alexandrinus 
δῆμος 788D2 πολιτεία βουλῆς op ἐκκλησία 
21977D7 s. lat. sec Ps1,1 -- ἀσεβῶν 


βούλημα, ματος τό — voluntas, voluntatis 
placitum, decretum auctoritatis 1. voluntas hu- 
mana 11628C42 — τῆς εὐσεβείας imperatoris 
14741C4 τὰἐκ βασάνων παρὰ τὴν. . . γνώμην yry vó- 
μενα oU τῶν φοβηθέντων, ἀλλὰ τῶν Bacavisóvrov 
ἐστὶ -ατα 1511212C9 ἵνα ὑπουργὸς ... τὸ -- 
τοῦ λέγοντος domini ἐργάσηται 220C9 λόγος 
hum. manifestat τὸ — τοῦ λαλήσαντος 316A10 
κατὰ τὸ — τοῦ πατρός scil regis 2, voluntas 
divina personis divinis communis 4217B5 ἕν — 
Πατρὸς koi υἱοῦ, ἐπεὶ καὶ fj φύσις μία maxime 
voluntas creatrix rerumque provida vel gratiam 
distribuens, term. in controv. trinit. a) — θεοῦ vel 
TT 6(A4rsen)372D5 εἰρήνη... . κατὰ τὸ -- τοῦ 9 διὰ 
ΙΧροῦ 74454A9 τὴν ἐκ τοῦ -- τοῦ IT δημιουργίαν 

. πληρῶσαι 473A413 — 1518182 τὰ ἐκ τοῦ — 
τοῦ 9 διὰ ToU A γενόμενα ἔργα — 10565B2/3 sec 
Ar. ὥσπερ τὰ πάντα βουλήματι τοῦθ... ὑπέστη, 
οὕτω καὶ αὐτὸς A τῷ — τοῦ θ οὐκ ὧν πρότερον 
γέγονεν 572B6 πάντα τὰ --ατι γενόμενα διὰ τοῦ 
A γέγονε 12057606 1511152A8 epith ποιητικὸς 
9 ἀρκεῖ τὸ -- τοῦ θ πρὸς σύστασιν τῶν γενομένων 
200A1 208C7 sec Αγ. ὡς οὐκ ἀρκουμένου τοῦ -- 
τοῦ 9 συστῆσαι creaturas 11 εἰ 209C12 τὸ 


207 βούλημα 
μόνον ἱκανὸν πρὸς δημιουργίαν, σύστασιν 213B5 
9 309A5 ἐν τῷ A ἦν τὸ — τοῦ IT 15111389A7 Δ 
διακοσμῶν κατὰ τὸ -- τοῦ Π τὰ πάντα 455C44 
vol. creatrix sensu Ar. 449C6 - θέλημα syn βού- 
Ancig 465A6 διὰ τοῦ A τὰ τοῦ — (ToU ΠῚ εἰς 
ἔργον τελειοῦται syn βούλησις 17({{4τὃ.γ79580 7 
filius distribuit gratiam πατρικῷ --ὀ 756B7 C2 
creaturae sunt —a«rog δημιουργήματα op ὁ υἱὸς 
τῆς οὐσίας γέννημα 10 20853B13 b)— Christi 
14768A4 Ar. κατὰ Χροῦ φρονοῦντες ἀντιπρᾶξαι 
τῷ -- αὐτοῦ 8. s. lat. — — mens et sententia 
s. scripturae 17(f/f4r5.)732D5 παρὰ TO — τῆς 
γραφῆς definire 


βούλησις ἡ — voluntas operando manifestata 
1. voluntas humana 1455413 artificis. 8488C1 τὰ 
γραφόμενα... els τὴν ἰδίαν ἕλκειν --ὀ 15172B5 τὸ 
γέννημα οὐ βουλήσει parentum ὑπόκειται 151} 
453B6 10 C4 2 465A13 et B9 voluntas paren- 
tum spec voluntas imperatoris 6(C5»»)357B9 — 
360B4^ μάρτυς τῆς — 11(C5«)624C5 2. vo- 
Juntas (sensu gnostic.) principii vel boni vel mali 
113C8 et 11 syn γνώμη |. 76C13 3. voluntas 
div. eadem in Π et A creat et regit omnia 173A15 
elementa τῇ τοῦ κυβερνῶντος (κυρίου) φιλιάξοντα 
2173B12 τ νεῦμα 6(7ul)284C14 ((ὐμε8 4888 et 
C7 — τοῦ κρείττονος op κρίσις imperatoris 151 
53A11 τὰ γενητὰ βουλήσει τοῦ θ τῷ Λ γενόμενα 
ἐχάρις 151149B9 epith δημιουργικός (7 τὸ 
κατὰ —v op τὸ κατὰ φύσιν 13 et 14. superius vo- 
luntati in deo est τὸ εἶναι Πατέρα τοῦ Λ 152A2 
B^ 213B12 ἐν A xai σοφίᾳ ἡ — ἐστι ToU TT. 285A7 
A βουλήσει ToU TT ἐνδιδύσκεται τὴν σάρκα 151II 
452A9 ἡ κλῆσις ἡμῶν προηγουμένην ἔχει τὴν — 
14 creare τῆς — τοῦ ποιοῦντος εἶναι σημαντικόν 
B8 456C41 τὰ γενητὰ --εἰ γέγονε εὐδοκία 457 
B1 6 460A8 461Β11 in filio τῶν (τῷ ΠῚ δοκούν- 
τῶν ἡ -- ἀπόκειται 4654 8 ἐν τῷ A καὶ ἡ — τοῦ TT 
17(ffSirm)693A10 et (ff Ar1.)721A11 et (ff Ar10.)748 
A12 Chr. implevit πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν κατὰ τὴν 
— epith πατρικός 4, in controv. christol. Ar. 
volunt τὸν A esse ἐκ — vel --εν τοῦ IT sicut omnes 
res creatas; orthod. opponunt esse originem 
Filii ££ οὐσίας τοῦ IT. φύσει καὶ ἀληθείᾳ 1511 
4545C42 sec Ar. δεῖ λέγειν —et γεγενῆσθαι τὸν υἱὸν 
ὑπὸ τοῦΠ 448A13 Β2 Ariani —iv προβαλλό- 
μενοι 5 φθέλησις (06 7 -τθέλησις 449A5 et 
42 θέλημα B7 4524. filius μὴ λεγέσθω -ει 
exsistere Β14 15 CL ἡ περὶ τοῦ A-fil. — τοῦ TT 
3 ἡ τοῦ 9 βούλησις οὐκ ἐν τοῖς γινομένοις οὖσα, 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ δι᾽ οὗ... γίνεται τὰ ποιήματα 6 9 
453A1 sec Ar. μᾶλλον A εἷς τῶν πάντων ἐστὶ 
βουλήσει 16 Bl sec Ar. εἰ μὴ βουλήσει γέγονε 
A, οὐκοῦν ἀνάγκῃ .. . ἔσχεν ὁ θ υἱόν ^ Ar. in deo 
solum τὸ ἀντικείμενον τῇ -- ἑωράκασι. neque vero 
τὸ κατὰ φύσιν C8(bis) et 9 et D1 argumentum 
contra Ar. ex natura dei petitur 456A6 deus 
ToU υἱοῦ φύσει καὶ οὐκ ἐκ — IT Bó(bis) 413 τ 
θέλησις C3(bis) ὁ μὴ ἐκ -- ὑπάρχων 9 οὐ --πἰἶ ἀλλὰ 
φύσει ἔχει τὸν A. 15 457Β18 - θέλημα (9 - 
θέλησις 18 βλάσφημον λέγειν --ἰν πρρὸ τοῦ A εἶναι 
ἐνπΠ 460A1 5 B1 3 Δ4ἀ6ΊΑΘ6 8 12 ες Hbrl,3 
οὐ -εως, ἀλλὰ τῆς... οὐσίας ἴδιον ἀπαύγασμα 
filius B2 4 7 11 C1 μὴ ἐκ -- ὁ υἱός op φύσει 
7 et 9 argumentum ex natura dei petitur ἀθ4 7 
et B10 reicitur Trponyouuévn (τοῦ A-vioU) — in deo 
A41 non est μεταξὺ TT koi υἱοῦ — --σοἋἍκέψις 12 
14 B10 op φύσις, οὐσία 1^ (C2 op φύσις, ἀλή- 
θεῖα 13 syn θέλησις op καρδία — οὐσία 14(bis) 
^65A8 τοὺς περὶ — in deo σκεπτομένους Ar. 
17(Aster)716C3 υἱὸς ποίημα ὧν --εἰ γέγονε 


βούλομαι 208 
(ffAr5.)729A1 et 7326 18 -θέλησις ({,41γ0.αη94.} 
740B3 


βούλομαι [βούλει, ἐβουλόμην et ἡ--. ἠβου- 
λήθην 17740B10] — volo 1. c. acc. pers. vel 
rei 180C13 τοῦτο 5228A9 scil episc -αἰτέω 
6(4rsen.)372C3 τι ἐν cvvóóo — 11628D2 τοῦτο 
637D11 τὸ παθεῖν ἡμᾶς —641A9 et 14 τί, 
quod explic. a. c. i. 12645B1 ὅπερ 14696D1 
et 697A2 et 6 ὃν i. e. episc. syn ἀγαπάω 
713B12 ἅπερ — 732B8 ὅσαπερ C7 ὅπερ — 733 
D5 τοῦτο - κελεύω 784C41 et 785C6 & [1511 
192A4 εἰ τοῦτο οὕτω βούλεσθε — 309B9 τοῦτο 
15111341B11 ταῦτα syn ἐθέλω — 464B2 τὸν 
υἱόν 17720C7 ὃ βούλονται 18805D^4 scil. εἰρή- 
νην --ἀντιποιέομαι 19(707)820B5 τί 241032A8 
τί ἕτερον ἢ a. c. i. 2, sq. inf. a) proprie et 
diserte 125A13 2124C5 σημᾶναι 137C15. 177A2 
181B8 192C42 4213B10 5224B7 ἐπεξεργά- 
σασθαι 6249CA4 (syn4D253A5 6 15 4264C2 
syn ó&ióo -4272C5 (7ul)289D2 -297A7 
(ebSard1.)343BA — (ep2.)320C13 παρεῖναι /— (epSard2. 
329A10 —333B15 (C»5)341CA4 356A17 (Cinus) 
357B10 (Ischyr)364C8 | 365B7 μαθεῖν — (Cinus)369 
D7 (Dioncom)396A8 — 397B11 ἀποκρύπτειν 
0961 7^517B7 421A8 425B6 448C2 D1 
472C6 8517C14 10548B3 7 564B12 11601D5 
608D2 ἐρωτῆσαι 612A1 613C2 6016B5 16 
620D1 628A11 12664D^4 Á677A1^4 14692B1 
syn βιάζομαι 716C5. 15144A2 καταγινώσκεσθαι 
151272C15 151II421B13 428C6 ἐρωτῆσαι 
445B1 456A11 151V520C^4 161648C5 σιωπῆσαι 
161V669B8 673C10 218796B2 797A11 B14 
τοὺς --μένους εἰρηνεύειν 800Β7 805B1 19816B9 
(petLucii)824A11 ἐντυχεῖν 208878Β18 841A6 
844B5 900A13 913B14 ἀνελθεῖν 940A4 9458Β7 
-tmryeipéo —|.956B9 — 23984A1 985A1 241029 
B15 1037A13 251056C5 τέκνα τῶν πατέρων 
εἶναι 261077C3 syn θέλω 1081A5 2811108A10 
1109B12 C7 1112A2 1121B6 1132A4 1137A6 
βοηθεῖν 28111152B11 291165C9 351276B6 
1289C144 36(£539.1437CA2 κατηχεῖσθαι 3747 
n9.lin16. καθεσθῆναι b) sq. inf. e contextu 
supplendus 116A11 — ἀναπλάττειν 1746 --δοξά- 
τεῖν -ὁράω 20D7 — ἐν θεοῖς εἶναι --κρίνω 5297 
A13 — πράττειν θ(ς»π.41)2578Β2 -- κηρύττειν ὁ 
272D6 -- ἐξετάφειν 280C15 -- κριτὴς γενέσθαι 
(Ζεῦ 80568 -- ἐλθεῖν --308B12 — δέχεσθαι syn θέλω 
309A9 -- πράττειν 876Α10 -- ὑποβάλλειν 
(clerMar)380C6 -- πράττειν -—-384C4 --συσκευάσαι 
(ebbAeg)388B15 et C4 et 15 — 392A1 et 5 et B1 
— διαπρᾶξαι, καττῦσαι, κατασκευάσαι 396B1 — 
πράττειν 39742 — &voxpivai / 7(DionRom)&64 C8 
ἑτέρως fj... ἐκδέχεσθαι 8504B2 --ἀκούειν 11612 
A14 — φτητεῖν 624A4 — γίνεσθαι | 637B12(bis) — 
πράγματα κινεῖν 14696C4 — ποιεῖν 7090 — 
δεικνύναι 15132Α15 -- λέγειν 61A6 εἰ 72B^ — 
ἐργάτεσθαι 7842 — δημιουργεῖν 113A13 — πορί- 
φεσθαι 15111345B1 — ἐρυθριᾶν ἀ44811 — θεῖναι 
καὶ λαβεῖν ΟΣ -- χωρισθῆναι καὶ ἀναλαβεῖν 
453A12 — γίνεσθαι 17(synAr)696C44 -- ποιεῖν 
705C6 — τραπῆναι 717B6 -- ποιῆσαι 7618Βὅ — 
μεταβάλλεσθαι 20885C4 -- ποιῆσαι -- δύναμαι 
925A12 — θεραπεύειν syn θέλω 953C2 -- καθα- 
ρίξειν 8. seq. a. c. i. 18441 6(synA41)261A9 
50 θέλω (Jul)308A14 (Ci«:349A3 τοῦτο ἀπεῖναι 
ἀφ᾽ ὑμῶν CA1 14 (C)372A3 (eppAeg)389B4 
(ὠμιγ)θ 4 Ὠ7 7437A9 4487 10544B8 
552C8 τὰ συγκροτήματα -- κρατεῖν — 605A9 
11(Ci)624C4 | 12645C6 656611 οὺς οὐκ -- τῆν 
680A2 14(Hos)748B10 768B5 πεινᾶν τὸν πένητα 


209 


1511449C8 213A5 15111352C2 376B9 417A4 

498B14 436C1 ὑμᾶς ἀποκρίνεσθαι — 465A7 
151V477C8 D8 480A2 481A14 ἰσχύειν αὐτόν 

161560C5 . 17688A1 19(707)813B1 -- σε 
ἐπανελθεῖν 20949C2 261080D41 τὴν σὴν εὐσέ- 

εἰιαν πυθέσθαι 4. c. ἵνα 14(C?»)720C5 —, 
iva ἡ νεφαλιότης cou ἀποστείλῃ 9. abs -- 
placet, lubet a) 6309B6 προσποιεῖσθε μὴ βού- 
λεσθαι 356B1 — ὀρθῶς kai δικαίως 17(ff Ar6.an25.) 
7540B10 ἅμα τε ἠβουλήθη καὶ ἐπέδειξεν τὸ (μὴ) 
βούλεσθαι 15111490(11 περί τῶν μὴ ὄντων 152A7 

213B8 151II(Aster)449B1^ — C2 ἐπὶ τοῦ γεννή- 
ματος τὸ uf) — op τὸ θέλειν b) elocut. εἰ — 14720 
A^ εἰ βούλει 2610854A3 εἰ βούλονται ἕως — 
151(47)21C6 syn θέλει ὅτε -- 1684 ὅτε — 0 
ὡς — — ut (mihi) videtur, (meo) arbitratu 112B15 
29A1 5749 6(epSardl.)316B15 — (ep2.)321D6 
ὡς — -εὔχεται 377B13 397A14 8485B2 516B8 

10552B2 564B15 14728B4 ποιήσειν ὡς ἂν ὁ 
λαὸς βούληται -- τῷ &rricK. καταθυμίως τυγχάνει 
15111401B13 ὡς τὸ φῶς βούλεται op ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
20885C7 913B2 e) partic. sbst ὁ βουλόμενος -- 
quisquis vult, quilibet 129B3 2148C4 181B3 
189D7 δεικνύτω τις ὁ — 7436B1^ oi — αὐτῶν 
11616C1 14693B14 728C6 (cont2.)796A9 
15111376C6 15IV521B^ μὴ βουλόμενος — in- 
vitus 113C9 μὴ —ois αὐτοῖς ἀποβαίνει τὰ πράγ- 
ματα 6400A12 μὴ -- τὴν ἀλήθειαν ὡμολόγησαν 
14729D^ 1511I461C2 τὸ βουληθέν — quidquid 
placuit 1511213A7 4- τὸ δόξαν 

syn; ἀγαπάω, αἰτέω, ἀντιποιέομαι, ἀξιόω, βιά- 
τομαι, (ἐ)θέλω, κελεύω 

βουνός ὁ -- collis sec Prov$,25 πρὸ πάντων -- 
3204(612 γεννηθέν 151127608Β2 ἔκτισε 

βοῦς ὁ -- bos 148C1 spec apud Aegypt. ha- 
betur numinis instar ἘἾΑΤτις 


Βούσιρις. cos, 2 ἡ 1. oppidum Aeg Infer. 


βούλομαι 


G(brev.Melet)376B15 3. oppidum τῆς Τριπό- 
λεὼς 20925B15 
ἀβεῖον τό — praemium certaminis, spec 


sec. Phild,I4 τῆς ἄνω κλήσεως 9532C3 — 36(ep28.) 
15433C3 (ep43.1541A11 

βραβεύω — moderor ut arbiter certaminis 
6(Ci»»:)360€6 approbo ἄνοιαν scil haereticam 
10581B12 decerno κατὰ τῶν ἀδικούντων 21980B9 
addico εἰρήνην ταῖς ἐκκλησίαις 

βραδέως [compar. βράδιον] -- segniter 8480 
ΑἹ γράφω 311176A6 πείθομαι 

βραδύγλωσσος ? — tardiloquus 9529A9 Ὁ 
ἰσχνόφωνος Ex4,10 

βραδύνω intrs — tardo, moror 9529D2 op 
σπεύδω 14712A7 τί βραδύνομεν syn μέλλω 
20889C3 ὁ βραδύνων — tarde progrediens op 
ταχυδρόμος 961C3 μεθ᾽ ὑμῶν commorantur Ὁ 
ἐκδιατρίβω 

βραχίων, ovos ὁ -- brachium gener. 3745,25 
pl met — τοῦ θεοῦ /551,5 4] — ^ 151V517C44 - 
σοφία, δύναμις, δεξιά | 231020A1 — τοῦ Π 

βραχύς 3 — brevis 1. epith forma 20841B4 
ἀδελφή magnitudo γῆ 20868C3 --υτάτη πρὸς τὸν 
οὐρανόν ἐκκλησία 11612C10 — angustus - ὀλίγος 

κώμη 6400C4 -ὀλίγων ἀνθρώπων op μέγας 
τόπος 14701C7 - σκοτεινός numerus 10577C4 
βραχέα ταῦτα ἐγράψαμεν 11640A5 ἐν -- λόγῳ 


Athanasius 


βωμός 


gradus αἴσθησις 7441 08 τῶν κἂν — αἴσθεσιν ἐχόν- 
τῶν σκία 14692B7 κἂν -- τῆς ἀληθείας ox. 
tempus βίος 20868A12 op αἰώνιος καιρός l7(synAr) 
697C7 Χρόνος 6(Ci«:)348A15 2. ]ocut. ad- 
verb. τὸ --ῳ(τατον) — (ad) breve tempus 6(epSard3.) 
μηδὲ τὸ --ἰδιάφειν αὐτοὺς ἐπιτρέψαντες πρὸς τὸ-- 
8484A8 πρὸς τοὺς ἐλέγχους ἀντιβλέπειν | 11(Civ:) 
633C10 οὐδὲ Tp. — διστάσαντες διὰ βραχέων — 
paucis verbis 6(7u]292D6 δεῖξαι 311169A12 
ἀπάτην diaboli ἀπελάσωμεν 


βρεβίον τό - index Scriptus, breviarium 
6376A4 ἐπισκόπων [13 inscr] 
. βρενθύομαι — superbio 6(524/)269B8 καθ᾽ 
ἡμῶν 

Βρετανίων. ὥνος falso legitur pro Βετρανίων 
*- Vetranio, qui augustus quondam a Constante 
abdicatus est 14753B10 784A10 --Mayvévrios, 
Γάλλος 

Βρετ(τ)ανία provincia eccles. 14725Α13 et 
19816C11 -Σπανία, Γαλλίαι pl 6259A12 inter 
alias provincias 

Βρεττία v. s. Βρουττία 

βρέφος, ous τό — infans 271089B7 ἐπὶ φάτνης 
Luc2,16 

βρέχω [Béposxo, P ἐβράχην] - madefaecio 
20929B14 P μηδόλως ὕδατι βραχέντος spec — 
caelitus mitto pluviae instar sec Gen19,24 κύριος 
ἔβρεξεν 17(ffAr6.an17.)737C10 et (an18.)041 παρ᾽ 
ἑαυτοῦ, παρὰ τοῦ κυρίου sec 4Am4,7 7428D8(bis) 
deus ἐπὶ μίαν μερίδα terrae — 

βροντή ἡ -- tonitrus 161552A11 -- τῶν ἀνέ- 
μων πνεύματα | 556A2 ἡ στερεουμένη -- Am4,13 
9 υἱοὶ βροντῆς Mc3,17 

Βρουττία ἡ -— Bruttium, provincia eccles. 
6249A10 [ubi leg. Bperrío] 14725A411 

βροῦχος ὁ — locusta ex 706/2,25 quo loco Ar. 
male utuntur 7452A8 et 10565B11 ab Ar. Chr.» 
aequatur ut δύναμις a deo missa - κάμπη 

βρυγμός ὁ — erepitus dentium Mt125,30 -- τῶν 
ὀδόντων 3752,20 -- πῦρ, σκότος, κλαυθμός 

βρύχω - frendo dentibus spec -- 
20857A11 λέων 

βρύω -— scaturio 1611612B1 met πηγὴ βρύου- 
ge 146. IT 

βρῶμα, ματος τό — cibus 311172C5 3740.2 
scil vetitus in paradiso -- παρακοή 41,24 48,4 et 
49,4 -ιἼκςόμα 

βρῶσις ἡ 1. — esus 161V665C4 τοῦ σώματος 
Chr.i 706,56 D2 πρὸς βρῶσιν ἀρκεῖ 28111152B15 
ἐπίδειξις τῆς — Luc24,43 9. — eibus 161V668 
A3 epith οὐράνιος syn τροφή 

βυθίζω — in profundum demergo P 2121C16 
ἐν βυθῷ maris met 2177A9 εἰς φύσιν ὑδάτων 
βεβύθισται 

βυθός ὁ -- profundum maris 117A10 et B10 
καταδύομαι eig -- A1^ τὰ ἐν τῷ — 2121C16 βυ- 
θισθέντες ἐν -- 

Βωμόθεος pagus regionis Μαγεοί. 6(Zschyr)365 

4 


210 


rt gio 


βωμός ὁ — ara idolorum 6(sn41)273A13 


-FOvcia B2 


Y! -- tres 11625C8 κ' καὶ y' ἡμέραι 36(εῤθ9.) 


1437B4 ᾿Ιωάννου y^ scil ἐπιστολαί 

Γαβιανός ὁ κόμης 6281A10 

Γαβριὴλ archangelus 1. nomen solum 1511 
349C43 Lucl,19.26 161557B1 Lucl,2ó 20896A15 
Lucl,jlà 251057B15 Lucl,27 C9 Lucl,25 
2, add. ὁ ἄγγελος 16111633B13 Luc1,2ó 231020B2 
Lucl,35 8. add. ὁ ἀρχάγγελος 20897A11 
Lucl,30 261081B2 Lucl,26sqq 


γάγγραινα ἡ -- gangraena met cancer (mor- 
bus) 271m2,17 10549C9 Ar. haer. 

Γαδ propheta et filius Jacobi patr. 2164C13 
praeter alios 

Τάζα oppidum Palaest., sedes episc. 12648C3 
et 14700B9 ὁ ἐν τῇ Γάζῃ ᾿Α σκληπᾶς sedes Kviv- 
τιανοῦ obtrusi 6(epSard3.)336A5 ὁ ἐν -- 


Γάϊος 1. diaconus ἀπὸ Μαρεώτου 6(Ischyr)365 
A7 9. presb. Alexandr. 6(clerAD)381A3 sbser 

(clerMar)385D7 sbscr 3. varii episcopi Aeg. 
a) interfuit synodo Sardic. 6(epSard3.)340 A15 sbscr 

alius 6(epSard3.)340B2 sbscer — b) interfuit synodo 
Tyriae 6(epp.Aeg)392C2 — €) ab Arianis sede pulsus 
12653A5 14780B9 ἀρχαῖος ἐπίσκοττος 4) episc. 
Παρατονίου ἔγγιστα τῆς Λιβύης 18796A8inscr 
8088Β7 sbscr 4. episc. Ar. ἀπὸ τῆς Παννονίας, 
a syn. Arim. damnatus 17692A15 696A15 
(syn4r)697C3 (decrAr)700C5 | 251052A10 

γάλα. ακτος τό -- lae 1. gener. 20940B7 ὀδόντας 
ὡς γάλα λευκούς Gen49,12 spec lac maternum 
251057C414 φέρειν 1 γάλακτι τρέφειν 2. 
met — institutio christiana imperfectorum 35127 
B10 — αὐτοὺς &rórigev 13,2 

Γαλάται οἱ — incolae Galatiae, ad quos Paulus 
apost. epistolam scripsit 7424414 151125A8 
161537B1 545B6 161V653C14 17772B6 C43 
- Ἑβραῖοι 23992B15 1013B^ 36(£539.1437B8 


Γαλατία ἡ provincia Asiae 6249A6 inter alias 
provincias, quarum legati synodo Sardic. inter- 
fuerunt (7ul)304B^4 "Aykupa τῆς — [(epSard3.)32^ 
n49.lin9.;nse] 14700C3 

γαληναῖος 3 — tranquillus, quietus a ventis 
met — serenus βλέμμα imperatoris 17(syn4dr)700A6 
syn προσηνής — πρόσοψις imperat. 17(synÁr)692 
C6 


γαληνιάω — quiesco met 20940B8 ψυχή et 
965B^4 Anton. τῇ διανοίᾳ imperturbatus 

Γαλλία 5 vel plur provincia cum imperator. 
tum ecclesiast., codem nomine promiscue signi- 
ficatur Gallia et Cisalpina et Transalpina 1. sgl 
6(epSard3.)|32^n49.]in1.:inscer enumerantur epp. Gal- 
liae Transalp. ad syn. Sardic. missi] 10556C2 
Μαξιμῖνος ὁ τῆς — i.e. Trevirorum 14716D4 ἡ 
ἄνω —, cuius metropolis est Colonia ᾿Αγριππίνη 
18808B2 Vercellae τῆς — Cisalp. 241029A5 
251052A6 321180B14 2. plur 5225C410 et 


r 


'Trevirorum 


6(synAI)252C8 ἡ εἰς τὰς — ἀποδημία Athanasii 
θ249Α12 inter plurimas provincias, quae legatos 
miserunt ad syn. Sardic. (epSard1.)312 A 5inscr 
(Jul297B^ et 405B1 et (Cw:]B13 et 408A8 et 
11601A8 et 14 et 14753C5 eo Athanasius relegatur 

6409A14 11629413 Paulinus ὁ τῶν — i.c. 
12649413 et 14732B1^ Paulinus ὁ 
ἀπὸ Τριβέρων τῆς μητροπόλεως τῶν — 12656C4^ 
14725A13 17725Β64 19816C11 209798Β15 

Γάλλος quondam βασιλεύς a Constantio im- 
perat. depositus 14784A11 -Vetranio, Magnen- 
tius 

γαλουχέω — lacte nutrio 351276B13 P νήπιος 

γαμβρός ὁ — gener 151V517C8 JNum10,29 

γαμέω — in matrimonium dueo 9533A12 abs 
πολλοὶ τῶν trick. οὐδέ γεγαμήκασι 14776B5 — 
θυγατέρα soceri 

γάμος ὁ -- coniugium, vita maritalis 14721C8 
ἕτοιμοι πρὸς —scilinnuptae 311173C32et4vocatur 
μετριωτέρα καὶ βιωτικὴ et κοσμική vitae christia- 
nae ὁδός op παρθενία 

γάννυμαι gaudeo 11668C2 Petrus apost. 
ὡς εἰς τοὺς ἰδίους Romam σπεύδων ἐγάννυτο σφα- 
φόμενος 

Γανυμήδης, ov; [acc —nv] a Jove raptus 
125A8 

γαργαλίζω 
84988 

γαστήρ, στρός fj — venter 1. — alvus 112B8 
^4C43 pars corporis hum. .57AÀ3 op στέρνα 
13688C10 χρεία τῆς — 20848B1 τὰ ἐπ᾽ ὀμφαλοῦ 
γαστρὸς ὅπλα 70.40.11 311172Α15 αἱ διὰ γαστέ- 
pov ἐκκρίσεις 11794.3 γαστρὸς διαχωρήματα 
3749,24 epith αἰσχρός et ὅ4.17 ἐμπτλήσωσι, πτλήσῃ 
τὴν -- 9, — uterus sec P5109,3 ἐκ — ἐξεγέννησά 
σε 7(DionRom)464D5 505A8 11 B11 509B15 
sec Mt1,23 — 157,14 ἐν γαστρὶ ἕξει 8493A2. vox 
γαστήρ sicut vox καρδία de deo metaphorice 
dicitur i. e. ab humanae naturae similitudine ad 
naturam div. transfertur 151V505A10 509B7 et 
10 et C10 καρδία B13 C12 À512A5 7 in 
Chr. ἐκ — πρόοδος 

Γαυδέντιος 1. παλατῖνος 6357B5 --Συγκλή- 
τιος 2. ep. occid. 6(epSard3.)337 AZ7sbscr 

γέ [enclit.] particula, quae vim vocabuli, cui 
adiungitur, aut effert — vero aut restringit 
quidem, saltem , saepe vox aliter reddi potest ac 
sola emphasi vocis adiuncti. Additur γέ ad 1, 
subst τό γε τῆς ἀληθείας φρόνημα 1511212A13 
9. adiect τό γε τελευταῖον γενόμενον 6( ful)285C8 
μεγάλα γε ἐκέρδησαν 11632A15 θαυμαστή γε fi 
αἵρεσις 15129B1^4 5ρεο formula emphat. καὶ τό 
γε, ἀλλὰ τό γε — quod quidem est... τό -- δεινό- 
τερον 14781.2 τό -- θαυμαστόν 124A12. 29A14 
48A4 2129B6 157C3 180A8 185B11 189B11 


titillo voluptuose 20848B8 


218 γέ 


γελοῖος 214 


6365B11 377CA2 10584189 151II441B5 
231013B1 τό — μεῖτον 5224C6 15148B10 151Π 
404B14 261076B10 τό — παράδοξον 7420D4 
10548A1 τό-- χείριστον 2116B14 6(syn4/)268A3 

(7ul)800D2 10576A8 11640C10 τό — ὠμό- 
τερον 14768D10 8. adv καὶ δικαίως γε 
10552A15 161597C42 καὶ εἰκότως γε 148A11 
6249D4 15188A2 15111396A3 161676A6 καλῶς 
ys161532C5 536B13 μᾶλλόν ye 17780A^4 πάνυ 
ys 4212B8 14732C12 760A5 765B7 4. pro- 
nomen ἔγω γε 7476A3 15l(ArTAhal)20C14 
1768449 τοῦτό γε 1511304B15 15111324B10 
151V488B^ 161V644A10 ὅς ye — quippe qui 
161540A3 5. locutiones praeposit. εἴς γε 
15120A9 — τὴν παλαιὰν καὶ τὴν καινήν scil γραφήν 

ἕνεκά γε 6(C/»«:)373B3 -- τούτων | 1511I324B3 -- 
τῆς ἀσφαλείας 161565C5 — τῶν μικρῶν 161V 
637B3 — τῶν ἀπατηθέντων 2811132A4 -- τῶν 
βουλομένων κατά γε 151117781 — τὴν οὐθένειαν 


2811096B13 -- τὸ θεῖκόν πρό γε πάντων θίς5γη.4) 
276A13 (Jul)308C3 . (epSard2.)333C7 17(5γη.441) 
697CA2 χωρίς ye τοῦ TTv 161597 C5 6. alias 


particulas ἀλλά... ye in initio sententiae at 
vero 15157A9 1511265C9 296C3 17705B9 ἀλλὰ kai 
οὐ παύσονταί ye ἀεὶ ποιοῦντες | 36(e539.)1 437 C8 
OUK..., ἀλλά ye 8(DionAL)513C^4 — 15164A7 281 
1132A8 in apodosi periodi condicion. εἰ καὶ ..., 
ἀλλά ye 7421A6 (DionAD)AG1B2 — 8505B9 
17769B9 15117B8 κἂν £yoptev ..., ἀλλά — 17704 
C7 18805C9 ἄρά γε — numne 15165C8 — 
ἔξωθεν &yopóáseis ys μήν — profecto utique 
151l(Aster225CA1 — 17716A7 δέ γε emphat. 
opponitur, praeced. negatio vel μέν 6(epSaed3.) 
336A8 8(DionAl)342C8 15117B10 72C42 7703 
. 88B6 1511(A45/:7)228A4 — 17716A13 15111344 
B13 181V492A11 kai... ye — et... quidem 
emphat. novum praedicatum addit 6(C:»«:)361A3 
ἐμπαροινοῦσιν ἡμῖν καὶ ἐγκαλοῦσί — 1T7(Aster) 
716A15 παρακελεύεται. .. καὶ πάσας (δυνάμεις) γε 
παρακαλῶν.... παρίστησι... 18800C8 ἠξίωσαν 
...Kai ἐπεχείρησάν ye — inducit novam senten- 
tiam 161D3 2188D2 584580412 15113B4 17C4 
1511485B13 320A2 17716D2 (synHier)720B1 
καίτοι ye v. s. καίτοιγε οὔτι ys — minime qui- 
dem vel minime vero 2109A10 οὔτι — μακρὰν àv 
15157C2 πυνθάνονται οὔτι — ἀπὸ τῶν γραφῶν, 
&XA& ... ἐρευγόμενοι 129Β4 γεγεννῆσθαι λέγον- 
ται οὔτι -- διὰ τὴν ἰδίαν φύσιν, ἀλλὰ διὰ μετουσίαν 
τὴ μήτι ye -- nedum θ(5γη.441)2595})1 ἔργα... 
ἐθνικῶν, μήτι — ἐπισκόπων οὐχί γε — minime 
vero 192A9 ἀρ᾽ οὖν... σεσιώπηκεν... ., οὐχί -- 
2121B10 οὐκ ἀσφαλὲς ἦν τοῦτο. οὐχί-- — 7(DionRom) 
464C14 οὐχί -- τὸ ἔκτισε νῦν λέγοιτ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ 
ἐποίησε 7. γέ effert coniunctiones a) εἴ ye 
velin tmesi — si quidem, saltem si 113A2 οὐκ ἂν 
εἴη κύριος, εἴ — κατ᾽ αὐτοὺς ἡ κακία ὑπόστασιν ἔχει 
6(synA1)256D7 --273D1 οὐκ ἂν συναχθέντες, εἴ-- 
ἠδίκηντο | (C9«:)360CA43 — 7(DionRom)464B11 ἀεὶ 
fv, εἴ — ἐν IT. ἦν 10576C1 15164B5 blasphemia 
in ipsum IT redundat, εἴ — ἔξωθεν ἐπενόησεν ἑαυτῷ 
Λόγον 7746 οὐδὲ αὐτοὺς θελῆσαι λέγειν ἔτι τὰ 
τοιαῦτα, ἐάν γε... πείθωνται 89B1^ — si nempe 
C9 αὐτὸς διὰ (τῆς σαρκὸς) βελτιωθείς, εἴ — τότε 
ὑψώθη... ., ὅτε γέγονεν ἄνθρ. 92A6 πῶς ἐν τούτῳ, 
εἴ -- μὴ τέλειος fjv, προσέχαιρεν ὁ IT. 1511149B14 
193B13 208B7 15111464B5 151V481A8 14 
B5 ἡμεῖς sec Ar. αἴτιοι τῆς τελειότητος filii, ei — 61 
ἡμᾶς γεγέννηται | 488A11 et 13 φανήσεται ὁ TT καὶ 
γεγονώς, εἴ — αὐτὸς μονὰς àv ἐν τῷ &v0p. ἐπλατύν- 
θη 497C5 5 521A3 οὐχ οὕτως ἐμάθομεν τὸν 
Xp, εἴ -- αὐτὸν ἠκούσαμεν... 17777B41 δεῖ ἡμᾶς 


. 
—————————3 
πα. € n ——— —À GR E NR ΘἈ᾿ΒΘΒΒΒΕὉΑΞ 
— — ——— M — M HM á à WI P —— m— 


“εν σῴϑειν ἀγαθὴν συνείδησιν, εἴ — μὴ νόθοι τυγ- 
χάνομεν 281057A12 περιττὴ τῆς Μαρίας ἡ μνήμη, 
εἴ -- καθ’ ὑμᾶς (ὁ ^) ὁμοούσιός ἐστι τῷ σώματι 
28111160B7 πῶς ἴσχυσαν λῦσαι ναὸν θεοῦ... ᾿Ξ 
εἴ — καθ᾽ ὑμᾶς τοῦτον τὸν τρόπον ἡ τοῦ σώματος 
νεέκρῶσις spec εἰ δὲ μή ye — sin minus, ellipt. 
241041C14 3740,13 μὴ νήστευε πυκνά, ei δὲ μή 
γε, ἀσθενεστέρα γενήσῃ 48,17 56,20 — b) ὅπου 
YS, ubi nempe, fere caus. — quandoquidem, 
quippe cum 120D4 μήτοι θαυμάσῃς τὸ λεγόμενον, 
ὅπου -- τάχα μέχρι νῦν ... δογματίφουσιν 
2121A10 πῶς οἷόν τε ἦν... μεταπεῖσαι, ὅπου — 
οὐδὲ ὁρᾶν αὐτοὺς δύνανται 157A13 164C6 τί 
πρὸς ταῦτα λέγειν δύνανται, ὅπου -- καὶ ὁ Χρ 
σημαίνεται 523208 αὐτοὺς μηδὲν τῶν δεινῶν πα- 
ραιτουμένους, ὅπου -- οὐδὲ... ἠδέσθησαν 
6(syn4D).233B13 | 309C5 (Ci«:)360C2 ποῦ... ἡ 
πίστις ἀνακεχώρηκεν, ὅπου — εἰς τοσοῦτον .. 
περιβεβλήμεθα --D7 ὁπόση πτόησις ..., ὅπου -- 
ἡμῶν αὐτῶν ἀμελοῦμεν 10564A4 14776B1 τί 
θαυμαστόν, εἰ οὕτως ἐστὶν ὠμός, ὅπου -- οὐδὲ 

. ἐφείσατο 1511164.7 τί θαυμαστόν, εἰ λέγεται 
... χρίεσθαι, ὅπου -- οὐ παρῃτήσατο... [511 
169A1 232B10 277C7 πῶς 1d fieri posset, ὅπου 
— μονογενής ἐστιν αὐτός 316B6 1511I364B1 
πόθεν id fieri potest, ὅπου — ... 161557B5 
972D2 573A2 2085343 περὶ κρεῶν... περιττὸν 
Kal λέγειν, ὅπου — οὐδὲ παρὰ Toig ἄλλοις ηὑρίσ- 
κετό τι τοιοῦτον 8ὅ8889 948A4 πῶς χλευάτειν 
τολμᾶτε ἡμᾶς, ὅπου -- ὑμεῖς φάσκετε 6) ὥς γε 
ut... quidem, quantum quidem ὡς ἔστι γε 
ὑπέρ τινος 11(C74)633B10 ὥς γε νοῶ 1511233C1 
τ πεπίστευκα ὥς γε ἐπέρχεταί τινι νοεῖν 1511308 
B11 ὥς γε νοεῖν ἔξεστιν 15111828414. spec ὥς γε 
νομίφω.... 10692.6 1511301A8 15III424B11 
C11 ós γέ μοι φαίνεται 10549A9 


Γεδεὼν dux Israelit. 10588B4 Hbr11,32 
1511135243 Jud 6,12 


γείτων, ovos ὁ -- vieinus, finitimus 1456 15 
syn oi πλησίον εἰ 2157A13 et C^ et 180A12 οἱ ἐκ 
γειτόνων — oi y. op oi ἴδιοι spec oi ἐκ γειτόνων 
θεοί — dei apud civitates finitimas in honore ha- 
biti 145C10 op oi ἑαυτῶν 9 — dii indigenae 
2180A14 τὸν τοῦ — 0 

γελάω - rideo, irrideo a) τινα 2136B12 P 
10541B5 τὸν ἀπατήσαντα 14741B3 15116A8 P 
ὁ παρ᾽ Ἕλλησι γελώμενος Σωτάδης — b) τι 2108 
B415 et 192B5 τὰ ἀχλεύαστα 181Β11 P ὁ παρ᾽ 
αὐτοῖς γελώμενος σταυρός 15120Α14 P ἕνεκα τοῦ 
-ἅσθαι scil σκώμματα παρ᾽ ἑτέρων 6) c. dupl. 
acc. 297B6 ἃ ὡς ἀνθρώπινα d) κατά τινος 
14B9 πλατὺ καθ᾽ ἡμῶν 6) ὅτι seq. oratio directa 
151V480C4 ὅτι λέγετε... ἢ) 405 128A9 -κατα- 
γινώσκω 10 2152} 4 --ἀπιστέω | 181C5 οἱ πάνυ 
-- οὐκ ἐρυθριάω —6(syn4/)288A9 — 11617A7 
14741B5 op εὐλογέω 700611 161605C6 161V 
648B1 20884A5 ἀφρόνως 964A15 22981A14 — 
σχεδόν — subrideo syn μειδιάω — 15 διὰ τί 
271089A7 

γελοιάστρια ἡ [ad masc. γελοιαστής] 
eula, iocularis 3748,3 γυνή -- ἀμελής 

ελοιολογία ἡ sermo ridiculus, ineptiae 
15120B3 Σωτάδου . 
γελοῖος 3 [et 2 17757A15] — ridieulus 1. epith 
res — ἦθος 8488B4 -ἐκτεθηλυμένος | 17757A15 
Θαλία Arii ἀσεβής σύγγραμμα -- Thalia 
Arii 15124B15 -- (τὸ) τοιοῦτον 177011 -- τοῦτο 
215V477C8 D2 2. impers — ἐστι c. inf. 
9159A4^ λέγειν 


ridi- 


14* 


215 γέλως 

γέλως, coros ὁ -- risus, irrisio 144C11 pl Ὁ 
ἀσέβεια, συκοφαντία — 6(synALD)273B^ — κατὰ τῆς 
ἐκκλ. (7ω) 808 95 10549C414 - αἰσχύνη 15160C7 

1511824Α10 17684814 epith πλατύς 20865A5 
Ἑκατήφεια 

ἔμω -- plenus sum met c. gen. ἀσεβείας 

15132B5 Θαλεία Arii — ἀτοπίας 15152A10 γέμον 
ἐστί τοῦτο — ἐπιθυμίας 117A1 ψυχή — συκο- 
φαντίας 11596A15 τὰ κατὰ 'A9avacíou «“-- ὑπερ- 
οψίας 6377C13 τὸ πάσης ὑ. γέμον θαυμαστός 


ενεά, ἡ -- generatio 1. — origo ex gente 
2160B10 sec 1502,8 τὴν y. αὐτοῦ τίς διηγήσεται 
2160B12 origo Christi dicitur ἀδιήγητος C5 et 
11 ἡ κατὰ σάρκα epith ἀδιήγητος 17(ffAr7.)741 
B11 2. meton - progenies i.e. homines 
ciusdem aetatis, aequales 12661C41 ἡ κατὰ Noc — 
14737C44 ἀπαγγείλῃ ταῦτα els — ἑτέραν Ps47,14 
151V497B2 τὸν ex Abr. μετὰ 42 γενεὰς γενόμενον 
351289C9 πρὸ 1^ γενεῶν fjv κοιμηθείς 


γενεαλογέω — recenseo generatorum seriem, 
ortum meum duco ex... 2160C9 πατέρας 
2811097C9 P Maria ἐκ Δαβιδ syn κατάγομαι 
1108A6 υἱὸν αὐτόν syn ἀναγράφω D1 Χριστὸν 
ἐκ σπέρματος Dav. τὸ κατὰ σάρκα 38 P σάρξ ἐκ 
σπέρματος Dav. 28111153A9 υἱὸν τὸν Xp ἐκ 
Μαρίας 1164B12 P A — ἄνθρωπος op θεολογέω 
351288A10 Luc. --ὧν εἶπεν 12 P ol γενεαλογούμε- 
voi μέχρις ἐπὶ τὸν Αδαμ 


€veaAoYía ἡ -- descriptio generatorum per 
seriem 14772C40 epith ἀπέραντος 17iml1,4 2811 
1152B13 — Chr.i ap. Mt et Luc 


γένεσις ortus, procreatio 1. s. pr. origo 
spec hominis sive a deo per creationem sive a pa- 
rentibus per generationem 2101B6 genus hum. 
οὐχ ἱκανὸν κατὰ τὸν τῆς ἰδίας — λόγον διαμένειν 
ἀεί 116C10 τὰ αἴτια τῆς — ἑαυτῶν gentiles τοῖς 
ἄστροις ἀνετίθουν -- τὸ εἶναι 128C4 οἷς ἡ -- ἐνέ- 
λειψε, reddere alci 7 fj ἀνθρώπων ὑποκειμένη 
Chr.» — 8 τὸ μὴ ὃ ἐκ — ἔσχεν ὁ &v0p. 10 Chr. 
κύριος τῆς — τῶν &v0p. 156D2 τίς hominum ante 
Chr. ἐκ παρθένου ἔσχε τὴν ToU σώματος -- 157A7 
ἕκαστος prophetarum et patriarcharum ἔσχε τὸν 
πατέρα γενέσεως ἀρχηγόν 10 184B10 τὸ τῇ -- 
ἐλλεῖπον 7428A7 χρόνος τῆς -- 433D411 ἄλλως 
ἐστίν ἡ τῶν ἀνθρ. — op ἄλλως ὁ υἱὸς ἐκ Π 436C9 
nostra — ἐκ τῶν ὁμοίως ἐχόντων ἔχει τὴν πίστιν 
15137C7 ἡ καθ᾽ ἡμᾶς -- 145A4 ἀρχὴ τῆς — alcs 
hominis -οὐσία 151Π18106 et 184A5 et 12 
Gen27,29.37 significant ἀρχὴν τῆς — hominum -ἰ 
οὐσία, neque vero generationem τοῦ ^A-vioU 
184A1^ μετὰ 30 ἔτη τῆς — — postquam natus 
erat 244C2 et 245B11 ἡ ToU ἔκτισε λέξις οὐ πάν- 
TOS τὴν — σημαίνει -- οὐσία op &vavéoois, &vaxaí- 
vicig supernat. 257B6 ἀρχὴ τῆς — hominis 
15111393B13 A τοῖς ἄλλοις — εἰς τὸ εἶναι rrapéycov 
14. et C7 ^ assumendo carnem τὴν ἡμῶν -- εἰς 
ἑαυτόν transfert -- πᾶσα f| σαρκικὴ ἀσθένεια (6 
in Chr.» οὐκέτι κατὰ τὴν προτέραν (εχ Αδαμ)-- 
ἐν τῷ Αδαμ ἀποθνήσκομεν | 409A3 ὁ τυφλὸς 
τὴν —(acc.limit.) 465B1 λῆμμα τῆς -- 281113A15 
ἡ ToU πρωτοπλάστου Ad. — spec — supernat. in 
Chr.» 281M141B13 epith θαυμαστός --véa ἀρχή 
2, a natura div. vel personis div. omnino re- 
pellenda est — origo quaevis humanae similis, 
qualem haeretici 8111 aliis rationibus innixi inferre 
conantur a) Ar. falso abutuntur P59,10£t30,3 ad 
statuendam ipsius divinitatis originem 151445A8 
et B12 ]l. sacri non significant ἀρχὴν τῆς οὐσίας 
op. σωτηρία εἰς ἀνθρώπους a deo γενομένη et 


. γενητός 216 
φιλανθρωπία ἀεὶ b) in filio-A ἀρχὴ γενέσεως 
reicitur 7421411 Ar. πρὸ τῆς κατὰ σάρκα — no- 
lunt esse filium | 429B13 περιττὴ ἡ ToU A — κατὰ 
Tiv ὑμῶν (Ar.) ἐπίνοιαν 8496A1 sec Ar. τὴν 
αὐτὴν ἡμῖν — fil. ἔχει -- ὁμοούσιος ἡμῖν 1511241C2 
Ar. falso interpretando Prov$,22 affingunt filio 
κτίσματος — τ:ἀρχή l7(ffSirm)693A3 et (ff Ar?.) 
741C43 et (ff Ar10.)748A4^ τὴν — filii οὐδεὶς ἐπίστα- 
ται nisi Π (Aster)716B11 πρὶν τῆς — τοῦ υἱοῦ 
(ff Aro.) ἀσεβὲς τὸν αὐτὸν τῆς — τοῖς ἄλλοις τρόπον 
ἔχειν filium. 756Β11 οὐχ οἷόν τε μίαν τὰ δημιουρ- 
γούμενα τῷ δημιουργοῦντι ἔχειν -- 28111137D3 
Apollin., ut Paul. Samos., in Chr.» τῆς θεότητος 
ἀρχὴν --εωὡς ἀπαγγέλλοντες — €) pneumatomachi 
tribuunt τῷ Πν originem 16111630B15 divinitas 
ἐκδέχεται κτίσματος —, ut fiat trinitas 161V645B2 
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρωπίνης — 3. de nat. hum. 
a A-filio assumpta asseritur origo vere humana 
2157A16 τῆς ToU Xp — μάρτυς est stella B10 
ὁ σχεδὸν πρὸ — βασιλεύων 160C13 τὸν ἀστέρα 
σημαίνειν τὴν τοῦ σώματος -- 1511260B12 s. script. 
σημαίνῃ τὴν κατὰ σάρκα — τοῦ A 289B2 οὐ τῆς 
οὐσίας ToU A σημαντικόν ἐστι τὸ ἔκτισε Prov$8,22, 
ἀλλὰ τῆς σωματικῆς αὐτοῦ -- 1511I400A5 ἡ τοῦ 
σώματος -- 432A7 angeli τὴν τοῦ A -- διηκόνησαν 
epith ἀνθρώπινος 151V497B7 τὸ πρὸ τῆς κατὰ 
σάρκα -- τοῦ υἱοῦ 512Α1 ἀρχὴν -- εἴληφεν 
20945C3 A^ homo factus τῆς ἀνθρωπίνης -- κοινω- 
νήσας 2811113A8 ὁ A —eos σαρκὸς ἀνασχόμενος 
4. s. lat. — origo rerum ex causa vel deo 
vel natura 173A6 elementa τὴν πάντων — ἀποτε- 
Aoüciv 92C411 ἡ οὐρανοῦ ... 2184C2 Chr. 
γένεσιν ἔπλασε — defectum naturae restituit 
7549A14 τὰ κτίσματα μὴ κατὰ τύχην ἔχει τὴν — 
8493C14 palmites et vitis μίαν ἔχει καὶ τὴν αὐτὴν 
151488B9 — τῶν τῴων 249C2 — τετραπό- 
69v... D41 τῶν κτισμάτων — spec ex DanSus42 
ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως 15111404 C5 
20889B13 351288B10 5. meton liber 
VT.i 16154044 549A6 36(ep39.)1 436B25 
6. — actio generandi — γέννησις 144C14 τὰ πρὸς 
— μέλη 7342 a mare et femina ἀποτελεῖται ἡἣ — 
TOU ὁμοίου φτῴου 


γενετή ἡ — nativitas, ortus ex 709,1 τυφλὸς 

ἐκ — 2428C5 1900 161D7 169A9 184B411 
7^417B10 14768B8 15111392A8 437B12 16IV 
657A10 664C9 18805A5 261076B9 


γενητός 3 — facetus, natus, creatus IL, epith 
a) gener. quaevis creatura — τὰ ἄλλα πάντα 7429 
B10 — τὸ γένος hum. 2169B11 -- τὰ ἑκατόν scil 
πρόβατα Μει18.12 17(Ath.Naz)712B13 add. κτίσμα 
-C4À ἡμεῖς οἱ — 241041B5 --κτιστὴν ἔχοντες τὴν 
φύσιν -- κτίσις 2169C1 3512609Β7 -οὐσία 169 
A45 εἰ 8067 πᾶσα 93A13 15153C43 --κτιστός 
145C2 --σάρξ 8912Α11 520B2 151137B8 -Ἐκτι- 
στός - σῶμα 8508 }0)1 --κτιστός, πτοιητός 1511164 
A5 - ποιητός 296A10 --φύσις 184A20p9 1511200 
A7 201B3 11 C4 9 208B6 209A2 15111356A13 
op ἀγένητος 161572A2 . b) sec Ar. — εἰκών 
A 15176C2 op γέννημα — 9 7472B1 C10 [51 
14449 145A9 op ἄναρχος 1511176A1 — κύριος 
15111353C7 sec Ar. ἀνάγκη δύο κυρίοις in deitate 
λατρεύειν ἑνὶ μὲν ἀγενήτῳ i. e. τῷ TT, τῷ δὲ ἑτέρῳ 
γενητῷ i. e. τῷ A^ --κτίσμα -- A^ 7452D5 εἰ 8500 
A15 --κτίσμα, ποίημα 508C11 eamdem doctr. 
affingunt Dionysio Alex. 151141A3 145B3 
1511201B4 --κτίσμα 17777A6 - ποίημα -- σύστα- 
σις (τριάδος) 15148B12 -- τριάς 15148C9 49B6 
Ἑλλήνων ἴδια ταῦτα ὥστε -- εἰσάγειν τριάδα... 
— υἱός 7429A15 461A6 εἰ 8485A3 -- ποίημα, idem 


217 γενητός 


γεννάω 218 


affingunt Dionysio Alex. 509A14 εἰ 15156A7 op 
ἀίδιος 76B14 77C9 $85C43 129A1 5 141C14 
1511200A5 [Migne falso γεννητοῦ! 208B8 
17777A2 
IL. sbst, term. in controv. christol. et trinit. 
1. sec doctrinam orthod. τὰ γενητά intelleguntur 
res creatae a) gener. 193B2 τὰ ἐν οὐρανῷ xai γῇ -- 
2116A3 7429A11 1^ 450A2 --κτιστά 460B2 
469D2 8(DionAl)505A13 -- πποιητά 517B12 
10577B411 [Migne falso τῶν γεννητῶν] 14693B2 
15140B3 --κτίσματα 41B15 49B7 13 53A13 
72CA4 οὐκ ἠδύνατο ἀίδια εἶναι 10 76B3 -- ποίημα 
80Α1 --κτίσματα 8144 85C40 - κτίσις 108A3 
113B11 117810ὺ 121A5 132B14 C9 133A5 
12 C6 137B^4 1511168B14 syn κτίσμα | 184A8 
τοῖς φύσει — [Migne falso γεννητοῖς) 193A9 14 
[Migne falso γεννητῶν] 201A15 205C9 208B13 
2419B6 8 217B415 C412 -spec φύσις hum. 
220A1 --τὰ σωματικά 241A11 spec ἄγγελος 
14 C410 syn κτίσματα 253B13 268C)9 269B1 276B 
11 284A14 [Migne falso γεννητοῖς] 289C13 900 
C6 317B12 15111345B5 349D11 --κτίσματα 449 
A10 457C40 —-xrio1& 12 151V473D1 syn κτί- 
cua 576A5 161572C1 -spec &v0p. 8 584C4 
syn κτίσματα 585C5 589B14 C5 592A6 (8 
1611613A9 624B12 161V643A10 — 17(blasphAr) 
705D5 777A9 780A414 784A11 785B1 20949 
B6 syn ποίημα 241041B12 τρεπτὰ τὰ — οὐκ ἄν 
τις ἀρνήσαιτο C10 18 D5 1044A2 b) τὰ — 
opponuntur θεῷ creatori vel sim 181C15 τῶν — 
f| φύσις 7472B41 et C10 τῶν — ποιητής 8520B1 
15153A9 τὰ — οὐδὲν Ópotov ... ἔχει πρὸς τὸν 
πεποιηκότα 8086 οὐκ ἔστιν ὡς τὰ --ὁθ 110 ut 
ποιητής εἰ δημιουργός εἰ ἀγένητος τὰ -- βλέπει -- 
κτίσματα 133A2 144B2 1511{204Α16 τῶν -- ὡς 
δούλων dei 15111352A7 τὸ ὅλον διέστηκε τῇ φύσει 
τὰ-- πρὸς τὸνθ 161600A10 ποία κοινωνία γενητῷ 
καὶ δημιουργῷ Λουϊῷ 181A10 --κτίσις 93C9 
D4 7420D2 Δ429ΒΓ5 44949 B9 (C7 ἄλλος 
παρὰ τὴν τῶν — φύσιν ὁ A. 452C12 468B6 
469D8 472B3 8 (8 18 «-- τὰ πάντα 473B13 
15140B5 8 80A10 81B5 8842 108A1 128A14 
[Migne falso yevvyrá] C9 129A3 410 ]B14 
132B13 15 133B9 11 136A8 B8 14 137A44 
151A14 B12 ΟἹ 1445A5 151HM48B1 157B5 — 
τὰ ποιούμενα 197C4 205C8 289Di 296A8 
300B15 15111324C1 344A15 392C2 - κοινὸς 
&v0p. ^417B8 456C41 151V473D3 161533A2 
1611612B13 616B3 17773D5 777A^ -- ποιή- 
ματα 20941B9 Πνεύματι 161589B12. 593A2 -- 
ἄγγελος B15 C7 τριάδι 15149B6 Ἑ.λλήνων 
ἐστὶ τοῖς — τὴν Tp. é&icágewv | 161600A2 οὐδὲν ἐν 
ἑαυτῇ τῶν — 2, in doctr. Ar. occurrit a) ὁ -- 
— principium quoddam creatum trinitati impie 
insertum, scil υἱός — ^, op ὁ ἀγένητος — IT 7473C6 
— 15184A1 filius ἐκέλευσε ἡμᾶς βαπτίφεσθαι οὐκ 
εἰς ὄνομα ἀγενήτου καὶ γενητοῦ... syn κτίσμα 
15111353C412 ἀνάγκη Arianos, ὅτε προσκυνοῦσι 
TÓV ἀγένητον, κατανωτίφεσθαι τὸν γενητόν 
356A15 et B1 et 2 οἱ μὲν Ἕλληνες ἑνὶ ἀγενήτῳ 
καὶ πολλοῖς -- λατρεύουσιν, οὗτοι (Ar.) δὲ ἑνὶ 
ἀγενήτῳ καὶ ἑνὶ -- εἰ ὁ παρ᾽ αὐτῶν λεγόμενος -- 
εἷς ἐκ πολλῶν ἐστι 161596A6 τριὰς οὐδὲ οὐκ ἐκ 
δημιουργοῦ καὶ -- συνισταμένη b) τὸ -- maxime 
in variis definitionibus Ar. vocis ἀγένητος 7429B6 
469A9 B3 15176C^ 6 9 ap. Ar. valet yevn- 
τῶν ἐξίσωσις πρὸς τὸ ἀγένητον 80B8 66) inter 
varia dogmata Ar. alia maiestatem div. impie de- 
trahunt 15168B14 τὸν θ ἐλάττονα τῶν γενητῶν 
ὑπονοοῦντες... ἑαυτῶν τὴν εὐσέβειαν ἐξάγουσιν 
alia naturam rerum creatarum improbe exageg- 


rant 17780A10 εἰ διὰ τὴν συμφωνίαν solam £v ἐστι 
ὁ [T καὶ ὁ υἱός, εἴη ἂν καὶ τῶν -- τὰ συμφωνοῦντα 
οὕτω πρὸς τὸν θ καὶ εἴποι ἂν ἕκαστος: ἐγὼ καὶ 
ὁ IT ἕν ἐσμεν illud notissimum est υἱός -Λ εἷς 
τῶν γενητῶν vel sim 74294Α12 437B410 et 4688Β4 
ἵνα ἐν τοῖς -- συναριθμῶσι syn κτίσμα 469Β11 
8505A11 10(A477ha1)565A9 -- 15124A7 τῶν — 
ἴδιος καὶ εἷς syn κτίσμα 15129C42 5789 τοῖς — 
ἐξισάσωσιν 68B14 73B2 105C42 12109 -- 
κτίσμα, ποίημα 136B2 1511201B1 2 204C1 et 
205C11 -- κτίσμα 1511I380B11 — 17(Aster)716B^ 
πρῶτον τῶν — est --εἷς τῶν νοητῶν φύσεων 


γενναῖος 3 -- ingenuus, strenuus: pers. πα- 
λαιστής 2137B10 sbst ὁ — 6(C:«:)633B8 ironice -- 
Aeprrpós — res ἱδρώς 3753,9 


γεννάω 1. 5. οὗν. ἀξ prole hum. — 1.s. pr.— 
gigno filium a)abs b)Twé&etP 2.s.lat. a)loco 
τοῦ — etiam ποιεῖσθαι εἰ γίνεσθαι dicuntur filii 
b) ἀπαύγασμα γεννᾶται c) φυτά et ποταμός 
γεννᾶται 8. inepte dicitur a) deum generare 
homines b) vel res creatas c) homines gignere 
artificia vel verba II. term. in controv. trinit. 
etchristol. 1.filius-A ab aeterno generatur δὺ Π 
generat filium b) P filius generatur 2. fil.-A 
recte dicitur generari in nat. hum. assumpta 8. 
haeret. axiomata de generatione filii-A a) Aria- 
norum dogma primarium b)alia eorumdem com- 
menta c) generatio hum. filii-A sec Ar. d) doc- 
trinaSabellii e)errores pneumatomach. III. 
supernat. homines generantur a deo per gratiam 
γεννάω -- genero 1. e. gigno ex substantia mea 
alqd mei simile I. s. obv. de prole humana 1. s. 
r. — genero filium vel gener. posteros a) abs 
3205C9 πατρὶ ἔοικε τὸ γεννᾶν 7436A2 oi --ὧῶντες 
ΟΡ γέννημα ὅ ἄνθρωποι --ὦντες 452Β15 οἱ — 
σαντες op υἱοί 15141B10 τὸ ἐν χρόνῳ —&v 
45A2 τὸ —&v 56B9 ὁ --ἦἠσας op ὁ γεννηθείς (13 
vios τοῦ --σαντος op πατὴρ τοῦ --ηθέντος 60B14 
ΟΣ 0846 .69A11 ἄνθρωποι παθητικῶς — 
1511156A14 τὸ γεννᾶν op τὸ ποιήσω’ 157A6 
αὐτῶν --ησάντων ἐξ ἑαυτῶν 221Α10 εἰ 15111328 
C10 ὁ --ῶν op γέννημα 1511273C4 τὸ —&v ση- 
μαντικόν ἐστιν υἱοῦ op τὸ ποιεῖν 15111465B5 τῆς 
φύσεως ἴδιον τὸ —&v 151V509D6 et 7 τὸ --ῆσαι 
διαφέρει τοῦ ἐξαγαγεῖν... 17784C45 ὁ --γσσας 
ΟΡ τὸ --ῶΩθμενον D6 et 785A4 ὁ --,σας 11 οἱ κατὰ 
πάθος --ΦΩΥΜΨντες &v0p. 14 τὸ ἀνθρωπίνως —&v 
b) τινά vel P indeterm. 2157A11 τίνα ἀστὴρ τὸν 
—n8évra ἐσήμανε 7429C10 et 2811113B7 ἡμεῖς ἐξ 
Αδαμ --ῶμεθα 15156B9 τὸν —n9évra op ὁ --σσας 
C7 et 8 ὁ --ὦῶμενος ἐκ --ωμένου πατρὸς --ηθείς 
13 πατὴρ τοῦ --ομένου op υἱὸς τοῦ --ἡσαντος 
68B5 τὸ --ὧὄμενον -- τὸ ἐκ πατρός 76A1 --ηθὲν 
ἔκ τινος 15111465A11 εἰ εἶχες υἱόν, πρὶν --ἥσῃς 
B2 ἃ γεννῶμεν, ... ἡμῶν ἐστιν ὅμοια 151V512A6 
τὸ γεγεννῆσθαι πρὸ ἑωσφόρου 161V645C8 ἕκα- 
στος... —&rot υἱός lZ(clerALAr)709A9 ἕν τῶν 
Ὑεγεννημένων op γέννημα 784CA2 et 18 τὴν 
--ἦσασαν αὐτὰ οὐσίαν 15 τὸ ἔκ τινος --ὠμενον 
ὁμοούσιόν ἐστι τῷ γεννήσαντι D5 ὁ --ηθείς op 
ὁ π-ήσας 18801A11 οἱ ἐξ ἀνθρώπων --ὦμενοι 
23996A10 οἱ κάτωθεν --ηθέντες op ἄνωθεν — 
251068B4 ἕκαστος οὕτω i. e. ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 
—&roi (8 P --τίκτομαι 351265A3 ὁ δεῖνα γέγονε 
γέρων οὐκ ἐξ ἀρχῆς γεννηθείς — spec P τὸ ἀγέννη- 
τον sec. haeret. 17776B2 — τὸ ὃν μέν, μήτε δὲ --ηθέν 
: oi ἅγιοι 15111388C12 ἄνθρωπος 15156C7 
oi ἄνθρ. κατὰ διαδοχὴν ἀλλήλων --νται 151] 
221A13 ὁ ἄνθρ. ἐν χρόνῳ --ῶμενος τέκνον 15165 
Β10 1511221A14 υἱός 7433A15 -- τὸ φύσει 


219 


ἔκ τινος --ὦμενον |. 437C6 op κτίφω 1518Β12 et C7 
suppl. 14 Ρ ἐξ ἐμοῦ 68A6 1511220C4 6 151Π 
453B9 κατὰ φύσιν 465B9 οὐ βουλήσει, ἀλλὰ 
φύσει καὶ ἀληθείᾳ ^ nominatim Aapov 151161A14 
oU γεγέννηται ἀρχιερεύς, ἀλλὰ &v0p. Αβρααμ 
1611617A12 -- τὸν Ισαακ op κτίφω loxop 1611] 
617B3 -- τὸν ᾿Ιούδαν φύσει καὶ ὁμοούσιον op 
ποιέω — Ac0115168A5 πρὶν —n95j, Μωῦσῆς 2157A12 

160A2 Σηθ 7452C2 τοῦ ££ Αδαμ --ηθέντος 
9. s. at. a) pro voce τοῦ γεννᾶν, ubi agitur de filiis, 
tolerari potest vox τοῦ ποιεῖσθαι vel γίνεσθαι vel 
κτᾶσθαι 1511156C4 in ipsa scriptura patriarchae 
τοὺς γεννηθέντας ὡς γενομένους καὶ ποιηθέντας 
εἰρήκασιν εἰδότες, ὅτι ἕως ὁμολογοῦνται υἱοί, haec 
loquendi ratio οὐδὲν διαφέρει b) τὸ ἀπαύγασμα 
lucis dici potest γέννημα τοῦ φωτὸς τοῦ γεννή- 
σαντος αὐτὸ... . φύσει καὶ ἀληθείᾳ 1511Π4604(Ἱ 
€) recte intellegi potest τὰ φυτὰ —&roi 188B13 -Ὁ 
φαίνομαι ποταμὸς ἐκ πηγῆς γεγεννημένος 3204 
A15 17(DionAD)772A4 3. inepte dicitur a) 
deum gignere homines et angelos loco Troiéo, 
πλάττω 1511268B7 Moses Genl,l οὐκ εἴρηκεν ἐν 
ἀρχῇ ἐγέννησεν, ἀλλ᾽ ἐποίησεν 9 Dav. 
P5118,73 οὐκ ἔψαλεν αἱ χεῖρες ἐγέννησάν ue, ἀλλ᾽ 
ἐποίησαν καὶ ἔπλασαν 17756A9 deus οὐχ ὁ γεν- 
νῶν τοὺς ἀγγέλους, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν P5103,4 hb) 
deum gignere res creatas 2(PJato)1 7910 τὸν κόσ- 
μον 17756A7 ἐν ἀρχῇ deus οὐκ ἐγέννησεν, ἀλλ᾽ 
ἐποίησε τὸν οὐρανόν... €) homines gignere 
res vel verba 7436B4 λόγος oU... γεννᾶται 
4937C8 οὐκ ἄν τις εἴποι τὴν οἰκίαν καὶ τὴν ναῦν 
-σθαι 1511221812 ὁ τοῦτον (λόγον) γεννῶν 
248C7 οὐδείς, ἅπερ κτίφει, λέγει γεννᾶν 1611617 
A13 et 15 artifices οὐ --ὥσιν, ἀλλὰ ποιοῦσιν . . ., 
épy &3ovTot 

II. yevv&c estterm.in controv. trinit. et christol. 
1. fil.-A praeexistens ab aeterno generatur a) IT 
generat filium-A 193D6 ὁ γεννήσας op ὁ yevvn- 
θείς 3208A8 IT ἐγέννησε τὸν υἱόν op xrTí;o 
4217A6 7437C€5 et 11 ὁ γεννῶν IT op υἱός 
8(DionALD)509C2 1057C4^ scil unum A^ 15157B1 
ὁ γεννήσας op εἰκών, ἀπαύγασμα 60Β14 TT γεννᾷ 
ὡς θεός op οὐχ ὡς ἄνθρωποι 7061 1511152B2 
δεύτερόν ἐστι τὸ δημιουργεῖν τοῦ --ἂν τοῦθ 12 
15 ὁ γεννήσας op ὁ ποιήσας C413 168C14 
224A7 οὐ πρέπει τητεῖν, πῶς — 60 241B1 276A5 
op krígo 7 3151V476A2 et 480B^ ὁ γεννῶν op 
υἱός 481C2 γεννήσαντα, ὅ ἐστι λαλήσαντα 5 
484818 τί ἐγέννα, οὗ τὴν γέννησιν sec Ar παύσειν 
ἤθελε 15 πάλιν γεννήσει ὅ05Β14 ὁ μὲν γεννᾷ, ὁ 
δὲ —&roi 509C10 ἐξ ἑαυτοῦ 512C2 Ps109,3 
161569A11 17(ffSirm)693A2 et ^4 ὁ γεννήσας αὐτὸν 
IT 760A9 ὁμοούσιον τὸν γεννηθέντα τῷ γεγεννη- 
κότι 772D7 780ΒἘᾳ4 241044C^4 351280D8 op 
Krí;o 1288C4 IT ἐγέννησε τὸν υἱὸν ἀιδίως 
spec sec Ps 109,3 ἐγέννησά σε "7(DionRom)A4654D6 
1511268B12 . sec Prov$,25 γεννᾷ με 1511268A8 
1 819 7276A9 12545! BE" S πρ 19. 18 
15(bis) CA1 b) P A-uiós generatur 193D7 ὁ γεν- 
νηθείς op ὁ γεννήσας 3201Α1 υἱὸς &vápy cs καὶ ἀι- 
δίως -- 15 ἀνεκφράστως καὶ ἀπερινοήτως 205A5 ἐκ 
τοῦ [T ἀιδίως 7444B12 45743 ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ TT 

(DionRom)465A4 γεγεννῆσθαι, ἀλλ᾽ οὐ γεγονέναι 
472A7 11 8S(DionAD)508A10 301 ἐκ φτωῆς 
10572A2 A^ οὐ κτίτεται, ἀλλὰ — — 15141C3(bis) τὸ 
ἐκ ToU Π γεννώμενον —vióg 56B5 1511217B4 
1511I452B2 A ἐκ IT φύσει -- 151V472B5 473B5 
οὐκ ἄλλος τις ἢ ^ ἐξ αὐτοῦ — 481B3 5 
9(bis) C6 7 11 A84A8 12 14(ῤ) Β2(δϊὶ5) 
505B11 A ὁ ἐκ γαστρὸς --ηθείς Ρε109.3 14 ὁ μὲν 
γεννᾷ, ὁ δὲ γεννᾶται 161569A14(bzs) υἱός οὐ γεννᾷ, 


γεννάω 220 


β 


ὥσπερ γεγέννηται d7(ffSirm)692C3 -- ἀπαθῶς ἐκ 
9 --693A1 -- μονογενής 753A11 76048 op ὁ 
γεγεννηκώῴς 777CA3 19817B^ ἐκ τοῦ IT μονο- 
γενής 6 op ποιέω 23989C6 ἐκ τῆς πατρικῆς 
οὐσίας -- 996Α7 -- ἄνωθεν ἐκ IT 6 op ποιέω 
351269D6 ὑπὸ τοῦ I] 1273B2 ἐκ τοῦ IT 
2, A-uiós factus homo in nat. hum. dicitur generari 
2160D3 £v ᾿Ιουδαίᾳ — 15111393B11 et 12 --ομένης 
τῆς σαρκὸς ἐκ Μαρίας αὐτὸς λέγεται γεγεννῆσθαι 
396B^ 9 lZ7(synSirm)693A7 υἱὸς γεννηθεὶς ἐκ 
Μαρίας 18804B6 -- ἄνθρωπος 809B5 ἐκ Μαρίας 
καὶ ἁγίου Πν 23996A9 ἐν χρόνῳ ἐκ Μαρίας 
1025A13 ἐκ παρθένου -Ε γενόμενος ἄνθρ. 251057 
C410 ἐν σοί Lucl,25 12 ἐξ αὐτῆς φύσει 261077A10 
ἐκ γυναικός 18 ἐκ παρθένου -εἐκ γυναικός γέγονεν 
2811097CA3 ἐν Βεθλεεμ 1105B3 ὁ ὧν φύσει 
θεὸς — &v0p. D41 1128C5 υἱὸς ἀνθρώπου ἐκ παρ- 
θένου καὶ ἐκ Πν ἁγ. Mt1,20 281141140A4 ἐκ παρ- 
θένου 11 ἐκ Μαρίας καὶ Πν &y. ἐν Βεθλεεμ ἐκ σπέρ- 
ματος Δαβιδ 1148C4 ἐκ γυναικός 1164A7 ἐκ 
Μαρίας Βά ἄνθρωπος γεννηθεὶς ἐκ παρθένου 
341232A11 τελείως ἐκ Μαρίας 351288B8 et 
3738,21 ἐκ Μαρίας 8. haereticorum formulae 
de generatione aeterna et humana τοῦ ^A-filii 
a) axioma Arianum οὐκ ἣν ὁ υἱὸς πρὶν γεννηθῆναι 
vel sim 7Ζ421Α.10 425A10 433A9 441B13 
^48A^ 452D6 469B13 $8481A8 501B^4 idem 
Ariani Dionysio Alex. imponunt 504B10 508B2 


10564B11 . 568B1 151(4r7hal29B2 3862 
37A12 40C7 ἀΔβά 45C40 48A12 5261 
53B2 14 57C43 64C6 72A11 73B3 76B7 


7707 133A14 1511148B^4 193B13 15111453A14 
17704C9 (clerALAr)709B13 |. 757A12 764B13 

b) alia commenta Ar. 7j πηγὴ — Π μὴ ἐξ ἑαυτῆς 
ysytvvnke τὴν σοφίαν 745^1B1^ ὁ γεννηθείς ἐστιν 
ἀδελφὸς τοῦ γεννήσαντος 15141A5(bis) 5249 τὸ μὴ 
ἐξ ἑαυτοῦ γεννῶν, οὐκ ἔστι πηγή ἔκ τινος ἀρχῆς 
ὁ IT καὶ ὁ υἱὸς ἐγεννήθησαν 15141A14 υἱὸς ὡς 
ἄνθρ. ἐξ ἀνθρώπου γεγέννηται 15141B6 ὀφείλει 
καὶ ὁ υἱὸς γεννᾶν et sim 15156B6 --yíveroa πτατήρ 
7(bis)) D1(bis) 57A3 ^4 161645C11 18 ὁ υἱὸς 
ἐκ γεννηθέντος Π γεγέννηται 15157A2. ὡς &v0po- 
ποι γεννᾷ ὁΠ 15160B14 69612 sec Ar. κατὰ πάθος 
γεννώμενος ἐκ τῆς ἀτρέπτου οὐσίας τρεττὸν γεν- 
νᾶσθαι A 15188A8 Ατ. ἔγραψαν Λόγον γεννη- 
θέντα ἢ ποιηθέντα 1511489A5 ἡ ἀίδιος δύναμις... 
οὐχ ὁ υἱός, ἀλλ᾽ ὁ γεννήσας ὑπάρχει TT 1511225C3 
— 17713D5 A^ πρὸ ἀστέρος γεγεννῆσθαι ἀπὸ 
Μαρίας 151V509B5 ἴσον τοῦ υἱοῦ γεννᾶν δυνατὸς 
ὁ κρείττων, μείφονα oUyxíliT(blasphAr)7/08B5 τίς 
λόγος συγχωρεῖ τὸν ἐκ Π ὄντα τὸν γεννήσαντα 
γνῶναι ἐν καταλήψει 17(blasphAr)708C2 praeser- 
tim generationem aeternam filii-A ex IT ambigue 
proponunt i7(cerALAr)709A3 πρὸ χρόνων αἰω- 
νίων 5 γεννήσας οὐ δοκήσει, ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ, ὑπο- 
στήσας ἰδίῳ θελήματι 15 τὸν ὄντα πρότερον 
ὕστερον γεννηθέντα B12 ἀχρόνως -- ὑπὸ τοῦ Π 
πρὸ αἰώνων 18 οὐκ ἦν πρὸ τοῦ --ηθῆναι 
(Aster)746B12(bis) πρὶν τῆς - γενέσεως προῦπάρ- 
χουσαν εἶχε τὴν τοῦ γεννᾶν ἐπιστήμην ({{411.--10.Ὁ 
721A7 --B13 -- 72488 C40 -- 725Β14 -- 72888 - 729 
A1 5 13 ἀχρόνως γεγεννηκὼς 9 --B& 5 7: 
C42 πρὸ αἰώνων ἐκ ToU 0 --732C14 D2 ἄκων — 
τὸν υἱόν --733A4 0 ἑκουσίως — τὸν υἱόν 13 Ὁ 


236A45 -(an5.)37A4 -(“ιϑδ.)7 4086. μὴ θελή- 


σαντος Π 9 οὐ βιασθεὶς ἐγέννησε τὸν υἱόν 11-4 
741A7 Βι4(δὲ) CA4 -745Α411 ἐκ IT ἀπαθῶς πρὸ 
αἰώνων D4 --741858.(Ἢὁὶ 3 ἃ 06) humana gene- 
ratio filii ex Maria ab Ar.in ff. enuntiata 17(ff Ar2. 
—6.--10.)721C42 -- 724C13--725C4^-- 728B8-- 736B5 
(an27.)740C:9 ἐξ οὗ ἐκ Μαρίας ἐγεννήθη, ἐκ τότε 


291 γεννάω 


Χριστὸν... κεκλῆσθαι -748.8 — d) commenta 
Sabell. 151V469A16(bis) ὁ υἱὸς αὐτὸς ἑαυτὸν γεν- 
νῶν καὶ γεννώμενος ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 472.Α12 εἰ 13 τὸ 
αὐτὸ καὶ γεννώμενον καὶ γεννῶν 165(ε7) B1 
e) errores pneumatom. et al. 161568A5 πτῶς, εἰ 
ἐκ τοῦ Π ἐστιν, oU λέγεται γεγεννῆσθαι, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 
Πν Β9 πῶς ἠδυνήθη υἱὸν ἔχειν μὴ πρότερον 
αὐτὸς υἱὸς γεννηθείς 17784C4 et 4 προὕποκει- 
μένης τινὸς οὐσίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθησαν... . 281141140 
Α8 sec Marcion. 9 γεννηθείς, ἰδίαν δὲ σάρκα δείξας 
ὡς ἐν δοκήσει 
III. supra naturae modum deus hominem ge- 
nerat per gratiam 7432CA45(bis) 151,2 15145A2 
B4 129B4 1511272A2 et 10 et 13 Deut32.18 Β11 
13 CA 71.1.2. 9 701,18. 273B45 151,2). C3 6 7 
8 9 γεννᾶσθαι ὡς υἱοί 161V656B4 P τῇ ToU TIv 
χάριτι 23996A11 ἄνωθεν ἐκ δευτέρου op κάτωθεν 
1004C45 ἐκκλησία ἐκ θεοῦ op πρότερον κτίτω 
1005C9 P ἐκ Πν 703,6 10 P ἐκ θεοῦ 701.13 
1028A3 ῥιδθ,.ὃ 271088B9 A^ καθ᾽ ἕκαστον homi- 
nem γεννώμενος 
γέννημα, ματος τό — germen 1. s. obv. — id, 
quod natura ex alqo profertur a) s. pr. — proles 
hum 7436A2 τῶν &v0p. op οἱ γεννῶντες 1511152 
C410 syn υἱός 156B1 τὸ φύσει — 220A2 221A11 
op ὁ γεννῶν | 151V509B13 ἐκ γαστρὸς — 17765 
C13 τὰ ἐξ ἀνθρώπων — epith. ὁμοούσιος D4 epith 
ἀνθρώπινος — b) in rebus creatis germini oppo- 
nuntur ποίημα, κτίσμα — id quod voluntate vel 
extrinsecus agendo efficitur 15172A14 τοσαύτης 
διαφορᾶς δειχθείσης —aros καὶ ποιήματος 1511248 
C8 οὐδεὶς τὰ ἴδια — καλεῖ κτίσματα 269Β11 τὴν 
διαφορὰν τοῦ -- οἶδε script. s. καὶ τῶν κτισμάτων 
17756A6 τὰ κτίσματα οὐ --ατα, ἀλλὰ ποιήματά 
εἰσι τὴν φύσιν Ariani hoc discrimen confundunt 
1511189A2 et 3 et 4 1511269C10 272A8 15111449 CA^ 
€) s. lat. vocatur τὸ ἀπαύγασμα — ToU φωτός 
vel ἡλίου, ὁ λόγος — τοῦ νοῦ, ὁ ποταμὸς — τῆς 
πηγῆς 15189A9 τὸ ἔκ τινος κατὰ φύσιν ἀληθινόν 
ἐστι —, add. exempli gratia οἷος ἦν Ισαακ τῷ 
Αβρααμ... καὶ τὸ ἀταύγασμα τῷ ἡλίῳ | 8516C11 
et 15168B11 1511217B2 15111329A5 et 6 464 
B15 17788A13 et B1 ἀπαύγασμα — ἐκ τοῦ ἡλίου 
epith ἁπλοῦς, καθαρός 9. term. orthod. in 
controv. christol. A-viós est a) — τοῦ 9 vel TI (ἴδιον) 
3205A2 op κτίσμα 7436B15 epith ἴδιος 444C7 
epith ἕν | 453B9 epith ἴδιος kal φύσει 457D1 
472B3 10576B11 epith ἀληθινὸς καὶ ἴδιος 151 
41B3 et 11 epith ἀίδιος 7 44413 72A2 [51] 
157B5 169A3 τῇ οὐσίᾳ 245C4 16 et 261B5 Ὁ 
σοφία 253A8 321A11 op κτίσμα 15111324C3 
epith ἴδιος op μετοχῇ υἱός 340A6 epith ἀληθινός 
151V473B13 17756B414 scil τοῦ 989 b) — ἐκ IT 
vel θεοῦ (ἴδιον) 7444D1 448D6 op κτίσμα, ποίημα 
460B5 op κτίσμα 15145C13 64B7 68C4 φύσει 
— op ἔξωθεν — 69C40 1511I329B15 340B10 
epith φύσει καὶ ἀληθινός C43 151V469C4 κυρίως 
1201 17753D6 768C3 e) -- τῆς τοῦ TT vel 
θεοῦ οὐσίας ἴδιον vel sim. 7456D10 461C9 epith 
ἴδιος, ἀδιαίρετος 469D9 8517B^4 op ποίημα 
15128D5 44A4 45A15 B7 48B3 52C44 -A, 
σοφία 61B7 69B8 epith φύσει καὶ ἀληθινός 
72B3 73A6 93B2 129B15 133B6 1511192D4 
197A13 - φύσει υἱός op κτίσμα 268A15 — οὐκ 
ἔξωθεν ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ IT ἐστιν ἴδιον τῆς οὐσίας 
15111329C3 4 333A5 τῆς πατρικῆς οὐσίας — 
345B3 453B12 op ἔξωθεν ToU Π 4566 14 φύσει 
151V473B9 κατὰ φύσιν 16111625C12 op κτίσμα 
161V641B7 ἴδιον τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύσεως -- 
17756C2 op θελήματος δημιούργημα 76447 
7771) 8 τῆς οὐσίας τῆς πατρικῆς - ὁμοιότης 


γέννησις 222 
241044411 C2 τὸ ἴδιον koi ταὐτὸν τῇ τοῦ 9 
οὐσίᾳ καὶ ἐξ αὐτῆς -- φύσει τυγχάνον 4) -- ἐκ 
τῆς τοῦ IT, θεοῦ οὐσίας ἴδιον vel sim 7420D3 
473B2 15145B12 85A13 1511449C10 152B6 
epith ἴδιος καὶ ἐξ οὐσίας 15111461B6 τὸ ἴδιον ἐξ 
ὑποστάσεως — 177720 4 op κτίσμα — 777C41 
epith γνήσιος 780B3 e) aliae elocutiones 193B9 
ἀγαθὸν ἐξ ἀγαθοῦ — -- ἀληθινὸς υἱός 3204C41 et 
151122161 — ἐκ τελείου τέλειον 7457Β12 οὐκ ἀν- 
θρώπινον, ἀλλ᾽ ὡς θεῷ πρέπον D4 epith ὁμοού- 
cios 15145B4 et 9 — negatur esse πάθος vel 
μερισμὸς τῆς οὐσίας 69B9 negatur esse ἀνθρώπι- 
νον 1511220B8 τὸ ἀίδιον τοῦ -- τῆς οὐσίας 
269B7 -- ἐν τῷ IT ὑπάρχει 297A40 -- πρὸ πάντων 

15111328C15 εἰ καὶ ἕτερόν ἐστιν ὡς -- ὁ υἱός, ἀλλὰ 
ταὐτόν ἐστιν ὧς 0. 464 C8 ἀληθῶς φύσει -- op θε- 
λήματος δημιούργημα 161V645C13 negatur esse 
— εἰς τὸ γεννᾶν υἱόν | 17765A11 epith γνήσιος καὶ 
φύσει op κτίσμα, ποίημα | C8 et 11 τὸ ἐκ τῆς πηγῆς 
i.e. IT — 776B8 epith ἀίδιος op ποίημα, κτίσμα 
(Patr.apost.)CA1 epith ἀληθινός 351280D3 — κατὰ 
φύσιν op κτίσμα — f) A-£il. abs dicitur —, opponitur 
saepe κτίσμα, ἔργον, sim 3204C7 7457D6 15] 
0986 72B5 73A3 76C2 151153C2-A, σοφία 
193B11 op ἕν τῶν ποιημάτων 248B11 C3 6 
252C^ --cogía op κτίσμα 269B12 τὸ — υἱὸν οὐκ 
ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρξάμενον. ἀλλ᾽ ἀίδιον δείκνυσι 
op ποίημα C3 273C41 276A4 297B1 317A15 

B1 15111328C40 op γέννησις 151V472B6 
17768A8 B^ 7-16 ὁμοούσιον C^ 5 3. 
term. Arianorum negantium filium-A esse γέννημα 
ToU Π 8481C4 ὁ υἱὸς κτίσμα ἐστὶ καὶ οὐκ ἴδιον... 
— 10565Β5 οὐκ ἔστι τοῦ [IT ἴδιον καὶ φύσει -- ὁ 
A, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς χάριτι γέγονεν 15156B3 εἰ -- 
ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ [T..., ὀφείλει... καὶ γεννᾶν ὁ 
υἱός... -εἰκῶν, ὅμοιος κατὰ πάντα 64C5 τὸ 
φύσει -- ὡς ποίημα σκιαλογῶν 1511185 C3(bis) et 
188A2-3 et 17(clerALAr)709A8 εἰ (ffAr2.)724B10-11 
— io riv, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς £v τῶν —&rov 6 ἐκ πολλῶν 
ἀδελφῶν ἕνα αὐτὸν -- χρηματίζειν -υἱἷός 193 
Β11-12 βλάσφημον τὸ λέγειν --, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 
ἕν τῶν —&rov | 269C9 ποίημα fj κτίσμα ἤτοι — 
--οΟἶναι filium 15111449C5 εἷς ἐκ πάντων τῶν — 
ἐστὶν ὁ υἱός 17768B10 . term. Valentini et Ma- 
nichaei l7(clerALAr)709A10 Valent. προβολὴν τὸ 
— τοῦ IT ἐδογμάτισεν 4-11 Manich. μέρος ὁμοούσιον 
TOU Π τὸ — εἰσηγήσατο Ww 

νῆσις ἡ — ortus, origo 1. hominis a paren- 

tibus 2120D2 ἡ ἐκ γυναικῶν | 2437A41 μὴ vouíseiv 
ἴσην τὴν ἡμῶν εἶναι καὶ τὴν υἱοῦ — 20936A4 et 
6 ἀπὸ τῆς -- — a nativitate 261077A14 fj ἡμῶν 
— 2811144C2 sec Marcionem - σάρξ 2. τοῦ 
^-filii a) aeterna origo ex TI 7433B3 sec Ar. epith 
ἀνθρωποπαθής 436C6 437A1 op fj ἡμῶν — 
A547 et 452C3 et 453C43 ἡ ἐκ τοῦ [T —epith 
γνήσιος (DionRom)&64B6 epith ἁρμόττουσα, πρέ- 
πουσα op πλάσις, ποίησις -ἀ65.45 κυρίου 4-5 
epith θεῖος, ἄρρητος op ποίησις 15128Β1 ἡ ἐκ TT 
τοῦ υἱοῦ epith γνήσιος, ἀληθινός 6586 εἰ 69A5 
ἡ (ἐκ) τοῦ 6 — op ἡ τῶν ἀνθρ. φύσις 8 sec Ar. est 
πάθος B42 τὸ ἀπαθὲς τῆς — (9 τοῦ υἱοῦ epith 
ἀληθής καὶ φύσει 133C2 ἐκ Π 151I153C4 ἡ ἐκ TT 
τοῦ υἱοῦ epith φύσει καὶ γνήσιος 161A8 ἐκ Π 
epith φυσικός 22448 fj τοῦ 0 16 fj ToU υἱοῦ 
298A9 et 241C5 ἡ ἐκ IT epith ἀίδιος, γνήσιος 19 
-Εοὐσία 268A5 et 280A14 fj ἐκ IT -- 151V481B7 
secÁr. epith περιττός 10 op ἡ κτίσις ἡμῶν 484A15 

B3 — πρόοδος 4 παῦλα τῆς — 13 17765C4 
τοῦ υἱοῦ op ἀνθρωπίνη γονή D5 ἡ ἐκ Π 2811129 
Β11 ἡ τοῦ υἱοῦ ἐκ TT epith ἄρρητος, ἀληθής 
28114140A9 sec haer. ἀρχὴ γεννήσεως τοῦ A ἐκ 


228 γέννησις 


γῆ 224 


Nagaper 1153A6 τῆς ToU A θεότητος negatur 

b) humana fili-A nativitas ἐκ γυναικός Μαρίας, 
παρθένου 2153A6 151V509D2 2811101412 1124 
B14 1125C3 28111164C1 epith ἀληθής 2811105 
B4 -- ἀνθρώπινος -- ἀνθρωπίνη 2810101A1 — 
φυσική 28Π104Α15 1105B4 --ἀληθής -- 1113 
A14 28111133C7 εἰ 11408Β18 --ἕνωσις elocut 
πραγματεία τῆς — 2811104B7 --0&varos -- τῆς 
σαρκός 28111140A1 negatur a Marcione 6 
1161C15 1164A11 B5 


εννητής. oU ὁ — generator 15153 C6 6— εἰκόνος 

i.e. filii 56B15 sec Ar. εἰ ὡς &v0p. ἐστιν ὁ 6, 
γινέσθω καὶ — ὡς &v6p. 

γεννητικός 3 — idoneus ad generandum c. 
gen., spec deus IT 1511149B10 sec Ar. μὴ ἔστω 
--ἴἧς φύσεως (Aster225B9 — 17733C40 δύναμις — 
Χριστοῦ -- δημιουργικός — 151III464B8 — φύσει 
151V473B7 9 — scil Λόγου, σοφίας, δυνάμεως op 
σύνθετος deus υἱός 15157A7 ὁ φητῶν scil Arianus, 
διὰ τί μὴ — υἱοῦ ὁ υἱός 

γεννητός ὃ -- generatus, s. str. genitus e sub- 
stantia ales 151429B10 ἐπὶ τῶν — υἱῶν scil ho- 
minum A415 et B2 et 3 τὸ — οὐ διαφέρει κἂν 
λέγῃ τις γέγονεν ἢ πεποίηται, τὰ δὲ γενητὰ ἀδύ- 
νατον λέγεσθαι γεννητά, εἰ μὴ ἄρα s. supernat. 
μετασχόντα τοῦ -- υἱοῦ λ l7(blasphAr)705D4 
deum ἀγέννητόν φαμεν διὰ τὸν τὴν φύσιν γεννητόν 
scil υἱόν | 764C10 et 789A11 patres Nic. εἰρηκότες 
ἐκ τῆς οὐσίας Patris — τὸν υἱὸν ὁμοούσιον τῷ IT 
[Migne falso seribit γεννητός pro γενητός 10577 B11 

151128A1^ 151]484A8 193A14 — 200A5 
284A14 cf. s. v. γενητός] 


γεννήτωρ, opos ὁ — generator, pater 1, hu- 
manus 14753C13 scil pater Cii imperat. 161] 
617A8 — πατήρ op ποιητής 9. IT τοῦ A-filii 
193C10 ἡ τοῦ — γνῶσις 10573C6 — Λόγου 
15141A15 - ἀρχή 


γένος. ous τό — genus 1. -- origo, ortus 7429 
C11 διαδοχὴ τοῦ — 1511284A4 τὸν πρωτότοκον 
τῷ — τὸν αὐτὸν εἶναι πρὸς πάντας -᾿ ὁμοιότης 
15111360B12 τὴν φύσιν τοῦ — 20840Α18 Anton. 
-- ἦν Αἰγύπτιος 2. meton — ea, quae eius- 
dem stirpis sunt a) — gens 145C4 Καππαδοκῶν τὸ 
— Ss. relig. et supernat. 9533A14 μοναχοὺς ἐκ — 
τυγχάνοντας epith ὁλόκληρος 261077415 γενώ- 
μεθα -- ἅγιον ΤΡΙγ3,9 311172B5 -- θεοῦ ὑπάρχο- 
uev 4ct17,29 — b) -- proles, posteri 151V512B13 
Chr. dicitur τὸ — Aapi6 4522,16 351272 A44(bis) 
τῷ ἀνθρ. τῷ ἐκ τοῦ — Αδαμ Chr. égooroínoe τὸ 
ἐκ τοῦ — Αδαμ 1281A4 τὸ ἐκ τοῦ Αδαμ — 
€) — cognati, propinqui 6(syn4/)273C45 τὸ -- πᾶν 
Ischyrae 151V476A3 ὁ ἔξωθεν υἱοττοιούμενος προς- 
κείσεται τῷ — —20848A3 τοῦ -- τὴν οἰκειότητα 
d) -- res eiusdem generis vel naturae, spec κατὰ 
— — secundum suum (quisque) genus 1511188B16 
ἕκαστον TOV γενομένων x. — 249C41 πάντα 
ὁμοῦ k. — συνέστη 15111365A7 πᾶσα σὰρξ x. — 
συνάγεται 3735,19 et 20 Genl,21al 6) — genus 
hum. 2105A12 ὅλον τὸ — 1511249C6 πᾶν τὸ — 

epith ἀνθρώπειον 4213A2. — ἀνθρώπινον s. v. I.7. 

—Aoyikóv 161B8 81A6 2109A415 c.gen. attrib. 
τὸ τῶν ἀνθρώπων — vel sim 18B14 17B13 6188 

92A8 2101B5 105C42 109B10 ἡμῶν 112C6 

D^ 113D2 140B3 169A11 11(C5)636B9 
12661A4 epith κοινόν 14768C43 151100A7 
151249C3 15111388C9 408A12 17(ffSirm)693 
B6 (ffAr10.748B8 251065B1 28111148B41 


Γερμανίκεια oppidum Syriae Septentr., sedes 
episc. 14700A12 


Γερμανός ep. Palaest. 1. 6(epSard3.)340B12 
sbscr — (synHier)353A2 sbscr 2. alter ep. 
6(epSard3.)340B13 sbser (synHier)353A3 sbscr 

Iepuíviog ep. Ar. 10553B6 συνήγορος τῆς 
ἀσεβείας 14784B8 a Cio ἀπὸ Κυφικοῦ εἰς τὸ 
Σίρμιον translatus sentit cum Urs. etVal. 17681B5 

685A1 692A13 696A14 (synÁr)697C3 (decrAr) 
700C5 (ffAr7.)741A3 


Γερόντιος 1. ep occident. 6(epSard3.)337A9 
sbscr 2. ep. Aeg. 6(epSard3.)340A41 sbscr 


γέρων, ovrog; ὁ — senex, sbst. vel etiam — 
attrib. adiect. 1. gener. 176B3 et 8 plur op νέοι, 
νεώτεροι 85B411 plur op παῖδες, νέοι 15(bl;) 
351265A3 — γέγονε 2. spec a) episc. 11637 
C40 — ἄνθρωπος syn πολυετής 14744A13 πολιὰ 
τῶν — 781B^ epith τηλικοῦτος syn πολυετής 
788B1 — ἐπίσκοττος b) asceta quidam, magister 
Antonii 20844B7 860B7 epith πταλαιός — €) 'AA&E- 
av6pos ep. Alex. confessor 10588B12 4) 'Avro- 
vios monachus 20917A11 920C1 925413 λόγοι 
ToU — 928B15 929B1 932A8 933C4 941C5 
944411 945A12 — γενόμενος 957B7 960A4 
968A12 2973B3 ἡλικία τοῦ — 6) Μάρκελλος ep. 
τῆς Γαλατίας 14700C7 f) δος ep. Hisp. 
12649B11 epith οὐκ ἄσημος, ἐπιφανής (8 εἶξεν 
αὐτοῖς ὡς -- -- ἀσθενής 14741 (18 epith τηλικοῦτος 

744A15 τὸ ἱκανὸν τοῦ — B5 748C4 epith 
ἀβραμιαῖος 10 749A10 14 QC6 ὁ — “Ὅσιος 

γεύομαι M — gusto 1. abs 161C41 στόματος 
est TO — 8567 γεῦσις — 15113B7 Gen3,6 
2. c. gen. a) s. pr. 161C14 ὧν D2 δηλητηρίου 
b) met δωρεᾶς sec Hbr6,4 161V(7 heogn)652C2 
θανάτου 23996B7 et 2811112C9 spec Chr. Hbr2,9 


γεῦσις ἡ -- gustatus 164D1 epith γευστικός 


| 8566 


γευστικός 3 -- ad gustandum idoneus 164 02 
γεῦσις 


γεωργέω -- agrum 6010 abs 20916C1 8ρεο -- 
planto 20916C7 λάχανα 


γεωργία f, — agri eultura 137A14 inventum 
Cereris deae. 85C14 2189A4 op πόλεμος 20917 
A2 -FoTrópos 


Γεώργιος 1. Cappadox genere ἃ Cio imperat. 
ecclesiae Alexandr. per vim impositus 10553C3 
11(C:»:)633C14 --636C3 et 637A10 a Cio lauda- 
tur 12652A7 B4 1475343 per ironiam ὁ κα- 
τάσκοπος C45 ὁ ταμειοφάγος | 784C2 ὑποδέκτης 
ταμιακῶν — [(cont2.)796C3 et 7] 17701B10 διωχ- 
θεὶς ἀπὸ τῆς οἰκουμένης D7 ὁ ἀτὸ ὑποδεκτῶν 756C6 

19( petAr1.) 820B15 εἰ (petAr3.)D8 epith ἀνόσιος 
2. ep. Laodicenus Ar. 6(syn4J])261D2 309C414 
(ebSard2.) 324414 est ex numero τῶν προϊσταμένων 
τῆς ᾿Αρειανῆς αἱρέσεως (epSard3.)3833A7 --336A11 

10553A10 12644A2 677B13 πρεσβύτερος ὧν 
ὀνομάσας ἑαυτὸν ἐπίσκοπον 14700410 713A2 
725A5 l7(derALAr)712C5 -4-713A5 3. ep. 
orthod. 18796A11 znscr 

γεωργός ὁ — agrieola 20892C2 -Ε κυβερνήτης 

— vinitor sec 7oló,1sqq op ἄμπελος; comparatio 
illa evangel. a Dion. Alex. saepe usurpata ab 
Arianis ei crimini vertitur, quod sensu Ariano 
eam intellexerit 8485A5 B10 — δένδρων | 493C41 

496A3 B3 — — II 497A13 B2 (DionAl)505 
B1 et 509A10 op φυτόν 516B1 520A8 18 
351289B3 et 3748,26 

y| ἡ — terra 1. — tellus, quae una cum caelo 
(et astris et firmamento) mundum visibilem efficit 
113B10 γῆς κύριος Mt11,25 --oUpavós 13 ἡ γῆς 


225 


226 


περίληψις -οὐρανός 16A12 et 33CQ7(bis) op 
ἥλιος 45A412 γῆς κύριοι — falsa numina - οὐρ. 
526 14 op ἥλιος, σελήνη, κόσμος κατ᾽ οὐρανόν 53A2 
εἰ 84C9 τὰ ἐπὶ τῆς — op τὰ ἐν οὐρανοῖς B11 op 
ἥλιος, σελήνη ὅ6102 ορ σελήνη 57B41 ἥλιος noctu 
ὑπὸ γῆν γίνεται 12 op φῶς 8188 92610 ἡ γῆς 
γένεσις --οὐρανός, πάντα -- cetera creata 9948 
-οὐρ. Genl,| B4 et 2 ἐν τῇ γῆς ὀνομασίᾳ com- 
prehenduntur τὰ ἐν — γενητά 96A41 et 7441B1 
J-oUp. καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς 2100A5 -Εἥλιος, σελήνη 
129811 --ἥλιος Μ|27,01 149814 ἀπὸ --εἰς οὐρανὸν 
ἀποβλέπει 1524Α11 ἥλιος ὑπὲρ γῆς ἐστι 168A6 
ΟΡ ἥλιος 169D4 - ἥλιος, σελήνη 177B41 -Ὁ 
οὐρανός, ἅδης 1846(18 - ἥλιος ΛΠ|27,21 420910)4 
et 212A13 spec maledicta a deo Gen3,17 10573B4 
-FoUp., τὰ ἀόρατα 15124CA42 --οὐρ. Jer2,12 
6149 — ὕλη creata 85C41 σημασία γῆς J- oup. 
141B1 -Ἐοὐρανός 1511204CA41 epith μία 4 
ἥλιος 205B10 op στερέωμα 300A2 τὰ ἐπὶ γῆς 
op τὰ ἐν οὐρανῷ, πᾶσα κτίσις 908,42 et 309A7 
Prov$,23 | 15111412B6 γῆς κύριος --οὐρ. Mt11,25 
441A15 - ἥλιος MI27,51. 151V524C6 --oUp. 161I 
613A10 B7 -roópavoí Hbrl,10 11 - οὐρανός 
ex Ps101,26 16111632A1 op στερέωμα, οὐρανός 
161V644A9 -ἥλιος, οὐρανός d7(ffAr4.—6.9.)725 
CA 4-728B5 4-736B2 --745A44 et 19(ff.Nic)817A9 
et 341232A8 τὰ ἐπὶ τῆς — καὶ τὰ ἐν τοῖς οὐρ. vel 
τῷ οὐρ. Οοἰ1,16 17(f[Ar9.)745A8 ποιητὴς γῆς -Ὁ 
oUp. 756A8 -Εοὐρ., τὰ ἐν αὐτοῖς 2810044.6 ἐπὶ 
γῆς -εἐν οὐρανῷ, πανταχοῦ 251068A5 Luc23,45 
261076B14 -Εἥλιος Μ|Ί|27,.28 1 2710888Ἐ1 -εἡλίου 
ἀκτῖνες 3735,13 -- Οὐρανός, θάλασσα, τὰ ἐν αὐτοῖς 
Ps145,6 εἰ Act4,24 2, — elementum firmum 
et stabile op mare, aer, ignis, al.140A5 op θά- 
Aacca, ὑδάτων φύσις 52C14 4- φύσις ToU ὑγροῦ 
53B41 -- ἀήρ, θερμή et ψυχρά et ξηρά εἰ ὑγρὰ 
οὐσία C9 ἐπὶ γῆς 14(ό15) op πηγαί, ποταμοί, 
ὑδάτων οὐσία 56A1 op ὠκεανός D2 op θάλασσα 
7261 et D^ op ὕδωρ 8 ἀκίνητος ἕστηκε 79Βά 
ΟΡ θάλασσα D41 op ὕδατα, ἄλλα τῆς κτίσεως μέρη 
81B7 op ὑετοί 85A4 τὰ ἐπὶ γῆς op τὰ ἐν ἀέρι 
2129B11 --ὄρη 169D4^ -Fó56ara, πῦρ 188B7 op 
θάλασσα 7^451B1 -θάλασσα, τὰ ἐν αὐτοῖς 1511 
169C6 233C40 et 301B3 et 7 τεθεμελίωκε τὴν -- 
Prov9,19 1611609A14 op θάλασσαι Ps23,2 16IV 
644A9 -θάλασσα, ἀήρ 2096103 epith ξηρός 
elementum piscibus exitiosum — 261076B14 4- 
πέτραι, καταπέτασμα, σώματα Mi2/,51sq 271088 
B4 4-mérpoi 3735,13 --θάλασσα, τὰ ἐν αὐτοῖς 
15 op ὕδατα Provó,19 | 38,6 Num16,32 8. — 
terrenarum rerum vanitas et fallacia, op studium 
virtutis et ingenii, bona religiosa vel aeterna 164B3 
κειμένου τοῦ σώματος ἐπὶ γῆς τὰ ἐν οὐρανοῖς 
θεωρεῖ ὁ ἄνθρ. 65D4 τὰ ὑπὲρ γῆν θεωρεῖ syn τὰ 
γήινα σώματα 21814Α18 ἡ ἐπὶ γῆς δόξα op ἐπου- 
ράνιος 4217C8 εἰ 9 τὰ ἐπὶ γῆς op cognitio dei 
perfecta 749205 et 161536A9 et 241040B9 ἐκ 
(ἀπὸ) — κενολογέω vel λαλέω 158,19 vel 703,91 
15193A10 ἐπὶ γῆς op ἐν οὐρανοῖς 128B9 oi ἐπὶ γῆς 
οἶκοι op οὐράνιοι αὐλαί 15112408Β12 τῶν ἐπὶ γῆς 
φαντασία -- fallacia huius vitae bona 2980 ἐπὶ 
yfis οὐκέτι ἀπομένομεν 161605A6 εἰ 261084B4 
τὰ ἐπὶ τῆς — op τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Coll,20 
20868B9 εἰ 10 — in vitae huius arena ἐπὶ γῆς 
ἀγωνισάμενοι οὐκ ἐν —, ἀλλ᾽ ἐν οὐρανοῖς KAnpovo- 
μοῦμεν (8 -- βραχυτάτη πρὸς τὸν οὐρ. ὅ κύριοι 
τῆς -- -- terrenorum bonorum 6 πάσῃ τῇ — 
ἀποτάσσομαι — omnibus bonis terrenis 869A2 
πάσης — κύριος — omnium bonorum 4 πᾶσα f| 
— οὐκ ἀξία τῶν oup. 36(ep24.)1 433A9 ἡμῶν ἀπὸ — 
εἰς οὐρανὸν περιόντων |. 3752,15 μέλη τὰ ἐπὶ τῆς — 
Athanasius 


Col3,5 55,6 τὰ τῆς -- — vana εἰργάσαντο 
4. — superficies terrae a) ubi omnis generis res 
inveniuntur, unde patet aditus ad interiora terrae 
141A4 ἡ — πεπληρωμένη τῆς οὐσίας scil λίθων, 
ξύλων, χρυσοῦ 14767B413 ὀπαὶ τῆς — Hbr11,38 
151104C8 κατώτερα μέρη τῆς — Eph4,9 12888 
οἱ ἀπὸ -- λίθοι 1511189B5 πᾶσα ἡ -- laudat crea- 
torem 257B41 κρυπτόμενος ὑπὸ γῆν 305A2 et 4 
βάθος τῆς — 309A9 --ópn, σχήματα τῶν φαινο- 
μένων 3512886(10 καρδία τῆς -- Mt12,40 36(ep22.) 
1432D9 ἐν γῇ τινι κάτω op ἐν ἀέρι b) ubi plan- 
tae et bruta aluntur 117 D8 περὶ τὴν -- ἰλυσττῶνται 
cochleae 44D6 et 2125D3 τὰ ἐπὶ γῆς σώματα 
155A3 et 2101B8 τὰ ἐπὶ γῆς τῷα 153C6 et 
7428D9 καρποὺς ἀποδιδοῦσα 157Β18 γῆς ol 
καρποί 72(.)ὅ γῆς καρποφορία 73D3 τῷον ἐπὶ γῆς 
8188 φυτοῖς κομᾷ 88B1 καρποφορεῖ 9 σπείρεται 
2132C44 ἐν τῇ --καταβάλλεται σπέρματα 184815 
βοτάνας πλάττων ἀπὸ -- 4209C3 πίπτω εἰς — 
Mt10,29 8485Β11 ποιότης τῆς -- 15165C5 ὄφεις 
ἐκ τῆς -- τὸ ἐπιτήδειον ἐκλέγονται 151Π1601814 
epith ἀνέργαστος 188B10 τετράποδα τὰ ἐπὶ τῆς 
— 20949Α1 ἁρπαγὴν Κόρης ἀλληγορεῖτε εἰς -- 
3735,18 Gen1,11] 19 θηρία τῆς — Genl,25 ο) so- 
lum, quod pedibus calcamus 2129A41 περιετάτει 
ὡς ἐπὶ γῆς 6(7ul)300B9 εἰς — κατεβάλλετο | 20853 
A5 ἐπὶ γῆς κατέκειτο | .856A45 ἐπὶ τῆς -- τίθησι 
aegrotum 928B6 ἔκειτο ἐπὶ γῆς 351277C40 γό- 
vara ἐπὶ τὴν -- κλίνωσι 3757,17 προσκυνήσεις 
ἐπὶ τὴν -- ὃ. — sedes hominibus destinata 
à) origo et terminus corporis humani q. gener. 
165B13 ἡ εἰς — ἀπόθεσις | 8496A5 ἐκ — γεγόναμεν 
C ToU Αδαμ ἔκγονοι 151101B413 ἐμένομεν ἂν ὑπὸ 
γῆν νεκροί 1511309A1 εἰ 15111361C2 ἄνθρωποι 
χάνοντες ἀπὸ -- 364B2 ἐκ -- ἐπλάσθημεν 
393B14 et 15 ἵνα μηκέτι ὡς γῆ μόνη ὄντες εἰς γῆν 
ἀπέλθωμεν | 396A1 ἐγειρόμεθα ἀπὸ -- 8 ἐκ — 
ὄντες 1611609A12 χοῦς γῆς δύναται πλασθῆναι 
ἄνθρ. 20969A1 et 15 et 972Α14 et C1 ὑπὸ γῆν 
κρύπτειν σῶμα 251057A1 ἐκ — σώματος φύσις 
ϑθ(εῤ99.) 336A5 ἡμᾶς ἐκ — γεγονότας Chr. eis 
οὐρανούς ἀνάγει — (3. corporis Adami 7429C42 
et 1511249C14 ἐκ — ἐτλάσθη 7429D3 et 351280B2 
ἐκ — γέγονεν 15161A8 deus χοῦν ἐκ -- λαβὼν 
πλάττει τὸν ἄνθρ. 151V520B11 A διεπλάσατο 
τὸν Αδαμ ἐκ τῆς -- 2811105A2 Αδαμ ἐξ οὐρ. ἐπὶ 
τὴν — corpus κατενήνοχε 1108A2 ὁ ἐκ — Αδαμ 
Y. corporis Chr.i- A 151104B1 ἐκ — ὑπερυψώθη 
1511161B13 ἡ ἀπὸ — σάρξ 15111372A7 ὁ σωτὴρ 
ἔσται ἐν τῇ -- 397A9 ἐκ -- γέγονε 12 caro τοῦ A 
ἐκ — κατὰ φύσιν θνητή 251056C9 σῶμα ἐκ -- 
ἔχον τὴν φύσιν 11 et 1065B8 σῶμα τὸ ἐκ — 
γενόμενον | 1056D3 sec haeret. A ἐκ γῆς γεγενῆσ- 
θαι 2811104B15 sec Apollin. ἵνα A ἐπὶ γῆς κατε- 
νέγκῃ σῶμα 1105A3 Xp. corpus ἀπὸ γῆς εἰς 
οὐρανοὺς ἀνενήνοχε (18 ἐπὶ γῆς γέγονεν υἱὸς 
ἀνθρώπου 28111160A6 ἡ ἐκ -- σάρξ op ἐπουρά- 
vios b) locus, quo vitae cursum ac munus per- 
agit &. quivis homo 173D3 ἄνθρ. ἐπὶ γῆς φαίνεται 
2151B13 ἐπὶ γῆς τώντων | 11640A12 velut ima- 
ginem angelorum ἔχειν ἡμᾶς ἐπὶ γῆς παρθενίαν 
15111409A9 ἐπὶ τῆς — participes naturae div. op 
ἐν Toig oup. 20872B1 θησαυρίσομεν ἐπὶ τῆς — 
876A45 περὶ τὴν γῆν καλινδούμενοι daemones in- 
festi hominibus 3752,17 et 55, 7 ὄντες ἐπὶ τῆς -- 
D. spec Λιϑαϊναίουῦ 2160C4 et 177D2 ἐπὶ γῆς 
φανείς 177,8 μέχρι γῆς πεφανέρωκεν ἑαυτόν 
180A4 σοφία ἐπὶ γῆς ἑαυτὴν ἐφανέρωσε 3201812 
ἐν τῇ --ὥν 15112444 θεὸς ἐπὶ τῆς -- κατοικήσει 
15111429B15 A ἐπὶ γῆς κατῆλθεν |. 437C4 sec Ar. 
ὁ υἱὸς ὅλος ἐκ — ἄνθρ. op ἐξ οὐρανοῦ 151V493 


15 


201 Yn 


γίνομαι 228 


C —— OE I ΛΜΥΨΡΕ COECI I ——————— c KL 2S EDO 1c 


C40 A ἐπὶ γῆς ὑπῆρχε 23996A12 Λ μητέρα ἔχει 
ἐπὶ γῆς 2811101A5 ἐπὶ γῆς ἁμαρτίας κατάκρισιν 
ἐποιήσατο ΒΊ12 ἐπεδήμησεν ἐπὶ γῆς 1104C8 
σαρκὶ ἐπὶ γῆς πολιτεύσασθαι | 1105A7 ἐπὶ Tfjs — 
ἀφιέναι ἁμαρτίας Mt9,6. 28111160A4 ἐπὶ γῆς ὁραθῇ 

6. — orbis terrarum vel genus humanum 
2105B9 4-185A412 ἡ σύμπασα — 2168B4 et 151 
136C41 et 1511320B7 πᾶσα ἡ — πεπλήρωται 
γνώσεως ToU θεοῦ 2184D5 πέρατα γῆς ; 6 διὰ 
πάσης -- Chr.i σέβας διαπτῆναι 1854. τύραννοι 
γῆς 11628B9 κρίνων πᾶσαν τὴν --ὀ [1469788 
haeresis ἐξῆλθεν ἐπὶ γῆς (Hos)748A1 ἄρχειν ἐπὶ 
τῆς — 15H36C41 εἰς πᾶσαν τὴν — ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος Ps518,5. 144B3 οἱ ἐπὶ γῆς ἄνθρ. 28111149 
A4 γῆ ἀνθρώπων 7. — regio determinata 
6(synALD)272C1 et 14761C11 ὅποι γῆς 11((μὴ 
636AA(bis) γῆν πρὸ γῆς ἀπεληλάσθαι --C13 ἀπ 
ἄλλης εἰς ἄλλην γῆν μετανιστάμενος 20916B15 
ἡ περὶ τὸ ὄρος — 30(ep43.)11440C10 γῆ Σενααρ 
Gen11,2 met 20869B5 γῆ πραέων Ps36,11 et 
Mt5,5 locutio ἐπὶ γῆς v. s. ἐπί A. I. 1. 


γηγενής 2 — terra ortus, terrigenus 351281A3 
epith Αδαμ 

γηθέω [^isq. ἐγεγήθει] — gaudeo 20865A7 abs 

956B3 ἐπὶ ἐπιστολαῖς 


γήινος 3 -- terrenus σάρξ 15111396A6 op 
λογωθεῖσα σῶμα 165D5 beatorum — 1511305A11 
scil ToU A sbst τὸ — — corpus 2811117C8 op 
ψυχή (rà) — 15156B12 --σωματικά | 3736,26 
37,22 39,7 op τὰ ἐπουράνια 52,12 

γῆρας, —os τό — senectus 6409B6 ἀσθένεια 
τοῦ -- 14749A7 Hosii ep. 20929A12 ἕως γήρως 
969B10 et 973A11 Anton. mon. 


Γηράσιος ep. Cyprius 6(epSard3.)340B8 sbscr 


γηράσκω -- senesco s. pr. 14780A5 episc. ἐν 
τῷ κλήρῳ syn πολυετής ἐν ἐπισκοπῇ 20921B1 
ἐν παρθενίᾳ virgo 5. lat. φυτά 188B11 syn φθίνω 
op νεάξζω 

γίγας, αντος ὁ, pl — gigantes illi mythici, qui- 
buscum comparantur Ariani 7476A15 ὡς — θεο- 
μαχεῖν 14784A12 Cius imper. ὡς — ἐπαρθῆναι 
1511216A2 κατὰ τοὺς μυθευομένους — θεομαχοῦσι 
1511I412B4^ ὡς οἱ — θεομαχοῦντες 


Γιεζη, servus Elisaei proph. 20893B6 τὰ κατὰ 
τὸν — 4Regó,26 


γίνομαι [perf. γεγένημαι et γέγονα; forma 
praesentis interdum γίγνομαι] — fio A. abs 
fio — incipio esse simpliciter 1]. P — creor a 
creatore 1. res creatur a) universim b) variae 
creaturae c) add. materia, termin. a quo et ad 
quem d) loci sacri praecipui €) aliae locut., 
quae creationem respiciunt 2. homo creatur 


a)gener. b) spec c) add. ἐκ γῆς, ἐξ οὐκ ὄντος vel 
ὄντων d) add. διὰ ToU A, κατ᾽ εἰκόνα... 8. spi- 
ritus creantur 4. in controv. theol. 2) Ariani 


filium-A factum esse affirmant o. formulis variis 

p. in trinitatem ipsam ortum ac progressum quem- 
dam inducunt b) orthodoxi deum vel A-filium 
factum esse negant, concedunt filium in nat. hum. 
factum esse. II. P — efficior causa creata 1. quod- 
vis artificium hum. efficitur 2. facinora vel bona 
vel mala ab hom. patrantur 2) adiect. vel par- 
ticip. pro sbst usurpata b) n. pronom. c) τὰ 
γενόμενα, add. elocut. praeposit. 3. miracula 
efficiuntur a) a Chr. b) iudicio dei manifesto 

c) perhomines III. — orior 1.resoritur a)ca- 
su b)e principio c)incipiendo esse d) phaeno- 
menon naturae ingruit 2. homo originem du- 


cit a) abs b)ék τινος a. Christus 
lat. — vivit, floret — IV. — accidit alqd in vita, 
inter homines 1. — c. sbst — verb P 2. viget 
status rerum, animi 23. ingruit certum alqd fac- 
tum a) τὸ γινόμενον b) eventus varii c) alqd 
exstat, invenitur 4.impers. γίνεται a) add. οὕτω, 
cc(Tep) et sim b) a. c. i. c) formula optandi 
(μὴ) γένοιτο a. abs p. (a. c.) 1. B. relative 
fio — incipio esse aliud vel aliter — I. y. in usu 
communi 1. c. determinat. praedicat. a) pers. — 


β. 4111: c)s. 


alqs fit alqd α. add. sbst, praedic. significans 
personam p. add. sbst praedic. significans rem 
dic. b)rei — alqd fit alqd α. add. sbst praedic- 
y. add. adiect. praedic. δ. add. pronom. prae. 
P. add. adiect. praedic. y. add. pronom prae- 
dic. 2. c. determinat. adverbiali 4) c. gen. 
possess. vel qualitatis b) c. dat. c) c. praepo- 
sit. d) c. adverbiis 11. y. in controv. theolog. 
variae elocut. usurpantur et ab orthod. et ab hae- 
ret. 1. A-filius vel Chr. γίνεται 4) add. sbst 
praedic. personam significans b) add. sbst prae- 
dic. rem significans c) add. pronom. praedic. 
d) add. adiect. praedic. €) add. gen. possess. 
f) add. enunt. praeposit. 2. alia de divini- 
tate vel personis div. effata 
A. fio absolute — incipio esse simpliciter 
I. P — creor, producor a creatore sive IT sive A 
1. res creatur a) universim 177C40 | 80C42 et 13 
81C14 92A4 .D2 293A41 (bi) 2172C4 
4209B6 212C40(bi) 213B9 7449B13 et 14 ἐκ 
θεοῦ 469A5 et 6 et 15173C5(bis) τὸ μήπω yevó- 
μενον op τὸ δυνάμενον γενέσθαι 7469A7 τὸ μὴ 
δυνάμενον εἰς τὸ εἶναι γενέσθαι -- τὸ μήπω ὑπάρχον 
13(bhi) 2 10572B7 τὰ βουλήματι γενόμενα 
576B7 15l(ArThal)21A10 61Α1Δ4(δ1) --ὄντα op 
μὴ ὄντα | 73C8(bis) τὸ μήτε γενόμενον μήτε δυνά- 
μενον γενέσθαι 76A13 1878Β88 1511149B8 ὑπὸ 
θεοῦ 15 152A2 B5 Ο8 188Β16 189A413(bis) 
et 192A6 s. Ar. παρά c. gen. Β9 197C7 τῷ αὐτῷ 
προστάγματι 200A2 παρὰ θεοῦ 201A14 παρὰ 
τοῦ IT μετὰ τοῦ υἱοῦ C42 εἰ 13 secAr τὰ ἤδη 
γενόμενα ἀδύνατον γενέσθαι 18 ἢ τάχα τὰ ἤδη 
γενόμενα οὐδὲ γεγενῆσθαι Ar. φαντάφονται 252A4 
ἅμα 269A2 κατ᾽ ἀρχάς B2 4 151II384B43 διὰ 
Λόγου 452B7 τὰ ἅπαξ γενόμενα -- τὰ ἀναγεννώ- 
μενα 453B11 45780 βουλήσει 161V644A10 
l7(EusNicom)/12A15 241037C6 28110002 
spec sec Genl,3al γενέσθω 4212CA41 γενοῦ 193A4 
5 1511192A7 -- ποιήθητι sbst τὰ γι(γ)νόμενα, 
γενόμενα 121Α15 81A1 B14 C42 84D4 -- τὰ 
ὄντα 2100Β65 165C41 173B1^ op τὰ μὴ ὄντα 
15 C6 4209B5 7(DionRom)A6^B5 473A2 op θεός 
7 10572B8 573A3 15148A2 56B4 1511152 
A9 188B16 192A7 10 204C43 205C4 213A5 
256A8 --xri;óueva 269A14 297B7 312B10 
14 315111333A12 syn ποίημα 349C2 417B4 
452C4 151V489A9 op θεός 496B12 op δημιουρ- 
yós 508A6 1611613B10 161V657A^ 672B415 
b) variae creaturae γενητά 7429A14 468B6 
15140B7 τὰ ἐξ οὐκ ὄντων γενόμενα -κτίσματα 
53A11 7202 1511201A15 διὰ τοῦ υἱοῦ 212B8 
ἀδύνατον χωρὶς τοῦ Λ γενέσθαι 9 διὰ τοῦ Λ 
268C9 284A14 15111456C11 εὐδοκίᾳ 16116018.4.9 
—yfi 7441B4 ἐν A^ -τ-οὐρανός 1511308A2 309A7 
--δημιούργημα 1511212812 διὰ Λόγου --δημιου- 
ργία 7449B15 παρὰ θεοῦ -- δυνάμεις 7472C4 
-- ἔργον 1880 6 2105C414 ὑπὸ τοῦ θεοῦ 109B14 
opus redemptionis — 7(DionRom)464C13(bis) ὑπὸ 
θεοῦ διὰ υἱοῦ 473A14 — 15181B3 ἐκ βουλήματος 
τοῦ 0 διὰ τοῦ ^ 10572C3 s. Ar. Π ἔργον χωρὶς 
τοῦ A^ — 15180C40 1511213B9 256B10 527A7 


299 


γίνομαι 290 


— — Wet aue c LLL Ue aser ace peti το uA 


289A5 309C7opusreparationis humanae 320C43 
κατὰ τὴν ToU A εἰκόνα 1511145243 1611617C5 δι᾽ 
υἱοῦ — ἥλιος 2125D2 ὁ ὑπὸ A^ γενόμενος — ἡμέρα 
iudicii 1611624C2 8v υἱοῦ -- κόσμος 177B415 
D6 80B4 92B5 151V496A1 7 δι᾽ υἱοῦ 116r 
υἱοῦ, διὰ τοῦ A - κτίσις B10 διὰ A καὶ υἱοῦ 
Δ97..10 secÁr διὰ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου B6 (6 
διὰ υἱοῦ καὶ Δ — κτίσις 153A11 -- παρὰ θεοῦ 
2169B415 ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι διὰ τοῦ A -- 
4209B1 1518608Β7 secAr χωρὶς υἱοῦ 61A12 ἡ κτ. 
οὐκ ἦν, πρὶν γένηται 1511152A4 διὰ Λόγου 
168C7 παρὰ Λόγου 1511188B2 280B15 τὸ ἐν A 
γεγενῆσθαι τὴν xr. C1 δι’ υἱοῦ 281A15 1511 
ἀ404183 δι᾽ υἱοῦ 4578Β1 θελήματι syn ὑφίσταμαι 
460A13 151V48^B8 secAr προελθόντος τοῦ ΛΈ 
ὑπάρχω 10 op παύομαι C41 496A14 διὰ A καὶ 
υἱοῦ --κόσμος 1611609411 161V644A8 νεύματι 
661A2 sec pharis. ὑπὸ τοῦ Βεελξεβρουλ 17756B2 
ἐξ αἰτίου | 785A10 ἐκ τοῦ μὴ ὄντος -κτίσμα 
8481B6 ἐν A^ --συνέστηκε 10572A4 et 15132A3 
διὰ Λόγου 40B4 ἐξ οὐκ ὄντων γενητά [151] 
193Β15 μὴ εἶναι πρὶν γενέσθαι 269A11 161581 
A10 ἐξ οὐκ ὄντων 11 1611613A12 17(ffAr5.) 
733A7 8v υἱοῦ --ποίημα 756A5 ἐκ 9. -- οὐρανός, 
ποί 7441B1 ἐν A^ --ιἰοΏῶΉκχ 1561Π|594082 δι’ υἱοῦ 
413B9 διὰ Δ 151V505A2 --οὐσία 1611616B11 
— ποίημα 10572A6(bis) διά τινος 1511157A45 διὰ 
A C42 ἐν ^ --κρίνεται 1976012 269Β15 151Π| 
449B9 βουλήσει 452C4 δι᾽ οὗ καὶ ἐν ᾧ I7(ff Aro.) 
733A7 δι αὐτοῦ --κτίσματα — — φύσις γενητή 151} 
208B7 παρὰ τοῦ 9 -- φῶς 1511169C5 -- χοῦς 15] 
61A7 παρὰ θεοῦ Gen2,7 0) add. materia, ex qua 
fit alqd 2100B15 ἐξ ὕλης τὰ κτισθέντα 15111397A9 
σάρξ et 251056C42 σῶμα ἐκ γῆς Gen2,7 ^ add. 
terminus a quo ἐξ οὐκ ὄντων τὰ οὐκ ὄντα, τὰ 
γενητὰ γέγονε 15141815 7208 5 88.485. 4 
133A8 1511192C9 add. term. ad quem 157A15 
εἰς τὸ μερίφεσθαι 65A1 εἰς τὸ ὀδμᾶσθαι 1511205B8 
εἰς σημεῖα πρὸς χρείαν 14 ε